۲-۲-۷) خلق استراتژي تعهد۲۰
۲-۲-۸) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني۲۱
۲-۲-۹) شاخص‌هاي تعهد سازماني۲۳
۲-۲-۱۰) فرآيند ايجاد تعهد سازماني۲۴
۲-۲-۱۱) ديدگاه‌هايي درباره تعهد سازماني۲۵
۲-۲-۱۲) نتايج تعهد سازماني۲۷
۲-۳) بخش دوم :رضايت شغلي۲۸
۲-۳-۱)تعاريف رضايت شغلي۲۸
۲-۳-۲) اهميت رضايت شغلي۳۰
۲-۳-۳) عوامل مؤثر بر رضايت شغلي۳۱
۲-۳-۵) ابزارهاي اندازه‌گيري رضايت شغلي۳۴
۲-۴) رفتارهاي اخلاقي۳۶
۲-۴-۱)تاريخچه۳۶
۲-۴-۲) تعاريف و مفاهيم رفتارهاي اخلاقي۳۶
۲-۴-۳) اهميت اخلاق۳۷
۲-۴-۴) اخلاق از نظر اسلام۳۸
۲-۴-۵) ابعاداخلاق۳۸
۲-۴-۶) رابطه استانداردهاي اخلاقي و الزامات قانوني۳۸
۲-۴-۷) روش‌هاي التزام به رفتارهاي اخلاقي در سازمان‌ها۳۹
۲-۴-۸) نظريه‌هاي اخلاق۴۰
۲-۴-۹) عناصر اخلاقي۴۲
۲-۴-۱۰) سطوح رفتارهاي اخلاقي در عرصه‌ي سازماني۴۲
۲-۴-۱۱) مدل‌هاي اخلاق سازماني۴۳
۲-۴-۱۲) فوايد و كاركردهاي اخلاق در سازمان۴۶
۲-۴-۱۳) منابع ارزش‌هاي اخلاقي۴۷
۲-۴-۱۴) آثار مثبت رعايت اصول اخلاقي۴۸
۲-۵)بخش سوم:پيشينه۵۰
فصل سوم ـ روش اجراي تحقيق
۳-۱) مقدمه۵۷
۳-۲) روش تحقيق۵۷
۳-۳) جامعه‌ي آماري و نمونه آماري۵۷
۳-۴) روش نمونه‌گيري۵۸
۳-۵) ابزار گردآوري داده‌ها و اطلاعات۵۸
۳-۶) روايي ابزار اندازه‌گيري۵۹
۳-۷) پايايي (قابليت اطمينان)۵۹
۳-۸) روش تجزيه و تحليل داده‌ها واطلاعات۶۰
فصل چهارم ـ تجزيه و تحليل داده‌ها
۴-۱) مقدمه۶۲
۴-۲) توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان:۶۳
۴-۳) توصيف متغيرهاي تحقيق۶۷
۴-۴) آزمون کلوموگروف – اسميرنف۷۴
۴-۵) آزمون فرضيات تحقيق۷۴
فصل پنجم ـ نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۵-۱) مقدمه۸۱
۵-۲) نتايج آمار استنباطي۸۱
۵-۲-۱)نتايج آزمون فرضيه اول۸۱
۵-۲-۲)نتايج آزمون فرضيه دوم۸۱
۵-۲-۳)نتايج آزمون فرضيه سوم۸۱
۵-۲-۴)نتايج آزمون فرضيه چهارم۸۱

۵-۲-۵)نتايج آزمون فرضيه پنجم۸۲
۵-۲-۶)نتايج آزمون فرضيه ششم۸۲
۵-۳)پيشنهادات۸۲
۵-۳-۱)پيشنهادات براساس فرضيه هاي تحقيق۸۲
۵-۳-۲) محدوديت‌هاي تحقيق۸۳
۵-۴) پيشنهادات براي تحقيقات آتي۸۴
ضمايم۸۸
منابع و مآخذ۹۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۲-۱) ميزان اختلاف ابعاد تعهد ۲۷
جدول ۲-۲،تعاريف اخلاق۳۷
جدول ۳-۱،مقادير آلفاي متغيرها۶۰
جدول۴-۱) توصيف جنسيت پاسخ دهندگان۶۳
جدول۴-۲) توصيف سن پاسخ دهندگان۶۴
جدول۴-۳) توصيف وضعيت تاهل پاسخ دهندگان۶۵
جدول۴-۴) توصيف تحصيلات پاسخ دهندگان۶۶
جدول۴-۵) توصيف متغير تعهد سازماني۶۷
جدول۴-۶) توصيف متغير رفتار اخلاقي۶۸
جدول۴-۷) توصيف متغير رضايت شغلي۶۹
جدول۴-۸) توصيف متغير حقوق و دستمزد۷۰
جدول۴-۹) توصيف متغير رضايت از همکار۷۱
جدول۴-۱۰) توصيف متغير رضايت از کارفرما۷۲
جدول۴-۱۱) توصيف متغير رضايت از شغل۷۳
جدول۴-۱۲) آزمون كولموگروف- اسميرنف۷۴
جدول۴-۱۳) ضريب همبستگي بين رفتار اخلاقي و تعهد سازماني۷۴
جدول۴-۱۴) ضريب همبستگي بين رضايت شغلي و تعهد سازماني۷۵
جدول۴-۱۵) ضريب همبستگي بين حقوق ودستمزد و تعهد سازماني۷۵
جدول۴-۱۶) ضريب همبستگي بين رضايت از همکار و تعهد سازماني۷۶
جدول۴-۱۷) ضريب همبستگي بين رضايت از کارفرما و تعهد سازماني۷۷
جدول۴-۱۸) ضريب همبستگي بين رضايت از شغل و تعهد سازماني۷۷
جدول۴-۱۹) آزمون رگرسيون بين رفتار اخلاقي و رضايت شغلي و تعهد سازماني۷۸
جدول۴-۲۰) آزمون رگرسيون بين ابعاد رضايت شغلي و تعهد سازماني۷۹
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱) عوامل مؤثر بر تعهد سازماني ۲۲
نمودار ۲-۲) نمودار هرم سطح تعهد۲۵
نمودار۴-۱) نمودار دايره اي جنسيت پاسخ دهندگان۶۳
نمودار۴-۲) نمودار ميله اي سن پاسخ دهندگان۶۴
نمودار۴-۳) نمودار ميله اي وضعيت تاهل پاسخ دهندگان۶۵
نمودار۴-۴) نمودار ميله اي تحصيلات پاسخ دهندگان۶۶
نمودار۴-۵) هيستوگرام متغير تعهد سازماني۶۷
نمودار۴-۶) هيستوگرام متغير رفتار اخلاقي۶۸
نمودار۴-۷) هيستوگرام متغير رضايت شغلي۶۹
نمودار۴-۸) هيستوگرام متغير حقوق و دستمزد۷۰
نمودار۴-۹) هيستوگرام متغير رضايت از همکار۷۱
نمودار۴-۱۰) هيستوگرام متغير رضايت از کارفرما۷۲
نمودار۴-۱۱) هيستوگرام متغير رضايت از شغل۷۳
فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱) مدل تحقيق۷
