۲-۱-فرآيند بارش۸
۲-۲- باران۹
۲-۳-بارش ۹
۲-۴-انواع باران ها از نظر منشا پيدايش۱۰
۲-۴-۱-بارش کوهستاني۱۰
۲-۴-۲-بارش جبهه اي۱۰
۲-۴-۳-بارش سيکلوني۱۰
۲-۴-۴-بارش کنوکتيو۱۰
۲-۴-۵-بارش همگرايي۱۱
۲-۵-بارش سالانه ۱۱
۲-۶-.سيستم هاي سينوپتيک ۱۱
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۷-چرخند يا سيكلون(Cyclone)12
2-8-واچرخند يا آنتي سيكلون(Anticyclone)12
2-9-سوابق تحقيق۱۳
۲-۹-۱-سوابق تحقيق در ايران۱۳
۲-۹-۲-سوابق تحقيق در جهان۱۶
فصل سوم (روش اجراي تحقيق/ مواد و روشها)
۳-۱- مواد۱۸
۳-۲-موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه۱۸
۳-۳- محدوده مورد مطالعه۱۸
۳-۴- روش کار۲۰
۳-۴-۱-روش مقايسه اي۲۰
۳-۴-۲-روش مطالعه فيزيکي۲۰
۳-۴-۳-روش مطالعه سينوپتيک۲۰
۳-۴-۴-مراحل انجام کار۲۲
۳-۴-۴-۱-مرحله اول ۲۲
۳-۴-۴-۲- مرحله دوم ۲۲
۳-۴-۴-۳- مرحله سوم۲۲
۳-۴-۴-۴- مرحله چهارم۲۲
۳-۴-۴-۵-مرحله پنجم ۲۳
۳-۴-۴-۶- مرحله ششم ۲۳
۳-۴-۴-۷-مرحله هفتم۲۳
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق
۴-۱- بررسي بارش بالاي ۱۰۰ ميلي مترروزانه ايستگاه رشت۲۵
۴-۲-بررسي بارش بالاي ۱۰۰ ميلي مترروزانه ايستگاه انزلي۵۲
۴-۳٫ايستگاه آستارا۷۱
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴- ۴ بارندگي بيش از۱۰۰ ميليمتر روزانه در سه ايستگاه مشترک بصورت همزمان۹۴
۴-۵٫تفسير روزهاي سيل و بارش شديد در رشت۱۱۵
۴-۶٫تفسير روزهاي سيل و بارش شديد در آستارا۱۱۷
۴-۷ تفسير کليه گراف روزهاي بارش بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه که منجر به وقوع سيل
شده۱۱۸
۴-۸تفسير گراف روزهاي بارش بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه که منجر به وقوع سيل نشده ۱۲۱
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات
۵-۱٫بحث۱۲۶
۵-۲٫نتيجه گيري۱۲۶
۵-۲-۱٫بررسي الگوها و ايجاد بارش الگوها۱۲۷
۵-۳٫آزمون فرضيات۱۲۸
۵-۴٫پيشنهادات۱۲۸
منابع و ماخذ۱۲۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۳-۱٫مشخصات ايستگاههاي مورد مطالعه در تحليلهاي روزانه۱۸
جدول شماره ۴-۱- فراواني تکرار وقوع بارش بالاي ميليمتر ۱۰۰ در ماه۲۵
جدول شماره۴-۲-ميزان وقوع بارشهاي بالاي ۱۰۰ در هرماه به درصد از سال۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱۲۶
جدول شماره ۴-۳- بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه۲۷
جدول شماره ۴-۴٫ فرواني وقوع سيل در ايستگاه رشت۲۸
جدول شماره ۴-۵٫ وقوع سيل به همراه بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه براي ايستگاه
رشت۲۸
جدول شماره ۴-۶٫ميزان وقوع بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميليمتر در هرماه۵۳
جدول شماره ۴-۷٫ميزان وقوع بارشهاي بالاي ميليمتر ۱۰۰ در هرماه به درصد۵۳
جدول شماره ۴-۸٫ بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه۵۴
جدول شماره ۴-۹٫ فرواني وقوع سيل در ايستگاه انزلي۵۵
جدول شماره ۴-۱۰٫وقوع سيل به همراه بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه براي
ايستگاه انزلي۵۶
جدول شماره ۴-۱۱٫ بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه
جدول شماره ۴-۱۱٫فراواني بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميليمتر در هرماه طي دوره ۲۰ساله۷۳
جدول شماره ۴-۱۲٫ميزان وقوع بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميليمتر در هرماه به درصد۷۳
جدول شماره ۴-۱۳٫ فرواني وقوع سيل در ايستگاه آستارا۷۴
جدول شماره ۴-۱۴٫ وقوع سيل به همراه بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه براي
ايستگاه آستارا۷۵
جدول شماره ۴-۱۵٫فراواني تکرار وقوع بارش بالاي ۱۰۰ ميليمتر در ماه۹۵
جدول شماره ۴-۱۶٫سه ايستگاه مشترک بصورت همزمان۹۶
