۱-۱۵-۳ افزايش هدايت حرارتي PCM21
1-15-4 ميکروکپسوله کردن PCM23
فصل دوم۲۵
پيشينه موضوع و تعريف مسئله۲۵
۲-۱- مقدمه۲۵
۲-۲- روشهاي مدلسازي جريان نانوسيال۲۵
۲-۳- منطق وجودي نانو سيالات۲۸
۲-۴- پارامترهاي انتقال حرارت در نانوسيالات۳۱
۲-۴-۱- انباشتگي ذرات۳۱
۲-۴-۲- نسبت حجمي ذرات نانو۳۲
۲-۴-۳- حرکت براوني۳۳
۲-۴-۴- ترموفورسيس۳۳
۲-۴-۵- اندازه نانوذرات۳۴
۲-۴-۶- شکل نانوذرات۳۴
۲-۴-۷- ضخامت لايه سيال بين ذرات نانو۳۵
۲-۴-۸- دما۳۶
۲-۵- انواع نانو ذرات۳۶
۲-۵-۱- نانو سيالات سراميكي۳۶
۲-۵-۲- نانو سيالات فلزي۳۷
۲-۵-۳- نانو سيالات، حاوي نانو لوله هاي كربني و پليمري۳۸
۲-۶- نظريه هايي بر نانو سيالات۳۹
۲-۶-۱- روابط تئوري ارائه شده در زمينه ضريب رسانش حرارتي موثرنانوسيال۳۹
۲-۶-۲- کارهاي تجربي انجام شده در زمينه ضريب رسانش حرارتي موثر نانوسيال۴۳
۲-۶-۳- کارهاي تجربي انجام شده در زمينه ويسکوزيته موثر نانوسيال۴۴
۲-۷- کارهاي تجربي انجام شده در زمينهي انتقال حرارت در نانوسيال۴۴
۲-۸- کارهاي عددي انجام شده در زمينهي انتقال حرارت در نانوسيال درداخل حفره‌ي مربعي۴۵
۲-۹- کارهاي انجام شده در زمينهي تغيير فاز ماده۴۵
۲-۱۰- تعريف مسئله۴۸
فصل سوم۴۹
معادلات حاکم و روشهاي حل۴۹
۳-۱ فرض پيوستگي۴۹
۳-۲- معادلات حاکم بر رژيم آرام سيال خالص۵۰
۳-۳- مدل بوزينسک۵۱
۳-۴- خواص نانوسيال۵۱
۳-۵ – معادلات حاکم بر تحقيق حاضر۵۲
۳-۶- شرايط مرزي و اوليه۵۳
۳-۷- روش بررسي تغيير فاز در اين پژوهش۵۴
۳-۷-۱ تغيير فاز با مرز مجزا۵۴
۳-۷-۲ تغيير فاز آلياژها۵۴

۳-۷-۳ تغيير فاز پيوسته۵۴
۳-۸- معادلات حاکم بر روش آنتالپي۵۶
۳-۸-۱ معادله حاكم بر انتقال حرارت بر پايه روش آنتالپي۵۶
۳-۸-۲ معادلات نهايي حاكم بر انتقال حرارت بر پايه روش آنتالپي تعميم يافته۵۸
۳-۹ مروري بر روشهاي عددي۶۱
۳-۹-۱ روش حل تفکيکي۶۲
۳-۹-۲ روش حل پيوسته۶۴
۳-۹-۳ خطي سازي: روش ضمني و روش صريح۶۵
۳-۹-۴ انتخاب حل کننده۶۷
۳-۱۰ خطي سازي۶۹
۳-۱۰-۱ روش بالادست مرتبه اول۷۰
۳-۱۰-۲ روش بالادست توان-پيرو۷۰
۳-۱۰-۳ روش بالادست مرتبه دوم۷۲
۳-۱۰-۴ روش QUICK73
3-11 شکل خطي شده معادله گسسته شده۷۴
۳-۱۲ مادون رهايي۷۵
۳-۱۳ حل کننده تفکيکي۷۵
۳-۱۳-۱ گسسته سازي معادله ممنتوم۷۵
۳-۱۳-۱-۱ روش درونيابي فشار۷۶
۳-۱۳-۲ گسسته سازي معادله پيوستگي۷۷
۴-۱۳-۳ پيوند فشار- سرعت۷۸
۳-۱۳-۳-۱ SIMPLE79
3-13-3-2 SIMPLEC80
3-13-3-3 PISO80
3-14 انتخاب روش گسسته سازي۸۱
۳-۱۴-۱ مرتبه اول و مرتبه دوم۸۱
۳-۱۴-۲ روش هاي توان- پيرو و QUICK82
3-14-3 انتخاب روش درونيابي فشار۸۲
۳-۱۵ انتخاب روش پيوند فشار- سرعت۸۳
۳-۱۵-۱ SIMPLE و SIMPLEC83
3-15-2 PISO84
3-17 مدلسازيهاي وابسته به زمان۸۴
۳-۱۷-۱ گسسته سازي وابسته به زمان۸۵
۳-۱۷-۲ انتگرال گيري زماني ضمني۸۵
۳-۱۷-۳ انتگرالگيري زماني صريح۸۶
۳-۱۷-۴ انتخاب اندازه بازه زماني۸۷
۳-۱۸ انتخاب روشهاي حل۸۷
۳-۱۹ شبکه بندي و گام زماني۸۹
۳-۱۹-۱ آزمون عدم وابستگي نتايج به تعداد نقاط شبکه و گام زماني۸۹
۳-۲۰- مراحل حل مسئله۹۱
فصل چهارم۹۲
بررسي نتايج عددي۹۲
۴-۱ اعتبار سنجي مسئله۹۳
۴-۲ اثر افزودن نانو ذرات۹۸
۴-۳ بررسي اثر افزودن ذرات نانو در مدلهاي گفته شده در قسمت اعتبار سنجي۱۱۴
فصل پنجم۱۲۴
۵-۱ نتيجه گيري۱۲۴
۵-۲ فعاليت هاي پيشنهادي براي ادامه کار………………………………………………………………………..۱۲۶
مراجع۱۲۷
فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل ۱-۱ ديدگاه کلي ذخيره انرژي حرارتي۹
شکل ۱-۲ دستهبندي مواد تغيير فاز دهنده۱۲
شکل۱-۳- سيستمهاي حاوي چند PCM21
شکل۱-۴- ساختارهاي فلزي مورد استفاده در سيستم ذخيرهسازي انرژي۲۳
شکل۱-۵: نمونهاي از ميکروکپسوله PCM، (A) روش اسپري خشک، (B) روش تودهاي۲۴
