سپاس و آفرین ، ایزد جهان آفرین راست . آن که اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده . آفریننده ای که پرستیدن اوست سزاوار ، دهنده ای که خواستن جز او نیست خوش گوار ، هست کننده از نیستی ، نیست کننده پس از هستی ارجمند گرداننده بندگان از خواری ، در پای افکننده گردن کشان از سروری . پادشاهی ، او راست زیبنده . خدایی او راست در خورنده ، بلندی و برتری از درگاه او جوی و بس . هر آنکه از روی نادانی نه او را گزید ، گزند او ناچار بد و رسید . هستی هر چه نام هستی دارد از اوست ، ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلانشینان را کشتی نوح . ای کریمی که بخشنده عطایی وای حکیمی که پوشنده خطایی وای صمدی که از ادراک خلق جدایی وای احدی که در ذات و صفات بی همتایی ، وای قادری که خدایی را سزایی . جان ما را صفای خود و دل ما را هوای خود ده . چشم ما را ضیای خود ده و مارا آن ده که آن به ، و مگذار ما را به که و مه . الهی در دل های ما جز تخم محبّت خودمکار و برتن و جان های ما جز الطاف و رحمت خود منگار و بر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار . تعریف مشاوره : از مشاوره تعاریف گوناگونی به عمل آمده است ولی تعریفی که در زیر آمده است جامع تر می باشد : مشاوره عبارت است از یک رابطه رودررو . به این طریق مشاور با تمام شناختی که از خصوصیات اخلاقی و عاطفی و شخصّیتی مراجع دارد به کمک او می شتابد تا او خود را بهتر بشناسد ، به استعدادهای نهفته خود پی ببرد ، راه استفاده از توانایی ها و امکانات را بهتر دریابد و مسئولّیت اعمال و رفتار خود را به عهده بگیرد تا فردی سازنده باشد و بتواند با مشکلات بهتر مبارزه کند در واقع می توان گفت که مشاوره نوعی یادگیری است که مشاور به کمک خود مراجع آموزشهای لازم را جهت خود شناسی به او میدهد تا او بتواند در ضمن حفظ شخصّیت خود با محیط و اطرافیانش نیز سازش پیدا کند . خصوصیّات مشاور : به نظر من مشاور علاوه بر تخصّص در کارش باید تاحدّ زیادی با روحیّات دانش آموزان آشنا باشد تا بتواند در کارش موفقّیت لازم را کسب کند . خصوصیات یک مشاور را به این صورت می توان خلاصه کرد که : یک مشاور ایده آل باید دارای اعتماد به نفس ، آشنایی با اصول رواشناسی ، آ‎شنایی با آزمونهای روانی ، آ‎شنایی با نیازهای دانش آموزان و دقت و حوصله باشد تا بتواند به خوبی مشکلات دانش آموزان را حل نماید و با شنیدن یا دیدن کوچکترین حرف یا رفتار از دانش آموزی مشکلات او در منزل یا عواطف و روحیات او که از دورن وی بر می خیزد بشناسد و برای شناخت بهتر آنها از آزمونهای روانی . بهره بگیرد و در صورت لزوم با دقت و حوصله نیازهای معنوی دانش آموزان را بر طرف سازد . مراحل مشاوره و راهنمایی : اگر مشاور می خواهد به خوبی روی دانش آموزان شناخت پیدا کند می تواند طی مراحل ذیل به شناختی بهتر و وسیع تردست یابد : کسب اطلاعات سطحی در مورد دانش آموزان در درجه اوّل –2- مصاحبه رودررو باخود دانش آموز –3- مطالعه بر روی پرونده دانش آموز – 4- اتو بیو گرافی -5- مرحله شناخت کامل و درمان . الف ) مرحله کسب اطلاعات سطحی : در این مرحله مشاور به کسب اطلاعات سطحی در مورد دانش آموز می پردازد . ب) مصاحبه رودررو با خود دانش آموز : به نظر من مصاحبه بهترین راه برای شناخت ، مشاور راهنمایی دانش آموز است . زیرا