تقديم به:
“آنهايي که به من درس زندگي آموختند”

به تمام هستي ام
مادرم، که مهرورزيدن را از نگاه مهربانش آموختم و زيبايي گذشت را در گذران زندگيش درک کردم

به همه وجودم
پدرم، که حمايتش بنايي شد براي تلاش پرشورم در کسب دانش. به آن بزرگ که همواره وجودش گرمابخش لحظاتم است

تقدير و تشکر:
سپاس خداوند عالميان را که توفيق آموختن دانش بر من عنايت فرمود.
سپاس از همهي اساتيد گرانقدري که با دانش فراوان و خضوع هرچه تمام تر در راه آموزش اينجانب و ساير جوانان ايران زمين از هيچ کوششي دريغ نورزيدند.
تشکر فراوان از زحمات بي دريغ جناب آقاي دکتر حسين محمديمنش که با درکي عالمانه و منشي خاضعانه، من را در نگارش اين رساله راهنمايي نمودند.
همچنين قدرداني فراوان از استاد محترم مشاور، جناب آقاي دکتر محمد کمالوند،‌ که با سعهي صدر خود زحمت مشاوره اين رساله را بر عهده گرفتند.

چکيده
هيدرات هاي گازي دسته اي از ترکيبات ميزبان جامد هستند که نقش مهمي در فرآيندهاي متعددي همچون ذخيره، انتقال و جداسازي گاز، کاتاليزهاي ناهمگن و تصفيه آب دارند. اين بلورها در دماي بالاتر از نقطه انجماد آب و فشار بالا تشکيل ميشود. براي محاسبه اختلاف انرژي آزاد روشهاي مختلفي وجود دارد: ۱) اختلال ۲) تدريجي ۳) انتگرالگيري ترموديناميکي، در اين تحقيق، از روش انتگرالگيري ترموديناميکي براي محاسبه اختلاف انرژي آزاد فرآيندهاي مختلف جانشيني مهمان هيدروژن سولفيد به جاي مهمان متان در قفسهاي بزرگ و کوچک هيدرات گازي sI به کار ميرود. در محاسبه اختلاف انرژي آزاد با استفاده از روش انتگرالگيري ترموديناميکي براي اين فرآيندها، سهم جداگانه واندروالس و الکتروستاتيک محاسبه شده است. همچنين خواص ساختاري که شامل تابع توزيع شعاعي، وابستگي دمايي حجم، ضريب انبساط گرمايي خطي و ضريب تراکمپذيري همدما، هيدرات گازي sI متان و هيدرات گازي مختلف دوتايي sI (متان + هيدروژن سولفيد) بررسي شده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:هيدرات گازي
۱-۱- هيدرات گازي۲
۱-۲- هيدرات‌هاي گازي در گذر زمان۳
۱-۳- ساختار هيدرات‌هاي گازي۴
۱-۳-۱- ساختار sI5
1-3-2- ساختار sII6
1-3-3- ساختار sH6
1-3-4- نکاتي مربوط به ساختار‌هاي هيدرات۷
۱-۴- مشخصات مولکول مهمان۸
۱-۵- هيدراتهاي گازي در طبيعت۸
۱-۶- اهميت هيدرات‌هاي گازي۱۰
۱-۶-۱- مزاياي هيدرات گازي۱۱
۱-۶-۱-۱- انتقال گاز طبيعي۱۱
۱-۶-۱-۲- منبع انرژي۱۲
۱-۶-۱-۳- جداسازي دياکسيدکربن۱۲
۱-۶-۱-۴- هيدرات‌هاي گازي در صنعت غذايي۱۳
۱-۶-۱-۴-۱- تغليظ آب ميوهها۱۳

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱-۶-۱-۴-۲- شيرينسازي آب دريا۱۳
۱-۶-۱-۴-۳- جداسازي آنزيمها۱۴
۱-۶-۲- مضرات هيدرات گازي۱۴
۱-۷- بازدارندهها۱۵
۱-۷-۱- بازدارنده‌هاي ترموديناميکي۱۵
۱-۷-۲- بازدارنده‌هاي غيرترموديناميکي۱۶
۱-۷-۳- معيار‌هاي بازدارنده۱۶
۱-۸- جذب۱۷
فصل دوم:شبيه سازي ديناميک مولکولي
۲-۱- تاريخچهي شبيهسازي۲۰
۲-۲- شبيه سازي ديناميک مولکولي۲۱

