:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

گرایش : ژنتیک 

عنوان : بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های فاکتورV  لیدنG1691A  MTHFR C677T،1298A C

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

                            دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

               پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (M.Sc)

       گرایش ژنتیک

عنوان

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های فاکتورV  لیدنG1691A  MTHFR C677T،1298A C ، فاکتور IIپروترومبین G20210A  و فاکتور XIII G103T  با سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی

استاد راهنما:

دکتر محمد تقی اکبری

استاد مشاور:

دکتر شهره زارع کاریزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات… 2

1-1 مقدمه: 3

1-1-1عوامل مرتبط با سقط مکرر جنین: 3

1-1-2 ژنتیک و سقط جنین.. 8

1-1-2-1 جابه جایی های کروموزومی و سقط مکرر جنین.. 8

1-1-2-2 سایر عوامل ژنتیکی مرتبط با سقط مکرر. 8

1-1-2-3 کمبود پروتئین C: 11

1-1-2-4 5و10 متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز(MTHFR):تاریخچه ای از آنزیم، ژن ها و موتاسیون ها 13

1-1-2-5 مقاومت به پروتئین C فعال(جهش فاکتور لیدن): 19

1-1-2-6 جهش پروترومبین G20210A… 22

1-1-2-7 فاکتور XIII: 24

1-2-1 بیان مسئله. 26

1-2-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 26

1-2-3 اهداف: 26

1-2-4 فرضیه ها: 27

فصل دوم. 28

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 28

2-1 مقدمه. 29

2-1-1 MTHFR(C677T ,1298A>C ): 30

2-1-2 فاکتور Vلیدن(G1691A): 31

2-1-3 فاکتور II پروترومبین(G20210A): 32

2-1-4 فاکتور XIII(G103T ): 33

فصل سوم. 34

روش اجرای تحقیق.. 34

3-1 نمونه گیری: 35

3-2 استخراج DNA از خون محیطی با استفاده از روش نمک اشباع. 35

3-3 واکنش زنجیره ی پلی مراز (PCR): 36 جستجو در سایت :   

3-3-1-1 بررسی پلی مورفیسم MTHFR(C677T) : 36

3-3-2 شرایط  بررسی MTHFR(1298A>C): 37

3-3-3 شرایط بررسی فاکتور V لیدن. 37

3-3-4 شرایط  بررسی فاکتور II پروترومبین G20210A : 38

3-3-5 شرایط بررسی فاکتور XIII (G103T) : 38

3-4 الکتروفورز در ژل آگارز. 39

3-4-1 مواد و محلول های مورد نیاز جهت الکتروفورز بر روی ژل آگارز. 39

3-4-2 روش تهیه ژل آگارز. 39

3-5 روش RFLP.. 40

3-5-1 ترکیبات لازم جهت انجام RFLP.. 40

3-5-2 روش انجام RFLP: 40

3-6 الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید. 42

3-6-1 مواد و محلول های مورد نیاز جهت الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید. 42