شكل ۲-۲) تعهدات پنچ‌گانه ۱۶
شكل ۲-۱) پيش‌فرضهاي تعهد سازماني ۱۷
شكل ۲-۳) مدل تعهد سازماني ۲۳
شکل ۲-۴)رابطه‌ي بين مقررات قانوني و استانداردهاي اخلاقي ۳۹
شكل ۲-۵) مدل اخلاق سازماني با رويكردي نظام يافته ۴۴
شكل ۲-۶) مراحل توسعه‌ي اخلاقيات كولبرگ ۴۵
شكل ۲-۸) نيروهايي كه به اخلاق مديريت شكل مي‌دهند ۴۸
چکيده
تحقيق حاضر با هدف سنجش تاثير رفتار اخلاقي و جنبه هاي مختلف رضايت شغلي بر تعهد سازماني کارمندان آموزش و پرورش ناحيه يک رشت انجام شده است .تعهد سازماني متغير وابسته و رفتارهاي اخلاقي و جنبه هاي رضايت شغلي (رضايت از حقوق و دستمزد،رضايت از همکاران ،رضايت از کارفرما ، رضايت از شغل) متغيرهاي مستقل اين تحقيق هستند.در اين تحقيق از روش توصيفي استفاده شده است و روش گردآوري اطلاعات ميداني و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماري، كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه ۱ رشت بوده و حدود ۹۹۳ هستند كه نمونه بدست آمده ۱۲۷ نفر است. روش تجزيه و تحليل اطلاعات از روش رگرسيون و با استفاده از نرم‌افزار۱۸ SPSS انجام گرفته است.
در اين تحقيق دو فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي وجود دارد که همه تاييد شدندونتايج نشان داده است كه رفتارهاي اخلاقي و جنبه‌هاي رضايت شغلي بر تعهد سازماني مؤثرند و با توجه به نتايج بدست آمده متغير رضايت شغلي نسبت به متغير رفتارهاي اخلاقي تأثير بيشتري بر تعهد سازماني دارد. و همچنين با توجه به نتايج رگرسيون چندگانه ، نتيجه مي‌گيريم كه متغير حقوق و دستمزد نسبت به ديگر متغيرهاي رضايت شغلي تأثير بيشتري را بر تعهد سازماني دارد.
واژگان کليدي :رفتار اخلاقي،رضايت شغلي،تعهدسازماني
فصل اول
كليات تحقيق
۱-۱) مقدمه
دنياي ما دنياي سازمان‌هاست و عناصر اصلي آن انسان‌ها هستند آنانند که به کالبد سازمان‌ها جان مي‌بخشند و تحقق هدف‌ها را ميسر مي‌سازند بدون انسان سازمان بي‌معني است و مديريت امري است موهوم. شايد اين شبهه پيش آيد که در دنياي آينده که آدمواره‌ها و ماشين‌ها جاي انسانها را در سازمان‌ها پر مي‌کنند نقش انسان در سازمان کم رنگ خواهد شد اما به هيچ رو اين‌گونه نخواهد شد و با خودکاري و ماشيني‌شدن کارها، نوع فعاليت‌هاي انساني در سازمان تغيير شکل مي‌دهد و به گفته آن دانشمند بنام پيتر دراکر کاردستي جاي خود را به کار دانشي مي‌دهد. اما نقش به يقين تعيين‌کننده انسان، به عنوان حاکم سازماني همچنان برقرار و مستدام خواهد بود(مورهد و گريفين۱، ۲۰۰۵)؛ به نقل از الواني و معمارزاده، ۱۳۸۴). بسياري از دانشمندان معتقدندکه ماهيت جوامع کنوني به وسيله سازمان‌ها به شکل‌هاي مختلف و با اهداف گوناگون تأسيس و سازمان‌دهي مي‌شود، امابدون ترديد همه آن‌ها بر پايه تلاش‌هاي جسمي و رواني نيروي انساني خود اداره و هدايت مي‌شوند. بطورکلي مي‌توان گفت نيروي انساني کارآمد شاخص عمده‌ي برتري يک سازمان نسبت به سازمان‌هاي ديگراست. وجود نيروي انساني متعهد به سازمان مي‌تواند ضمن کاهش غيبت، تأخير و جابه‌جايي، باعث افزايش چشمگير عملکرد سازمان، نشاط‌روحي کارکنان و تجلي بهتر اهداف متعالي سازمان و نيز دستيابي به اهداف فردي گردد.(بهرامي،عزت‌آبادي، ۱۳۸۹، ۱۲)
از آنجا که آموزش و پرورش مهمترين رکن براي نيل به توسعه و تحول به شمار مي‌آيد،با آموزش و پرورش توسعه يافته مي‌توان جامعه را در مسير رشد در ابعاد مختلف قرار داد، از اين رو مدارس بيش از پيش نيازمند نيروي انساني متعهد هستند و تحقق اهداف آموزش و پرورش را بايد در گرو تلاش و همت معلمان دانست. اما در حال حاضر ديده مي‌شود که وضعيت نامطلوب شغل معلمي در بسياري از کشورها، موجب ترک شغل معلمان و يا گرايش آن‌ها به شغل دوم شده است.برخي دبيران کار را در سطح عالي و با وظيفه‌شناسي انجام مي‌دهند در حالي که برخي ديگر بازده چنداني ندارند و کار را در حدرفع تکليف انجام مي‌دهندو علاقه و تعهدي نسبت به سازمان ابراز نمي‌کنند. بنابراين براي بکارگيري و نگهداري آنان بايد ضوابط و شرايطي مناسب برقرار کرد تا بتوان از توانايي‌هاي آنان در فعاليت‌هاي تربيتي وآموزشي استفاده کرد؛زيرا تلاش رضايت مندانه به تعهد بيشتر و مستمرتر و در نهايت به زندگي بهتر انسان‌هاو توسعه و پيشرفت جوامع مي‌انجامد.