شکل ۲-۲- رژيمهاي جريان گاز بر پايهي عدد نادسن.۲۸
شکل ۲-۳- نمودار تغييرات ضريب رسانش حرارتي نسبت به زمان براي مخلوط آب اکسيد مس [۸].۳۲
شکل ۲-۴- افزايش انباشتگي نانوذرات باافزايش زمان براي مخلوط آب اکسيدمس (۱/۰=?) الف) ۲۰ دقيقه ب) ۶۰ دقيقه ج) ۷۰ دقيقه [۸]۳۲
شکل ۲-۵- نمودار تغييرات ضريب رسانش حرارتي نسبت به نسبت حجمي ذرات نانو [۱۰]۳۳
شکل ۲-۶- نمودار تغييرات ضريب رسانش حرارتي موثر نسبت به نسبت حجمي و اشکال متفاوت نانوذرات براي مخلوط آب – اکسيد آلومينيم [۱۴].۳۵
شکل ۲-۷- نمودار تغييرات ضريب رسانش حرارتي موثر نسبت به ضخامت لايه سيال پيرامون نانوذرات [۱۶ و ۱۷].۳۶
شکل ۲-۸- نمودار تغييرات ضريب رسانش حرارتي موثر نسبت به دما براي مخلوط آلومينيوم-آب [۱۲]۳۶
شكل ۲-۹- افزايش رسانايي گرمايي K بخاطر افزايش نسبت حجمي از توده هاي با رسانايي بالا. نمودار شماتيك به ترتيب موارد زير را نشان مي دهد. (I) ساختار قرارگيري بصورت فشرده FCC از ذرات (II) تركيب قرارگيري مكعبي ساده (III) ساختار بي نظم ذرات كه در تماس فيزيكي با هم قرار دارند (IV) توده از ذرات كه بوسيله لايه نازكي از سيالي كه اجازه جريان گرماي سريع در ميان ذرات را مي دهد از يكديگر جدا شده اند.۴۱
شکل ۲-۱۰- شکل هندسه مورد نظر۴۹
شکل ۳-۱: بررسي انتقال حرارت در هندسه مورد نظر۵۷
شکل ۳-۲- نماي کلي مراحل حلکننده تفکيکي۶۴
شکل ۳-۳- نماي کلي حل کننده پيوسته۶۵
شکل ۳-۴- حجم کنترل استفاده شده براي نمايش گسستهسازي۷۰
شکل ۳-۵- تغيير متغير بين X=0 و X=L (معادله ۴-۲۱)۷۲
شکل ۳-۶- حجم کنترل يک بعدي۷۴
شکل ۳-۷- زمان لازم براي انجماد کامل سيال در گراشف ۱۰۵ و نسبت حجمي ۱/۰ براي مشهاي مختلف۸۹
شکل ۳-۸- زمان لازم براي انجماد کامل سيال در گراشف ۱۰۵ و نسبت حجمي ۱/۰ براي گام هاي زماني مختلف۹۰
شکل ۴-۱- توزيع ناسلت موضعي روي ديوارهي گرم ۰٫۷۱=و ۰=? الف) ۱۰۵= ، ب) ۱۰۶ =۹۴
ج)۱۰۷ = ]۶۳[۹۴
شکل۴-۲- مقايسه پروفيل دما در برش مياني حفره مربعي (۲/۶= ، ۱۰۵= و ۰۵/۰= ? )۹۵
شکل ۴-۳- مقايسه زمان لازم براي انجماد سيال در دماي ۹۶
شکل ۴-۴- پروفيل دما در خط مرکزي براي ارتفاع ۲۰۹۷
شکل ۴-۵- زمان لازم براي انجماد کامل سيال در سيال خالص در مقايسه با افزودن ذرات نانو را در عدد گراشف ۱۰۵۹۷
شکل ۴-۶- پروفيلهاي الف) دما و ب) سرعت در برش مياني حفره مربعي۹۸
شکل ۴-۷- تغييرات ناسلت موضعي نانوسيال آب روي ديواره گرم در نسبت منظري (L/H=1) و۱۰۵= براي نسبتهاي حجمي متفاوت۹۹
شکل ۴-۸-الف- کانتور براي درصد حجمي )۰% ،۱۰% و۲۰% ( و گراشف ۱۰۵ (زمان برحسب دقيقه) در صفحه ۰۰۵/۰ Z=101
شکل ۴-۸-ب- کانتور براي درصد حجمي )۰% ،۱۰% و۲۰% ( و گراشف ۱۰۶ (زمان برحسب دقيقه) در صفحه ۰۰۵/۰ Z=103
شکل ۴-۹- زمان لازم براي انجماد کامل سيال در سيال خالص در مقايسه با افزودن ذرات نانو را در سه عدد گراشف الف) ۱۰۵ ، ب) ۱۰۶ و ج) ۱۰۷٫۱۰۴
شکل ۴-۱۰- مقايسه زمان لازم براي انجماد کامل سيال در سيال خالص و نسبت حجمي ۱/۰?? در سه گراشف ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷۱۰۵
شکل ۴-۱۱- مدت زمان از بين رفتن اثر انتقال حرارت جابجايي در سيال خالص در گراشف ۱۰۵۱۰۵
شکل ۴-۱۲- مقايسه مدت زمان ناچيز شدن اثر انتقال حرارت جابجايي در سيال خالص و نانو سيال با در صد حجمي ذرات نانو ۱/۰?? و ۲/۰?? در گراشف ۱۰۵۱۰۶
شکل ۴-۱۳- مقايسه اثر انتقال حرارت جابجايي بر ناحيه خميري شکل در سه گراشف ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷۱۰۶
شکل ۴-۱۴- خطوط جريان در ۱۰ثا نيه نخست فرايند انجماد در گراشف۱۰۵ با در صد حجمي ذرات نانو ۲۰% در صفحه ۰۰۵/۰=Z108
