دکتر حسن گودرزي
نام دانشجو:
گلافشان فيروزجائيانگلوگاه
شهريورماه ۱۳۹۱

تقدير و تشکّر
پس از حمدوثناي خداوند متعال، در ابتدا لازم ميدانم که از زحمات بيدريغ استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر کمالجو که همواره و بيدريغ مرا مرهون راهنماييهايشان قرار دادهاند، تشکر کنم. از استاد گرامي جناب آقاي دکتر گودرزي که مشاوره اين پاياننامه را پذيرفتند، کمال تشکر را دارم. و نيز از اساتيد ارجمند آقايان دکتر يوسفي و دکتر مشايخي که داوري پاياننامه اينجانب را پذيرفتند،بينهايت سپاسگزارم.
همچنين بر خود لازم ميدانم که از همهي اساتيدي که در مراحل مختلف تحصيلي چراغ راه علم و دانش را بر من روشن کردهاند، به ويژه جناب آقاي دکتر جرفي که افتخار شاگردي درمحضر ايشان را داشتهام سپاسگزاري نمايم.

تقديم به:
پدر و مادر عزيزم؛
که در تمام مدت تحصيل مرهون کمک و ياري ايشان بودهام.
و همسر فداکارم و دخترم يسنا ؛
که وجود پر مهرشان مايهي دلگرمي و اميدم بوده است.

چکيده
مقامات حريري نوشته ابو محمد قاسم بن علي حريري بصري، اثري است گرانسنگ در موضوع مقامات که اين نويسندهي توانا آن را به تقليد از شيوهي بديعالزمان در پنجاه مقامه نگاشته، و در تصنع و تکلف از وي در گذشته و اين فن را به کمال رسانده است. هر مقامه در قالب داستاني کوتاه و مستقل است که شخصي به نام حارث بن همام، شيفتهي نوادر ادب، آن را روايت کرده است. و قهرمان داستانها، پيرمردي است شوخ، فرزانه، خطيب و داناي علوم و فنون ادبي به نام ابو زيد سروجي، که با خطابههاي شيرين خود همگان را ميفريبد.
قرآن کريم، مهمترين و بينظيرترين کتاب در نزد مسلمانان و به ويژه علما و ادبا است و کاملترين کتابي است که نازل شده و بلاغت و زيبايي آن همگان را شيفتهي خود نموده است و نويسندگان بسياري، از آن تأثير پذيرفتهاند. ابو القاسم حريري نيز از جمله کساني است که مقامات خويش را با تأثير پذيري از قرآن کريم بنا نهاده و از آيات و مضامين آن بهرهي وافر برده است.
در انجام اين پاياننامه، از روش کتابخانهاي براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. و سعي بر آن شده تا بينامتنيت قرآني را در مقامات حريري، که به حق يکي از کمنظيرترين آثار ادبي در ادبيات عرب، محسوب ميشود مورد بررسي و کند و کاو قرار دهد.
حريري از آيات نوراني قرآن کريم، بهره فراوان جسته است که در چهار گروه مورد بررسي قرار گرفته است:
۱- استفاده از الفاظ قرآن کريم ۲- استفاده از آيات قرآن کريم يا قسمتي از آن
۳- استفاده از مفاهيم و مضامين آيات الهي ۴- استفاده از الفاظ و مفاهيم آن.
پژوهشي که انجام شده، نشانگر اين است که کاربرد قرآن در کتاب مقامات حريري بسيار جالب توجه بوده، که شايد در اين بررسي فقط به بخشهايي از آن اشاره شده است. و اين امر بيان کنندهي توجه وافر اين شاعر به کلام خداوند ميباشد.
واژگان کليدي:
حريري، مقامات، قرآن کريم، بينامتنيت

