سوالات زبان انگلیسی دوم راهنمایی خرداد1384 نام و نام خانوادگی : نام پدر : الف. کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید . 1 نمره 1. scarf - shirt - dress - house 2. desk - dentist - teacher - nurse ب ) با استفاده از کلمات داده شده جملات را کامل کنید. ( یک کلمه اضافی است ) 2 نمره cars - soldier - brown - street - map 3. There is a ………….. on the wall . 4.There are ten …………. In the street. 5. My friend lives on Bahar ………….. . 6. She has a ………dress. ج ) با توجه به تصاویر داده شده جملات را کامل کنید . 1 نمره 7. This is an ……………. . 8.She is an ………………… teacher. د) جمله بسازید . 1 نمره 9. sit - on - the - please - bench ه ) جملات ناقص ستون A را با عبارات ستون B کامل کنید . در ستون B یک عبارت اضافه است . 2 نمره ___________________ ______________________ 10. This man is ………... . a.on the blackboard. 11. She has ……………… . b. Your books . 12. Please write …………….. . c. in his eyes . 13. Please open ……………… . d. a red apple . e. a doctor . و ) با توجه به تصاویر داده شده جدول زیر را کامل کنید. 14 14. 15. ز ) گزینه صحیح را انتخاب کنید .3 نمره 16. I eat breakfast at 7 every ………… . ( morning - afternoon - evening ) 17. It is half past five. It is five …………….. .( twenty - thirty - forty ) 18. How are you ? …………….. .( No, I don’t - yes, I do - I'm fine - I was ) 19. You and I have a ball . ………….ball is blue . ( Your - our -their ) 20. You have a ………… . ( apple - egg -book - ear ) 21. Today is Sunday . Tomorrow is ……… ( Saturday -Monday - Friday) ح ) کلمات را در ستون مربوط به خود قرار دهید . 2 نمره car - bus - hen - dress - dog - teacher - doctor - shirt 22. شغل حیوان وسیله نقلیه لباس کلمات داخل پرانتز رادرجملات زیربکارببرید وتغییرات لازم رابدهید. 2 نمره 23.I eat my lunch at 12.(He) 24.This is a yellow comb. (These) ط ) گزینه مناسب را انتخاب کنید .2 نمره 25. Have Reza and I a ball ? Yes , ………….. . ( she has - he has - you have ) 26. Their …….has a car . His car is blue . ( mother - sister - brother ) 27. Does she speak English well ? Yes she ………. .( speak - is - does - do ) 28. look …… the blackboard , please.( in - at - on ) ی ) شکل صحیح افعال داخل پرانتز را بنویسید . 3 نمره 29. He is ………….. to the radio now . ( listen ) 30. The girl …………… a blue dress . ( have ) 31. They …………. T.V every evening . ( watch ) ک ) برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید . 2 نمره 32. ………………………………………….. ?No. I'm a doctor . 33. …………………………………………? Yes she plays ping -pong at 7. ل ) با توجه به شکل پاسخ کامل بدهید . 2 نمره 34. Where is the cat ? 35. Do you like football ? م ) با کلمات داده شده مکالمه را کامل کنید . 3 نمره teach - English - your father - English - every day - Tuesdays A: My father is a farmer . What's …………………….. Ali ? B: He is a teacher. A: Does he ……………. Persian ? B: No, he doesn't . He teaches ……………….. . A: Do you study English ………………. ? B: No , I don't . I study ………………….. on Sundays and ………………. . ن ) تلفظ حرف I در کدام کلمه با بقیه متفاوت است . 5/0 نمره 41. five - fine - nine - window س ) تلفظ حرف g در کدام کلمه با بقیه متفاوت است . 5/0 نمره 42. bag - egg - orange - glass ع ) متن زیر را به دقت خوانده و به سؤالات آن پاسخ دهید . My name is Amir . I am a student . I have two sisters and one brother . We live in Yazd . My father is a teacher . He teaches English He goes to work by bus .He leaves home at 7 : 15 . الف ) با توجه به متن گزینه صحیح را انتخاب کنید . 1 نمره 43. My father is an …………….. teacher .( Persian - English - Arabic ) 44. He goes to work by ……….. . ( car - bicycle - bus ) ب) جاهای خالی را با توجه به متن کامل کنید . 2 نمره 45. I have ……………. brothers and sisters . 46. We live in …………… . ج) با توجه به متن جمله درست را با T و جمله غلط را با F نشان دهید . 2 نمره 47. I have one sister and three brother . ……… . 48. I am an English teacher . …….. 49 . My father is a farmer . ……… . 50. My father goes to work at 7 : 15 . ……. . 18 ) تصویر مربوط به هر جمله را مشخص کنید ( یک کلمه اضافی است ) .2 نمره 51.He reads a book . 52. He prays every day . 53. There are many trees in the park . 54. She cleans the room . 55. He reads a newspaper . 19) کلمات ناقص را کامل کنید . 5 نمره 56. I have a greـــ n jacket . 57. We pray in the moــــ qــــ e . 58. He has a brــــ wn hat . 59. They were tــــ red yesterday . 60. Pleas hــــ rry up . 61.They live on Bahar Avـــــ nــــ ــــ . 62.hــــ ــــ se 63.waــــ ــــ h 64. hــــ ــــ d . 65. plـــــ te . 66.lــــ ps . 67. glــــ sــــ . موفق باشیدواعظی - خرداد 84


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36624)

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن ادامه مطلب…

background