۲-۹-۵- سازند ساچون ۶۶
۲-۹-۶- سازند جهرم ۶۶
۲-۹-۷- سازند آسماري ۶۷
۲-۹-۸- سازند رازک ۶۷
۲-۹-۹- سازند آغا جاري ۶۷
۲-۹-۱۰- کنگلومراي بختياري ۶۸
۲-۱۰- بارندگي در ايستگاه‌هاي هواشناسي در محدوده داراب بارندگي ماهانه۶۹
۲-۱۱- نمودار بارندگي-ارتفاع۷۱
فصل سوم: روش مطالعه
۳-۱- تهيه نقشه زمين شناسي از طريق سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)73
3- 2- محل هاي نمونه برداري و پارامترهاي هيدروشيميايي اندازه گيري شده۷۴
۳ – ۳ – روش نمونه برداري۷۷
۳ – ۴ – اندازه گيري پارامترهاي هيدروشيميايي۷۹
۳ – ۴ – ۱ – اندازه گيري هدايت الکتريکي (EC) و درجه حرارت (T)79
3 – 4 – 2 – اندازه گيري آنيون ها۸۰
۳ – ۴ – ۲ – ۱ -اندازه گيري يون کربنات (CO32-)80
3 – 4 – 2 – 2 – اندازه گيري يون بيکربنات (HCO3-)80
3 – 4 – 2 – 3 – اندازه گيري يون کلر (Cl-)80
3 – 4 – 2 – 4 -اندازه گيري يون سولفات (SO42-)80
3 – 4 – 3 – اندازه گيري کاتيون ها۸۱
۳ – ۴ – ۳ – ۱ – اندازه گيري يون کلسيم (Ca+2)81
3 – 4 – 3 – 2 – اندازه گيري يون منيزيم (Mg2+)81
3 – 4 – 3 – 3 – اندازه گيري يون هاي سديم (Na+) و پتاسيم (K+)81
3 – 5 – محاسبه درصد خطاي آزمايش۸۲
فصل چهارم: نتايج و بحث
۴-۱- گنبد نمکي کرسيا۸۴
۴-۲- موقعيت چشمه هاي شورابه و چشمه هاي کارستي منطقه مورد مطالعه۸۶
۴-۳- آناليز يون هاي اصلي۸۷
۴-۴- آناليز عناصر فرعي و کمياب۹۱
۴-۵- آناليز ايزوتوپي۹۸
۴-۶- آبخوان هاي مجاور گنبد نمکي کرسيا۱۰۰
۴-۶-۱- آبخوان آهکي ميلک۱۰۰
۴-۶-۱-۱- محل تخليه آبخوان۱۰۱
۴-۶-۱-۲- تاثير گنبد نمکي کرسيا بر آهک ميلک۱۰۲
۴-۶-۱-۳- توزيع شوري در شرق گنبد نمکي۱۰۳
۴-۶-۱-۴- نسبت هاي يوني۱۰۵
۴-۶-۱-۵- بررسي نتايج ايزوتوپي در تعيين منشا شوري۱۱۰
۴-۶-۱-۶- بررسي تبادل کاتيوني در چاه w2111
4-6-1-8- بررسي پديده اختلاط در چاههاي w2,ww67,ww68112
4-6-1-9- نحوهي تاثيرگذاري گنبد نمکي کرسيا بر آبخوان آهکي ميلک۱۱۵
۴-۶-۱-۱۰- مدل پيشنهادي جريان در کوه ميلک۱۱۸
۴-۶-۱- آبخوان آهکي شاه نشين۱۲۳
۴-۶-۲-۱- محل تخليه آبخوان آهکي شاه نشين۱۲۴
۴-۶-۲-۲- تاثير گنبد نمکي کرسيا بر آهک شاه نشين۱۲۵
۴-۶-۲-۳- مدل عمومي جريان در آبخوان شاه نشين۱۲۶
۴-۶-۱- آبرفت دشت داراب۱۳۳
۴-۶-۳-۱- بررسي چاه‌هاي موجود در آبرفت دشت داراب۱۳۵
۴-۶-۳-۲- بررسي نقشه هم تراز آب زيرزميني در دشت داراب :۱۳۸
۴-۶-۳-۳- عمق سطح ايستابي در دشت داراب۱۴۰
۴-۶-۳-۴- تيپ آب در دشت داراب نمودار پايپر مربوط به نمونه هاي
آناليز شده در آلمان۱۴۳
۴-۶-۳-۵- توزيع شوري در آبهاي زيرزميني آبرفت دشت داراب۱۴۴
۴-۶-۳-۶- تاثير گنبد نمکي کرسيا بر آبرفت دشت داراب۱۴۸
۴-۶-۳-۷- بررسي نسبت هاي يوني۱۵۲
۴-۶-۳-۱۰- بررسي ايزوتوپي در نمونه ي w 19 و w 24 در آبرفت دشت
داراب۱۵۵
۴-۶-۳-۱۱- تاثير گنبد نمکي کرسيا بر آبخوان آبرفتي در شرق۱۵۶
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۵-۱-نتيجه گيري۱۶۰
۵-۲- پيشنهادات۱۶۲
منابع
منابع فارسي ۱۶۱
منابع انگليسي ۱۶۳
چکيده و صفحه عنوان به انگليسي
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۱- قابليت انحلال کانيهايي که به صورت متجانس حل ميشوند۵
جدول۱-۲ – پارامترهاي شيميايي پيشنهاد شده جهت تفکيک منابع شوري۷
جدول ۱-۳- تقسيم بندي گنبدها از نظر فعاليت (گروه فعال)۳۱
جدول۱-۴ – تقسيم بندي گنبدهاي نمکي از نظر فعاليت (گروه غير فعال)۳۲
جدول۱- ۵ – تقسيم بندي آبهاي زيرزميني بر اساس كل مواد جامد محلول ۳۶
جدول۴-۶ – نتايج آناليز يونهاي اصلي نمونه هاي برداشت شده از محدوده کرسيا۸۸
جدول۴- ۷ – نتايج آناليز يونهاي اصلي نمونه هاي برداشت شده از محدوده کرسيا۹۰
جدول۴- ۸ – نتايج آناليز ICP-MS نمونه هاي برداشت شده از محدوده کرسيا، بر
حسب ppb))94
جدول۴- ۹- نتايج کروماتوگرافي يوني نمونه هاي برداشت شده از محدوده کرسيا۹۸
جدول۴- ۱۰ -نتايج آناليز ايزوتوپي (S:چشمه،W:چاه،R:آب رودخانه رودبال)۹۹
جدول۴-۱۱- هدايت الکتريکي و دبي چشمه هاي شاهيجان و کرسيا در سال ۱۳۶۴۱۰۲
جدول۴-۱۲ – نتايج آناليز يون هاي اصلي در شرق گنبد نمکي۱۰۳
جدول۴-۱۳- بررسي تبادل کاتيوني در چاه w2112
جدول ۴-۱۵- نتايج بررسي اختلاط در نمونه هاي w2,ww67,ww68114
جدول۴-۱۶- جدول بارندگي – ارتفاع در ايستگاه هاي هواشناسي۱۱۹
جدول۴- ۱۷- نتايج بررسي بيلان در آهک ميلک طي سال هاي ۶۳-۱۲۰
جدول۴-۱۸- محاسبه دبي خروجي از آهک ميلک طي سال هاي ۹۲-۸۲۱۲۱
جدول ۴-۱۹- آناليز يون هاي اصلي چشمه گلابي(S4)126
جدول ۴-۲۰- نتايج بررسي بيلان در آهک شاه نشين۱۲۸
جدول۲۱-۴- نتايج آناليز يون هاي اصلي در چاه هاي آبرفتي۱۳۷
جدول۴- ۲۲- چاه اکتشافي شماره ۱۱۵۰
جدول۴- ۲۳- چاه اکتشافي شماره ۲۱۵۱
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه

شکل ۱-۱- افزايش حلاليت هاليت با افزايش درجه حرارت بر حسب ميليگرم بر ليتر
و درصد وزني۵
شکل۱- ۲- ترکيب نسبت وزني سديم به کلر براي شورابه هاي ميادين نفتي۸
شکل۱- ۳ – نسبت مولي (Ca+Mg)/SO4 در مقابل Na/Cl10
شکل ۱-۴ – منحني هاي اختلاط براي آب هاي شيرين و منابع شوري مختلف۱۱
شکل ۱-۵- پراکندگي نقاط در شورابه هاي انحلال نمک (گروهA) بسيار کمتر از
شورابه هاي حوض هاي عميق (گروهC)12
شکل ۱-۷ – گروهA ، انحلال هاليت – گروهC، آب حوزهاي عميق – گروهB، مخلوط
گروهA14
شکل۱- ۸ – تفکيک بين آب هاي حاصل از انحلال نمک و شورابه هاي ميادين نفتي
با استفاده از نسبت وزني يد به کلر۱۵
شکل۱- ۹ – تعيين منبع شوري با استفاده از نسبت يد به کلر۱۶
شکل ۱-۱۰ – طبقه بندي آب شور براساس مقدار TDS و Br17
شکل۱- ۱۱ – دياگرام piper تغيير يافته براي ترکيب شيميايي چشمه هاي شور و
آب هاي سطحي
شکل۱- ۱۲ – نمايش Meteoric Water Line و انحراف آن به وسيله ي تبخير۱۹
شکل۱- ۱۳ – تفکيک آبهاي تغذيه محلي از آب هاي غير محلي۲۱
شکل۱- ۱۴ – ترکيب ايزوتوپ هاي محيطي آبهاي زيرزيمني۲۲
شکل۱- ۱۵ – (a) ارتباط بين اکسيژن ۱۸ با عمق و (b) کلر با عمق۲۳
شکل۱- ۱۶- نقشه ي پراکندگي سن نهشته هاي تبخيري جهان۳۷
شکل۱- ۱۷- پراکندگي گنبد هاي نمکي جنوب ايران۳۹
شکل۱- ۱۸ – نقشه نشان دهنده حوضه تبخيري هرمز و توزيع دياپيرهاي نمکي
رخنمون يافته و مدفون در کمربند چين – راندگي زاگرس و حوضه خليج فارس۴۱
شکل۱- ۱۹ – گنبدهاي نمکي استان فارس (نکويي ۱۳۹۲)۴۲
شکل۱- ۲۰ – گنبدهاي نمکي مورد مطالعه در پايان نامه هاي مهدي زاده (۱۳۹۱) و
نکويي (۱۳۹۲)۴۲
شکل۱- ۲۱ – نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي استان فارس۴۳
شکل۱- ۲۲ – راه هاي دسترسي به گنبدهاي نمکي استان فارس۴۳
شکل۲- ۲۳ – موقعيت گنبد نمکي کرسيا در سيستم مختصات UTM47
شکل۲-۲۴ – موقعيت ساختماني گنبد نمکي کرسيا، و سازند هاي اطراف آن۴۸
شکل۲-۲۵ – موقعيت گسل هاي تراستي محدوده گنبد نمکي کرسيا۵۰
شکل۲-۲۶ – موقعيت گسل هاي نرمال محدوده گنبد نمکي کرسيا۵۲
شکل۲- ۲۸- تصوير شماتيک ستون چينه شناسي هرمز۶۴
شکل۲- ۲۹ – متوسط بارندگي ايستگاه هاي مختلف در دشت داراب طي
سال هاي ۹۰-۸۰۶۸
شکل۲- ۳۰- متوسط ماهانه بارندگي در ايستگاه درب قلعه طي سال هاي ۹۰-۸۰۶۹
شکل۲- ۳۱- متوسط ماهانه بارندگي در ايستگاه ده خير طي سال هاي ۹۰-۸۰۷۰
شکل۲- ۳۲- متوسط ماهانه بارندگي در ايستگاه گوزون طي سال هاي ۹۰-۸۰۷۰
شکل۲- ۳۳- نمودار بارندگي – ارتفاع مربوط به ايستگاه هاي هواشناسي منطقه مورد
مطالعه۷۱
شکل۳- ۳۴ – نقشه زمين شناسي گنبد نمکي کرسيا داراب۷۳
شکل۳- ۳۵ – موقعيت نقاط نمونه برداري براي آناليز يون هاي اصلي۷۵
شکل۳-۳۶ – موقعيت نمونههاي برداشت شده براي آناليز عناصر فرعي و کمياب۷۶
شکل۳- ۳۷- موقعيت نمونه هاي برداشت شده براي آناليز ايزوتوپي۷۶
شکل۳- ۳۸ – ظروف نمونه حاوي نمونه هاي ايزوتوپي گنبد نمکي کرسيا و کرمستج لار۷۸
شکل۳- ۳۹- نمونه برداري از چاه در جنوب گنبد نمکي کرسيا۷۹
شکل۴- ۴۰ -نيمرخ ارتفاعي گنبد نمکي کرسيا داراب در دو جهت AB,CD85
شکل۴-۴۱- نمايي از گنبد نمکي کرسيا و جهت شورابه ها به سمت جنوب۸۶
شکل۴-۴۲- موقعيت چشمه هاي شورابه و تمرکز آنها در شرق گنبد نمکي۸۷
شکل۴- ۴۳ – موقعيت نقاط نمونه برداري براي آناليز يون هاي اصلي۸۸
شکل۴-۴۴ – موقعيت داده هاي عناصر فرعي و کمياب۹۳
شکل۴- ۴۵- موقعيت نمونه هاي ايزوتوپي۹۹
شکل۴-۴۶- موقعيت آبخوان هاي مجاور گنبد نمکي کرسيا۱۰۰
شکل۴- ۴۷- آهک تربور کوه ميلک در شرق گنبد نمکي کرسيا۱۰۱
شکل۴-۴۸- موقعيت چشمه هاي کرسيا و شاهيجان۱۰۲
شکل۴-۴۹ – نقشه پراکندگي هدايت الکتريکي بر حسب ميلي زيمنس بر سانتي متر۱۰۴
شکل۴-۵۰ – نقشه تيپ آب در شرق گنبد نمکي۱۰۴