شکل۴-۱۵- مقايسه خطوط جريان در زمان ۰ و ۱۰ ثانيه فرايند انجماد در گراشف ۱۰۵ ، ۱۰۶ و ۱۰۷ با در صد حجمي ذرات نانو ۲۰%۱۰۹
شکل ۴-۱۶- توزيع درجه حرارت را بر روي خط مرکزي حفره مربعي در دو زمان الف)۵ دقيقه و ب) ۱۲ دقيقه در گراشف ۱۰۵۱۱۰
شکل ۴-۱۷- مقايسه مدت زمان لازم براي انجماد کامل سيال با اختلاف در جه حرارت بين دو ديوار چپ و راست۱۱۰
شکل ۴-۱۸- زمان لازم براي انجماد کامل سيال در سيال خالص در مقايسه با افزودن ذرات نانو را در گراشف ۱۰۵ براي الف) C ? 20 =?T ب C ? 30 =?T ج) C ? 50 =?T د) C ? 80 =?T111
شکل ۴-۱۹- مقايسه خطوط همدما بين سيال خالص و نانوسيال آب در ۰۵/۰= ? و نسبت منظريهاي مختلف۱۱۲
شکل ۴-۲۰- مقايسه مدت زمان لازم براي انجماد کامل سيال الف) براي نسبت هاي منـــظريهاي مختلف ب) براي نسبت هاي منـــظريهاي ۵/۰ براي گراشف ۱۰۵ و نسبت حجمي مختلف۱۱۳
شکل ۴-۲۱- مقايسه مدت زمان لازم براي انجماد کامل سيال در عدد گراشف ۱۰۵ با سيال پايهي آب و ذرات نانو مختلف۱۱۴
شکل ۴-۲۲- حفره مربعي در پژوهش ۱۱۴
شکل ۴-۲۳- کسر حجمي ماده تغيير فاز يافته در دما و درصد حجمي محتلف از نانو ذرات۱۱۶
شکل ۴-۲۴- مرز ناحيه تغيير فاز در درجه حرارت مختلف ديوار چپ و زمان الف) ۱۰ ب) ۵۰۱۱۶
شکل ۴-۲۵- ميدان سرعت نانو سيال با درصد حجمي مختلف و در زمانهاي مختلف۱۱۸
شکل ۴-۲۶- خطوط جريان در ۱۰ثا نيه نخست فرايند انجماد براي ديوار چپ با و در صد حجمي ذرات نانو ۲۰%۱۱۹
شکل ۴-۲۷- منحني توزيع دما بر خط مرکزي افقي حفره در دماي مختلف ديواره چپ و درصد حجمي مختلف از نانو ذرات۱۲۰
شکل ۴-۲۸- حفره مربعي در پژوهش ۱۲۰
ج)۱۲۲
شکل ۴-۲۹- منحني توزيع دما بر خط مرکزي افقي حفره در دماي مختلف ديواره چپ و درصد حجمي مختلف از نانو ذرات الف) ب) ج) ۱۲۲
شکل ۴-۳۰- کسر حجمي ماده تغيير فاز يافته براي درصد حجمي محتلف از نانو ذرات و ارتفاع مختلف۱۲۳
الف) ب) ج) ۱۲۳
فهرست جدول ها
عنوان شماره صفحهجدول ۱-۱ نقطه ذوب و گرماي نهان پارافين‌ها۱۳
جدول ۱-۲- نقطه ذوب و گرماي نهان غير پارافين‌ها۱۴
جدول ۱-۳- نقطه ذوب و گرماي نهان هيدراتهاي نمک۱۶
جدول ۱-۴- نقطه ذوب و گرماي نهان فلزات۱۷
جدول ۱-۵- نقطه ذوب و گرماي نهان اوتکتيکها۱۷
جدول ۳-۱ الگوريتمهاي حل انتخاب شده۸۸
جدول ۴-۱-خواص ترموفيزيکي سيالات و نانوذرات۹۲
جدول ۴-۲ خواص سيال پايه، ذرات مس و نانوسيال در نسبت حجمي مختلف۹۳
جدول ۴-۳ مقادير ناسلت متوسط براي عدد رايلي مختلف۹۴
جدول ۴-۴ خواص سيال پايه، ذرات مس و نانوسيال در نسبت حجمي ۲/۰، ۱/۰، ۰= ?۱۱۵
جدول ۴-۵- خواص سيال پايه، ذرات مس و نانوسيال در نسبت حجمي ۲/۰، ۱/۰، ۰= ?۱۲۱
ليست علائم و اختصارات
Hارتفاع حفره Tدما Tcدماي ديواره سرد Thدماي ديواره گرم Vحجم Sسطح Kضريب هدايت حرارتي ksضريب هدايت حرارتي ذره نانو klضريب هدايت حرارتي ماده تغيير فاز دهنده Lطول حفره ظرفيت گرمايي ويژه Pفشار قطر ذرات نانو Prعدد پرانتل Peعدد پکلت Raعدد رايلي Reعدد رينولدز Grعدد گراشف Knعدد نادسن Nuعدد ناسلت Lگرماي نهان Uمولفه سرعت افقي در راستاي x Vمولفه سرعت عمودي در راستاي y VFنسبت حجمي ذرات نانو به سيال ARنسبت منظري ( (L/H ?چگالي ?نسبت انبساط حجمي نسبت حجمي ذرات نانو به سيال ?نفوذ حرارتي ?ويسکوزيته سينماتيکي ?ويسکوزيته ديناميکي مولکولي Sجامد Lسيال
فصل اول
مقدمه
۱-۱ مقدمه
انتقال حرارت به همراه تغيير فاز در بسياري از پديده‌هاي فيزيکي در کاربردهاي مختلف صنعتي و غيرصنعتي اتفاق مي‌افتد و برخي از پديده‌هاي طبيعي در اين زمينه عبارتند از: فرايند ذوب شدن برف، يخ زدن آب درياچه‌ها و سوختن شمع. بعضي از پروسه‌هاي صنعتي که همراه با تغيير فاز هستند عبارتند از: جوشکاري و ريخته‌گري.