3-6-2 روش تهیه ژل پلی اکریل آمید. 42

3-6-3 بار گذاری نمونه ها روی ژل پلی اکریل آمید. 42

3-7 رنگ آمیزی ژل پلی اکریل آمید. 43

3-7-1 محلول های مورد نیاز جهت رنگ آمیزی ژل پلی اکریل آمید. 43

فصل چهارم. 44

تجزیه تحلیل داده ها (یافته ها) 44

4-1 نتایج.. 45

فصل پنجم. 56

نتیجه گیری و پیشنهادات… 56

پیشنهادات: 76

مراجع و مآخذ. 77

فهرست منابع فارسی: 78

فهرست منابع انگلیسی: 79

Abstract 86

چکیده

پاتوژنز سقط مکرر جنین در انسان شامل عوامل متعدد ژنتیکی و محیطی می باشد. تغییر در فاکتور های انعقادی خون در طول بارداری نقش مهمی در رخداد سقط مکرر جنین دارد. اخیرا ترومبوفیلیا های ارثی به عنوان عاملی برای سقط مکرر جنین شناخته شده اند. در این مطالعه ارتباط بین فاکتور MTHFR، فاکتور v لیدن، فاکتور II پروتورمبین، فاکتور XIII با سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی بررسی شده است. به طور کلی در این مطالعه 203 خانم مورد بررسی قرار گرفتند: از این میان 105 خانم با 2 یا تعداد بیشتری سقط به عنوان بیمار و 98 نفر با حداقل 2 تولد موفق به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. DNA ژنومی هر فرد از لوکوسیت های موجود در خون محیطی استخراج شد. حضور یا عدم حضور موتاسیون در ژن های MTHFR(C677T)، 1298A>C، فاکتور Vلیدن، فاکتور II پروترومبین، فاکتور XIII بوسیله ی تکنیک PCR و RFLP بررسی می شود. آنزیم های محدودالاثر مورد استفاده به ترتیب Hinf1، MboII، Mnl1،HindIII و Dde1 می باشند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون آماری مربع کای ارزیابی می شود. P-value بدست آمده نشان داد تفاوت معنی داری میان شیوع ژنوتیپ 677TT در میان خانم های با سقط مکرر و خانم های طبیعی وجود نداد.(P=0.1). هم چنین ارتباط معنی داری میان ژنوتیپ های فاکتور II پروترومبین20210AA، 1298CC و 103TT فاکتور XIII در دو گروه بیمار و شاهد دیده نشد( P=1، P=0.2، P=0.111 به ترتیب). اما در مورد فاکتور Vلیدن تفاوت معنی داری میان فرکانس اللی و ژنوتیپ 1691AA در دو گروه بیمار و شاهد دیده شد(P=0.003، P=0.03). بنابراین فاکتور های MTHFR، II پروترومبین و فاکتور XIII با سندرم سقط مکرر ارتباطی ندارند درحالیکه فاکتور V لیدن با سقط مکرر جنین مرتبط است و رخداد پلی مورفیسم ریسک ابتلا به سقط مکرر جنین در حاملین افزایش می دهد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود، در مطالعات بعدی تعداد نمونه ی مورد مطالعه افزایش یابد و واریانت های دیگری نیز به منظور مشخص شدن پاتوژنز سقط مکرر مورد بررسی قرار گیرند.

کلمات کلیدی: ترومبوفیلیا، فاکتور MTHFR(C677T,1298A>C)، فاکتور Vلیدن، فاکتور II پروترومبین، فاکتور XIII، سقط مکرر جنین

 

1-1 مقدمه:

سقط مکرر تحت عناوین سقط خود به خودی مکرر و از دست رفتن مکرر محصول بارداری نیز خوانده شده است. سقط مکرر به طور کلاسیک بدین گونه تعریف می گردد:  سه بار سقط خود به خودی در هفته ی20 بارداری یا کمتر یا تولد جنین هایی کمتر از 500گرم. در اغلب موارد سقط در دوره رویانی یا اوایل دوره جنینی روی می دهد. در موارد معدودی، وقوع سقط پس از هفته 14 است. علیرغم آنکه طبق تعریف فوق، اطلاق عبارت سقط مکرر مستلزم حداقل سه بار سقط پشت سر هم است، اما بسیاری عقیده دارند که ارزیابی ها را بایستی پس از 2بار سقط متوالی مد نظر قرار داد. این مساله بدین خاطر است که خطر سقط مجدد پس از دو بار سقط متوالی، مشابه خطر سقط پس از 3 بار سقط متوالی می باشد (تقریبا 30%). قابل توجه آن که احتمال موفقیت بارداری حتی پس از 6 بار سقط  خود به خودی، حدود 50% است]2[.

سقط مکرر را باید از سقط اسپورادیک افتراق داد. اصطلاح سقط اسپورادیک زمانی بکار می رود که در فواصل سقط ها بارداری هایی به تولد نوزادان سالم منجر شوند. برخی از محققین، بین سقط خود به خودی مکرر اولیه (عدم وجود سابقه بارداری موفق)و سقط خود به خودی مکرر ثانویه(وجود سابقه تولد نوزاد زنده) تمیز قائل می شوند. در گروه دوم تا مادامی که تعداد دفعات سقط به سه نرسیده باشد، خطر سقط در بارداری بعدی به 32% نمی رسد. بدین ترتیب می توان ارزیابی سقط مکرر ثانویه را تا زمانی که سه سقط متوالی روی نداده باشد، به تعویق انداخت]2[.

علل سقط مکرر مشابه سقط اسپورادیک است، گرچه نسبت آنها بین دو گروه تفاوت دارد. به عنوان مثال بروز ناهنجاری های ژنتیکی در سقط های مکرر در سه ماهه ی اول، به نحو قابل توجهی پایین تر است. طی یک مطالعه مشخص شد که کاریوتیپ در نیمی از سقط های مکرر، طبیعی می باشد؛ این میزان در سقط های اسپورادیک، تنها یک چهارم بود. زمان وقوع سقط، می تواند ما را به سمت علت سقط رهنمون سازد. به عنوان مثال فاکتور های ژنتیکی اغلب باعث وقوع سقط در اویل دوره ی رویانی می گردند، حال آنکه ناهنجاری های خودایمنی یا آناتومیک عموما موجب بروز سقط در سه ماهه ی دوم می شوند]2[.