در طرق دیگر مثل پرسش کتبی یا غیره .. دانش آموز نمی تواند به خوبی حرفهایش را بیان کند ولی در مصاحبه رودر رو شخص می تواند با زبان دل صحبت کند و منظورش را بهتر و رساتر به مخاطب خود یعنی مشاور بر ساند که این کار نتیجه مطلوب تری به خاطر حسّ همدردی و همدلی بین گوینده و شنونده در پی دارد . ج) مطالعه بر روی پرونده دانش آموز : یکی دیگر از راههای کسب اطلاعات مراجعه به پرونده دانش آموز می باشد . این پرونده ها معمولا ً در آموزشگاه نگهداری می شود و شامل اطلاعاتی در مورد مسائل خانوادگی ، تحصیلی ، وضع سلامتی جسمانی و روانی دانش آموز است این پرونده به صورت محرمانه نگهداری می شود و د ردسترس همه کس قرار نمی گیرد ، زیرا در غیر این صورت دانش آموزان اعتماد خود را نسبت به آموزشگاه و مرکز مشاوره از دست می دهند و کار مشاوره بی اثر خواهد شد در تشکیل این گونه پرونده ها باید دقت داشت که پرونده شامل تمام اطلاعات لازم باشد. د) اتو بیوگرافی : در بعضی از آموزشگاهها از دانش آ‎موزان خواسته می شود که شرح حال خود را بنویسند . این نوشته ها خود مرجعی است برای کسب اطلاعات . ه) شناخت کامل و درمان : د ر این مرحله مشاور با توجه به روشهایی که قبلاً ذکر شد شناختی تقریباً کامل روی فرد بدست آورد . دراین مرحله است که کار تخصّص مشاور آغاز می شود و باید با راهنمایی های خود به شخص ، کمک کند تا بتواند مشکلش را حل نماید . مشاور نباید برا ی شخص تصمیم گیری کند و در اصطلاح او را ملزم به رعایت رفتار یا اعمال خاصی کند زیرا این کار نه تنها مشکل او را رفع نمی کند بلکه نوعی دو گانگی ارزشی در شخص به وجود می آورد و شخص سر دو راهی آرمانهای خود و نظرات تحمیلی مشاور قرار می گیرد و بر مشکل وی افزوده می شود . چه بسا جوانان و نو جوانانی که با مشاوره یا راهنمایی های نا آگاهانه پدر و مادر کم تجربه به راه بد کشیده شده اند و به خاطر همان سرد گمی و اینکه به فکر و عقیده خودشان عمل کنند یا اجباراتی که خانواده برای آنها تعیین کرده از خانه فراری شده اند و از روی خامی و کم تجربگی به فساد کشیده شده اند . پس شناخت و درمان باید به صورت پیشنهادی و حساب شده باشد تا هیچ گونه لطمه ای به فرد وارد نشود و بتواند راه درست زندگی اش را خود پیدا کند . اصول مشاوره و راهنمایی اصولی که در جلسات مشاوره باید در مورد کودکان و نوجوانان رعایت شود : یکی از نکات مهمی که باید در جلسات مشاوره مد ّ نظر قرار گیرد سن مراجعه کننده در اصطلاح اقتضای سن او می باشد . مشاور باید کاملا ً به مراجعه کننده تفهیم کند که مشکلش بسیار مورد اهمیّت است و نیز مشاور باید با کمال علاقه مندی درصدد کمک به او خود را جلوه دهد والبته عمل نیز کند . مراجعه کننده باید بداند که مشاور به تنهایی نمی تواند مشکلش را حل کند بلکه مهمترین عامل رفع مشکل ، خود اوست که باید اوّل به خود و بعد به مشاور کمک کند تا مشکلش رفع شود . مشاور باید به مراجعه کننده اجازه دهد تا مشکلش را آزاد انه بیان کند . مشاور باید برای وی یک شنونده خوب باشد و هیچ گاه درصدد ارزشیابی یا ملامت و سرزنش او نباشد زیرا همانطوری که قبلاً گفته شد این کار یکی از عواملی است که مراجعه کننده را به سوی مشکلش سوق می دهد . مراجع کننده باید احساس کند که با وجود تمام نگرشهای غلط ، ارزشها و خطاهایی که دارد باز هم مورد قبول مشاور است . این امر به خاطر آن است که مشاور اعتماد او را بدست بیاورد و وادارش کند تا به بیان عواملی که موجب ناراحتیش شده است بپردازد . یکی از مهمترین ویژگی های مشاوره این است که مراجع احساس می کند کسی هست که مسائل را از دیدگاه او نگاه می کند و با علاقه به او گوش می دهد . بسیاری از مطالب را یک مراجع با زگو نمی کند و مشاور باید با مشاهده دقیق در رفتار و اعمال مراجع به این اطلاعات دست یابد . مشاور و مراجعه کننده باید بسیار با یکدیگر راحت باشند به اینصورت که آنها باید زبان یکدیگر را بفهمند . انواع مشاوره : مشاوره را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد که عبارت است از : مشاوره انفرادی : مشاوره گروهی : مشاوره انفرادی : در مشاوره انفرادی فقط مراجع و مشاور حضور دارند و یک رابطه رودررو و عمیق میان آنها ایجاد می شود در مواردی که ناراحتی های عمیق عاطفی و یا مسائل خیلی خصوصی و شخصی مطرح است ، بهترین طریق مشاوره همان مشاوره انفرادی رودرروست ولی در مواردی دیگر مشاوره گروهی نیز می تواند خیلی مؤثّر واقع شود . اخیراً رواشناسان به مشاوره گروهی توجّه زیادی مبذول می دارند زیرا هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی می شود . مشاوره گروهی : در مشاوره گروهی برخلاف مشاوره انفرادی گروهی از مراجعان به دور هم می نشیند و با مشاوره به گفتگو می پردازند . در یک چنین جلسه ای نه تنها مشاور بلکه تمام افراد گروه نقش درمانی ایفا می کنند . در بسیاری از موارد ، مشاوره گروهی مفید تر واقع می شود : زیرا شرکت افراد گروه ، فرد را متوجّه می کند که دیگران نیز مانند او از مسائلی رنج می برند و مشکلاتی دارند. به خصوص برای افرادی که در ایجاد روابط اجتماعی ناتوان هستند ، شرکت در گروههای کوچک مشاوره خیلی مؤُثّر است . در یک چنین گروهی احساس همدلی و همدردی بیشتری بین افراد ایجاد می شود و افراد بیشتر احساس امنیّت می کنند و بهتر به گفتگو می پردازند . از نظر مشاوره نیز مشاهده رفتار اجتماعی و عکس العمل ها و واکنشهای دانش آموزان نسبت به یکدیگر مفید است ، زیرا با این مشاهدات او می تواند تصویر روشن تری از آنها بدست آورد ، درگروه است که افراد منزوی ، قدرت طلب ، زود رنج و غیره … مشخص می شوند . اولّین کسی که مشاوره گروهی را در مورد کودکان به کار برد آلفرد آدلر بود . او در جلساتی که با معلّمان و اولیای کودکان تشکیل می داد به مشاوره کودکان و سایر افراد گروه می پرداخت . در انتخاب تعداد افراد گروه باید آنها را آن چنان انتخاب نمود که بتوانند یکدیگر را بشناسند و با یکدیگر فرصت صحبت کر دن داشته باشند . البته در این مورد نمی توان یک تعداد ثابتی را پیشنهاد کرد زیرا انتخاب تعداد به فرهنگ ، زندگی اجتماعی ، رشد هوش و نوع مشکلات گروه بستگی دارد . مییروبیکر در این مورد تحقیقاتی کرده اند و گروههای پنچ تا شش نفره را پیشنهاد می کنند . همچنین در انتخاب افراد گروه باید افرادی را که کم و بیش و جوه اشتراکی دارند و از معلومات و افکار و عقاید نسبتاً متشابهی برخورد دارند مورد نظر قرار داد . خوشبختانه در محیط آموزشگاه این مشکل کمتر ایجاد می شود ، زیرا دانش آموزان از نظر سن ، معلومات و تجارب با یکدیگر شباهت دارند واغلب مشکلاتشان نیز شبیه به هم است . برا ی کودکان در سنین پایین تشکیل گروههای مختلط اشکالی ندارد ، ولی