۱ـ۴ـ۱ـ هدف کلي۶
۱ـ۴ـ۲ـ اهداف ويژه۶
۱ـ۴ـ۳ـ هدف کاربردي۶
۱ـ۵ـ فرضيه ها و سئوال تحقيق۷
۱ـ۵ـ۱ـ سئوالات تحقيق۷
۱ـ۵ـ۲ـ فرضيه ها۷
۱ـ۶ـ قلمرو تحقيق۷
۱ـ۶ـ۱ـ قلمرو موضوعي تحقيق۷
۱ـ۶ـ۲ـ قلمرو مکاني تحقيق۷
۱ـ۶ـ۳ـ قلمرو زماني تحقيق۸
۱ـ۷ـ تعريف متغير هاي تحقيق۸
فصل دوم : ادبيات تحقيق۹
۲ـ۱ـ مقدمه۹
۲ـ۲ـ سيستم حسابداري در ايران۱۱
۲ـ۳ـ بازار سرمايه نوپاي ايران۱۱
۲ـ۴ـ نسبت هاي مالي۱۲
الف) نسبت هاي نقدينگي۱۳
ب) نسبت هاي فعاليت(کارايي)۱۳
ج) نسبت هاي اهرمي(بافت مالي)۱۴
د) نسبت هاي سودآوري۱۴
۲ـ۵ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت۱۶
۲ـ۵ـ۱ـ روش هايي که در آنها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد استفاده مي شود۱۷
۲ـ۵ـ۲ـ روش هايي که ترکيبي از اطلا عات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد و… ۱۷
۲ـ۵ـ۳ـ نسبت هايي که با استفاده از داده هاي مديريت مالي مورد استفاده قرار مي گيرند و… ۱۸
۲ـ۵ـ۴ـ نسبت هايي که علي رغم استفاده از اطلاعات حسابداري ، معيارهاي اقتصادي و…۱۹
۲ـ۶ـ صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي۱۹
۲ـ۶ـ۱ـ تجزيه و تحليل صورتهاي مالي۲۰
۲ـ۷ـ عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع۲۱
الف: اندازه شرکت۲۲
ب) نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام۲۳
ج) سودآوري۲۳
د) نوع اظهار نظر حسابرسي۲۴
۲ـ۸ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام۲۴
۲ـ۹ـ زنجيره تامين گزارشگري مالي۲۵
۲ـ۱۰ـ کيفيت گزارشگري مالي۲۶
۲ـ۱۱ـ هدف حسابداري و گزارشگري مالي۲۷
۲ـ۱۱ـ۱ـ گزارشهاي مالي تعهدي۲۷

۲ـ۱۲ـ گزارش حسابرسي۲۸
۲ـ۱۳ـ كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري۲۹
۲ـ۱۴ـ کيفيت اطلاعات مالي۳۱
۲ـ۱۵ـ الگو۳۱
۲ـ۱۵ـ۱ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب۳۲
۲ـ۱۶ـ ماشين بردار پشتيبان۳۲
۲ـ۱۷ـ بحران۳۵
۲ـ۱۷ـ۱ـ مديريت بحران۳۵
۲ـ۱۸ـ تداوم کسب و کار و مديريت بحران۳۶
۲ـ۱۸ـ۱ـ آناليز وابستگي کسب و کار۳۷
۲ـ۱۸ـ۲ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار۳۷
۲ـ۱۸ـ۳ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم۳۸
۲ـ۱۸ـ۴ـ پياده سازي طرح هاي تداوم۳۸
۲ـ۱۸ـ۵ـ آزمايش، آموزش و نگهداري۳۹
۲ـ۱۹ـ پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار۳۹
۲ـ۲۰ـ بحران مالي در سطح شركت۴۱
۲ـ۲۱ـ انواع بحران هاي مالي۴۲
۲ـ۲۲ـ تاثيرات عمومي بحران مالي۴۳
۲ـ۲۲ـ۱ـ تاثير بر موسسات مالي۴۳
۲ـ۲۳ـ بحران نقدينگي۴۴
۲ـ۲۴ـ پيشينه۴۵
تحقيقات داخلي۴۵
تحقيقات خارجي۴۸
فصل سوم : روش تحقيق۵۲
مقدمه۵۳
۳ـ۱ـ نوع پژوهش۵۳
۳ـ۲ـ فرضيه هاي تحقيق۵۴
۳ـ۳ـ قلمرو تحقيق۵۵
۳ـ۴ـ جـامـعه آمـاري و حجم نمونه۵۵
۳ـ۵ـ نحوه جمع آوري اطلاعات۵۶
۳ـ۶ـ تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق۵۶
۳ـ۷ـ روش تجزيه و تحليل اطلاعات (آزمون فرضيه ها)۵۸
۳ـ۷ـ۱ـ برازش الگو با استفاده از روش رگرسيون لجستيک۵۹
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها۶۷۶
۴ـ۱ـ مقدمه۶۷
۴ـ۲ـ آمار توصيفي۶۷
۴ـ۳ـ آمار استنباطي۶۸
۴ـ۳ـ۱ـ مقايسه ميانگين متغيرهاي مستقل الگو۶۸
۴ـ۳ـ۲ـ برازش الگوي تحقيق براساس داده هاي استخراج شده۶۹
۴ـ۳ـ۲ـ ۱ـ برازش الگوي تحقيق به روش اينتر۷۰
۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ برازش الگوي تحقيق به روش پيش رونده۷۲
۴ـ۳ـ۲ـ۳ـ برازش الگوي تحقيق به روش پس رونده۷۴
۴ـ ۳ـ۳ـ گزينش الگوي مناسب با استفاده از رگرسيون لجستيک جهت برازش مدل۷۸
۴ـ۳ـ۳ـ۱ـ معني داري و نکويي برازش مدل۷۸
۴ـ۴ـ بررسي فرضيه هاي تحقيق۷۹
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات۸۱
۵ـ۱ـ خلاصه فصول۸۲
۵ـ۲ـ يافته هاي پژوهش۸۳
۵ـ۳ـ پيشنهادات براي تحقيقات آتي۸۴
۵ـ۴ـ پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق۸۴
۵ـ۵ـ محدوديت هاي تحقيق۸۵
منابع۸۶