جدول شماره ۴-۱۷٫ بارندگي شديدروزانه ۷/۱۱/۲۰۰۸ و بارندگي منجر به سيل۲۵/۹/۲۰۱۱در
ايستگاه رشت۱۱۶
جدول شماره ۴-۱۸٫ بارندگي شديدروزانه ۴/۱۱/۲۰۰۴ و بارندگي منجر به سيل۳/۷/۲۰۰۶ در
ايستگاه آستارا۱۱۷
جدول شماره ۴-۱۹- اطلاعات گراف بارش هاي بالاي ۱۰۰ميليمتر روزانه منجر به سيل۱۱۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۴-۲۰- اطلاعات گراف بارش هاي بالاي ۱۰۰ميلي متر روزانه موجود در
سازمان هواشناسي۱۲۲
جدول شماره ۵-۱ تعداد و درصد ايجاد بارش هريک از الگوها در محدوده گيلان۱۲۷
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۴-۱٫ بارندگي سطح شهر رشت از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱۲۵
نمودار شماره ۴-۲٫ ميزان وقوع بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميليمتر در هرماه به درصد۲۶
نمودار شماره ۴-۳٫ بارش هاي بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه۲۷
نمودار شماره ۴-۴٫ بارندگي روزانه ايستگاه بندر انزلي از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱۵۲
نمودار شماره ۴-۵٫ بارندگي ماهانه شهرانزلي به درصد۵۳
نمودار شماره ۴-۶٫ بارش هاي بالاي ۱۰۰ ميليمتر روزانه انزلي۵۵
نمودار شماره ۴-۷٫ بارندگي روزانه شهر آستارا از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۱۷۱

نمودار شماره ۴-۸٫ بارش هاي بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه آستارا۷۲
نمودار شماره ۴-۹٫ درصد ماهانه بارش در ايستگاه آستارا۷۴
نمودار شماره ۴-۱۰٫ ميزان وقوع بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميليمتر در هرماه به درصد۹۵
نمودار شماره ۴-۱۱ . بارندگي شديدروزانه ۷/۱۱/۲۰۰۸ و بارندگي منجر به سيل۲۵/۹/۲۰۱۱در
ايستگاه رشت۱۱۶
نمودار شماره ۴-۱۲٫ بارندگي شديدروزانه ۴/۱۱/۲۰۰۴ و بارندگي منجر به سيل۳/۷/۲۰۰۶ در
ايستگاه آستارا۱۱۸
نمودار شماره ۴-۱۳٫ سيل ايستگاه رشت۱۲۰
نمودار شماره ۴-۱۴٫ سيل ايستگاه انزلي۱۲۰
نمودار شماره ۴-۱۵٫ آستارا بارندگي سيل ۳/۷/۲۰۰۶۱۲۰
نمودار شماره ۴-۱۶٫ نمودار مقايسه اي گراف سيل ها۱۲۱
نمودار شماره ۴-۱۷٫ نمودار بارندگي شديد ايستگاه رشت۱۲۳
نمودار شماره ۴-۱۸٫ نمودار بارندگيهاي شديد ايستگاه انزلي۱۲۳
نمودار شماره ۴-۱۹٫ نمودار بارندگي شديد ايستگاه آستارا۱۲۳
نمودار شماره ۴-۲۰٫ نمودار مقايسه اي بارندگيهاي شديد۱۲۴
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره ۳-۱٫موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه۱۹
شکل شماره ۴-۱ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱۴/۹/۱۹۹۲ قبل از بارش۲۹
شکل شماره ۴-۲ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۱۴/۹/۱۹۹۲قبل از بارش۲۹
شکل شماره ۴-۳ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱۵/۹/۱۹۹۲ روز بارش ميزان بارش
۳/۱۰۰ميلي متر۳۰
شکل شماره ۴-۴ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۱۵/۹/۱۹۹۲ روز بارش۳۱
شکل شماره ۴-۵ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱۶/۹/۱۹۹۲ روزبعد از بارش۳۱
شکل شماره ۴-۶ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۱۶/۹/۱۹۹۲ روزبعد از
بارش۳۲
شکل شماره ۴-۷ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۳۰/۸/۲۰۰۱ روز قبل ازبارش۳۳
شکل شماره ۴-۸ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۳۰/۸/۲۰۰۱ روز قبل از
بارش۳۳
شکل شماره ۴-۹ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۳۱/۸/۲۰۰۱ روز بارش۳۴
شکل شماره ۴-۱۰ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۳۱/۸/۲۰۰۱ روز بارش۳۵
شکل شماره ۴-۱۱ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱/۹/۲۰۰۱ روز بعد از بارش۳۵