فرآيند انتقال حرارت به همراه تغيير فاز به خاطر کارهاي انجام شده توسط استفان (Stefan) در سال ۱۸۸۹ به مسأله استفان معروف است.
در ميان کاربردهاي مربوط به فرآيند تغيير فاز، واحدهاي ذخيره‌کننده انرژي حرارتي داراي اهميت فراوان مي باشند چرا که در اکثر پديده‌هاي فيزيکي که به همراه تغيير فاز هستند، اين فرآيند به صورت ناخواسته انجام مي‌گيرد. مثلاً در صنعت ريخته‌گري اگر گرماي نهان آلياژ کمتر باشد طبيعتاً انرژي، هزينه و زمان کمتري براي توليد نياز خواهيم داشت ولي در واحدهاي ذخيره‌کننده انرژي هدف استفاده از گرماي نهان ذوب در طول تغيير فاز مي‌باشد به همين جهت در سال‌هاي اخير واحدهاي ذخيره‌کننده انرژي مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته است. ظرفيت بالاي ذخيره‌سازي انرژي حرارتي باعث مي شود تا امکان ساخت ذخيره‌کننده‌هاي کوچک فراهم گردد و بتوان آن ها را به صورت فشرده توليد کرد اين ويژگي باعث مي‌شود تا استفاده از واحدهاي ذخيره‌کننده انرژي در کاربردهاي تجارتي که معمولاً با محدوديت ابعادي مواجهه هستند، استفاده فراواني داشته باشد به عنوان نمونه مي‌توان از سيستم هاي ذخيره کننده انرژي همراه با تغيير فاز جهت تأمين انرژي حرارتي در مناطق مسکوني استفاده کرد.
براي بيان دليل استفاده از پروسه تغيير فاز جهت تامين انرژي مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که يک کيلوگرم بتون مي‌تواند حدود kJ/kg k 1 انرژي ذخيره کند در حالي که يک کيلوگرم Cacl2-6H2O مقدار ۱۹۰ کيلو ژول انرژي را در طول تغيير فاز مي توانند آزاد يا جذب نمايد.
دانستن عوامل و پارامترهاي موثر بر کارايي ذخيره‌کننده و توانايي تعيين ميزان تاثير اين عوامل بر کارايي سيستم باعث مي‌شود تا بتوان عمل ذخيره‌سازي و تخليه انرژي را بهينه سازي‌ نمود .
امروزه با توجه به کمبود و رو به پايان بودن منابع انرژي فسيلي و مسئله آلودگي هواي ناشي از مصرف اين مواد براي تامين انرژي، موضوع استفاده از انرژيهاي جايگزين اهميت بيشتري يافته است. در حال حاضر نفت، گاز و زغال سنگ ۸۰ درصد از انرژي مصرفي جهان را تامين مي‌کنند. مصرف انرژي در پنجاه سال گذشته بيشتر از مصرف انرژي در دو قرن پيش از آن بوده است. سازمان اطلاعات انرژي آمريکا پيش‌بيني کرده است، مصرف انرژي جهان تا سال ۲۰۳۰ درحدود ۵۷ درصد افزايش خواهد يافت. با توجه به معضلات سوختهاي فسيلي (آلودگي محيط زيست، منابع محدود و پايان‌پذير، تجديد ناپذيري و تأثير مستقيم سياست بر آن) دنيا به انرژي‌هاي نو شامل خورشيد، باد (براي ماشينهاي بادي امروزي)، بيو انرژي، زمين گرمايي، هيدروژن، انرژي هسته‌اي و … تمايل نشان داده است.
يکي از انرژي هاي نو انرژي خورشيدي مي باشد که مهمترين موضوع در انرژي خورشيدي، جذب و ذخيره آن است. جذب انرژي خورشيدي توسط کلکتورهاي مختلف براي اهداف متفاوتي از جمله: توليد برق، گرمايش آب، گرمايش فضا و … صورت مي‌گيرد. فراواني و ارزان بودن انرژي در بعضي از ساعات شبانه روز از دلايل مهم ذخيره انرژي است. انرژي خورشيدي در روز به وفور يافت مي‌شود ولي يکي از اشکالات مهم اين انرژي عدم دسترسي به آن در شب مي‌باشد که به کمک ذخيره انرژي مي‌توان از اين انرژي در ساعات نبود خورشيد نيز بهره برد. در بعضي کشورها مثل چين که بيشتر از انرژي الکتريکي براي گرمايش منازل استفاده مي‌شود، با توجه به ارزان بودن انرژي الکتريکي در روز و گران بودن تعرفه در شب حدود ۵/۱ برابر ( به دليل ساعات اوج مصرف )، ذخيره انرژي از راهکارهاي مهم به شمار مي‌آيد.
ذخيره انرژي به شکلهاي مکانيکي، الکتريکي و حرارتي صورت مي‌گيرد. ذخيره انرژي حرارتي به شکل محسوس (از طريق گرماي ويژه موادي مانند آب، زمين و …) و نهان (از طريق تغيير فاز موادي مانند پارافين، هيدراتهاي نمک و …) انجام مي‌گيرد، که در ادامه به بررسي انواع ذخيره هاي انرژي مي پردازيم.
استفاده از ذرات نانو (با قطر کمتر از nm 50) و تأثير ذرات نانو در مواد تغيير فاز دهنده (NEPCM1) دريچه اي جديد براي پيشرفت تکنولوژي نوين در ترکيب مواد، بيو تکنولوژي، طراحي ابزار ميکرو فلويديک و … پيش روي محققين گشوده است.
