۲-۲-۷ خصوصيات افراد داراي سلامت روان۱۳
۲-۲-۸ خود بيمار انگاري۱۴
۲-۲-۹ اختلال وسواسي- اجباري( (ocd14
2-2-10 حساسيت بين فردي۱۵
۲-۲-۱۱ افسردگي۱۵
۲-۲-۱۲ اضطراب۱۶
۲-۲-۱۳ خصومت۱۷
۲-۲-۱۴ فوبيا۱۷
۲-۲-۱۵ پارانويا۱۸
۲-۲-۱۶ روان پريشي۱۸
۲-۳- پرخاشگري۱۸
۲-۳-۱ تعريف پرخاشگري۱۸
۲-۳-۲ انواع پرخاشگري۱۹
۲-۳-۳ تظاهرات پرخاشگري از کودکي تا اوايل بزرگسالي۲۰
۲-۳-۴ در طول دومين وسومين سال ها عمر، نشانه هاي رفتاري۲۰
۲-۳-۵ نوجواني و اوايل بزرگسالي۲۱
۲-۳-۶ عوامل موثر بر پرخاشگري۲۲
۲-۳-۷ خانواده به منزله مرکز آموزش پرخاشگري۲۲
۲-۳-۸ تقليد پرخاشگري۲۳
۲-۳-۹ تقويت پرخاشگري۲۳
۲-۳-۱۰ تماشاي خشونت در تلويزون۲۴
۲-۳-۱۱ نقص در مهارت هاي شناختي۲۵
۲-۳-۱۲ کنترل پرخاشگري۲۶
۲-۳-۱۳ آموزش استراتژي هاي موثر بر کاهش تعارض به کودکان۲۶

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۲-۳-۱۴ تشويق وترغيب رفتارهاي مخالف۲۶
۲-۳-۱۵ آگاهي فزاينده از تاثيرات زيان آورپرخاشگري۲۷
۲-۳-۱۶ سازمان بندي مجدد محيط ها۲۷
۲-۳-۱۷ برون ريزي عواطف از طريق هنر۲۷
۲-۳-۱۸ شيوه هاي رفع خشم۲۷
۲-۳-۱۹ شيوه هاي مو اجه با انسان خشمگين۲۸
۲-۴- نقاشي و نقاشي درماني۲۸
۲-۴-۱ نخستين مراحل نقّاشي کودکان خط خطي کردن۲۸
۲-۴-۲ مراحل تکامل خط خطي کردن۲۹
۲-۴-۳ از هيجده ماهگي تا دو سال و نيمگي۲۹
۲-۴-۴ توصيف نقاشي توسط پياژه۳۰
۲-۴-۵ تفسيرهاي فرافکنانه نقاشي کودکان۳۱
۲-۴-۶ توصيف نقاشي توسط پياژه۳۱
۲-۴-۷ هيجده ماهگي تا دوسال و نيمگي۳۱
۲-۴-۸ از دو سال و نيمگي تا پنج سالگي۳۲
۲-۴-۹ پنج تا هشت سالگي۳۲
۲-۴-۱۰ هشت سالگي تا نوجواني۳۳
۲-۴-۱۱ شاخص هاي هيجاني در مورد نقاشي کودکان۳۳
۲-۴-۱۲ انتخاب موضوع نقاشي بين پسرها و دخترها۳۳
۲-۴-۱۳ اضافه نمودن شخصيت هاي ديگر۳۴
۲-۴-۱۴ کمبود محبت۳۴
۲-۴-۱۵ نقاشي در مقام بازي۳۴
۲-۴-۱۶ حسادت۳۵
۲-۴-۱۷ بي ارزش کردن اشخاص۳۵
۲-۴-۱۸ کودک و ميمون۳۵
۲-۴-۱۹ فاصله بين اشخاص۳۶
۲-۴-۲۰ برجسته نمودن اشخاص۳۶
۲-۴-۲۱ رنگ و تخيلات۳۶
۲-۴-۲۲ تعيين هويت۳۷
۲-۴-۲۳ تکامل چهره نگاري۳۷
۲-۴-۲۴ ارتباط بين اندازه اشياء و محل قرار گرفتن آنها۳۷
۲-۴-۲۵ نقاشي و زندگي عاطفي کوک۳۸
۲-۴-۲۶ جهت نقاشي۳۸
۲-۴-۲۷ فضا۳۸
۲-۴-۲۸ معاني رمزي حيوانات۳۹
۲-۴-۲۹ معاني رمزي آب۳۹
۲-۴-۳۰ معاني رمزي رنگين کمان۴۰
۲-۴-۳۱ معاني رمزي کوه ها۴۰
۲-۴-۳۲ معاني رمزي هواپيما۴۰
۲-۴-۳۳ معاني رمزي راه۴۰
۲-۴-۳۴ معاني رمزي خانه۴۰
۲-۵- پيشينه تحقيق۴۱
۲-۵-۱ پيشينه هنر و نقاشي درماني۴۱
۲-۶- موسيقي و نقاشي۴۸
۲-۶-۱ ريتم يا آهنگ ترسيم۴۹
۲-۷- نظريه هاي مختلف در مورد سلامت روان۴۹
۲-۷-۱ نظريه فرويد۴۹
۲-۷-۲ نظريه موري۵۰
۲-۷-۳ نظريه آدلر۵۰
۲-۷-۴ نظريه مزلو۵۱
۲-۷-۵ نظريه فروم۵۱
۲-۷-۶ نظريه روان تحليل گري۵۲
۲-۷-۷ نظريه رفتار شناسي فطري۵۲
۲-۷-۸ نظريه سائق (فرضيه ناکامي -پرخاشگري)۵۲
۲-۷-۹ نظريه يادگيري اجتماعي۵۳
۲-۷-۱۰ نظريه هنرمندانه۵۴
۲-۷-۱۱ نظريه باليني- فرافکن۵۴
۲-۷-۱۲ نظريه تکاملي۵۵
۲-۷-۱۳ نظري باليني- فرافکنانه۵۶
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
۳-۱- پيش‌درآمد۵۸
۳-۲- طرح تحقيق۵۸
۳-۳- جامعه آماري۵۹
۳-۴- حجم نمونه مورد مطالعه۵۹
۳-۵- روش نمونه‌گيري و تعداد نمونه۶۰
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۴-۱- نتايج تجزيه و تحليل۶۲
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
۵-۱- بحث و تحليل نتايج۷۳
۵-۲- محدوديت‌ها۷۴
۵-۳- پيشنهادهاي تحقيق۷۵
۵-۳-۱ پيشنهادهاي پژوهشي۷۵
۵-۳-۲ پيشنهادهاي كاربردي۷۵
منابع و مآخذ۷۶
فهرست منابع فارسي۷۶
فهرست منابع انگليسي۷۹
پيوست۸۱
چکيده انگليسي۸۸
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول ۳-۱: تعداد دانش‌آموزان گروه كنترل و گروه آزمايش۶۰
جدول ۴-۱: شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره افسردگي دانش آموزان در دو گروه آزمايش و کنترل۶۲
جدول ۴-۲: نتايج تجزيه و تحليل آزمون جهت مقايسه نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه کنترل در خرده مقياس افسردگي۶۲
جدول ۴-۳: شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره خود بيمارانگاري دانش آموزان در دو گروه آزمايش و کنترل۶۳
