دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    دسته‌بندی نشده    فارابی ،‌ابونصر محمد بن محمد(260 – 339 هـ . ق ): فیلسوف ارزشمند ایرانی ، ملقب به معلم ثانی ،‌در فاراب ماوراء‌النهر متولد شد وی اولین فیلسوف نامی ایران بعد از اسلام است که تحقیقات و نوشته های او راهگشای فیلسوفان بعد از وی مانند ابن سینا و ابوریحان گردید. تحصیلات مقدماتی رادر ماوراء النهر آموخت سپس به بغداد رفت و در آن جا عربی فرا گرفت سپس در محضر استایتدی همانند ابوبشر علی بن یونس و یوحنا بن حبلان منطق و حکمت آموخت ، سپس به مصر وحلب و دمشق رفت و در همانجانیزدرگذشت . وی در علوم ریاضی و منطق وفسفه سر آمد دانشمندان دوران خود گشت ، فارابی بیشتر درآثار ارسطو معلم اول مطالعه و تحقیق کرد و بر مشکلات و نکات غمض عقاید وی فائق آمد با تلاش کم نظیری دو روش مشائی و اشراقی را در هم آمیخت و دراصول مذهب شیعه تحقیقات زیادی کرد و به نام معلم ثانی معروف گردید . ابو نصر فرد بی چیزی بود ، در ابتدئا شغل باغبانی اختیار کرد و در همین اوقاع با استفاده از نور چراغ پاسبانان درشب مطالعه می کرد ، تا حدی که به مقام قاضی اقضات دمشق رسید. اثر معروف ویدر جامعه شناسی «‌آراء اهل المدینه الفاضله است که وی در این کتاب جوامع را به جهار دسته متمایز « مدینه الخست » ،‌«‌مدینه النضروریه» ،« مدینه التجاریه » ،‌« مدینه التغلب» تقسیم بندی کرده است،‌وی معتقد است رئیس مدینه فاضد کسی است که عقل وی به نفس غلبه کند. فارابی در موسیقی نیز از اساتید عصر خود بود و از اختراع ساز« قانون» را به وی نسبت میدهند،‌کتاب امموسیقیالکبیر را نیز در این رابطه نگاشته است . سایرآثار وی عبارتند از: رساله ی تحقیق عرضی ارسطاطایس فیکتب ما بعد الطبیعه – عیون المسائل – مقاله فی معانی العقل – فصول الحکم و... رازی ،‌محمد بن ذکریا (251-313 هـ .ق ) ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی الرازی ملقب به جالینوس عرب و یکی از بزرگترین اطباء دنیا در شهر ری متولد شد. در جوانی به تحقیق در موسیقی و فلسفه و ادبیات و ریاضیات و نجوم پرداخت و بعد به شیمی و کیمیاگریروی آورد و پس از آن متوجه علم طب شد و در همه آن علوم مقام ارجمندی یافت ، رازیدر سی سالگی به بغداد رفت و به تحصیل علم طب پرداخت پس از خاتخ تحصیل به ری برگشت و از طرف منصورین اسحق حاکم ری سرپرست بیمارستان ری شد. رازی چند سال بعد وباره بع بغداد رفت +‌بیمارستان مقتدر به او واگذار شد و در بغداد شهرت بی سابقه یافت از مهم ترین آثار او الحادی است که به نظر بعضی ها از قانون ابن سینا مهمتر می باشد و این کتاب طی چندین قرن مورد مطالعه ومراجعه پزشکان بوده است و یکی از کتاب های اصلی طب بشمار می رفته است . رازی این کتاب را نخست به صورت پراکنده نوشته بود که پس ازمرگش به دستر ابن عمید کتاب را از روی یا دادشت استنساخ نمودند و مقدار زیادی از نتایج تحقیقات و آزامایشات رازی در این کتاب هست. ( طب المنصوری )‌اثر دیگری از رازی می باشد که به نام منصور بن الستحق تالیف شده است از دیگر آثار او کتاب ( من الایحضره الطبیت ) است که شمال دستورهای ساده طبی است و دیگری کتاب( برالساعه)‌میباشد. رازی در علم کیمای هم سرآمد دانشمندان اسلامی است و یکی از کارهای مهم ا کشفت جوهر گوگرد و الکل می باشد .