۱-۱۰ واحد آماري————————————————————————–۲۸
۱-۱۱ محدوديت هاي تحقيق—————————————————————–۲۸
۱-۱۲ تعريف مفاهيم تحقيق——————————————————————۲۸
۱۲-۱ برنامه ريزي————————————————————————–۲۹
۱-۱۲-۱-۱ تعريف برنامه ريزي—————————————————————-۲۹
۱-۱۲-۲ فرهنگ—————————————————————————۲۹
۱-۱۲-۲-۱ تعريف فرهنگ——————————————————————-۲۹
۱-۱۲-۳ برنامه ريزي فرهنگي—————————————————————–۳۰
۱-۱۲-۳-۱ تعريف برنامه ريزي فرهنگي———————————————————۳۰
۱-۱۲-۴ رفتار فرهنگي———————————————————————-۳۱
۱-۱۲-۴-۱ تعريف رفتار فرهنگي ————————————————————۳۱
۱-۱۲-۵ رسانه —————————————————————————-۳۱
۱-۱۲-۵-۱ تعريف رسانه———————————————————————۳۱
۱-۱۳ چهارچوب نظري تحقيق—————————————————————-۳۲
۱-۱۴ مدل تحليلي تحقيق- ——————————————————————۳۲
فصل دوم
عنوان——————————————————————————— صفحه
۲-۱ برنامه ريزي—————————————————————————۳۴
۲-۱-۱ مقدمه—————————————————————————–۳۴
۲-۱-۲ تعريف کاربردي برنامه ريزي————————————————————۳۴
۲-۱-۳ انواع برنامه ريزي———————————————————————۳۵
۲-۱-۳-۱ برنامه ريزي تخصصي—————————————————————۳۵
۲-۱-۳-۲ برنامه ريزي جامع(استراتژيک)——————————————————–۲۶
۲-۱-۳-۳ برنامه ريزي عملياتي(اجرايي)———————————————————۳۷
۲-۱-۴ مراحل برنامه ريزي——————————————————————-۳۸
۲-۱-۴-۱شناسايي مقتضيات موجود(فرصت ها و محدوديت ها)—————————- ———-۳۸
۲-۱-۴-۲ تعيين اهداف کوتاه مدت————————————————————-۳۸
۲-۱-۴-۳ کسب اطلاعات کامل درباره فعاليت هاي ضروري——————————————۳۹
۲-۱-۴-۴ طبقه بندي و تحليل اطلاعات———————————————————۳۹
۲-۱-۴-۵ ارائه فرضيه هايي بر مبناي پيش بيني وضعيت آينده—————————————۴۰
۲-۱-۴-۶ جستجوي بديل ها و برنامه هاي جايگزين———————————————–۴۰
۲-۱-۴-۷ ارزيابي بديل هاي گوناگون———————————————————–۴۰
۲-۱-۴-۸ انتخاب بديل مناسب—————————————————————-۴۱
۲ -۱-۴-۹ تدوين برنامه هاي فرعي و پشتيباني—————————————————۴۱
۲-۱-۴-۱۰ تنظيم توالي فعاليت ها و جداول زماني————————————————۴۱
۲-۱-۴-۱۱ بيان برنامه ها در قالب ارقام بودجه و برنامه تخصيص منابع مالي—————————-۴۲
۲-۱-۴-۱۲ ارزيابي ميزان پيشرفت کار———————————————————-۴۲
۲-۱-۵ مزيت هاي برنامه ريزي—————————————————————-۴۴
۲-۱-۶ محدوديت هاي برنامه ريزي————————————————————-۴۴
۲-۲ فرهنگ——————————————————————————-۴۵
۲-۲-۱ اهميت فرهنگ———————————————————————–۴۷
۲-۲-۱ ضرورت فرهنگ در جامعه ايران———————————————————۴۸
۲-۳ برنامه ريزي فرهنگي——————————————————————–۵۰
۲-۳-۱ تعريف برنامه ريزي فرهنگي————————————————————-۵۲
۲-۳-۲ اهداف برنامه ريزي فرهنگي————————————————————-۵۲
۲-۳-۳ ويژگي هاي عمده ي برنامه ريزي فرهنگي————————————————-۵۴
۲-۳-۴ مراحل برنامه ريزي فرهنگي————————————————————۵۵
۲-۴ رسانه——————————————————————————–۵۸
۲-۴-۱ انواع رسانه از نظر مفهوم—————————————————————۵۸
۲-۴-۲ اثرات رسانه اي بر رفتار—————————————————————-۶۰
۲-۴-۲-۱ اثرات رسانه اي از نظر زماني———————————————————-۶۰
۲-۴-۲-۲ اثرات رسانه اي از منظرواکنش رفتاري————————————————–۶۲
۲-۵ رابطه رسانه و آموزش——————————————————————–۶۶
۲-۵-۱ کارکردهاي آموزشي رسانه ها———————————————————-۶۶
۲-۵-۲ ويژگي ها و اهميت آموزش رسانه اي—————————————————–۶۷
۲-۵-۲-۱ فراگيري————————————————————————-۶۷
۲-۵-۲-۲ تأثيرگذاري———————————————————————–۶۸
۲-۵-۳-۱ انواع آموزش رسانه اي————————————————————–۶۹
۲-۶ نقش تلويزيون در آموزش رسانه اي——————————————————–۷۰
۲-۶-۱ تلويزيون به عنوان ابزار آموزشي———————————————————۷۱
۲-۶-۲ ويژگي هاي آموزشي تلويزيون———————————————————-۷۳
۲-۷ مخاطب به عنوان عامل اثرپذير در رفتار—————————————————-۷۴
۲-۷-۱ تعريف مخاطب———————————————————————۷۵
۲-۷-۲ دسته بندي مخاطب—————————————————————-۷۵
۲-۷-۲-۱ مخاطبان بر مبناي ويژگي هاي جمعيت شناختي—————————————-۷۶
۲-۷-۲-۲ مخاطبان بر حسب باورها———————————————————–۷۶
۲-۷-۲-۳ مخاطبان بر حسب نگرش ها——————————————————–۷۶
۲-۷-۲-۴ مخاطبان بر اساس رفتار———————————————————–۷۷
۲-۷-۲-۵ مخاطبان بر اساس دسترسي——————————————————–۷۷
۲-۷-۲-۶ مخاطبان بر اساس منابع درآمدي——————————————————۷۷
۲-۷-۲-۷ مخاطبان بر اساس مراحل فراگرد——————————————————۷۸
۲-۷-۲-۸ مخاطبان بر اساس استفاده از رسانه ها————————————————–۷۸
۲-۷-۲-۹ مخاطبان بر اساس موضوع و ارتباط—————————————————-۷۸
۲-۷-۲-۱۰ مخاطبان بر اساس قوميت و استفاده از رسانه ها—————————————–۷۹
۲-۸ نگرش کاربردي به تلويزيون در جمهوري اسلامي ايران—————————————–۸۱
۲-۸-۱ تلويزيون در جمهوري اسلامي ايران——————————————————۸۱