جدول ۴-۴: نتايج تجزيه و تحليل آزمون جهت مقايسه نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه کنترل در خرده مقياس خودبيمارانگاري۶۳
جدول ۴-۵: شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره روان پريشي دانش آموزان در دو گروه آزمايش و کنترل۶۴
جدول ۴-۶: نتايج تجزيه و تحليل آزمون جهت مقايسه نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه کنترل در خرده مقياس روان پريشي۶۴
جدول ۴-۷: شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره اضطراب دانش آموزان در دو گروه آزمايش و کنترل۶۵
جدول ۴-۸: نتايج تجزيه و تحليل آزمون جهت مقايسه نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه کنترل در خرده مقياس اضطراب۶۵
جدول ۴-۹: شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره وسواس دانش آموزان در دو گروه آزمايش و کنترل۶۶
جدول ۴-۱۰: نتايج تجزيه و تحليل آزمون جهت مقايسه نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه کنترل در خرده مقياس وسواس۶۶
جدول ۴-۱۱: شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره حساسيت بين فردي دانش آموزان در دو گروه آزمايش و کنترل۶۷
جدول ۴-۱۲: نتايج تجزيه و تحليل آزمون جهت مقايسه نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه کنترل در خرده مقياس حساسيت بين فردي۶۷
جدول ۴-۱۳: شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره فوبي دانش آموزان در دو گروه آزمايش و کنترل۶۸
جدول ۴-۱۴: نتايج تجزيه و تحليل آزمون جهت مقايسه نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه کنترل در خرده مقياس فوبي۶۸
جدول ۴-۱۵: شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره خصومت دانش آموزان در دو گروه آزمايش و کنترل۶۹
جدول ۴-۱۶: نتايج تجزيه و تحليل آزمون جهت مقايسه نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه کنترل در خرده مقياس خصومت۶۹
جدول ۴-۱۷: شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره پارانوئيد دانش آموزان در دو گروه آزمايش و کنترل۷۰
جدول ۴-۱۸: نتايج تجزيه و تحليل آزمون جهت مقايسه نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه کنترل در خرده مقياس پارانوئيد۷۰
جدول ۴-۱۹: شاخص هاي آمار توصيفي پيش آزمون و پس آزمون نمره سلامت رواني دانش آموزان در دو گروه آزمايش و کنترل۷۱
جدول ۴-۲۰: نتايج تجزيه و تحليل آزمون جهت مقايسه نمرات پس آزمون گروه آزمايش با گروه کنترل در خرده مقياس سلامت رواني۷۱
چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير نقّاشي درماني بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدايي شهرستان گچساران بود. متغيرهاي پژوهش حاضر سلامت رواني با ابعاد (اضطراب، خصومت، جسماني كردن، حساسيت بين فردي، وسواس، فوبيا، پارافوبيا، روان‌پريشي) بود. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش‌آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گچساران بود كه در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ مشغول تحصيل بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر به تعداد ۵۰ نفر بود كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه اي انتخاب شدند. اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي است. متغير مستقل نقاشي درماني است و متغير وابسته سلامت رواني مي‌باشد ابزار اندازه‌گيري پژوهش حاضر فهرست تجديدنظر شده علائم روانشناختي (-R90 SCL) بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون آماري t براي گروه‌هاي مستقل استفاده شد. نتايج حاصل نشان داده كه بين سلامت رواني (در همه زير مقياس‌ها) دانش‌آموزاني كه به آنها آموزش نقاشي درماني داده شده بود نسبت به دانش‌آموزاني كه اين آموزش را دريافت نكرده بودند تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراين مي‌توان نتيجه‌ گرفت كه دانش‌آموزاني كه به آنها آموزش نقاشي درماني داده شده بود نسبت به آنها كه اين آموزش را دريافت نكرده بودند سلامت رواني بالاتري داشتند.