شکل۴-۵۱ – نقشه پراکندگي غلظت کلر بر حسب ميلي اکي والان بر ليتر۱۰۵
شکل۴-۵۲ – نقشه پراکندگي نسبت مولي سديم به کلر۱۰۶
شکل۴-۵۳ – نمودار نسبت مولي سديم به کلر در نمونه هاي برداشتي از شرق گنبد۱۰۷
شکل۴-۵۴- نمودار نسبت مولي سولفات به کلر در نمونه هاي مختلف۱۰۸
شکل۴-۵۵- نقشه پراکندگي نسبت وزني برم به کلر۱۰۹
شکل۴-۵۶- نقشه پراکندگي نسبت ليتيم به کلر۱۰۹
شکل۴-۵۸- موقعيت چاه هاي w2,w8 در شرق گنبد نمکي۱۱۱
شکل۴- ۵۹- موقعيت نقاطي که پديده اختلاط در آن ها مورد بررسي قرار گرفته شد۱۱۳
شکل۴-۶۱- موقعيت محل مقطع زمين شناسي در جهت AB116
شکل۴-۶۲- آبرفت دره کرسيا۱۱۶
شکل۴-۶۳- موقعيت گسل هاي F1,F2 و آبخوان آهکي a117
شکل۴-۶۴- عبور شورابه چشمه از روي آهک تربور و نفوذ آن از طريق شکستگي هاي
آهک در دره ي کرسيا۱۱۸
شکل۴-۶۵- موقعيت چشمه هاي کرسيا و شاهيجان و آهک تغذيه کننده اين چشمه ها۱۱۹
شکل۴-۶۶- نمودار بارندگي – ارتفاع در ايستگاه هاي محدوده مورد مطالعه در
سال هاي ۱۳۶۳-۱۳۵۵۱۲۰
شکل۴-۶۷- مدل عمومي جريان در کوه ميلک۱۲۲
شکل۴- ۶۸- آهک تربور تاقديس شاه نشين در غرب گنبد نمکي کرسيا۱۲۴
شکل۴-۶۹- موقعيت چشمه گلابي در دامنه تاقديس شاه نشين۱۲۵
شکل۴-۷۰- نمودار ايزوتوپي O18 نسبت به دوتريوم۱۲۶
شکل۴-۷۱- موقعيت چشمه ي گلابي و آهک هاي تغذيه کننده اين چشمه۱۲۷
شکل۴-۷۲- نمودار بارندگي – ارتفاع در ايستگاه هاي محدوده مورد مطالعه طي
سال هاي ۱۳۸۲-۱۳۹۲۱۲۷
شکل۴-۷۳- نيمرخ ارتفاعي از چشمه گلابي تا آهک تاربور تغذيه کنندهa4))129
شکل۴-۷۴- موقعيت منطقه اي که مقطع زمين شناسي تهيه گرديد۱۳۰
شکل۴-۷۵- مقطع زمين شناسي در جهت AB- موقعيت چشمه گلابي۱۳۰
شکل۴-۷۶- موقعيت آهک سروک و جهت شيب لايه ها۱۳۱
شکل۴-۷۷- مدل عمومي جريان در آبخوان آهکي شاه نشين۱۳۲
شکل۴-۷۸- موقعيت گنبد نمکي کرسيا ودشت داراب۱۳۴
شکل۴-۷۹- موقعيت گنبد نمکي کرسيا ودشت داراب بر روي نقشه زمين شناسي۱۳۴
شکل۴-۸۰- موقعيت چاه هاي نمونه برداري شده در آبرفت۱۳۶
شکل۴=۸۱-نقشه جهت عمومي جريان آب زيرزميني در محدوده دشت داراب۱۳۹
شکل۴-۸۲- عمق سطح ايستابي در چاه هاي مشاهده اي در سال ۹۲ بر اساس اطلاعات
سازمان آب۱۴۱
شکل۴-۸۳- نقشه هم عمق آب زيرزميني در محدوده دشت داراب۱۴۱
شکل۴-۸۴- نقشه تيپ آب با استفاده از داده هاي سازمان آب منطقه اي فارس۱۴۲
شکل۴-۸۵- تيپ آب در دشت داراب۱۴۳
شکل۴-۸۶- نمودار پايپر مربوط به نمونه هاي آناليز شده در آلمان۱۴۴
شکل۴-۸۷- نقشه پراکندگي هدايت الکتريکي نمونه هاي برداشت شده توسط سازمان آب۱۴۵
شکل۴- ۸۸- نقشه پراکندگي هدايت الکتريکي نمونه هاي برداشت شده در
ارديبهشت ۹۲و۹۳۱۴۵
شکل۴-۸۹- انطباق چاه هاي با EC بالا با خط عمق کمتر از ۱۰ متر۱۴۶
شکل۴-۹۰- نقشه پراکندگي غلظت کلر بر حسب ميلي گرم بر ليتر بر اساس داده هاي
سازمان آب۱۴۷
شکل۴-۹۱- نقشه پراکندگي غلظت يون کلر در نمونه هاي برداشته در ارديبهشت ماه۱۴۷
شکل۴-۹۳- ورود شورابه گنبد نمکي کرسيا به دشت داراب از طريق دره کرسيا۱۴۸
شکل۴-۹۴- ورود شورابه گنبد نمکي کرسيا به دشت داراب ۱۴۹
شکل۴- ۹۵ – تصوير شوره زار ايجاد شده در جنوب گنبد نمکي۱۴۹
شکل۴-۹۶- موقعيت پيزومتر P1وP2 در پايين دست گنبد نمکي کرسيا۱۵۱
شکل۴-۹۷- نقشه پراکندگي نسبت مولي سديم به کلر۱۵۲
شکل۴-۹۸- نمودار نسبت وزني برم به کلر در نمونه هاي موجود در آبرفت۱۵۳
شکل۴-۹۹- نسبت وزني برم به کلر در نمونه هاي موجود در آبرفت۱۵۳
شکل۴-۱۰۰- نمودار مولي ليتيم به کلر در نمونه هاي موجود در آبرفت۱۵۴
شکل۴-۱۰۱- نسبت مولي ليتيم به کلر در نمونه هاي موجود در آبرفت۱۵۴
شکل۴-۱۰۲- موقعيت چاه w19 و چاه w24 در آبرفت دشت داراب۱۵۵
شکل۴-۱۰۳ – نمودار اکسيژن۱۸ نسب به دوتريوم۱۵۵
شکل۴-۱۰۴- موقعيت نقاط تحت تاثير گنبد نمکي کرسيا۱۵۶
شکل۴-۱۰۵- نحوه تاثير گذاري گنبد نمکي بر آبخوان مجاور۱۵۸