فهرست نمودار
نمودار(۲ـ۱) چهارچوب طبقه بندي نسبت هاي مالي به همراه يکديگر۱۵
نمودار (۲ـ۲) خط بازار سرمايه۱۹
نمودار شماره (۲ـ۳) ارتباط كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري۳۰
نمودار (۲ـ۴) فرايند مدل SVM34
نمودار(۲ـ۵) اهداف مديريت تداوم کسب وکار در سازمان۴۰
فهرست جداول
جدول (۲ـ۱) جدول مفروضات و اهداف ديدگاه ها۱۵
جدول (۴ـ۱) آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق۶۷
جدول (۴ـ۲) نتايج حاصل از آزمون برابري ميانگين ها۶۸
جدول (۴ـ۳) متغيرهاي مستقل تحقيق۶۹
جدول (۴ـ۴) نتايج حاصل از برآورد مدل به روش اينتر۷۰
جدول (۴ـ۵) نتايج حاصل از برآورد مدل به روش پيش رونده۷۳
جدول (۴ـ۶) نتايج حاصل از برآورد مدل به روش پس رونده۷۴
جدول (۴ـ۷) نتايج حاصل از نيکويي برازش مدل۷۸

چکيده:

هدف پژوهش انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) مي باشد. روش تحقيق توصيفي و جامعه آماري اين تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي ۱۳۸۶ الي ۱۳۸۹ مي باشد.نمونه آماري تحقيق شامل ۱۲۰ شرکت و داده هاي مورد نظر از نرم افزارهاي مختلف از جمله ره آورد نوين استخراج گرديد. براي تجزيه و تحليل استنباطي داده ها از روش رگرسيون لجستيک استفاده شده است. و آزمون فرضيات با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقيق به روش اينتر، پس رونده و پيش رونده به داده ها برازش يافته است. با بررسي معناداري ضرايب به کمک آماره والد در سطح ۹۵ درصد، متغيرهاي معني دار در هر سه مدل مشخص گرديد. جهت گزينش الگوي مناسب، مدل مورد نظر از طريق آماره هاي نيکويي برازش و صحت پيش بيني کنندگي انتخاب گرديد. نتايج نشان مي دهد که از بين سه مدل برازش يافته، مدل برازش يافته به روش پيش رونده از قدرت پيش بيني کنندگي بيشتري نسبت به دو مدل ديگر برخوردار مي باشد.

کليد واژه ها: نسبت هاي مالي، پيش بيني، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول:
کليات تحقيق