در دوره دبیرستان علاوه بر گروههای مختلط حتماً باید گروههای غیر مختلط نیز تشکیل شود . زیرا بعضی مشکلات و مسائل ویژه دختران ویا پسران است و طرح آنها در یک گروه مختلط مشکل می شود . گاهی اوقات لازم است که علاوه بر دانش آموزان و مشاور ، اولیای دانش آموزان نیز در جلسه مشاوره شرکت داشته باشند ویا دانش آموزی که مشکل خانوادگی دارد باید رودرروی افراد خانواده اش با مشاور جلسه تشکیل دهند ودر حضور مشاور و افراد خانواده مشکل مطرح گردد تا بسیاری از نکات مبهم روشن شود . همچنین نقش بازی ، یکی از راههایی است که در مشاوره و روان درمانی به فهم و درک مشکل و موجبات آن کمک بسیار می کند و شاید در آموزشگاه لازم باشد که مشاور گاهی اوقات این شیوه رابه کار ببرد . در مورد کاربرد مشاوره گروهی و انفرادی نمی توان به طور قطع اظهار نظر کرد با مشاور است که با در نظر گرفتن امکانات ، نوع مشکل ، وقت و عوامل دیگر تصمیم به مشاوره گروهی و یا انفرادی بگیرد . مشاوره چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی اغلب در زمینه های زیر صورت می پذیرد : مشاوره تحصیلی : در این نوع مشاوره مراجع را در جهت انتخاب آموزشگاه ، دوره ها و مواد درسی ، مقررات آموزشگاه ، انتخاب رشته تحصیلی و غیره راهنمایی می نماید . مشاوره تحصیلی با مشاوره حرفه ای ارتباط نزدیک دارد زیرا انتخاب رشته تحصیلی ،با کار آینده دانش اموز در ارتباط است . مشاوره حرفه ای : در مشاوره حرفه ای مشاوره مراجع را در جهت انتخاب شغل و حرفه متناسب با هوش ،استعداد و یا دگیری های گذشته اش راهنمایی می نماید. بنابراین مشاور باید در مورد مشاغل مختلف و همچنین فنون مصاحبه و آزمونهای استعداد وعلاقه اطلاعات کافی داشته باشد . مشاوره عاطفی و سازشی : در این زمینه مشاور دقیقاً بامشکلات عاطفی مراجع سرو کار دارد و می کوشد تا باریشه یابی مشکلات عاطفی ، او را د رجهت سازش با خود ، سازش با محیط و اطرافیان ، قبول خود و حل مشکلات شخصی و عاطفی کمک نماید . مشاوره زناشویی : در مشاوره زناشویی مشاور . مراجع در جهت انتخاب همسر ، سازگاری در زندگی زناشویی ، تربیّت کودک ، را بطه بین والدین و فرزندان و بالاخره تمام امور مربوط به زندگی زناشویی هدایت و راهنمایی می نماید . مشاوره توان بخشی : مشاوره توان بخشی ویژه معلولین جسمی مانند نابینایان ، ناشنوایان ، افراد فلج و غیره می باشد . مشاور درجهت درمان ، تربیّت و ایجاد اعتماد به نفس در معلولین و بهر ه گیری هر چه بیشتر آنها از نیروها و استعدادهای بالقوه خودشان است در بعضی از مؤسسّات ، مشاور با معلولین ذهنی و بیماران روانی نیز تا حدودی سر وکار دارد . نظریه ویلیامسون چیست ؟ ویلیامسون شخصی است که بر روی مشاوره تحقیقاتی مستقیم انجام داده نظریه وی بدین صورت می باشد که وی مشاوره را نوعی مشاهده کلینیکی می داند و می گوید که هدف از روان درمانی و مشاوره سازندگی شخص است ، ولی مشاوره دامنه اش وسیع تر است و محدود به مسائل عاطفی ، تضاد ها وارزشها نمی شود . ویلیامسون می گوید که نقش تکنیک مشاوره بر حسب نوع مشکل ، نیاز مراجع و محیط و موقعیّت متفاوت است و نمی توان یک روش و تکنیک را در مورد همه مراجعان و در تمام موارد به کار برد.