تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه درآوری تخم مرغ های بزرگتر جنین های بزرگتری نسبت به تخم مرغ های کوچک دارند یک گرم تفاوت وزن تخم مرغ منجر به ایجاد 10 گرم اختلاف وزن در 56 روزگی می شود همبستگی بین وزن تخم مرغ و جوجه وجود دارد تخم مرغهای حاصله از مادران گوشتی به دلیل وزن کم تخم مرغ درابتدای تولید جوجه هایی با وزن پایین تولید می کنند همچنین نتایج ازمایشات مختلف نشان می دهد که تخم مرغ های حاصله از گله های مادر مسن تر سنگین تر هستند و لذا دارای در صد بیشتری زرده می باشند مشابه با آن نسبت بیشتری آلبومین و پوسته درمقایسه با تخم مرغ های حاصله از گله های مادر جوان داشتند جوجه هایی که از تخم مرغ های بزرگتر حاصل می شوند بزرگتر بوده و ذخایر غذایی بیشتری به همراه دارد ثابت شده است که وزن تخم مرغ و وزن جوجه د رهنگام درآمدن ازتخم رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند البته اندازه جنین قبل و طی جوجه درآوری ممکن است تحت تاثیر وزن تخم مرغ وشرایط انکوباسیون تغییر کند نسبت بین وزن جوجه های از تخم در آمده و اندازه تخم مرغ ها از 615/0 تا 760/0 تغییر پیدا میکند این نسبت به دو علت درتخم مرغهایی باوزن بیشتر بزرگتر است : الف – در طول مدت انکوباسیون میزان از دست دادن آب کاهش می یابد . ب- دومین علت مربوط به اثر پوسته می باشد زیرا نسبت سطح پوسته به حجم تخم مرغ های بزرگ کاهش می یابد. با این حال تاثیر وزن تخم مرغ تا زمان عرضه به بازار نیز همچنان باقی می ماند به طوری که هر گرم اضافه وزن جوجه ها در هنگام خروج از تخم باعث می شود که وزن جوجه در سن 6 هفتگی 2 تا 13 گرم سنگین تر باشد از آن جا که رشد مرغ ها کمتر از رشد خروس ها است تاثیروزن تخم مرغ بر وزن مرغ ها نیز به اندازه خروس ها نیست به طور متوسط هر تخم مرغ از 5/58 درصد سفیده و 31 درصد زرده و 5/10 درصد پوسته تشکیل شده است البته این نسبت ها ثابت نبوده بلکه بسته سن مرغ و زمینه ژنتیکی قابل تغییر می باشد وزن تخم مرغ با افزایش سن مرغ زیاد شده این مورد باعث افزایش نسبت زرده به سفیده میگردد همچنین تفاوت های ژنتیکی در مرغ ها می تواند در نسبت بین زرده ، سفیده و پوسته تغییراتی ایجاد کند آب بیشترین در صد محتویات تخم مرغ را تشکیل میدهد سفیده حاوی بیشترین میزان آب 8/88 درصد ، زرده 5/47 درصد وپوسته 1 درصد آب دارا می باشد بیشترین میزان پروتئین تخم مرغ درسفیده قرار گرفته در حالیکه چربی ها تقریبا به طور کامل در زرده یافتمی شوند حداکثر میزان کربنات کلیسم در پوسته یافت می شود . سفیده شامل چند پروتئین است وبیش از 90/0 ماده خشک آن را تشکیل میدهد که شامل پروتئین های ساده هستند .اووگلوبولین ها و لیزوزیم ها که در ساختمان خود ئیدارت کربن نیز دارند به ترتیب 8 و 5/3 درصد باقی مانده را تشکیل میدهند ماده خشک زرده شامل پروتئین و چربی تقریبا به نسبت 2 ه 1 می باشد و عمده ماده خشک شامل یک لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم است که باعث آبکی شدن زرده می شود این لیپوپروتئین عمدتا ً درکبد تولید شده و مقدار کمی از منشا روده ای دارد فسفوویتین دومین یپوپروتئین اصلی زرده است که در حدود 11 درصد وزنش را فسفر تشکیل می دهد چربی های زرده شامل 5/72 درصد تری گلیسرید ، 4/24 درصد فسفولیپید و 95/3 درصد کلسترول می باشد اکسید اسیون این اسیدهای چرب منبع بزرگی برای تامین انرژی مورد نیاز جنین محسوب می گردد اما اغلب فسفولیپید به خصوص لستین ممکن است در طول رشد و تکامل جنین بدون تغییر باقی بماند. در آزمایشاتی که صورت گرفته گزارش شده است که تفاوت های