فصل اول

مقدمه
امروزه استفاده از آبهاي زيرزميني در نقاط مختلف دنيا به خصوص در کشور ما به دليل کم بودن ذخائر سطحي توسعهي زيادي يافتهاست و براي مصارف مختلف کشاورزي، صنعتي، شرب و غيره مورد استفاده قرار ميگيرد، به همين دليل لازم است که منابع آب زيرزميني در هر ناحيه به دقت مورد مطالعه و بررسي کمي و کيفي قرارگيرند تا بتوان از آنها استفادهي بهينه را به عمل آورد (سنگدهي و همکاران ۱۳۸۷) عواملي چون بهره برداري نادرست از منابع آب ز يرزميني ، وجودعوامل طبيعي همچون گنبدهاي نمکي و سازندهاي زمين شناسي آلاينده، هم گاها موجب کاهش کيفيت آب چاهها وسفرههاي زيرزميني ميشوند(زمرديان،۱۳۸۳) گنبدهاي نمکي ميتوانند به صورتهاي مختلف منابع آب سطحي و زيرزميني راآلوده نمايند .آلوده کنندگي گنبدهاي نمکي درحد حجمها و دبيهاي بسيار زياد ميباشد. در مناطق خشک و نيمه خشکي مانند ايران که منابع آب از اهميت زيادي برخوردار هستند بررسي شدت و نحوه آلودگي توسط گنبد‌هاي نمکي کمک زيادي در مديريت کيفي اين منابع خواهد نمود. نظر بهاينکه تعداد گنبد‌هاي نمکي در ايران زياد است، ارائه راهکار مناسب براي تعيين مقادير و نحوه آلودگي منابع آب توسط گنبد‌هاي نمکي راهکارهاي مناسبي را براي ساير نقاط ارائه خواهد داد. احمدزاده و همکاران ۱۱۵ گنبد نمکي را در جنوب ايران نام بردهاند که ۱۰۱ گنبد محدوده بين بندرعباس- سروستان و ۱۴ گنبد در جنوب کازرون قرار دارند. با توجه به نوپا بودن مطالعات صورت گرفته در زمينه گنبدهاي نمکي در ايران بسياري از مطالعات اوليه توسط زمين شناسان غير ايراني و در زمينه تکتونيک نمک انجام پذيرفتهاست و پس از آن با گسترش مطالعات صورت گرفته، بررسيهاي مربوط به هيدروژئولوژي گنبدهاي نمکي نيز آغاز گرديد.
۱-۱- سنگ نمک
سنگ نمک يا هاليت با ترکيب NaCl در زير سطح به شکل لايه اي (salt bed) و بر روي زمين به شکل dome، sill، dike و دياپير (diapir) وجود دارد. بسته به تاريخ رسوبگذاري،نهشتههاي هاليت ممکن است با ديگر نمکهاي کلريدي همچون کارناليت (KMgCl3,6H2O) يا سيلويت (KCl)، سولفاتهاهمچون پولي هاليت (K2Ca2Mg[SO4]4H2O)،انيدريت (CaSO4)،ژيپس (CaSO4,2H2O) يا باکربناتها همچون دولوميت (CaMg(CO3)2) يا کلسيت(CaCO3) همراه باشند. از مهمترين خواص نمک ميتوان به چگالي کم آن که برابر با kg/m3 165/2 مي باشد و انحلال پذيري بالاي آن که برابر با g/l360 مي باشد نام برد. نمک در اعماق زياد نفوذ ناپذير مي باشد. از ديگر خواص مهم نمک شکل پذيري آن است که به صورت Halokinesis، plastic creepin و deformation under pressure تغيير شکل ميدهد.

