برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشدb (1958)

۲-۱-مقدمه۴۲-۲-خشکسالي و خشکي۵۲-۲-۱-مفهوم خشکسالي۵۲-۲-۲-مفهوم خشکي۵۲-۲-۳-تفاوت خشکسالي و خشکي۶۲-۳-خسارات خشکسالي۶۲-۳-۱-خسارات اقتصادي۶۲-۳-۲-خسارات کشاورزي۷۲-۳-۳-اثرات زيست محيطي۷۲-۳-۴-اثرات اجتماعي۷۲-۴-انواع خشکسالي۸۲-۴-۱-خشکسالي هواشناسي۸۲-۴-۲-خشکسالي هيدرولوژيک۸۲-۴-۳-خشکسالي کشاورزي۹۲-۴-۴-خشکسالي اقتصادي و اجتماعي۹۲-۵-روش هاي مطالعه خشکسالي۱۰۲-۵-۱-روش مطالعه بيلان آبي۱۰۲-۵-۲-روشهاي تحليل سينوپتيک۱۱۲-۵-۳-روش تحليل داده هاي بارندگي۱۱۲-۵-۴-روش استفاده از ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (1957)

۲-۱-مقدمه۴۲-۲-خشکسالي و خشکي۵۲-۲-۱-مفهوم خشکسالي۵۲-۲-۲-مفهوم خشکي۵۲-۲-۳-تفاوت خشکسالي و خشکي۶۲-۳-خسارات خشکسالي۶۲-۳-۱-خسارات اقتصادي۶۲-۳-۲-خسارات کشاورزي۷۲-۳-۳-اثرات زيست محيطي۷۲-۳-۴-اثرات اجتماعي۷۲-۴-انواع خشکسالي۸۲-۴-۱-خشکسالي هواشناسي۸۲-۴-۲-خشکسالي هيدرولوژيک۸۲-۴-۳-خشکسالي کشاورزي۹۲-۴-۴-خشکسالي اقتصادي و اجتماعي۹۲-۵-روش هاي مطالعه خشکسالي۱۰۲-۵-۱-روش مطالعه بيلان آبي۱۰۲-۵-۲-روشهاي تحليل سينوپتيک۱۱۲-۵-۳-روش تحليل داده هاي بارندگي۱۱۲-۵-۴-روش استفاده از ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1956)

۳- ۲- ۲ تاثير کود نيتروژن بر بيماري اسکلروتينيا …………………………………………………………….. ۳۵۳- ۲ روابط بين شدت و وقوع بيماري ……………………………………………………………………………. ۳۷ ۴-۲ مدل هاي انتگرالي يا سطح زير منحني ……………………………………………………………………… ۳۸فصل سوم – مواد و روش ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1955)

۳-۴-۵- ظرفيت جذب آب (WAC)743-4-6- ايزوترم جذب۷۴۳-۴-۷- اشعه مرئي – UV753-4-8- نفوذ پذيري به اکسيژن۷۵۳-۴-۹- آزمون ميکروبي۷۶۳-۵- تجزيه و تحليل آماري۷۸فصل چهارم: نتايج و بحث۷۹۴-۱- ارزيابي کيفي فيلمها۸۰۴-۱-۱- بررسي اثر نانو ذرات بر خواص ظاهري ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1954)

۵-۴) محدوديتهاي تحقيق۸۹منابع۹۰فهرست جداولجدول ۲-۱: منابع دانش۱۷جدول۳-۱: عوامل سنجش شده در پرسشنامه دانش۶۶جدول ۳-۲: ضريب آلفاي کرونباخ ابعاد مورد سنجش در پرسشنامه مديريت دانش۶۸جدول ۴-۱: توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت۷۰جدول ۴-۲: توزيع پاسخگويان بر حسب ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشدb (1953)