۱-۲) بيان مسأله
توجه به تعهد سازماني از نفوذ تاثير آن بر ميزان غيبت ،ماندگاري ،تعلق ،وفاداري و پذيرش اهداف و ارزشهاي سازماني و حرکت در جهت تحقق اهداف سازماني ناشي مي شود. گرينبرگ و بارون (۲۰۰۰) نيز معتقدند که فقدان تعهد و کوتاهي در امر تحقيق و بررسي تعهد سازماني کارکنان منجر به افزايش هزينه هاي هنگفت ناشي از ترک خدمت کارکنان مي شود (ساکي و همکاران ،۱۳۸۹ ،۸۸).تعهد سازماني از جمله عواملي است که بر رفتار کارکنان در سازمان اثر گذاشته و بر بسياري از متغيرهاي سازماني از جمله قصد جابه جا يي کارکنان ،ميزان غيبت آن ها و همچنين تعارض و استرس شغلي افراد تاثير دارد و ماندن و يا رفتن کارکنان را مشخص مي کند.(انصاري و اردکاني ،۸۸،۱۳۹۲)
اگر معلم نسبت به سازمانش متعهد و وفادار باشد ،به طور قطع موجب بالا رفتن راندمان آموزشي مي گردد. اما در حال حاضر مشاهده مي شود که وضعيت نا مطلوب شغل معلمي در بسياري از کشور ها موجب ترک شغل معلمان شده و عدم جاذبه شغل معلمي، مانع جذب فارغ التحصيلان ممتاز و يا موجب گرايش معلمان به شغل دوم مي شود، که به گفته بسياري از دانشمندان عمدتا به دليل شرايط کاري، حقوق و دستمزد نامطلوب و عدم تعهد است (همان).بنابر اين توجه به تعهد سازماني۲ و افزايش تعهد کارمندان آموزش و پرورش ناحيه ۱رشت نيز امري ضروري به نظر مي‌رسد.
تعهد سازماني، بدان‌ معنا است که فرد، سازماني را معرف خود ميداند. در واقع ، نتيجه تحقيقات نشان مي‌دهد، با استفاده از تعهد سازماني ، بهتر ميتوان ميزان غيبت و جابه‌ جايي کارکنان را پيش‌ بيني کرد .
کيوتام ،ديسک و واگنر ۳(۲۰۰۴)تعهد سازماني را چنين تعريف مي کنند :”نگرش يا جهت گيري نسبت به سازمان ،که هويت فرد را به سازمان مرتبط مي سازد(رجبي پورميبدي و دهقاني ،۱۳۹۱،۵۵) .مي يرو استنلي وهرزکويتچ ۴(۲۰۰۲) نيز تعهد را تمايل افراد به صرف انرژي و وفاداري خويش به نظام اجتماعي تعريف مي کنند (نادي و حاذقي ۶۹۹،۱۳۹۲) .تعدادي از بررسي‌ها رابطه ميان تعهد سازماني و برخي نمودهاي رفتاري را آزمايش نموده‌اند. تعداد زيادي از يافته‌ها بر اين نظريه اشاره مي‌كند كه كارمندان داراي تعهد زياد بايستي علاقمند به صرف كوشش زيادتري در انجام شغل خود باشند.
اخلاقيات ارتباط نزديک و تنگاتنگي با ارزش‌ها دارند وبه عنوان ابزاري نگريسته مي‌شوند که ارزش‌ها را به عمل تبديل مي‌کنند.(دفت۵،۱۳۸۸) .صاحبنظران اخلاق كار را بيانگر حد يا قدر و منزلتي مي‌دانند كه هر فرد براي كار باور دارد اخلاق كار قوي متضمن اين باور است كه سخت كار كردن رمز موفقيت و سعادت است. پژوهشگران دريافته‌اند كه اخلاق كار قوي با بهره‌وري، ابتكار، نياز به كسب موفقيت، رضايت شغل، در آمد بيشتر و نگرش‌ها و باورهاي محافظه‌كارانه بيشتري همراه است(رضائيان،۱۳۸۵). از آنجا که اخلاق سازماني به عنوان‌يکي از زمينه‌هاي دانش مديريت به شمار مي‌رود و اعمال مديريت اخلاق در سازمانها نه تنها نتايج مستقيم و درون سازماني خوبي دارد بلکه برخورداري مديران و کارمندان از اخلاق و رفتارهاي حسنه مي‌تواند سبب تقويت وجدان کاري بهره‌وري و ايجاد حس علاقه در افراد نسبت به کار و سازمان و کاهش ترک سازمان و کمترشدن هزينه‌ها گردد، الگوي رفتاري مناسب مدير در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحيه و انگيزه قوي در کارکنان مي‌شود و ميزان رضايت آن‌ها را از شغلشان افزايش مي‌دهد.اسچپکر (۲۰۰۱)نيز معتقداست رفتار اخلاقي مي تواند در افزايش رضايت شغلي و تعهد سازماني نقش داشته باشد و باعث بالا رفتن تعهد و کاهش نيت به ترک شود.(نادي و حاذقي ،۱۳۹۱)
اگر سازمان بتواند در اجراي استراتژي‌ها از نقاط قوت فرهنگ (رعايت اصول اخلاقي) بهره گيرد، در آن صورت مديريت مي‌تواند هر نوع تغييري را به راحتي و بسيار سريع انجام داده و به اجرا در آورد.(ديويد،۱۳۸۷).اگر کارکنان رفتار مديران خود را غير اخلاقي ادراک کنند ، باعث مي شود که سطح رضايت شغلي و تعهد سازماني کاهش يافته و نيت به ترک افزايش مي يابد (نادي وحاذقي ،۱۳۹۱) .