۲-۳- سامانه هاي مدل و پتانسيل هاي برهمکنش۲۱
۲-۴- معرفي مدل پتانسيل براي برهمکنش بين مولکول هاي سازندهي سامانه۲۳
۲-۵- معرفي مدل پتانسيل براي برهمکنش بين سيستم و محيط۲۳
۲-۵-۱- شرايط مرزي دورهاي۲۴
۲-۵-۲- قطع پتانسيل و قرارداد نزديکترين تصوير۲۵
۲-۶- الگوريتم انتگرالگيري زماني۲۵
۲-۶-۱- الگوريتم ورله۲۶
۲-۶-۲- الگوريتم جهشي ورله۲۷
۲-۶-۳- الگوريتم ورله سرعتي۲۸
۲-۷- اولين گام در شبيه سازي ديناميک مولکولي۲۹
۲-۷-۱- تعيين مکانهاي اوليه ي ذرات۲۹
۲-۷-۲- تعيين سرعتهاي اوليه ي ذرات۳۰
۲-۸- دومين گام در شبيهسازي ديناميک مولکولي۳۰
۲-۹- سومين گام در شبيهسازي ديناميک مولکولي اندازه گيري خواص ترموديناميکي۳۱
۲-۱۰- چهارمين گام در شبيهسازي ديناميک مولکولي: تحليل نتايج۳۲
۲-۱۱- انواع مجموعه ها در شبيهسازي ديناميک مولکولي۳۲
۲-۱۲- انواع خطاها در شبيهسازي ديناميک مولکولي۳۳
۲-۱۲-۱- خطاهاي آماري۳۳
۲-۱۲-۲- خطاهاي سيستماتيک۳۳
۲-۱۳- محدوديتهاي شبيهسازي ديناميک مولکولي۳۴
۲-۱۳-۱- اثرات کوانتومي۳۴
۲-۱۳-۲- تعيين پتانسيلهاي برهمکنش۳۴
فصل سوم: محاسبات انرژي آزاد گيبس
۳-۱- انواع خواص ترموديناميکي۳۶
۳-۱-۱- توابع ترموديناميکي ساده۳۶
۳-۱-۱-۱- انرژي داخلي۳۶
۳-۱-۱-۲- فشار۳۷
۳-۱-۱-۳- ميانگين مجذور نيرو۳۷
۳-۱-۲- توابع ترموديناميکي پاسخ۳۸
۳-۱-۳- خواص وابسته به انتروپي۳۹
۳-۱-۳-۱- انتگرال گيري ترموديناميکي۴۰
۳-۱-۳-۲- روش ذرهي آزمايشي۴۰
۳-۱-۴- انرژي آزاد۴۱
۳-۲- انواع روشها براي محاسبه ي اختلاف انرژي آزاد۴۳
۳-۲-۱- اختلال ترموديناميکي۴۳
۳-۲-۱-۱- محاسبهي اختلاف انرژي آزاد حلال پوشي بازهاي نيتروژندار با روش اختلال ترموديناميکي۴۴
۳-۲-۱-۲- محاسبهي اختلاف انرژي آزاد هشت ليگاند مربوط به پروتئين پيوندي FK506 با FKBP12 به روش اختلال ترموديناميکي۴۶
۳-۲-۲- روش تدريجي۵۰
۳-۲-۳- خط سير چند مرحله اي۵۰
۳-۲-۴- انتگرالگيري ترموديناميکي۵۳
۳-۳- کاربرد روشهاي محاسبه ي اختلاف انرژي آزاد۵۳
۳-۳-۱- چرخههاي ترموديناميکي۵۳
۳-۳-۲- محاسبهي انرژي آزاد مطلق۵۵
فصل چهارم:محاسبات انرژي آزاد گيبس براي تعويض مهمان در هيدرات گازي sI با استفاده از شبيهسازي ديناميک مولکولي
۴-۱- روش انتگرالگيري ترموديناميکي۵۸
۴-۲- سابقه تحقيق۵۹
۴-۳- مشخصات مولکول هيدروژن سولفيد۶۷
۴-۴- نرم افزارشبيه سازي و فايلهاي ورودي در اين تحقيق۶۸
۴-۴-۱- فايلهاي ورودي نرمافزار۶۸
۴-۴-۱-۱- فايل ساختار اوليه ذرات (CONFIG)69
4-4-1-2- فايل تعيين پارامترهاي کنترل شبيهسازي (CONTROL)71
4-4-1-3- تهيهي فايل ورودي (FIELD)72
4-4-2- فايلهاي خروجي نرم افزار۷۳
۴-۴-۲-۱- فايل ساختار نهايي ذرات (REVCON)74
4-4-2-2- فايل خروجي اصلي شبيهسازي (OUTPUT)74
4-4-2-3- فايل اطلاعات روند شبيهسازي به زبان ماشين (REVIVE)74
4-5- محاسبه ي انرژي آزاد جانشيني هاي مختلف هيدروژن سولفيد به جاي متان در هيدراتهاي گازي sI75
4-6- محاسبهي خواص ساختاري و ترموديناميکي۸۳
۴-۶-۱- تابع توزيع شعاعي۸۴
۴-۶-۲- بررسي وابستگي حجم سلول واحد به دما۹۲
۴-۶-۳- بررسي ضريب انبساط گرمايي خطي۹۷
۴-۶-۴- بررسي ضريب تراکمپذيري هم دما۱۰۵
مراجع۱۰۹
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (۱- ۱) رشد مقاله‌هاي مربوط به هيدرات‌هاي گازي در قرن بيستم.۴
شکل (۱- ۲) انواع قفس‌هاي موجود در ساختار‌هاي هيدرات گازي: (الف) دوازده وجهي پنج ضلعي (۵۱۲)؛ (ب) چهارده وجهي (۵۱۲۶۲)، (ج) شانزده وجهي (۵۱۲۶۴)، و (د) بيست وجهي (۵۱۲۶۸)۴
شکل (۱- ۳) سلول واحد (الف) ساختار sI ، (ب) ساختار sII، و (ج) ساختار sH5
شکل (۱- ۴) شکل حفره ها در ساختار sI6
شکل (۱- ۵) شکل حفره ها در ساختار sII6
شکل (۱- ۶) شکل حفره ها درساختار sH7
شکل (۱- ۷) توزيع کربن آلي در منابع زمين ) بجز در صخره ها( برحسب گيگا تن۱۰
شکل (۱- ۸) منابع پيش بيني شده و کشف شده ي هيدراتهاي گازي در کره ي زمين۱۰
شکل ۲- ۱- شرايط مرزي دورهاي۲۴
شکل ۳- ۱ – فرمول ساختاري هشت ليگاندي که در محاسبات مورد استفاده قرار گرفت۴۸
شکل ۳- ۲- چرخه ترموديناميکي براي اتصال ليگاندهاي L1و L2 به گيرنده R.54
شکل ۳- ۳- يک چرخهي ترموديناميکي براي اجتماع L و R و تشکيل يک کمپلکس LR در دو فاز گازي و محلول۵۵
شکل (۴- ۱) نسبت براي مقدارهاي مختلف ? براي جانشيني در هيدارت گازي۶۰
شکل (۴- ۲)وابستگي برحسب ? و ? (a) ? ثابت در ? ۵/۵۶۲
شکل (۴- ۳) وابستگي بر حسب ? و ? (b) ? ثابت در kJ/mol 930/263
شکل (۴- ۴) وابستگي و بر حسب ?۶۳
شکل (۴- ۵) مدل سه جايگاهي SPC/E (سمت راست) و چهار جايگاهي TIP4P (سمت چپ) مولکول آب۶۹
شکل (۴- ۶) پيدا کردن موقعيت سه جايگاه مدلTIP4P از مختصات اوليه اتم هاي مدل SPC/E70
شکل (۴- ۷) قسمتي از فايل CONFIG هيدرات گازي sIمدل TIP4P آب۷۱
شکل (۴- ۸) فايل CONTROL هيدرات گازي sI در دماي K10072
شکل (۴- ۹) نمودار Gبرحسب ? واکنش جانشيني يک مولکول مهمان هيدروژن سولفيد به جاي يک مولکول متان در قفس بزرگ هيدرات گازي sI در دماي ۵۰ کلوين۷۷
شکل (۴- ۱۰) نمودار Gبرحسب ? در واکنش جانشيني دو مولکول مهمان هيدروژن سولفيد به جاي دو مولکول متان در قفس بزرگ هيدرات گازي sI در دماي ۵۰ کلوين۷۸
شکل ۴- ۱۱- نمودار Gبرحسب ? در واکنش جانشيني سه مولکول مهمان هيدروژن سولفيد به جاي سه مولکول متان در قفس بزرگ هيدرات گازي sI در دماي ۵۰ کلوين۷۹
شکل ۴- ۱۲- نمودار Gبرحسب ? در واکنش جانشيني پنج مولکول مهمان هيدروژن سولفيد به جاي پنج مولکول متان در قفس بزرگ هيدرات گازي sI در دماي ۵۰ کلوين۸۰
شکل ۴- ۱۳- نمودار برحسب ? ،در واکنش جانشيني شش مولکول مهمان هيدروژن سولفيد به جاي شش مولکول متان در قفس بزرگ هيدرات گازي sI در دماي ۵۰، ۷۰ و ۱۰۰ کلوين۸۱
شکل ۴- ۱۴- نمودار G برحسب ? در واکنش جانشيني يک مولکول مهمان هيدروژن سولفيد به جاي يک مولکول متان در قفس کوچک هيدرات گازي sI در دماي ۵۰ کلوين۸۲
شکل ۴- ۱۵- نمودار G برحسب ? در واکنش جانشيني دو مولکول مهمان هيدروژن سولفيد به جاي دو مولکول متان در قفس کوچک هيدرات گازي sI در دماي ۵۰ کلوين۸۳
شکل ۴- ۱۶- نمودار توزيع اتم ها در اطراف يک اتم۸۴
شکل ۴- ۱۷- نمودار RDF برحسب r براي يک مايع۸۴
شکل ۴- ۱۸- RDF براي اتم کربن متان در قفس بزرگ (Cl) و اتم کربن متان در قفس کوچک (Cs) با اتم اکسيژن آب (OW) در دماي K50 با مدل TIP4P86
