فصل دوم: زمين‌شناسي
۲-۱- مقدمه۱۵
۲-۱-۱- مراحل تشکيل گنبدنمکي۱۷
۲-۱-۲- اشکال گنبدهاي نمکي۱۷
عنوان صفحه
۲-۲- توزيع گنبدهاي نمکي در جهان۱۸
۲-۳- توزيع گنبدهاي نمکي در ايران۱۹
۲-۴- چينه شناسي سازند هرمز۲۰
۲-۵- زمين شناسي عمومي و چينه شناسي منطقه۲۵
۲-۵-۱- پرکامبرين پسين۲۷
۲-۵-۲- سنوزوئيک۲۷
۲-۵-۲-۱- واحد آسماري- جهرم۲۷
۲-۵-۲-۲- سازند گچساران۲۷
۲-۵-۲-۳- سازند ميشان۲۸
۲-۵-۲-۴- سازند آغاجاري۲۸
۲-۵-۲-۵- سازند بختياري۲۸
۲-۵-۳- کواترنري۲۸
۲-۶- زمين شناسي گنبدنمکي ده کويه۲۹
۲-۶-۱- سنگ هاي آذرين۳۵
۲-۶-۲- سنگهاي رسوبي۳۹
۲-۶-۲-۱- سنگنمک۴۰
۲-۶-۲-۲- انيدريت و ژيپس۴۲
۲-۶-۲-۳- سنگ آهک۴۶
۲-۶-۲-۴- ماسهسنگ۴۹
۲-۶-۲-۵- شيل سياه۵۰
۲-۷- زمين شناسي اقتصادي و انديس هاي معدني گنبدنمکي دهکويه۵۲
۲-۸- جمع بندي۵۵
عنوان صفحه
فصل سوم: تحليل منحني هاي طيفي
۳-۱- مقدمه۵۸
۳-۲- روش کار۵۹
۳-۲-۱- دستگاه طيفسنج۶۰
۳-۳- کتابخانه هاي طيفي۶۲
۳-۴- ويژگيهاي طيفي کاني ها و سنگ ها در محدودهVNIR-SWIR63
3-5- تحليل منحني هاي طيفي نمونه ها در منطقه مورد مطالعه۷۰
۳-۵-۱- شيل سياه۷۲
۳-۵-۲- سنگ آهک۷۳
۳-۵-۳- انيدريت۷۴
۳-۵-۴- دياباز۷۶
۳-۵- پيش پردازش داده هاي رقمي۷۸
۳-۵-۱- تصحيح تداخل سيگنال۷۸
۳-۵-۲- تصحيح هندسي۷۹
۳-۵-۳- تصحيح جوي۸۱
۳-۵-۳-۱- روش هاي کاليبراسيون جوي نسبي مجموعه داده هاي بازتابي۸۲
۳-۵-۳-۱-۱- روش کاليبراسيون ميانگين بازتاب نسبي داخلي۸۲
۳-۶- استخراج عضوهاي انتهايي۸۴
۳-۶-۱- الگوريتم طيفي مخروط محدب بيشترين زاويه متوالي(SMACC)84
3-6-1-1- استخراج طيف خالص از تصوير با استفاده از روش SMACC87
3-6-2- استخراج طيف خالص تصوير با استفاده از روش Z-Profile91
3-6- جمع بندي۹۶
عنوان صفحه
فصل چهارم: پردازش دادههاي استر
۴-۱- مقدمه۹۸
۴-۲- پردازش تصوير پايه۹۹
۴-۲-۱- تحليل مولفه هاي اصلي(Principal Component Analysis – PCA)100
4-3- پردازش هاي طيف پايه۱۰۱
۴-۳-۱- انطباق سيماي طيفي (SFF)102
4-3-1-1- اجراي الگوريتم SFF با استفاده از طيف هاي استخراج شده از روش SMACC103
4-3-1-2- اجراي الگوريتم SFF با استفاده از طيف هاي استخراج شده از روش
Z-Profile104
4-4- پتانسيل يابي اکتشافي سنگ نمک و سنگ آهن موجود در گنبد نمکي دهکويه۱۰۶
۴-۴-۱- مقدمه۱۰۶
۴-۴-۲- پالايش تطبيقي تنظيم کننده آميخته (MTMF)107
4-4-2-1- اجراي پالايش تطبيقي تنظيم کننده آميخته (MTMF) براي بارزسازي نمک و آهن در گنبدنمکي دهکويه۱۰۸
۴-۵- جمع بندي۱۱۱
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