سيالات معمول مورد استفاده براي انتقال حرارت و ذخيره انرژي داراي ضريب رسانش حرارتي پايين ميباشند، در حالي که فلزات داراي رسانش حرارتي بالاتر از سه برابر اينگونه سيالات ميباشند. بنابراين استفاده از ذرات جامد فلزي در ابعاد نانو و ترکيب آنها با اينگونه سيالات براي افزايش ضريب رسانش حرارتي و در نتيجه افزايش راندمان حرارتي بسيار مطلوب به نظر ميرسد. که درادامه همين فصل به راه هاي افزايش ارتقاي کارايي سيستم پرداخته خواهد شد.
۱-۲ نانو
پيشوند نانو در اصل يك كلمه يوناني است معادل لاتين اين كلمه Dwarf است كه به معني كوتوله و قد كوتاه است اين پيشوند در علم مقياس ها به معني يك ميليارديوم است بنابراين يك نانومتر، m9-10است اين مقياس را با ذكر مثال هايي عيني، بهتر مي توان حس كرد. يك تارموي انسان به طور متوسط قطري حدود ۵۰۰۰۰ نانو متر دارد. يك سلول باكتري، قطري معادل چند صد نانومتر دارد. كوچكترين اشياي قابل ديد توسط چشم غيرمسلج اندازه اي حدود ۱۰۰۰۰ نانومتر دارند و فقط حدود ۱۰ اتم هيدروژن در يك خط، يك نانومتر را مي سازد.
در اين بخش ضمن بررسي تعاريف مختلفي كه از فناوري نانو وجود دارد به بيان مباني، ساختار و اهميت فناوري نانو و کاربرد هاي آن مي پردازيم.
۱-۳ نانو تكنولوژي
به بيان ساده علم نانو اصول اوليه مولكولها و ساختارهاي با ابعاد بين ۱ تا ۱۰۰۰ نانومتر است اين ساختارها را نانو ساختار مي ناميم. نانو تكنولوژي، كاربرد اين ساختارها در دستگاههاي با اندازه نانومتري است.
نانو تكنولوژي توليد كارآمد مواد و دستگاه ها و سيستم ها با كنترل ماده در مقياس طولي نانومتر و بهره برداري از خواص و پديده هاي نو ظهوري است كه در مقياس نانو توسعه يافته اند.
فناوري نانو يكي از مدرن ترين فناوري هاي روز دنياست كه داراي خصوصياتي منحصر به فرد با كاربردهايي در تمام زمينه هاي علمي و فناوري است همين كاربردها وسيع فناوري نانو كه از آن به عنوان ويژگي بين رشته اي بودن فناوري نانو ياد مي شود عامل مهمي در فراگير شدن اين پديده جديد است.
از طرفي توجه روزافزون بشر به اين فناوري فقط ناشي از تازگي آن و كنجكاوي بشر براي دانستن آنچه نمي داند، نيست؛ بلكه؛ دليل قابليت هاي ويژه اي كه اين فناوري پيش روي انسان قرار ميدهد و دست يابي به آنها جز از اين راه ممكن نيست.
بيشتر محصولات نانو تكنولوژي در معرض آناليز انتقال حرارت قرار مي گيرند زيرا ملاحظات گرمايي هميشه قسمت مهمي از هر فرايند طراحي مي باشد بعنوان مثال، همين طور كه ابعاد مبدل در سفينه ها كوچكتر مي شود از رابطه انتقال گرماي جديدي در طراحي آن استفاده مي شود. بزودي دانشمندان متوجه شدند كه اطلاعات ماكروسكوپيك براي پيش بيني جريان و ويژگيهاي انتقال حرارتي آن در ميني كانالهاي و بدلهاي كوچك قابل كاربرد نيست و رابطه جديدي موردد نياز است.
۱-۳-۱ چرا “نانو” تكنولوژي؟
شايد اين سؤال در ذهن پديد آيد كه چه چيزي در مقياس نانومتري وجود دارد كه يك تكنولوژيي بر پايه آن بنا نهاده شده است. آنچه باعث ظهور نانو تكنولوژي شده، نسبت سطح به حجم بالاي نانو مواد است.
اين موضوع يكي از مهم ترين خصوصيات مواد توليد شده در مقياس نانو (نانو مواد) است. در مقياس نانو، اشياء شروع به تغيير رفتار مي كنند و رفتار سطوح بر رفتار توده اي ماده غلبه مي كند در اين مقياس برخي روابط فيزيكي كه براي مواد معمولي كاربردارند، نقض مي شوند. براي مثال، يك سيم با اجزاي يك مدار در مقياس نانو لزوماً از قانون اهم پيروي نمي كنند. قانون اهم، به جريان، ولتاژ و مقاومت بستگي دارد اما در مقياس نانو وقتي عرض سيم فقط به اندازه يك يا چن اتم باشد، الكترونها لزوماً بايد در صف و به ترتيب و يك به يك از سيم رد شوند. بنابراين ممكن است قانون اهم در اين مقياس تا حدودي نقض شود.
۱-۴ تاريخچه نانو فناوري
۵۰ سال پيش ريچارد نانيمن متخصص كوانتوم نظري و دارنده جايزه نوبل، در سخنراني معروف خود در سال ۱۹۵۹ با عنوان “آن پايين فضاي بسياري هست” به بررسي بعد رشد نيافته علم مواد پرداخت او فرض كرد كه اگر دانشمندان فرا گرفته اند كه چگونه ترانزسيتورها و ديگر سازه ها را با مقياس هاي كوچك بسازند، پس ما خواهيم توانست كه آزاد در مقابل ديگر به گونه اي قرار دهيم كه بتوانيم كوچكترين محصول مصنوعي ممكن را ايجاد كنيم پس از بازگو شدن نظرات فانيمن جهان روندي به سوي كوچك شدن در پيش گرفت. در اواسط دهه ۷۰، دركسلر كه يك دانشجوي فارغ التحصيل و به نظريات فانيمن علاقه مند بود در سال ۱۹۸۰ ميلادي درجه استادي خود را در رشته ي علوم كامپيوتر دريافت نمود و با جمعي از دانشجويان خود به پايه گذاري رشته جديد از مهندسي مولكولي اقدام كرد واين دفتررا “نانو فناوري” ناميد.
