تعریف و نقش خبرنگار در رسانه های تصویری شماری از کارشناسان بر این عقیده اند که معیار گزینش رویداد یا ارزش خبری در شم خبرنگار نهفته است این در حالیست که ارزش های خبری قاعدتا در دل رویداد جای دارند و این نکته انحرافی گاه خبرنگار را در چالضهای مختلفی قرار می دهد خبرنگاران با تجربه می دانند که شم خبرنگاری آنگاه می تواند در گزینش یک خبر موثر باشد که ارزشهای متنوع خبر را درک کرده و به آنها اشراف داشته باشد به عنوان مثال اگر خبرنگار ارزش های خبر را درک نکنند ممکن است از کنار یک خبر نیز به آسانی بگذرد حال آنکه همان رویداد طرد شده که به هر حال حاوی مجموعه ای از ارزشهاست شاید به تعبیری قادر باشد سمت و سوی کلی جریان خبرهای روز را معطوف به خود کندروزنامه نگاران و اغلب نویسندگان مطبوعاتی با بهره گیری از یک سری رویدادهای عادی و به اصطلاح دم دستی که ممکن است خبرنگار از کنار آن بی تفاوت بگذرد با پردازش کلی در ستون هایی از روزنامه یا مطبوعه خود با حاشیه زنی به اصل ماجرا کلیت ارزشها ، هنجارهای فراموش شده اجتماعی فرهنگی و یا حتی سیاسی را به انتقاد می گیرند و با مثال ها و استعاره هایی که خاص رسانه های نوشتاری است ، به رویداد پر و بال می دهند و باعث جذب خواننده همیشگی خود می شوند اما در تلویزیون که نگاه مکتوب به خبر بسیار ناچیزتر است ، هر رویدادی می تواند از دریچه دوربین به خبر و یا گزارشهایی تبدیل شود که در چند فریم کوتاه، گویی سطور فراوانی از مطلب روزنامه ها را به روشنی ادا نمایدبه این ترتیب در این مقال سعی خواهد شد با پرهیز از تعاریف گفته شده در خصوص خبرنگاران تلویزیونی به توجه از یادرفته ای اشاره شود که اغلب خبرنگاران یا به آن نمی پردازند و یا به سادگی از کنار آن می گذرندرویداد، فرآیند، خبر صحبت از شم خبری شد وقتی از خبر به عنوان گزارشی که در آن تلاش شده تا وجوهی از تصویر جاری یک رویداد و یا فرایندی که مورد توجه مخاطب است، فراهم گردد، ناچار به این پرسش می رسیم که رویداد چگونه می تواند به خبر تبدیل شود و به عبارتی خبرنگار با چه ابزاری می تواند از یک رویداد ، خبری تهیه کند که توجه مخاطب را جلب نماید و او را وادار به فکر کردن درباره پدیده های دنیای پیرامون خود کندنا گفته پیداست برای کاربردی تر شدن مطلب ناچار به ارائه تعاریفی هستیم که طی آن نگاه به تلویزیون و خبر تلویزیونی و سپس گزینش و چینش خبرها را نیز بشناسیم و بر اساس آن درباره وظیفه خبرنگار صحبت کنیم اگرچه توضیح این نکته نیز ضروری است به نظر میرسد که برای خبرنگاران تلویزیونی با توجه به وظیفه انان تعریف ها ممکن است ، سلیقه ای و به دور از واقعیت های جاری نیز باشد به عنوان مثال و با تمام تصوراتی که درباره خبرنگار تلویزیون خصوصا شبکه های بزرگ و چند ملیتی تحت حاکمیت غرب وجود دارد ، خبرنگاران هرگز نیروهای آزاد، به این ترتیب که در انتخاب خبرها آزاد هستند، نبوده و وظیفه آنان پیروی صرف از آرمانهای سازمان تلویزیونی مطبوع خود استاین فصور که خبرنگاران غربی ، آزاد به تهیه هر خبر و گزارشی هستند ، تصوری غلط است که در دستگاههای دیگر وابسته به آنان مثل هالیوود و شرکت های فیلمسازی، تبلیغی و ضد تبلیغیپرورانیده و جهان سوم به اشتباه همواره از خبرنگاران این دستگاهها به عنوان انسانهایی آزاد یاد می کنند که شایستگی آن را دارند تا به آنها در خصوص سایر مسایل سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی و امور داخلی کشورشان نیز به بحث بنشینند و رایزنی نمایندهمچنین صرف نظر از تمامی وجوهی که برای خبرنگار تلویزیون از سوی کارشناسان و بزرگان امور رسانه ای