فهرست مطالب
عنوانصفحه
مقدمه۱
فصل اول کليات تحقيق۴
۱-۱بيان مسأله۴
۱-۲مقامه۵
۱-۳کتاب “مقامات” حريري۶
۱-۴تناصّ قرآني در مقامات حريري۷
۱-۵سؤال پژوهش۹
۱-۶ پژوهشهاي علمي انجام شده قبلي در ارتباط با پايان نامه (بطور مختصر)۹
۱-۷ حدود پژوهش (در صورت لزوم) ۹
۱-۸ فرضيات پژوهش۹
۱-۹ اهداف اين پژوهش۹
۱-۱۰ خلاصه مراحل روش پژوهش۹
فصل ۲ زندگي حريري۱۱
۲-۱ درآمد۱۱
۲-۲ زندگي حريري۱۱
۲-۳ اساتيد حريري۱۲
۲-۴ حريري و ديوان خلافت۱۲
۲-۵ زشت رويي حريري۱۲
۲-۶ آثار حريري۱۳
۲-۷ ديگر اشعار او۱۳
۲-۸ سبب تأليف کتاب مقامات حريري۱۳
۲-۹ گنگي حريري در ديوان خلافت۱۴
۲-۱۰ راويان حريري۱۵
۲-۱۱ حريري و نهي از شراب۱۵
۲-۱۲ موافقان و مخالفان مقامات حريري۱۶
فصل۳ مقامات و بينامتنيت۱۸
۳-۱ درآمد…………………………………………….۱۸
۳-۲ نگاهي کلي به نثر عباسي۱۸
۳-۳ تصنيع در زندگي عربي۱۹
۳-۴ تصنيع و دواوين خلافت عباسي۱۹
۳-۵ جايگاه شاعران در نزد خلفا و امرا۲۰
۳-۶ اوجگيري موج تصنيع۲۰
۳-۷ تصنع………۲۱
۳-۸ پيدايش و ظهور مقامات۲۱
۳-۹ عوامل ظهور مقامات در عصر عباسي۲۲
۳-۹-۱ عامل اجتماعي۲۲
۳-۹-۲ عامل فرهنگي۲۴
۳-۱۰ مقامه در لغت۲۴
۳-۱۱ مقامه در اصطلاح۲۵
۳-۱۲ سير تحول معنايي مقامه۲۶
۳-۱۳ مقامه در قرآن۲۶
۳-۱۴ قهرمان در مقامات عربي۲۷
۳-۱۵ مبدع مقامات۲۷
۳-۱۶ مقامات حريري۲۸
۳-۱۷ راوي و قهرمان مقامات حريري۲۸
۳-۱۸ شخصيت قهرمان داستان، واقعيت يا خيال۲۸
۳-۱۹ نام مقامات۲۹
۳-۲۰ موضوع مقامات۲۹
۳-۲۱ ارزش ادبي مقامات۲۹
۳-۲۲ سبک مقامات۳۰
۳-۲۲-۱ استفاده از کنايات و آيات قرآن۳۰
۳-۲۲-۲ استفاده از سجعهاي متوالي وصنايع بديعي۳۱
۳-۲۲-۳ استفاده از شعر در ميان نثر۳۲
۳-۲۳ مقامات حريري راهي به درون وي۳۳
۳-۲۴ خلاصه اي از مقامات حريري۳۳
۳-۲۵ متأثران از مقامات حريري۳۴
۳-۲۶ مقامات حريري و ادب اروپايي۳۵
۳-۲۷آثار حريري۳۶
۳-۲۸ بديع الزمان همداني۳۶
۳-۲۹ سير مقامه نويسي پس از بديع الزمان۳۷
۳-۳۰ حريري و مقايسة وي با بديع الزّمان۳۷
۳-۳۱ تفاوت مقامات بديع الزمان همداني و حريري۳۹
۳-۳۲متن و بينامتن۴۰
۳-۳۳ تناص در لغت۴۱
۳-۳۴تناص در اصطلاح۴۲
۳-۳۵کريستوا و تعريف وي از بينامتنيت۴۲
۳-۳۶بينامتنيت در ادبيات غرب۴۳
۳-۳۷بينامتنيت در ادبيات عرب۴۴
۳-۳۸انواع تناص۴۵
فصل۴ بررسي بينامتنيت قرآني(تناص) در کتاب مقامات حريري۴۸
۴-۱ درآمد……۴۸
۴-۲ تأثير مفردات و الفاظ۴۸
۴-۲-۱ المثاني۴۹
۴-۲-۲ فؤاد أُم موسي۴۹
۴-۲-۳ أُم القري۴۹
۴-۲-۴ إنّا للّه………۵۰
۴-۲-۵ السماء و الأرض۵۰
۴-۲-۶ سواد الوجه و البيض۵۰
۴-۲-۷ اصحاب الکهف۵۰
۴-۲-۸ المصابيح۵۱
۴-۲-۹ الإنشقاق۵۱
۴-۲-۱۰ ألَنَّا له۵۱
۴-۳ تأثير آيات قرآن۵۱
۴-۴ تأثير مفاهيم قرآني۶۱
۴-۴-۱ ياري جستن از خدا۶۱
۴-۴-۲ امر به معروف و نهي از منکر۶۱
۴-۴-۳ پنهان نبودن چيزي از خداوند۶۲
۴-۴-۴ بازداشتن نفس۶۲
۴-۴-۵ مرگ۶۲
۴-۴-۶ فريبنده بودن زندگي دنيا۶۳
۴-۴-۷ وفاي به عهد۶۴
۴-۴-۸ مهماني دادن حضرت ابراهيم۶۴
۴-۴-۹ استرجاع۶۴
۴-۴-۱۰ قيامت۶۵
۴-۴-۱۱ توبه۶۶
۴-۴-۱۲ سوگندهاي قرآني۶۷
۴-۴-۱۳ داخل شدن در منزل۶۸
۴-۴-۱۴ ربا خواري۶۸
۴-۴-۱۵ عيبجويي۶۸
۴-۴-۱۶ تحمل سختيها۶۹
۴-۴-۱۷ کوتاه کردن آرزوها۶۹
۴-۴-۱۸ زنده کردن مردگان۶۹
۴-۴-۱۹ فضل خداوند۶۹
۴-۴-۲۰ عمل نيک۷۰
۴-۴-۲۱ عدم غفلت خداوند۷۰
۴-۴-۲۲ وفاداري۷۰
۴-۴-۲۳ درخواست از خداوند۷۱
۴-۴-۲۴ روشن ساختن پيري با موي سپيد۷۱
۴-۴-۲۵ ياري خواستن از خداوند۷۱
۴-۴-۲۶ مأيوس بر نگرداندن۷۲
۴-۴-۲۷ پنهان نماندن چيزي از خداوند۷۲
۴-۴-۲۸ حفاظت از آتش جهنم۷۲
۴-۴-۲۹ صبر۷۳
۴-۴-۳۰ داستان حضرت يوسف۷۳
۴-۴-۳۱ حضرت موسي و خضر(عليهما السلام)۷۳
۴-۴-۳۲ بذل و بخشش۷۴
۴-۴-۳۳ بيثباتي دنيا۷۴
۴-۴-۳۴ سرپيچي از نفس۷۴
۴-۴-۳۵ بخشش و گذشت۷۴
۴-۴-۳۶ رسوايي دنيا۷۵
۴-۵ تأثير الفاظ و مفاهيم۷۵
۴-۵-۱ آموختن بيان و الهام کردن روشني کلام۷۵
۴-۵-۲ هدايت به راه راست۷۶
۴-۵-۳ توانا بودن خداوند۷۶
۴-۵-۴ باز گشت به سوي خدا۷۶
۴-۵-۵ پنهان نبودن چيزي از خداوند۷۷
۴-۵-۶ مرگ۷۷
۴-۵-۷ نيکي۷۷
۴-۵-۸ حفظ امانت۷۷
۴-۵-۹ صبر۷۷
۴-۵-۱۰ سوگند به خداوند۷۸
۴-۵-۱۱ مقدم داشتن ديگران بر خود۷۹
۴-۵-۱۲ مُهر بر دلها۸۰
۴-۵-۱۳ خداي يگانه و بينياز۸۰
۴-۵-۱۴ گزاردن نماز۸۰
۴-۵-۱۵ بيهوش بر زمين افتادن قوم۸۱
۴-۵-۱۶ تواضع۸۱
۴-۵-۱۷ آشکار کردن راه راست از گمراهي۸۱
۴-۵-۱۸ هدايت شدگان۸۱
۴-۵-۱۹ شک باطلکنندگان۸۲
۴-۵-۲۰ مباح دانستن چيزهاي حرام هنگام نياز ضروري۸۲
۴-۵-۲۱ لا نه شرقي و نه غربي۸۲
۴-۵-۲۲ خداي آفريننده۸۲
۴-۵-۲۳ سخن حضرت مريم: اي کاش فراموش شده بودم۸۳
۴-۵-۲۴ برتري آخرت بر دنيا۸۳
۴-۵-۲۵ بهترين نگهبان۸۳
۴-۵-۲۶ وا نگذاشتن به حال خود۸۳
۴-۵-۲۷ فرعون و غرق شدنش در دريا۸۴
۴-۵-۲۸ در هم پيچيدن آسمان۸۴
فصل۵ نتيجهگيري۸۶
۵-۱ نتيجه……….۸۶
۵-۲ پيشنهادات آتي۸۹
فهرست منابع و مآخذ۹۰
منابع فارسي۹۱
منابع عربي۹۳
منابع اينترنتي۹۱