شکل شماره ۴-۱۲ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۱/۹/۲۰۰۱ روز بعد از
بارش۳۶
شکل شماره ۴-۱۳ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۳۰/۹/۲۰۰۱ روز قبل از بارش۳۷
شکل شماره ۴-۱۴ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۳۰/۹/۲۰۰۱ روز قبل از
بارش۳۷
شکل شماره ۴-۱۵ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱ /۱۰/۲۰۰۱ روز بارش۳۸
شکل شماره ۴-۱۶ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۱ /۱۰/۲۰۰۱ روز بارش۳۹
شکل شماره ۴-۱۷ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲ /۱۰/۲۰۰۱ روز بعد از بارش۳۹
شکل شماره ۴-۱۸ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۲ /۱۰/۲۰۰۱ روز بعداز
بارش۴۰
شکل شماره ۴-۱۹ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۷/۱۱/۲۰۰۵ روز قبل از بارش۴۱
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره ۴-۲۰ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۷/۱۱/۲۰۰۵ روز قبل از
بارش۴۱
شکل شماره ۴-۲۱ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۸/۱۱/۲۰۰۵ روز بارش۴۲
شکل شماره ۴-۲۲ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۸/۱۱/۲۰۰۵ روز بارش۴۲
شکل شماره ۴-۲۳ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۹/۱۱/۲۰۰۵ روزبعد از بارش۴۳
شکل شماره ۴-۲۴ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۹/۱۱/۲۰۰۵ روزبعد از
بارش ۴۴
شکل شماره ۴-۲۵ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۴ /۹/۲۰۱۱روزقبل از بارش۴۴
شکل شماره ۴-۲۶ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتوپاسکال مورخ ۲۴ /۹/۲۰۱۱روزقبل از
بارش۴۵
شکل شماره ۴-۲۷ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۵ /۹/۲۰۱۱روز بارش۴۶
شکل شماره ۴-۲۸ نقشه سينوپتيک سطح۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۲۵ /۹/۲۰۱۱روز بارش۴۶
شکل شماره ۴-۲۹ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۶ /۹/۲۰۱۱روزبعد از بارش۴۷
شکل شماره ۴-۳۰ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۲۶ /۹/۲۰۱۱روزبعد از
بارش۴۸
شکل شماره ۴-۳۱ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۲ /۹/۲۰۱۲ روز قبل از بارش۴۸
شکل شماره ۴-۳۲ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتوپاسکال مورخ ۲۲ /۹/۲۰۱۲ روز قبل از
بارش۴۹
شکل شماره ۴-۳۳ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۳ /۹/۲۰۱۲ روز بارش۵۰
شکل شماره ۴-۳۴ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۲۳ /۹/۲۰۱۲ روز بارش۵۰
شکل شماره ۴-۳۵ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۴ /۹/۲۰۱۲ روز بعد از بارش۵۱
شکل شماره ۴-۳۶ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۲۴ /۹/۲۰۱۲ روز بعداز
بارش۵۱
شکل شماره ۴-۳۷ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۷ /۱۰/۹۸روز قبل از بارش۵۶
شکل شماره ۴-۳۸ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۷ /۱۰/۹۸روز قبل از
بارش۵۷
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره ۴-۳۹ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۸ /۱۰/۹۸روز بارش۵۷
شکل شماره ۴-۴۰ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۸ /۱۰/۹۸روز بارش۵۸
شکل شماره ۴-۴۱ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۹ /۱۰/۹۸روز بعداز بارش۵۸
شکل شماره ۴-۴۲ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۹ /۱۰/۹۸روز بعد از
بارش۵۹
شکل شماره ۴-۴۳ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۳۰/۹/۲۰۰۱ روز قبل از بارش۶۰
شکل شماره ۴-۴۴ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۳۰/۹/۲۰۰۱ روز قبل از