رضايت شغلي، نوع نگرش كلي فرد دربارة شغلش است. كسي كه رضايت شغلي او بالا باشد و نسبت به شغل خود نگرشي مثبت دارد و برعكس كسي كه از كار خود راضي نيست، نگرش منفي نسبت به كار خود دارد (رابينز،۱۳۷۸،۳۹۴).
بي ورلي و همکارانش دريافتند که اولا تعهد سازماني بارضايت شغلي،غيبت و جابجايي رابطه دارد و دوما اين رابطه معکوس است، هرچه تعهد سازماني بيشتر باشد غيبت و جابه جايي کمتر است.(بي ورلي، ۲۰۰۱) از طرفي برخورداري از رضايت شغلي، اعمال رفتار اخلاقي در محل کار قطعاً موفقيت سازماني را به همراه خواهد داشت، چرا که وجود انگيزه قوي و رضايت شغلي مناسب شرط اول موفقيت براي هر سازماني محسوب مي‌شود.دستگاه‌هاي اجرايي کارآمد از ديدگاه کاتر و آرمسترانگ دستگاه‌هايي هستند که رضايت کارمندانشان مانند رضايت ارباب رجوع برايشان اهميت دارد.در اين‌گونه دستگاه‌ها رضايت کارکنان باعث افزايش تعهد سازماني شده و کارايي را بالا مي‌برد. پس سازمان‌ها مي‌بايست براي انجام وظايف علاوه بر رعايت استانداردها و قواعد سازماني و قانوني، به ايجاد رضايت شغلي آنان توجه نموده تا ايشان را در تحقق هرچه بيشتر اهدافشان ياري رسانند.
با توجه به مطالب گفته شده سوال تحقيق اين است که :
آيا رفتارهاي اخلاقي و رضايت شغلي بر روي تعهد سازماني کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه ۱رشت تأثيردارد؟
بنابر تحقيقات انجام شده در زمينه شناسايي عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني کارمندان آموزش و پرورش و اينکه کاهش تعهد مي‌تواند ناشي از عدم رضايت شغلي يا رفتارهاي اخلاقي همکاران باشد، و با توجه به مدل پژوهشي محقق، که برگرفته از مدل تحقيق فو،دشپانده و ژائو۶،(۲۰۱۱) است ،به بررسي تاثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي (از جنبه‌هاي؛ رضايت از دستمزد، رضايت از همکاران، رضايت از کارفرما، رضايت از شغل)، بر تعهد سازماني کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه۱رشت مي‌پردازيم. در اين تحقيق تعهد سازماني متغير وابسته، و رفتارهاي اخلاقي و رضايت شغلي متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده‌اند و تأثير آن‌ها برتعهد سازماني کارکنان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
۱-۳) اهميت و ضرورت تحقيق
تجربه دنياي پيشرفته صنعتي نشان مي‌دهد كه عامل عمده صحنه رقابت جهاني كه باعث حركت و سرعت بخشيدن به افزايش توان توليدي و اقتصادي سازمانها و نهايتاً جامعه مي‌گردد، منابع انساني است.
زماني كه انسانها در اثر ناهنجاري‌هاي سازمان در فشار و نگراني قرار مي‌گيرند، قرارداد رواني موجود بين خود و سازمان را از هم‌گسيخته ديده و براي ايجاد قدرت به طور مستقيم يا غيرمستقيم روحيه ساير كاركنان را نيز تضعيف مي‌نمايند و به طور محسوس تعارض بين رؤسا و مرئوسين را از قوه به فعل در مي‌آورند. عدم‌رضايت و عدم‌احساس تعلق و وفاداري كاركنان به سازمان، تأخير، غيبت (رواني و فيزيكي) و ترك سازمان را به همراه دارد كه علاوه بر هزينه هاي متعدد، در روحيه ساير كاركنان نيز تأثير مي‌گذارد. يافته‌هاي برخي از مطالعات نشان داده است كه نگرش شغلي از جمله تعهد سازماني با بعضي از رفتارهاي كار از جمله تمايل به ترك شغل، قصد جستجوي شغلي ديگر، غيبت و عملكرد شغلي رابطه معني دار دارند. (ماتيو و زاجاك، ۱۹۹۰ “۷ ،۱۹۴-۱۷۱)
(كخ و استيرز، ۱۹۷۸۸ وپورتر،۱۹۷۴ ۹ ،۲۹۰)بر اين عقيده‌اند كه كارمندان داراي تعهد سازماني بالا ممكن است نسبت به كساني كه تعهد كمتري دارند، عملكرد بهتري داشته باشند. مودي و همكارانش بر اين عقيده‌اند كه هر سازمان نياز به اعضايي دارد كه وابستگي اش با سازمان بيشتر از قرارداد مبادله‌اي رسمي باشد. به عبارت ديگر، سازمان ها به افرادي نياز دارند كه به نفع سازمان فراتر از وظايف مقرر عمل كنند و اين امر به ويژه در مشاغل حساس از اهميت به‌سزايي برخوردار است.
تعهد سازماني کارکنان، بويژه از نظر مديران سازمان در جهت دستيابي به موفقيت و تعالي سازماني يک مسأله بسيار مهم است، امروزه باسرعت فزاينده تغيير در سازمان‌ها، مديران به دنبال راه‌هايي براي افزايش تعهد سازماني مي‌گردند تا از اين طريق به مزيت رقابتي دست يابند. نهادهاي آموزشي دريافته‌اند که در شرايط پيچيده و دشوار امروزي بدون داشتن نيروي انساني متعهد و متخصص قادر نخواهند بود پاسخگوي نيازهاي روزافرون آموزشي جامعه خود باشند.(مشبکي۱۳۸۸،۳۵۴)
تحقيقات نشان داده‌اند که کارمندان علاقه‌مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‌وري بالاتري دارند. تمايل به ماندگاري آن‌ها در سازمان بيشتر است، کمتر غيبت مي‌کنند و از انگيزه‌هاي بالاتري برخوردارند. بدين ترتيب سازمان‌ها مي‌توانند با شناخت ميزان تعهد سازماني کارکنان خود و تغيير در عوامل مؤثر برآن، اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند(مدني،۱۳۸۴،۱۳۵).
