سپاس و ستايش مر خداي را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره
روز روشن تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان.
آفريدگاري که خويشتن را به ما شناساند و درهاي علم را بر ما گشود
و عمري و فرصتي عطا فرمود تا بدان بنده ضعيف خويش را در طريق
علم و معرفت بيازمايد.

د

تقديم به:
تقديم به روان پاک مادرم، درياي بي کران فداکاري و عشق
که وجودم برايش همه رنج بود و وجودش برايم همه مهر.
اميدوارم مطالعه هايم صالحات باقي براي روح ايشان باشد.
و تقديم با بوسه بر دستان پدرم:
به او که نمي دانم از بزرگي اش بگويم يا مردانگي، سخاوت،
سکوت، مهرباني و … پدرم راه تمام زندگي و دلخوشي
هميشگي است.

ه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: كليات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲٫ بيان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۳٫ اهميت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۴٫ اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۵٫ فرضيه هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۶٫ تعريف هاي نظري و عملياتي متغيرهاي پژوهش ………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۶-۱٫ تعريف نظري و عملياتي هوش هيجاني …………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۶-۲٫ تعريف نظري و عملياتي تعهد سازماني……………………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۶-۳٫ تعريف نظري و عملياتي عملکرد شغلي…………………………………………………………………………………… ۱۱
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
۲-۱٫ هوش هيجاني …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۱-۱٫ مفهوم هوش هيجاني ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۱-۲٫ تعريف هوش هيجاني ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۱-۳٫ نظريه هاي هوش هيجاني ……………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۱-۳-۱٫ ديدگاه گاردنر ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۱-۳-۲٫ ديدگاه کوپر …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۱-۳-۳٫ ديدگاه مي ير و سالووي …………………………………………………………………………………………………. ۱۹
و
ادامه ي فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱-۳-۴٫ ابعاد مدل چهار وجهي مي ير و سالووي ……………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۳-۵٫ ديدگاه گلمن ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۱-۳-۶٫ ديدگاه بار- آن ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱-۳-۷٫ مراحل آموزش هوش هيجاني ………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۲٫ تعهد سازماني ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۲-۱٫ مفهوم تعهد سازماني ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۲-۲٫ تعريف تعهد سازماني ………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۲-۳٫ ابعاد تعهد سازماني ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۲-۴٫ نظريه هاي تعهد سازماني …………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۲-۴-۱٫ ديدگاه ريچرز ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۲-۴-۲٫ ديدگاه بکر و بيلينگس …………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۲-۴-۳٫ ديدگاه رندال و کوته ……………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۲-۴-۴٫ ديدگاه لوتانز و شاوه …………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۲-۴-۵٫ ديدگاه اريلي و چتمن …………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۳٫ عملکرد شغلي ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۳-۱٫ مفهوم عملکرد شغلي ………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۳-۲٫ تعريف عملکرد شغلي ………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۳-۳٫ ابعاد عملکرد شغلي ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
ز
ادامه ي فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۳-۴٫ عوامل مؤثر بر عملکرد شغلي ………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۳-۵٫ ساير عوامل مؤثر بر عملکرد شغلي ………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۳-۶٫ نظريه هاي عملکرد شغلي ………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۳-۷٫ الگوي تغيير رفتار سازماني ………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲-۴٫ پيشينه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۴-۱٫ پژوهش هاي داخلي …………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۴-۲٫ پژوهش هاي خارجي …………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۲-۵٫ جمع بندي پيشينه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱٫ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۲٫ جامعه آماري و نمونه آماري ……………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۳٫ ابزار گردآوري اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۳-۳-۱٫ پرسشنامه هوش هيجاني …………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۳-۲٫ ضريب پايايي و روايي پرسشنامه هوش هيجاني …………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۳-۳٫ پرسشنامه تعهد سازماني ……………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۳-۳-۴٫ ضريب پايايي و روايي پرسشنامه تعهد سازماني ……………………………………………………………………… ۶۲
