چکیده مقالات : (انتخاب جنسیت) خلاصه: ( کروموزوم Y زمینه ی بحث تعیین جنسیت : کروموزم Y به اطلاعات ژنتیکی اختصاص دارد با این وجود بررسی اخیر نشان می دهد که این کروموزوم حاوی ژنهای فراوانی می باشد که به تولید اسپرم و صفات دیمورفیک ربط دارند. در میان پستانداران، این خصوصیت روی توانایی رقابتی فرد مذکر در رقابت های نر با نر و رقابت اسپرمی تاثیر می گذارد . بنابر این انتخاب جنسیت می تواند ژنهای مطلوب را روی کروموزوم Y قرار دهد تا باروری موفق فرد افزایش یابد چون ژنها به صورت غیر متغیر در طول خط نر پراکنده می شوند ( انتخاب جنسیت : عمل استفاده از تکنولوژی پزشکی برای انتخاب جنسیت فرزند است . والدین به چند دلیل این کار را می کنند .علائم پزشکی شامل اجتناب از بی نظمی های ژنتیکی مربوط به X است . بعلاوه انواع دلایل اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و شخصی هم در این زمینه وجود دارد .در فرهنگهایی که در آن مردان ارزش بیشتری نسبت به زنان دارند، انتخاب جنسیت باعث تضمین پسر شدن نوزاد می شود. در حال حاضر، روشهای مطمئن برای انتخاب جنسیت به روش های بعد از جنینی متکی است که شامل روش های بکار رفته در دوران بار داری و در تکثیر قبل از انتقال جنین است . اما اخیرا روی روش های قبل از لقاح مثل جدا سازی سیتومتری جریان اسپرماتوزوای Y, X قبل از لقاح درون رحمی (IVF) تاکید شده است. مقدمه (( ژنهای جدید کروموزوم Y : سالهای زیادی اینگونه تعبیر می شد که کروموزوم Y یک منطقه زائد است که هیچ اطلاعات ژنتیکی به جز ژن تعیین جنس SRY حمل نمی کند، بررسی اخیر آشکار کرد که عملا بیش از 20 ژن یا خانواده ژنی در ناحیه ی غیر نو ترکیبی کروموزم Y انسان وجود دارد . این ناحیه ، در حدود 95% کروموزوم Y انسان را در بر می گیرد ، مواد ژنتیکی را با کروموزوم X مبادله نمی کند، در مقایسه با نگاه نو ترکیبی بین اتوزوم های همولوگ و بین نواحی اتوزومی کاذب کروموزوم های Y,X. ژنهای شناخته شده در این ناحیه از کروموزم Y به دو دسته تقسیم می شوند 1_ ژنهایی که در همه جا پراکنده اند ( بسیاری از آنها دارای فعالیتهای house Keeping می باشند) و با درجه بالایی از همولژی در ژنهای موجود کروموزوم X 2_ ژنهایی که تنها در بیضه ها پخشند ( بنظر می رسد که در کنترل اسپرماتوژنز دخالت دارند) و آنها تنها روی کروموزوم Y وجود دارند. 10 ژن روی کروموزم Y انسان وجود دارد که منحصرا در بیضه ها پراکنده اند این ژنها شاید یک نقش کنترل تکثیر و یا تمایز خط نطفه نر در تشکیل اسپرماتوزوآ بازی میکنند . نقش آنها در اسپرماتوژنز از دو سری اطلاعات استنباط می شود .اول ، بیماران مبتلا به نقص در تولید اسپرم بنابر این یک کاهش در تعداد اسپرم ( الیگو اسپرمیای جدی) یا یک غیبت کلی از اسپرماتوزآ در سول های نطفه در مراحل قاطع اسپرماتوژنز یا در اسپرماتوزوآی بالغ داریم. یک مشخصه مهم رایج در تمام ژنهای مخصوص بیضه در کروموزوم Y این است که آنها در چندین کپی رخ میدهند و میتوانند در توالیشان پلی مورفیک باشند. این سه مفهوم دارد . اول، ژنهای کپی ممکن است با هم عمل کنند، کارایی اسپرماتوژنز را افزاش دهند دوم، حذف یا بلوغ یک کپی نمی تواند اسپرماتوژنز را مسدود نماید . سوم ، نرهای متفاوت در