۵-۱- مقدمه۱۱۳
۵-۲- طيف سنجي نمونه هاي صحرايي۱۱۴
۵-۳- نتايج حاصل از پردازش تحليل مولفه هاي اصلي (PCA)115
5-4- بررسي نتايج الگوريتم انطباق سيماي طيفي (SFF)115
5-5- بررسي پتانسيل هاي معدني و اقتصادي۱۱۷
۵-۵-۱- نتايج حاصل از پردازش پالايش تطبيقي تنظيم کننده آميخته (MTMF)118
عنوان صفحه
۵-۶- ارزيابي و درستي سنجي نتايج۱۱۸
۵-۷-۱- گنبد نمکي هاي کرمستج و سياه تاق۱۲۳
۵-۷-۲- گنبد نمکي هاي کنار سياه (کوه گچ) و جهاني۱۲۳
۵-۸- جمع بندي۱۲۵
۵-۹- پيشنهادات۱۲۷
منابع و مأخذ
منابع فارسي۱۲۸
منابع انگليسي۱۳۱
پيوست‌ها
پيوست۱- نمودارهاي نتايج تجزيه XRD نمونه هاي صحرايي۱۳۸
پيوست ۲- شماره نمونه هاي کنترل شده در مشاهدات ميداني به همراه مختصات جغرافيايي، نوع رده در ميدان و تصوير خروجي۱۴۰
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۱-۱- توزيع گنبدهاي نمکي جنوب ايران و زاگرس.۳
شکل ۱-۲- موقعيت گنبدنمکي دهکويه در ايران.۶
شکل ۱-۳- راه هاي دسترسي به روستاي دهکويه و شهر لار۷
شکل۱-۴- تصويري از آب انبار در روستاي دهکويه، ضلع جنوب شرقي گنبد نمکي دهکويه.۹
شکل ۲-۱- طرحي از گنبدهاي نمکي که نفوذ در ميان دو واحد سنگي و تغييرشکل دادن بخش سنگي ۱۶
شکل۲-۲- ترکيب سنگشناختي و کاني شناسي سنگپوش گنبد نمکي.۱۶
شکل۲-۳- مراحل تشکيل گنبد نمکي.۱۷
شکل ۲-۴- تصويري از انواع مختلف ساختارهاي نمکي.۱۸
شکل ۲-۵- نقشه پراکندگي و سن نهشته هاي تبخيري جهان۱۹
شکل۲-۶- پراکندگي گنبدهاي نمکي در جنوب ايران.۲۰
شکل۲-۷- ستون چينه شناسي سازند هرمز۲۵
شکل۲-۸- نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه ۲۹
شکل۲-۹- ديابازهاي دگرسان شده همراه با رگههاي حاوي هماتيت، (الف و ب)ضلع شرقي گنبد (ج و د) ضلع غربي گنبد، ديد به سمت شمال.۳۱
شکل ۲-۱۰- غرب گنبد نمکي دهکويه در مرز با سازند آسماري- جهرم، ديد
به سمت شمال.۳۲
عنوان صفحه
شکل ۲-۱۱- (الف و ب) حضور اکسيدهاي آهن در دامنه هاي ضلع شرقي گنبد،
ديد به سمت شمال.۳۲
شکل۲-۱۲- جريان آب چشمه شور که موجب تشکيل بلورهاي نمک در سطح گستردهاي شده است بطوري که ديواره هاي نمکي در دو طرف مسير جريان چشمه ديده ميشود.۳۳
شکل۲-۱۳- وجود غار نمکي، ضلع غربي گنبد.۳۴
شکل۲-۱۴- وجود نمک در ديواره ها و سطح گنبد، ضلع شرقي گنبد ديد به سمت شمال.۳۴
شکل ۲-۱۵- ديابازهاي دگرسان شده بر روي واحد انيدريتي، نواحي جنوبي ضلع غربي گنبد ديد به سمت شمال.۳۶
شکل۲-۱۶- مقطع ميکروسکوپي دياباز، ضلع غربي گنبد. الف- در نور xpl . ب-در نور ppl . Pyx : پيروکسن Pl : پلاژيوکلاز.۳۶