کشور و دنیا قایل شده اند یک خبرنگار باید تصویر را کامل بشناسد او یک منتقد آثار تصویریست که ماهیت عینی رویداد را می فهمد و با ملاحظات عاطفی موجود در جریان آن ، سمت و سوی خبر را پرورش می دهد اگر برای وجه عینی خبر از مواردی همچون ماهیت ذاتی، بزرگی و فراوانی مقدار، بزرگی و حجم قدرت، بزرگی نتایج، مجاورت های معنوی، دربرگیری، شهرت، استثنا، برخورد و درگیری و تازگی یاد میکنیم به این نکته باید بیافزاییم که رسانه های غرب از سایر ارزشهای خبری همچون ارجاع به اشخاص، تمثل به ملل برگزیده، شخصیت سازی و منفی گرایی بسیار زیاد و فراگیر بهره می برند و می شود گفت در این زمینه بسیار زبده و کارآزموده هستند غرب اگر در زمینه صنایع مختلف همچون رایانه و خودرو روز به روز با پیشرفت های قابل توجهی رو به روست در زمینه خبر، فن تمایل سازی و ایجاد تمایل نیز به خوبی پیشرفت کرده و در کنار آن، تبلیغات گسترده سایر فراورده های فرهنگی و تبلیغی را نیز در اختیار گرفته اند تا به این فن و صنعت جدید خود، هویت و استقلال صرف اعطا نمایند در کنار این همزاد پنداری و ایجاد تمایل شاهد این هستیم که پدیده جدیدی در این کشورها در حال شکل گیری است مردم وقتی مصالح آینده کشور خود را به دست چهره های نامی در سایر صنایع از جمله فیلمسازی می سپارند و شخصیتی همچون آرنولد به قهرمان ملی و نجات بخش تبدیل می شود و حکومت کالیفرنیا را برعهده می گیرد، قطعا ناشی از عملکرد یک سویه و هدف دار سیاسی رسانه هاست که برای بسط قدرت خود به سایر کشورها به کار می گیرند  هر جند شاید بی انصافی به نظر برسد که پیشرفت های این شبکه ها را در ارتباط زمان و گزارشهای جامع آنان نادیده بگیریم اما قطعا خبرنگاران در چنین شبکه هایی از استقلال بسیار محدودی برخوردارهستندخبر، تلویزیون، تعریف ها تلویزیون از همان ابتدای تاسیس با تسهیل بخشیدن به انتشار خبر بدون ارائه کمترین تفسیرهایی، همواره موضوع بحث و جدل های تمام ناشدنی کارشناسان ، خبرگان علوم ارتباطات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده است عنوان جعبه جادویی در حقیقت ملهم از تاثیرگذاری سریع و قدرت خارق العاده است که در مکانیسم تحلیل بررسی و ارزیابی ارایه شده از تلویزیون وجود داشته و این رسانه ممتاز در همه حال با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و جهت دادن به رای و مقبولیت عمومی مطرح بوده استدر کد گذاری و درجه بخشیدن به برنامه های تلویزیون به عنوان یک رسانه ممتاز نیز نیاز به آن دارد که در بخش های مورد نظر از نگاه کارشناسان را شناخته و سپس به ارائه نظر بپردازیم خبر در برنامه های تلویزیون همانطور که گفته شد به لحاظ شیوه اطلاع رسانی مقبولیت عام خود را میان مخاطبان پیدا کرده است و مخاطب با دیدن لحظه های وقوع، در جریان چگونگی حادثه قرار می گیرد خبر گزارش واقغیت ها و رویدادهایی است که قرار است اتفاق بیافتد و یا حتی اتفاق افتاده و ممکن است بدون لطمه به تازگی آن سالها بکر و دست نخورده بماند و کسی از آن اتفاق مطلع نباشد خبر نقل واقعی و عینی حوادث نیز استند و نقل غیر واقعی نیز می تواند خبر باشد حتی اگر منبع آن نامعلوم باشد که به این قبیل خبرها شایعه می گویندخبر ، رویداد، خبرنگار خبرنگاران در تلویزیون ، بسته به نظام و حیطه اختیاراتی که سازمانهای آنان دارند ، با خبر و هر رویدادی به شیوه ای کاملا متفاوت برخورد می کنندمعمولا در خبرهای پخش شده از تلویزیونهای خبری دنیا، سردبیران ، خبرنگاران، تصویربرداران، مقصود کار خود را می شناسند و در قالب و چارچوب مشخصی که از قبل یا در حین کار انجام میشود ، به