کلمات کليدي: مدرسه ابتدايي، سلامت روان، نقاشي درماني
فصل اول:
کليات تحقيق

۱-۱- مقدمه
نقّاشي کودک نوعي بازي است: در تمام دوره کودکي و تا مرزهاي نوجواني، اکثر کودکان منظماً به مجموعهاي از فعاليّتهاي ترسيمي مي پردازند و بدين ترتيب روابط متکثّري با واقعيبت ها برقرار ميسازند کودکان با استفاده از شيوهاي مختلف، تصور خود را از جهان به نوعي ترسيم ميکنند. با اين فعاليّت همانند ديگر فعاليّتهاي لهوي، لذّت، اکتشاف و تجربه آنچه ممکن است همراهند. نقّاشي، بازي، طنز و هنر به يک خانواده رفتاري تعلّق دارند و به اين دليل به منزله انعکاس مجموعه ساخت هايي هستند که کودک در دسترس خود دارند امّا در هر حال اين فعاليّتها در چهار راه جهان بروني (واقعيّت بروني) و جهان دروني (واقعيّت دروني) قراردارند و زمينه را براي بيان تعارض ها يا تضادها بين اين دو دسته واقعيّت فراهم مي سازند (دادستان ۱۳۸۷، ۱۳).
از حدود پايان نخستين سال زندگي، بسياري از کودکان، فعاليّتي که ميتوان آنرا ترسيم با دقيقتر بگوييم “نگاره گري” ناميد از خود نشان ميدهند. در فرهنگ متداول جهان کنوني، ابزار اين نگاره‌گري غالباً يک مداد يا قلم است، امّا ممکن است کودک از انگشت، اسفنج، يک تکّه گچ، يک تيره چوب و يا هر شيء ديگر نيز استفاده کنند. هر چند اين نگاره گري يا ترسيم ترجيحاً بر صفحهاي از کاغذ نقش ميبند امّا ممکن است صفحات کتاب يا سطوح ديگر از قبيل لوازم خانه، ديوارها، پارچهها و غيره صحنه عمل باشند و تعارضهاي بسياري با بزرگسالان به وجود آورند غالباً توليد لکّههاي مقدّم بر توليد اين خطوط يا نگارههاست (دادستان ۱۳۸۷، ۱۳).
بدين ترتيب، در مبناي ترسيم وحتّي قبل از نخستين خط خطي کردن ها و پديدآوري خطوطي که ظاهراً واجد معنايي نيستند، مجموعه پيچيده اي از رفتارهاي حرکتي، توحيد يافتگي هاي ادراکي و کاربرد اطلاعاتي که از اين آثاردوام دار و مشاهده شدني به منزله تدوام بدن حاصل مي شوند، قراردارد. مؤلفاني به بررسي شباهت، و تفاوت هاي بين اين فعاليّت “پيش ترسيم” و “هويت پردازي‌ها” کودک پرداخته اند. اصواتي که کودک توليد مي کند زود گذرند امّا به عنوان وسيله ارتباط جزئاً سازماندهي مي شوند. به عکس نگاره ها بلا اثرند داراي معناي تمايز يافته اي نيستند امّا معّرف “مضاعف سازي” بدني ارادي هستند. به عبارت ديگر اين نگاره ها در شمار آثار قلمداد مي گردند که از عملي که به توليد آنها مي انجامد، جدا مي شوند. در شمار آثار قلمداد مي گردند که از عملي که به توليد آنها مي انجامد، جدا مي شوند. اين نگارهگريهاي عمدي يا ارادي، از دوّمين سال زندگي به منزله ترسيم درهم برهماند و بتدريج به يک مهار کردن حرکتي ادراکي رکاب مي دهند. يعني سپس از مرحله اي که کودک از دست خود تبعيّت مي کند در يک مرحله بعدي، چشم به هدايت دست مي پردازد. به نظر اکثر مؤلفاني در جريان سوّمين سال زندگي است که نخستين بگاره هاي تقليدي ظهور مي کنند ودوران خط خط کردن پشت سر گذاشته مي شوند.
از ۲تا۳ سالگي، تقليد از موقعيّت ها (نوشتن) همراه با چند عنصر تجسّمي (گردي به منزله توپ) و اجراي دستور العمل (نگاره هايي که کم وبيش بر حسب يک الگو داراي جهت اند). سيماي مرحله آغاز حرکت ترسيمي به معناي واقعي کلمه است.از ۳تا۵ سالگي ،قصد يک شکل پردازي آشکار همراه با تدارک يک نحوه بيان ترسيمي به چشم مي خورد کودک اين مرحله تا حدّي به الگو توجّه مي کند امّا غالباً طرحي اجمالي وقالبي را جانشين آن مي سازد.از۵تا۹سالگي ،شاهد مرحله نسخه برداري با باز پديدآوري از شکل هاي هندسي (به ترتيب از دايره، مربع، مثلث، لوزي تا شکل‌هاي پيچيده تر) هستيم يادگيري خط، توليد نقّاشي هايي که عناصر مختلف تجسّم در آنها متمايز گرديده‌اند، همراه با ترکيب طرح هاي پايه با جزئيات بيش از پيش فزاينده، از ويژکي هاي اين مرحله اند در اين مرحله، نقّاشي هاي کودک دقيقترند و در وسط صفحه بيشتر تمرکز مي يابند. از ۹تا ۱۳ سالگي، رها کردن اجمال گري به سود واقع نگري ديداري تري که به شدّت قرار دادي است و در بسياري از کودکان از لحاظ تحليل الگو و تجسّم آن رضايت بخش نيست، پايان فرآيند ترسيمي را مشخّص مي کند (دادستان ۱۳۸۷، ۱۴).
رويآورد باليني، سوگيري تشخيص: کودکان عواطف خود را در نقّاشي هاي خود فرفکني مي کنند وتفسير آنچه بدينصورت ارتجالاً انعکاس مي يابد راهي براي سنجش شخصيّت است.
روي آورد باليني به منظور روان درمانگري، جنبههاي پالايشي فعاليّتهاي ترسيمي، يعني برون ريزي مکنونات از راه فرافکني به منزله يک شيوه بيان ارتجالي ويا از طريق فرافکن در قالب تحقيق يک اثر هنري، به گشايش خط باليني درمانگري ،يعني روان درمانگري، از راه نقّاشي منتهي شده است (دادستان ۱۳۸۷، ۱۵).