جمعیت ممکن است کروموزوم های Y با تعداد متفاوت کپی از هر ژن داشته باشند ، یا با توالی تفاوت یا حتی ترکیبهای متفاوت تعداد کپی ها و توالی ها باشند . ژنهای دیگر موجود در کورموزوم Y در چندین گونه پستانداران جنینهای XY سریعتر از جنین های XX رشد می کنند . افراد XY همچنین از نظر تکاملی از همتای XX خود در سن حاملگی مشابه پیشرفته ترند ( که در تعداد بلاستومر ها یا سومیتها ، وزن و طول بدن و اندازه ی سر باز تاب می کند ) این فاکتور رشد، Y موثر در اواسط آبستنی بوجود می آید . گفته شده است که کروموزم Y دارای یک ناحیه کنترل کننده قامت است. یک ژن مشهور بنام کنترل رشد (GCY)Y با یک تاثیر مشخص روی قامت ، در ناحیه پروکسیمال بازوی دراز بیشتر کروموزم های Y انسان شناسایی شده است . ( تکامل ژنها در کروموزم Y پستانداران : یک حالت یا چهره مهم از ژنهای موجود در کروموزم Y اینست که آنها شدت بالایی از محافظت را در پستاندارن از قبیل کیسه دارن نشان می دهند . بهترین مثال ژن SRY تعیین کننده بیضه ها است که به استثناء 2 گونه ( فاقد کروموزم Y ) در تمام گونه های مطالعه شده پستاندارن وجود داشته است ، جالب است توالی آن قویا حفظ نشده است . ژنهای موجود در کروموزوم Y که منحصرا در بیضه ها ظهور می یابند بنظر می رسد که در کنترل محصولات اسپرمی نقش دارند و همچنین در طیف وسیعی از پستاندارن وجود دارند . دو ژن TSPY, RBM در دودمان تمام پستاندارن تحت آزمایش وجود دارند ، جالب است که دیگر ژنهای منحصر به بیضه (ژنهای خانواده DAZ-SPGY ) تنها در دودمان میمون های قدیم و بوزینه های بزرگ (Hominoidea) شامل انسان ها وجود دارند ، اگر چه در Hominoidea این ژنها شدیدا حفظ شده اند. در مورد آندسته از ژنهای کروموزم Y که دارای همولوگ بر روی کروموزوم X می باشند . این قضیه هنوز مبهم است که آیا هیچ ژنی که در پستاندارن حفظ شده باشد، وجود دارد، چون نتایج هنوز ناقصند با وجود اینکه مشخص است که ژنهایی نظیر ZFY در تمام پستانداران eutheriran ( جفتی) وجود دارد و اینکه AMELY در تمام eutherian ها به جز جوندگان وجود دارد . مثال خوب دیگر در مورد حفظ ubey است ، که در کیسه داران جوندگان خرگوشها، سگها و اسبها و گونه های مختلف Artiodacty وجود دارد اگر چه این ژن در دنیای قدیم و Hominoid های اولیه غایب است. برخی از ژنها که اکنون روی کروموزم Y یافت می شود ، نظیر DAZ درمیمون های دنیای قدیم و hominods بصورت منشا ای با ژنهای آتوزوم می باشند. با توجه به اینکه تمام ژنها در تمام گونه ها حفظ نمی شوند، نظریه رایج اینست که یک گروه از ژنهای درگیر کنترل اسپرماتوژنزدر ناحیه غیر نوترکیبی کروموزومY پستاندارن وجود دارد بعلاوه ژنهای موجود درY همچنین بامقادیر رشد سریع مرتبطند ، همچنین با اندازه بدن بالغ و رشد دندان نیز مرتبطند . تاثیر این یافته ها در مورد تئوری انتخاب جنسیت چیست ؟ در پستانداران ، ارائه اینکه نرها جنس ناجور گامتند (XY) و اینکه بیشتر کروموزم Y فاقد نوترکیبی است پیشنهاد می کند که صفاتی که بوسیله ژنهای موجود درکروموزوم Y کد می شوند بدون تغییر از پدر به پسر انتقال می یابند . مدارکی که در اینجا مرور شد نشان می دهند که چنین صفاتی اصولا به تولید اسپرم ارتباط دارند صفاتی که گنجایش تناسلی یک نر را تحت انتخاب قوی مطمئن میسازند. چنین صفاتی همچنین توانایی نر را در پیروزی در رقابت اسپرمی افزایش میدهند، یک رخدارد وسیع در میان پستاندارن. (( پیش زمینه ؛ تحت شرایط طبیعی ، شانس اینکه هر کودک دارای یک جنس خاص باشد 50% است ، معمولا در ازای هر 100 دختر ، 106 _ 102 پسر متولد می شود ، انگیزه های تعیین جنسیت عموما به دو بخش تقسیم می شود پزشکی و غیر پزشکی یا درمانی و غیر درمانی . _ دلائل درمانی برای انجام تعیین جنسیت : چند صد بیماری ژنتیکی شناخته شده وجود دارد که تنها روی افراد مذکر تاثیر می گذارد نظیر هموفیلی و دیستروفی عضلانی داچن، در خانواده هاییکه دارای سابقه چنین بیماری هایی می باشند، والدین ممکن است بخواهند با داشتن فرزند دختر ، شانس ابتلای فرزندشان را به این بیماری ها کاهش دهند. ( دلایل غیر درمانی برای انجام تعیین جنسیت ؛ داشتن خانواده ای که شامل فرزندانی از هردو جنس باشد ( خانواده متعادل) ، باز سازی یا ترمیم یک خانواده پس از مرگ یک کودک با تولید کودک دیگری از همان جنس ، اجرای ارجحیت عمومی کودکان یک جنس نسبت به جنس دیگر، که می تواند به اقتصاد فرهنگ و یا علل اجتماعی ربط داشته باشد. ( روش های تعیین جنسیت : مصرف غذاهای مخصوص ، استفاده از دوشهای واژنی گوناگون و زمان آمیزش در رابطه با تخمک گذاری برخی از روشهای بسیار موثر در تولید یک دختر یا یک پسر می باشند. مدارک اندکی وجود دارد که نشان می دهند این روشها عمیقا نسبت تولد های پسر به دختر را تغییر میدهند اما این خلاصه روی تکنیک های قابل اعتماد تر تمرکز می کند. روش های مختلفی برای تعیین جنسیت وجود دارد که شامل روشهای بکار رفته قبل از باروری ، بعد از باروری ولی قبل از انتقال جنین و بعد از پیوند هستند ( قبل از باروری (Sperm Sorting) ؛ این روش ها شامل زمان رابطه ی جنسی و استفاده از روشهای مختلف برای جدا سازی اسپرم حاوی Y,X است: اسپرم حاوی کروموزوم X یا Y است کروموزوم X بزرگتر از Y است بنابر این اسپر حاوی کروموزم X سنگین تر ازکروموزم Y است . روشهای مختلف از این تفاوت در جدا کردن اسپرم زن و مرد استفاده می کنند . چون این روند قانونی نیست ، پس ارائه اعتبار کلینیکی آن سخت است . ولی این روش باعث افزایش شانس داشتن فرزندی با جنسیت دلخواه می شود. بعضی از روشهای جدید و کار آمد ، رنگها را در کروموزوم x یا y داخل اسپرم ثابت می کنند . اسپرم از سیتومتر جریان می گذرد و آنها را جدا می کنند . موفقیت این روش 91% در انتخاب دختر و 76% در انتخاب پسر است . نسبت بارداری با فرایند باروری استاندارد قابل مقایسه است . ( بعد از باروری و قبل از انتقال (PGD) روش های بار درای مثل IVF باعث بیوپسی یک یا چند سلول از جنس در حال رشد در مرحله ی شکاف یا بلاستوسیست می شود . انتخاب جنسیت در ارتباط با این روش ها ممکن است : در طی انواع درمان های باروری ، انتقال سلول از جنین چند روزه و انجام تست های ژنتیکی ممکن می شود . این تشخیص ژنتیکی قبل از پیوند (PGD) باعث تعیین جنسیت جنین می شودو فقط جنین هایی با مطلوبیت جنسیت در رحم جایگزین می شوند . ( بعد از پیوند (Selective abertion) ؛ بعد از پیوند تخمک بارور ، کاریو تایپ سلول های جنینی باعث ارائه اطلاعاتی