۲-۲-۱-۷ انواع نظريه سيستمي۲۲۲-۲-۱-۸ انتقادات وارده بر نظريه سيستم ها۲۶۲-۲-۱-۹ مديريت اقتضايي۲۷۲-۲-۱-۱۰ ديدگاه مصالحه جويانه اقتضايي۲۷۲-۲-۱-۱۱ اهميت مديريت آموزشي۳۱۲-۲-۱-۱۲ تعريف مديريت آموزشي۳۳۲-۲-۱-۱۳ اهداف مديريت آموزشي۳۴۲-۲-۱-۱۴ مهارت‌هاي سه‌گانه مديريت۳۴۲-۲-۱-۱۵ کارکردهاي مديريت آموزشي۳۵۲-۲-۱-۱۶ ويژگي‌هاي مدير آموزشي۳۶۲-۲-۲ بخش ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (1951)

۲-۲-۱۳- مشکلات ناشي از ناتواني در هويت يابي۳۸۲-۳- انگيزه پيشرفت۴۰۲-۳-۱- تعاريف انگيزش و انگيزه پيشرفت۴۰۲-۳-۲-انگيزش دروني۴۱۲-۳-۳-انگيزش بيروني۴۱۲-۳-۴- انگيزه پيشرفت۴۲۲-۳-۵- پيشگامان نظريه انگيزه پيشرفت۴۵۲-۳-۶- نظريه ارزيابي شناختي۴۵۲-۳-۷-نظريه خود مختاري۴۵۲-۳-۸-نظريه اتکينسون۴۶۲-۳-۹- نظريه پويايي رفتار۴۶۲-۳-۱۰- نظريه هاي نهفته۴۷۲-۳-۱۱- ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1950)

دکتر حسن گودرزينام دانشجو:گلافشان فيروزجائيانگلوگاهشهريورماه ۱۳۹۱ تقدير و تشکّر پس از حمدوثناي خداوند متعال، در ابتدا لازم ميدانم که از زحمات بيدريغ استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر کمالجو که همواره و بيدريغ مرا مرهون راهنماييهايشان ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1949)

۳-۲-۱-۲-۴- متغير و۴۰۳-۲-۱-۲-۵- متغير ۴۰۳-۳- داده ها۴۱۳-۴- روش هاي اقتصاد سنجي مورد مطالعه۴۳۳-۴-۱- آزمون ريشه واحد براي پايايي۴۴ سایت منبع ۳-۴-۲- همجمعي۴۵۳-۴-۲-۱- روش آزمون هم جمعي انگل – گرنجر۴۶۳-۴-۲-۲- روش خود بازگشتي با وقفه هاي ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (1948)

۳-فصل سوم: مباني نظري تحقيق۵۱ ۳-۱-مقدمه۵۱ ۳-۲-سنجش از دور حرارتي۵۱ ۳-۳-سنجنده MODIS54 3-4-شهرسازي و ميکروکليماتولوژي شهري۵۷ ۳-۴-۱-فاکتورهاي کنترل کننده اقليم شهر۵۸ ۳-۴-۲-معادله توازن تابشي در شهر۶۱ ۳-۵-جزاير حرارتي شهري۶۵ ۳-۵-۱-جزاير حرارتي شهري سطح زمين۶۶ ۳-۵-۲-جزاير ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1947)

۲-۱-فرآيند بارش۸۲-۲- باران۹۲-۳-بارش ۹۲-۴-انواع باران ها از نظر منشا پيدايش۱۰۲-۴-۱-بارش کوهستاني۱۰۲-۴-۲-بارش جبهه اي۱۰۲-۴-۳-بارش سيکلوني۱۰۲-۴-۴-بارش کنوکتيو۱۰۲-۴-۵-بارش همگرايي۱۱۲-۵-بارش سالانه ۱۱۲-۶-.سيستم هاي سينوپتيک ۱۱فهرست مطالبعنوان صفحه۲-۷-چرخند يا سيكلون(Cyclone)122-8-واچرخند يا آنتي سيكلون(Anticyclone)12 2-9-سوابق تحقيق۱۳۲-۹-۱-سوابق تحقيق در ايران۱۳۲-۹-۲-سوابق تحقيق در ادامه مطلب…