۱-۲- بيان مسأله
فرآيند نقّاشي و يا ساختن، فرآيند پيچيده اي است که طيّ آن کودک اجزاء گوناگون از تجربياتش را براي ساختن يک کل معني دار مورد استفاده قرار مي دهند. دراين فرآيند او به ما چيزي بيش از يک تصوير يا يک مجسّمه را مي دهد. او بخشي از خود را به ما باز مينماياند اينکه چگونه فکر مي کند، و چگونه احساس مي کند و چگونه مي بيند (لونفليد بريتين۱۱۹۷۰، به نقل از وودو ويليامز۲۱۹۷۷، ۳۴).
استفاده از هنر درماني برکودکان معلول مي تواند موثرترين راه براي رساندن آنان به آگاهي و ساختن پلهاي ارتباطي و انگيزشي باشد. کودکي که مورد خشم قرار گرفته مي تواند يک بيان بدون انتقام داشته باشد. يک کودک خود تخريب مي تواند چيزي ارزشمندي براي بيان خود پيدا کند.
کودکي که تاخير در رشد دارد مي تواند به تدريج وبه شيوه مناسب دنياي پيچيده خود را کشف کند. براي يک مشکل کمک کند که مي تواند موجب ناسازگاري فرد از طريق شکستهاي متمادي گردد.
هنر، بازي، داستان گفتن و … ابزار هاي طبيعي هر کودک معلول يا سالمي است که بوسيله آن ظرفيت هاي خود را گسترش مي دهد. بوسيله چنين تجارب خلاقيت آميزي يک کودک به آزمايش ايده هاي جديد، بيان احساسات، تجربيات، خيالبافيهاي و بيان ترسها مي پردازد. هنر کودکان وسيله‌اي براي آزمايش و بيان فرآيندي يکپارچه سازي واقعيّت با تجربه گذشته ميباشد (وودو ۱۹۷۷، ۱۳).
کرپلين۳ درسال ۱۹۱۲و بلورلر۴ درسال ۱۹۱۸پيشنهاد کردند که از ترسيم نقّاشي مي تواند به عنوان تشخيص شرايط آسيب شناختي بيماران استفاده کردند. مارگارت نامبورگ۵ پس از سالها تجربه در کار با کودکان دريافت که بين نقّاشي‌هاي کودکان و روان درماني، نوعي ارتباط وجود دارد و بيان آزاد هنر کودکان مي‌تواند اساس معالجات روان درماني باشد (لويک۶ ۱۹۸۳، ۲۹).
از آنجا که کودکاني که رفتارهاي پرخاشگرانه دارند، ميتوانند به خود و ديگران آسيب بر سانند ودر محيط مدرسه و خانه خطرات جدي به بار بياورند، لذا ابداع روشهايي که بتواند به کاهش پرخاشگري اين کودکان منجر گردد، مفيد خواهد بود. تاکنون پژوهشهايي براي بررسي تاثير نقّاشي درماني در کاهش انواع اختلالات در مورد افراد با هوش بهنجار صورت گرفته است.
در اينجا پرداختن به اين سؤال ضروري به نظر مي رسد که آيا نقاشي درماني به افسردگي، خود بيمار انگاري، روان پريشي، اضطراب، وسواس، حساسيت بين فردي، فوبيا، کاهش خصومت و پارانويا دانش آموزان کلاس ششم شهرستان گچساران مؤثر است؟
۱-۳- اهميّت پژوهش
به علّت تاثيرات زيان آور پرخاشگري بر رشد کودکان، پرخاشگري در دوره کودکي يکي از مشکلات سازگاري است که در دهه هاي گذشته در سطح وسيعي مورد مطالعه قرار گرفته است (پارکر وآشر۷ ۱۹۸۷به نقل از کريک ۸وهمکاران ۱۹۹۶، ۶۷).
نقّاشي تنها وسيله تشخيص و ناسازگاري کودک نيست، بلکه خود عامل بالقوه خلاقيّتي است که وسيله درمان موثر مي شود روان درماني با نقّاشي را اشترن پيشنهاد کرد و به کار گرفت اشترن مي گويد نقّاشي به عنوان وسيله اي براي روان درماني، بيشتر براي کودکان کم سازگار، بي ثبات، عقب مانده آموزش مناسبي است. زيرا نقّاشي به کودک امکان مي دهد که قدرت و قابليت خلاقيّت خود را بشناسد و در نتيجه حل مشکلات آموزشي برايش سهل تر جلوه کند. و چون حالت تعادلي براي مشکلات اجتماعي و خانوادگي پيدا مي‌کند، از کمتر رنج مي برد براي کودکان که نقص عضو سطحي دارند، نيز، نقّاشي بهترين درمان است. از نظر ارتباط روانکاوي نيز کودک با وجود بزرگسالي که تمام احساسات او را به جنبوجوش وا مي دارد، تجربه تازه اي را مي آزمايد. نقّاشي وسيله بيان ممتازي است. زبان رسم نقّاشي براي کودک متناسب و داراي محتواي بياني آگاهانه است کودک چيزهايي مي کشد گه مي شناسد و مي خواهد نظر خود را بدين ترتيب بيان کند (فراري ۱۳۸۷، ۲۵).نقاشي يكي از ابزارهاي مفيد و كارآمد در فعاليتهاي پژوهشي روانشناسي و روانپزشكي كودك و نوجوان است.نقاشي كودك از زمره فعاليتهايي است كه تحت تاثير تحول شناختي، عاطفي و اجتماعي قرار ميگيرد. نقاشي به منزله ي آزمون هوش است. كودكان درترسيم افراد اطراف خود، آنها را آن طور كه ميبينند نمي كشند، بلكه به گونه اي كه آنها را درك ميكنند يا دقيق تر به گونهاي كه خود را درك ميكنند به نقاشي آنها مي پردازند و اين امر بستگي به درجه ي رشد و رسيدگي رواني_حركتي كودكان دارد. نقاشي به منزله ي آزمون شخصيت است و پرده از روي عواطف كودك برمي دارد(کرمن،۷۸:۲۰۰۶).نقاشي كودكان به عنوان يك اثر مكتوب و قابل نگهداري در طول زمان براي شناخت ويژگي هاي رواني يا حالات عاطفي آنان بسيار باارزش است. كودكان با هر نقاشي و داستان مرتبط با آن، جزيي از وجود يا ويژگيهاي خويش را نمايان مي سازند و به همين دليل است كه اين ابزار وسيله ي مناسبي براي راه يافتن به دنياي پر رمز و راز آنان تلقي مي شود(مارنات۹،۱۳۲:۲۰۰۲).