یک تعامل و وحدت می رسند صاحبان قدرت رسانه ای ، که اغلب سرمایه داران و اسپنسرهای مالی این تلویزیونها جملگی علاوه بر حرکت در جهت منافع حزبی و جناحی خود ، به بازگشت سرمایه شان نیز توجه دارند و به خوبی می دانند زمانی به آنها رو می کند که قادر باشند خبرهایی، کامل صریح و نزدیک با رویداد را پخش نمایند آنان حتی در چنین شرایطی که به شدت تحت تاثیر دسته و سود گروهی خود هستند ، تعریف هایی از خبر ارائه می دهند که برای ارائه دیدگاههای خود توجیه داشته باشند به عنوان مثال سی پی اسکات موسس روزنامه نمچستر گاردین درباره خبر می گوید خبر مقدس و ارزشمند، ولی تفسیر آزاد استخبرنگار، ویژگی، شرایط پس از این مقدمه نسبتا طولانی باز می گردیم به شرایط و ویژگی هایی که باید به آن مجهز باشد یعنی دارای آن صفات باشد اعتقاد شدیدی که نگارنده این سطور به شرایط خبرنگاران تلویزیونی دارد باعث شده است تا برای این تعریف از واژه هایی نظیر ویژگی های فردی و ضاهری، تخصص و آگاهی و دریافت سریع تحلیل و تفسیر استفاده نماید چرا که معتقد است این شرایط کلی و عمومی برای هر خبرنگار در سازمان ها و شبکه های خبری دنیاست اگرچه عملیات خبری که هم اینک در تلویزیونهای خبری دنیا بسیار متنوع و در حالت پیشرفت است و شباهتهای بسیاری به چشم می خورد و وظیفه ها دقیقا مشخص شده است اما برای خبرنگار این تعریف ها هنوز هم بر اساس قائده کلی خود استوار است خوشبختانه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران که به تعبیر رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی ره دانشگاه لقب گرفته است علاوه بر تمام ویژگی های عام ، شرایط مخحصر به فردی به چشم می خورد که همانا اعتقاد به مبانی اسلام ، دریچه ای دیگر می گشاید و وظیفه کاریخبرنگاران را به زیباترین وجه ممکن به نمایش می گذارد تسلط خبرنگار بر تعریف های خبر ، اعم از نگاه ژورنالیستی به خبر و ابزار مورد استفاده در تلویزیون شرط نخست برای ادامه حیاا این کار و حرفه تلقی می شود یک خبرنگار باید قادر  باشد بدون وجود تصویر، خبر را بنویسد آشنایی با خبرهای مکتوب نخستین شرط اگر نباشد یکی از جدی ترین شرایط کاری اوست خبرنگاری که تسلط به قلم نداشته باشد نخواهد توانست بر روی تصویر نریشن بخواند آن هم در سریع ترین زمان ممکن که در تلویزیون مهمترین عامل انتقال سریع پیام است خبرنگاران معمولا پس از چند سال کار تجربی در عرصه خبرهای مکتوب این اجازه را می یابند تا پشت دوربین قرار بگیرند و کار خبری کنندشرایط ظاهری از چهره و بیان خوب و مناسب اگر یاد می شود احترامی است که تلویزیون به مخاطبان خود می گذارد یک خبرنگار باید عرف اجتماعی و اسلامی را بشناسد و با ظاهری هم جنس با تعالیم اسلامی در برابر مخاطبان خود حاضر شود در ادای کلمات باید به بیننده احترام بگذارد و قادر باشد در خلاصه ترین عبارات ، جان کلام را ارائه دهد همان طور که شارع مقدس اسلام برای جزعی ترین مسائل احکام خاص و تعریف شده ای دارد ، یک خبرنگار باید آن را بشناسد و به آن احترام بگذارد شرط ظاهر و چهره ای به دور از ژست های معمول ، این امکان را به بیننده می دهد تا مخاطب به جای دقیق شدن به اشکالات ظاهری خبرنگار تنها به خبری که ارائه می کند دقیق می شود و این شرایط قبلا برای گویندگان خبر در همین نشریه به چاپ رسیده است پس تناسب در چهره ، اندازه قد و بیان خبرنگار از شرایط مهم و پیش بینی شده در دستگاههای مختلف تلویزیونی دنیا است آشنایی با رسانه آشنایی با بخشهای مختلف خبری در تلویزیون اعم از شناخت تصویر ، بخشهای پخش، تحریریه و دیگر قسمت ها باعث می شود تا خبرنگار