شکل۲-۱۷- تصوير نمونه دستي دياباز، ضلع غربي گنبد.۳۷
شکل۲-۱۸- مقطع ميکروسکوپي دياباز که کلريتي شدن را متحمل شده است، ضلع شرقي گنبد. الف- در نورxplب- در نورppl پيروکسن: Pyx.38
شکل۲-۱۹- تصاويري از ورني صحرا در منطقه مورد مطالعه ضلع شرقي گنبد، ديد به سمت شمال.۳۸
شکل۲-۲۰- هوازدگي پوست پيازي، ضلع غربي گنبد.۳۹
شکل۲-۲۱- انيدريت به همراه نمک، شيلهاي سياه و ورني صحرا روي سطح آنها، ضلع غربي گنبد، ديد به سمت شمال.۳۹
شکل۲-۲۲- واحد سنگ نمک، ( الف- ب- ه- ي) ضلع غربي گنبد (ج ود) واحد سنگ نمک در ضلع شرقي گنبد که زير واحد انيدريتي قرار دارد، ديد به سمت شمال.۴۱
شکل۲-۲۳- تصوير نمونه دستي سنگ نمک که به علت ناخالصي رگه هاي تيرهاي در آن ديده ميشود، ضلع جنوب شرق گنبد.۴۲
شکل ۲-۲۴- تصوير ژيپس در منطقه مورد مطالعه، الف- ضلع غربي گنبد ب- ضلع شرقي گنبد، ديد به سمت شمال.۴۳
عنوان صفحه
شکل۲-۲۵- مقطع ميکروسکوپي ژيپس ضلع غربي گنبد، الف- در نور XPL
ب- در نور ppl .43
شکل۲-۲۶- تصويري از ديابازهاي حاوي رگه هاي اسپکيولاريت، ضلع غربي گنبد ديد به سمت شمال.۴۴
شکل ۲-۲۷- همبري انيدريت با شيل هاي سياه، ضلع غربي گنبد ديد به سمت شمال.۴۴
شکل ۲-۲۸- انيدريت به علت ناخالصي هاي هماتيت و ليمونيت به رنگ هاي سرخ و زرد ديده ميشوند، ضلع شرقي گنبد، ديد به سمت جنوب شرق.۴۵
شکل۲-۲۹- انيدريت، ضلع غربي گنبد.۴۵
شکل۲-۳۰- تصوير نمونه دستي از انيدريت تقريبا? خالص.۴۶
شکل۲-۳۱- مقطع ميکروسکوپي سنگ آهک کوارتزدار با سيمان کربناته، الف- در نورxpl
ب- در نور ppl ،Ca : کلسيت، q: کوارتز.۴۷
شکل۲-۳۲- مقطع ميکروسکوپي سنگ آهک همراه با اکسيد آهن، الف- در نور xpl
ب- در نور ppl.47
شکل۲-۳۳- سنگ هاي آهکي بر روي واحد انيدريتي در ضلع غربي گنبد، ديد
به سمت شمال.۴۸
شکل۲-۳۴- تصوير نمونه دستي سنگ آهک، الف- آهک دولوميتي شده با رگه هاي اکسيدآهن، ضلع غربي گنبد ب- آهک ورنيدار ضلع غربي گنبد.۴۸
شکل۲-۳۵- تصوير ماسه سنگ ضلع شرق و جنوب شرق گنبد، ديد به سمت غرب.۴۹
شکل۲-۳۶- مقطع ميکروسکوپي ماسه سنگ ضلع شرقي گنبد، الف- در نور xpl
ب- در نورppl ، q : کوارتز، f: فلدسپار.۴۹
شکل۲-۳۷- مقطع ميکروسکوپي ماسه سنگ ضلع جنوب شرقي گنبد، الف- در نور xpl
ب- در نورppl ، q : کوارتز،Pl: پلاژيوکلاز.۵۰
شکل۲-۳۸- تصويري از شيل هاي سياه با ميان لايه هايي از انيدريت،ضلع غربي گنبد ديد به سمت شمال.۵۰
عنوان صفحه
شکل۲-۳۹- مقطع ميکروسکوپي شيل سياه ضلع غربي گنبد، الف- در نورxpl
ب- در نورppl، q: کوارتز،Do: دولوميت،Ca: کلسيت.۵۱