شکل ۴- ۱۹- RDF براي اتم کربن متان در قفس بزرگ (Cl) و اتم کربن متان در قفس کوچک (Cs) با اتم اکسيژن آب (OW) در دماي K275 با مدل TIP4P86
شکل ۴- ۲۰- RDF براي اتم کربن متان در قفس بزرگ (Cl) و اتم کربن متان در قفس کوچک (Cs) با اتم اکسيژن آب (OW) با مدل SPC/E آب در دماي K50 با مدل SPC/E87
شکل ۴- ۲۱- RDF براي اتم کربن متان در قفس بزرگ (Cl) و اتم کربن متان در قفس کوچک (Cs) با اتم اکسيژن آب (OW) با مدل SPC/E آب در دماي K275 با مدل SPC/E87
شکل ۴- ۲۲- RDF براي اتم گوگرد هيدروژن سولفيد در قفس بزرگ (Sl) و اتم گوگرد هيدروژن سولفيد در قفس کوچک (Ss) با اتم اکسيژن آب (Ow) در دماي K 50 با مدل TIP4P88
شکل ۴- ۲۳-RDF براي اتم گوگرد هيدروژن سولفيد در قفس بزرگ (Sl) و اتم گوگرد هيدروژن سولفيد در قفس کوچک (Ss) با اتم اکسيژن آب (Ow) در دماي K100 با مدل TIP4P89
شکل ۴- ۲۴- RDFاتم گوگرد مولکول هيدروژن سولفيد در قفس بزرگ (Sl) هيدرات گازي sI و اتم کربن مولکول متان در قفس کوچک (Cs) با اتم اکسيژن آب (OW) در دماي ۵۰ کلوين۹۰
شکل ۴- ۲۵- RDF اتم گوگرد مولکول هيدروژن سولفيد در قفس بزرگ (Sl) هيدرات گازي sI و اتم کربن مولکول متان در قفس کوچک (Cs) با اتم اکسيژن آب (OW) در دماي ۱۰۰ کلوين۹۰
شکل ۴- ۲۶- RDF اتم گوگرد مولکول هيدروژن سولفيد در قفس کوچک (Ss) هيدرات گازي sI و اتم کربن مولکول متان در قفس بزرگ (Cl) با اتم اکسيژن آب (OW) در دماي ۵۰ کلوين۹۱
شکل ۴- ۲۷- RDF اتم گوگرد مولکول هيدروژن سولفيد در قفس کوچک (Ss) هيدرات گازي sI و اتم کربن مولکول متان در قفس بزرگ (Cl) با اتم اکسيژن آب (OW) در دماي ۱۲۵ کلوين۹۱
شکل ۴- ۲۸- نمودار حجم جعبه شبيه سازي بر حسب دما براي هيدرات گازي sI متان با مدل آب SPC/E93
شکل ۴- ۲۹- نمودار حجم جعبه شبيه سازي بر حسب دما براي هيدرات گازي sI متان با مدل آب TIP4P93
شکل ۴- ۳۰- نمودار حجم جعبه شبيه سازي برحسب دما براي سامانه هيدرات گازي sI هيدروژن سولفيد۹۴
شکل ۴- ۳۱- نمودار حجم جعبه شبيه سازي برحسب دما براي سامانه هيدرات [۶L-CH4,2S-H2S]94
شکل ۴- ۳۲- نمودار حجم جعبه شبيه سازي برحسب دما براي سامانه هيدرات [۶L-H2S,2S-CH4]95
شکل ۴- ۳۳- نمودار حجم جعبه شبيه سازي برحسب دما براي سامانه هيدرات [۱L-H2S,5L-CH4,2S-H2S] 95
شکل ۴- ۳۴- نمودار حجم جعبه شبيه سازي برحسب دما براي سامانه هيدرات [۲L-H2S,4L-CH4,2S-H2S]96
شکل ۴- ۳۵- نمودار حجم جعبه شبيهسازي بر حسب دما براي سامانه هيدرات [۳L-H2S,3L-CH4,2S-H2S]96
شکل ۴- ۳۶- نمودار حجم جعبه شبيه سازي برحسب دما براي سامانه هيدرات [۴L-H2S,2L-CH4,2S-H2S]97
شکل ۴- ۳۷- محاسبه وابستگي دمايي بردار شبکه براي هيدرات گازي sI متان با مدل SPC/E آب در فشار ۱ بار۹۸
شکل ۴- ۳۸- محاسبه وابستگي دمايي بردار شبکه براي هيدرات گازي sI ، متان با مدل TIP4P آب در فشار ۱ بار۹۹
شکل ۴- ۳۹- محاسبه وابستگي دمايي بردار شبکه براي هيدرات گازي دوتايي sI که در هر قفس بزرگ يک مولکول هيدروژن سولفيد و در هر قفس کوچک مولکول متان وجود دارد با مدل آب TIP4P در فشار ۱ بار۹۹
شکل ۴- ۴۰- محاسبه وابستگي دمايي بردار شبکه براي هيدرات گازي sI که در هر قفس کوچک هيدروژن سولفيد و در هر قفس بزرگ متان وجود دارد با مدل TIP4P آب در فشار ۱ بار۱۰۰
شکل ۴- ۴۱- پارامتر شبکه براي دماهاي مختلف هيدرات گازي sI، که در هر قفس کوچک يک مولکول هيدروژن سولفيد و در هر قفس بزرگ مولکول متان وجود دارد براساس معادله (۴-۲۱)۱۰۱
شکل ۴- ۴۲- پارامتر شبکه براي دماهاي مختلف براي هيدرات گازي sI که دريکي از قفسهاي بزرگ يک مولکول هيدروژن سولفيد ودر هر قفس کوچک متان وجود دارد براساس معادله (۴-۲۰)۱۰۲
شکل ۴- ۴۳- پارامتر شبکه براي دماهاي مختلف براي هيدرات گازي sI متان با مدل SPC/Eآب۱۰۳
شکل ۴- ۴۴- پارامتر شبکه براي دماهاي مختلف براي هيدارت گازي sI متان با مدل TIP4Pآب۱۰۴
شکل ۴- ۴۵- نمودار فشاربرحسب حجم سلول واحد براي هيدرات گازي sI متان در دماي K 200105
شکل ۴- ۴۶- نمودار فشار برحسب حجم سلول واحد براي هيدرات گازي sI هيدروژن سولفيد در دماي K 100106
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۳- ۱) تفاوتهاي انرژي آزاد محاسبه شده۴۵
جدول (۳- ۲) نتايج محاسبات براي هشت ليگاند با مقادير تجربي و همچنين با نتايج محاسبات FEPMD گسترده توسط پاند۴۹
جدول (۳- ۳) انرژي آزاد اتصال براي کمپلکس هاي گالکتين-۱/ديساکاريد مختلف۵۳
جدول (۴- ۱) انرژي آزاد گيبس جانشيني براي هر مهمان بر حسب kJ/mol در هيدارت گازي sI در دماي۲۰۰ ، ۲۷۳ کلوين۶۱
جدول(۴- ۲) مقدارهاي GTI ? بر حسب kJ/molبراي جانشيني همه مهمانها در همهي قفسهاي هيدرات گازي sI61
جدول (۴- ۳) داده هاي انتگرال گيري ترموديناميکي براي مدل SPC/E آب در دمايK 270 و فشار MPa 565
جدول (۴- ۴) داده هاي انتگرال گيري ترموديناميکي براي مدل TIP5P آب در دماي K 270 و فشار MPa 566
جدول (۴- ۵)مشخصات و پارامترهاي مدلهايSPC/E و TIP4P69
جدول (۴- ۶) پارامترهاي لناردجونز و بارهاي اتمي جزئي براي مولکول سولفيدهيدروژن۷۳
جدول (۴- ۷)پارامترهاي لناردجونز و بارهاي اتمي جزئي براي مولکول متان۷۳
جدول (۴- ۸)انرژي آزاد گيبس بر حسب در جانشيني با در شش قفس بزرگ هيدرات گازي sI در دماي ۵۰،۷۰ و ۱۰۰ کلوين.۸۱
جدول (۴- ۹) ضريب معادله (۴-۱۹) براي هيدرات گازي دوتايي sI.(CH4+H2S)102
جدول (۴- ۱۰) ضريب انبساط گرمايي خطي براي هيدرات گازي sI که در هر قفس کوچک يک مولکول هيدروژن سولفيد و در هر قفس بزرگ مولکول متان وجود دارد با مدل TIP4P آب۱۰۲
جدول (۴- ۱۱) ضريب انبساط گرمايي خطي براي هيدرات گازي sIکه در هر قفس بزرگ يک مولکول هيدروژن سولفيد و در هرقفس کوچک مولکول متان وجود دارد با مدلTIP4P آب۱۰۲
جدول (۴- ۱۲) ضرايب معادله (۴-۱۹) براي هيدرات گازي sI متان با مولکول آبTIP4P, SPC/E104
جدول (۴- ۱۳) ضريب انبساط گرمايي خطي (K-1) -براي هيدرات گازي sI متان با مولکول آب TIP4P, SPC/E104
جدول (۴- ۱۴) ضرايب معادله (۴-۱۹) براي هيدرات هاي مختلف sI با مدل TIP4P آب۱۰۷
جدول (۴- ۱۵) ضرايب تراکم پذيري هم دما () براي هيدرات sI متان با مدل TIP4P آب در دماي K200107
جدول (۴- ۱۶) ضرايب تراکم پذيري هم دما () براي هيدرات sI هيدروژن سولفيد با مولکول آب TIP4Pدر دماي K100107