بارش۶۰
شکل شماره ۴-۴۵ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱/۱۰/۲۰۰۱روز بارش۶۱
شکل شماره ۴-۴۶ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۱/۱۰/۲۰۰۱روز بارش۶۱
شکل شماره ۴-۴۷ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲/۱۰/۲۰۰۱روز بعداز بارش۶۲
شکل شماره ۴-۴۸ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۲/۱۰/۲۰۰۱روز بعداز
بارش۶۳
شکل شماره ۴-۴۹ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲/۱۱/۲۰۰۴روزقبل از بارش۶۳
شکل شماره ۴-۵۰ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۲/۱۱/۲۰۰۴روزقبل از
بارش۶۴
شکل شماره ۴-۵۱ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۳/۱۱/۲۰۰۴روز بارش۶۵
شکل شماره ۴-۵۲ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۳/۱۱/۲۰۰۴روز بارش۶۵
شکل شماره ۴-۵۲ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۴/۱۱/۲۰۰۴روزبعداز بارش۶۶
شکل شماره ۴-۵۳ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۴/۱۱/۲۰۰۴روزبعداز
بارش۶۶
شکل شماره ۴-۵۴ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۵/۱۰/۲۰۱۱روزقبل از بارش۶۷
شکل شماره ۴-۵۵ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۲۵/۱۰/۲۰۱۱روزقبل از
بارش۶۷
شکل شماره ۴-۵۶ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۶/۱۰/۲۰۱۱روز بارش۶۸
شکل شماره ۴-۵۷ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۲۶/۱۰/۲۰۱۱روز بارش۶۹
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره ۴-۵۸ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۷/۱۰/۲۰۱۱روزبعد از بارش۶۹
شکل شماره ۴-۵۹ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۲۷/۱۰/۲۰۱۱روزبعد از
بارش۷۰
شکل شماره ۴-۶۰ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۷ /۱۰/۱۹۹۸ روزقبل از بارش۷۵
شکل شماره ۴-۶۱ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۷ /۱۰/۱۹۹۸ روزقبل از
بارش۷۶
شکل شماره ۴-۶۲ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۸ /۱۰/۱۹۹۸ روز بارش۷۶
شکل شماره ۴-۶۳ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۸ /۱۰/۱۹۹۸ روز بارش۷۷
شکل شماره ۴-۶۴ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۹ /۱۰/۱۹۹۸ روزبعد از بارش۷۸
شکل شماره ۴-۶۵ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۹ /۱۰/۱۹۹۸ روزبعد از
بارش۷۸
شکل شماره ۴-۶۶ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱۱/۷/۹۹ روزقبل از بارش۷۹
شکل شماره ۴-۶۷ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۱۱/۷/۹۹ روزقبل از
بارش۸۰
شکل شماره ۴-۶۸ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱۲/۷/۹۹ روز بارش۸۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل شماره ۴-۶۹ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۱۲/۷/۹۹ روز بارش۸۱
شکل شماره ۴-۷۰ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱۳/۷/۹۹ روز بعد از بارش۸۲
شکل شماره ۴-۷۱ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۱۳/۷/۹۹ روز بعد از
بارش۸۲
شکل شماره ۴-۷۲ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۳/۹/۲۰۰ روز قبل از بارش۸۳
شکل شماره ۴-۷۳ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۲۳/۹/۲۰۰ روز قبل از
بارش۸۳
شکل شماره ۴-۷۴ نقشه ينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۴/۹/۲۰۰ روز بارش۸۴
شکل شماره ۴-۷۵ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۲۴/۹/۲۰۰ روز بارش۸۵
شکل شماره ۴-۷۶ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۵/۹/۲۰۰۰ روز بعداز بارش۸۵