از ديدگاه روان تحليلي، كودكان از طريق نقاشي آن چه را كه در ضميرناخودآگاه خود دارند و احتمالا باعث ناراحتي و اضطراب شان مي شود بيان مي كنند. روانتحليل گران معتقدند كه كودكان به هنگام كشيدن يا رنگآميزي يك تصوير، ناخودآگاهانه گوشه هايي از وضع عاطفي خود را بيان ميكنند. به همين دليل،تحليل و بررسي نقاشي كودكان يكي از مهمترين و قابل اعتمادترين راه هاي شناخت روان كودكان است و به والدين و مربيان كودك در شناخت مشكلات شخصيتي آنها كمك زيادي ميكند(قاسمي،۵۶:۲۰۰۵).
صالحي در يك پژوهش، ارزش تشخيصي آزمون ترسيم خانواده را در شناسايي چگونگي ارتباط كودكان ۴ تا ۶ ساله بااعضاي خانواده مورد بررسي قرار داد،يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه به طور كلي تعدادي از علايم تفسيري آزمون فرافكن خانواده از جمله ارزندهسازي و ناارزندهسازي افراد،حذف آنها از ترسيم، نزديكي بين افراد ترسيم شده و همانندسازي كودك با آنها جهت تشخيص چگونگي ارتباط كودك با اعضاي خانواده كارآيي لازم را دارا هستند. به عبارتي ديگر، وقتي كودك والدين خود را در نقاشي ارزنده سازي ميكند يا با آنها همانندسازي كرده و يا آنها را در نزديكي خود ترسيم ميكند، احتمالا با آنها ارتباط خوبي دارد. از سوي ديگر، زماني كه كودك در نقاشي به ناارزنده سازي والدين ميپردازد و يا آنها را از نقاشي خود حذف ميكند، نشان ميدهد كه ارتباط وي با والدين نامناسب مي باشد(صالحي،۱۱۷:۱۹۹۷).
بد رفتاري هاي والدين با كودك و از طرفي ديگر جدا شدن كودك از آنها صدمات عاطفي و رواني جبران ناپذيري به كودك وارد مي كند(ابراهيم غفوري،۱۹۹۷).كودكان چگونگي روابط حال و گذشته شان را با والدين و خواهران و برادران در نقاشي خانواده فرافكني ميكنند و چون تمام زندگي عاطفيشان به اين روابط وابسته است، ميتوان انگيزه هاي كم و بيش پنهاني رفتار و به ويژه رفتار بيمارگونهي آنها را بر اساس بررسي نقاشي، استنباط و آشكار كرد(ايرواني،۲۰۰۷). همچنين ميتوان گفت روش تداعي لفظي در روان تحليل گري بزرگسالان قابل اجرا است ولي در كودكان قابل اعمال نيست و نقاشي آزاد يا بازي جانشين ان مي شود .وقتي به كودك گفته مي شود” خانواده خودت را نقاشي كن” مي توان احساسات واقعي او را نسبت به كسانش شناخت و وقتي گفته مي شود” يك خانواده را نقاشي كن” اين دستور العمل مبهم تر به تخيل كودك ميدان مي دهد و تمايلات ناهوشياربا سهولت بيشتري بيان مي شود. از اين رو ضروري است که تاثيرنقاشي درماني از جنبه هاي گوناگون(افسردگي، خود بيمار انگاري، روان پريشي، اضطراب، وسواس، حساسيت بين فردي، فوبيا، کاهش خصومت و پارانويا) در کودکان بررسي شود.
۱-۴- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي پژوهش
نقاشي درماني بر کاهش افسردگي کودکان تأثير دارد.
نقاشي درماني بر کاهش خود بيمار انگاري کودکان تأثير دارد.
نقاشي درماني بر کاهش روان پريشي کودکان تأثير دارد.
نقاشي درماني بر کاهش اضطراب کودکان تأثير دارد.
نقاشي درماني بر کاهش وسواس کودکان تأثير دارد.
نقاشي درماني بر کاهش حساسيت بين فردي کودکان تأثير دارد.
نقاشي درماني بر کاهش فوبيا کودکان تأثير دارد.
نقاشي درماني بر کاهش کاهش خصومت کودکان تأثير دارد.
نقاشي درماني بر کاهش پارانويا کودکان تأثير دارد.
نقاشي درماني بر افزايش سلامت روان کودکان تأثير دارد.
۱-۵- ابعاد مؤثر بر سلامت روان
۱-۵-۱ خود بيمار انگار (SOM)
دراين بعد ناراحتي از ادراک عملکرد ناسالم بدن است. دراين اشکال در کار کرد سيستم عصبي خودکار و اجزاء تشکيل دهنده آن ظاهر شده در نتيجه به صورت شکاياتي از عملکرد سيستم قلبي – عروقي- معدي- رودهاي، تنفسي ابراز مي شوند. سردردهاي تکرار شونده ودردهاي عضلاني نيز از شکايات جسماني هستند (هادي۱۳۷۸، ۵۶).