چایگاه ارزشمند خود را بشناسد و بداند که تلویزیون با وجود او می تواند در لایه های مختلف اجتماع ، فرهنگ و عرصه های سیاست وارد شود و در حقیقت او نماینده میلیونها انسان است که در جلسات حضور یابد کسی که به مفاهیم پایه ای خبر و تلویزیون آشنایی نداشته باشد و روح جمعی در دستگاه را که همانا ارائه خبرهای مورد نیاز مردم است را نشناسد ، شرایط کاری در این مجموعه را طبعا نخواهد داشت مفاهیمی که به صورت اجمال در ادامه خواهد آمد ، ما را در آشنا شدن با وظیفه عمده این عزیزان آشنا کمک می کند تئوری شخصیت معتقدان این نظریه ، شخصیت خبرنگاران را از جنبه تحصیلات، محل تولد، خانواده و گرایش های تخصصی در شکل دهی به خبرها موثر می دانندتئوری سازمان معتقدان به این نظریه، نقش هنجارها، مقررات و میثاق های سازمان های خبری را در شکل دهی به اخبار موثر می دانندتئوری نقش صاحبان این نظریه می گویند باید دید کسانی که خبرها را تهیه می کنند بی طرف هستند یا جانب دار کنش و واکنش متقابل نمادین اصلی ترین نکته مورد علاقه نظریه پردازان کنش و واکنش متقابل نمادین که نطریه ای جامعه شناختی است ، تاثیر معانی و نمادها بر کنش و واکنش متقابل بشریست این نظریه پردازان میان رفتارهای اشکار و رفتارهای پنهان بشر تمایز قایل می شوند رفتار آشکار، رفتاریست که کنش گر عملا انجام می دهد و رفتارپنهان همان فراگرد تفکر است که معانی و نمادها را در بر می گیرد بر خلاف رفتارگرایان که به رفتار آشکار توجه دارند ، نظریه پردازان کنش و واکنش متقابل به رفتار پنهان توجه می کنند از دیدگاه پیروان این نظریه ، انسان در فراگرد کنش متقابل ، معانی خود را به صورتی نمادین به دیگران منتقل می کند و دیگران این نمادهای معنی دار را تفسیر می کنند و بر پایه تفسیر خود از نمادها ، واکنش نشان می دهندبنابراین ، کنش گرایان در حین کنش متقابل اجتماعی در فراگردی از نفوذ متقابل قرار دارند این نظریه پردازان بر این باورند که انسانها معانی و نمادهایی را فرا می گیرند که به آنها اجازه می دهد تا استعداد متمایز انسانی خود را برای تفکر به کار اندازند سخت خبر گزارش مسائل و رخدادهای گذشته و یا در شرف وقوع است که بر پایه صحت، عینیت و بی طرفی در صدد ارائه اطلاعات است سخت خبر، مبتنی بر نقل قول و جزئیات منتخب رخدادهاست نرم خبر مطلب خبری سبکی است که می تواند رنگین تر ، بذله گویانه تر و توام با تفسیری نسبی ارائه شود نرم خبر بر نقل قول جزئیات واقعی مبتنی استشبه خبر به اخباری که برای تولید آنها از قبل قرا مرار گذاشته می شود ، شبه خبر می گویند و به این ترتیب همان قدرتی که قادر به ساختن یک رویداد قابل مخابره است، قادر به تجربه سازی برای مخاطب هم می شودشبه خبرها بر خلاف خبرها که خودشان رخ می دهند سازنده دارند در اکثر موارد اخبار روابط عمومی ها از این قبیل به شمار می آیند چهره های انتقادگر ارتباطات شبه خبر را زاییده تاریخ مدرن آمریکا می دانند افزون بر این ، شبه خبر پاسخ نیازهای شهروندان مطلع نیست بیانیه مطبوعاتی این اختراع ژورنالیسم آمریکایی نیز از بارزترین مصادیق شبه خبر استبرجسته سازی خبری هنجاریست که در عرضه اخبار یا رده بندی اهمیت رویدادها و با دروازه بانی خبری رابطه ای مستقیم دارد  برجسته سازی، گستره انتقال خبرها را تعیین می کند، شرایط ارجاع دادن و اشاره کردن به مقولات خبری را تعین می کند و محدودیت های بحث را مشخص می سازد انگاره سازی خبری ارائه انگاره ای از شخصیت ها، مکانها، اشیا و رویدادها به مخاطب انگاره سازی خبری نام دارد در انگاره سازی ، با بازتاب واقعیت سر و کار نداریم واقعیت ها دست کاری