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره ۴-۷۷ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۲۵/۹/۲۰۰۰ روز بعد از
بارش۸۶
شکل شماره ۴-۷۸ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۸/۵/۲۰۰۲ روزقبل از بارش۸۷
شکل شماره ۴-۷۹ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۸/۵/۲۰۰۲ روزقبل از
بارش۸۷
شکل شماره ۴-۸۰ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۹/۵/۲۰۰۲ روز بارش۸۸
شکل شماره ۴-۸۱ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۹/۵/۲۰۰۲ روز بارش۸۹
شکل شماره ۴-۸۲ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱۰/۵/۲۰۰۲ روزبعد از بارش۸۹
شکل شماره ۴-۸۳ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۱۰/۵/۲۰۰۲ روزبعد از
بارش۹۰
شکل شماره ۴-۸۴ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲/۷/۲۰۰۶ روزقبل از بارش۹۰
شکل شماره ۴-۸۵ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۲/۷/۲۰۰۶ روزقبل از
بارش۹۱
شکل شماره ۴-۸۶ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۳/۷/۲۰۰۶ روز بارش۹۲
شکل شماره ۴-۸۷ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۳/۷/۲۰۰۶ روز بارش۹۲
شکل شماره ۴-۸۸ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۴/۷/۲۰۰۶ روزبعد از بارش۹۳
شکل شماره ۴-۸۹ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۴/۷/۲۰۰۶ روزبعد از
بارش۹۴
شکل شماره ۴-۹۰ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۲/۹/۱۹۹۷ روزقبل از بارش۹۶
شکل شماره ۴-۹۱ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۲۲/۹/۱۹۹۷ روزقبل از
بارش۹۷
شکل شماره ۴-۹۲ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۳/۹/۱۹۹۷ روز بارش۹۷
شکل شماره ۴-۹۳ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۲۳/۹/۱۹۹۷ روز بارش۹۸
شکل شماره ۴-۹۴ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۴/۹/۱۹۹۷ روزبعد از بارش۹۹
شکل شماره ۴-۹۵ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۲۴/۹/۱۹۹۷ روزبعداز
بارش۹۹
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره ۴-۹۵ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۷/۱۰/۱۹۹۸ روز قبل از بارش۱۰۰
شکل شماره ۴-۹۶ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۷/۱۰/۱۹۹۸ روز قبل از
بارش۱۰۱
شکل شماره ۴-۹۷ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۸/۱۰/۱۹۹۸ روز بارش۱۰۱
شکل شماره ۴-۹۸ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۸/۱۰/۱۹۹۸ روز بارش۱۰۲
شکل شماره ۴-۹۹ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۹/۱۰/۱۹۹۸ روزبعداز بارش۱۰۲
شکل شماره ۴-۱۰۰ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۹/۱۰/۱۹۹۸ روزبعداز
بارش۱۰۳
شکل شماره ۴-۱۰۱ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱۱/۳/۲۰۰۳روزقبل از بارش۱۰۴
شکل شماره ۴-۱۰۲ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۱۱/۳/۲۰۰۳روزقبل از
بارش۱۰۴
شکل شماره ۴-۱۰۳ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱۲/۳/۲۰۰۳روز بارش۱۰۵
شکل شماره ۴-۱۰۴ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۱۲/۳/۲۰۰۳روز بارش۱۰۶
شکل شماره ۴-۱۰۵ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۱۳/۳/۲۰۰۳روز بعد از بارش۱۰۶
شکل شماره ۴-۱۰۶ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۱۳/۳/۲۰۰۳روز بعد از
بارش۱۰۷
شکل شماره ۴-۱۰۷ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۴/۹/۲۰۱۱روزقبل از بارش۱۰۸
شکل شماره ۴-۱۰۸ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۲۴/۹/۲۰۱۱روزقبل از
بارش۱۰۸