۱ـ۱ـ مقدمه
در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي در محيطي بسيار متغير و رقابتي فعاليت مي کنند. واکنش سريع و درست درمقابل شرايط بسيار متغيربازار، در موقعيت بنگاه ها نقش بسزايي دارد. با توسعه بازارهاي پولي و مالي و متعاقب آن، حاکم شدن وضعيت رقابتي، بسياري از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج مي شوند. اين امر موجبات نگراني صاحبان سرمايه را فراهم نموده، براي اينکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه خود جلوگيري کنند، به دنبال روش هايي هستند که بحران مالي شرکت ها را پيش بيني کنند(پورحيدري، کوپائي حاجي،۱۳۸۹). امروزه يكي از مهمترين خطراتي كه بسياري از واحدهاي تجاري را تهديد مي نمايد صرفنظر از اندازه و ماهيت فعاليت آنها ناتواني در پرداخت تعهدات مي باشد. شواهد موجود نشان مي دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگي شركتها در مقايسه با دهه هاي قبل رشد چشمگيري داشته است(وانگ و لي۱، ۲۰۰۷ ). بررسي اجمالي وضعيت مالي شركتهاي ايراني نيز آشكار مي سازد كه در بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هايي وجود دارند كه از مشكلات مالي و عملياتي متعددي رنج مي برند و از نظر عملياتي، تامين نقدينگي و سرمايه درگردش دچار بحران مي باشند اما كماكان به فعاليت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف مي نمايند. مساله اصلي اين است كه چرا منابعي كه مي توانست در فرصتهاي سودآور و ارزش آفرين سرمايه گذاري شود، توسط اين شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه مي گردد؟
تجزيه و تحليل صورت هاي مالي اغلب با به كارگيري نسبت هاي مالي كه بر پايه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زيان، و صورت جريان وجوه نقد تهيه شده اند، آغاز مي شود. نسبت هاي مالي نشان دهنده قدرت يا ضعف شركت ها در مقايسه با ساير شركت هاي همان صنعت، شركت هاي پيشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا۲، ۲۰۰۸). مشكل اصلي كه به تحليل نسبتي صورت هاي مالي وارد مي شود اين موضوع است كه هر يك از نسبتهاي مالي يك بعد از عملكرد مالي سازمان را ارزيابي مي كند به گونه اي كه دسته اي از آنها توانايي نقدينگي، گروهي توانايي سودآوري، بخشي ديگر توانايي رشد و بالاخره گروه آخر شيوه عمليات سازمان را ارزيابي مي كند(خواجوي و همکاران، ۱۳۸۹).
بحران مالي و بحران کسب و کار و نهايتاً ورشکستگي واحدهاي اقتصادي مي تواند زيان هاي هنگفتي را در سطح خرد و کلان وارد نمايند. در سطح کلان، بحران مالي شرکت ها سبب کاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش بيکاري، اتلاف منابع کشور و نظاير آن گردد. در سطح خرد نيز ذي نفعان و بنگاه هاي اقتصادي، نظير سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان متحمل زيان مي شوند و خسارت قابل توجهي مي تواند به اين گروه ها وارد شود. در نتيجه، به منظور اجتناب از زيان هاي هنگفتي که به واسطه بحران هاي مالي و بحران کسب و کار پديد مي آيد لازم است مطالعه اي در اين زمينه صورت گيرد و بهترين نسبت هاي مالي را جهت پيش بيني بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.
۱ـ۲ـ بيان مساله
يکي از روشهاي متداول تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي با استفاده از نسبت هاي مالي مي باشد. نسبت هاي مالي يكي از ابزارهاي ارزيابي شركت ها توسط سرمايه گذاران و نيز ابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظور ارزيابي وضعيت موجود و همچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است. اين نسبت ها بر اساس ارقام مندرج در صورت هاي مالي كه بر اساس روش حسابداري تعهدي تهيه شده اند، محاسبه و استخراج مي شوند. نسبت هاي مالي در يک دسته بندي کلي به پنج دسته تقسيم مي شوند: ۱ـ نسبت هاي نقدينگي ۲ـ نسبت هاي اهرمي ۳ـ نسبت هاي فعاليت ۴ـ نسبت هاي سودآوري ۵ـ نسبت هاي سرمايه گذاري يامالکيت (بهرامفر و همکاران، ۱۳۸۴).
در دنياي رقابتي امروز، شرکت ها و سازمانهايي قادر به بقا هستند که مدل کسب وکار مناسب تري را نسبت به رقباي خود انتخاب نمايند و قادر به بروز رساني و تکميل کسب وکار بر مبناي نيازهاي بازار و ضرورت هاي فناوري باشند. در واقع بررسي نسبت هاي مالي که يکي از روشهاي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي مي باشد خود بخشي از تحليل کسب وکار به شمار مي آيد. تحليل کسب وکار عبارت است از ارزيابي چشم انداز و ريسک هاي بنگاه به منظور اتخاذ تصميم در مورد کسب وکار آينده است. تصميم گيري هاي کسب وکار شامل موارد متعددي، از جمله ارزش گذاري سهام و بدهي ها، ارزيابي ريسک اعتبار، پيش بيني سود، حسابرسي ها و مذاکرات جبران خسارت است. از نظر عملياتي‌ نيز بحران را مي‌توان‌ به ‌صورت‌ يک‌ سيستم، تجزيه‌ و تحليل‌ کرد که‌ در آن‌ دو سري‌ عوامل‌ مختلف‌ يکي‌ محيط‌ و ساختار سيستم‌ و ديگري‌ عواملي‌ که‌ موجد بحران هستند، وجود دارد. تعيين‌ اينکه‌ کدام‌ يک‌ از عوامل‌ و عناصر تشکيل‌دهنده‌ سيستم‌ در مقابل‌ بحران آسيب‌پذيري‌ و تاثيرپذيري‌ بيشتري‌ دارد يکي‌ از وظايف‌ اوليه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ مديريت‌ بحران است. بنابراين مديريت بايد مستقيماً به موضوع بحران رسيدگي کند و شرايطي را که باعث وقوع بحران شدند را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا دوباره تکرار نشود. همه بحران ها مثل هم نيستند ولي با اين وجود داراي عناصرمشترکي هستند.
فضا و شرايط کسب وکار طي دو دهه‌ي اخير دچار تغيير و تحولات قابل ملاحظه‌اي شده ، که اين خود باعث ايجاد بحران در کسب وکار مي شود. بحران ها نيازمند تحليل و شناسايي عوامل ايجاد کننده هستند. تحليل کسب وکار عبارت از ارزيابي چشم انداز و ريسک هاي بنگاه يا سازمان به منظور اتخاذ تصميم در مورد کسب وکار آينده است. تصميم گيري هاي کسب وکار شامل موارد متعددي، از جمله ارزش گذاري سهام و بدهي ها، ارزيابي ريسک اعتبار، پيش بيني سود، حسابرسي ها و مذاکرات جبران خسارت است. تحليل کسب و کار، با ارزيابي محيط کسب و کار، استراتژي ها و عملکرد بنگاه به مديران کمک مي کند تا تصميمات به جا و آگاهانه اي اتخاذ کنند،تا محيط کسب وکار دچار بحران نشود. يکي از مراحل اوليه تحليل کسب وکار عبارت است از: ارزيابي محيط کسب وکار و استراتژي هاي بنگاه، که خود شامل: محصولات و فعاليت هاي کنوني و آتي، بازارها، رقيبان، قيمت سهام بنگاه مزيت هاي بنگاه (از جمله مزيت هزينه ها) و بسياري موارد ديگر است. در اين خصوص نيزصورت هاي مالي، منبعي مطمئن جهت کسب اطلاعات مالي لازم براي تحليل کسب وکار به شمار مي آيند. صورت هاي مالي مشخص مي کنند که يک بنگاه منابع خود را چگونه به دست مي آورد (تامين مالي)، کجا و چگونه اين منابع را مصرف مي کنند (سرمايه گذاري) و از اين منابع تا چه حد کارآمد استفاده مي کنند (سوددهي عملياتي). براين اساس تحقيق حاضر بدنبال انتخاب و شناسايي نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است.
۱ـ۳ـ اهميت و ضرورت تحقيق
اجراي هر برنامه بزرگي، به پيش زمينه ها وآگاهي هاي مختلفي نياز دارد. اين قوانين در تمامي امور و فعاليت هاي زندگي صدق مي كنند. هر مجموعه تجاري يا فرهنگي، براي دست يابي به اهداف و جهت دادن فعاليت هاي خود به چارچوب ها و نظامي برنامه ريزي شده نياز دارد که با هدايت و کنترل آن ها در يک مقطع زماني، به مقصود يا همان هدف اصلي خود برسد. بنابراين براي پيش بيني بحران در فرآيند کسب وکار ابزارهايي لازم است که وجود اين بحران ها را شناسايي و قبل از اينکه اين بحران ها اتفاق بيافتند آنها را پيش بيني کند، که در اين تحقيق نسبت هاي مالي به عنوان ابزاري براي پيش بيني بحران هاي کسب وکار در نظر گرفته شده است و بدنبال آن است تا از اين طريق نسبت ها، بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را پيش بيني کند.
۱ـ۴ـ اهداف تحقيق:
۱ـ۴ـ۱ـ هدف کلي:
ارائه الگويي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
۱ـ۴ـ۲ـ اهداف ويژه:
ـ بررسي درجه دقت الگوي استخراجي در پيش بيني بحران کسب وکار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
ـ بررسي نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران
۱ـ۴ـ۳ـ هدف کاربردي:
اين تحقيق درصدد آن است كه الگو هاي توسعه يافته با استفاده از نسبت هاي مالي را ارائه و توانايي پيش بيني آنها را ارزيابي نموده تا ذينفعان بتوانند با اتكا به قدرت پيش بيني اين الگو ها با اعتماد بيشتري اتخاذ تصميم نمايند .استفاده از ابزارهاي پيش بيني كه دربرگيرنده نسبت هاي مالي مي باشند، هشدار زودهنگام بحران کسب و کار است كه استفاده كنندگان به خصوص مديران و سرمايه گذاران و اعتباردهندگان و تحليل گران مالي را قادر مي سازد كه به اقدامات پيش گيرانه و اصلاحي، تغيير تصميمات زيربنايي يا خط مشي هاي عملياتي، تعريف مجدد استراتژي ها و رويه ها دست زنند و با كاهش ضرر و زيان تخصيص منابع را بهبود بخشند. سرمايه گذاران، تحليل گران مالي، بانکها، دولت، حسابرسان و ساير استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري براي ارزيابي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تصميم گيري در رابطه با خريد سهام اين شرکتها، اعطاي وام به اين شرکتها، ارزيابي عملکرد و اعلام تداوم فعاليت اين شرکتها مي توانند از نتايج آزمون الگوهاي بدست آمده در اين تحقيق استفاده کنند.