فهرست شکلها
عنوان صفحهشکل ۵-۱ نمودار درصدي استفاده از آيات قرآن۸۷

فهرست جدولها
عنوان صفحهجدول شماره ۵-۱ بررسي ميزان استفاده از آيات الهي۸۸

مقدمه
قرن چهارم هجري، دورهي بسيار آشکاري از زندگي عرب و مسلمانان در تمامي جوانب از جمله ادبيات داستاني ميباشد. و تأثير دولت آل بويه در آن بسيار زياد بوده است؛ چرا که آنها رابطهي محکمي را بين تاريخ خود و تاريخ خلافت عباسي پيوند زدند که هيچ دولت ديگري در آن عصر، چنين پيوندي نداشت.
در اواخر قرن چهارم هجري در زبان عربي از متفرّعات فنّ قصص، فنّ نويي به وجود آمد كه بر آن نام “مقامات” نهادند. مقامات، به طور کلي از انواع داستانهاي کهن ميباشد که با نثر مصنوع آميخته با شعر در مورد يک قهرماني است که به صورت ناشناس در داستان ظاهر ميشود، حوادثي به وجود ميآورد و همينکه در پايان داستان شناخته ميشود، ناپديد ميگردد تا آنکه دوباره در هيبتي ديگر، در مقامه بعدي آشکار ميشود (شميسا، ۱۳۷۳، ۲۰۷). لذا مقامات را ميتوان مجموعهاي از داستانهاي مجزّا دانست که داراي وحدت موضوع ميباشند. اين فن با داستاننويسي و افسانهپردازي از بعضي جهات مشابه و از پارهاي جهات مغاير بود.
مقامات بلافاصله پس از ابتكار و ابداع در زبان عربي، شهرتي تمام يافت و پيروان بسيار پيدا كرد و علّت آن اين بود كه در نثر عربي در اين عهد، ميل به تكلف در صنعت لفظي، شدّت يافته بود و ايجاد فنّ مقامات، راه را براي نويسندگان متصنّع هموار ميكرد. نيز به نظر ميرسد كه استغاثههاي مسجّع گدايان، براي ظهور سبك مخصوصي كه “بديع الزّمان همداني” در مقامات خود به وجود آورد بسيار مؤثّر بوده است. (ابراهيمي حريري، ۱۳۶۴، ۸)
بينامتنيت )تناص) يك اصطلاح ادبي است كه نخستين بار در زبان فرانسوي و در آثار اوليه ژوليا کريستوا، در اواسط تا اواخر دههي شصت مطرح شد.
بايد بدانيم که متون، در تشکيل يک متن دخيلاند و اين گفته به مثابهي معيارها و مقايسههايي نميباشد که شخص نويسنده براي تأليف متون جديد و خاص، چارهاي جز اين نداشته باشد که به اين تبعيت و پيروي کردن روي بياورد؛ بلکه مادهي اوليهاي که در توليد متون جديد به کار ميگيرد بر اساس نقشهاي است که آن را در ذهن و وجود خود ترسيم نموده است. (اکبري، ۱۳۸۰، ۶)
کتاب مقامات حريري در زمرهي بهترين آثاري است که به زبان عربي و در قالب نثر نگاشته شده است. اين کتاب شامل پنجاه مقامه و به صورت داستان ميباشد که راوي آن حارث بن همام و قهرمان آن ابوزيد سروجي است.
با توجه به اينکه در خصوص بينامتنيت قرآني در مقامات حريري سخن چنداني به ميان نيامده است، در اين تحقيق بدين مطالب پرداخته شد. در فصل اول به کليات تحقيق پرداخته شده است. در فصل دوم راجع به زندگي و ادب حريري، مختصري سخن گفته شد. در فصل سوم به مقامه و سير تاريخي آن و نکاتي در اين باره پرداخته شد. در ادامهي همين فصل دربارهي بينامتنيت نيز سخن به ميان آمد. در فصل چهارم چگونگي تأثير متن غايب (قرآن کريم) بر متن حاضر (مقامات حريري) از چهار منظر: تأثير مفردات و الفاظ قرآني، تأثير آيات يا قسمتي از آن، تأثير مفاهيم قرآني، تأثير الفاظ و مفاهيم مورد بررسي قرار ميگيرد. و در پايان، در فصل پنجم نتيجه بحث و بررسي گنجانده شده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل۱
کليات تحقيق