درباره ی جنسیت نوزاد می شود و والدین احتمال پایان دادن بارداری به خاطر انتخاب جنسیت را دارند: ظالمانه ترین شکل انتخاب ، انتظار برای اینست که کودک به اندازه کافی بزرگ شود تا بتوان آزمایش تعیین جنسیت را روی او انجام داد . این آزمایش شامل بررسی سونو گرافی است که جنین در رحم قرار دارد کودکان ناخواسته سقط می شوند، یا طوری با آنها برخورد میشود که زندگی آنها تمام شود. ( موقعیتهای اخلاقی سایر سازمان ها؛ بسیاری از سازمان هامسائل اصول اخلاقی شرکت در انتخاب جنسیت را در نظر می گیرند: کمیته ی اخلاقی جامعه ی طب تناسلی آمریکا میگوید که استفاده از انتخاب جنسیت از طریق تشخیص ژنتیکی برای دلایل غیر پزشکی از نظر اخلاقی مشکل دارد و نباید انجام شود اما در سال 2001 میگوید که اگر روش های قبل از باروری ، ایمن و مطمئن باشند ، این روش ها از نظر اخلاقی برای تعادل خانواده مجاز هستند . چون تشخیص ژنتیکی قبل از پیوند از نظر فیزیکی با محدودیت همراه است و شامل از بین رفتن جنین می شود، پس در تعادل خانواده استفاده نمی گردد. کمیسیون بررسی مشکلات اخلاقی در طب و بیوطب و تحقیق رفتاری و برنامه های سازمان ملل در مورد جمعیت و رشد ، همه مخالف روش های انتخاب جنسیت برای دلایل غیر پزشکی هستند. گروه دوم : دولت ها همه ی ملت ها را وا می دارند تا برای اجتناب از انتخاب جنسیت قبل از جنینی تمهیدات لازم را انجام دهند. فدراسیون بین المللی ژینکولژی و مامایی ، وقتی انتخاب جنسیت را ردمی کند که این کار وسیله ای برای تمایز جنسیت باشد . و زمانی آنرا حمایت می کند که به بی نظمی های ژنتیکی مربوط باشد . مجمع جنین شناسی و باروری انسانی بریتانیا در استفاده از تشخیص ژنتیکی قبل از پیوند در سال 2003 راهکارهای جدیدی ارائه می دهد و می گوید که مراکز نمی توانند از اطلاعات بدست آمده از تست روی جنین یا مواد بدست آمده از جنین و گامتهای تولید شده برای انتخاب جنین با جنس خاص به دلایل غیر پزشکی استفاده کنند. ( شیب لغزنده ؛ مخالفان انتخاب جنسیت می پرسند که وقتی شما می خواهید انتخاب نوع کودک را شروع کنید ، کجا آنرا به پایان می برید؟ انتخاب جنسیت برای دلایل پزشکی باعث ارائه این ایده می شود که تصمیم برای داشتن فرزند سالم قابل قبول است . در حالیکه انتخاب جنس برای مجموعه کوچکی از ناتوانی های مربوط به x است ولی PGD برای سایر بیماری های ژنتیکی کاربرد دارد . جامعه با سوالاتی از طرف والدین برای انتخاب رنگ موی فرزند یاژنی که روی هوش او موثر است ، مواجه می شود، مدرک اینجا است که ما در متوقف کردن این شیب خوب عمل نمیکنیم .مثلا در بریتانیا سقط جنین از این نظر قانونی است که فقط در شرایط خاص به کار رود اما تغییر در دیدگاه اجتماعی و پزشکی منجر به تقاضای سقط جنین می شود. اگر جامعه از این شیب بگذرد والدین در انجام تستهای خاص روی فرزندان خود محدودیتی قائل می شوند در اینجا ارائه تست های مربوط به والدین وظیفه ارائه دهندگان سلامتی است . والدینی که این ملاحظات را رد می کنند و کودک نا توان دارند، خود را تحت قضاوت ظالمانه می بینند و مقصر می پندارند . این امر منجر به فقدان حمایت اجتماعی خانواده در روبرو شدن با هزینه های عاطفی ، مالی و اجتماعی می شود. ( تعیین جنسیت در