دو مثال برای طراحی آموزشی بر اساس الگوی 8 مرحله ای عنوان دروس و هدفهای کلی ویژگیهای دانش آموزان هدفهای آموزشی محتوای درس پیش آ زمون خدمات کمکی فعالیتهای تدریس –یادگیری . منابع ارزشیبای با ارائه این دو مثال ؛ مبحث طراحی آموزشی را به پایان می رسانیم و امیدواریم این الگودر زیمنه تنظیم برنامه تدریس و تهیه طرح درس برای معلمان گرامی کشور که موراه مایل اند سطح توانایی و مهارتهای حرفه ای خود را افزایش دهند ؛ مورد توجه قرار گیرد . مثال (1) موضوع: تکنولوژی آموزشی واحد درسی : مواد وسایل سمعی و بصری نور و تاب عنوان درس : پروژکتور اورهد هدف کلی :‌دانشجو – معلمان باید در تدریس خود از پروکتور اورهد به طور و کامل و موثر استفاده کنند. ویژگیهای مخاطبان :‌30 دانشجو – معلم علوم تربیتی رشته ابتدایی که بعضی قبلا آگاهی مختصری از کاربرد دستگاه اورهد کسب کرده اند و عده ای هم تا حدودی اطلاعات فنی دارند . هدفهای یادگیر ( هدفهای آموزشی ) 1 – دانشجو – معلم باید بتواند با استفاده از دستگاه اوره ، دست کم تصور سه نوع ورقه شفاف را جداگانه و واضح روی پرده نشان دهد 2- دانشجو – معلم باید بتواند حداقل پنج ورقه شفاف را که شرکتهای تجارت تهیه کرده اند ؛ جداگانه ارزشیابی کند . 3- دانشجو – معلم باید بتواند دست کمئ سه نوع ورقه شفاف تهیه کند و با استفاده از دستگاه اورهد؛ آن ها را واضح و روشن روی پرده کلاس درس نشان دهد. در این مورد حداقل معیار قبولی آن است که سایر دانشجو معلمان قوبل کنند که تصویر روی پرده واضح و روشن است . هر دانشجو برای نشام دادن مهارت خود در زمینه کاربرد در دستگاه اورهد باید بتواند با استفاده از امکانات مرکز منابع آموزشی یا کتابخاه مدرسه در مقایل گروه دانشجو. – معلمان ؛ یم مبحث درسی را عینا مثل کلاس درس ) در مدت معین تدریس کند . 5- دانشجو – معلم بایداز فهرستی که10 موقعیت تدریس در آن ارائه شده است و 5 نمونه را که با دستگاه اورهد بهتر می توان آموزش داد ؛ انتحاب کند و دلیل انتخاب هر یک را در چند سطر توضیح دهد . خلاصه محتوای درس الف- به کار انداختن دستگاه اورهد قرار دادن دتسگاه اورهد جلو کلاس و قرار گرفتن در کنار دستگاه و در مقابل دانش آموزان کنترل دگخ خاموش و روشن پروانه ؛ دگمه میزان و دگمه حرکت تصویر ؛ مسیر نور : عبور نور از لامپ و صفحه دستکاه ؛ تابش نور از آینه بالای دستگاه روی پرده. تعویض لامپ ب – ویژگیهای دستکاه اورهد : 1- مزایا : - در جلو کلاس و نزدیک به دانش آموزان قابل استفاده است. - در نور عادی کلاس قابل استفادهاست . تصوریهای بزرگ و روشن ارائه می دهد . هنگام استفاده از دستگاه ؛ معلم با دانش آموزان روبه رو است . به دلیل این که تصاویر به اندازه کافی بزرگ تهیه می شوند؛ امکان اشاره مستقیم به ویژگیهای تصاویر روی اوراق شفاف وجود دارد . 2- تکنیک ها : - نوشتن روی صفحه شفاف - ارائه مرحله به مرحله مطالب درسی از طریق برداشتن پوششهای ر اوراق شفاف - اضافه کردن صفحات مورد نیاز به مجموعه مطالب تهیه شده . - نمایش تمام صفحات مورد نیاز به مجموعه مطالب تهیه شده . نمایش تمام صفحه ترنسپرنسی ( صفحه شفاف ) یا بخشی از آن طریق پوشاندن قسمتهایی از صفحه نشان دادن کارهای متحرک از طریق تمایش شفاف مانند گردش خون یا جران کار یک دستگاه ارزشیابی ترنپرتهایی تجارتی بررسی صحت مطالب بررسی یفیت فنی بررسی کیفیت هنری بررسی اندازه و نوع حروف بررسی کیفیت رنگ ت – طرز تهیه ترنسپرسی : طرز تهیه اوراق شفافا با دست طرز تهیه اوراق شفاف با دستگاه تهیه ترنسپرسی پیش آزمون آیا تا به حال در تدریس خود از دستگاه اورهد استفاده کردید ؟ اکر جواب مثبت است ؛ به سوال 2 پاسخ دهید . توضیح دهید که مهارت شما در کاربرد دستگاه اورهداستفاده تا چه اندازهع است ؟ آیا تا به حال برای تدریس در کلاس ؛ خود شما ترنسپرسی تهیه کرده اید ؟ اگر جواب مثبت است به سوال 4 پاسخ دهید . برای تهیه ترنسپرنسی از چه تکنیکهای استفاده می کنید؟ آیا نمونه ای از ترنسپرنسیهای که تهیه کرده اید ؛ موجود است ‌فعالیتهای دریس یادگیری و متابع آموزشی : فعالیتهای معلم : نمایش کاربرد کامل دستگاه اورهد برای 30 نفر از دانشجو معلمان و نشان دادن محاسن و ویژگهای دستگاه با استفاده از ترنسبرنسی جهت دادن به بحث گروهی دانشجویان و پاسخ به هر نوع سوالی که آنان مطرح می کنند در خواست از دانشجو – معلمان برای ماش ترنسپرنسهایی خود و درجه بندی مهارت آنان در کاربرد دستگاه اوره . نشان دادن درجه موفقیت دانشجویان به خود آن ها و تمرین بیشتر با کسانی که از میزان مهارت خود راضی نیستند . فعالیتهای دانشجو – معلمان مشاهده دقیق نحوه کاربرد دستگاه اورهد به وسیله معلم مطالعه درس مربوط به دستگاه اورهد ؛ بررسی دستگاه اورهد از روی نمودار دستگاه و تمرین عملی با آن در کارگاه . مطالع بیشتر از روی منابعی مانند فیلم کاتالوگ شرکتها و یا ... که در کتابخانه مدرسه درباره دستگاه اورهد وجود دارد . بررسی و آزمایش حداقل 5 نوع ترنسپرنسی که شرکتهای تجارتی تهیه کده اند و انتخهاب فقط دو نوع از آن ها که دارای معیارها ی ک ترنسپرنسی خوب هستند . با توجه به معیالرهای یک ترنسبپرنس خوب ؛ سه نوع ترنسپرنسی مناسب برای یک درس تهیه کنند . تنسپرنسیهای تهیه شده را در جلسه بحث گروهی دانشجویان مطرح کنید و تا مورد ارزشیابی قرار گیرد . انجام دادن کلیه فعالیتهای نوشتنی از قبیل تهیه گزارش پر کردن ورقه ارزشیابی از کار همکلاها و پاسخ دادن به ورقه های آزمونهای کلاسی ارزشیابی هدف از شماره (1) ضمن تمرین در کارگاه تکمیل خواهد شد . هدف شماره (2) در کتابخانه یا مرکز منابع آموزشی تکیمل و برای آزمایش اظهار نظر در گروههای کوچک مورد بررسی قرار خواهد کرفت . هدف شماره(3) را دانشجو – معلمان در گروه مورد ارزشیابی قرار خواهند داد . هدف مشاره (4) را معلم در طول نمایش ترنسپرنسی ارزشیابی خواهد کرد . هدف شماره(4) را معلم در طول نمایش ترنسپرنسی ، ارزشیابی خواهد گرد هدف شماره(5) را دانشجو – معلم به عنوان فعالیت دانشحو تکمیل خواهد کرد . مثال (2) موضوع : علوم تجربی سال پنجم ابتدایی عنوان : چشم چکونه در دیدن به شما کمک می کند؟ هدفهای کلی : در این درس دانش آموزان با ساختمان و طرز کار چشم آشنا می شوند . راههای مواظبت از چشمها را یاد می گیرند . ویژگیهای دانش آموزان : دانش آموزان در سالهای پیش با مفاهی زیر درباره بدن انسان آشنا شده اندد : بدن انسان مانند سایر جاندران از سلول درست شده است . در بدن انسان برای انجام دادن کارها ؛ دستگاههای مختلفی وجود دارد . 2-1- دستگاه گوارش غذاها را حل و برای سلول ها قابل مصرف می کند . 2-2- دستگاه تنفس اکسیژن را برای سوازندان غذاها تامین می کند . 2-3- دستگاه گردش خون مواد غذایی و اکسیژن را به سلولها می رساند و مواد زاید را از سلول ها دور می کند . 2-4- دستاه دفع مواد زاید را از خون می گرد و به خارج از بدن می راند . هدفهای آموزشی ( هدفهای رفتاری ) پس از تدریس این محث درسی دانش آموزان می توانند: ساختمیان و کار چشم را بشناسد ( هدف کلی شاره 1) محل مردمک را روی چشم شان دهند . با آزمایش تغیرات مردمک را در نور کم و شدید نشان دهد . محل عنبیه و نقش آن را بیان کنند . به کمک یک عدسی ؛ یک شمع و یک صفحه کاغذ سفید طرز یک عدسی محدب ( ذره بین ) را نشان دهندد. محل شبکیه و نقش آن را در بینایی توضیح دهند . اجزای جشم را با دوربین عکاسی مقایسه کنند . طرز احساس دیدن را با عصب بینایی بیان کنند. 2-راههای مواطبت از چشم را یاد بگیرند ( هدف کلی شماره 2) 2-1- فاصله کتاب تا چشم را بازگو کنند . 