فصل اول
هيدرات گازي
۱-۱- هيدرات گازي
هيدرات گازي۱، يک جامد بلوري است که در آن، مولکول‌هاي گاز توسط مولکول‌هاي آب احاطه شدهاند. گاز‌هاي زيادي هستند که ساختار مناسبي براي تشکيل هيدرات دارند که ميتوان به کربندياکسيد، هيدروژنسولفيد و هيدروکربنها با تعداد کم کربن اشاره نمود. بيش از ۷۰ سال است که هيدراتهاي گازي بهعنوان يک مشکل در خطوط انتقال گاز مطرح گرديدهاند. لذا اکثر تحقيقات اوليه در اين زمينه مربوط به شرايط عملياتي تشکيل هيدرات و تأثير استفاده از مواد بازدارنده در جلوگيري از تشکيل آن ميباشد. امروزه توجه به پديده هيدرات گازي و جنبههاي مفيد و کاربردي آن، لزوم انجام تحقيق بيشتر در اين زمينه را نشان ميدهد. از چند دهه پيش تاکنون وجود مقادير بسيار زيادي از گاز طبيعي ذخيره در هيدراتهاي گازي موجود در بستر اقيانوسها و مناطق قطبي به اثبات رسيده است. تخمين زده ميشود که هر متر مکعب هيدرات بيشتر از ۱۷۰ متر مکعب گاز متان در شرايط استاندارد دارد[۱].
باتوجه به منابع محدود سوختهاي فسيلي، اکتشاف منابع هيدرات گازي به منظور تأمين انرژي، ممکن است در آينده مورد توجه قرار بگيرد. قابليت زياد هيدرات گازي در ذخيرهسازي گاز طبيعي، باعث ايجاد جذابيت در خصوص استفاده از آن براي مقاصد ذخيرهسازي و حمل ونقل گاز طبيعي و ديگر گازها بهعنوان رقيبي براي روشهاي مايعسازي و متراکمکردن ميشود. از هيدراتهاي گازي در فرايندهاي جداسازي نيز ميتوان استفاده کرد. هيدراتهاي گازي فقط با تعداد محدودي از مواد قابل تشکيل هستند. اگر قصد داشته باشيم که يک ماده را از يک مخلوط جدا کنيم مي توان از قابليت تشکيل يا عدم تشکيل هيدرات آن و يا ساير مواد موجود در مخلوط نمک کمک گرفت. بهعنوان مثال، ميتوان به تهيهي آب آشاميدني و يا جداسازي جريانهاي گاز اشاره کرد. متأسفانه، در مورد ذخاير طبيعي هيدراتهاي گازي نگرانيهايي در خصوص پايداري آنها در هنگام تغيير شرايط فشار و دما وجود دارد. به عقيدهي برخي از محققين وقتي که در اثر پديده گلخانهاي دماي کرهي زمين افزايش مييابد، ممکن است که هيدرا تها ناپايدار و تجزيه شوند و در نتيجه مقادير زيادي گاز وارد اتمسفر شده و باعث تشديد اثر پديدهي گلخانهاي شود.
از شرايط لازم براي تشکيل هيدرات ميتوان به دماي مناسب، فشار، وجود مولکول‌هاي آب و وجود مولکول‌هاي گاز اشاره کرد.
در هيدرات‌هاي گازي، مولکول‌هاي آب بهعنوان ميزبان عمل کرده و مولکول‌هاي گاز را در داخل حفره‌ي خود جاي ميدهند. همه‌ي مولکول‌هاي گازي قادر به تشکيل هيدرات نيستند و تنها مولکول‌هايي قادر به ايجاد هيدرات هستند که غيرقطبي بوده يا قطبيت کمي داشته باشند و از نظر اندازه کوچک بوده و در اين حفرهها بتوانند قرار بگيرند.