کتاب ( الاکبیر ) او درباره کیمیا نوشته شده و دیگری کتاب (‌التدبیر) اوست رازی در سال های آخر عمر به علت کار زیاد از نعمت بینائی محروم شد محل وفات او معلوم نیست بیورنی در گذشت او را در سال 313 ماه شعبان داسته تعداد تألیفات او بیش از 56 کتاب دد ساله میباشد . گویند رازی بر اثر بخار آزمایش متعددش ، به منظور یافتن ماده ای که مس را به طلا تبدیل کند به بیماری شدید چشم مبتلا شد و برای معالجه به نزد کمال (چشم پزشک ) رفت و آن طبیب برای معالجه پول زیادی خواست و آن گاه گفت که من قبل از تو کیمیا را یافته ام و آن همان پزشکی است . از آن لحظه وی به فکر تحصیل پزشکی افتاد و به چنان درجه ای رسید که دنیای آن عصر بیاد ندارد . ابن سینا ،‌ابو علیحسین بن عبدالله (370 – هـ .ق ) پزشک ، ریاضیدان ، فیلسوف و منجم بزرگ ایرانی ،‌متولد خرمینش از توابع بخارا . پدر اش عبدالله نام داشت که در دستگاه سامانیان محصلی مالیات را عهد دار بود و مادرش ستاره نام داشت. در + پرورش یافت و سایر علوم و قرآن را آموخت استاد وی ابو عبدالله ناتلی بود که از رجال مشهور قرن چهارم هجری به شمار می رفت . در هیجده سالگی ،‌چنانچه خود نوشته است ، از تعلم همه ی علوم فارغ شد ،‌در بیست و یک سالگی دست به تألیف وتصیف زد . در بیست و دو سالگی پدرش در گذشت ، ابن سینا متصدی شغل او گردید. اما به علت ابسامانی اوضاع سیاسی ، بخارا را ترک گفت وبه گارگانج پایتخت امرای مامونید خوارزم رفت ،و در نزد خوارزمشاه علیبن مأمون و در زیرش ابوالحسین احمد بن محمد سهیلی تقرب پیدا کرد. در این هنگام سایه ی نفوذ محمود غزنوی بر خوارزم نیز فرد افتاد . و از دانشمندان درباره خوارزم خواسته شد که به +‌به خدمت سلطان محمود بروند. ابن سینا که از تعصب آن پادشاه خبر دار بود،‌به همراه ابوسهل مسیحتی از خوارزم گریخت ،‌و از راه ابیورد و طوس به قصد گرگان حرکت کرد تا به تابوس بن و شمگیر ،که به عنوان حامی دانشمندان شهرت یافته بود ، بپیوندد . اما وقت که پس از مشقات بسیار بدان شهر رسید + مرده بود . ابن سینا ناچار به تریدای در خارزم بازگشت اما پس از اندک مدتی دوباره به گرگان رفت و این بار ابو عبید جوزجانی ، یکی از باوفاترین شاگردانش به خدمت وی پیوست ،‌و هم در این سفر کتاب « المختصر الاوسط» و کتاب «‌المبداء‌و المعاد » ومقداری از کتاب معروف « قانون»‌و «‌نجات« را تالیفکرد. ابن سینا در حدود سال405 هجری قمری بهری رفت . فخر الدوله ی دیلمی را که بیمار بود معالجه کرد ولی مدت زیادی در آن شهربانی نماند.در سال 412 شمس الدوله در گذشت و پسرش سماء الدوله بهجای او نشست. سماء الدوله مانند پدر می خواست که ابن سینا وزارت او را قبول کند .اما شیخ نپذیرفت در نتیجه بر اثر سعیا معاندان به زندان افتاد و چهار ماه در حبس به سر بدد و در این مدت تعدادی از کتب در سالات مهم خود را تالیف نمود . بعد از رهایی از حبس باز مدتی در همدان بود ،وآنگاه ناشناخته با شاگر دش ابو عبید جوزجانی به اصفهان نزد علاءالدوله کاکویه رفت . آن پادشاه او را با گرمی و احترام بسیار پذیرفت ابن سینا از این زمان تا آخر عمر در خدمت علاء الدوله کاکویه بود تا آن که در سال 428 کههمراه آن سلطان به همدان رفت بیمار گشت و درآن شهر در گدشت و همانجا مدفون شد . آرمگاه او اکنوندر آن شهر است در مشرق زمین فلسفه ی یونانی هیچگاه