هندوستان و چین؛ اطلاعات سرشماری در چین نشان می دهد که 20 سال پیش به ازاء هر 108 پسر زیر 5 سال 100 دختر وجود داشت ، و از سال 2000 این نسبت به 117 پسر در ازای 100 دختر تغییر کرد . این نسبت در مناطق مختلف کشور متغیر است به این صورت که در مناطقی رقم نرمال 106 – 102 پسر به ازاء 100 دختر دیده می شود و در عوض در مناطقی که از رفاه بیشتری بر خوردارند این نسبت به 135 پسر در مقابل 100 دختر ارتقاء یافته است . این ارقام شاید شرایط درست را نشان ندهد چرا که والدین ممکن است کمتر تمایل به ثبت تولد دختران نشان دهند بنابر این علت آنها می توانند برای داشتن پسر تلاش کنند . تحت شرایط قانونی چین والدین حق داشتن تنها یک فرزند را دارند . البته تحت شرایط قانونی موجود در نواحی خاص از سال 2003 آنها می تواند فرزند دوم نیز داشته باشند . یک تمایل مشابه در هند نیز گزارش شده است ، و دوباره سطوح بالاتر آموزش و ازدحام مستقیما با یک عدم تعادل بزرگ نسبت پسر به دختر مواجه است . این نشان می دهد که در چین و هند یک اتصال آسان به روش فراصوتی در مورد افرادیکه استطاعت مالی دارند وجود دارد و آنها جنس های دختری را سقط می کنند . یک مطالعه در پنجاب نشان داد که تنها دخترانی که بر اساس تعیین جنس با امواج فرا صوت متولد شده اند به غلط به عنوان مذکر یانر دوقلو معرفی می شوند . استفاده از امواج فرا صوت و سقط برای تعیین جنسیت از سال 1994 در هند و 1995 در چنین ممنوع شد در هیچ موردی قانون این را لغو نکرد در حالیکه برخی مشاهده گران گفتند که اجرای موثر این قانون ضروری است ، بقیه معتقدند که این امر باعث انجام این عمل بصورت غیر قانونی و مخفیانه می شود که بسیار نا امن است . در عوض ، آنها معتقدند که باید این اعتقاد که پسر ها بهترند تغییر کند چنین تغییرات فرهنگی تقریبا زمان زیادی می برد ( تکنیکها: جدا سازی اسپرم ( تکنیک اریکسون) ؛ تکنیک اریکسون در دهه 1970 کشف شد. یک نمونه از اسپرم در یک ستون آلبومین شناور می شود که اسپرم در انتهای ناحیه دارای توانایی شناوری جدا می شود وابسته به اینکه جنس مورد نظر دختر است یا پسر، یک نسبت متفاوت از اسپرم کسب می شود و برای تلقیح مصنوعی زن بکار می رود آنهایی که طالب دخترند همچنین با ستیرات کلومیفن درمان می شوند، این دارو روی تخمک گذاری موثر است و این دارو شانس تولید دختر را تا حدود 55% افزایش می دهد . اطلاعات محدودی درباره میزان حاملگی وجود دارد . کلینیکهایی ادعا می کنند که زنان درمان شده در کلینیک آنها از هر 6 بار تلاش 3 بار حامله شده اند این تکنیک به وسیله یک شرکت آمریکایی بنام Gametrics به کلینیک ها ارائه شد . در UK یک زنجیره متشکل از سه کلینیک در بیرمنگام ، لندن و گلاسکو از روش اریکسون از سال 1995 به بعد استفاده می کردند و در حدود 20_15 زوج را سالانه با هزینه 4000 یورو درمان می کردند ، این هزینه شامل 4 تلاش برای ایجاد آبستنی بود. این هزینه ها در ایالات متحده (us) بسیار کمتر است مثلا 600 دلار (360 یورو) برای هر تلاش و تلقیح از 2328 تولد، Gametrics گزارش کرد که 75_ 70% زوجها یک کودک با جنس دلخواه بدست آورده اند . که بیشتر اینها به منظور بالانس کردن خانواده بوده است میکروسورت؛ میکرو سورت از سال 1995 