روش ویلیامسون در واقع بیشتر ، جنبه آموزشی دارد ، زیرا او معتقد است که مراجعان بدون راهنمایی مشاور نمی تواند مسائل و مشکلاتش را حل کند ، بلکه باید در این کار به او کمک و یاری شود . مشاور باید پس از کسب اطلاعات لازم با کاربرد روشهای سایر علوم به مراجع کمک کند . بشر به سوی کمال پیش می رود وذاتاً عاقل ودارای استعدادهای جالب است ، ولی به تنهایی قادر نیست که خودش را کامل کند و باید به او کمک شود . مشاور کسی است که این نقش را ایفا می کند و در واقع منبع قدرتی است که می تواند از این نقش را عمل کند . به همین دلیل است که روش ویلیامسون را روش مشاور مرکزی نیز می گویند . ویلیامسون شش مرحله برا ی مشاوره کلینکی ذکر کرده است . این مراحل عبارت است از : تجزیه وتحیل : در این مرحله مشاور به جمع آوری اطلاعات درمورد استعدادها ، خواسته ها، علایق ، وضع سلامت جسمانی ، تعادل عاطفی و سایر خصوّصیات مراجع می پردازد و سپس این اطلاعات را با تصویری که مراجع از خودش دارد مقایسه می کند . ترکیب : در این مرحله به اطلاعات گرد آوری شده نظم و ترتیب داده می شود و مشاور و مراجع ، هر دو در جست وجوی یافتن هماهنگی بین این اطلاعات بر می آیند . تشخیص : در مرحله سوم مشاور ، نوع ناراحتی را تشخیص می دهد و آن را به ترتیبی منطقی بیان می کند . پیش بینی : در مرحله پیش بینی مشاور درمورد چگونگی مشکل در آینده نظر می دهد . مشاوره : مرحله مشاوره ، مرحله درمانی است ، یعنی یک رابطه تعلیم و تربیّتی در بین مشاورو مراجع ایجاد می شود . چنانچه این مرحله بر اساس یک تشخیص صحیح بنا شود مفید و مؤثّر خواهد بود ، زیرا در این مرحله است که مراجع در مورد علل و موجبات ناراحتی خود آگاهی می یابد . همچنین در مورد مشکل خود د رآینده فکر می کند ، در مورد تغییر و اصلاح وضع فعلی و وسایلی که باید به کار رود به تفکر می پردازد و در مورد ‎آنچه که باید انجام دهد تا این تغییرات و اصلاحات صورت پذیرد تصمیم می گیرد . در تمام این موارد ، مشاور به او کمک می کند تا حداکثر استفاده را از نیروهای خود بنماید و در او تعادل و سازگاری ایجاد شود . پی گیری : مرحله ای است که نتیجه مشاوره و روان درمانی را نشان می دهد و معلوم می دارد که مراجع در مواجهه بامشکلات آْتی چه خواهد کرد . ویلیامسون می گوید که این مراحل الزاماً نباید به دنبال هم باشند . و در بعضی موارد شاید لازم باشد که مراحل تکرار شود . این یکی از بهترین راهها برای مشاوره در آموزشگاهها و مؤسّسات آموزشی است . ولی د رمواردی که ناراحتی های عمیق مشاهده گردد وامکان درمان آنها در آ‎موزشگاه نباشد ، باید به روانپزشک و روانشناس متخصّص مراجعه شود . گر چه در تمام این موارد تأکید بر روی امور عقلانی است ، ولی جنبه های عاطفی نیز مورد نظر می باشد زیرا رابطه مشاور و مراجع عمیق و انسانی است . همانطور که گفته شد یک تکنیک واحد برای تمام موارد وجود ندارد و باید بنا به مقتضّیات تکنیکی را انتخاب نمود . نظام مشاوره مراجع مرکزی چیست ؟ مشاوره مراجع مرکزی که به نام مشاوره غیر مستقیم نیز معروف است ، توسط کارل را جرز و همکارانش ارائه شده است . را جرز در طول مدّتی بیش از سی سال روان درمانی ومشاوره با بیماران تجاربی به دست آورد که بر اساس آن مشاوره مراجع مرکزی را بر خلاف مشاوره مشاور مرکزی ارائه داد . اساس نظر او بر این است که بشر عاقل ، اجتماعی و سازنده است و تمام افراد استعداد و توانایی برای خود شکوفایی دارند و به وسیله روان درمانی و مشاوره می توان این استعداد ها و توانایی های نهفته را بیدار کرد و به مراجع کمک نمود که به خود شکوفایی بر سد . آنچه که در مشاوره مراجع مرکزی فوق العاده اهمّیت دارد رابطه ای است که بین مشاور و مراجع ایجاد می شود . برای اینکه مشاوره و روان درمانی مؤثًر واقع شود باید مشاور حداکثر کوشش را بنماید تامسائل و مشکلات مراجع را با دید او بنگرد و رابطه ای ایجاد کند که مراجع آزادانه و با اعتماد کامل مشکلاتش را بیان کند . برای ایجاد چنین رابطه ای مشاور باید به مراجع احترام بگذارد با او همدلی کند ، از انتقاد و ارزشیابی ا و خود داری نماید و مراجع را آنچنان که هست قبول کند. آنچه در این روش مهم است ، نگرشهاست که باید تغییر یابد را جرز می گوید که بشر توانایی تغییر را دارد و چنانچه چنین رابطه ای بین مشاور و مراجع ایجاد شود . مراجع بدون اینکه از ملامت طرد شدگی بیمی داشته باشد و با این امید که کسی هست که به او و گفته هایش با علاقه گوش می دهد سخن می گوید وبه کمک مشاور ب کشف استعدادهای نهفته خود نایل می شود . راجرز اضافه می کند که در عوض سؤال کردن ، تفسیر گفته های مراجع ، تشویق او وپیشنهاد راه حل بهتر است که مشاور مراجع را قبول کند و با ایجاد رابطه صحیح ، یک درک عمیق از دنیای او به دست آورد . « البته همیشه این نکته را باید در نظر داشت که مراجع می تواند بهترین پزشک برا ی خود باشد .» نتیجه گیری در مجموع مشاوره امری است ضروری که برای راهنمایی دانش آموزان در رفع مشکلاتشان به کار می آید . مشاوره را می توان به صورت ساده و خلاصه نیز تعریف کرد که عبارت است از رابطه رودررو و صمیمانه بین مراجع و مشاور که منجر به خود شناسی مراجع می شود . یک مشاور راهنما باید دارای خصوصّیاتی باشد از قبیل اعتماد به نفس ، آشنایی بااصول رواشناسی ، آ‎شنایی با آزمونهای روانی ، خود شناسی ، آشنایی با محیط اجتماعی و شناسایی نیاز دانش آموزان در سنین مختلف ، دقّت و حوصله عدم تعصّب و پیش داوری و بالاخره رفتار مناسب و پسندیده امر مشاوره شامل مراحلی است : از جمله به دست آوردن اطلاعات لازم در مورد مراجع به وسیله مصاحبه و مطالعه پرونده یا مشاهده رفتار او ، تنظیم و تفسیر اطلاعات به دست آمده و بالاخره مرحله تشخیص و درمان مراجع . اصولی که در جلسات مشاوره باید مراعات شود عبارت است از : ایجاد در رابطه صمیمانه بین مشاور و مراجع ، قبول پذیرش مراجع با تمام ویژگی هایش ، ایجاد تسهیلات لازم برای مراجع به طوری که بتواند آزادانه سخن بگوید ، مشاهده دقیق رفتار او و بالاخره تفهیم دو جانبه . تألیف : دکتر بدری مقدم نام کتاب : کاربرد رواشناسی در آ‎موزشگاه . تارخ انتشار : 1374 مکان چاپ و انتشار : تهران خیابان استاد مطهری ، تقاطع خیابان دکتر مفتّح ، ساختمان جام و جم .


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36626)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36623)

شیخ احمد جامی شیخ احمد جامی از اولاد لیث بن جریر علی از اصحاب رسول اکرم و از اعراب عدرنانی بود که به حضرت ابراهیم می رسد . که در عربستان زندگی می کرد عده ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

3f/2 (36625)

معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد. اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را ادامه مطلب…

background