مفسری با عمق و دقت ابن سینا نداشته است. ابن سینا فلسفه ی ارسطو را با آراء مفسران اسکندر انی و فلسفه ی نو افلاطونی تلفیق کرد و با نبوغ خاص خود آن ها را با نظر یکتا پرستی اسلام میخت، و به این طریق، در فلسفه مشائی مباحثی آورد که دراصل یونانی آن سابقه نداشت. مهمترین آثار عبارتند از : شفا – قانون – نجات – دانشنامه ی علایی – اشارات – حکمت المشریه – المبداء و المعاد بهزاد . بهزاد ،‌حسین ،‌تولد 1273 شمسی، تهران ، تابلو های معروف = صفی الدین و رودکی و ازدیگر آثار وی. بیرونی،‌ابوریحان محمد بن احمد (362-440 هـ .ق ) از فضلا و دانشمندان بنام جهان است ، در بیرون خوارزم به دنیا آمد قسمت اول عمرش را درخوارزم گذارنید و طرف توجه مامون خوارزمشاه بود . سپس به خدمت شمس المعالیقابوس و شمیر آمد و از اوحمایت دید . یکی از تالیفات بزرگ او «‌الاثر الباقیه ، عن القرون الخالیه » است که درباره زبان و تاریخ و سنن ملل ایرانی و یهود و مسیحیت قبل از اسلام نوشته است . در رکاب سلطان محمود غزنوی به هند رفت و درآن جا زبان سانسکریت آموخت وبا درایت کامل کتاب « تحقیق ماللهند» را نوشت کهشال زبان و فلسفه و تاریخ و ادیان ملت باستانی هند است . بیرونی در علم نجوم و هندسه هم دو تالف بزرگ دارد که اولی « التفهیم لاوایل حسناعه التنجیم » است که در حدود سال420 نوشته است . ودیگری « قانون مسعودی » است که به نام سلطان مسعود غزنوی درفاصله سالهای 421-427 (هـ .ق) نوشته است. ازآثار ارزنده ی این دانشمند می توان به کتب : الدستور – مقالدی علم هیئت – الاستیعاب فی صنعته الاسطرلاب – الاستخراج – الا وتار فی الدائره – التسطیح و تبطیح الکور اشاره کرد. ابوریحان بدون تردید ازپیشگامان علم هیئت و نجوم و جامعه شناسی ارزنده بوده است ، وفات این دانشمند بزرگ به سال 440 هجری قمری در+ اتفاق افتاده است. خواجه نصیر الدین طوسی (597-672 هـ .ق) نصیر الدیم محمدبن حسن + طوسی از علما و دانشمندان ارزنده ایرانی است که اصل وی از جهرود قم بوده است و بسبب اقامت در طوس به طوسی معروف شده است. وی از جوانی با کسب علوم در حکمت وریاضی سرآمد دوران خود گشت و جهت مطالعه در مذاحب مدتی نیز در نزد باطینه وبقولی در زندان اسمعیلیه بوده است . با فتح قلاع باطینه بوسیله هلاکوخان مغول،‌خاجهنیز به خدمت وی در آمد و به امر هلاکو در مراغه رصد خانه ایتاسیس کرد و خود ریاست آن را بعهده گرفت و بسیاری از دانشمندان و فلاسفه و اختر شناسان را در رصد خانه ی مراغه گرد آورد و مجمعی علمی بنیاد نهاد و شاگردانی مبرز همانند قطب الدین شیرازی و علامه حلی تربیت کرد، همچنین بالغ بر چهار صد هزار جلد کتاب هر کتابخانه ی این رصد خانه جمع آوری وبه حفظ این آثار ارزنده همت گماشت. وفات خواجه به سال 672 هـ .ق اتفاق افتاده و در کاظمین مدفون است. آثار مهم وی عبارتند از :‌ تحریر مجسطی و تحریر اقلید س در علم هیئت و ریاضی به زبان عربی – تجرید العقاید بعربی در کلام شیعه – اخلاق ناصری در اخلاق به فارسی- اساس الاقتباس در منطق به فارسی - معیار والا شعر و اوصاف الاشراف و تذکره نصریه . ویتامین ها 1-ویتامین A ( رتینل ) = کمبود این ویتامین ها در بدن اختلات ذل را به وجود می آورد : کند رشدبدن – توفق رشد – لاغری – سخنی و خشکی پوست – کدورت قرینه چشم – نابینایی ( گزروفتالمی و