۳-۳-۵٫ پرسشنامه عملكرد شغلي …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۳-۶٫ ضريب پايايي و روايي پرسشنامه عملكرد شغلي ……………………………………………………………………. ۶۳
ح
ادامه ي فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۴٫ روش اجراي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۵٫ روش هاي آماري ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
۴-۱٫ توصيفي آماري متغيرهاي پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۶۶
۴-۱-۱٫ توصيف آماري سطح تحصيلات شرکت کننده ها ……………………………………………………………………. ۶۶
۴-۱-۲٫ توصيف آماري سابقه کار شرکت کننده ها ……………………………………………………………………………… ۶۷
۴-۱-۳٫ توصيف آماري وضعيت استخدام کننده ها ……………………………………………………………………………… ۶۸
۴-۲٫ مقايسه گروه ها بر اساس ويژگي هاي جمعيت شناختي ……………………………………………………………….. ۶۹
۴-۲-۱٫ هدف اول: مقايسه عملکرد شغلي در سطوح مختلف تحصيلي شرکت کننده ها……………………………. ۶۹
۴-۲-۲٫ هدف دوم: مقايسه عملکرد شغلي در سطوح مختلف استخدام شرکت کننده ها……………………………. ۷۰
۴-۲-۳٫ هدف سوم: مقايسه تعهد سازماني در سطوح مختلف استخدام شرکت کننده ها…………………………… ۷۱
۴-۳٫ توصيف آماري نمرات هوش هيجاني، تعهد سازماني و عملکرد شغلي شرکت کننده ها ………………….. ۷۲
۴-۴٫ تجزيه و تحليل فرضيه ها با استفاده از آمار استنباطي ………………………………………………………………….. ۷۳
۴-۴-۱٫ آزمون کلموگروف- اسميرنوف(K-S) ………………………………………………………………………………….. 73
4-4-2. تأمين اعتبار آزمون رگرسيون ………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۴-۴-۳٫ آزمون دوربين واتسون ………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۴-۴-۴٫ تعيين نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۴-۴-۵٫ تعيين هم خطي بودن خطاها …………………………………………………………………………………………….. ۷۶
ط
ادامه ي فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۵٫ آزمون فرضيه هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۵-۱٫ آزمون فرضيه۱:هوش هيجاني و ابعاد آن مي تواند عملکرد شغلي را پيش بيني کند …………………….. ۷۷
۴-۵-۲٫ آزمون فرضيه۲:تعهد سازماني و ابعاد آن مي تواند عملکرد شغلي را پيش بيني کند …………………….. ۷۹
فصل پنجم: بحث در نتايج
۵-۱٫ نتايج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
۵-۱-۱٫ نتايج فرضيه شماره۱……………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۵-۱-۲٫ نتايج فرضيه شماره۲ …………………………………………………………………………………………………………… ۸۲
۵-۲٫ بحث پيرامون يافته ها ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۵-۲-۱٫ بحث در فرضيه شماره۱: ……………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۵-۲-۲٫ بحث در فرضيه شماره۲: ……………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۵-۳٫ محدوديت هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۵- ۴٫ پيشنهادهاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸
۵-۴-۱٫ پيشنهادهاي برخاسته از پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۸۸
۵-۴-۲٫ پيشنهادهاي کاربردي …………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۵-۴-۳٫ پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده ……………………………………………………………………………………. ۸۹
فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
فهرست منابع انگليسي ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
منابع اينترنتي…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
ي
ادامه ي فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيوست هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
چکيده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

ک
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
۲-۱٫ پيش فرض هاي تعهد سازماني آلن و مي ير ………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۱٫ ويژگي مقطع شغلي جامعه آماري و نمونه آماري ………………………………………………………………………… ۶۰
۳-۲٫ شماره گويه هاي پرسشنامه هوش هيجاني …………………………………………………………………………………. ۶۱
۳-۳٫ شماره گويه هاي پرسشنامه تعهد سازماني ………………………………………………………………………………….. ۶۲