حاصله از سن گله مادر به دلیل تاثیری که بر روی میزان مواد مغذی موجود در زرده می گذارد می تواند مهم باشد چون جوجه های حاصله از گله های خیلی جوان دارای مرگ ومیر بیشتر و عملکرد حیاتی کمتری بدلیل کمبود مواد مغذی زرده می باشند دلیل مرگ و میر زیاد جنینی در جوجه های حاصل از مرغ های جوان با کاهش متابولیسم چربی های زرده در سن 19 روزگی جنینی همبستگی نشان داده است این امر تکامل جنین را طی هفته آخر انکوباسیون کاهش می دهد ثابت شده است که زرده تخم مرغ های حاصل از مرغ هایی با سن 41 هفته فسفولیپید و کلسترول کمتری نسبت به تخم مرغ های حاصله از گله مادر با سن 25 هفتگی دارد زیرا در سن بالا چربی ها بیشتر به صورت تری گلسیرید می باشد. تزریق اسیــد آمیــنه به تخم مــرغ : Al-Murrani (2002) اعلام کرد که تزریق مخلوطی از اسیدهای آمینه به جنین های در حال رشد باعث افزایش وزن بیشتر جوجه ها در هنگام خروج از تخم و همچنین در 56 روزگی می شود صنعت طیور ایالت متحده آمریکا تزریق واکسن به داخل تخم مرغ را تایید کرده است و این موضوع که آیا میتوان سایر مواد مغذی را به داخل تخم مرغ تزریق کرد نیاز به تحقیقات و بررسی های بیشتری دارد . OHTa در سال 1999 آزمایشی بر روی تخم مرغ های حاصله از نژاد Cobb انجام داد جنین تخم مرغ هایی که طی 24 ساعت جمع آوری شده بودند در درجه حرارت 8/37 و رطوبت نسبی 60% نگهداری شدند . آزمایش اول : بررسی انتقال مواد مغذی از تخم مرغ به جنین در روزهای مختلف جوجه کشی می پردازد .100 تخم مرغ به طور تصادفی انتخاب و به 4 گروه 25 تایی تقسیم شدند میانگین وزن هر تخم مرغ 3/0 گرم بود و در روزهای 0و 7و14و19 جوجه کشی ،20 تخم مرغ از هر گروه وزن شدند و محتویات تخم مرغ و جنین جمع آوری شد جنین ها از مایع آمنیوتیک جمع آوری و کیسه زرده آنها جدا شد سپس محتویات 5 جنین با هم ترکیب و نمونه ها فریز شد وبرای پروتئین خام و چربی خام ورطوبت و اسید آمینه انالیز شدند پروتئین خام تخم مرغ و جنین توسط روش میکروکلدال اندازه گیری و چربی خام توسط روش عصاره گیری تعیین شد رطوبت نیز توسط روش A0Ac که مواد در 105 سانتی گراد به مدت 24 ساعت خشک وتعیین شد تمامی اسیدهای آمینه به جز متیونین و سیستین اندازه گیری شد متیونین و سیستئین قبل از تعیین توسط اسید پرفرمیک هیدرولیز شدند . در آزمایش دوم : محلول 5/0 میلی لیتر اسید آمینه که کاملا منطبق با الگوی اسیدهای آمینه تخم مرغ بود به 9 کیسه زرده یا اتاقک هوایی 15 تخم مرغی که میانگین وزنی آنها 8/3 گرم بود در روز 0 و 7 جوجه کشی تزریق شده Al-Murrani گفته بود که تفاوت د رمحتوای پروتئین تخم مرغ ها در روز هفتم جوجه کشی بر رشد جنین موثر است . Elaouss و همکاران پیش ساز ویتامین D را در روز اول جوجه کشی به تخم مرغ بلدرچین ژاپنی تزریق کردند اگر امکان تزریق اسید آمینه به تخم مرغ قبل از قرار دادن تخم مرغ در ماشین جوجه کشی ممکن باشد این کار بهتر و مطمئن تر خواهد بود . در تمامی این آزمایشها : اسیدهای آمینه در روزهای 0 و 7 جوجه کشی از از انتهای بزرگ تخم مرغ به داخل تخم مرغ تزریق شدند تخم مرغ ها قبل از تزریق با اتانل 70/0 استرلیزه شده بودند محلول تزریقی شامل ml 5/0 از اسید آمینه و ml 5/0 آب استریل بود . میزان تریپتوفان نیز از نسبت تریپتوفان به لیزین تخم مرغ محاسبه شد. تزریق ml 5/0 از محلول فوق به مدت 5 بار در طی 24 ساعت صورت گرفت و هر بار ml1/0 محلول به اتاقک هوایی تزریق شد چون اتاقک هوایی کوچکتر از آن است که تمامی ml 5/0 محلول مورد نظر به داخل آن تزریق شود در روز صفر انکوباسیون محل تزریق در پوسته بلافاصله توسط