در دسترس قرار گرفت و آزمایشات کلینیکی را در آمریکا متحمل شد . این تکنیک از یک رنگ فلور سنت استفاده می کند ، که به نمونه اسپرم افزوده می شود و با DNA کروموزومی باند می شود . اسپرم حاوی x دارای 8/2% DNA بیشتری نسبت به اسپرم حاوی y است بنابر این انها رنگ بیشتری می گیرند و بر این اساس اسپرم می تواند طبقه بندی شود . یک اسپرم x یا y غنی شده برای تلقیح مصنوعی بکارمی رود، ( دوباره اگر زن خواهان دختر باشد به وی سیترات کلومیفن توصیه می شود) یا برای تولید جنین های IVF مورد استفاده قرار میگیرد . درجه آبستنی نسبت به چرخه درمان 16% است که متعاقب تلقیح مصنوعی بدست می آید 33% متعاقب IVF . تنها دو آزمایشگاه در آمریکا مجاز به استفاده از میکروسورت می باشند . آنها یک سرویس mail order در تشریک مساعی با کلینیکهای دیگر ارائه دادند ،نمونه های اسپرم منجمد به ازمایشگاه ارسال می شوند و پس از طبقه بندی برای استفاده در تلقیح مصنوعی یا IVF باز گردانده می شود . هزینه های آزمایشگاهی برای شروع طبقه بندی اسپرم حدود 2300 دلار می باشد. در ایالات متحده این شرکت اجازه می دهد که این تکنیک تنها برای دلایل پزشکی یا تنظیم خانواده بکار رود. 90% زوجها در خواست درمان به منظور تنظیم خانواده دارند و 80 % آنها دختر میخواهند از 376 حاملگی نرخ موفق تولید دختر 91% بوده است برای آنهایی که دختر می خواستند و 76% پسر. نگرانی هایی که ابراز شده اند اینست که رنگ فلورسنت ممکن است به DNA اسپرم آسیب بزند، در مورد تولدهایی که توسط میکروسورت روی داده است ،میزان غیر نرمال بودن مشابه جمعیت عمومی است ( بحث _ تست پزشکی فقط به خاطر انتخاب جنسیت نیست: وقتی اطلاعات مربوط به جنس جنین از فرایندهای پزشکی انجام شده برای سایر دلایل بدست می آید، حضور نامشخص در انتخاب جنسیت دیده می شود مثلا وقتی یک فرایند برای تنظیم بی نظمی پزشکی در جنین انجام می شود، جنس جنین مشخص شده و برای جنسیت بدون اطلاع افراد بکار می رود . کمیته ی اخلاقی می گوید که وقتی یک فرایند پزشکی برای هدفی غیر از کسب اطلاعات درباره ی جنس جنین انجام می شود ، این اطلاعات را نباید به زن آبستن ارائه کرد. چون این اطلاعات بطور قانونی و اخلاقی متعلق به بیمار است . در نتیجه اجتناب از احتمال حضور در انتخاب جنس مشکل می شود . برای کاهش این احتمال که افراد در انتخاب جنسیت شرکت می کنند، پزشکان ارتباط آزاد با بیماران را پیش بینی می کنند . هر چند که مسئولان از نظر اخلاقی اطلاعات را به والدین نمی دهند ولی مجبور به انجام سقط جنین یا سایر فرایندهای پزشکی جهت انتخاب جنسیت جنین هم نیستند . پزشکان باید والدین را قبل از هر کاری مطلع سازند _ تست پزشکی که فقط به خاطر انتخاب جنسیت است : با توجه به فرایند های پزشکی برای تعیین جنسیت جنین سه موقعیت اخلاقی را در نظر می گیریم 1_ هیچگاه در انتخاب جنسیت شرکت نمی کنند. مسولان از نظر اخلاقی، فرایندهای پزشکی را با هدف انتخاب جنسیت انجام نمی دهند. 2_ وقتی در موارد پزشکی لازم باشد، در انتخاب جنسیت شرکت می کنند. آنها با هدف تعیین جنسیت برای اجتناب از بی نظمی های ژنتیکی وابسته به X در این کار شرکت می کنند. 3_ هر وقت لازم باشد در انتخاب جنسیت شرکت می کنند مسئولان به خاطر