۱-۵-۲ بعد وسواس- اجبار((O-C
علامتي که در اين بعد گنجانده شدهاند انطباق زيادي با شکل تابلوي باليني وسواس دارند تمرکز ملاک بر افکار، تکانه ها و اعمالي است که خود فرد آنها را به ناچار به گونه اي غير قابل نشان دهنده نوعي باريک بيني عمومي در افراد است نيز در اين مجموعه آوردهاند (هادي ۱۳۷۸، ۵۶).
۱-۵-۳ بعد حساسيت بين فردي(I-S)
به احساس عدم کفايت وحقارت فردي در مقايسه با ديگران تکيه مي کند دست کم گرفتن خود، احساس عدم آرامش وناراحتي محسوس در جريان ارتباط با ديگران از تظاهرات خاص اين بعد هستند.افراد ي که نمرات آنها دراين بعد بالا بوده است مشاهده شده که درارتباط با ديگران بيش از اندازه آگاه بوده واز خود انتطارات منفي دارند (هادي ۱۳۷۸، ۵۷).
۱-۵-۴ بعد افسردگي (DEP)
معيار افسردگي طيف وسيعي از نشانه هاي باليني افسردگي را انعکاس مي دهد. علائم شامل خلق وخوي افسرده، بي علاقگي نسبت به لذّات زندگي، نداشتن انگيزه واز دست دادن انرژي حياتي است. به علاوه احساس، درماندگي، افکار خود کشي وبعضي جنبه هاي شناختي وجسمي افسردگي در اين معيار گنجانده شده است (هادي ۱۳۷۸، ۵۷).
۱-۵-۵ بعد اضطراب (ANX)
بعد اضطراب علائم و نشانه هايي را نشان مي دهد که از نظر باليني اضطراب آشکار شديد را منعکس مي‌نمايد. علائم مانند عصبي بودن، احساس فشار ولرزش در اندام ها، ترسهاي نا گهاني، احساس وحشت، بيم و نگراني نسبت به آينده و برخي جنبه هاي جسماني اضطراب در اين مجموعه آورده شده اند (هادي ۱۳۷۸، ۵۷).
۱-۵-۶ بعد خصومت (HOS)
اين بعد نشان دهنده افکار، احساس ويا اعمالي است که نشان دهنده وضعيت خلقي منفي ناشي از خشم است. اين مجموعه سوال ها شامل تظاهرات خشم وچگونگي عکس العمل نشان دادن به آنها مانند.(حالت تهاجمي، تحريک پذيري وخصومت) مي‌گردد (هادي ۱۳۷۸، ۵۷).
۱-۵-۷ بعد فوبيا (PHOB)
ترس مرضي در بر گيرنده علائمي مانند ترس شديد نسبت به يک فرد، شيئي به خصوص ويا موقعيتي که ويژگي آن غير منطقي بودن وعدم تناسب با محرک آن ترس بوده و منجر به رفتار اجتنابي و فرار از آن محرک است (هادي ۱۳۷۸، ۵۸).
۱-۵-۸ پارانويا (PAR)
اين بعد رفتار پارانوئيدي را به عنوان اختلال تفکر مطرح مي نما يد .سوال هاي آن شامل ويژگي‌هاي اوليه اين اختلال مانند سوءظن، خود بزرگ بيني، خود محوري وترس از دست دادن خودمختاري، هذيان و پرخاشگري است(هادي ۱۳۷۸، ۵۸).
۱-۵-۹ روان پريشي
تشخيص اختلال روان پريشي گذار،مستلزم وجود هذيان، توهّم، آشفتگي تکلّم، رفتار ي کاملاً آشفته يا کاتا تو نيک به مدّت حداقل يک روز وکمتر از يک ماه است. فرد سپس از بهبودي به سطح معمول عملکرد خود باز مي گردد (کاپلان و سادوک۱۰ ۱۳۸۸، ۳۳).
۱-۶- معرفي متغيرها وتعريف نظري و عملياتي آنها
دراين پژوهش، نقاشي درماني، متغير مستقل وسلامت روان متغير وابسته و جنسيت متغير کنترل مي باشد.
متغير مستقل: نقاشي درماني
تعريف نظري نقاشي درماني
نقاشي درماني عبارتست از ترسيم خود انگيخته تصاوير که فرصتهاي براي ارتباط وبيان کلامي فراهم مي‌کند (لويک ۱۹۸۳، ۳۰).
تعريف عملياتي نقاشي درماني
منظور از نقاشي درماني در اين پژوهش اينست که کليه لوازم نقاشي از قبيل مداد رنگي ،مداد شمعي، آبرنگ، ماژيک وگواش در اختيار دانش آموزان قرار بگيرند.تا آنها بتوانند آزادانه وسايلي را که دوست دارند، به کار گيرند، درمورد موضوع نقاشي نيز هيچ گونه رهنمودي به افراد مورد مطالعه داده نمي شود، تا خود آنها موضوعاتي را که مايلند، ترسيم کنند. آزمودني ها حتي در استفاده از رنگهاي روان نظير آبرنگ وگواش آزاد مي باشد و مي توانند از آنها به کمک قلم مو و يا انگشت براي کشيدن نقاشي استفاده کنند.
متغير وابسته: سلامت روان
تعريف نظري سلامت روان
سلامت روان، حالت خوب بودن کامل، از نظر جسمي- رواني و اجتماعي است، واين به معناي فقدان بيماري و ناتواني نيست (بهداشت جهاني۱۹۴۶).
تعريف عملياتي سلامت روان
دراين پژوهش شامل افراد ي است که در آزمون( (GHQ نمره لازم راکسب نموده باشد.
تعريف نظري پرخاشگري
واضح است که در پرخاشگري قصد وغرضي در کار است آن هم از راه حرف هاي نيشدار يا اعمالي مانند فرياد زدن براي ترساندن يا وارد آوردن اسيب عا طفي يا جسماني به فرد ديگراست (فرجي۱۳۸۹، ۵۱).