۲-۸-۲ شاخصه هاي رسانه ديني در جمهوري اسلامي ايران—————————————–۸۲
۲-۸-۳ ملاحظات برنامه ريزي فرهنگي در تعامل ميان دين و رسانه———————————–۸۳
۲-۸-۴ مورد کاوي ” ازتو مي پرسند”———————————————————-۸۴
۲-۹ تاريخچه اي از تحقيقات در داخل کشور و مروري بر تحقيقات پيشين—————————–۸۵
فصل سوم
عنوان——————————————————————————— صفحه
۳-۱ مقدمه ——————————————————————————۸۹
۳-۲ عنوان تحقيق ————————————————————————۸۹
۳-۳ روش تحقيق ————————————————————————–۸۹
۳-۴ نوع تحقيق —————————————————————————۸۹
۳-۵ جامعه آماري ————————————————————————–۹۰
۳-۶ روش جمع آوري اطلاعات وابزار پژوهش —————————————————-۹۰
۳-۷ تعيين اندازه جامعه نمونه —————————————————————-۹۰
۳-۸ اعتبار يا پايايي(Reliability) ————————————————————91
3-9 روايي پرسشنامه ———————————————————————–۹۲

۳-۱۰ روش آزمون و تحليل هاي آماري———————————————————۹۲
فصل چهارم
عنوان——————————————————————————— صفحه
۴-۱ مقدمه ——————————————————————————-۹۴
۴-۲ تجزيه وتحليل داده هاي دريافتي———————————————————–۹۴
۴-۲-۱ آمارتوصيفي ————————————————————————۹۴
۴-۲-۲ آمار استنباطي———————————————————————-۱۲۶
۴-۳ بررسي فرضيه هاي تحقيق————————————————————–۱۲۶
۴-۳-۱ بررسي وآزمون فرضيه فرعي اول——————————————————–۱۲۶
۴-۳-۲ بررسي وآزمون فرضيه فرعي دوم ——————————————————-۱۲۸
۴-۳-۳ بررسي فرضيه اصلي —————————————————————–۱۳۰
فصل پنجم
عنوان——————————————————————————— صفحه
۵-۱ بحث ونتيجه گيري——————————————————————–۱۳۳
۵-۲- محدوديت هاي تحقيق—————————————————————-۱۳۵
۵-۳- راه کارها و پيشنهادات برگرفته از پژوهش————————————————–۱۳۶
منابع ———————————————————————————-۱۳۸
فهرست جداول
عنوان——————————————————————————— صفحه
جدول(۳-۱)جدول کرونباخ براي تعيين تعداد متغيرهاي شرکت داده ونداده شده در آزمون اعتبار————۹۱
جدول (۴-۱) جمعيت شناسي —————————————————————-۹۴
جدول (۴-۲) سن ————————————————————————- ۹۵
جدول (۴-۳) ميزان تحصيلات —————————————————————۹۵
جدول (۴-۴) مناطق شهري —————————————————————–۹۶
جدول (۴-۵) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه تلويزيوني ازتو مي پرسند تا چه ميزان مي تواند بر يکپارچگي وانسجام فرهنگي براي يک اجماع جهت رسيدن به اهداف شهري موثرباشد———————————————————————————-۹۶
جدول (۴-۶) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي براي توليد،پخش کالاي فرهنگي تا چه ميزان بر رفتار فرهنگي مردم تاثيرگذارمي باشد—————————————————۹۷
جدول (۴-۷) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان بر نيازها واميال مردم تاپيرگذارمي باشد———————————————————–۹۸
جدول (۴-۸) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تا چه ميزان برحفظ تعادلات موجود تاثيرگذارمي باشد——————————————————-۹۹
جدول (۴-۹) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تا چه ميزان برمشارکت شهروندان بر دست يابي اهداف شهري تاثيرگذارمي باشد———————————-۱۰۰
جدول (۴-۱۰) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تاچه ميزان بر وفاق وبحث وتبادل نظر وبرگزاري جلسات ونشستهاي شهروندان براي ترقي وتعالي تاثيرگذار مي باشد——۱۰۱
جدول (۴-۱۱) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان بر هويت،بناسازي،ميراث وغرورملي موثر است——————————————————۱۰۲
جدول (۴-۱۲) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان سبب تغيير ناگهاني در رفتار يا احساس فردمي شود———————————————-۱۰۳
جدول (۴-۱۳) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان سبب تغيير تمايلات ذهني شهروندان ونيز روش ومنش زندگي آنان مي شود—————————۱۰۴
جدول (۴-۱۴) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان از طريق آموزشهاي غير رسمي وغير مستقيم بر رفتار فرهنگي مردم تاثيرگذارمي باشد——————–۱۰۵
جدول (۴-۱۵) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که آموزش هاي غبر رسمي ازطريق تلويزيون مي تواند تمام ساعات شبانه روزتا چه ميزان بر شيوه هاي صحيح اخلاق ورفتارشهروندي تاثيرگذارباشد————–۱۰۶
جدول (۴-۱۶) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) با ارائه محتواي غني آموزشي -فرهنگي به زبان ساده وقابل فهم عامه جامعه تا چه ميزان بر اخلاق ورفتار شهروندي تاثيرگذارباشد
—————————————————————————————۱۰۷
جدول (۴-۱۷) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان مي تواند با تاکيد بر ارزش هاي حاکم برجامعه سياستگذاري عمومي را تقويت کند———————-۱۰۸
جدول (۴-۱۸) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان مي تواند با تاکيد برجهان بيني توحيدي سياستگذاري عمومي را تقويت کند———————————–۱۰۹