۱-۲- هيدرات‌هاي گازي در گذر زمان
تاريخچه‌ي هيدرات گازي به سه دوره‌ي اصلي تقسيم ميشود:
دوره‌ي اول: اين دوره از زمان کشف آن در سال ۱۸۱۰ آغاز شده و تا به حال ادامه دارد و مربوط به جالببودن پديده‌ي تشکيل هيدرات گازي از نظر علمي است، چرا که تجمع آب و گاز در يک فاز جامد (هيدرات)، از نظر علم قابل توجه است.
دوره‌ي دوم: تقريباً از سال ۱۹۳۴ با بيان اين که تشکيل هيدرات باعث گرفتگي خطوط انتقال گاز طبيعي ميباشد، شروع شده و تاکنون ادامه دارد. در اين دوره، هيدرات عمدتاً بهعنوان مشکلي براي توليدکنندگان گاز طبيعي در نظر گرفته ميشود.
دوره‌ي سوم: با کشف ذخاير هيدرات گاز طبيعي ارتباط دارد. وجود هيدرات‌هاي گاز در طبيعت در دهه‌ي ۱۹۶۰ توسط ماکوگون۲ اثبات شد که بعد از آن تلاش‌هاي زيادي جهت کشف و توسعه‌ي ذخاير هيدرات صورت گرفت. بدون شک، مشکلات پيش روي توليد از ذخاير عظيم هيدرات گازي، يکي از چالش‌هاي مهم صنعت انرژي در قرن بيستويکم است. اولين توليد تجاري از ذخاير هيدرات گاز طبيعي، در سيبري اتفاق افتاد [۱]. شکل (۱-۱) تعداد مقالات مربوط به هيدرات‌هاي گازي در قرن بيستم را نشان ميدهد.