شکل۲-۴۰- تصوير نمونه دستي از شيل سياه، ضلع غربي گنبد.۵۱
شکل۲-۴۱- تصوير نمونه هاي دستي از اسپکيولاريت، برداشت شده از ضلع
جنوب شرق گنبد.۵۳
شکل۲-۴۲- احداث جاده جديد خاکي جهت معدن آهن، ضلع شرقي گنبد.Error! Bookmark not defined.
شکل۲-۴۳- وجود اسپکيولاريت در سنگ ميزبان دياباز، ضلع شرقي گنبد.۵۳
شکل۲-۴۴- محدوده اکتشافي سنگ آهن در گنبدنمکي دهکويه۵۳
شکل۲-۴۵- ايجاد ترانشه ها در محدوده اکتشافي گنبدنمکي دهکويه، ضلع شرقي گنبد.۵۴
شکل۲-۴۶- تصويرهاي معدن نمک سنگي غير فعال دهکويه، ضلع غربي گنبد.۵۵
شکل۳-۱- موقعيت نقاط نمونه برداري شده روي تصوير ماهوارهاي استر.۶۰
شکل۳-۲- اجزا مختلف دستگاه طيفسنج ASD .61
شکل۳-۳- صفحه مرجع سفيد و ابزار Contact probe.61
شکل۳-۴- کتابخانه طيفي کانيهاي رسوبي- تبخيري در گنبدنمکي دهکويه
در محدوده VNIR-SWIR، (الف) توان تفکيک بالا (ب) بازنويسي شده به ۹ باند استر.۶۴
شکل ۳-۵- کتابخانه طيفي کاني هاي سيليکاته در گنبدنمکي دهکويه۶۵
در محدودهVNIR-SWIR، (الف) ) توان تفکيک بالا (ب) بازنويسي شده به ۹ باند استر.۶۵
شکل۳-۶- طيف کاني هاي آبدار در محدودهVNIR- SWIR.67
شکل۳-۷- طيف کاني هاي مختلف داراي بنيان کربناته در محدوده VNIR-SWIR.68
شکل۳-۸- طيف نمونه هاي صحرايي قبل از حذف نوفه (A) و بعد از حذف نوفه (B).71
شکل۳-۹- منحني طيفي با تفکيک بالا (الف)، منحني طيفي بازنويسي به ۹ باند
بازتابي استر (ب) مربوط به نمونه H1.72
شکل۳-۱۰- منحني طيفي با تفکيک بالا (الف)، منحني طيفي بازنويسي به ۹ باند بازتابي استر
(ب) مربوط به نمونه H2.73
عنوان صفحه
شکل۳-۱۱- منحني طيفي شيل سياه کتابخانه طيفي USGS.73
شکل۳-۱۲- منحني با تفکيک بالا(الف)، منحني طيفي بازنويسي شده به ۹ باند بازتابي استر۷۴
(ب) مربوط به نمونه هاي سنگ آهک در گنبد نمکي کرمستج، (ج) منحني طيف تصوير مربوط به سنگ آهک در گنبدنمکي دهکويه.۷۴
شکل۳-۱۳- منحني با تفکيک بالا(الف)، منحني طيفي بازنويسي شده به ۹ باند بازتابي استر۷۵
(ب) مربوط به نمونه هاي انيدريت در گنبدنمکي کرمستج، (ج) منحني طيف تصوير مربوط به انيدريت در گنبد نمکي دهکويه.۷۵
شکل۳-۱۴- منحني طيفي الف- انيدريت ، ب- ژيپس از کتابخانه طيفي USGS.76
شکل۳-۱۵- منحني با تفکيک بالا(الف)، منحني طيفي بازنويسي شده به ۹ باند بازتابي استر۷۷
(ب) مربوط به نمونه هاي دياباز در گنبد نمکي کرمستج،۷۷
(ج) منحني طيف تصوير مربوط به دياباز در گنبد نمکي دهکويه.۷۷
شکل۳-۱۶- منحني طيفي الف- اپيدوت، ب- کلريت از کتابخانه طيفي USGS.77