تعريف عملياتي پرخاشگري
دراين پژوهش نمره‌اي كه آزمودني‌ها در آزمون SCL90 -R کسب نموده باشد.
فصل دوم:
مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-۱- پيش درآمد
اين فصل داراي سه بخش است که در بخش اوّل سلا مت روان مورد برسي قرار ميگيرد و در بخش دوّم تعريف و انواع پرخاشگري وعوامل موثر برآن بيان مي گردد ودر بخش سوم نقاشي و نقاشي درماني مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۲-۲- سلامت روان
۲-۲-۱ روان شناسي سلامت
روان شناسي سلامت عبارت است از شناسايي رفتارها و سبک هاي زندگي فردي که بر سلامت جسمي يک فرد تاثير ميگذارند. پيشگري ودرمان بيماري، شناسايي عوامل خطرزايي که با بيماري مرتبط است، بهبود بخشيدن به نظامهاي مراقب بهداشتي از طريق شناسا يي تمرين هاي خوب و شکل دادن به افکار عمومي ،در جهت سلامت مرد م کمک کرده است.
به کارگيري اصول روان شناسي در زمينه سلامت به طيفي از پيامدهاي مثبت کمک کرده، که پايين آوردن فشار خون، مهار سطح کلسترول خون، ترک دخانيات، پيشگيري و مقابله با سرطان و ايدز و تعديل رفتارهاي ناسالم ديگر از جمله آنهاست. روانشناسي سلامت با بسياري رشتهها و زمينههاي مرتبط با بهداشت وسلامت در پيشگيري و ارتقاي سطح سلامت و بهزيستي، از جمله گرايشهاي مختلف پزشکي، شاخههاي مختلف روان‌شناسي، فيزيولوژي وجامعه شناسي همپوشي و وجه اشتراک دارند (آشتياني ۱۳۸۵، ۴۴).
در زمينه ارتقاي سلامت، روان شناسان سلامت به تشويق تمرين هاي منظم ورزشي، معاينه هاي کامل دندانپزشکي و تمرين رفتار هاي سالم تر (مانند تشويق به رفتا رجنسي سالم)پرداخته اند (آشتياني ۱۳۸۵، ۴۴).
۲-۲-۲ مکتب تحليل بيوانرژتيکي
بيوانرژتيک، شيوهاي جهت درک و شناخت “شخصيّت انسان” است اساس اين روش‌شناختي را بدن و فرآيند‌هاي انرژيکي آن تشکيل ميدهند بنيان گذار روش تحليل بيوانرژيکي، الکساندر لوون (متولد ۱۹۱۰ ميلادي) است.

نام ديگر روان درماني به شيوه بيو انرژتيک “تحليل انرژتيکي” است در چنين درمان بيوانرژتيکي به فرد کمک مي شود از طريق بدنش با خويشتن خود ارتباط بر قرار سازد. بيوانرژتيک، راهي است که از طريق ارتعاش به سلامتي مي انجامد ومي توان آن را”سلامت ارتعاشي” نيز ناميد منظور ما از سلامت ارتعاشي فقط بيمار نبودن فرد نيست، بلکه سر زندگي کامل او است.
تمرين هاي بيوانرژتيک، ميزان ارتعاشات بدن را بالا مي برند و به فرد کمک مي کنند تا سالمتر باشد. بدن سالم، چه در خواب چه در بيداري همواره در حال ارتعاش است. هدف از درمان بيوانرژتيک داراي بودن بدني سر زنده است که بتوانند به تمام و کمال، درد، لذّت، غم و شادي هاي زندگي را احساس کند هر چه ميزان سرزنده بود فرد افزايش يابد توانايي او در تحمل هيجانهاي مربوط به زندگي روزانه جنسي اش نيز بيشتر مي شود.تنفس خوب براي “سلامت ارتعاش” امري ضروري است (صفايي۱۳۸۲، ۱۰۲).
۲-۲-۳ مسايل اخلاقي در معنويت وسلامت روان
دستورالعملهاي انجمن روان شناسي(۱۹۹۳) بر اهميّت توجّه به باورها و ارزش هاي مذهبي درفرايند مداخله درماني تاکيد دارد مطابق با اين دستورالعمل:
روان شناسان به باورها و ارزش مذهبي يا معنوي مراجعان مانند خصايص وتابوهاي آنان احترام مي‌گذارند. زيرا چنين مواردي جهان بيني، عملکرد روان شناختي و چگونگي بيان نارحتي مراجعان و مواردي از اين دست را تحت تاثير قرار مي دهد. دانستههاي رهبران يا دست اندر کاران مذهبي يا معنوي و کسب مشورت از آنها در باره سيستم هاي فرهنگي و باورهاي مراجعان مي تواند به امر مداخله روان شناختي موثر کمک کند (کامکار و جعفري ۱۳۸۷، ۷۹).
۲-۲-۴ ضوابط اخلاقي انجمن روان شناسي امريکا
انجمن روان شناسي امريکا (۲۰۰۳) نيز بر اهميّت توجّه به تفاوت هاي فردي از قبيل تفاوت ‌هاي مذهبي تاکيد مي کند.آنها همچنين دلايل اهميّت مشورت با افراد مربوطه هنگامي که درمانگران با رويکرد مذهبي يک مراجع آشنا نيستند. لازم است با يک کشيش يا همکار مطلع در اين باره مشورت کنند تا بهتر بتوانند به مراجع کمک کنند (کامکار و جعفري ۱۳۸۷، ۷۹).
۲-۲-۵ معنويت و سلامت روان
اکنون بسياري از درمانگران علاقه زيادي به گنجاندن معنويت درمان باليني دارند. يکي از دلايل اين تغيير پژوهش هاي است که نشان ميدهد فعاليّت مذهبي ارتباط مثبتي با سلامت وروان دارد. با اين حال، نمي‌توان به طور قطع گفت که هميشه مذهب باعث سلامت بهتر مي شود(کامکار و جعفري ۱۳۸۷، ۸۰).