۱-۴) اهداف تحقيق
براساس مسئله تبيين شده در تحقيق حاضر، اهداف تحقيق عبارتند از:
۱- سنجش تأثير رفتارهاي اخلاقي بر تعهدسازماني کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱رشت.
۲- سنجش تأثير رضايت شغلي بر تعهدسازماني کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱رشت.
۳- سنجش تأثير بين رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهدسازماني کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱رشت.
۴- سنجش رفتار اخلاقي کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت.
۵- سنجش ميزان رضايت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۶- سنجش ميزان رضايت از کارفرماي کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت.
۷- سنجش ميزان رضايت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت.
۸- سنجش ميزان رضايت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت .
۱-۵) چارچوب نظري تحقيق
چارچوب نظري مبنايي است که تمام تحقيق برروي آن قرار داده مي‌شود، چارچوب نظري يک شبکه منطقي، توسعه‌يافته توصيف شده وکامل بين متغيرهايي است که از طريق فرايندهايي مانند مصاحبه، مشاهده و بررسي ادبيات موضوع(پيشينه تحقيق)، فراهم آمده است. در اين مرحله آشکار مي‌شود که براي پيدا کردن راه‌حل‌هاي مسئله ابتدا پژوهشگر بايد مسئله را بشناسد و سپس متغيرهايي را که در مسئله نقش دارند معين کند. سپس بايد شبکه ارتباطات بين متغيرها (مدل تحقيق) به درستي بنا شود، به نحوي که بتوان زمينه‌هاي مربوط را ايجاد و سپس آزمون کرد، بر پايه نتايج آزمون فزضيه‌ها، معلوم مي‌شود که تاچه اندازه از طريق يافته‌هاي تحقيق بتوان مسئله راحل نمود. از اين رو چارچوب نظري گام مهمي در فرايند تحقيق است. چارچوب نظري يک الگوي مفهومي است مبتني بر روابط تئوريک ميان‌شماري از عواملي که در مورد مسئله پژوهش بااهميت تشخيص داده شده‌اند.( سکاران،۱۳۹۰،۹۴) با توجه به تحقيقات انجام شده در زمينه شناسايي عوامل مؤثر بر ميزان تعهدسازماني کارمندان آموزش و پرورش و اين که کاهش تعهد مي‌تواند ناشي از عدم رضايت شغلي يا رفتارهاي اخلاقي همکاران باشد، در اين تحقيق به بررسي رابطه رفتار اخلاقي و رضايت شغلي (از جنبه‌هاي؛ رضايت از دستمزد، رضايت از همکاران، رضايت از کارفرما، رضايت از شغل) و تأثير آن‌ها بر تعهد کارمندان آموزش و پرورش ناحيه يک رشت مي‌پردازد. در اين تحقيق تعهدسازماني متغير وابسته مي‌باشد که از ديدگاه آلن و مي‌ير مورد بررسي قرارگرفته است، در اين ديدگاه تعهدسازماني عبارت است از يک حالت رواني و نوعي تمايل نياز و الزام جهت ادامه اشتغال در يک سازمان است و داراي سه بعد؛ عاطفي، مستمر و هنجاري مي‌باشد.(قلي‌پور،۱۳۸۶، ۳۷۶)
۱-۶) مدل تحقيق
(شکل ۱-۱،مدل تحقيق)
Weihui • Satish • Deshpande • Xiao,2011 ) )
1-7) فرضيات تحقيق
براساس هدف هاي تعيين شده فرضيه هاي تحقيق به شکل زير ارائه مي شوند.
فرضيه اصلي۱: رفتار اخلاقي همکاران بر تعهد سازماني کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت تاثير دارد .
فرضيه اصلي ۲: رضايت شغلي بر تعهد سازماني کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت تاثيردارد .
فرضيه فرعي اول: رضايت از دستمزد بر تعهد سازماني کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت تاثير دارد .
فرضيه فرعي دوم: رضايت از همکاران برتعهد سازماني کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت تاثير دارد .
فرضيه فرعي سوم: رضايت از کارفرما بر تعهد سازماني کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت تاثير دارد .
فرضيه فرعي چهارم: رضايت از شغل بر تعهد سازماني کارمندان مقطع متوسطه ناحيه ۱ رشت تاثير دارد .
۱-۸) تعاريف نظري و عملياتي متغيرها
۱-۸-۱) متغيروابسته
تعهدسازماني : تعهد سازماني که در اين تحقيق به عنوان متغير وابسته بکار رفته است، تعاريف متعددي دارد. از ديدگاه آلن و مي‌ير۱۰داراي سه بعد مي‌باشد:
۱-تعهدعاطفي:
اين نوع تعهد در بر دارنده پيوند عاطفي کارکنان به سازمان مي‌ باشد . به طوري که افراد خود را با سازمان خود معرفي مي‌کنند.
۲-تعهدمستمر
براساس اين تعهد فرد هزينه ترک سازمان را محاسبه مي‌کند، در واقع فرد از خود مي‌پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزينه‌هايي را متحمل خواهد شد. افرادي که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادي هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نياز آن‌ها به ماندن است.
۳-تعهدهنجاري
در اين نوع تعهد ، کارمند احساس مي‌کند که بايد در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستي است (لوتانز،????،۱۴۱)
تعريف عملياتي تعهد سازماني :در اين تحقيق تعهد سازماني افراد در يک مقياس ۵ گزينه‌اي ليکرت و مقياس اندازه گيري فاصله اي، از خيلي زياد تا خيلي‌کم با استفاده از پرسشنامه سنجيده مي‌شودکه شامل سوالات ۱تا۲۴پرسشنامه مي‌باشد در تعريف عملياتي تعهد سازماني بايد گفت زماني فرد به بودن خود در سازمان افتخار مي‌کند که زمان بيشتري را در سازمان بگذراند، مسائل و مشکلات آن را از آن خود بداند و نگاهش به سازمان خود بالاتر از نگاهش به سازمان‌هاي ديگر باشد. به عبارتي سازمان خود را بهتر از سازمان‌هاي ديگر بداند و حتي آنقدر به سازمان وفادار است که هرگز حاضر به ترک سازمان خود نيست.