۱-۵ كاربرد نانو سيالات
نانو تكنولوژي تقريباً تمام جنبه هاي زندگي بشر را تحت تأثير قرار خواهد داد، از دارويي كه مصرف مي شود تا توان و سرعت رايانه ها، منابع انرژي مورد نياز، غذايي كه خورده مي شود، ماشيني كه رانده مي شود، خانه اي كه در آن زندگي مي شود و لباسي كه بر تن مي شود و…
مسلماً پرداختن به توضيح تمام اين كاربردها امري بسيار دشوار خواهد بود بنابراين مروري اجمالي و مختصر به برخي كاربردهاي ويژه نانو مواد در دنياي نانو تكنولوژي مي پردازيم:
? نانو سيالات مي توانند براي محدوده وسيعي از كاربردهاي صنعتي استفاده شوند، از انتقال گرما تا توليد انرژي و صنايع الكترونيك (خنك كاري چيپ هاي كامپيوتري و پايگاه هاي داده).
? در صنايع خودروسازي
– صنايع حمل و نقل تمايل زيادي براي كاهش اندازه و وزن سيستم انتقال گرماي وسيله نقليه دارند.
– نانو سيالات مي توانند انتقال گرماي خنك كننده ها (سيستم هاي خنك كاري و رادياتورها) و روانكارها را افزايش دهند.
– استفاده از نانو سيالات باعث مي شود تا ۱۰% كاهش در مساحت سطح رادياتور و در نتيجه ۵% كاهش مصرف سوخت داشته باشيم.
– كاهش در اصطكاك و خوردگي باعث كاهش در اتلاف و در نتيجه كاهش مصرف سوخت مي شود.
– در مبدل هاي گرما كه از سيالات معمولي استفاده مي كنند، قدرت پمپ بايد تا ۱۰ برابر شود تا اينكه رسانايي گرمايي تا ۲ برابر زياد شود ولي اگر از نانو سيالات (با فرض رساناي گرمايي تا ۳ برابر سيال معمولي) استفاده شود نرخ رسانايي گرمايي بدون افزايش توان پمپ ۲ برابر مي شود.
?خنك كاري ابزارآلات داراي شار گرمايي بالا مانند لوله هاي ميكروويوي با توان بالا.
? كاربردهاي پزشكي
– به منظور روش جديدي در درمان سرطان، نانو ذرات مغناطيسي در بيو سيالات مي توانند بعنوان حامل هاي دارو يا تشعشع باشند.
– نانو ذرات مغناطيسي توان بيشتري را نسبت ميكرو ذرات از ميدان مغناطيسي AC پايدار در بدن انسان جذب مي كند
– نانو ذرات چسبندگي بهتري به سلولهاي سرطاني دارند تا سلولهاي سالم. و…
? مولدهاي برق
? نيروهاي با توان بالا
? نانو سراميك ها: سراميك هاي نانو، سراميك هايي هستند كه اندازه دانه يا اجزاي سازنده آنها در حد نانومتر است. سراميك هاي نانو ساختار مستحكم تر و انعطاف پذيرتر از سراميك هاي ميكرو ساختار هستند.
اين سراميك ها به دليل برخورداري از ويژگي هاي منحصر به فرد، در بسياري از صنايع به عنوان مثال صنايع شيميايي، صنايع الكترونيك و مخابرات از اجزاي مهم محسوب مي شوند.
? در سيستم هاي نانو الكترومكانيكي (MEMS): ابعاد نانومتري اين سيستم ها باعث مي شود كه همه جا قابل استفاده بوده و به راحتي جايگزين شوند و به همين دليل انرژي مصرفي فوق العاده كمي دارند و دقت بسيار زيادي نسبت به سيستم هاي معمول دارند.
۱-۶ روشهاي ذخيره انرژي
۱-۶-۱ ذخيره انرژي به صورت مکانيکي
اين سيستم شامل ذخيره انرژي گرانشي، ذخيره توان آبي پمپ شده، ذخيره انرژي هواي فشرده شده و چرخ طيار مي‌شود. ذخيره در زماني که توان مورد نياز کم مي‌باشد، صورت مي‌گيرد و در زمان احتياج، از آن بهره برداري مي‌شود.
۱-۶-۲ ذخيره الکتريکي
انرژي الکتريکي از طريق باتري ذخيره مي‌شود. باتري با اتصال به منبع الکتريکي مستقيم شارژ مي‌شود و در هنگام تخليه انرژي شيميايي آن به الکتريکي تبديل مي‌شود. کاربرد باتري در زمان افت توان و ذخيره انرژي الکتريکي توليد شده به وسيله توربين بادي يا فوتو ولتائيک مي‌باشد. عمومي‌ترين نوع باتري‌هاي ذخيره سرب و مي‌باشد.
۱-۶-۳ ذخيره انرژي حرارتي
ذخيره انرژي حرارتي به صورت تغيير در انرژي دروني مواد به شکل محسوس، نهان و ترموشيميايي يا ترکيبي از آنها مي‌باشد. شکل (۱-۶) ديدگاه کلي ذخيره انرژي حرارتي را نشان مي‌دهد.
۱-۶-۳-۱ ذخيره گرماي محسوس
انرژي به وسيله افزايش دما در جامد يا مايع ذخيره مي‌شود. مقدار ذخيره گرمايي به گرماي ويژه، تغيير دما و مقدار ماده بستگي دارد. آب به دليل ظرفيت گرمايي بالا و ارزان بودن يکي از بهترين مواد براي اين نوع ذخيره است. روغنها، نمکهاي مذاب و فلزات مايع از ديگر موارد استفاده مي‌باشند.
۱-۶-۳-۲ ذخيره گرماي نهان
اين نوع ذخيره براساس جذب و آزاد کردن انرژي از طريق تغيير فاز از جامد به مايع يا مايع به گاز يا برعکس انجام مي‌شود.