۴-۱٫ توزيع درصد فراواني سطح تحصيلات شرکت کننده ها ……………………………………………………………….. ۶۶
۴-۲٫ توزيع درصد فراواني سابقه کار شرکت کننده ها …………………………………………………………………………. ۶۷
۴-۳٫ توزيع درصد فراواني وضعيت استخدام شرکت کننده ها ……………………………………………………………… ۶۸
۴-۴٫ ميانگين عملکرد شغلي بر حسب سطح تحصيلات ……………………………………………………………………… ۷۰
۴-۵٫ ميانگين عملکرد شغلي بر حسب وضعيت استخدام ……………………………………………………………………. ۷۰
۴-۶٫ ميانگين تعهد سازماني بر حسب وضعيت استخدام …………………………………………………………………….. ۷۱
۴-۷٫ ميانگين هوش هيجاني بر حسب سطح تحصيلات …………………………………………………………………….. ۷۲
۴-۸٫ توصيف آماري متغيرهاي پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۷۲
۴-۹٫ آزمون کلمو گروف – اسميرنوف(K-S) …………………………………………………………………………………… 74
4-10. آزمون دوربين واتسون- هوش هيجاني و عملکرد شغلي …………………………………………………………. ۷۵
۴-۱۱٫ آزمون دوربين واتسون- تعهد سازماني و عملکرد شغلي …………………………………………………………. ۷۵
۴-۱۲٫ وضعيت هم خطي بودن خطاها…………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۴-۱۳٫ ضريب همبستگي پيرسون- هوش هيجاني و عملکرد شغلي …………………………………………………… ۷۷
۴-۱۴٫ آزمون رگرسيون- هوش هيجاني و عملکرد شغلي ………………………………………………………………… ۷۸
۴-۱۵٫ ضريب همبستگي پيرسون- تعهد سازماني و عملکرد شغلي …………………………………………………… ۷۹
ل
ادامه ي فهرست جدول ها
عنوان صفحه
۴-۱۶٫ آزمون رگرسيون- تعهد سازماني و عملکرد شغلي …………………………………………………………… ۸۰
م
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۲-۱٫ ابعاد هوش هيجاني گاردنر ………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲٫ مدل چهار گانه هوش هيجاني کوپر ……………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۳٫ مدل هوش هيجاني مي ير و سالووي …………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۴٫ مؤلفه هاي هوش هيجاني گلمن ………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۵٫ مراحل آموزش هوش هيجاني چرنيس، گلمن، امرلينگ، کووان و آدلر …………………………………….. ۲۹
۲-۶٫ مدل سه بخشي آلن و مي ير ………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۷٫ پيش فرض هاي تعهد عاطفي- سازماني ……………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۸٫ رابطه متقابل بين عملکرد شغلي، توانايي و انگيزش……………………………………………………………….. ۴۵
۴-۱٫ درصد فراواني سطح تحصيلات شرکت کننده ها …………………………………………………………………. ۶۷
۴-۲٫ درصد فراواني سابقه کار شرکت کننده ها ………………………………………………………………………….. ۶۸
۴-۳٫ پراکنش رگرسيون خطي هوش هيجاني و عملکرد شغلي …………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۴٫ پراکنش رگرسيون خطي تعهد سازماني و عملکرد شغلي …………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۵٫ هيستوگرام هوش هيجاني و عملکرد شغلي ………………………………………………………………………. ۱۰۴
۴-۶٫ هيستوگرام هوش هيجاني و عملکرد شغلي ……………………………………………………………………… ۱۰۴
ن
رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني با عملكرد شغلي در بين دبيران ورزش شهرستان كازرون در سال تحصيلي ۹۲ – ۱۳۹۱
به وسيله ي : فريبا رضازاده
چكيده:
هدف اصلي در پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني با عملکرد شغلي در بين دبيران ورزش مدارس شهرستان کازرون در سال تحصيلي ۹۲- ۱۳۹۱ بود.
پژوهش حاضر، يک مطالعه ي استنباطي – کاربردي است. جامعه آماري، همه ي ۶۲ دبير ورزش شهرستان کازرون گزينش شد. داده هاي پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه هوش هيجاني پيترايدز و فارنهام(۲۰۰۲)، تعهد سازماني پورتر و همکاران(۱۹۷۴) و عملکرد شغلي پاترسون(۱۹۹۰)، همراه با شيوه ارزش گذاري ليکرت جمع آوري شدند. تکميل پرسش نامه ها به روش خود پاسخگويي بود. داده ها به وسيله شاخص هاي آمار توصفي، تحليل واريانس يک طرفه، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به آزمون گذاشته شدند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد که يک همبستگي مثبت و معنادار بين هوش هيجاني و هر يک از ۴ مؤلفه هوش هيجاني با عملکرد شغلي وجود دارد و يک همبستگي مثبت و معنادار بين تعهد سازماني و هر يک از دو مؤلفه هاي تعهد عاطفي و تعهد هنجاري با عملکرد شغلي وجود دارد. ضمن اينکه، بين تعهد مستمر و عملکرد شغلي همبستگي منفي بود. به علاوه، آزمون رگرسيون نشان داد که ۱- هوش هيجاني و هر يک از مؤلفه هاي آن قابليت نسبتاً بالايي در تبيين واريانس عملکرد شغلي دارند. ۲- تعهد سازماني و هر يک از مؤلفه هاي آن قابليت تبيين عملکرد شغلي را دارند.
نتيجه گيري:
الف: هوش هيجاني، نقش نسبتاً بالايي در تبيين واريانس عملکرد شغلي دارد، ب: تعهد سازماني نقش نسبتاً پاييني در تبيين واريانس عملکرد شغلي دارد و مؤلفه تعهد مستمر، رابطه معکوس با عملکرد شغلي دارد.
واژه هاي کليدي: هوش هيجاني، تعهد سازماني، عملکرد شغلي.