فصل اول کليات

۱-۱ بيان مسأله
اصطلاح تناص يا بينامتنيت۱، که از آن به ارتباط متون نيز تعبير ميشود، از ديرباز آبشخور بسياري از پژوهشگران معاصر و گذشته بوده است. ژوليا کريستوا۲ بنيانگذار اين نظريه است و انسانهاي مانند عبدالعزيز گرگاني تا محمد بنيس مغربي همه اينان دستي در اين مبحث داشتهاند. (حسيني، ۱۳۸۶، ۵۸)
اصطلاح بينامتنيت يك اصطلاح ادبي است كه نخستين بار در زبان فرانسوي و در آثار اوليه ژوليا کريستوا، در اواسط تا اواخر دههي شصت مطرح شد. کريستوا، در مقالاتي چون “متن در بند” و “واژه مکالمه، رمان” آثار نظريه پرداز اديب روسي، ميخائيل باختين۳ را به دنياي فرانسوي معرفي ميکند. (آلن، ۱۳۸۰، ۲۴)
همهي گفتهها وابسته به ديگر گفتهها يا خطابکننده به آنها هستند. هيچ گفتهاي يکتا و واحد نيست. همهي گفتهها از رهگذر ديگر آواهاي رقيب و متعارض مطرح ميشوند همانگونه که باختين مينويسد. (همان، ۴۱)
اصطلاح بينامتني زماني به کار ميرود که در خوانش يک متن به ساير متون و نوشتهها توجه شود و مشابهتها و مغايرتهاي ميان آنها کشف گردد. بر اساس اين نظريه، هر متني برخاسته و شکل گرفته از متون پيشينيان است. بر پايهي اصل اساسي بينامتنيت هيچ متني بدون پيشمتن نيست و همواره متنها بر پايههاي متنهاي گذشته بنا ميشوند. (ناطق مطلق، ۱۳۸۳، ۳۳)
متون، در واقع متشکل از همان چيزي هستند که نظريهپردازان اکنون آن را بينامتنيت مينامند. نظريهپردازان، مدعي آنند که عمل خوانش، ما را به شبکهاي از روابط متني وارد ميکند. تأويل يک متن، کشفکردن معنا يا معاني آن، در واقع رديابي همان روابط است؛ بنابراين خوانش، به صورت يک فرايند حرکت ميان متون در ميآيد. معنا نيز به چيزي بدل ميشود که ميان يک متن و همهي متون مورد اشاره و مرتبط با آن متن، موجوديت مييابد و اين برون رفت از متن مستقل، و ورود به شبکهاي از روابط متني است؛ متن به بينامتن بدل ميشود. (آلن، ۱۳۸۰، ۵)
اصطلاح بينامتنيت، تعاريف گوناگوني يافته که عمومأ به اصطلاحاتي چون “تخيل”، “تاريخ” يا “پسامدرنيسم” منتسب ميشود. به تعبير منتقد آمريکايي هارولد بلوم۴، معنايي کمتر از حد و نمودي بيش از حد يافتهاند. بينامتنيت به عنوان يکي از ايدههاي محوري موجود در نظريه ادبي معاصر، اصطلاح شفافي نيست. بنابراين، به رغم بهرهگيري مطمئنانه بسياري از نظريهپردازان و منتقدان از آن، نميتواند به شيوهي درستي مطرح شود. چنين اصطلاحي در معرض اين خطر قرار دارد که معنايش بيش از آني نباشد که هر منتقد خاصي ميخواهد از آن مراد کند. بينامتنيت، تداخل متنهاي ادبي قديم يا جديد، شعر يا نثر با متن اصلي است تا جايي که متن جديد، انسجام و نظم خود را از دست ندهد و تا حدي بر فکري که شاعر طرح کرده است دلالت کند. (همان، ۶)