شکل۳-۱۷- تصوير نقشه توپوگرافي مورد استفاده براي استخراج نقاط کنترل
زميني(GCP).80
شکل۳-۱۸- شمايي از سيستم مختصات تعريفي براي تصوير ماهوارهاي
از نقشه مبنا داراي نقاط کنترل زميني (GCP).80
شکل ۳-۱۹- منحني طيفي پوشش گياهي در دادههاي ۹ باندي استر،
(الف) کتابخانه طيفي (USGS)، (ب) قبل از اجراي IARR (ج) بعد از اجراي IARR.83
شکل۳-۲۰- منحنيهاي طيفي استخراج شده از روش SMACC.86
شکل۳-۲۱- طيف هاي خالص استخراج شده از روش SMACC.87
شکل۳-۲۲- منطقه مورد مطالعه با ترکيب رنگي RGB 8,3,1 همراه با مناطقي که منحني طيفي آنها از روش SMACC استخراج شده است.۸۸
شکل۳-۲۳٫۸۸
شکل ۳-۲۴٫۸۹
عنوان صفحه
شکل۳-۲۵٫۸۹
شکل۳-۲۶٫۹۰
شکل۳-۲۷٫۹۰
شکل۳-۲۸٫۹۱
شکل ۳-۲۹- منطقه مورد مطالعه همراه با مناطقي که منحني طيفي آنها
با استفاده از روش Z-Profile استخراج شده است.۹۲
شکل ۳-۳۰- منحني طيفي استخراج شده با روش Z-Profile بر روي واحدهاي
قرمز رنگ تصوير خروجي RGB 8,3,1 براساس ۹ باند بازتابي استر.۹۳
شکل ۳-۳۱- منحني طيفي استخراج شده با روش Z-Profile بر روي واحدهاي
سورمهاي رنگ تصوير خروجي RGB 8,3,1 براساس ۹ باند بازتابي استر.۹۳
شکل ۳-۳۲- منحني طيفي استخراج شده با روش Z-Profile بر روي واحدهاي سياه رنگ تصوير خروجي RGB 8,3,1 براساس ۹ باند بازتابي استر.۹۴
شکل۳-۳۳- منحني طيفي استخراج شده با روش Z-Profile بر روي
واحدهاي آبي رنگ تصوير خروجي RGB 8,3,1 براساس ۹ باند بازتابي استر.۹۵
شکل ۳-۳۴- منحني طيفي استخراج شده با روش Z-Profile بر روي واحدهاي
آبي کم رنگ تصوير خروجي RGB 8,3,1 براساس ۹ باند بازتابي استر.۹۵
شکل۴-۱- تصوير خروجي الگوريتم تحليل مولفه اصلي روي دادههاي بازتابي استر،
ترکيب رنگي PC1، PC2، PC3 به صورت RGB.101
شکل۴-۲- طرح شماتيک براي نشان دادن انطباق سيماي طيفي۱۰۳
شکل۴-۳- تصويرخروجي الگوريتم SFF با استفاده از طيفهاي استخراج شده از روش SMACC.104
شکل ۴-۴- تصويرخروجي الگوريتم SFF با استفاده از طيف هاي استخراج شده از روش
Z-Profile .105
شکل۴-۵- نمايش تکنيک پالايش تطبيقي تنظيم شده آميخته.۱۰۸
عنوان صفحه
شکل۴-۶- نقشه پراکندگي هماتيت بر اساس ردهبندي تصاوير استر با استفاده از الگوريتم MTMF در ناحيه مطالعاتي که بر روي تصوير Gray Scale رونهاده شده است.۱۱۰
شکل۴-۷- نقشه پراکندگي هاليت بر اساس رده بندي تصاوير استر با استفاده از الگوريتم MTMF در ناحيه مطالعاتي که بر روي تصوير Gray Scale رونهاده شده است.۱۱۰