۱-۶-۳-۳ ذخيره انرژي ترموشيميايي۲
اين نوع ذخيره براساس جذب و آزاد کردن انرژي از طريق شکست و تغيير شکل پيوند مولکولي در واکنش شيميايي کاملاً برگشت پذير انجام مي‌شود. مقدار ماده، نوع واکنش و ميزان تغيير، بر گرماي ذخيره شده تأثير مستقيم دارند.
در ميان تکنيک‌هاي ذخيره گرمايي گفته شده، ذخيره انرژي به شکل نهان به دليل چگالي بالاي ذخيره انرژي و مشخصه‌هاي آن در ذخيره گرما در دماي ثابت به دليل تغيير فاز، روشي قابل قبول تر مي‌باشد. تغيير فاز مي‌تواند به شکل: جامد ـ جامد، جامد ـ مايع، جامد ـ گاز، مايع ـ گاز و برعکس باشد. در تغيير فاز جامد ـ جامد، گرما در تغيير از يک نوع کريستال به نوع ديگر ذخيره مي‌شود. اين تغييرات عموماً انرژي نهان کم و تغيير حجم کوچکي نسبت به تغيير فاز جامد ـ مايع دارند. مهمترين مواد در اين نوع تغيير فاز، محلول جامد آلي پنتا اريتول۳ (۳۲۳= انرژي نهان و۱۸۸= نقطه ذوب)، پنتا گليسرين۴ (۲۱۶= انرژي نهان و۸۱= نقطه ذوب)، سولفات ليتيم۵ (۲۱۴= انرژي نهان و ۵۷۸= نقطه ذوب) و(۱۳۵= انرژي نهان و ۱۹۶= نقطه ذوب) مي‌باشد.
شکل ۱-۱ ديدگاه کلي ذخيره انرژي حرارتي
تغيير فاز جامد ـ گاز و مايع ـ گاز داراي گرماي نهان بيشتري هستند وليکن تغيير فاز جامد ـ مايع به دليل تغيير حجم کمتر در خلال تغيير فاز، کاربرد بيشتري نسبت به جامد ـ گاز دارد. انتقال انرژي گرمايي در هنگام تغيير فاز از جامد به مايع و يا بالعکس صورت مي‌گيرد. مواد تغيير فاز دهنده۶ در دماي تقريباً ثابتي در تغيير فاز، گرما جذب و يا آزاد مي‌کنند. اين مواد مقدار انرژي بيشتري (۴ تا ۵ برابر) نسبت به مواد ذخيره انرژي محسوس، ذخيره مي‌کنند.
مواد تغيير فاز دهنده به تنهايي براي انتقال گرما کافي نيستند، براي استفاده از اين مواد به يک مبدل حرارتي بين منبع و ماده تغيير فاز دهنده نياز است. اين موضوع به علت پايين بودن ضريب پخش مواد تغيير فاز دهنده است.
۱-۷ ويژگيهاي سيستم ذخيره نهان
هر سيستم ذخيره نهان حداقل بايستي سه مؤلفه زير را دارا باشد:
* مواد تغيير فاز دهنده مناسب با نقطه ذوب معين در رنج دمايي مطلوب
* سطح انتقال حرارت مناسب
* محفظه مناسب سازگار با مواد تغيير فاز دهنده
۱-۸ ويژگيهاي مواد تغيير فاز دهنده
مواد تغيير فاز دهنده مورد استفاده در طرح ذخيره حرارتي بايستي داراي خواص شيميايي، جنبشي و ترموفيزيکي مناسبي باشد که در زير به آن اشاره مي‌شود:
خواص حرارتي:
* دماي تغيير فاز مناسب با توجه به نوع کاربرد
* گرماي نهان بالا
* ضريب انتقال حرارت خوب
خواص فيزيکي:
* تعادل فازي مطلوب
* چگالي بالا
* پايين بودن تغيير حجم
* فشار بخار پايين
خواص جنبشي:
* عدم فوق تبريد۷
* نرخ کريستاليزه شدن مناسب
خواص شيميايي:
* پايداري شيميايي
* سازگاري با ساختار مواد
* غير سمي
* غير قابل اشتعال
ويژگي‌هاي اقتصادي:
* در دسترس بودن
* هزينه پايين
۱-۹ معرفي مواد تغيير فاز (PCM)
PCM ها حالت خاصي از جامد – مايع ها ناميده مي شوند و محلول هايي مي باشند که براي کنترل حرارت به کار مي روند. اين مواد به دليل اينکه گرماي نهان در حالت انتقال جامد به جامد و يا مايع به مايع خيلي کمتر از گرماي نهان در حالت جامد به مايع (ذوب) مي باشند، در سال هاي اخير مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته اند.
۱-۱۰ دسته‌بندي مواد تغيير فاز دهنده
مواد تغيير فاز دهنده به سه دسته آلي۸، غيرآلي۹ و اوتکتيک۱۰ تقسيم‌بندي مي‌شوند (شکل۱-۲).
۱-۱۰-۱ مواد تغيير فاز دهنده آلي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مواد آلي به دو دسته پارافين ها و غيرپارافين ها تقسيم بندي شده‌اند. مواد آلي داراي ذوب متجانس
(همگون)، تشکيل دهنده هسته و همچنين براي موادي که به عنوان پوشش آنها به کار مي‌روند خورنده نيستند. مواد تغيير فاز دهنده آلي که براي گرمايش و سرمايش ساختمانها به کار مي‌روند داراي نقطه ذوب ۳۲-۲۰ درجه سانتي‌گراد هستند.