۱-۲ مقامه
مقامه در لغت به معني “مجلس” و”جماعت حاضر در مجلس” و نيز”سخن راندن” است و از قيام سخنور در ميان جمع گرفته شده است. (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۱۴، ذيل واژه مقامه) معني ديگر آن، خطبه‌ها و گفته‌هايي است كه در مجلس‌ها بر زبان رانده مي‌شود. (ضيف، ۱۹۸۰، ۳۰۰)
مقامات در اصل، فنّي از انواع فنّ قصص است ولي با آن تفاوت دارد زيرا در فنّ قصص بيان رشته داستاني ضروري است اما در فنّ مقامات جنبه داستان به اندازهاي ضعيف است كه خواننده تمايلي به شنيدن موضوع داستان احساس نمي‌كند بلكه بيشتر در پي حلّ دشواري‌هاي لفظي و تركيبات متن و يافتن صنايع لفظي و بديعي آن است. اما از نظر داستاني مقامات را قصه‌هاي كوتاهي دانسته‌اند كه در آنها راوي معيني، شخص واحدي را در حالات گوناگون وصف مي‌كند و بر اثر الفاظ گوينده داستان به درازا مي‌كشد. (ابراهيمي، ۱۳۸۳، ۱۱) در مقامه نويسنده تلاش مي‌كند تا آنجا كه امكان دارد به زيبايي لفظي توجّه كند لذا موضوع داستان فراموش مي‌شود و تا حدّ اغراق، به اسلوب و ظاهر كلام پرداخته مي‌شود.
مقامه در اصطلاح ادبي، نوع خاصّي از داستان‌هاي کوتاه با نثري مسجّع است که حوادث آن در يک مجلس واحد دور مي‌زند. (ابن منظور، ۱۹۹۷، ج ۱۲، ۲۴۳ (از معروف‌ترين مقامه‌نويسان عرب، حريري است که بر مقامات وي شرح‌ها و حاشيه‌ها نگاشتند. (الفاخوري، بيتا، ۵۴۰) از جمله آن‌ها مي‌توان شرح الشريشي و ناصيف يازجي را نام برد. (حريري ، ۱۳۶۴، ۹)

۱-۳ کتاب “مقامات” حريري
يكي از شاهكارهاي حريري، مقامات اوست كه از مهم‌ترين آثار منثور عربي است. اين کتاب مشتمل بر پنجاه مقامه است وحريري نگارش اين كتاب را بين سال‌هاي ??? تا ??? هجري به زبان عربي به پايان رسانيده است. (الفاخوري، بيتا، ۵۴۰)
حريري کتاب “مقامات” را به دستور يكي از خلفا و وزرا نوشته است، ولي به طور دقيق مشخص نيست به حمايت و اشاره چه كسي بوده است. حريري در مقدمه مقامات، بدون آن‌كه از كسي نام ببرد، به طور مبهم اين موضوع را ذكر مي كند: ” فأشار مَن إشارتُه حكمٌ وطاعتُه غنم…”. (حريري، ۱۳۶۴، ۱۱)
در اين مورد مي‌توان نظر بهترين شارح مقامات حريري يعني “احمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي” را پذيرفت كه اين كار به تشويق خليفه “المستظهر بالله” صورت تحقق پذيرفته است. وتقريباً از ساير حدسيّات دقيق‌تر است و مقرون به صحّت مينمايد. (همان، ۸) هر چند كه شوقي ضيف، مشوّق او را سياستمدار ايراني، انوشيروان پسر خالد مي‌داند. (ضيف، ۱۹۸۰، ۳۰۰)
مقامات حريري از نظم خاصي برخوردار است و اين موضوع در تمام داستان‌هاي وي به چشم مي‌خورد. آغاز داستان با تحريك و فعاليت و گردش ومسافرت كه لازمه جواني است، شروع مي‌شود و آخر آن با استراحت و گوشه‌نشيني و توبه از اعمال گذشته و استغفار پايان مي‌پذيرد. (حريري، ۱۳۶۴، ۹)