شکل (۱- ۱) رشد مقاله‌هاي مربوط به هيدرات‌هاي گازي در قرن بيستم [۲].

۱-۳- ساختار هيدرات‌هاي گازي
هيدراتهاي گازي ترکيبات جامد بلوري هستند که در اثر همجواري مولکولهاي آب و بعضي از گازها در دما و فشار خاصي به وجود ميآيند. مولکولهاي آب بهوسيله پيوند هيدروژني ساختارهاي بلوري ناپايداري با چندين قفس تشکيل ميدهند. مولکولهاي گاز ميتوانند قفسهاي بلور را اشغال کرده و هنگامي که تعداد قفسهاي اشغال شده به حداقل لازم برسد، ساختار بلوري پايدار خواهد شد و هيدرات گازي جامد شکل خواهد گرفت.
امروزه، سه ساختار عمده براي هيدرات‌هاي گازي شناخته شده است که بر اساس نوع قفس و نسبت قفس‌هاي با اندازه‌هاي متفاوت از هم متمايز ميشوند. هر ساختار، حداقل شامل دو نوع قفس چندوجهي است که واحد سازنده‌ي اصلي همه‌ي آنها، يک دوازدهوجهي است که هر وجه آن پنجضلع دارد. در شکل (۱-۲) انواع قفس‌هايي که در ساختار هيدرات‌هاي گازي بهکار رفته، نشان داده شده است [۲].
شکل (۱- ۲) انواع قفس‌هاي موجود در ساختار‌هاي هيدرات گازي: (الف) دوازدهوجهي پنجضلعي (۵۱۲)؛ (ب) چهاردهوجهي (۵۱۲۶۲)، (ج) شانزدهوجهي (۵۱۲۶۴)، و (د) بيستوجهي (۵۱۲۶۸) [۲].
در اواخر دهه‌ي ۱۹۴۰ و اوايل دهه‌ي ۱۹۵۰، واناستکلبرگ۳ و همکارانش با آزمايش‌هاي پراش اشعه‌ي X، هيدرات‌هاي گازي را جمعآوري و مطالعه کردند. تفسير نتايج آزمايش‌هاي پراش توسط واناستکلبرگ، کلوسن۴، پائولينگ۵ و مارش۶ [۴] منجر به تعيين دو ساختار بلوري هيدرات، ساختار sI و ساختار sII شد. وجود سومين ساختار هيدرات، ساختار sH، در سال ۱۹۸۷ توسط ريمپستر۷ و همکارانش کشف شد [۵]. اين ساختارها در شکل (۱-۳) نشان داده شده است. در ادامه به بررسي جزئيات اين سه ساختار پرداخته شده است.