۲-۲-۶ بخشايش و ناديده گرفتن خشم
در سالهاي اخير متخصصان سلامت روان، بخشايش را به عنوان يک راه مداخله درماني براي مراجعاني که از آزارهاي گذ شته خشمگين هستند، به کار برده اند باوجود اينکه متخصصان هميشه به مراجعان کمک کردهاند تا “ازخشم خود رها شوند” درمانگران اکنون ترجيح ميدهند از واژه بخشايش استفاده کنند. بخشايش عملي است که مذاهب دنيا سنت دوازده گانه الکليهاي بي نام آن را پيشنهاد ميکنند. سنت دوازده گانه فقط بر بخشوده شدن تاکيد ميکند، در حالي که مذاهب دنيا علاوه بر اهميّت طلب بخشايش از سوي ديگران نيز توجّه ميکنند. تمام اديان بخشايش را بي چون و چرا ميپذيرند (کامکار و جعفري ۱۳۸۷، ۸۰).
۲-۲-۷ خصوصيات افراد داراي سلامت روان
بنابر تحقيقات انجمن هاي بهداشت رواني،افراد داراي سلامت رواني داراي خصوصيات زير هستند:
آنان احساس راحتي مي کنند ۲-خود را آنگونه که هستند مي پذيرد ۳- از استعدادهاي خود بهرمند ميشوند ۴- نگراني، ترس واضطراب وحسادت کمي دارند و داراي اعتماد به نفس مي‌باشند ۵- سيستم ارزش آنان از تجارب شخص خودشان سر چشمه مي گيرد ۶- احساس خوبي نسبت به ديگران دارند ۷- به علايق افراد ديگر توجّه مي کنند ونسبت به آنها احساس مسوليت نشان مي‌دهند ۸- سعي نمي کنند بر ديگران تسلط يابند ۹- آنها با مشکلات رو به رو مي شوند و نسبت به اعمال خود احساس مسوليت ميکنند محيط خود را تا آنجا که ممکن است شکل مي دهند و تا آنجا که ضرورت دارد با آن سازگار ميشوند (بني جمال واحدي ۱۳۷۰، ۸۳).
بعضي از محققان معتقدند سلامت رواني حالتي از بهزيستي و وجود اين احساس در فرد است که مي تواند با جامعه کنار بيايد. سلامت رواني به معناي احساس رضايت، روان سالمتر و مطلق اجتماعي با موازين مورد قبول هر جامعه است (کاپلان ۱۹۹۹ به نقل از افکاري ۱۳۷۶، ۲۰).
سلامت روان يکي از مفاهيم است نزد اسلام ومذاهب ديني که از اهميّت بسزايي بر خوردار است. از نظر اسلام سلامت روان مفهومي است که به واسطه آن افراد ميتوانند خود آگاه ، خود هوشيار و تمايل به فرديت داشته باشد و فرد خود آگاه چون مي تواند متعالي شود پس آزاد است (گرجيان ۱۳۷۸، ۵۵).
عباداتي مانند نماز، روزه، وزکات وحج که دين اسلام بر پيروان خود واجب کرده است موجب مي شود که فرد به سوي رفتار بهتر، برتر، رشد، ارتقاي نفس واجتناب از رفتار زشت و انحرفي و غير انساني گرايش پيدا کند (قطب الديني ۱۳۷۹، ۱۰۵).
الکسيس کارس پزشک فرانسوي اعتقاد دارد که نماز سبب ايجاد نشاط معنوي مشخص در انسان مي گردد و همين حالت است که احتمالاًمنجر به شفاي سريع برخي از بيماران در زيارتگاهها و معابد مي شود. نماز جماعت ايجاد روابط اجتماعي دوستانه ومودت آميز مي شود که نه تنها به رشد شخصيت فرد کمک مي کند بلکه نياز تعلق او را به گروه که به عقيده روان شناسان يکي از نيازهاي اساسي انسان براي سلامت روان است را تا مين مي کند (الکسيس کارل۱۱ ۱۹۸۷، ۴۱).
يکي از موضوعاتي که سبب بهبود سلامت روان فرد مي شود صبر داشتن است صبر به انسان مي آموزد که براي دستيابي به اهداف بايستي تلاش مداوم کند وبا پشتکار واراده به تلاش مستمر خود ادامه دهد در اين صورت چنين فرد داراي شخصيتي رشد يا فته و متعادل و فعال واز اضطراب به دور خواهد بود.
يا ايّها الّذين آمنو ااستعينو ابالصّبر و الصّلات ه انّ الله مع الصّابرين (سوره بقره آيه ۱۵۳). درواقع پيامبر خاتم وائمه معصومين نمونههاي عالي انسان کامل در اسلام ومذهب تشيع مي باشد ،آنها مظهر سلامت روان ومظهر حيات رواني هستند. آنها خود آگاهانهترين، پوياترين و متکامل‌ترين رابطه را با کل هستي دارا هستند و ساير انسان ها به ميزان تقرب به ملاک هاي آنها از سلامت و تکامل رواني بر خوردارند (احمدي۱۳۷۱، ۶۶؛ شهيد مطهري ۱۳۶۲، ۱۷۹).
۲-۲-۸ خود بيمار انگاري
در خود بيمار انگاري فرد علايم جسمي را غلط تفسير کرده وبر همين اساس با اين باور اشتغال خاطر پيدا ميکند که دچار بيماري وخيمي است.اين اشتغال خاطر سبب تخريب عملکرد يا عذاب وي ميشود و سپس از بررسي کامل وردّ شدن بيماري هاي طبيّ، همچنان بر جا باقي ميماند (کاپلان و سادوک ۱۳۸۸، ۳۵).


پاسخ دهید