۱-۴ تناصّ قرآني در مقامات حريري
با بررسي مقامات حريري ملاحظه مي‌شود كه حريري مقامات خويش را با استفاده از آيات نوراني‌ قرآن كريم به بلاغت و فصاحت و شيوايي آراسته مي‌كند.
بينامتني بين مقامات حريري و قرآن کريم از نوع بينامتني خارجي است و در اين پايان نامه تلاش بر آن است تا چگونگي تأثير متن غايب (قرآن کريم) بر متن حاضر (مقامات حريري) مورد بررسي قرار گيرد. به‌طور كلّي اين تأثير به چهار بخش: ۱- تأثير مفردات و الفاظ قرآني ۲- تأثير آيات يا قسمتي از آن ۳- تأثير مفاهيم قرآني ۴- تأثير الفاظ و مفاهيم، تقسيم مي‌شود.
* تأثير مفردات و الفاظ:
كلمات و الفاظ زيادي از قرآن کريم در مقامات حريري جلوه‌گري مي‌كند كه در اين بخش به برخي از آنها اشاره مي‌شود.
حريري در مقامه كوفيه مي‌نويسد:
و حُرمَــةِ الشَّـــيْخِ الذِي سَـــنَّ القِرَي وَ اَسَّــسَ المَــحـْجُوجَ فــي اُمِّ الـــقُــرَي
سوگند به حرمت آن پيري(ابراهيم صلوات الله عليه) كه مهماني دادن را سنّت نهاد و خانه زيارت كرده را در مكّه كه مادر آبادي‌هاست بنيان نهاد. (حريري، ۱۳۶۴، ۴۴)
در اين بيت، حريري از مفردات قرآن، بهره جسته و به شيوايي كلام خويش افزوده است. منظوراز اُمّالقري مكّه معظّمه است كه در قرآن نيز به‌كار رفته است. چنانكه خداوند متعال مي‌فرمايد:
(لِتُنْذِرَ اُمَّ القُري و مَنْ حولها). ( انعام /۹۲)
اُمّ به معني مركز است. مكّه معظّمه را از آن جهت”امُّ القُري” گويند كه مركز آبادي‌هاي حجاز بود. (قرشي، ۱۳۸۴،ج۱، ۱۱۶)
* تأثير آيات قرآن:
در بررسي مقامات حريري، چنانكه ملاحظه مي‌شود حريري نه تنها از مفردات قرآني استفاده كرده بلكه در بعضي مواقع، عين آيات قرآن يا قسمتي از آن را در متن مقامات به‌كار گرفته است.
حريري در مقامه صنعانيه مي‌نويسد: و تُزَحْزِحُ عن الظُّلْم ِثمَّ تَغْشَاهُ وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللهُ أحَقُّ أنْ تَخْشَاهُ: تو از ستم روي مي‌گرداني سپس به آن روي مي‌آوري و از مردم بيمناکي حال آن که خداوند سزاوارتر است که از او بترسي. (حريري، ۱۳۶۴، ۱۸)
حريري در اين مقامه عبارت “وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللهُ أحَقُّ أنْ تَخْشَاهُ ” را دقيقا از قرآن كريم گرفته است. خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد:
(وَ تَخْشَي النَّاسَ وَ اللهُ أحَقُّ أنْ تَخْشَاهُ ). (احزاب / ۳۷)
از مردم مي‌ترسي در حالي‌كه خدا سزاوارتر است كه از او بترسي.
* تأثير مفاهيم قرآني:
با تامّل در مقامات حريري ملاحظه مي‌شود كه حريري نه تنها از آيات قرآن به طور مستقيم در متن مقامات بهره جسته است، بلكه از مفاهيم قرآني نيز بي بهره نبوده است. هر چند كه به‌كار گرفتن آيات قرآن در متن مقامات، بيش از پيش به ارزش ادبي آن مي‌افزايد امّا استعمال مفاهيم و مضامين آيات قرآن نيز به نوعي بر زيبايي و شيوايي مقامات حريري افزوده است كه در اين بخش به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌شود.
حريري در مقامه كرجيه مي‌نويسد:
قال: اللَّهُمَّ! يَا مَن غَمَرَ بِنَوَالِهِ وَ أَمَرَ بِسُؤالِه: گفت بار خدايا اي کسي که با عطا و بخشش خود، مردم را پوشانده است و به خواستن و گدايي کردن از خود دستور داده است. (حريري، ۱۳۶۴، ۲۰۱) اين عبارت اشاره به سخن خداوند متعال دارد كه مي‌فرمايد:
(وَ سئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ): و از فضل خدا در خواست کنيد. (النساء / ۳۲)
* تأثير الفاظ و مفاهيم:
حريري همانگونه که از الفاظ و مفاهيم، هر يک به صورت جداگانه بهره گرفته بلکه در پارهاي موارد براي شيوايي کلام خويش از الفاظ و مفاهيم به صورت يکجا بهرهمند گشته است.
حريري در مقدمه مقامات خويش مينويسد: إنک علي کُلِّ شيءٍ قَدِير: به راستي که بر هر چيزي قادري. (حريري،۱۳۶۴، ۲۰۳)
اين عبارت برگرفته از الفاظ و مفهوم آيه۲۰ سوره بقره ميباشد. . الله تعالي در قرآن کريم ميفرمايد:
(إنَّ اللّهَ عَلي کُلِّ شَيءٍ قَدِير): که خدا بر هر چيز تواناست. (بقره/۲۰)

۱-۵ سؤال پژوهش
۱- حريري در مقامات خود از آيات قرآن به چه صورتهايي استفاده کرده است؟
۲- تناص قرآني در مقامات حريري، از چه نوع تناصي ميباشد؟
۱-۶ پژوهشهاي علمي انجام شده قبلي در ارتباط با پايان نامه (بطور مختصر)
با توجه به شهرت مقامات حريري، در برخي کتب ادبي و تاريخي اشاراتي به اين کتاب شده اما در ارتباط با بينامتنيت قرآني در مقامات حريري، کتاب يا مقاله مستقلي نوشته نشده است.

۱-۷ حدود پژوهش (در صورت لزوم) :
تمام کتاب مقامات حريري.

۱-۸ فرضيات پژوهش:
۱- حريري در مقامات خود از آيات قرآن به اشکال گوناگون استفاده کرده است.
۲- تناص قرآني حريري از نوع تناص خارجي است و آن تناصي است که متن به مراجع و منابع شعري، ادبي، ديني و . . . مي‌پردازد.

۱-۹ اهداف اين پژوهش:
نشان دادن كاربرد قرآن در کتاب مقامات حريري كه بيان كننده‌ى توجه فراوان اين شاعر به كلام خداوند مى‌باشد.
۱-۱۰ خلاصه مراحل روش پژوهش:
يافتن الفاظ، مفاهيم و عبارات قرانى درکتاب مقامات حريري و دسته‌بندى آنها و پژوهشي كوتاهى در زندگى و ادبيات حريري و يافتن نتيجه.

فصل ۲
زندگي حريري

فصل دوم زندگي حريري

۲-۱ درآمد
حريري بصري از ادبا و لغويان نامي قرن پنجم است. اکثر منابع وي را به نسبت حريري ذکر کردهاند که دال بر پيشه حريرفروشي پدرانش بوده، ولي برخي مانند ياقوت حموي او را “ابنالحريري” خواندهاند.