شکل شماره ۴-۱۰۹ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۵/۹/۲۰۱۱روز بارش۱۰۹
شکل شماره ۴-۱۱۰ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۲۵/۹/۲۰۱۱روز بارش۱۰۹
شکل شماره ۴-۱۱۱ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۲۵/۹/۲۰۱۱روزبعداز بارش۱۱۰
شکل شماره ۴-۱۱۲ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۲۵/۹/۲۰۱۱روزبعداز
بارش۱۱۱
شکل شماره ۴-۱۱۳ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۶/۱۱/۲۰۱۱روزقبل از بارش۱۱۱
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره ۴-۱۱۴ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰هکتو پاسکال مورخ ۶/۱۱/۲۰۱۱روزقبل از
بارش۱۱۲
شکل شماره ۴-۱۱۵ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۷/۱۱/۲۰۱۱روز بارش۱۱۳
شکل شماره ۴-۱۱۶ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۷/۱۱/۲۰۱۱روز بارش۱۱۳
شکل شماره ۴-۱۱۷ نقشه سينوپتيک سطح زمين مورخ ۸/۱۱/۲۰۱۱روزبعد از بارش۱۱۴
شکل شماره ۴-۱۱۸ نقشه سينوپتيک سطح ۵۰۰ هکتو پاسکال مورخ ۸/۱۱/۲۰۱۱روزبعد از
بارش۱۱۵
چکيده
بارانهاي بيش از ۱۰۰ ميلي متر در يک روز يکي از عوامل بروز سيل و مخاطرات طبيعي اند که آگاهي از چگونگي وقوع و ميزان اثرات آن کمک بسزايي در کاهش آسيب هاي احتمالي محيطي مي نمايد. پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسي الگوهاي بارش بيش از ۱۰۰ ميلي متر در يک روز صورت گرفته است. محدوده اين تحقيق در سه ايستگاه باران سنجي مستقر در سطح استان محدود مي گردد. نتايج تحقيق نشان داد که : بالاترين ميزان بارش هاي بيش از ۱۰۰ ميلي متر در روز در ايستگاه انزلي بوقوع پيوسته است. همچنين با بررسي الگو هاي سينوپتيک هواشناسي پيش بيني حاکي از آن است که نحوه پيدايش بارندگي با چند الگو تطابق دارد.
در اين تحقيق روش به صورت توصيفي – تحليلي است ، براي تجزيه و تحليل از روش هاي کيفي و کمي بهره گيري شده است پس از بررسي الگو هاي سينوپتيکي نتايج نمودارهاي شدت – مدت نشان داد که بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميلي متر که منجر به پيدايش سيل گرديدند مشابه هم بوده و بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميلي متري که منجر به سيل نگرديدند درمدت کمتري بوقوع پيوسته است.
واژگان کليدي : بارش هاي بيش از ۱۰۰ ميلي متر در روز. الگوهاي سينوپتيک . شدت – مدت بارش. غرب گيلان
مقدمه
اقليم شناسي سينوپتيک تغييرات هواي روي زمين را براساس حرکت و تغيير الگوهاي فشار در سطح زمين و سطوح بالاي اتمسفر تبيين مي کند و سعي دارد الگوهاي غالب را در دراز مدت به دست آورد . بدين دليل مهمترين مورد کاربرد آن پيش بينيهاي کوتاه مدت و دراز مدت است . منبع اوليه اطلاعات مورد نياز آب و هواشناسي سينوپتيک نقشه هاي هواست .هر نقشه هوا پراکندگي هواي يک منطقه يا ناحيه را در يک لحظه زماني نشان مي دهد .دونوع نقشه هوا وجود دارد :۱)نقشه سطح زمين که پراکندگي هواي سطح زمين را نشان مي دهد. در اين نوع نقشه ها ارتفاع ايستگاهها به سطح دريا تبديل شده است به عبارت ديگر در همه جاي نقشه ارتفاع از سطح دريا صفر است در اين نقشه از بين عناصر هوا ،تنها مقدار فشار هوا به سطح دريا تبديل مي شود. اندازه بقيه عناصر ، وضعيت هوا را در ارتفاع سطح ايستگاه بيان مي کند .۲) نقشه هاي هوا ي سطوح بالاتر اتمسفر که شرايط هوا را در لايه هاي مختلف اتمسفر نشان مي دهند. در اين نقشه ها، فشار هوا در همه ايستگاهها يا نقاط نقشه يکسان است به عبارت ديگر هر نقشه هوا براي يک سطح همفشار تهيه شده است . ارتفاع سطح همفشار در نقاط مختلف نقشه فرق دارد. در نتيجه ارتفاع سطح همفشار در گستره نقشه به وسيله منحنيهاي هم ارتفاع نشان داده مي شود ..