جدول (۴-۱۹) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان به دگرگوني هاي مطلوب درحوزه فرهنگي منجرمي شود———————————————————۱۱۰
جدول (۴-۲۰) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان دخالت وبرنامه ريزي درحوزه ي نظام هاي ارزشي واعتقادي فرهنگ سياستگذاري عمومي را تقويت مي کند————–۱۱۱
جدول (۴-۲۱) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي براي عرصه هاي سخت افزاري جامعه تاچه ميزان سياستگذاري عمومي را تخت تاثيرقرارمي دهد————————————۱۱۲
جدول (۴-۲۲) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان برسازگاري وهماهنگي وياحذف ناسازگاري درميان سياست هاي گوناگون موثر است——————————-۱۱۳
جدول (۴-۲۳) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان برتوسعه ي انساني درقالب دسترسي به پيشرفت هاي اجتماعي محول مي نمايد————–۱۱۴
جدول (۴-۲۴) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان برپيوند وارتباط ميان موسسات متنوع فرهنگي و دولت موثر است————————–۱۱۵
جدول (۴-۲۵) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند با ارائه عقايد و اطلاعات در اذهان تا چه ميزان برتفکر شهروندان اثرگذار مي باشد————————۱۱۶
جدول (۴-۲۶) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان کارکرد صحيح آموزشي يک برنامه ريز هاي فرهنگي مناسب تاچه ميزان مي تواند منجربه کاهش هزينه هاي زماني ومکاني گردد.————————————————————–۱۱۷
جدول (۴-۲۷) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که کارکردصحيح آموزش فراگيربرنامه ريزي فرهنگي مناسب از طريق برنامه از تومي پرسند تاچه ميزان مي تواند منجربه کاهش هزينه هاي زماني ومکاني گردد———————————————————————————————–۱۱۸
جدول (۴-۲۸) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که آموزش غيررسمي از طريق تلويزيون مي تواند در تمام ساعات شبانه روز از طريق شيوه هاي صحيح تا چه ميزان بر بهداشت شهروندي تاثيرگذارباشد—————————————————————————————————–۱۱۹
جدول (۴-۲۹) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي مناسب ازطريق برنامه از تومي پرسند با برخورداري از بعد بصري وشنيداري تا چه ميزان دراصلاخ ناهنجاري هاي رفتاري موثر است—————————————————————————————————-۱۲۰
جدول (۴-۳۰) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب بر انتقال ارزش هاي ديني از يک نسل به نسل ديگر تاثيرگذارمي باشد———————————۱۲۱
جدول (۴-۳۱) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب برتقويت وحدت ملي ،ديني وشهروندي تاثيرگذارمي باشد——————————————۱۲۲
جدول(۴-۳۲) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اينکه ازطريق برنامه ريزي هاي فرهنگي تاچه ميزان براعتلاي دين ،اشاعه فرهنگ اسلامي وارزش هاي ديني حاکم بر جامعه اهتمام مي شود————————-۱۲۳
جدول (۴-۳۳) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تا چه ميزان از طريق برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب برعقلانيت طرح مباحث ديني تاکيدمي شود———————————————-۱۲۴
جدول (۴-۳۴) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب بر ادبيات ديني موردنياز رسانه با توجه به بستر زماني ومکاني معاصرتوجه مي شود————————-۱۲۵
جدول (۴-۳۵) بررسي وآزمون فرضيه فرعي اول ————————————————-۱۲۷
جدول (۴-۳۶) بررسي وآزمون فرضيه فرعي دوم ————————————————-۱۲۹
جدول (۴-۳۷) بررسي وآزمون فرضيه اصلي —————————————————-۱۳۰
فهرست نمودارها
عنوان——————————————————————————— صفحه
نمودار (۲-۱) مراحل عمده برنامه ريزي——————————————————–۴۳
نمودار(۲-۲) مراحل برنامه ريزي فرهنگي——————————————————۵۷
نمودار(۲-۳) انواع رسانه از نظر مفهوم———————————————————۵۹
نمودار(۴-۱) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه تلويزيوني ازتو مي پرسند تا چه ميزان مي تواند بر يکپارچگي وانسجام فرهنگي براي يک اجماع جهت رسيدن به اهداف شهري موثرباشد——————————————————————————–۹۷
نمودار(۴-۲) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي براي توليد،پخش کالاي فرهنگي تا چه ميزان بر رفتار فرهنگي مردم تاثيرگذارمي باشد—————————————————۹۸
نمودار(۴-۳) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان بر نيازها واميال مردم تاثير گذارمي باشد———————————————————۹۹
نمودار(۴-۴) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تا چه ميزان برحفظ تعادلات موجود تاثيرگذارمي باشد——————————————————-۱۰۰
نمودار(۴-۵) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تا چه ميزان برمشارکت شهروندان بر دست يابي اهداف شهري تاثيرگذارمي باشد———————————-۱۰۱