۲-۲ زندگي حريري
وي قاسم بن علي بن محمد بن حريري است که در سال ۴۴۶ هجري در يکي از نواحي بصره به نام مشان (ميشان) ديده به جهان گشود و در سال ۵۱۶ هجري چشم از جهان فرو بست. در عنفوان جواني به بصره رفت و علم حديث، ادبيات و زبان را فراگرفت. (ضيف، ۱۹۸۰، ۲۹۲)
او ساکن محله بني حرام بوده، و بدين خاطر او را حرامي گفتند. و بني حرام قبيلهاي از عرب ميباشند که بدانها نسبت يافت. حريري دو پسر دارد به نامهاي نجم الدين عبدالله و قاضي القضاه بصره ضياء الاسلام عبيدالله. (ابنخلکان، بيتا، ۵۸۶)
حريري صاحب ثروت بسيار بود چنانکه در همين شهرک، هيجده هزار درخت خرما داشت. (همان)

۲-۳ اساتيد حريري
حريري ادب و علوم و فنون ادبي را نزد ابوالحسن علي بن فضال مجاشعي فراگرفت و فقه را از محضر دو فقيه بزرگ شافعي، ابواسحاق بن علي بن شيرازي و ابنصباغ آموخت. (حريري، ۱۳۸۹، ۱۸)

۲-۴ حريري و ديوان خلافت
ديري نپاييد که حريري به سبب هوش و ذکاوتش در ديوان خلافت صاحبخبر شد و آن شغلي چون اداره اطلاعات يا انتشارات در عصر حديث است و اين شغل تا آخر دوره متقي بالله در فرزندانش ادامه يافت. (ضيف، ۱۹۸۰، ۲۹۲)

۲-۵ زشت رويي حريري
حکايت شده که وي شخصي زشتروي، بوده و شخصي ناآشنا به ديدارش آمد تا چيزي از وي فرا گيرد، هنگاميکه او را ديد، وي را خوار و کوچک شمرد. حريري اين مطلب را فهميد و هنگاميکه آن شخص از او خواست که به وي املاء کند گفت:
ما انت اول سـار نحره قـــــمر و رائـــد اعجبته خضـــرة الدمن
فاختر لنفسک غيري انني رجل مثل المعيدي فاسمع بي و لاترني
( ابنخلکان، بيتا، ۵۸۶)
ترجمه: تو اولين شخصي نيستي که ماه (حريري) با او روبرو شده، وهمچنين نخستين پيشاهنگي نيستي که سبزهي روييده بر زبالهها (کنايه از ظاهري زيبا و باطني کور) او را به شگفتي واداشته است.
براي خويش، شخصي غير از مرا بر گزين چون که من شخصي چون معيدي هستم؛ در مورد من بشنو اما مرا ملاقات نکن.
پس از آن، مرد خجالت کشيد و روانه شد.
آنچه از زشتي حريري کاست اين بود که او شخصي بسيار زيرک بوده، و گفته شده که به خاطر زيرکياش بزرگي يافت و همچنين هوش و ذکاوتش در شرق و غرب خوش درخشيد. (ضيف، ۱۹۸۰، ۲۹۳)
۲-۶ آثار حريري
وي در نهايت زيرکي و تيزفهمي بوده که از آن در دو جهت بهره برد؛ جهت اول، در ادب خود يعني شعر و نثرش که مجموعهاي از اشعار و رسائل را از خود بر جاي گذاشت و همچنين کتاب مقامات. از جهت دوم تأليف در نحو ميباشد که کتاب “ملحة الاعراب” را از خود بر جاي گذاشت که آن قصيدهاي است در نحو، و نيز “شرح کتاب ملحة الاعراب”. (همان، ۲۹۳)
وي همچنين کتابي در نقد دارد به نام “درة الغواص في أوهام الخواص” که در آن نويسندگان را بر ميشمارد. (الفاخوري،۱۳۸۱، ۵۴۰)

۲-۷ ديگر اشعار او
حريري همچنين اشعار بسياري دارد به غير از شعرهاي که در مقامات آورده است که از آن جمله است:
قال العواذل ما هذا الغرام بـه اما تري الشعر في خديه قد نبتا
فقلت والله لو ان المفنــد لـي تامل الرشـد في عينيه ما ثبتـا
و من اقام بارض وهي مجدبـة فکيف يرحل عنها و الربيع اتـي
(ابن خلکان، بيتا، ۵۸۶)
ترجمه: سرزنشگران گفتند اين چه عشقي است که به او داري، آيا نميبيني که شعر در گونههايش رشد کرده است.
گفتم به خدا سوگند اگر سرزنشگر من، عقل و خرد را در چشمانش ميديد، ايستادگي و مقاومت نميکرد. کسي که در سرزميني خشک اقامت گزيند، وقتي بهار بيايد، چگونه ميتواند از آنجا کوچ کند و به جايي ديگر برود.

۲-۸ سبب تأليف کتاب مقامات حريري
سبب تأليف کتاب مقامات، آنطورکه فرزندش ابوالقاسم عبدالله حکايت کرد چنين است: روزي پدرم در مسجد بني حرام نشسته بود پيرمردي ژندهپوش با اهبت سفرو فصاحت کلام و حسن عبارت، داخل مسجد شد جماعت حاضر از وي پرسيدند: اي پير از کجايي؟ گفت: از سروج هستم؛ از کنيهاش پرسيدند؛ گفت: ابوزيد. پس از آن پدرم مقامهي معروف به حراميه را نوشت که مقامهي چهل و هشتم ميباشد و به ابوزيد سروجي نسبت داد. اين مقامه مشهور شد و خبرش به وزير شرف الدين ابونصر انوشيروان بن خالد بن محمد قاشاني، وزير خليفه المسترشد بالله رسيد و آن را پسنديد و از پدرم خواست تا مقامههاي ديگر به آنان اضافه کند و او نيز با پنجاه مقامه به پايان رسانيد. (همان ، ۵۸۵)
ابن خلکان ميگويد در يکي از ماههاي سال ۶۵۶ هجري در قاهره نسخهاي از مقامات ديدم، که همهي آن به خط نويسندهي آن بود و با خط خود حريري، بر پشت آن نوشته شده بود: که او اين مقامات را براي وزير جلالالدين عميد الدوله ابي علي الحسن بن ابي العز علي بن صدقه وزير المسترشد نوشته است. و شکي نيست که اين روايت از روايت نخست درستتر است به خاطر اينکه به خط خود مصنف ميباشد. (همان، ۵۸۵)