۱ـ۵ـ فرضيه ها و سئوال تحقيق:
۱ـ۵ـ۱ـ سئوالات تحقيق:
سوال کلي: چگونه مي توان نسبت هاي مالي موثر در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در سازمان بورس اوراق بهادار را شناسائي نمود؟
سوال فرعي: نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران به چه ميزان است؟
۱ـ۵ـ۲ـ فرضيه ها:
فرضيه اصلي: نسبت هاي مالي ابزار مناسبي براي پيش بيني بحران کسب وکار مي باشند.
فرضيه فرعي:
۱- نسبت هاي نقدينگي نقش معناداري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
۲- نسبت هاي فعاليت نقش معناداري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
۳- نسبت هاي سود آوري نقش معناداري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
۴- نسبتهاي اهرمي نقش معناداري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

۱ـ۶ـ قلمرو تحقيق:
۱ـ۶ـ۱ـ قلمرو موضوعي تحقيق
ارائه الگويي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱ـ۶ـ۲ـ قلمرو مکاني تحقيق
قلمرو مکاني تحقيق، بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و تمامي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
۱ـ۶ـ۳ـ قلمرو زماني تحقيق
محدوده زماني تحقيق شامل ۴ ساله، از سال ۱۳۸۶تا۱۳۸۹ مي باشد که بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده ها ي واقعي اين سالها انجام مي پذيرد . براساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و ارتباط بين متغييرها برازش مي گردد .
۱ـ۷ـ تعريف متغير هاي تحقيق
– نسبت هاي مالي: نسبت هاي مالي يكي از ابزارهاي ارزيابي شركت ها توسط سرمايه گذاران و نيز ابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظور ارزيابي وضعيت موجود و همچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است.
– بحران کسب وکار(بحران مالي) : بحران مالي در سطح شركت حاكي از آن است كه در ادبيات مالي، به كرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگي مالي، قصور در پرداخت بدهي، ناتواني در پرداخت بدهي و ورشكستگي استفاده گرديده است.