پارافین پوشانده شد و سپس تخم مرغ ها در ماشین جوجه کشی قرارگرفتند . جدول 1- ترکیب محلول اسید آمینه تزریقی به داخل تخم مرغ اسید آمینه میزان الگو آسپارتیک ml 5/0 / mg % لیزین اسید آسپارتیک 31/5 5/140 ترئونین 53/2 9/66 سرین 86/3 1/102 اسیدگلوتامیک 99/6 9/184 گلیسین 77/1 8/46 آلانین 01/3 6/79 والین 34/3 4/88 سیستئین 10/1 1/29 متیونین 91/1 5/50 ایزولوسین 71/2 7/71 لوسین 53/4 8/119 تیروزین 84/1 7/48 فنیل آلانین 81/2 3/74 لیزین 78/3 100 هیستیدین 35/1 7/35 آرژنین 24/3 7/85 پرولین 96/1 9/51 تریپتوفان 95/0 1/25 مجموع 53 کاهش وزن پوسته بعد از روز هفتم جوجه کشی بیشتر نمایانگر می باشد مجموع وزن جنین تخم مرغ و پوسته تا 88 درصد وزن اولیه در روز 19 جوجه کشی کاهش می یابد. با افزایش زمان جوجه کشی میزان پروتئین خام وچربی خام ورطوبت تخم مرغ کاهش وبه همان نسبت میزان پروتئین خام وچربی خام و رطوبت جنین افزایش می یابد تغییرات پروتئین با افزایش زمان جوجه کشی رطوبت تا 90 درصد کاهش می یابد و چربی خام نیز کاهشی برابر با 60 درصد در تخم مرغ را نشان می دهد . میزان انتقال پروتئین خام و چربی خام ورطوبت به جنین در روز 19 انکوباسیون به ترتیب 58 و 29 و 64 درصد تخم مرغ بود که کمترین انتقال برای چربی خام میباشد به این دلیل که چربی خام به عنوان منبع انرژی توسط جنین مورد استفاده قرار می گیرد الگوی اسیدهای آمینه تخم مرغ در طول مدت انکوباسیون ثابت می باشد اسیدهای آمینه آلبومین تخم مرغ با یک نسبت مشابه به جنین منتقل می شوند آلبومین جذب کیسه زرده می گردد و اسیدهای آمینه آلبومین و زرده در یک نسبت ثابتی ممکن است مصرف شود با افزایش مدت زمان انکوباسیون تمامی اسیدهای آمینه تخم مرغ هاو جنین ها به استثنا گلیسین و پرولین به طور مشابهی تغییر می کنند واین مطلب بیانگر این است که الگوی اسیدهای آمینه تخم مرغ یک الگوی ایده آل برای رشد جنین می باشد اگر چه نسبت گلیسین و پرولین ممکن است از سایر اسیدهای آمینه در طول مدت انکوباسیون سنتز شوند پرولین از چندین اسید امینه سنتز می شود در حالیکه پیش ساز گلیسین تنها به ترئونین و سرین محدود می شود کل وزن مولکولی گلیسین ، سرین وترئونین در طول مراحل انکوباسیون ثابت می ماند و از این مطلب می توان نتیجه گیری کرد که الگوی اسیدهای آمینه تزریقی به تخم مرغ باید مطابق الگوی اسید آمینه تخم مرغ قبل از انکوباسیون باشد البته تحقیقات اندکی در مورد زمان ومحل مناسب تزریق اسید آمینه به تخم مرغ انجام شد نتایج آزمایش دوم مشخص کرد که تزریق محلول اسیدهای آمینه به داخل زرده تخم مرغ ممکن است به طور فزاینده ای باعث افزایش اندازه جوجه بدون کاهش درصد جوجه درآوری شود بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که تزریق اسید آمینه به زرده در روز هفتم انکوباسیون صورت گیرد علت تفاوت های ناشی از تزریق بهکیسه هوایی وزرده بدین صورت می باشد که جنین مواد مغذی از غشا کیسه زرده جذب میکند و اکسیژن مورد نیاز را از کوریون اتاقک هوایی جذب میکند و ثابت شده است که غشا کوریون اتاقک هوایی نسبت به اسیدهای آمینه حساس می باشد و لذا میتوان تفاوت ها را به این شکل توجیه کرد میزان اسیدهای آمینه تخم مرغ به طور معنی داری بر درصد جوجه دراوری موثر است . تزریق اسید آمینه منجر به افزایش مصرف اسید آمینه توسط جنین شده و از این رو بر روی افزایش وزن جوجه های از تخم خارج شده و وزن پایان پرورش موثر خواهد بود.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36624)

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن ادامه مطلب…

background