نمودار(۴-۶) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي(ازتومي پرسند) تاچه ميزان بر وفاق وبحث وتبادل نظر وبرگزاري جلسات ونشستهاي شهروندان براي ترقي وتعالي تاثيرگذار مي باشد——-۱۰۲
نمودار(۴-۷) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان بر هويت،بناسازي،ميراث وغرورملي موثر است——————————————————۱۰۳
نمودار(۴-۸) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان سبب تغيير ناگهاني در رفتار يا احساس فرد مي شود———————————————-۱۰۴
نمودار(۴-۹) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان سبب تغيير تمايلات ذهني شهروندان ونيز روش ومنش زندگي آنان مي شود—————————۱۰۵
نمودار(۴-۱۰) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان از طريق آموزشهاي غير رسمي وغير مستقيم بر رفتار فرهنگي مردم تاثيرگذارمي باشد———————۱۰۶
نمودار(۴-۱۱) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که آموزش هاي غبر رسمي ازطريق تلويزيون مي تواند تمام ساعات شبانه روزتا چه ميزان بر شيوه هاي صحيح اخلاق ورفتارشهروندي تاثيرگذارباشد————–۱۰۷
نمودار(۴-۱۲) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) با ارائه محتواي غني آموزشي -فرهنگي به زبان ساده وقابل فهم عامه جامعه تا چه ميزان بر اخلاق ورفتار شهروندي تاثيرگذارباشد—————————————————————————————-۱۰۸
نمودار(۴-۱۳) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان مي تواند با تاکيد بر ارزش هاي حاکم برجامعه سياستگذاري عمومي را تقويت کند———————۱۰۹
نمودار(۴-۱۴) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي (ازتومي پرسند) تا چه ميزان مي تواند با تاکيد برجهان بيني توحيدي سياستگذاري عمومي را تقويت کند———————————–۱۱۰
نمودار(۴-۱۵) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان به دگرگوني هاي مطلوب درحوزه فرهنگي منجرمي شود——————————————————–۱۱۱
نمودار(۴-۱۶) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان دخالت وبرنامه ريزي درحوزه ي نظامهاي ارزشي واعتقادي سياستگذاري عمومي را تقويت مي کند———————۱۱۲
نمودار(۴-۱۷) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي براي عرصه هاي سخت افزاري جامعه تاچه ميزان سياستگذاري عمومي را تخت تاثيرقرارمي دهد———————————–۱۱۳
نمودار(۴-۱۸) ) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي تا چه ميزان برسازگاري وهماهنگي وياحذف ناسازگاري درميان سياست هاي گوناگون موثر است——————————۱۱۴
نمودار(۴-۱۹) توزيع فراواني نظرپاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان برتوسعه ي انساني درقالب دسترسي به پيشرفت هاي اجتماعي محول مي نمايد—————-۱۱۵
نمودار(۴-۲۰) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان برپيوند وارتباط ميان موسسات متنوع فرهنگي و دولت موثر است—————————۱۱۶
نمودار(۴-۲۱) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند با ارائه عقايد و اطلاعات در اذهان تا چه ميزان برتفکر شهروندان اثرگذار مي باشد————————-۱۱۷
نمودار(۴-۲۲) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق برنامه از تومي پرسند تا چه ميزان کارکرد صحيح آموزشي يک برنامه ريز هاي فرهنگي مناسب تاچه ميزان مي تواند منجربه کاهش هزينه هاي زماني ومکاني گردد.——————————————————————-۱۱۸
نمودار(۴-۲۳) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که کارکردصحيح آموزش فراگيربرنامه ريزي فرهنگي مناسب از طريق برنامه از تومي پرسند تاچه ميزان مي تواند منجربه کاهش هزينه هاي زماني ومکاني گردد———————————————————————————————-۱۱۹
نمودار(۴-۲۴) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که آموزش غيررسمي از طريق تلويزيون مي تواند در تمام ساعات شبانه روز از طريق شيوه هاي صحيح تا چه ميزان بر بهداشت شهروندي تاثيرگذارباشد———————————————————————————————————۱۲۰
نمودار(۴-۲۵) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که برنامه ريزي فرهنگي مناسب ازطريق برنامه از تومي پرسند با برخورداري از بعد بصري وشنيداري تا چه ميزان دراصلاخ ناهنجاري هاي رفتاري موثر است—————————————————————————————————۱۲۱
نمودار(۴-۲۶) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب بر انتقال ارزش هاي ديني از يک نسل به نسل ديگر تاثيرگذارمي باشد———————————-۱۲۲
نمودار(۴-۲۷) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب برتقويت وحدت ملي ،ديني وشهروندي تاثيرگذارمي باشد——————————————۱۲۳
نمودار(۴-۲۸) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که از طريق برنامه ريزي هاي فرهنگي تاچه ميزان براعتلاي دين،اشاعه فرهنگ اسلامي وارزش هاي ديني حاکم برجامعه اهتمام مي شود——————-۱۲۴