شبکوری ) این وینامین ها رد مواد ذیل وجود دارد: سبزی ها بخصوص جعفری – هویج- اسفناج – گوجه فرنگی – روغن ماهی ، جگر سیاه ، زرده ی تخم مرغ 2-ویتامین B برای برقرار ی تعادل عصبی و نظم سوخت و سوز بدن ضروری است . نرسیدن این ویتامین بدن سبب اختلال در دستگاه گوارش و اعصاب می شود و ممکن است منجر به رماتیسم گردد. منابع این ویتامین ها عبارتند از : سیر ، زرده تخم مرغ ، جگر سیاه ، لبنیات 3-ویتامین (تیامین) = در تنظیم اعمال تنفسی و عصبی و رودودن اختلالات عصبی موثر است. کمبودی آن باعث آماس روده ، بیماری بری بری ، گرفتگی عظالات ، بی شاتهایی می شود . مهم ترین منابع این ویتامین عبارتند از : مخمر آبجو، جگر مرغ ، لبنیات ، تخم مرغ پخته ،ژامبون. 4-ویتامین( ریبو فالوین ) = مهمترین عامل رشد بدن است ، کمبود آن باعث لاغری ، توقف رشد بدن ، اختلالات تنفسی ، بیماریهای پوستی ، اختلالات گوارشی می شود. در مواد زیر بیشتر یافت می شود: جگر سیاه ، گوشت ، ماءالشعیر ، اسفناج ، شیر ، سفیده ی تخم مرغ، عسل ، نان. 5-ویتامین ( پیرید وکسین )= در سوخت و ساز مواد گلوسید یو غذایی موثر است . کمبود آن باعث بیماری های پوستی ( ایجاد جوش و شوره ) – کم خونی ، ضفع اعصاب ، درد شکم میشود . منابع مهم این ویتامین ها عبارتند از : جوانه ی گندم ، ذرت ، سبزی ها ، برنج ، زرده تخم مرغ ، گوشت ، سیب زمینی 6-ویتامین ( سیانوکولامین ) = در کم خونی و رفع عوارض عصبی موثر است و در موارد ذیل یافت می شود : جگر سیاه، زرده تخم مرغ ، پسته 7-ویتامین C (اسکوربیک ) = در تنظیم عمل بافت ها و ایجاد مقاومت در بدن بسیراموثر است کمبود آن باعث خونریزی له ها و سست شدن دندان ها ، خونریزی جلدی ، ضعف بدن ، درد عضلات رخوت و سستی و نارسائی های اعمال دستگاههای بدن می شود. این ویتامین ها در مواد ذیل بیشتر وجود دارد: لیمو ،پرتقال، جعفری ، گوجه فرنگی ، نخود تازه، کاهو، سیب زمینی، شیر گاو، فلفل تازه. 8-ویتامین D = در رشد سفت شدن استخوانها موثر است ، فقدان آن باعث نرم شدن و کج شدن استخوانها ( راشی تیسم ) و یا پوکی آنها می شود. منابع این ویتامین ها عبارتند از: روغن ماهی ، جگر سیاه، زرده تخم مرغ، لبنیات ، نارنج ، نور آفتاب 9- ویتامین E (توکوفرل ) = تاثیر این ویتامین در اعضای تناسب است ، کمبود آن ایجاد نازائی و عقیم شدن می کند. در مواد زیر وجود دارد: جگر سیاه، زرده تخم مرغ ، موز، جوانه گندم، کاهو، کلم ، روغن بازدام زمینی ، کره . 10-ویتامین F = در رویش مو و لطافت پوست موثر است ، کمبود آن باعث خشک شدن پوست ، ایجاد زخم های جلدی ، و اختلالات در هضم شدن غذامی گردد. در روغن ماهی ، جوانه گندم و اسیدهای غیر اشباع نیز یافت می شود. 11-ویتامین H = کمبود این ویتامین باعث ایجاد بیماریهای پوستی و لکنت زبانمی شود ، در مخمر آنجو ، سبوس گندم، زرده ی تخم مرغ و جگر سیاه بیشتریافت می شود. 12-ویتامینK = مهم ترین ویتامین برای انعقاد خون است ، کمبود آن باعث خونریزی ، ورم معده ، طولانی شدن زمان انعقاد خون می شود. 13=ویتامین P (سیترین) = کمبود آن سبب خونریزی های زیر جلدی و خونریزی لثه ها می شود در سبزیجات ، لیمو ، پرتقال، لبنیات ،سیب زمینی وجود دارد. 14-ویتامین PP ( نیکو تینامید) = در نتظیم کار اعصاب موثر است ، کمبود آن سبب بیماری های روانی ، بیماری های پوستی ، اختلالات گوارشی ، بخصوص بیماری پلاگر ( سستی و بی حسی و بیرون روی شکم همراه با درد ) میشود ، کمبود این ویتامین در اجتماعات فقیر محسوس تر است . گوشت گاو، مخمر آبجو، جگر سیاه ، سیب زمینی و نخود. خواص میوه ها آلبالو این میوه ادرار را زیاد گرده و باری مبتلایان به رماتیسم ، نفرس ، درد مفاصل و تصلب شر ائین مفید است. آلبالو صفر ابر بوده و عطش و التهاب را کم می کند و برایمعده و کبد مفید است. برای از بین بردن سنگ های کلیه و مثابه مغز هسته آلبالو با مقدار کمی رازیانه درصورتی که جوشانده شود نافع است. انار میوه ای است که بلعت داشتن آهن و فلزات مفید دیگر دیر هضم می باشد خوردن دانه های انار به مراتب بهتر از نوشیدن آب انار است انار میوه ای خون ساز بوده و بهترین موقع برای صرف آن صبح ناشتاست . دانهای میوه جنگلی انار که به (ناردان ) شهرت دارد در معالجه اسهال شهرت دارد . آب انار شیرین با شکر و نشاسه برای درد سینه و سرفه توصیه شده است . رب انار جهت رفع خماری موثر است. انجیر انجیر دارای ویتامین های فراوان، مواد معدنی و مواد قندی است . خوردن انجیر قبل از غذا بجاری دستگاه گوارش را باز داشتها را تحریک و سبب تخلیه کامل معده خواهد شد انجیرافزیش دهنده عرق بوده و سموم و چربی را با عرق بدن دفع می کند . میوه خسک انجیر را بو داده و می کوبند و از آن گردی بدست می آید که بنام قهوهانجیرمعروف است. برای سیاه سرفه ذات الریه و سینه دردهای کهنه مفید است . به علت داشتن گوگرد از ریزش مو جلو گیری می کند . انجیر برای از بین بردن بوی بد دهان نیز توصیه شده است ، شیرآبه انجیر شیر ار منعقد می کند و آن را تبدیل به پنیر می کند و مالیدن شیر آبه انجیربه میخچه ،زیگل و خال گوشتی این آثار را از بین می برد بعلاوه گذاشتن کمی از شیر آبه انجیربه محل حفره دندان کرم خورده درد آن را فوراً ساکت می کند. انگور انگور مجموعه ای از عناصر مفید است که از نظر غذایی شباهت زیادی به شیر دارد در درمان رماتیسم موثر بوده وبا سوء هاضمه مبارزه می کند . انگور بیش از همه خوارکی ها دارای ارزش خوراکی است باری کم خونی ، رفع اوره و چربی خون و امارض قلبی مفید است. آب دم کرده برگ انگور چشم را ضد عفونی و ورم پلک را فرو می نشاند. انگور دم شده پوست بدن را نرم میکند. انگور دو برابر گوشت به بدن انرژی می دهد. خون را صاف کرده و جهت تقویت کله مفید است برای معده های خونی مضراست و از خوردن آب سرد بعد از انگور باید دری کرد. نحوه ( انگور نارس ) یکی از چاشنی های مفید دررژیم لاغری است که ضد نقرس و ضد رماتیسم بوده و قاعدی گی آور نیز می باشد. پرتقال ویتامین (پ) که اکسر جوانی خوانده یم شود در پرتقال وجود دارد . پرتقال از فساد خون و لخته شدن آن جلو گیری کرده و برای افراد شیر خوار و بریا کسانی که دوران نقاهت را می گذرانند بسیار مفید است این میوه سرشار از ویتامین C میباشد. پرتقال استخوان را محکم کرده و از چین خوردگی پوست جلو گیری می کند. خرما بهترین درمان برای احراض عفوین ، درد مفاصل و سیاتیک خرما ست . خرمای نارس (قسبک ) که هنوز کاملاً نرم و شیرین نشده مسکن عطش و قطع کننده اسهال بوده ولی از نظر غذائی اهمیت چندانی ندارد. خرما خونساز است و برای افراد ضعیف بسیار مفید است بنا به تحقیقاتی خرما از بردزسرطان جلو گیری کرده ، درد کمر را