اقليم شناسي سينوپتيک سعي دارد رابطه بين تغييرات الگوهاي گردش اتمسفر و پديده ها و فرايندهاي محيط زيست را شناسي کند.
مطالعات آب و هواشناسي سينوپتيکي در کشور ايران عمر چنداني ندارد و پژوهش هاي مربوط به آب و هواشناسي که به روش سينوپتيکي منجر به بارشهاي شديد استان گيلان مي باشد ، با توجه به اهميت بارش در کشور و استان گيلان موضوع جديدي است و ضروري به نظر مي رسد. (دکتر بهلول عليجاني، اقليم شناسي سينوپتيک )
اين تحقيق روي الگوهاي بارش بالاي ۱۰۰ ميلي متر روزانه در سه ايستگاه رشت ،انزلي و آستارا طي دوره ۲۰ ساله انجام گرفته و مقايسه روي گرافهاي مربوط به بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميلي متري که منجر به پيدايش سيل و بارشهاي بالاي ۱۰۰ ميلي متري که منجر به سيل نگرديده است نشان مي دهد که نمودار ها تمامي سيل هايي که در فصل پاييز بوقوع پيوسته مشابه هم وداراي چندين نقطه اوج مي باشند درحاليکه نمودار بارش هايي که بالاي ۱۰۰ ميلي متر بوده اما منجر به سيل نگرديده است در مدت کمتر و معمولا داراي يک نقطه اوج مي باشند.همچنين بررسي الگوهاي سينوپيتک اين بارشها نشان مي دهد حركت سامانه هاي جوي و شناخت تيپهاي هوايي كه جريانات بارش بيش از ۱۰۰ ميلي متر را به دنبال دارند، امكان تشخيص اين وضعيتهاي جوي با ظهور مجدد آن بر اساس داده ها و الگوهاي آينده ميسر خواهد شد و از نتايج آن در مديريتهاي ترابري و ساير بخشها در بارندگي و بارش سيل آسا مي توان استفاده كرد.

فصل اول
کليات تحقيق
۱ – ۱- بيان مسئله
شناخت قوانين حاکم بر توزيع بارش در يک مکان نيازمند شناخت عوامل تاثير گذار برآن است . به عبارتي شرايط اقليمي حاکم برهر مکان نتيجه ترکيب و تعاملي خاص بين عناصر و عوامل اقليمي مستقر در آن مکان است در اين رابطه بررسي و مطالعه سيستمهاي فشار حاکم بر هر ناحيه به عنوان عامل کنترل کننده آب و هوا بر ساير عناصر جوي اولويت دارد
کشور ايران باتوجه به تنوع اقليمي و موقعيت خاص جغرافيايي، قرار گرفتن در کمر بند خشک کره زمين و کوهستاني بودن از شرايطي حساس برخوردار مي باشد از آنجايي که اقتصاد استان گيلان به کشاورزي و بخصوص محصول برنج و پس از آن چاي وابسته مي باشد لذا اين استان به دليل موقعيت جغرافيايي و طبيعي به ويژه همجواري با درياي خزر و کوههاي البرز داراي شرايط آب و هوايي خاصي نسبت به ساير مناطق است بررسي و پژوهش در الگوهاي سينوپتيکي بارش هاي بالاي ۱۰۰ميلي متر در روز در اين استان از اهميت ويژه برخوردار بوده تا با توجه به وقوع چنين بارشهايي نسبت به تاثير آن برنامه ريزي بعمل آيد بارشهاي بيش از يکصد ميلي متر در يک روز بدليل نبود ساختارهاي لازم در مديريت شهري و روستايي و همچنين عدم رعايت حريم و بستر رودخانه ها در پيک سيلابي منجر به ايجاد سيلاب و خسارت شديد در گيلان بالاخص شهر رشت و روستاهاي اطراف رودخانه هاشده است.از آنجائيکه بارش به اين ميزان در يک روز معمولاً کمتر رخ مي دهد با بررسي سوابق هواشناسي مي توان به الگوي پراکنش مناسبي دست يافت تا بتوان ضمن استفاده از اين الگو با پيش بيني به موقع از ميزان خسارت وارده کاست و همچنين با بهبود مديريت شهري و روستايي نسبت ‍ به رفع مشکل به منظور افزايش ايمني شهروندان و جلوگيري از خسارت اقدام نمود.