1-1-1عوامل مرتبط با سقط مکرر جنین:

شیوع سقط مکرر خود به خودی جنین، یک در هر 300 تولد است. با اینحال مطالعات اپیدرمیولوژی نشان داده است که 1-2% زنان تجربه ی سقط مکرر جنین را داشته اند]2[. سقط مکرر جنین به عنوان یک مشکل بالینی نیازمند تست های تشخیصی و مداخله ی درمانی به منظور کاهش ریسک این بیماری و متعاقب آن پیدا نمودن یک علت قابل درمان برای این اختلال می باشد. تا کنون علل متفاوتی برای سقط مکرر جنین شناخته شده است که میزان تاثیر هر یک از این عوامل در شکل 1-1  آورده شده است.

شکل 1-1 عوامل دخیل در سقط مکرر جنین و میزان تاثیر آنها

از عوامل شناخته شده دخیل در سقط مکرر جنین می توان اختلالات کروموزومی والدین، هیپوتیروئیدیسم درمان نشده، دیابت ملیتوس کنترل نشده، ناهنجاری های رحمی، سندرم آنتی بادی آنتی فسفولیپید، اختلالات غدد درون ریز، عوامل عفونی، اختلالات ایمونولوژیک، فاکتورهای محیطی و ترومبوفیلیا های ارثی و اکتسابی را نام برد. با اینحال علل نیمی از سقط ها همچنان ناشناخته است. در ذیل به تفسیر عوامل دخیل در سقط مکرر جنین پرداخته خواهد شد.

مشکلات آناتومیکی:

مشکلات آناتومیکی علل 10%-15% سقط ها بوده است و معمولا از طریق اختلال در عروق اندومتر و تشکیل جفت ناکارامد باعث بروز سقط جنین می گردد. بنابراین اختلالات آناتومیکی رحمی از طریق نقص در عروق اندومتر رحم، دلیل اصلی سقط مکرر جنین می باشد. اختلالات رحمی شامل: آنومالی های رحمی ارثی، چسبندگی های درون رحمی و فیبروئید های رحمی(پولیپ) می باشند.  اختلالات یاد شده، بیشتر با سقط در سه ماهه ی دوم بارداری و زایمان زودرس همراه است. حضور سپتوم در رحم بخش مهمی از آنومالی های ارثی رحمی است که ارتباط تنگاتنگی با سقط مکرر جنین دارد. این اختلال خطر سقط را به میزان 76% افزایش می دهد]4[. سایر آنومالی های مولرین مانند: رحم تک شاخ، دی دلفوس و رحم دو شاخ به میزان کم تری خطر سقط را در بیماران افزایش می دهد]4و5[. نقش رحم قوسی شکل با سقط مکرر جنین تا کنون به طور دقیق مشخص نشده است. برخی از مطالعات نشان داده است که سندرم آشرمن بر فعالیت جفت تاثیر گذار است و در نهایت باعث سقط زودرس جنین می گردد. فیبروئید های درونی بزرگتر از 5 سانتی متر و فیبروئید های ساب موکوزال در هر سایزی می تواند دلیل سقط مکرر جنین باشد]6[.

تشخیص ناهنجاریهای رحمی با استفاده از هیستروسکوپی یا هیستروسالپینگوگرافی امکان پذیر است.  با استفاده از هیستروسکوپ می توان چسبندگی رحمی و همچنین دیواره های رحمی را حذف نمود. علاوه بر این میومکتومی به حذف فیبروئید های ساب موکوزال  و یا فیبروئید های بزرگتر از 5 سانتی متر گفته می شود که با استفاده از لاپاروتومی، لاپاروسکوپی و یا هیستروسکوپی امکان پذیر است]6[.

مشکلات غدد درون ریز:

نقصان فاز لوتئال(LPD)، سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS)، دیابت ملیتوس، بیماری های تیروئید، افزایش پرولاکتین در خون، ناهنجاریهای غدد درون ریز هستند که دلیل 17%-20% سقط های مکرر می باشند]2و8[.

بر اساس مطالعات پیشین، LPD ناشی از تولید ناکافی پروژسترون توسط جسم زرد و بلوغ نامناسب  آندومتر است که در نهایت زمینه برای تشکیل جفت مساعد نخواهد بود. تشخیص نقصان فاز لوتئال، با یک تاخیر بیش از دو روز( به علت رشد بافت آندومتر رحم) در شروع چرخه ی قاعده گی مشاهده می شود. امروزه، نقش واقعی LPD در سقط مکرر جنین، موضوعی بحث برانگیز است و بیوپسی اندومتر رحم برای تشخیص LPD به ندرت به تاثیر آن اشاره داشته است.  برخی از مطالعات افزایش غیر طبیعی در هورمون جسم زرد یا آندروژن( که هر دو با سندرم تخمدان پلی کیستیک مرتبط است) در میان افرد مبتلا به سقط مکرر جنین، را نشان داده اند که این اختلالات ممکن است، نتیجه پیری زودرس اووسیت باشد]9و10[. مطالعات نشان داده است که 40% خانم های مبتلا به سقط مکرر جنین سندرم تخمدان پلی کیستیک داشتند]11[.