۱-۸-۲)متغيرهاي مستقل
رفتارهاي اخلاقي
تعريف نظري رفتارهاي اخلاقي : اخلاق کار از ديدگاه افراد مختلف معاني گوناگوني دارد، اما عموماً آن را شناخت درست از نادرست در محيط کار و آن‌گاه انجام درست وترک نادرست مي‌دانند. اخلاقيات ارتباط نزديک و تنگاتنگي با ارزشها دارند و به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شوند که ارزش‌ها را به عمل تبديل مي‌کنند.(دفت،۱۳۸۸)
تعريف عملياتي رفتار اخلاقي : در اين تحقيق رفتارهاي اخلاقي در يک مقياس ۵ گزينه‌اي ليکرت از خيلي‌زياد تا خيلي‌کم با استفاده از پرسشنامه سنجيده مي‌شودکه شامل سوالات ۲۵تا۲۹پرسشنامه مي‌باشد.اشاره دارد به اينکه تا چه حد افراد استانداردهاي اخلاقي و قوانين و رويه‌هاي کاري را رعايت مي‌کنند و براي پيشرفت شغلي از قوانين سرپيچي نمي‌کنند و رشوه و هديه براي انجام کار نمي‌گيرندونيز نقض قوانين توسط همکاران را گزارش مي‌کنند.
تعريف نظري رضايت شغلي:رضايت شغلي نتيجه ادراک کارکنان است که محتوا و زمينه شغل آن چيزي را که براي کارمند ارزشمند است فراهم مي‌کند.(مقيمي،۱۳۸۳، ۳۸۳)
تعريف عملياتي رضايت شغلي:در اين تحقيق رضايت شغلي افراد در يک مقياس ۵گزينه‌اي ليکرت از خيلي‌زياد تا خيلي‌کم با استفاده از پرسشنامه سنجيده مي‌شود. در اين تحقيق ۴عامل به عنوان ابعاد رضايت شغلي مطرح هستندکه عبارتنداز: ماهيت يا خود شغل يا کار، رضايت از کارفرما، رضايت از همکاران، رضايت از حقوق يا دستمزد که شامل سوالات ۳۰تا۳۸ پرسشنامه مي‌باشد.
رضايت ازحقوق: اشاره دارد به متناسب بودن حقوق با مسئوليت‌ها و اينکه ميزان رضايت از حقوق دريافتي با توجه حقوق سازمان‌هاي ديگر چقدر است.
رضايت از همکاران: اشاره به اين دارد که تا چه حد فرد از بودن کنار همکاران رضايت دارد و حس همکاري بين آن‌هاوجود دارد.
رضايت از کارفرما: اشاره دارد به اينکه تا چه اندازه کارفرمايان سطح بالا و مسئوليت پذيرند، و باعث ارتقاي شغلي کارکنان مي‌شوند.
رضايت از شغل:به جالب بودن شغل و رضايت فرد از مسئوليت‌هاي شغلي او اشاره دارد.
۱-۹) قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي: مربوط به تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه ۱رشت بوده و در حوزه مطالعات مديريت رفتار سازماني قرار دارد.
قلمرو زماني: اين تحقيق در بازه زماني اسفند ۹۱ تا بهمن ۹۲ انجام شده است.
قلمرو مکاني: اين تحقيق درسطح مدارس متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يک انجام شده است.
فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-۱) مقدمه
هر رفتاري كه در موقعيتي خاص در قبال ديگري صورت مي‌گيرد، نشانگر تعهدي است كه فرد در قبال ديگران دارد. بدون تعهد رفتارهاي انسان معني و مفهوم خود را از دست مي‌دهند. بنابراين تعهد يكي از ويژگيهاي انساني است كه در همه وجود دارد، اما همه به يك اندازه به آن پايبند نيستند. تعهد سازماني را مي‌توان رضايت قلبي و التزام عملي نسبت به وظايف تعيين شده براي انسان تعريف كرد، با اين شرط كه بدون هر سيستم نظارتي، شخص وظايف خود را به بهترين نحو ممكن به انجام برساند. يكي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه‌هاست، تا آن‌ها با حس مسئوليت و تعهد كامل به حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند. عوامل متعددي باعث مي‌شود كه ميزان تعهد در افراد مختلف، متفاوت باشد. تحقيقات متعددي در اين زمينه صورت گرفته و عواملي اعتقادات ديني، فرهنگ، احساس تعلق، وضعيت اقتصادي، ميزان تحصيلات، درآمد، محل خدمت، سابقه كار و از جمله اخلاق و رضايت شغلي را بر ميزان تعهد افراد دخيل دانسته‌اند. (مرادي و همكاران،۷۸،۱۳۹۲)
در اين فصل به بيان مباني نظري وپيشينه تحقيق مي پردازيم.و شامل سه بخش است؛
بخش اول مربوط به متغير وابسته و تعاريف و نظريات تعهد سازماني است .
بخش دوم مربوط به متغير هاي مستقل و تعاريف ونظريات مربوطه مي باشد.
بخش سوم مربوط به پيشينه تحقيق و بررسي و بيان نتايج بدست آمده تحقيقات مشابه در داخل و خارج از کشور است.
۲-۲) بخش اول : تعهدسازماني
۲-۲-۱) تعاريف و مفاهيم تعهد سازماني
بررسي مسير تاريخي مطالعات تعهد سازماني حكايت از آن دارد كه اين موضوع در سال‌هاي اخير مورد توجه گسترده واقع شده است و صاحب‌نظران علوم رفتاري با مطالعه و بررسي در حوزه تعهد سازماني، تعاريف مختلفي از آن ارائه داده‌اند.