۱ – ۲ – انحلال نمک
در بسياري از حوضههاي رسوبي در جهان لايههاي ضخيمي از سنگ نمک وجود دارد و در بعضي موارد، نمک تغيير شکل داده و به صورت دياپيرهاي نمکي و يا گنبدهاي نمکي رخنمون دارند. نمک با توجه به حلاليت سادهي آن تحت تاثير بارش هاي جوي قرار گرفته و به راحتي انحلال مييابد. اما در بعضي موارد با وجود قابليت حلاليت زياد، اين نهشته ها براي چندين هزار سال پايدار بوده و ممکن است يا انحلالي در آنها رخ نداده و يا اين که پيشرفت انحلال بسيار کند بوده باشد، که اين امر بيانگر عدم تماس آنها با چرخهي آبهاي شيرين ميباشد. لايههاي نمک ممکن است در بين سيستمهاي جريان آب زيرزميني ناحيهاي يا محلي قرار گرفته و دائما از قسمتهاي بالايي و حواشي در حال حل شدن بوده و باعث شوري آبهاي زيرزميني گردند. براي مثال در مناطق تگزاس و نيومکزيکو بييش از ۲۰۰ متر نمک به وسيلهي آبهاي زيرزميني انحلال يافتهاند.
جانسون و همکارانش (۱۹۷۷) به اختصار عوامل موثر در انحلال نمک را شرح دادهاند:
۱- غير اشباع بودن آب نسبت به نمک
۲- وجود نهشتهي نمکي و آب کافي
۳- امکان حرکت آب در داخل يا بر روي نهشتههاي نمکي و امکان خروج آب
۴- انرژي (مانند بار هيدرواستاتيکي) که باعث جريان آب در سيستم گردد.
با وجود اين شرايط، آبهاي جوي به داخل زمين نفوذ کرده و انحلال نمک در زير سطح اتفاق ميافتد و آب راه خود را به نواحي با ارتفاع کمتر ادامه ميدهد. تخليهي چشمههاي شور حاصل از انحلال نمک و تبخير آبهاي شور در سطح زمين ميتواند باعث توليد و توسعهي پهنههاي نمکي گردد. چنين پهنههاي نمکي در دشت رولينگ (Rolling) در شمال تگزاس و جنوب غرب اکلاهاما به وسيله يوارد (۱۹۶۱) و ريشتر و کيلر (۱۹۸۶)، Ward,1961 و Richter and Kreitler,1986 توصيف شدهاند. آبهاي شور تخليه شده در اين نواحي از چند هزار ميليگرم بر ليتر تا ۱۵۰۰۰۰ ميلي گرم بر ليتر کلر را در خود حل کرده که کيفيت آب-هاي سطحي را تا صدها مايل پايين تر تحت تاثير قرار ميدهند (Richter,1993).

۱ – ۳ – حلاليت هاليت
قابليت حلاليت مولي هاليت در ۲۵ درجه سانتي گراد بسيار زياد است به طوري که ثابت حلاليت آن طبق معادله ۱ -۱ برابر با ۳۸ ميباشد.
معادله (۱-۱) = ۳۸ Ksp = [Na+].[Cl-]

جدول ۱- ۱- قابليت انحلال کانيهايي که به صورت متجانس حل ميشوند
(دماي ۲۵ درجه سانتي گراد و فشار کل يک بار)، (Lioyd et al,1985)

از آنجايي که ماکزيمم حد اشباع آب از کلسيت ۵۰۰ ميلي گرم در ليتر ميباشد بنابراين ميتوان دريافت که انحلال هاليت ۷۲۰ برابر انحلال کلسيت و ۱۷۰ برابر ژيپس ميباشد که اين خود بيانگر سادگي حلاليت هاليت ميباشد. حلاليت هاليت با افزايش درجه حرارت زياد ميگردد. شکل ۱ افزايش حلاليت هاليت را با افزايش درجه حرارت نشان ميدهد.

شکل۱ – ۱- افزايش حلاليت هاليت با افزايش درجه حرارت بر حسب ميليگرم بر ليتر
و درصد وزني(شيمي عمومي هيئت مولفان، ۱۳۶۴)
۱-۴ – شوري و انواع آن
شورابه آبي است که غلظت کلر آن از غلظت متوسط کلر جهاني در آب اقيانوس بيشتر باشد(Hem,1973). شور شدن که با افزايش ميزان مواد جامد حل شده (TDS) تعريف ميشود، شايعترين نوع آلوده شدن منابع آب است.
افزايش شوري علاوه بر اين که باعث بالا رفتن کل مواد شيميايي آب ميشود باعث افزايش غلظت تشکيل دهندههاي خاصي نيز ميگردد.