فصل دوم :
ادبيات تحقيق

۲ـ۱ـ مقدمه
بيور معتقد است “پيش بيني بدون اخذ تصميم امکان پذير است ولي کوچکترين تصميم گيري را نمي توان بدون پيش بيني انجام داد”. تصميم گيري از اجزاي جدايي ناپذير مديريت به شمار مي رود. در واقع تصميم گيري انتخاب يک راه حل از ميان راه حل هاي مختلف مي باشد و مدير همواره مواجه با مواردي است که اخذ تصميم را از او طلب مي کند، از آنجايي که هدف از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري مالي فراهم ساختن مبناي تصميم گيري اقتصادي است و هر نوع تصميم گيري مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات و استنتاج منطقي و مناسب از اطلاعات است. وجود الگوهايي براي پيش بيني وضعيت مالي شرکت ها در محيط فعاليت تجاري شرکت ها مي توانند براي تصميم گيري مناسب بسيار حائز اهميت باشد. الگوهاي پيش بيني بحران مالي و بحران کسب و کار يکي از ابزارهاي برآورد وضع آينده شرکت هاست و مي تواند نشانه اي براي ورشکستگي شرکت ها باشد(لي و سان۳، ۲۰۰۹). با شدت گرفتن رقابت در عرصه هاي مختلف از جمله حسابرسي، مؤسسه هاي حسابرسي به دنبال بكارگيري راهكارهايي براي افزايش كارايي خود هستند كه براي رسيدن به اين هدف بايد عوامل تأثيرگذار بر افزايش كارايي را شناسايي و در جهت رفع يا تقليل بازدارنده هاي آن تلاش كنند براي تحقق اين موضوع حسابرس نياز به ابزاري دارد تا وي را از وجود احتمال خطر و تحريف آگاه سازد، يكي از اين ابزارها استفاده از نسبت هاي مالي است(گاگنيس و همکاران۴، ۲۰۰۷).
بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي که منجر به بحران کسب و کار مي شود مي تواند زيان هاي هنگفتي را براي سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان در پي داشته باشد. يکي از عوامل اصلي بحران مالي و نهايتاً ورشکستگي شرکت ها عدم وجود کنترل توسط مدعيان مختلف مي باشد. مدعيان شرکت ها شامل سهامداران، اعتباردهندگان، مديران و کارگران، عرضه کنندگان و … مي باشند و مديريت بايد کنترل طولاني بر روي شرکت را که رضايت سهامداران و ساير مدعيان را برآورده سازد، مورد توجه قرار دهد. سهامداران شرکت ممکن است با انجام اعمالي ، کنترل در شرکت را از بين ببرند. آنها مي توانند از انواع عمليات تخريبي نظير عرضه سهام خود در بازار يا استفاده از حق راي بر عليه مديريت استفاده نمايند. چنانچه با انجام اين عمليات قيمت سهام کاهش يابد و شرکت از نظر قدرت مالي با مخاطره مواجه شود کنترل از دست رفته تلقي مي شود(هو و همکاران۵، ۲۰۰۷).
يکي از اقداماتي که اکثر پژوهشگران و اساتيد حرفه حسابداري و مالي مي نمايند استخراج نسبت هاي مالي از صورت هاي مالي مي باشد به عبارتي، نسبت هاي مالي يکي از ابزارهاي تجزيه و تحليل مسائل مالي هستند که محققان توانسته اند از طريق ترکيب اين نسبت ها مدل هاي چند متغيره براي پيش بيني بحران هاي مالي ارائه دهند به طوري که با توجه به مشکل بودن پيش بيني و اهميت تصميم گيري، يکي از موفقيت آميزترين محصولات آکادميک و ابزارهاي تصميم گيري در عمل مي باشند(شريعت پناهي، سهرابي عراقي، ۱۳۸۶). نامناسب شدن نسبت هاي مالي شرکت با توجه به صورت هاي مالي مي تواند با از دست رفتن کنترل توسط سهامداران ناراضي تحقق يايد و نهايتاً شرکت را به طرف بحران کسب و کار و ورشکستگي شرکت سوق دهد. مطالعه حاضر در پي آن است که بحران کسب و کار شرکت را با توجه به انتخاب نسبت هاي مالي پيش بيني نمايد. چنانچه اطلاعات حسابداري توانايي لازم را جهت پيش بيني موضوع داشته باشند، در اين صورت مي توان الگويي پيشنهاد نمود که با توجه به آن سهامداران و ساير مدعيان در خصوص از بين رفتن کنترل در شرکت و بوجود آمدن بحران کسب و کار در شرکت آگاه نمايند. عدم آگاه در خصوص بحراني شدن وضع شرکت مي تواند زيان هاي هنگفتي را به هر يک از مدعيان شرکت وارد سازد. با پيش بيني اضمحلال شرکت ها مي توان برنامه ريزي لازم را جهت جلوگيري از مرگ حتمي آنها انجام داد (سليماني اميري،۱۳۸۱).
۲ـ۲ـ سيستم حسابداري در ايران
مجموعه رهنمودهاي حسابداري ايران پس از تصويب مراجع ذي صلاح به عنوان نخستين مجموعه رسمي از اول سال ۱۳۷۸ براي مدت دو سال لازم الاجرا شد. پس از انجام بررسي ها و اعمال تعديلات لازم استانداردهاي حسابدار ي، براساس مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي ، براي صورت هاي مالي که شروع دوره هاي مالي آن ها از اول سال۱۳۸۰ و بعد از آ ن است ، لازم الاجرا شد و مقرر شد در حسابرسي صورت هاي مالي نيز به عنوان ضوابط رسمي کشور و معيار کيفيت اطلاعات درنظر گرفته شود.
۲ـ۳ـ بازار سرمايه نوپاي ايران
بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسيس شد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني آغاز کرد. در پي آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکيت صنعتي واوراق قرضه عباس- آباد به بورس تهران راه يافتند. طي ۱۱ سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکت هاي بيمه پذيرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادي با۲/۶ ميليارد ريال سرمايه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بيش از ۲۳۰ ميليارد ريال درسال ۵۷ افزايش يافت . هم چنين ارزش مبادلات در بورس از۱۵ ميليون ريال در سال ۱۳۴۶ به بيش از ۱۵۰ ميليارد ريال سرمايه در سال ۱۳۵۷ افزايش يافت. سال هاي پس از انقلاب اسلامي بورس اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پايان سال ۱۳۶۷ ادامه يافت . از سال ۱۳۶۸ ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي، مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره اي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي پراکنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشارکت فعالانه در فعاليت هاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست گذاري هاي کلان اقتصادي به استفاده از ساز و کار بورس، افزايش چشمگير شمار شرکت هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در برداشت که بر اين اساس طي سال هاي ۱۳۶۷ تا نيمه اول سال ۱۳۸۵ تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران به ۳۲۵ شرکت افزايش يافت . شرکت هاي پذيرفته شده و شرکت هاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند: شرکت هاي توليدي؛ شرکت هاي سرمايه گذاري(سايت اطلاع رساني بورس اوراق بهادار تهران).
۲ـ۴ـ نسبت هاي مالي
نسبت عبارت از بيان رابطه رياضي بين يک مقدار و مقدار ديگر. نسبت هاي مالي بيان رابطه رياضي بين اقلام صورت هاي مالي است. براي اينکه نسبتي سودمند باشد، عناصري که آن نسبت را تشکيل مي دهند بايد رابطه ي معناداري را بيان کنند، به عنوان مثال رابطه بين قيمت فروش يک کالا و قيمت تمام شده آن. نسبتهاي مالي ابزار بسيار مهم براي تصميم گيري در سرمايه گذاري هستند. سلامت مالي شرکت ها موضوعي است که با بحث تداوم فعاليت، ورشکستگي، درماندگي مالي و ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط است. لذا بايد در حوزه هاي عملياتي، بازاريابي و مالي و حسابداري دست به ارزيابي عملکرد شرکت ها زد (کريتسونيس۶، ۲۰۰۵). از ديرباز، در بحث ارزيابي عملکرد، اطلاعات و داده هاي مالي مورد نظر قرار مي گرفتند، گزارشگري مالي تاريخي با تدارک نوعي يکنواختي منطقي در ارائه اطلاعات مالي هنوز هم از جايگاه خاصي برخوردار است. معيارهاي مالي و حسابداري بر پايه اطلاعات تاريخي قرار دارند. طرفداران اين معيارها اعتقاد به مطلوبيت اطلاعات تاريخي دارند و بر اين باورند که اين اطلاعات بستر تاريخي واحد تجاري را بهتر نشان مي دهند و اين جايگاه بواسطه ويژگي هايي همچون فرض ثبات واحد پولي، اصل تطابق و اصل تحقق درآمدها و هزينه ها حفظ شده است. ضمن اينکه داده هاي مالي قابليت اتکاي بيشتري دارند و با ايجاد ارتباط بين داده هاي آن شاخص هاي مالي در قالب نسبت هاي مالي خلق شدند که از ديرباز مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و هنوز هم قابليت استفاده دارد. مهمترين اين نسبت هاي مالي عبارتند از:(نيکومرام و همکاران، ۱۳۸۶)
الف) نسبت هاي نقدينگي۷
نقدينگي عبارتست ازتوانايي شركت درجوابگويي به تعهدات كوتاه مدت خود. نقدينگي جهت اجراي فعاليت هاي واحدتجاري ضروري است،‌ به خصوص در زماني كه شركت با مشكلات خاصي نظير ركوداقتصادي و يا زيانهاي ناشي از آن و يا افزايش ناگهاني درقيمتِ مواد اوليه ويا قطعات مورد استفاده شركت روبه روگردد. در چنين شرايطي چنانچه شركت فاقد نقدينگي كافي باشد مشكلات مالي جدي براي آن بوجودخواهدآمد نقدينگي معياري از سرعت تبديل شدن داراييهاي يک شرکت به پول نقد است. سرمايه گذارها با بررسي نسبتهاي نقدينگي يک شرکت مي توانند بفهمند شرکت مورد نظر چه ميزان در جذب پول نقد براي خريد داراييهاي جديد يا در پرداخت بدهي هاي خود در حالتهاي اضطراري يا عادي توانايي دارد(نيکومرام و همکاران، ۱۳۸۶).
ب) نسبت هاي فعاليت(کارايي)۸
اين نسبتها نشان مي دهند كه باچه سرعتي دارايي هاي مختلف به فروش ياپول نقد تبديل مي شوند . به عبارت ديگراين نسبتها حاكي ازتوانايي مديريت در بكارگيري داراييها درفعاليت نهايي شركت ( فروش محصول ) مي باشد(نيکومرام و همکاران، ۱۳۸۶).
ج) نسبت هاي اهرمي(بافت مالي)۹
توانايي بازپرداخت بدهي عبارتست ازقدرت جوابگويي مؤسسه به بدهي هاي بلندمدت خود، درسررسيدآنها تحليل اين تــوانايي برساختار بلندمدت مالي وعملياتي مؤسسه تاكيد دارد. ميزان بدهي ها ي بلندمدت مؤسسه درساختارسرمايةآن نيز در اين تحليل مورد توجه قرارمي گيرد. دراين بررسيها سودآوري مؤسسه نيز بايد مورد دقت قرارگيرد، چراكه تا شركتي سودآور نباشد قادر به بازپرداخت بدهي هاي خود نخواهد بود. وقتي بدهي يك شركت زياد باشد مديريت ناچارخواهد بود كه براي تأمين منابعِ مالي اضافي به روشهاي ديگري ودرصدرآن به صاحبان سرمايه (صدورسرمايه) متوسل شود، و نيز تلاش نمايد كه سررسيد بدهيهاي را تمديد كند كه بدون شك هزينة تامين سرمايه در هريك ازاين حالات افزايش خواهد يافت(نيکومرام و همکاران، ۱۳۸۶).
د) نسبت هاي سودآوري۱۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