نمودار(۴-۲۹) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تا چه ميزان از طريق برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب برعقلانيت طرح مباحث ديني تاکيدمي شود———————————————-۱۲۵
نمودار(۴-۳۰) توزيع فراواني نظر پاسخگويان برحسب اين که تاچه ميزان برنامه ريزي هاي فرهنگي مناسب بر ادبيات ديني موردنياز رسانه با توجه به بستر زماني ومکاني معاصرتوجه مي شود————————-۱۲۶
چکيده
اين پژوهش با هدف بررسي تاثيرگذاري برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه تلويزيوني ” ازتومي پرسند” بر رفتار فرهنگي مردم شهر تهران انجام شد که در اين راستا نمونه هاي جامعه آماري به شيوه ي غيراحتمالي ونمونه گيري اتفاقي باحجم نمونه ۳۱۳نفر ازمناطق شمال،جنوب،مغرب،مشرق ومرکزي شهر تهران انتخاب شدند.در اين پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزارگردآوري داده ها استفاده شد.يافته ها نشان مي دهد که برنامه ريزي فرهنگي ازطريق اين برنامه تلويزيوني بررفتارفرهنگي شهروندان تهراني تاثير دارد وبرنامه ريزي فرهنگي مي تواند از طريق برنامه هاي تلويزيوني به ارزيابي اهداف فرهنگي-اخلاقي تاثيرگذاربرمردم تهران بپردازد.در پايان اين نتيجه حاصل شد که مي توان با استفاده از کارکرداموزشي در رسانه هاي فراگير به شيوه اي تاثيرگذار آموزه هاي فرهنگي را به روش غيرمستقيم و در راستاي فرهنگ پذيري وارتقاي سطح فرهنگي شهروندان بابرنامه ريزي،اجرا وارزيابي دقيق تر پيگيري نمود.
واژگان کليدي: يرنامه ريزي فرهنگي،رفتارفرهنگي،رسانه وآموزش هاي تلويزيوني
۱-۱-مقدمه
” در جامعه اي که تصاوير ابزاري-اغلب بدون حتي يک کلمه- به کارمي روند تاعواطف واحساسات ما را درهر نوبت برانگيزانند و به کار گيرند، برنامه هاي آموزشي بايستي محرک توسعه ي ابزار تجزيه و تحليل انتقادي تصاوير باشند تا مردمان عادي از تأثير قلمرو زيبايي شناختي و پيوند اسرارآميز ارزش هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اخلاقي بهره مند شوند” (برتون،۴۱۳:۲۰۰۰).
از آن جا که فرهنگ بزرگ ترين نياز جامعه ي بشري است و عامل اصلي پويايي و نشاط و تداوم حيات جوامع، امروزه مباحث حوزه ي فرهنگ به عنوان مهم ترين عامل در توسعه ي اقتصادي ، اجتماعي، سياسي، انساني و اخلاقي کشور در کانون توجه صاحب نظران، انديشمندان و نخبگان قرار گرفته است. نقش مؤثر و بنيادين فرهنگ در کليه ي عرصه هاي زيستي و فکري بشر چشم انداز جديدي در حوزه هاي عيني و ذهني ايجاد کرده است.(مسعودي،۳:۱۳۸۸) فرهنگ روح همبستگي و تداوم حيات معنوي و وجدان عمومي يک ملت، قوم و سرزمين است.فرهنگ و تمدن عامل”غرور ملي”، زنجيره ي تداوم حيات تاريخي و عامل بقاي يک جامعه در شرايط حال و بستر حيات معنوي و مادي جوامع در آينده است. فرهنگ، انسان ها و جوامع را به گذشته ي تاريخي شان متصل و پويايي و تکامل حيات فصلي آن ها را تضمين مي کند و چراغ روشني بخش حرکت جوامع به سوي فضيلت ها، زيبايي ها، ارزش ها، و هنجارهاي انسجام بخش در آينده خواهد بود. (صالحي اميري۸-۷ :۱۳۸۸)
به نظر مي رسد شناخت محيط فرهنگي به منظور هرچه پوياتر کردن ارزش هاي دروني هر فرهنگ براي ورود به عرصه ي جهاني ضروري مي باشد. بدين منظور است که مي بايست با ايجاد و به کار بستن يک برنامه ريزي اصولي در حوزه ي فرهنگ و البته منطبق بر خاستگاه دروني هر کشور و با استفاده از ابزارهاي مؤثر و کارآمد همچون رسانه بتوان تأثيرگذاري هاي مطلوب و موردنظر را به وجود آورد.(توحيدفام، ۱۸:۱۳۹۰) به خصوص آن که تحولات فرهنگي و اجتماعي معاصر ما، اثرات مهم و معناداري بر ماهيت افراد از رسانه ها نهاده است و برنامه ريزان، سياست گزاران و نخبگان نمي توانند از اين تغييرات در تعيين خط مشي هاي موردنظر غفلت کنند.لذا اگر بخواهيم از آنچه افراد آماده ي شناخت و دانستن پيرامون فرهنگ و رسانه هستند، آغاز کنيم نيازمند آنيم که دانش و تجربه را در بافت اجتماعي و فرهنگي گسترده تري قرار دهيم. و بنابراين نيازمند آنيم که نقش رسانه ها را به مثابه فرآيندي پويا و چندبخشي در حوزه ي برنامه ريزي فرهنگي درک کنيم ، فرآيندي که موضوع تعامل ميان فن آوري، فرهنگ، برنامه ريزي و نظام ارزشي مخاطبين است.(باکينگهام،همان:۵۴-۵۳)
۲-۱- بيان مسئله
تجميع باورها، بينش ها و نگرش هاي فرد و جامعه که اساس فرهنگ آن فرد يا جامعه محسوب مي شوند، از راه هاي گوناگون پديد آمده و انباشت مي گردند. بخشي از برنامه ريزي فرهنگي، مديريت بر اين تجميع باورها، بينش ها و نگرش هاست . در دوران کنوني هر جامعه اي که واجد ابزار مؤثرتر و توانمندتري باشد در پالايش و انتقال ارزش هاي فرهنگ خود و تعميم باورهاي موردنظر خويش به افراد جامعه موفق تر و مؤثرتر است.