۱ – ۵ – تعيين منابع شوري
همانگونه که بحث شد منابع شوري گوناگوني وجود دارند. براي تشخيص و تفكيك منابع شوري از يكديگر، از روشهاي مختلفي استفاده ميگردد كه عمدتاً عبارتند از:
آناليز شيميايي آب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روشهاي ايزوتوپي
براي نيل به اين هدف از پارامترهاي گوناگوني همچون كاتيونهاي اصلي (Na,Mg,Ca) و آنيونهاي اصلي (HCO3,SO4,Cl) و عناصر فرعي (K,I,Br,Li) و بعضي ايزوتوپهاي محيطي (۱۴C,3H,2H,18O)استفاده ميگردد. در سالهاي اخير از اين اجزاء شيميايي و يا نسبتهاي آنها جهت تفکيک منابع شوري استفاده شده است. جدول ۲ نسبتهاي بهكار رفته در تعيين منابع شوري را نشان ميدهد.

جدول۱-۲ – پارامترهاي شيميايي پيشنهاد شده جهت تفکيک منابع شوري (Richter, 1993)

۱ – ۶- روشهاي شيميايي تعيين انحلال نمک
۱ – استفاده از نسبت Na/Cl
Leonard and ward (1962) اولين کساني بودند که از اين نسبت جهت تشخيص انحلال هاليت از شورابههاي ميادين نفتي در اکلاهاما استفاده کردند. يک نوع چشمههاي شور در اکلاهاماي غربي نسبت وزني سديم به کلر را بين ۶۳/۰ تا ۶۵/۰ نشان داده که بيانگر انحلال هاليت خالص (نسبت وزني Na/Cl = 0.648 ) به عنوان منبع شوري ميباشد.
علاوه بر نسبت وزني ميتوان از نسبت مولي برابر با يک، براي نسبت سديم به کلر (چون سديم و کلر از لحاظ مولي به نسبت يک به يک با يکديگر ترکيب ميشوند) و هم چنين نسبت سديم به کلر برابر با يک بر حسب اکي والان در ميليون (epm) (چون ظرفيت Cl و Na هردو برابر يک ميباشد) جهت تشخيص انحلال به عنوان منبع شوري استفاده کرد. Gogel,1981 پيشنهاد کرد که اگر نسبت وزني سديم به کلر کمتر از ۶/۰ (بين ۲۸/۰ تا ۵۴/۰) باشد، بيانگر منشاء ميدانهاي نفتي چشمههاي شور ميباشد. وي با استفاده از همين روش و به دست آوردن نسبت وزني سديم به کلر بين ۶۵/۰ تا ۶۷/۰ براي رودخانه Ninnesch، منشا آلودگي سفرهي Wellington را انحلال نمک تشخيص داد. همان طور که در شکل ۲ نشان ميدهد شورابههاي ميادين نفتي داراي سديم کمتري نسبت به شورابههاي حاصل از انحلال نمک ميباشند، بنابراين نسبت سديم به کلر در ميدانهاي نفتي کمتر از شورابههاي انحلال نمک ميباشد. با استفاده از اين روش ميتوان منابع آلوده کنندهي آب سطحي را نيز مشخص کرد.

شکل۱- ۲- ترکيب نسبت وزني سديم به کلر براي شورابههاي ميادين نفتي
دايرهها و شورابههاي انحلال نمک (مثلث ها)
نسبت وزني سديم به کلر حدود ۶۵/۰ بيانگر انحلال نمک و کمتر از ۶/۰ آلودگي بوسيله ميادين نفتي را نشان ميدهد.
رودخانهي Cimarron (نقاط۵ و۶) بوسيله انحلال نمک و رودخانهي Little (نقطه۴) و رودخانهي آرکانزاس (نقاط۷ و۸) به وسيله شورابههاي ميادين نفتي آلوده شدهاند (Leinard and Ward,1962).

۲ – استفاده از نسبت (Ca+Mg)/SO4
نهشته هاي هاليت اغلب همراه با ژيپس و انيدريت ميباشند. در شرايطي که انحلال صورت گيرد، کلسيم و منيزيم و سولفات به ميزاني حل ميگردند که نسبت مجموع کلسيم و منيزيم به سولفات (هر کدام بر حسب مول بر ليتر) برابر با يک ميگردد. اگر اين نسبت بسيار بزرگتر از يک گردد يعني مقدار مجموع کلسيم و منيزيم بسيار بيشتر از سولفات باشد، بيانگر آلودگي به وسيلهي ميادين نفتي ميباشد.
شکل ۳ اين روابط را به خوبي نشان ميدهد. چنانچه مقادير مجموع کلسيم و منيزيم به سولفات (برحسب مول بر ليتر) در مقابل نسبت سديم به کلر (برحسب مول بر ليتر) رسم گردد، اب هاي حاصل از انحلال نمک پراکندگي نداشته و در محل تقاطع نسبت ۱:۱ قرار ميگيرند در صورتي که آبهاي حوضهاي عميق به علت کمتر بودن مقدار سولفات پراکندگي را نشان مي‌دهد‌.

شکل۱- ۳ – نسبت مولي (Ca+Mg)/SO4 در مقابل Na/Cl در چشمه هاي شور در دشت Rolling در تگزاس، (Richter and Kreitler,1986)، گروه A بيانگر انحلال هاليت و ژيپس و گروه C شورابههاي حوضهاي عميق را نشان ميدهد.