يكي ازشاخص هاي مهم سلامت مالي شركت و كارايي مديريت آن توانايي شركت دركسب سود قابل قبول و يا برگشتي راضي كننده روي سرمايه گذاري آن است. بديهي است كه سرمايه گذاران تمايلي به مشاركت در شركتي كه سودآوري و درآمدسازي ضعيفي دارد ازخود نشان نمي دهند. چرا كه سود آوري اندك درقيمت سهام و توانايي بالقوة شركت در پرداخت سودسهام تاثير منفي دارد(نيکومرام و همکاران، ۱۳۸۶).
اعتباردهندگان نيز راضي به پرداخت وام به شركتي كه موقعيت ضعيفي ازنظرسورآوري دارد نخواهند بود، چون احتمال اين را مي دهند كه طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد. البته بايد يادآوري شود كــه قدرمطلق سود اهميت چنداني ندارد مگراينكه اين سود درقياس بامنبع ايجاد آن (ميزان سرمايه گذاري ) مورد ارزيابي قرارگيرد.
در حقيقت هر يک از نسبت هاي فوق بر اساس ديدگاه هاي مرتبط با خود، وضعيت مالي و عملکرد مالي واحد انتفاعي را مشخص مي کند.نمودار (۲ـ۱) چهارچوب طبفه بندي نسبت هاي مالي را به همراه يکديگر نشان مي دهد:

نمودار(۲ـ۱) چهارچوب طبقه بندي نسبت هاي مالي به همراه يکديگر

نيکومرام و همکاران(۱۳۸۶)، در مطالعات خود در مبحث تجزيه و تحليل صورت هاي مالي (تحليل وضعيت و عملکرد مالي)، مفروضات و اهداف ديدگاه هاي کلي تحليلگري را به صورت زير تبيين نمودند:

جدول مفروضات و اهداف ديدگاه ها (۲ـ۱)
ديدگاهاهميتاهدافنقدينگيوجوه نقد، مديريت دارايي هاو بدهي هاي کوتاه مدت و سرمايه در گردشتعيين و سنجش توان پرداخت تعهدات کوتاه مدتفعاليت(کارايي)سنجش عملکرد، سنجش کارايي و اثربخشي، تداوم فعاليتاندازه گيري درجه کارايي استفاده از منابعاهرميسرمايه گذاري، ترکيب ساختار مالي، هزينه تأمين مالي، تأمين ريسک تجاري، مالي و ورشکستگي، توان پرداخت بهرهسنجش ترکيب سهم سهامداران و بستانکاران در منابع، نحوه تأمين منابع مالي و سنجش توان پرداخت بهرهسودآوريسودآوري، تداوم فعاليت، سنجش عملکرد اقتصادي، ارزش سهام، بازدهي فروش، بازده صاحبان سهاماندازه گيري وضعيت سودآوري، بازدهي فروش و بازدهي دارايي ها از ديگر نسبت هاي مالي، نسبت هاي ارزش بازار (P/E و P/B) مي باشد:
اين دو، شاخص هاي مهم مالي هستند که از تلفيق ارقام صورت هاي مالي و ارزش هاي بازار بدست مي آيند به نحوي که از تقسيم آخرين قيمت سهام بر آخرين درآمد برآورد شده يا ارزش دفتري هر سهم حاصل مي شوند و يکي از ارقام مهم و مورد توجه سرمايه گذاران در تجزيه و تحليل ها در اخذ تصميمات مي باشند.
نسبت P/E اولين بار در ۳ اکتبر ۱۹۷۲ در مجله وال استريت بيان شد. در سه دهه اخير اين نسبت بيشترين استفاده را از لحاظ معيار سنجش در جهان سرمايه گذاري داشته است. فهم سطحي از P/E بسيار خطرناک است چرا که نسبت P/E مي تواند معاني متفاوتي داشته باشد و اگر تفاوت ها بيان نشود ممکن است بيشترين آسيب ها به سرمايه گذار وارد شود. نسبت هاي P/Eو P/B براي شرکت ها و صنايع در طول زمان بسيار متفاوت است. دليل آن اين است که اين نسبت ها تحت تأثير چرخه هاي تجاري و نرخ هاي بهره و سرمايه گذاري ها قرار مي گيرند(چارلز پي جونز، ۲۰۰۶).
اهميت اين شاخص ها در ارزيابي عملکرد به دلايل زير نمود بيشتري پيدا مي کند:
۱) با توجه به اينکه نسبت P/E از تقسيم قيمت بازار بر درآمد سالانه شرکت به دست مي آيد بنابراين سرمايه گذار مي تواند محاسبه نمايد ظرف چه مدتي درآمد حاصل از سود سهام، سرمايه گذاري وي را مستهلک مي نمايد.
۲) نوسانات P/E مي تواند مورد تجزيه و تحليل سرمايه گذاران قرار گرفته تا بتواند سرمايه گذاري را در بهترين مواقع انجام دهد.
۳) مقايسه P/E و P/B سهام شرکت هاي مختلف نيز براي سرمايه گذاري اهميت خاصي دارد در صورتي که تفاوتي بين P/E و P/B سهام شرکت هاي مشابه وجود داشته باشد، سرمايه گذار علاقمند خواهد بود که دلايل مربوطه را کشف نمايد و سپس اقدام به سرمايه گذاري در شرکت مزبور نمايد(تقوي و پورعلي، ۱۳۸۹).
۲ـ۵ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت
روش هاي مختلفي از جهات متفاوت براي ارزيابي عملکرد مالي وجود دارد . در يکي از اين طبقه بندي ها، روش هاي ارزيابي عملکرد مالي را به چهار دسته ذيل تقسيم مي کنند (اصغري،۱۳۸۵).


پاسخ دهید