۲-۹ گنگي حريري در ديوان خلافت
حريري هنگامي که چهل مقامه از مقامات را به پايان رسانيد، آن را با خويش از بصره به بغداد برد و دعوي تأليف آن را کرد؛ اما گروهي از ادباي آنجا ادعاي وي را نپذيرفتند. و گفتند تصنيف او نيست و متعلق به مردي مغربي از اهل بلاغت است که در بصره وفات يافت و اوراق تأليف او به دست حريري افتاده و به خود نسبت داده است. در اين وقت وزير ديوان، حريري را خواند و از صناعت وي پرسيد. گفت: من مردي از اهل انشاء ميباشم. وزير انشاء واقعهاي را اقتراح و طرح کرده و گفت در اين موضوع به سبک مقامه چيزي بنويس. وي تنها در گوشهاي از ديوان نشست و قلم و دوات و کاغذ گرفت و ديري در انديشه فرو رفت. هرچند کوشيد کلمهاي هم او را نگشود و خجل و سرافکنده برخاست و يکي از مخالفين وي يعني ابوالقاسم علي بن افلح شاعر در اين وقت گفت:
شيــخ لنـا من ربيعــةالفـرس ينتــف عثـنونــه من الهـوس۵
انطقــه ا? بالمــشان کمـــا رمــاه وسـط الديوان بالخـرس
ترجمه: ما پيري داريم از ربيعةالفرس که ريشهايش را از روي هوس ميکند. خداوند او را در قريهي مشان به سخن آورد، آنطور که در وسط ديوان او را گنگ رها کرد.
حريري چون به بصره بازگشت ده مقامه ديگر تصنيف کرد و به وزير فرستاد و از عي و گنگي خويش عذر خواست و گفت مهابت ديوان و حشمت وزير، مرا از نوشتن جواب اقتراح بازداشت. (همان، ۵۸۵)

۲-۱۰ راويان حريري
به خاطر اهميت کتاب مقامات و وسعت کاري که حريري انجام داده، راويان زيادي از وي روايت کردند. پسرش ابو القاسم عبد الله، و وزير علي بن طراد، و قوام الدين علي بن صدقه، و حافظ بن ناصر، و ابو العباس مندائي، و ابوبکر بن النقور، و محمد بن اسعد عراقي، و مبارک بن اسعد أزجي، و علي بن مظفر ظهيري، و احمد بن ناعم، و منوچهر بن ترکانشاه، و ابو الکرم کرابيسي، و ابو علي بن متوکل و ديگران از جمله کساني ميباشند که از وي روايت کردند. (حريري، بيتا، ۵)
گفته شده که او به هفتصد تن از يارانش اجازه داده که از وي روايت کنند و اين امر بينکنندهي جايگاه ادبي والايي بود که وي و مقاماتش از آن بهرهمند گشتند. (ضيف، ۱۴۲۸، ۴۷۴)

۲-۱۱ حريري و نهي از شراب
آوردهاند که شنيد يکي از يارانش به نام مطهر بن سلام بصري در بزم شراب نشسته، شراب خورده و مست شده است. اين ابيات را در حال سرود و براي او فرستاد:
ابا زيـــدٍ اعلَم أنَّ من شَرِبَ الطِّلا تُدَنِّسُ فافهَم سِرَّ قولي المُهَذَّبِ
و من قبلُ سُمِّيتَ المُطَهّرِ و الفَتَي يُصـدَّقُ بالأفعـال تسـمية الأبِ
فلا تحسُها کَيــما تکون مطهَّــراً و إلّا فغَيِّـر ذلک الإسمَ و اشرَبِ
ترجمه: اي ابو زيد بدان کسي که شراب مينوشد آلوده شود پس سخن دور از آلودگي مرا درياب.
تو را پيش از اين مطهر و جوانمرد گفتهاند. با افعال خود نامي را که پدر بر او نهاده است تصديق ميکند.
شراب مياشام تا مطهر باشي وگرنه نامت را تغيير ده و شراب بنوش.

۲-۱۲ موافقان و مخالفان مقامات حريري
مقامات حريري بعد از نمونههاي ابوالعلاء، مهمترين نمونهي ادبي است که در عصر عباسي ظهور پيدا کرد که از زمان آغاز پيدايش، مورد ستايش قرار گرفت و با عبارات گوناگوني از آن تمجيد کردند. شايد شگفتانگيزترين آن، چيزي باشد که زمخشري بيان داشته که تقريبا همعصر با حريري بوده است:
أُقســـم بالـله و آياتِـــــه و مَعشَـر الحـجِّ و ميقاتِــهِ
إنَّ الحـريريَّ حَـرِيٌ بــأن نکــتُبَ بالتِبـــر مقاماتِــه


پاسخ دهید