شده و توام با تفسیر پنهان ارائه می شود انگاره سازی ، تکنیک، و کلید کارگشای معنی سازی در خبر جهان استتئوری بیان فن استفاده از بیان برای اقناع دیگران است نظریه بیان از ابزارهای انگاره سازی است این نظریه نحوه تبدیل واقعیت به بیان را در اخبار را بررسی می کند و شیوه رسانه ای شدن رویدادها را مورد ارزیابی قرار می دهددیدگاه گلاسکو گروه رسانه ای دانشگاه گلاسکوی انگلیس که کتب متعددی در زمینه خبر و ماهیت آن منتشر ساخته اند خبر را نه یک پدیده طبیعی که محصول مصنوع ایدئولوژی می دانند آنها می گویند خبر یک گفتمان است که نه تنها واقعیت های اجتماعی و حقایق را بی طرفانه منعکس نمی سازد بلکه در ساخت اجتماعی واقعیت هم مداخله می کند صول بین المللی اخلاق حرفه ای با توجه به اشاراتی که پیش از این درباره حرفه خبرنگاران به میان آمد و از چهره و ظاهر مناسب، آشنایی به خبر مکتوب و احترام به مخاطبان گفته شد ، خبرنگاران علاوه بر داخل کشور باید بتوانند ضمایم، دریافت ها و برخی اصول بین المللی که همانا احترام به عرف اجتماعی مردم دنیا است را نیز بشناسند و در سفرهای خارجی خود به اصول ویژه ای که گفته خواهد شد ، احترام بگذارند اگر چه مردم و افراد حق دارند از طریق اطلاعات دقیق و جامع به تصویری عینی از واقعیت دست یابند ، اما توقع دارند آزادانه از طریق رسانه های گوناگون فرهنگ و ارتباط برقرار نمایند خبرنگار باید خود را وقف واقعیت عینی نماید خوشبختانه مشاهده شده است بر خلاف رسانه های تصویری بزرگ دنیا که در احاطه صهیونیست ها است ، خبرنگاران صدا و سیما از استقلال رای در انتخاب سوژه برخوردار هستند و مصلحت مردم را بیش از همکاران خود در این رسانه ها می شناسند به این ترتیب خبرنگاران خیران اجتماعی هستند و شرافت حرفه ای را به هیچ نحوی از انحا به زیر پا نمی گذارد که مثلا با دریافت رشوه، مبادرت به تهیه گزارش و خبر کنند خبرنگاران با پذیرفتن مسولیت کاری خود، احترام به حق فردی با حفظ حریم و اسرار خصوصی و شئون انسانی که با قوانین ملی و بین المللی مربوط به حفظ حریم و اسرار خصوصی و شئون انسانی که با قوانین مبی و بین المللی مربوط به حفظ حقوق و شهرت افراد، منع افترا، تهمت، توهین و مخدوش کردن شهرت افراد، تعریف شده است، از معیارهای کاری خود می دانند و به آن اعتقاد دارند و خلاصه یک خبرنگار واقعی از مقررات مربوطه مندرج در کنوانسیونها، بیانیه ها، و قطعنامه های بین المللی در خصوص حرفه خود آگاه است  منابع د1 ـ مولانا، حمید تکنیک های اطلاعاتی و حاکمیت ملی، پیک صدا و سیما ، شماره 143 آبان 1376 د2 ـ ملون مارتینز، انریک، تلویزیون در خانواده و جامعه نو، ترجمه جمشید ارجمند، تماشا ،‌سال اول ، شماره 31 29/7/1350 و شماره 58 ـ 14/2/51د3 ـ ممیز ، مرتضی، صفحا آرایی تحقیقات روزنامه نگاری، سال چنجم، شماره 17 پاییز 1348 د4ـ مقدمه ای بر رسالت رسانه ها، سروش، سال ششم، شماره258 ـ 14/7/1363د5ـ معتمد نژاد، کاظم، وسایل ارتباط جمعی نباید به وسایل تبلیغاتی تبدیل شود، فرهنگ و زندگی، شماره 8، خرداد 1351 د6 ـ مجری گری، ترجمه محمد رضا پاسدار، سروش، سال سوم، شماره 136، اسفند 1360 د7 ـ‌مبادله خبر تلویزیونی چیست و چرا باید باشد ؟ ترجمه و اقتباس حمید ایرانیها، سروش، سال دوازدهم، شماره 525، 10/6/1369 د8 ـ شکرخواه ،‌یونس، خبر، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، 1374د9 ـ رسانه، فصلنامه ارتباطات، سالهای 1376، 74


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36624)

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن ادامه مطلب…

background