شکل (۱- ۳) سلول واحد (الف) ساختار sI ، (ب) ساختار sII، و (ج) ساختار sH ]3[
1-3-1- ساختار sI
سلول واحد ساختار sI، يک مکعب با ابعاد ?۱۲ است که شامل دو نوع قفس کوچک و بزرگ ميباشد. دو قفس کوچک، دوازدهوجهي پنجضلعي هستند، در حالي که شش قفس بزرگتر، بهصورت چهاردهوجهي هستند که دوازده وجه آن، پنجضلعي و دو وجه آن، ششضلعي ميباشند که اين دو وجه ششضلعي روبهروي هم قرار دارند. حفره‌هاي کوچک با شعاع ? ۵/۳ تقريباً کُروي و حفره‌هاي بزرگ با شعاع ? ۳۳/۴ تخممرغ شکل ميباشند[۳].
شکل (۱- ۴) شکل حفرهها در ساختار sI ]3[
1-3-2- ساختار sII
سلول واحد ساختار sII شامل يک مکعب به ابعاد ?۳/۱۷ ميباشد که هر واحد ساختماني آن از ۱۳۶ مولکول آب و ۲۴ حفره براي مولکول‌هاي گاز (کوچک و بزرگ) تشکيل شده است. ۱۶ حفره‌ي کوچک ۱۲ وجه پنج ضلعي و ۸ حفره‌ي بزرگ شانزده وجهي هستند که شامل ۴ وجه ششضلعي و ۱۲ وجه پنج ضلعي ميباشند[۳].

شکل (۱- ۵) شکل حفرهها در ساختار sII [3]
1-3-3- ساختار sH
سلول واحد اين ساختار، يک شبکه‌ي شش وجهي است که هر واحد ساختماني آن از ۳۴ مولکول آب و ۶ حفره براي مولکول‌هاي گاز (حفره‌ي کوچک، بزرگ، متوسط) تشکيل شده است. ۳ حفره‌ي کوچک ۱۲ وجه ۵ ضلعي است که ساختار‌هاي قبلي نيز آن را دارا ميباشند، و يک حفره‌ي بزرگ ۱۲ وجه ۵ ضلعي و ۸ وجه شش ضلعي است و دو حفره با اندازه‌ي متوسط و کمي بزرگتر از حفره‌ي کوچک، که يک ۱۲ وجهي (۳ وجه چهارضلعي، ۶ وجه پنج ضلعي و ۳ وجه شش ضلعي) ميباشد [۳].

شکل (۱- ۶) شکل حفرهها درساختار sH [3]

برخلاف sI، sII که معمولاً بهسهولت يک مهمان در قفس بزرگ و يا قفس کوچک ميپذيرند، تمام هيدرات‌هاي گازي sH حداقل داراي دو نوع مهمان هستند. همچنين تحقيقات آزمايشگاهي پيشبيني ميکند که هيدرات‌هاي گازي sH ميتوانند در دما‌هاي بالاتر و فشار کمتري در مقايسه با sI و sII تشکيل شوند، که باعث اهميت اين ساختار ميشود[۳].

۱-۳-۴- نکاتي مربوط به ساختار‌هاي هيدرات
هيدرات‌هاي گازي طبيعي، بهطور معمول در ساختار مکعبي sI، ساختار مکعبي sII يا در ساختار sH تشکيل ميشوند.
پيوند هيدروژني اساس برهمکنش‌هاي پيوند مولکول‌هاي آب در ساختار چهارضلعي شبيه به يخ است. خوشه‌هاي آب پنج و ششضلعي به وسيله‌ي پيوند هيدروژني تشکيل ميشوند که بارها در آب يافت ميشوند. خوشه‌هاي مربع در فواصل کمتر وجود دارند[۶].
يک حفره‌ي مشترک ساختار‌هاي هيدرات، دوازدهوجهي پنجضلعي است.
فضا‌هاي بين حفره‌هاي ۵۱۲ بزرگتر از حفره‌هاي ۵۱۲۶۲ در ساختار sI، يا حفره‌هاي ۵۱۲۶۴ در ساختار sII هستند. در ساختار sH، هر دو حفره‌ي بزرگ (۵۱۲۶۸) و حفره‌هاي متوسط (۴۳۵۶۶۳) بين لايه‌هاي حفره‌هاي ۵۱۲ شکل گرفتهاند.
مولکول‌هاي کوچک علاوه بر اشغال کردن حفره‌هاي کوچک، حفره‌هاي بزرگ را نيز اشغال ميکنند. مولکول‌هاي بزرگ تنها با اشغال حفره‌هاي بزرگ ميتوانند ساختار‌هاي sI و يا sII را پايدار کنند. در ساختار H لازم است که هر دو حفره‌ي بزرگ و کوچک اشغال شوند.
اشغال حفره‌هاي هيدرات و ساختار هيدرات به ميزان زيادي توسط اندازه‌ي مهمان در ساختار sI و sII تعيين ميشود. در ساختار sH، اندازه و شکل براي مولکول مهمان ضروري است. برهمکنش‌هاي دافعه‌ي بين مهمان و ميزبان باعث پايداري ساختار هيدرات ميشود. نسبت اندازه‌ي مهمان به حفره يک راهنماي کلي براي تعيين ساختار‌هاي بلوري و اشغال قفس است [۶].