۳ – استفاده از نسبت سولفات به کلر (SO4/Cl)
Mast (1982) با استفاده از مقادير سولفات و کلر برحسب ميليگرم بر ليتر منابع مختلف شوري و ميزان اختلاط آنها را تشخيص داد. براساس شکل ۴ مقادير سولفات (ppm) در مقابل کلر (ppm) رسم گرديده و براساس اعضاي انتهايي همچون آبهاي شيرين، شورابههاي انحلال نمک و شورابههاي ميادين نفتي مشخص ميگردند. در بين هر دو عضو انتهاي خط اختلاط در نظر گرفته ميشود.

شکل۱- ۴ – منحنيهاي اختلاط براي آبهاي شيرين و منابع شوري مختلف (انحلال نمک و ميادين نفتي) با استفاده از غلظتهاي سولفات و کلر در کانزاس Mast,1982 (به نقل از Richter,1993)

۴ – استفاده از نسبت SO4/Cl ، Ca/Cl ، Mg/Cl ، K/Cl
Whittemore (1984) نشان داد که چشمههاي حاصل از انحلال نمک معمولا داراي Ca/Cl ، Mg/Cl کمتر و SO4/Cl بيشتري نسبت به شورابههاي ميادين نفتي ميباشند. Richter and Kreitter (1986) با استفاده از اين نسبتها شورابههاي حاصل از انحلال نمک (گروهA) و شورابه هاي حوضهاي عميق (گروهC) را در منطقهي تگزاس از يکديگر تفکيک کردند. همان طور که در شکل ۵ ميگردد، مقادير کلسيم، منيزيم و پتاسيم در شورابههاي حاصل از انحلال نمک به مراتب کمتر از آبهاي حوضهاي عميق بوده و به همين علت پراکندگي نقاط در آبهاي عميق بيشتر از شورابههاي حاصل از انحلال نمک ميباشد (Richter,1993).

شکل۱- ۵- پراکندگي نقاط در شورابههاي انحلال نمک (گروهA) بسيار کمتر از
شورابههاي حوضهاي عميق (گروهC) ميباشد (Richter,1993).

۵ – استفاده از نسبت Br/Cl
Whittemore and Pollock (1979) استفاده از عناصري هم چون برم (Br) و ليتيم (Li) و يد (I) را جهت تشخيص منابع شوري پيشنهاد کردند. از ميان اين عناصر (Trace elements) برم بيشترين استفاده را دارد زيرا مانند کلر عنصري پايدار (Conservative) است. از نسبت برم به کلر جهت تعيين انحلال هاليت و شورابههاي ميادين نفتي استفاده ميگردد. آبهايي که نسبت برم به کلر آنها (برحسب نسبت وزني) کمتر از ۱۰-۴ × ۱۰ باشد حاصل انحلال نمک بوده و آبهايي که نسبت برم به کلر آنها بيش از ۱۰-۴ × ۱۰ باشد، آلودگي به وسيلهي ميدانهاي نفتي صورت گرفته است.
همان طور که در شکل ۶ مشخص ميباشد، مقدار برم در شورابههاي حاصل از انحلال نمک بسيار کمتر از شورابههاي ميادين نفتي ميباشد. بنابراين نسبت برم به کلر نيز کمتر خواهد بود. بر همين اساس با رسم نسبت وزني برم به کلر در مقابل کلر ميتوان دو منبع را از يکديگر تفکيک کرد با استفاده از همين روش آلودگي رودخانه Smoky hill ، انحلال نمک و آلودگي چاههاي منطقه Blood Orchard شورابههاي ميادين نفتي تشخيص داده شده است.

شکل۱- ۶ – تعيين منابع شوري با استفاده از برم و کلر، نسبت کم برم به کلر بيانگر انحلال نمک
ميباشد (Whittemore,1984 به نقل از Richter,1993).
Richter and Kreitler (1986) از نسبتهاي سديم به کلر (Na/Cl) و برم به کلر (Br/Cl) جهت تحقيق در مورد چشمههاي شور در تگزاس و اکلاهاما استفاده کرده و پس از آناليز شيميايي ۱۲۰ نمونهي آبهاي شور، آنها را به ۳ گروه تقسيم کردند که در شکل ۷ به آنها اشاره شده است.
۱ – گروهA يا گروه انحلال نمک: نسبت مولي سديم به کلر بيش از ۹۴/۰ (نسبت وزني سديم به کلر بيش از ۶۲/۰) و نسبت وزني برم به کلر کمتر از ۴-۱۰ × ۴ ميباشد.
۲ – گروه C يا گروه شورابههاي حوضهاي عميق: نسبت سديم به کلر کمتر از ۹۵/۰ و نسبت برم به کلر بيش از ۴-۱۰ × ۲۵ ميباشد.
۳ – گروه B يا گروه مخلوط A,C: نسبت سديم به کلر بيشتر از ۹۵/۰ و نسبت برم به کلر بيشتر از ۴-۱۰ × ۴ يا نسبت سديم به کلر کمتر از ۹۵/۰ و برم به کلر کمتر از ۴-۱۰ × ۲۵ بوده که بيانگر اختلاط آبهاي با منشاء انحلال نمک و شورابههاي حوضهاي عميق ميباشد.
شکل ۱-۷ – گروهA ، انحلال هاليت – گروهC، آب حوزهاي عميق – گروهB،
مخلوط گروهA و (Richter,1993)
6 – استفاده از نسبت يد به کلر (I/Cl)
Whittemore and pollock, (1979) استفاده از نسبت وزني يد به کلر را جهت تشخيص انحلال هاليت از شورابههاي ميادين نفتي پيشنهاد کردند. اگر نسبت وزني يد به کلر کمتر از ۵-۱۰ × ۱ باشد بيانگر انحلال نمک و چنانچه اين نسبت بيش از ۵-۱۰ × ۲ باشد بيانگر شورابههاي ميادين نفتي است. همان طور که در شکل ۸ مشخص ميباشد، ميتوان با رسم مقادير نسبت وزني يد به کلر در مقابل کلر، آبهاي شيرين، آبهاي شور حوضهاي عميق و انحلال نمک و نهايتا شورابههاي ميادين نفتي را از يکديگر تفکيک کرد.