اکنون به نظر مي رسد مهم ترين ابزار و روش براي انتقال مجموعه باورها، بينش ها و نگرش ها -که يکي از کارکردهاي آن تأثيرگذاري بر رفتار فرهنگي است ، از طريق آموزش رسانه اي اتفاق مي افتد ؛ زيرا که امروزه در جهاني زندگي مي کنيم که رسانه ها ما را از هر سو احاطه کرده اند و فضاي پيراموني سرشار از اطلاعات و اخبار جديدي است که هر لحظه بر زندگي ما تأثير مي گذارد.
از سوي ديگر حجم عظيمي از انگاره هاي مورد نظر مديران و برنامه ريزان فرهنگي يک جامعه از طريق آموزش هاي تلويزيوني به مخاطبان منتقل مي شود . همين ظرفيت موجب شده که تلويزيون به يکي از مهم ترين ابزارها براي انتقال حجم عظيمي از انگاره هاي فرهنگي تبديل شود . به خصوص که در جهان فرهنگي امروز، سرمايه گذاري هاي عظيمي در حوزه ي آموزش هاي رسانه اي عمومي انجام مي شود.
بنابراين مسئله اصلي اين است که چگونه برنامه ريزي فرهنگي مي تواند از طريق ظرفيت ها و کارکردهاي تلويزيون آموزش هاي فرهنگي را در حوزه ي انتقال مفاهيم ارزشي و اخلاقي در جهت رفتار فرهنگي مخاطبان ايجاد کند . بدين منظور پژوهش حاضر سعي دارد تا توسط يک موردکاوي به ميزان تأثير گذاري يک برنامه تلويزيوني -که رسالت اش آموزش مفاهيم فرهنگ ديني و اخلاقي است – به نام ” از تو مي پرسند” بر رفتار فرهنگي مردم شهر تهران از نگاه برنامه ريزي فرهنگي بررسي داشته باشد .
۱-۳- ضرورت و اهميت تحقيق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در راستاي ضرورت و اهميت پژوهش هايي از اين قبيل مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
* با توجه به اين که طيف بينندگان بر اساس متغيرهاي مکاني، سن و جنس ، طبقه فرهنگي و ميزان تحصيلات در تأثيرپذيري از برنامه هاي تلويزيون متفاوت است لذا بايد شناسايي و برآورد ميزان تأثير و نفوذ اين برنامه بر مخاطبين مناطق شمال، شرق، غرب ، مرکز، و جنوب شهر تهران با انتخاب مناطقي خاص صورت پذيرد.
* با مشخص شدن ميزان اثرگذاري با توجه به تنوع مخاطبين مي توان برنامه ريزي دقيق تري به منظور هرچه افزايش اثربخشي اين قبيل برنامه هاي آموزشي (به خصوص در حوزه ي آموزش رسانه اي)انجام داد و درعين حال نيز با تعديل معايب و نقاط ضعف نيز به اين پايش کمک کرد.
* و در آخر نقش برنامه ريزي و برنامه ريزان فرهنگي در خصوص هدايت گري ،که مي تواند از طريق آموزش رسانه اي بر رفتار فرهنگي مردم شهر تهران داشته باشد.
۱-۴ – اهداف تحقيق
۱-۴-۱- هدف کلي
هدف کلي اين تحقيق بررسي و شناخت نقش برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه هاي تلويزيوني بر رفتار فرهنگي مي باشد که بدين منظور از برنامه تلويزيوني ” از تو مي پرسند” بر مخاطبان مناطق ۱،۳،۴،۵،۱۰ و۱۵ شهر تهران به عنوان يک موردکاوي استفاده مي شود.
۲-۴-۱- هدف کاربردي
هدف کاربردي اين پژوهش نيز ارزيابي پيامدهاي فرهنگي برنامه هاي تلويزيوني و کارکردهاي آن در حيطه ي آموزش هاي فرهنگي به خصوص در رفتار فرهنگي مخاطبان با نگاه هدفمند به توسعه ي فرهنگي در جامعه امروز است.همچنين شناخت نقش انتقال ارزشي-اخلاقي برنامه هاي تلويزيوني بر رفتار فرهنگي نيز ديگر هدف کاربردي اين پژوهش مي باشد.