۱-۴- مشخصات مولکول مهمان
هيدرات‌هاي گازي بر اساس مولکول مهمان نيز تقسيم شدهاند. اين تقسيمبندي بر اساس دو عامل ماهيت پيوند شيميايي مولکول مهمان و اندازه و شکل آن صورت ميگيرد [۷]. جفري۸ با اين بيان که مولکول‌هاي مهمان نميتوانند شامل يک يا تعدادي از گروه‌هايي با پيوند هيدروژني نسبتاً قوي باشند، آنها را بر اساس ماهيت شيميايي طبقهبندي کرد. مولکول‌هاي ترکيبات گاز طبيعي داراي پيوند هيدروژني نيستند و بنابراين ماهيت شيميايي آنها يک محدودکننده نميباشد. در يک بررسي مروري از مولکول‌هاي مهمان در هيدرات‌هاي گازي، ديويدسون۹ بيان کرد در صورتي که محدوديت‌هاي ماهيت شيميايي رعايت شود، تمام مولکول‌هايي که بين اندازه‌ي آرگون ? (۸/۳) و سيکلو بوتان ? (۵/۶) قرار ميگيرند، ميتوانند هيدرات‌هاي sI و sII تشکيل دهند [۸].

۱-۵- هيدراتهاي گازي در طبيعت
دانشمندان روسي با بهرهگيري از روشهاي نظري در سال ۱۹۷۰ محاسبه کردند که بايد رسوبات طبيعي هيدراتهاي گازي در سطح زمين وجود داشته باشند. هنگامي که در سال ۱۹۸۰ نمونههاي هيدرات گازي از کف دريا توسط کشتيهاي روسي و همچنين در فلات قارهي آمريکا توسط کشتيهاي حفاري بازيافت گرديد، اين تئوري تأييد شد. در اواخر قرن بيستم، برخي مباحث مهم و جهاني و بسياري از کشورها را بر اين داشت که برنامه تحقيقاتي بين المللي براي تحقيقات در زمينهي هيدراتهاي گازي طرح نمايند. مهمترين اين اقدامات توسط کشورهاي ژاپن، کانادا، آمريکا و هند انجام شد[۱۶]. تخمينهاي بسيار متنوعي در مورد ميزان منابع جهاني هيدراتهاي وجود دارد و اغلب پيشبيني ميکنند که هيدراتهاي گازي با ساير منابع گاز طبيعي، بهصورت ترکيب شده وجود دارند.
پيشبينيهاي اخير از مقدار حجم گازي که در هيدراتهاي گازي محبوس شده است، در محدوده صد هزار تا يک ميليون تريليون فوت مکعب خبر ميدهد. اگر فقط ۵ درصد از مخازن گازي هيدراته قابل برداشت باشند، مقدار آن به مقدار گازهاي پيشبيني شده قابل برداشت از منابع گازي غيرهيدراته خواهد رسيد. در شکل (۱-۷) منابع هيدراتهاي گازي نسبت به ساير منابع هيدروکربني نشان داده شده است[۱۶].
هيدراتهاي گازي دورتادور کرهي زمين، خارج از رسوبات پوستهاي قارهها، در اعماق بيش از ۵۰۰ متر و در جاهايي که دما فقط چند درجه بالاتر از نقطه انجماد آب است و همچنين در بسترهاي قطبي يافت ميشوند. منطقه پايداري هيدرات گازي۱۰، يعني محلي که هيدراتهاي گازي پايدار هستند، بستگي به دما، فشار، تغييرات گرمايي، حجم و ترکيب درصد گاز دارد. عوامل فوق، محدودهاي که منطقه پايداري هيدرات گازي تشکيل ميشود، را هم کنترل ميکنند. در شکل (۱-۸) منابع پيشبيني شده و کشفشدهي هيدراتهاي گازي در کرهي زمين نشان داده شده است[۱۶].
هيدرات متان يکي از بالقوهترين منابع گازطبيعي در آينده نزديک است زيرا مقادير عظيمي از مخازن آن به شکل هيدراتهاي گازي در رسوبات دريايي و مناطق لجني سراسر دنيا وجود دارد. هر چند هيدراتهاي گازي هيدروکربنهايي دارند که تمام آنها بيرنگ نيستند. بعضي از هيدراتهاي گازي اعماق خليج مکزيک در طيفهاي زرد، نارنجي، و حتي قرمز، به شدت رنگي هستند[۱۵].

شکل (۱- ۷) توزيع کربن آلي در منابع زمين ) بجز در صخرهها( برحسب گيگا تن [۱۶]

شکل (۱- ۸) منابع پيشبيني شده و کشف شدهي هيدراتهاي گازي در کرهي زمين [۱۶]
۱-۶- اهميت هيدرات‌هاي گازي
تشکيل هيدرات، چه بهعنوان يک پديده‌ي مضر در خطوط انتقال گاز و چه کاربرد‌هاي آن در نگهداري و انتقال يا جداسازي مواد گوناگون مدّ نظر محققان است.

۱-۶-۱- مزاياي هيدرات گازي


پاسخ دهید