۱

فصل اول
كليات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه
امروزه يكي از مؤثرترين عوامل بقاي سازمان ها، برخورداري از منابع نيروي انساني کارآمد است. به طوري که لازمه اثربخشي هر سازماني، داشتن نيروي انساني کارآمد و مؤثر مي باشد. جستجو در علل پيشرفت و موفقيت جوامع توسعه يافته، گوياي برخورداري از آموزش و پرورش کارآمد و اثر بخش مي باشد. به دليل سير تغيير و تحول ها و پيشرفت هاي اجتماعي، سازمان آموزش و پرورش از جمله سازمان هاي مهم و مؤثر و داراي حساسيت خاص است. از اين رو، شناخت دقيق نيروي انساني شاغل در نظام آموزش و پرورش از ضرورت هاي خاص در برنامه ريزي هاي آموزش و پرورش مي باشد.
شناخت ويژگي هاي شخصيتي معلمان مي تواند شرايط را براي جذب و نگهداري آنها مطلوب تر نمايد و از طرفي، سازمان هاي آموزشي مي توانند با اعمال کارکردهاي مختلف و مناسب با نوع ويژگي هاي شخصيتي معلمان، عملکرد و اثربخشي آنان را افزايش دهند. بنابراين انتخاب و انتصاب افراد در مشاغلي خاص همچون معلمي بايد با شناخت کامل آنان از نظر ويژگي هاي شخصيتي همراه باشد(قرباني۱۳۸۲).
مهمترين ويژگي شخصيتي اثرگذار روي عملکرد کارکنان، ويژگي هوش هيجاني افراد است. تحقيق ها نشان مي دهد كه هوش هيجاني در كسب موفقيت ها بيش از هوش شناختي و مهارت هاي تخصصي نقش دارد(ويرجنيا ، ۲۰۰۷، چن۱ و همكاران ۱۹۹۸).
بار-آن۲(۱۹۹۷)، هوش هيجاني را آرايشي از استعدادهاي غيرشناختي، قابليتها و مهارتهايي ميداند که توانايي فرد را در سازگاري با شرايط و فشارهاي محيطي افزايش ميدهد. نتايج پژوهش هاي مختلف نشان
داده است که مهارتها و قابليتهاي هيجاني و عاطفي، عامل پيشبينيکننده ي موفقيتها، پيامدهاي مثبت
۱٫ Virginia, D.B, Chen et al
2. Bar-on, R
3
در محيط کار، خانواده و مدرسه محسوب ميشوند و آثاري قابل ‌مشاهده دارند. لذا، برنامه ريزي براي بهبود ويژگي هوش هيجاني اقدامي ضروري است که هم به نفع سازمان و هم به نفع کارکنان مي باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عامل ديگر مؤثر بر عملکرد شغلي کارکنان، مجموعه ي ارزش ها و نگرش ها با نمود تعهد سازماني است. تعهد سازماني عبارت است از حالتي که فرد، سازمان را معرف خود مي داند و آرزو دارد که در عضويت آن سازمان باقي بماند. ديدگاه هاي متفاوتي در مورد تعهد سازماني وجود دارد. آلن و مي ير۱(۱۹۹۷ و ۱۹۹۰)، بيان مي کنند که تعهد سازماني مي تواند روي برخي از رفتارهاي شغلي مهم مثل ترک شغل، غيبت، رفتار انحرافي، عملکرد، رفتارهاي مبتني بر نوع دوستي، همکاري و غيره تأثير گذار باشد.
در سازمان آموزش و پرورش همواره سعي شده است که دريافت مناسبي از نگرش ها و تعهدهاي اعضا و کارمندان تعيين و تعريف گردد. زيرا نگرش افراد با رفتارهايي از جمله عملکرد شغلي در ارتباط است که براي سازمان بسيار اهميت دارد. اما، در سازمان آموزش و پرورش در حوزه ورزش و تربيت بدني، بيشتر به تخصص ها و مهارت هاي حرفه اي معلمان ورزش پرداخته مي شود و کمتر به نقش نگرش و ويژگي ها روي عملکرد شغلي معلمان ورزش اهميت داده مي شود. در حالي که حجم زيادي از مطالعه هاي علمي انجام شده مربوط به تأثير مهم ويژگي ها و تعهد سازماني روي بازدهي افراد در سازمان بوده است. با توجه به اهميت مطالبي که گفته شد، لازمه دستيابي به اهداف ورزش در آموزش و پرورش بهره وري از عملکرد معلمان ورزش با هوش هيجاني برتر و برخوردار از تعهد و وفاداري بالا نسبت به سياست هاي سازمان است تا در محيطي سالم و پويا با همه توانمندي هاي بالقوه خود براي تحقق اهداف ورزش سازمان و جامعه خدمت نمايند.
۱٫ Allen & Mayer


پاسخ دهید