مقاومت به انسولین و در نتیجه افزایش انسولین در خون که اغلب در افراد pcos نیز دیده می شود، می تواند نقش اساسی در سقط مکرر جنین داشته باشد؛ چراکه درمان با متفورمین  با کاهش خطر  سقط مکرر در این افراد همراه بوده است]12[. کنترل ضعیف دیابت نوع 1  نیز با افزایش خطر سقط مکرر جنین مرتبط است]13[. هیپوتیروئیدیسم درمان نشده نیز ارتباط مشخصی با RPL دارد. ارتباط میان آنتی تیروئید آنتی بادی و RPL در بیماران یوتیروئید یکی از موضوعات مورد بحث است]15و16[.  مطالعات بدست آمده نشان می دهد خانم های یوتیروئید با آنتی بادی آنتی تیروئید ها؛ به ویژه کسانی که تحت درمان باروری هستند، به احتمال زیاد پس از شروع اولین بارداری، مبتلا به هیپوتیروئید می گردند]17[. البته نتایج حاملگی در این خانم ها با جایگزینی هورمون تیروئید در اوایل دوران بارداری، میتواند بهبود بخش باشد. ارزیابی اختلالات غدد درون ریز با اندازه گیری هورمون تحریک کننده ی تیروئید(TSH)، تست های مقاومت انسولین، آزمایش ذخیره ی تخمدانی، سنجش پرولاکتین سرمی، آزمایش آنتی تیروئید آنتی بادی و به ندرت بیوپسی اندومتریال در مرحله لوتئال. استفاده از عوامل حساس کننده انسولین برای درمان سقط مکرر ناشی از PCOS به تازگی محبوبیت بدست آورده است.

عوامل عفونی:

عفونت های خاص مانند لیستریا مونوسیتوژنز، توکسوپلاسما گوندی، روبلا، هرپس سیمپلکس ویروس،  سرخجه، سیتومگالو ویروس و کوکساکی ویروس ها که نقش آنها در سقط های مکرر اسپورادیک شناخته شده است. با اینحال نقش عوامل ویروسی در سقط جنین شناخته شده است و نرخ شیوع آن در این افراد 0.5%-5% است]2و8[. مکانیسم های پیشنهادی برای عوامل ویروسی سقط جنین به شرح زیر می باشد:

1-عفونت مستقیم رحم، جنین، جفت 2-  نارسایی جفت 3- عفونت اندومتر یا سرویکس4- عفونت در مایع آمنیون5- عفونت در بخش های درونی رحم. از آنجایی که این عوامل به تازگی شناخته شده اند، بنابراین به نظر می رسد که نقش محدودی در ایجاد سقط مکرر جنین دارند. عفونت های مایکوپلاسما، اوره آ پلاسما، کلامیدیا تراکوماتیس، ال-مونوسیتوژنز و هرپس سیمپلکس ویروس نقش اساسی در سقط جنین دارند]19[.

عوامل ایمونولوژیک:

همانطورکه می دانیم جنین از لحاظ ژنتیکی کاملا شبیه مادر خود نمی باشد، بنابراین رخداد های ایمونولوژیکی باید حادث شود تا مادر بتواند جنین را در طول دوران بارداری؛بدون پس زدن؛ حمل کند. در حقیقت، برای این موضوع حداقل 10 مکانیسم پیشنهاد شده است]20[. بنابراین ناهنجاری در این مکانیسم ها منجر به سقط تک و یا مکرر می شود. با وجود علاقه شدید به این علت بالقوه برای RPL، اتفاق نظر در بررسی های تشخیصی مناسب یا درمان وجود ندارد. روش های درمانی مانند ایمن سازی لکوسیت های پدری، ایمونوگلوبولین های داخل وریدی، ایمن سازی سلول های کمک کننده شخص  ثالث و تزریق غشا تروفوبلاست نشان داده اند که تاثیر مشخصی در بهبود نرخ تولد موفق ندارند و تنها تائیدیه مطالعاتی دارند]3و21[.

APS یک اختلال خود ایمنی خاص می باشد که نقش مهمی در برخی از بیماریهای زنان مانند RPL دارد. APS همچنین یک فاکتور خطر برای ترمبوز می باشد و شیوع آن در جمعیت 3%-5% است.  برای بیماری APS حداقل یک معیار تشخیصی بالینی و آزمایشگاهی وجود دارد.

تعداد صفحه :100

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***