۱-۴-۳- هدف ويژه
هدف ويژه ي اين پژوهش ارائه راه کارها در خصوص تأثيرگذاري بيشتر و/يا تعديل و افزايش نکات مؤثر بر رفتار فرهنگي افراد مختلف جامعه با رويکرد هماهنگي ميان ابزارها، عوامل و وسايل دخيل در حوزه ي سياست گذاري هاي عمومي و فرهنگي مي باشد.
۱-۵- سوالات تحقيق
سوالات اين تحقيق شامل موارد ذيل مي باشد:
۱-۵-۱- سوال اصلي
برنامه ريزي فرهنگي چگونه مي تواند از طريق برنامه تلويزيوني ” از تو مي پرسند” بر رفتار فرهنگي نقش داشته باشد؟
۲-۵-۱- سوالات فرعي
۱٫ به چه ميزان يک برنامه تلويزيوني ( از تو مي پرسند) مي تواند با انتقال مفاهيم ارزشي-اخلاقي بر رفتار فرهنگي نقش داشته باشد؟
۲٫ به چه ميزان برنامه ريزي فرهنگي مي تواند از طريق برنامه هاي تلويزيوني به ارزيابي رفتار فرهنگي بپردازد؟
۱-۶-فرضيه هاي تحقيق
فرضيات اين پژوهش را مي توان در فرضيات اصلي و فرعي به شکل زير طبقه بندي کرد:
۱-۶-۱- فرضيه اصلي
برنامه ريزي فرهنگي از طريق برنامه تلويزيوني ” از تو مي پرسند” بر رفتار فرهنگي مردم تهران نقش دارد.
۲-۶-۱- فرضيه فرعي
۱٫با توجه به برنامه تلويزيوني “از تو مي پرسند”، برنامه ريزي فرهنگي مي تواند اهداف فرهنگي-اخلاقي را ارزيابي کند.
۲٫ برنامه ريزي فرهنگي مي تواند از طريق برنامه تلويزيوني ” از تو مي پرسند” در انتقال ارزش هاي ديني واخلاقي برشهروندان تاثيربگذارد.
۱-۷-روش تحقيق
بر اساس نحوه ي گردآوري داده ها کنترل متغيرها و قابليت تعميم يافته ها و به طور کلي انجام تحقيق بر اساس روش۱، تحقيقات به چهار دسته ي کلي توصيفي ، پيمايشي، ميداني و علّي (آزمايشي) تقسيم مي شوند (خاکي،۲۰۸:۱۳۸۸) . بر همين اساس رويکرد غالب اين تحقيق در بخش مربوط به ابعاد وجودشناختي، برنامه ريزي، فرهنگ، برنامه ريزي فرهنگي، رسانه و آموزش رسانه اي (قسمت اول) به صورت توصيفي است و در بخش مربوط به موردکاوي مدنظر اين پژوهش و ارزيابي و تأثير آن بر مخاطبين(قسمت دوم) از روشي پيمايشي و ميداني استفاده مي شود.
۱-۸- روش جمع آوري اطلاعات
به طور معمول چهار ابزار عمده براي جمع آوري داده ها وجود دارند که شامل بررسي (مراجعه به) مدارک و اسناد، مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه مي باشد(همان:۲۳۹).در اين پژوهش در بخش توصيفي تحقيق روش کتابخانه اي و فيش برداري از مدارک و تحقيقات اسناد گذشته و ديگر آثار در راستاي اين پژوهش استفاده مي شود.همچنين در بخش پيمايشي و ميداني تحقيق علاوه بر روش اسنادي و فيش برداري از ابزار پرسش نامه نيز بهره گيري خواهد شد.
۱-۹- جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش شهروندان مناطق شمال،شرق،غرب،مرکز و جنوب تهران شامل مناطق ۱،۳،۴،۵،۱۰،۱۵ از طيف هاي متنوع جمعيتي مي باشند که تعدادي جهت بررسي به روش نمونه گيري انتخاب خواهند شد.
۱-۱۰- واحد آماري
واحد (نمونه) آماري به يک عضو واحد از يک جامعه آماري مي گويند.اين واحد نه لزوماً يک فرد، که مي تواند يک رويداد، يک شهر، يک گروه و يا يک ملت باشد(جوينده،۸۶:۱۳۸۷).در اين مطالعه نيز واحد آماري هر يک از شهروندان منتخب مناطق ۱،۳،۴،۵،۱۰و۱۵ شهر تهران مي باشند.
۱-۱۱- محدوديت هاي تحقيق
تحقيق حرکت و فرآيندي در جهت هدفي به نام حل يک مساله يا پاسخ به يک پرسش يا رد و اثبات يک فرضيه است . هر تحقيق با توجه به هدفي که دنبال مي کند توسط برخي محدوديت ها به عنوان يک واقعيت دچار کندي مي شود . اين پژوهش هم از اين امر مستثني نبوده است و لذا محدوديت که به طور مختصر به آن اشاره مي شود در پيمودن مسير اين تحقيق وجود دارد.
گستردگي و تنوع فرهنگي نمونه هاي آماري که در واقع شهروندان يک منطقه خاص نيز داراي تفاوت هاي فرهنگي فراواني با يکديگر هستند چه برسد به آن که مي خواهيم مناطق مختلف را مورد پرسش قرار دهيم.