تسکین داده و قدرت بینائی و شنوایی را تقویت می کند. خرما قوی غرایز جنسی است و شهوت را زیاد می کند . بخصوص اگر آن را در شیر جنین کرده و بخورند. کسانی که خرما زیاد می خورند فرزندان پسران بیش از فرزندان دختر است. جوشانده هسته خرما جهت سنگ کلیه و مثانه مفید است و آرد هسته خرما اسهال مزمن را درمان می کند. زرد آلو در این میوه ویتامینA به حد وفور وجود دارد که به رشد اطفال کمک کرده و باعث تقویت قوه بینائی می گردد. روغن مغز هسته شیرین زردآلو میلن معده و نرم کننده سینه است و روغن مغز هسته تلخ زردآلو زضد آماس است و خوردن و مالیدن آن برای مبتلایان به بواسیر مفید است و ریختن چند قطره ازآن درگوش باعث تسکین دردر می شود . جوشانده برگ خشک درخت زرد آلو کرم معده را از بین می برد و ادرار را زیاد می کند . شکوفه درخت آن ضد خونریزی است و اگر جوشانده ای از آن تهیه کرده و چند قطره در بین مبتلایان به خون دماغ بچکانند اثب معجره آسای آن فی الفور مشاهده می شود. سیب سیب غذای روح و جسم است ، عظلات و اعصاب را تقویت کرده ، دهان را ضد عفونی وبوی بد آن رااز بین می برد. گفته اند هر کس صبح ناشتا یک سیب میل کند بیماری ها از اطرافش پراکنده خواهند شد و سیب با دفع اسید اوریک داروی رماتیسم – درد مفاصل و نقرس است و برای تقویت قلب و هضم غذا موثر است. خوردن سیب با پوست یبوست را از بین برده و برای + مفید است . مالیدن مقدرای سیب روی محل گزیدگی نیش عقرب یا زنبور و به درمان آن کمک موثری می کند . میوه نارس سیب جهت مداوای اسهال مفید است . خوردن سیب قبل از خواب کمک موثری در راحت خوابیدن است. طالبی طالبی بسیار سهل الهضم است و یکی از بهترین و سر هاست . طالبی ماند خربزه و گرمک بهترین پاک کننده کلیه و مثانه بوده و سنگ کلیه را میتر کاند و مجاری ادرار را از سنگ پاک می کند. گرمک گرمک بهترین دوست کلیه و ماسک آن بر روی صورت باعث اطافت پوست می شود . گرمک دارای تمام خواص طالبی نیز می باشد. گیلاس گیلاس سفید را نرم کرده ، معده را ضد عفونی نموده و + معده رااز بین می برد با آن که معالج یبوست است. اسهال و بخصوص اسهال + را شفا می دهد برای مبتلایان به روماتیسم ، درد مفاصل و تصلب شرائین میوه بسایر مفیدی است. بریا مبتلایان به مرض قند خوردن گیلاس ضرر ندارد . ماسک زیبایی که با گوشت گیلاس تهیه می شود پوست رانرم و رنگ آن را باز می کند . دم کرده گیلاس ادرار را زیاد می کند. لیمو کلیه مرکبات خواص مشترک دارند، اگر چه مرکبات پیوند شاداب و گوارا ترند ولی مرکبات غیر پیوندی از نظر درمانی اهمیت بیشتری دارند . مرکبات از فلج کودکان و سستی و کهولت در بزرگسالان جلو گیری کرده و در معالجه ذات الریه و عرق انساء و سرطان موثر می باشند. هلو هلو میوه ای است که بسایر رود هضم می باشد . گل و برگ هلو هر دو میلین بوده و دارای املاح فراوان می باشند ، هلو ملین ، مسکن و مرطوب کننده بوده و بوی بد دهان را از بین می برد. اشتهاو غریزه جنسی را زیاد کرده و کار غدد داخلی را متب می کند. جوشانده گل هلو کرم کدو و کرم معده را از بین می برد . خوردن شکوفه هلو برای زنان باردار ممکن است باعث سقط جنین شود.


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36624)

سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن ادامه مطلب…

background