شکل ۱-۲ دستهبندي مواد تغيير فاز دهنده
۱-۱۰-۱-۱ پارافينها
پارافين شامل ترکيبي از زنجيره مستقيم است. کريستاليزه شدن اين زنجيره باعث آزاد شدن مقدار زيادي گرماي نهان مي‌شود. با افزايش طول زنجيره، نقطه ذوب و گرماي نهان افزايش مي‌يابد. پارافين به دليل قابل دسترس بودن در محدوده وسيعي از دماي ذوب، يکي از بهترين انتخابها به عنوان مواد تغيير فاز دهنده براي ذخيره انرژي است. به علت ملاحظات اقتصادي، فقط پارافين‌هاي با خلوص صنعتي، قابليت استفاده به عنوان مواد تغيير فاز دهنده در سيستمهاي ذخيره گرمايي نهان را دارند. پارافين ايمن، قابل اطمينان، قابل پيش‌بيني، غير خورنده و داراي هزينه کمتري مي‌باشد. پارافين در دماي کمتر از۵۰۰ درجه سانتي‌گراد، از نظر شيميايي خنثي و پايدار است، تغييرات حجم کمي در ذوب و فشار بخار پاييني در حالت ذوب دارد. پارافين‌ها به دليل خواصي که در بالا گفته شد، معمولاً داراي سيکل انجماد ـ ذوب طولاني هستند. علاوه بر خواص فوق، ذوب متجانس و تشکيل دهنده هسته، دو ويژگي مهم پارافين‌ها مي‌باشد. از اشکالات پارافين مي‌توان به ضريب رسانش پايين، کمي اشتعال‌پذير و ناسازگاري با محفظه پلاستيکي اشاره کرد، اين اشکالات با کمي تغيير در واکس پارافين و واحد ذخيره برطرف مي‌شود. در جدول (۱-۱) ليستي از پارافين هاي منتخب با نقطه ذوب و گرماي نهان ارائه شده است. پارافين‌ها از نظر پيشنهاد براي طرحها به سه دسته (I) خوب، (II) متوسط، (III) ضعيف دستهبندي شده‌اند.
جدول ۱-۱ نقطه ذوب و گرماي نهان پارافين‌ها
۱-۱۰-۱-۲ غير پارافين‌ها
غيرپارافين‌هاي آلي شامل تعداد بيشماري مواد با خواص متغير هستند. برخي محققين، تحقيق وسيعي برروي مواد آلي انجام داده‌اند و سرانجام تعدادي از استرها۱۱، اسيدهاي چرب۱۲، الکل۱۳ و گليکول۱۴ را براي ذخيره انرژي مناسب دانستند. برخي خصوصيات اين مواد عبارتند از: گرماي نهان بالا، اشتعال‌پذير، ضريب رسانش پايين، نقطه اشتعال پايين، مقدار سمي بودن مختلف و ناسازگاري در دماهاي بالا. جدول (۱-۲) برخي از غيرپارافين‌هاي آلي را ارائه کرده است.
جدول ۱-۲- نقطه ذوب و گرماي نهان غير پارافين‌ها
۱-۱۰-۲ مواد تغيير فاز دهنده غيرآلي
موادمواد غيرآلي به هيدراتهاي نمک و فلزات تقسيم بندي مي‌شوند. ترکيبات غيرآلي گرماي نهان بالايي در واحد جرم و حجم دارند، از نظر هزينه، ارزان قيمت هستند و در مقايسه با ترکيبات آلي اشتعال ناپذيرند. به هر حال اين مواد داراي مشکلات تجزيه و فوق تبريد (که برروي خواص تغيير فاز تأثير دارند) مي‌باشند.
۱-۱۰-۲-۱ هيدراتهاي نمک
فرمول عمومي هيدراتهاي نمک به صورت مي‌باشد. انتقال فاز جامدـ مايع هيدراتهاي نمک، در واقع آب زدايي از اين ماده است. هيدراتهاي نمک گروه بسيار مهمي از مواد تغيير فاز دهنده هستند که داراي خصوصيات زير مي‌باشند: گرماي نهان بالا در واحد حجم، رسانش حرارتي نسبتاً بالا، تغييرات کم حجم در هنگام ذوب، کمي سمي، ذوب متجانس، اختلاف چگالي آب و ماده ترکيبي با آن (که باعث ته‌نشين شدن در انتهاي محفظه مي‌شود) و تشکيل هسته ضعيف که باعث فوق تبريد مي‌شود. جدول (۱-۳) ليستي از هيدراتهاي نمک را ارائه مي‌کند.
۱-۱۰-۲-۲ فلزات
اين دسته از مواد شامل فلزات با ذوب پايين و فلزات اوتکتيک مي‌شود. اين فلزات به دليل مشکل وزن، در تکنولوژي مواد تغيير فاز دهنده چندان جدي گرفته نشده‌اند. گرماي نهان بالا در واحد حجم و رسانش حرارتي بالا از خصوصيات اين مواد است. در جدول (۱-۴) ليستي از اين مواد ارائه شده است.
۱-۱۰-۳ اوتکتيکها
اوتکتيک ترکيبي از دو يا چند عنصر با حداقل ذوب مي‌باشد. اوتکتيکها تقريباً هميشه بدون آنکه تجزيه شوند فرآيند ذوب و انجماد را طي مي‌کنند. جدول (۱-۵) ليستي از اوتکتيکها را ارائه مي‌کند.
۱-۱۱ کپسوله کردن مواد تغيير فاز دهنده
مواد تغيير فاز دهنده به دو روش کپسوله مي‌شوند: ماکرو کپسوله۱۵ و ميکرو کپسوله۱۶٫ در روش اول مواد تغيير فاز دهنده در لوله، کيسه، کره، صفحات و يا اجزاي ساختمان بسته‌بندي مي‌شود. ماکرو کپسوله‌ها داراي معايب، خرابي، نياز به محافظت، ضريب انتقال حرارت ضعيف در حالت جامد و هزينه بالا مي‌باشند. در روش دوم ذرات ريز مواد تغيير فاز دهنده با فيلم پليمري با وزن مولکولي بالا (که بايستي سازگار با ساختار ماده ومواد تغيير فاز دهنده باشد) مخلوط مي‌شود. ميکرو کپسوله‌ها معايب ماکرو کپسوله‌ها را تا حد زيادي بر طرف کرده‌اند.
جدول ۱-۳- نقطه ذوب و گرماي نهان هيدراتهاي نمک
جدول ۱-۴- نقطه ذوب و گرماي نهان فلزات
جدول ۱-۵- نقطه ذوب و گرماي نهان اوتکتيکها
۱-۱۲ سيستم‌هاي ذخيره انرژي حرارتي
۱-۱۲-۱ سيستم‌هاي گرمايش آب خورشيدي


پاسخ دهید