اوريلي و چاتمن۱۱ (۱۹۸۶) تعهد سازماني را به معني “حمايت و پيوستگي عاطفي با اهداف و ارزش‌هاي يك سازمان، به خاطر خود سازمان نه وسيله‌اي براي دستيابي به اهداف ديگر، تعريف مي‌كنند.(نعمت‌پور، ۱۳۸۸، ۱۷)
تعهد سازماني از نظر مورهد و گريفين(۱۹۸۹) “احساس هويت و وابستگي فرد به سازمان” مي‌باشد. از نظر آنان تعهد و پايبندي بر رفتارهاي مهمي مانند جابه‌جايي و غيبت اثر مي‌گذارد و مي‌تواند پيامدهاي مثبت و متعددي داشته باشد. كاركناني كه داراي تعهد و پايبندي هستند، نظم بيشتري در كار خود دارند، مدت بيشتري در سازمان مي‌مانند و بيشتر كار مي‌كنند. (مورهد و گريفين ۱۳۷۴، ۸۱)
تعهد سازماني نوعي نگرشي است كه ميزان علاقه، دلبستگي و وفاداري كاركنان نسبت به سازمان و تمايل آنان به ماندن در سازمان را نشان مي‌دهد. اين نگرش مي‌تواند ناشي از تمايل، الزام يا نياز فرد باشد و داراي سه بعد عاطفي، مستمر و هنجاري مي‌باشد (آلن و مي‌ير ۱۹۹۱،۶۴) .
بكر و كانتز۱۲ (۱۹۹۲) تعهد سازماني را “وابستگي فرد به سازمان به دليل سرمايه‌گذاري‌هايي كه فرد در سازمان انجام مي‌دهد و مزاياي جانبي‌اي كه از طريق كار در سازمان به دست مي‌آورد” تعريف كرده‌اند۱۳ .
از نظر رابينز (۱۹۹۶)، “تعهد سازماني، حالتي است كه فرد سازمان را معرف خود مي‌داند و آرزوي باقي ماندن در سازمان را دارد” (رابينز ۱۳۸۵، ۲۸).
دري و آيورسون۱۴ (۱۹۹۸) ، درمطالعات خود تعهد سازماني را “درجه وفاداري فرد به سازمان” تعريف كرده‌اند.
تعهد سازماني نگرشي است كه بيان مي‌كند اعضاي سازمان به چه ميزان خودشان را با سازماني كه در آن كار مي‌كنند، تعيين هويت مي‌نمايند و چقدر در آن درگير هستند (پود ساکف ،۲۰۰۰،۵۱۳)۱۵ .
ميلرولي۱۶ (۲۰۰۱)، معتقدند كه: “تعهد سازماني سازه‌اي است كه اعضاي سازمان موظف و متعهد به باورها و كنش‌هايي مي‌شوند كه تداوم‌بخش فعاليت‌ها و التزامات آن‌ها به سازمان محل كارشان باشد.
كوهن۱۷ (۲۰۰۳)، تعهد سازماني را نيرو و تواني تعريف نموده است كه افراد را ملزم و موظف مي‌كند تا در راستاي يك يا چند هدف، رفتار و كنش‌هاي مربوط به هم را ايفا كنند.
چانگ و همكاران۱۸ (۲۰۰۷)، تعهد سازماني را “حالتي رواني مي‌دانند كه نوعي تمايل، نياز و الزام جهت اشتغال در يك سازمان را براي فرد فراهم مي‌آورد.”
از نظر آلن (۲۰۰۷)، تعهد سازماني، نگرش‌هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به كل سازماني است كه در آن مشغول به كارند.
پورتر مي‌گويد: تعهد سازماني عبارت است از تعيين هويت يك فرد در سازماني خاص و ميزان درگيري و مشاركت و همكاري او با سازمان متبوعش (خاكي ۱۳۷۶، ۲۱)
سالانسيك گفته است: تعهد حالتي است كه در آن يك فرد با كارهايي كه مي‌كند به باورهايي متعهد مي‌گردد كه باعث مي‌شود او هم به آن فعاليت‌ها ادامه بدهد و هم در ديگر فعاليت‌هاي سازمان مشاركت كند. سه ويژگي در رفتار در متعهد كردن فرد به اعمالش حائز اهميت است: قابل مشاهده بودن اعمال، ميزان غيرقابل تغيير بودن نتيجه اين اعمال و ميزان مشاركت داوطلبانه فرد در انجام آن اعمال. بنا بر نظر سالانسيك و تعهد را مي‌توان افزايش داد تا بتوان به سازمان در حصول به اهداف و جلب منافع موردنظرش كمك كرد. با مشاركت دادن كاركنان در تصميم‌گيري درخصوص اقدامات، مي‌توان تعهد آنها را افزايش داد. (آرمسترانگ ۱۳۸۶، ۲۲۴) در تعريف ديگر پورتر (۱۹۷۴) تعهد را عبارت از قدرت نسبي فرد در شناخت يك سازمان خاص و مشاركت در آن مي‌داند. تعهد از سه عامل تشكيل مي‌شود:
۱- يك ميل قوي به باقي ماندن به عنوان عضوي از سازمان
۲- يك باور قوي، و لذا پذيرش ارزشها و اهداف سازمان
۳- يك آمادگي براي حداكثر توجه به نفع سازمان (همان منبع)
به نظر لوتانزوشاو۱۹ (۱۹۹۲) تعهد سازماني به عنوان يك نگرش اغلب اين گونه تعريف شده است:
۱- تمايل قوي به ماندن در سازمان
۲- تمايل به اعمال تلاش فوق‌العاده براي سازمان
۳- اعتقاد قوي به پذيرش اهداف و ارزشها (مقيمي، ۱۳۸۵، ۳۹۲)
۲-۲-۲) اهميت تعهد
والتون (۱۹۸۵)، اهميت تعهد را آشكار و بارز ساخت. او معتقد بود اگر سازمان دست از روش‌هاي سنتي كنترل خود بر كاركنان بردارد، تعهد آنان نسبت به سازمان بيشتر خواهد شد و در نتيجه عملكرد آن‌ها بهبود خواهد يافت (آرمسترانگ ،۱۳۸۶، ۲۳۵). همچنين تحقيقات نشان داده است تعهد سازماني با پيامدهايي از قبيل رضايت شغلي، حضور، رفتار سازماني فرااجتماعي و عملكرد شغلي رابطه مثبت و با تمايل به ترك شغل رابطه منفي دارد.۲۰
تعهد سازماني کارکنان، بويژه از نظر مديران سازمان در جهت دستيابي به موفقيت‌و تعالي سازماني يک مسأله بسيار مهم است، امروزه با سرعت فزاينده تغيير در سازمان‌ها، مديران به‌دنبال راه‌هايي براي افزايش تعهد سازماني مي‌گردند تا از اين طريق به مزيت رقابتي دست يابند.