شکل۵-۱- نقشه زمينشناسي گنبدنمکي دهکويه در نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ جنوب شرق استان فارس.۱۱۶
شکل۵-۲- نقشه خروجي حاصل از الگوريتم انطباق سيماي طيفي (SFF).116
شکل۵-۳- نقشه زمين شناسي تهيه شده از خروجي SFF در محيط Arc GIS.117
شکل۵-۴- موقعيت نقاط کنترل شده روي تصوير خروجي الگوريتم SFF.119
شکل۵-۵- مکان طيف هاي شاخص استخراج شده از تصوير به۱۲۰
روش Z-Profile بر روي خروجي الگوريتم SFF.120

فصل اول

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مقدمه

۱-۱- کليات
سنجش از دور با زمين فيزيک و زمين شيمي به عنوان روشي استاندارد در بسياري از برنامههاي اکتشاف مواد معدني، به ويژه در مناطق دور دست جهان که به خوبي نقشهبرداري نشدهاند، پذيرشي عام يافته است. اين پذيرش به ويژه در مناطق خشک و نيم خشک، جايي که پوشش گياهي، سنگها وخاک حاصل از آنها را از نظر پنهان نميکند، صادق است. همچنين، سنجش از دور از راه عکسهاي هوايي و ماهوارهاي نقش مهمي در تهيه نقشههاي سنگشناسي، تحليلهاي سنگشناختي و اکتشاف منابع معدني ايفا ميکند (Leeg, Christopher, 1944). با توجه به اينکه در اين پژوهش از تصاوير سنجنده استر استفاده ميشود، بنابراين ضروري است که ابتدا مختصري به معرفي آن پرداخته شود.
سنجنده استر۱ محصول مشترک آمريکا۲ و ژاپن است که بر روي ماهواره ترا۳ قرار دارد و در سال ۱۹۹۹ به فضا پرتاب شد. اين سنجنده نسبت به سنجندههاي چند طيفي۴ قديميتر از توان تفکيک طيفي بالاتري برخوردار بوده و داراي توانايي بهتري در تمايز واحدهاي سنگشناختي ميباشد (Fujisada,1995; Iwasaki et al., 2002). بنابراين با توجه به مطالعات انجام شده بر روي سنجنده استر و توانايي اين سنجنده در بارزسازي واحدهاي سنگي، در اين پژوهش از دادههاي اين سنجنده براي بارزسازي، تفکيک واحدهاي سنگشناختي و پتانسيليابي استفاده شد.
در طبيعت اطراف ما پديدههاي طبيعي بسيار شگفتانگيز و پيچيدهاي در جريان هستند از جمله وجود گنبدهاي نمکي که به صورت طبيعي در بعضي از مناطق شکل گرفته و داراي مشخصات و خاصيت و نيروي طبيعي بسيار متحير کنندهاي ميباشند. بطور کلي، ساختهاي گنبدي را ميتوان بعنوان ساختهايي تعريف کرد که در نتيجه نيروهاي که از پائين به بالا اثر ميکنند تشکيل ميشوند. گنبدهاي نمکي عمدتا? از ترکيبات تبخيري هاليت (نمک طعام و نمک صنعتي)، انيدريت و ژيپس (گچ) هستند. علاوه بر رسوبات تبخيري ميتوان به عناصر فلزي و مواد راديو اکتيو نيز اشاره کرد؛ اما آنچه که مهم است وجود درصد ذخاير نفت و گاز فراوان همراه با گنبدهاي نمکي است.