شکل۱- ۸ – تفکيک بين آبهاي حاصل از انحلال نمک و شورابههاي ميادين نفتي
با استفاده از نسبت وزني يد به کلر (Richter,1993)

براساس نظريهي Morris and Bush (1986) آبهاي شيرين با مقدار کلر کمتر از ۵۰ ميلي گرم بر ليتر از بقيه آبها تفکيک ميگردند. بنابراين شورابههايي با مقدار کلر بيش از ۱۰۰۰۰۰ ميلي گرم بر ليتر و نسبت وزني يد به کلر بيش از ۵-۱۰ × ۲ نشانگر شورابه هاي ميادين نفتي بوده و شورابههايي با همين نسبت کلر اما داراي نسبت وزني يد به کلر کمتر از ۵-۱۰ × ۱ بيانگر انحلال نمک و آبهايي با مقدار کلر بيش از آبهاي شيرين و کمتر از شورابههاي ميادين نفتي و نسبت يد به کلر بيش از ۵-۱۰ × ۱ نشانگر آبهاي شور حوضهاي عميق ميباشند.
شکل ۹ شورابههاي حاصل از انحلال نمک (گروهA) و شورابههاي حوضهاي عميق (گروهC) را با استفاده از نسبت وزني يد به کلر در منطقهي تگزاس نشان ميدهد. همان گونه که در شکل فوق مشاهده ميگردد، پراکندگي نقاط در آبهاي حوضهاي عميق بيش از شورابههاي انحلال نمک ميباشد.

شکل ۱-۹ – تعيين منبع شوري با استفاده از نسبت يد به کلر
گروهA : انحلال نمک گروهC: شورابههاي حوضهاي عميق (Richter,1993)
7 – استفاده از نسبت K/Na
در نمونهي چشمههاي شور حاصل از انحلال نمک اين نسبت بسيار کمتر از نسبت به دست آمده در آبهاي سازندي عميق ميباشد.

۸ – استفاده از نسبت Br/TDS
نسبت کم برم به کل مواد جامد محلول بيانگر انحلال هاليت به عنوان منبع شوري ميباشد (Rittenhouse,1967). همان طور که در شکل ۱۰مشهود ميباشد کل مواد جامد محلول چشمههاي شوري که منبع شوري آنها انحلال هاليت ميباشد، بيش از آب دريا بوده و هم چنين مقدار برم اين چشمهها کمتر از مقدار برم آب دريا ميباشد.
شکل۱- ۱۰ – طبقه بندي آب شور براساس مقدار TDS و Br (Rittenhous,1967)
گروهI: آب دريا رقيق شده، گروهII: مشابه گروه I با مقدار بيشتري برم، گروهIII: انحلال نمک، گروهIV: گروهIII رقيق شده، گروهV: اب باقيمانده بعد از رسوب نمک

۹ – استفاده از مقادير Na ، Mg ، Ca ، HCO3 ، SO4
در صورتي که غلظت کلر در نمونههاي آب بيش از ۱۰۰۰۰ ميلي گرم بر ليتر باشد، ميتوان جهت تعيين مسير شوري آبهاي زيرزميني و مخلوط شدگي، از نمودار piper تغيير يافته استفاده کرد که در شکل ۱۱ نشان داده شده است. در اين نمودار (نسبت به نمودار اصلي )جاي کلسيم و منيزيم و همچنين جاي کلر و بيکربنات با يکديگر عوض شدهاند. در غلظتهاي کمتر، رقيق شدن با آب زيرزميني موجب ميشود که تعيين منبع شوري با مشکل مواجه گردد.

شکل۱- ۱۱ – دياگرام piper تغيير يافته براي ترکيب شيميايي چشمههاي شور و آبهاي سطحي در مانيتوباي جنوبي. روند مخلوط شدگي انحلال هاليت را به عنوان منبع شوري آبهاي زيرزميني لب شور در منطقه نشان ميدهد (Richter,1993).

براساس اين روش مقادير Na ، Mg ، Ca ، HCO3 ، SO4 (برحسب درصد) آب بارندگي و منابع متعدد در مسير حرکت آب بر روي نمودار piper رسم ميگردد. در صورتي که روند مشخص ملاحظه گردد ميتوان مسير انحلال نمک را در آبهاي زيرزميني بررسي کرد.

۱ – ۷ – روشهاي ايزوتوپي تشخيص انحلال نمک
ايزوتوپهاي محيطي پايدار که در ترکيب آب دخالت دارند عبارتند از: O 18 و H 2 . اين دو ايزوتوپ پايدار ميتوانند بيانگر منشاء آبهاي زيرزميني باشند.
بارشهاي جوي قبل از ورود به سفرههاي زيرزميني و رسيدن به سطح ايستابي تحت تاثير تفکيک پذيري قرار ميگيرند. تفکيک پذيري تحت تاثير عواملي همچون فشار بخار و دما ميباشد. فشار بخار مولکولهاي آب با ترکيب ايزوتوپي خاص، با جرمشان نسبت معکوس دارد. به عبارتي فشار بخار H216O به طور قابل ملاحظهاي بيشتر از فشار بخار D218O ميباشد.
براين اساس بخار آب از لحاظ ايزوتوپهاي سبک نظير H و ۱۶O غني شده در حالي که فاز مايع از ايزوتوپهاي سنگين همچون ۲H ، ۱۸O غني ميگردد. افزايش دما باعث افزايش تفکيک پذيري ميگردد اما افزايش بيش از حد دما تفکيک پذيري را به حداقل ميرساند چون در اين صورت مولکولهاي سبک و سنگين به يک نسبت از فاز مايع جدا شده و به فاز بخار ميپيوندند.


پاسخ دهید