از طرفي تعهد سازماني معلمان به‌عنوان يک عامل ،تأثير بسزايي در عملکرد آنان دارد و اين رو روند آن مي‌تواند بسياري از مسائل را تحت تأثير قرار دهد. اگرمعلم، نسبت به شغل و سازمانش وفادار و متعهد باقي بماند، به طور قطع موجب بالارفتن راندمان آموزش مي گردد(ذولقدرنسب،۱۳۸۷،۳۷).
تحقيقات نشان داده‌اند که کارمندان علاقه‌مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‌وري بالاتري دارند.تمايل به ماندگاري آن‌ها در سازمان بيشتر است،کمتر غيبت مي‌کنند و از انگيزه‌هاي بالاتري برخوردارند. بدين‌ترتيب سازمان‌ها مي‌توانند با شناخت ميزان تعهد سازماني کارکنان خود و تغيير در عوامل مؤثر بر آن، اهداف موردنظر سازمان را تحقق بخشند(مدني،۱۳۸۴،۴۵).
۲-۲-۳) مدل هاي تعهد سازماني
۲-۲-۳-۱)مدل سه بخشي آلتون و ماير (۱۹۹۱)
آلتون و ماير مدل سه بخشي را مطرح كردند كه در آن ميان تعهد نگرشي و رفتاري تفاوت قائل شدند. طبق اين مدل تعهد سازماني از سه بخشي تشكيل مي‌شود:
۱- تعهد مستمر
۲- تعهد عاطفي
۳- تعهد هنجاري
در هر سه ديدگاه تعهد كسب حالت رواني است كه اولاً روابط كارمند را با سازمان مشخص مي‌كنند، ثانياً به‌طور ضمني اشاره‌اي بر تداوم با قطع عضويت فرد در سازمان دارد.
تعهد مستمر: فرد به اين دليل در سازمان مي‌ماند كه براساس تحليل هزينه- منفعت نتيجه مي‌گيرد نياز دارد بماند. به‌عبارت‌ديگر فرد در به خاطر دانستن اين هزينه‌هاي ترك سازمان و رفتن به سازمان ديگر پرهزينه است در سازمان مي‌ماند. البته هر چقدر سابقه خدمت فرد در سازمان بيشتر باشد ترك آن سخت‌تر است. سابقاً افراد ترجيح مي‌دادند در سازمان بمانند و پله‌هاي ترقي را طي كنند، استخدام مادام‌العمر از يك طرف موجب امنيت شغلي و از طرفي موجب تعهد مستمر به سازمان مي‌شود (قلي‌پور،۱۳۸۶، ۳۷۶).
تعهد عاطفي: فرد به اين دليل در سازمان مي‌ماند كه به مأموريت ارزشها و اهداف آن احساس مثبت دارد. تعهد عاطفي يعني تعلق دروني و احساسي فرد به سازمان. در اين حالت اگر ارزشها و اهداف سازمان تغيير كنند و با ارزش‌هاي قبلي ناسازگار باشد فرد به سرعت استعفا مي‌دهد و سازمان را ترك مي‌كند. (همان منبع).
تعهد هنجاري: يعني اين كه فرد به خاطر فشار هنجارها و اخلاقيات در سازمان مي‌ماند و سازمان را ترك نمي‌كند زيرا نمي‌داند كارفرما و همكارانش پس از ترك سازمان چه قضاوتي در مورد وي خواهند داشت. (همان) .
۲-۲-۳-۲)مدل اُريلي و چتمن
اريلي و چتمن(۱۹۸۶) معتقدند پيوند ميان فرد و سازمان مي‌تواند شكل همانندسازي و دروني كردن را به خود بگيرد. اين‌زماني اتفاق مي‌افتد كه نگرش‌ها و رفتارهاي‌همسو با آنها به‌منظور كسب پاداش‌هاي خاص اتخاذ مي‌شوند. همانندسازي زماني اتفاق مي‌افتد كه فرد نفوذ را به‌خاطر ايجاد يا حفظ رابطه ارضاء كننده مي‌پذيرد.( مايروهرزکوويتچ، ۲۰۰۱، ۳۰۵)۲۱ ودروني كردن رفتاري كه از ارزشها يا اهداف نشأت گرفته را منعكس مي‌كند و با ارزش‌ها يا اهداف سازمان منطبق است.۲۲ (مودي، ۱۹۹۸، ۳۹۰)
۲-۲-۳-۳) مدل آنجل وپري
آنجل وپري براساس تحليل پرسشنامه پورتر و همكارانش، بين تعهد ارزشي و تعهد به ماندن،تمايز قائل شدند، تحليل اين دو عامل اساس پرسشنامه را آشكار كرد. يك عامل به‌وسيله سؤال‌هايي مشخص مي‌شود كه تعهد به ماندن در سازمان را ارزيابي مي‌كند و ديگري به وسيله سؤال‌هايي كه تعهد ارزشي(دفاع از اهداف سازمان) را مي‌سنجد، معين مي‌كند. تعهد ارزشي آنجل وپري گرايش مثبتي را به سازمان نشان مي‌دهد. اين نوع تعهد اشاره به تعهد رواني و عاطفي دارد. تعهد به ماندن اين دو، اشاره به اهميت تعاملات پاداش‌ها دارد. اين نوع تعهد تعهد حساب‌گرانه مبتني بر مبادله و تعهد مستمر دارد. (ماير و شورمن،۱۹۹۸،صص۱۵-۱۶)
۲-۲-۳-۴) مدل پنج تعهدي كليدي
براساس كار مك كينزي كه موسسه مشاوره مديريت مورد احترام در جهان است و به كمك تجارب حاصل از كار با بسياري از شركت‌ها مديران ممتاز به مدلي بسيار مفيد در زمينه ممتاز بودن در مديريت رسيده‌اند كه آن را مدل پنج تعهد كليدي نام نهاده‌اند و مي‌توان فهميد كه تفوق در مديريت از تعهد سرچشمه مي‌گيرد.
اثربخش‌ترين مديران در مجموعه‌اي از تعهدات پنج‌گانه اساساً يكسان عمل مي‌كنند اين تعهدات عبارتند از:‌
۱- تعهد نسبت به مشتري
۲- تعهد نسبت به سازمان
۳- تعهد نسبت به خود
۴- تعهد نسبت به مردم


پاسخ دهید