۱-۲ – پرسش اصلي
آيابارشهاي بيش از ۱۰۰ ميلي متراز الگوي خاصي پيروي مي کنند؟
۱-۳-فرضيه تحقيق
بنظر مي رسدبارشهاي بيش از ۱۰۰ ميلي متردرروزاز الگو يا الگوهاي خاصي پيروي مي کنند.
۱-۴ -اهداف تحقيق
۱- شناسايي سوابق بارشهاي بيش از ۱۰۰ميلي متر و تاثير آن بر جوامع انساني و محيط جغرافيايي
۲- شناسايي الگوي بارشها جهت پيش بيني
۳ ارائه راهکار جهت کاهش پيش بيني و جلو گيري از خسارت احتمالي
۱-۵-هدف کاربردي
تحقيق فوق با توجه با اينکه از محدودترين پايان نامه هاي انجام شده مي باشد در سازمانهايي از جمله هواشناسي،جهاد،آبخيزداري ،معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري گيلان و اداره کل مديريت بحران استانداري گيلان ،فرمانداري رشت ،فرمانداري آستارا،فرمانداري انزلي و همچنين موسسات آموزشي قابل مي باشد.

۱-۶-روش کار
روش تحيق در اين پژوهش توصيفي ،تحليلي،با اهداف کاربردي مي باشد.

۱-۶-۱- روش گرد آوري اطلاعات
روش گرد آوري اطلاعات به صورت کتابخانه ،اسنادي بوده که بيشتر از سايتهاي هواشناسي و نرم افزارهاي مربوط استفاده گرديده است.
۱-۶-۲-ابزار گردآوري اطلاعات
با استفاده از فيش ? جدول ? نقشه ? نمودار و نرم افزار هاي آماري که در اين راستا با بهره گيري همانند توضيح ارائه شده به تبيين و استرداد منابع و ماخذ پرداخته و مورد استفاده قرار گرفته است.
باتوجه به عنوان پايان نامه به جستجو مطالب همگن با موضوع پرداخته شده که بر اين اساس نياز از کتب – مجلات -سايتهاي اينترنتي استفاده شده و نقشه هاي هوا شناسي با استفاده از اينترنت از سايت NOAAو اطلاعات دريافتي از اداره هواشناسي استان تهيه و سپس در مورد آن بررسي لازم صورت پذيرفت همچنين براي تهيه نقشه موقعيت مکاني از نرم افزار GISاستفاده شده است .
۱-۶-۳-روش تجزيه و تحليل اطلاعات
براي تجزيه و تحليل اطلاعات ضمن بهره جستن از الگوها و روشهاي مناسب در رابطه با تحقيق مورد نظر از روشهاي آماري و کمي استفاده مي شود.
۱-۷-محدوديتهاي تحقيق
هيچ تحقيقي بدون مشکل نبوده و در واقع مشکلات هر مرحله رهگشاي مرحله بعدي است گرچه وجود مشکلات و مسائل موجب کندي کار مي گردد وليکن با شناسايي طريقه حل آن تا حدودي جبران مي شود اما سعي شده با توجه به مشکلات تاحدي اين مسئله را بررسي کرد با اين حال برخي از مشکلات به شرح زير است:
– نبود آمار و اطلاعات منسجم و دقيق مربوط به موضوع تحقيق در ادارات
فصل دوم
(مرور منابع/ ادبيات تحقيق/ پيشينه تحقيق)
۲-۱-فرآيند بارش


پاسخ دهید