۱-۱۲- تعريف مفاهيم تحقيق
اگر چه تعريف نظري و عملياتي هر يک از مفاهيم در فصل دوم و متغيرها به طور کامل در فصل سوم پژوهش ارائه خواهد شد و ليکن اينجا به منظور آشنايي مقدماتي و اوليه خواننده به طور مختصر و گذرا به تعريف پاره اي از مفاهيم اصلي اين تحقيق مي پردازيم.
۱-۱۲-۱- برنامه ريزي
۱-۱۲-۱-۱- تعريف برنامه ريزي
برنامه ريزي فعاليت مستمري است که نه تنها به مقصد بلکه به روش وصول به آن و تعيين بهترين مسير نيز توجه دارد(رضاييان،۱۹۲:۱۳۸۷) همجنين براي برنامه ريزي تعاريف متعددي ارائه شده است مثلا طرح تدابيري که بتوان به بهترين وجه(يا مناسب ترين صورت) از منابع موجود براي نيل به اهداف مطلوب استفاده کرد.
رابينز نيز برنامه ريزي را اين گونه تعريف مي کند: “وقتي سخن از برنامه ريزي به ميان مي آوريم منظورمان همان اهداف معيني است که براي تحت پوشش قرار دادن يک دوره ي زماني جندساله تنظيم مي شوند.اين اهداف نوشته مي شوند و در اختيار اعضاي سازمان قرار مي گيرند و سرانجام برنامه هاي کاري خاصي براي دست يابي به اين اهداف وجود دارند.اين بدين معني است که مديريت به وضوح مسيري را که مي خواهد طي کند-در چه نقطه اي هست و به کجا مي خواهد برود-تعريف مي کند.” (رابينز،۷۲:۱۳۸۹)
همان طور که مطرح شد مي توان برنامه ريزي را به صورت خلاصه مشتمل بر موارد ذيل تعريف کرد:
* پيش بيني و آينده نگري
* مشخص کردن اهداف يا دادن محتوا به هدف ها
* هماهنگي ميان ابزارها، عوامل و وسايل مختلف اجراي سياست سازمان ( رضائيان ، ۱۷۹:۱۳۸۷)
۱-۱۲-۲- فرهنگ
۱-۱۲-۲-۱- تعريف فرهنگ
فرهنگ را مي توان به تعبيري مجموعه اي از عقايد اجتماعي درباره ي چگونگي زندگي و الگويي براي قضاوت دانست.(لارنس و ساموئل هانتينگتون،۳۰:۱۳۸۵) همچنين فرهنگ سيستمي نمادين است که بايد آن را به عنوان نتيجه فعاليت هاي گروهي از افراد که ارزش ها ي يکسان با ديگر اقدامات آن ها دارد تعبير، درک، بحث، تشريع و تحسين کرد و مورد توجه قرار داد(همان:۳۵۶)در واقع فرهنگ به ما وسيله اي مي دهد تا با کمک آن ها جاي خود را در جهان دريابيم و نيز شيوه و ابزاري است براي ارتباط حال با گذشته و آينده مان .(صالحي اميري و کاووسي، ۳۳:۱۳۸۷)
۱-۱۲-۳- برنامه ريزي فرهنگي
۱-۱۲-۳-۱- تعريف برنامه ريزي فرهنگي
برنامه ريزي فرهنگي فعاليت ها، امکانات و تسهيلاتي را شامل مي شود که جمعا منابع فرهنگي يک جامعه را تشکيل مي دهند(مولينير،۴۹:۱۳۸۲).بدين منظور چارچوبي طراحي شده است که عرصه هاي متنوعي را که نگرش برنامه ريزي فرهنگي در زمينه ي طراحي سايت ها فراروي ما مي گشايد، نشان مي دهد.(هاشميان،۴۴:۱۳۹۱).
مطابق اين چارچوب برنامه ريزي فرهنگي يعني فرآيند تحت نظر داشتن و توجه به پيامدهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، زيست محيطي و نمادين منابع فرهنگي شهر(همان:۴۶).به بيان ديگر برنامه ريزي فرهنگي به سادگي به عنوان رويکردي هدفمند واستراتژيک به توسعه ي فرهنگي تعريف شده است که مثل هر نوع برنامه ريزي با ارزيابي کامل وضع موجود، تعيين اهداف کلي و جزيي دقيق و تعيين اولويت ها و مسأله هاي مشخص از راه طراحي و اجراي راه کارهاي عملي مشخص مي شود(آزادارمکي و ظهيري نيا،۲۳:۱۳۸۹).نکته مهم آن که برنامه ريزي فرهنگي فرآيند تشخيص پروژه ها، طراحي برنامه ها و مديريت استراتژي هاي اجرا را گويند.هدف از اين نوع برنامه ريزي نه برنامه ريزي کردن فرهنگ بلکه در واقع کسب يک نگرش فرهنگي به انواع سياست گذاري هاي عمومي است.(داودي،۱۲:۱۳۸۷)
۱-۱۲-۴- رفتار فرهنگي
۱-۱۲-۴-۱- تعريف رفتار فرهنگي
رفتار عبارت است از هر نمود، عمل و موضع گيري که انسان در زندگي مادي و معنوي بروز مي کند.اين يک مفهوم عام است که شامل همه ي انواع گفتار، کردار و نمودهاي عقلاني، عاطفي، انعکاسي و اضطراري…بوده و هر نمودي را که از علت و انگيزه اي بروز مي کند، دربرمي گيرد(شوندي،۲:۱۳۹۱)۲


پاسخ دهید