انتخاب جنسیت بنا به درخواست والدین در این کار شرکت می کنند جامعه موقعیت غیر اخلاقی بودن همیشگی انتخاب جنسیت را رد می کند و از ارائه فرایند های بیمار برای اجتناب از بیماری های شدید ژنتیکی حمایت می کند . مثلا از ارائه روش های کمک به بیمار جهت شناسایی بی نظمی ژنتیکی در کروموزوم جنسی پسر حمایت می کند. این موقعیت با موقعیت تعادل بین جنس ها ، هماهنگ است چون می گوید که جنس کودک ، باعث ارزشمندی کم و بیش کودک می شود . جامعه این موقعیت که انتخاب جنسیت باید بنا بر تقاضا باشد را رد می کند چون نشانه ی تمایز جنسیت است . ( نتیجه: _ مکانیزم های تعیین جنسیت کروموزومی یک فرصت برای جنس ناجور گامت فراهم می کنند تا ژنهایی که برای آن جنس مفیدند را تکامل بخشد، حتی در هزینه جنس جورگامت. در پستانداران ، این ژنها در خط نرینگی پراکنده اند و مرتبطند با کیفیت دفع و توانایی رقابت، در حالیکه در پستانداران ، این ژنها در خط مادینگی حرکت می کنند و پیش بینی می شود که در مورد توانایی انتخاب نرهای فلج کاربرد داشته باشند. در این بحث جنسها، کارایی جنس های جورگامت کمتر است. محققینی که روی انتخاب جنسیت کار می کنند باید دقت بیشتری به مکانیزم های ژنتیکی داشته باشند. موارد بررسی شده پیشنهاد می کند که یک فهم بهتر از مکانیزمهای تعیین جنسیت می تواند راههایی در انجام انتخاب جنسیت پیدا کند. بعلاوه پیشرفتهای اخیر در بیولژی می تواند به تائید بیولژیستهای رفتاری کمک کند _ کمیته ، اعمال انتخاب جنسیت را برای اجتناب از بی نظمی های ژنتیکی وابسته به x می پذیرد و تقاضا برای تعیین جنسیت بر اساس ارزش گذاری جنست را رد می کند . این کمیته تقاضای تعیین جنسیت به دلایل شخصی و خانوادگی را هم نمی پذیرد. روشهای پزشکی مربوط به سایر مقاصد . دارای این احتمال هستند که بیماران بدون اطلاع مسئولین یا رضایت آنها این روش ها را بکار ببرند و چون بیماران می خواهند اطلاعات شخصی را بفهمند گاهی برای متخصصین ، اجتناب از حضور در انتخاب جنسیت ، غیر ممکن می شود. تاکید کمیته بر یکسان بودن ارزش هر دو جنس است ضمن اینکه معتقد است مسئولان از نظر اخلاقی نیازی به حضور در انتخاب جنسیت ندارند. _ تکنولوژی پزشکی ، انتخاب جدیدی به ما می دهد ولی همه ی آن انتخابات برای ما و جامعه خوب نیستند. تقریبا تمام مسیحیان مخالف انتخاب جنسیت هستند، در حالیکه بعضی آنرا برای اجتناب از داشتن فرزند نا توان موثر می دانند. در همین حین ، دلایل زیادی وجود دارد که چرا باید درباره ی انتخاب جنسیت کودکان در زمینه ی پزشکی محتاط باشیم، چون دیدگاه مردم متفاوت است و اینکار باعث تغییر ما و جامعه می شود. ما به یقین نمی دانیم که زندگی برای ما چه دارد بلکه مسیحیان معتقدند که خداوند آینده را می سازد و همیشه به نفع ما کار می کند ، ولی به این معنی نیست که ما در برابر غصه و اندوه مصون هستیم بلکه خدا در رویارویی مشکلات به ما کمک می کند . مسیحیان می گویند زندگی در این فشار باعث رشد شخصیت انسان می شود تا به خدا برسد . تحمل بار دیگران در قلب اصول اخلاقی مسیحیت است .


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36624)

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن ادامه مطلب…

background