2-2-نقش نور کافی و جهت نور را برای مطالعه نعریف کنند . زیانهای نور شدید را بیان کنند . زیان مطالعه دراتومبیل در حال حرکت را بگویند . طرز مواظبت از چشمها را هنگامی که چیزی وارد آنها شده است ؛ توضیح دهند . 2-6-نکات بهداشتی مربوط به دیدن تلویزیون را توضیح دهند . آسبیهای ناشی از مالیدن دست آلوده به چشن را بازگو کنند . خلاصه محتوای درس قسمتی از چشم مردمک است که میزان ورود نور به چشم را تنظیم می کند . نوری که وارد چشم می شود ، از طریق عدسی بر شبکیه انداخته می شود . شبکیه ( پرده حساس چشم ) تصویر را از طریق عصب بینایی به مغز می فرستد . پیش آزمون اجزای زنده ای که بدن شما را می سازند چه نام دارند ؟ برای آن که زنده بمانید؛ چه دستگاههایی در بدن شما وحود دارد ؟ برای آن که از محیط اطراف خود آگاه بشوید ، به چه اندامهایی نیازمندید؟ آیا می توانید این اندام ها را نام ببرید؟ مهم ترین اندام حسی شما کدام است ؟ روی چشمهای خود چه جیزهایی می بیند؟ آیا می توانید وظیفه هر کدام از اجزا را حدس بزنید ؟ دانش آموزان ضمن این پیش آزمون برای درس جدید آماده می شوند؟ آنها از طریق توضیحات بیشتر معلم بحثهای کلاسی ؛ آمادگی لازم برای درس جدید را به دست خواهند آورد . فعالیتهای تدریس – یادگیر ی الف- تدریس معلم به گروه دانش آموزان ( روش توضیحی – نمایشی ) هدفهای رفتاری : انواع رسانه ها و فعالیتها 1-1- نشان دادن محل مردمک تصویر چشم ؛ استفاده از چشم خود دانش آموزان ؛ مشاهده تصویر کتاب ؛ مدل چشم و تعیین اجزای تشکیل دهنده آن . در صورت که مدل وجود نداشته اشد ، دانش آموزان تصویر چشم را در کتاب یا در تصویری جداگانه ؛ مورد مشاهده قرار می دهند و اجزای چشم را مشخص می کنند . مشاهده اجزای یک دوربین عکاسی انجام دادن آزمایش مربوط به تغییر قطر مردمک . انجام دادن آزمایش ا عدسی ؛ شمع و کاغذ ( برای تهیه تصویر ) مطالعه مستقل مطالب مربوط به بهداشت چشم . ب – فعالیتهای مشترک معلم و شاگردان ( بحث گروهی ) معلم و دانش آموزان درس را مرور می کنند و در نهایت ؛ اجزای سازنده چشم و طرز کار هر گدام را مشخص می سازند . آن گاه مسایل مربوط به بهداشت چشم مطرح می شود و دانش آموزان با جمع بندی مطالب یاد شده ؛ نکات بهداشتی را فرا می گیرند . ارزشیابی چرا مردمک سیاه رنگ به نظر می رسد ؟ هر گاه نور شدید باشد ، مردمک چه تغییری می کند ؟ اگر نور ضعیف باشد چه رخ می دهد ؟ عنبیه با مردمک چه رابطه ای دارد ؟ عدسی در کجای چشم قرار دارد و نقش آن چیست ؟ شبیکه با کدام بخش از دوربین عکاسی قابل مقایسه است ؟ مردمک با کدام بخش از دورین عکاسی قابل مقایسه است؟ عدسی چشم از چه نوع است ؟ هر گاه نور شمعی را از یک ذره بین یگذارنید . تصویر آن چگونه تشکیل خواهد شد ؟ نقش عصب بینایی چیست ؟‌ فاصله چشم با کتاب باید چند سانتی متر باشد ؟ چگونه برای مطالعه ، نور مناسب را نتظیم می کنید ؟ در صورتی که چیزی وارد چشم شما شود ؟ جه اقدامی خواهید کرد؟‌ چرا باید هنگام خاریدن چشم آن را نمالیم ؟‌ وقتی که می خواهید تلویزیومن مشاهده کنید ؟ چه نکاتی را باید رعایت کنید . چرا نباید در داخل اتومبیل در حال حرکت ؛ مطالعه کنیم .


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36624)

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن ادامه مطلب…

background