ته نشين شدن رسوبات تبخيري در ادوار گذشته، لايههاي ضعيفي از نمک را به وجود آورده است که هم اکنون در اعماق زمين قرار دارد. صعود نمک منجر به ايجاد يک برآمدگي در سطح زمين شده و نهايتا? زمين را ميشکافد و کوههايي از نمک به صورت گنبدنمکي بر روي زمين ظاهر ميشود. ايران از نظر رسوبات تبخيري بسيار غني است و بهترين نمونههاي گنبدهاي نمکي شناخته شده در دنيا مربوط به جنوب ايران و خليج فارس است (شکل۱-۱). تعدادي گنبد نيز در جنوب استان سمنان و کرمان وجود دارد که از درياهاي عظيم ولي کم عمق تشکيل شده و اکنون در چندين کيلومتري عمق زمين مدفون هستند (صمديان،۱۳۶۹) . در اين تحقيق سعي ميشود با استفاده از دادههاي فروسرخ بازتابي استر به تحليل و نقشهبرداري سنگشناختي گنبدنمکي دهکويه لار پرداخته و پتانسيلهاي معدني آن معرفي شوند.

شکل۱-۱- توزيع گنبدهاي نمکي جنوب ايران و زاگرس (www.ngdir.ir).
1-2- طرح موضوع تحقيق و اهميت آن
به طور کلي برجستگيهايي که توسط نمک به علت حرکات و بالا آمدن آن ايجاد ميگردد، گنبدنمکي۵ ناميده ميشود. همچنين گنبدهاي نمکي حاوي کانيهاي باارزشي هستند که ميتوانند نقش قابل توجهي در صنعت داشته باشند. از جمله منابع اقتصادي با ارزش در گنبدهاي نمکي، کاني هاليت يا نمک طعام است که در بسياري از صنايع شيميايي، دارويي و غذايي به ميزان بسيار زياد کاربرد دارد. از ترکيبات و ناخالصيهاي مهم همراه با گنبدهاي نمکي ميتوان به گوگرد، گچ، هماتيت، پتاس، خاک سرخ وغيره اشاره کرد. بخشي از ذخيرههاي نفتي و گازي دنيا در ارتباط با گنبدهاي نمکي هستند. اين ذخاير در اثر مهاجرت هيدروکربن براي پر کردن خلل و فرج ناشي از ايجاد تاقديسهاي زيرزميني که همرا با حرکات نمکي است ايجاد ميشوند. گنبدهاي نمکي از نظر زيست محيطي نيز حائز اهميت هستند و به دليل شوري بالاي خود ميتوانند باعث کاهش کيفيت آبهاي سطحي و آبخوانهاي کارستي مجاور شوند. علم دور سنجي با تشخيص محل گنبدنمکي مورد مطالعه و واحدهاي سنگشناختي آن ميتواند گام موثري در شناخت بهتر آن بردارد. در اين تحقيق با استفاده از فناوري سنجش از دور، ويژگيهاي طيفي انواع واحدهاي سنگي گنبدنمکي دهکويه لار واقع در جنوب استان فارس مطالعه و پس از اجرا کردن اين ويژگيها بر روي دادههاي استر، نتايج آن به صورت تحليل سنگشناختي ارائه خواهد شد.

۱-۳- هدف از تحقيق
در اين پژوهش از دادههاي سنجنده استر مربوط به منطقه لارستان براي تحليل سنگشناختي و پتانسيليابي معدني گنبدنمکي دهکويه استفاده شده تا با بررسي ويژگيهاي سنگشناختي آن با استفاده از دادههاي VNIR+SWIR سنجنده استر، به شناسايي ويژگيهاي طيفي و بارزسازي دقيقتر واحدهاي سنگشناختي پرداخته، آنها را براين اساس ردهبندي کرده و سپس اين ويژگيها را براي تشخيص و معرفي انديسهاي معدني گنبد بکار بريم. در نهايت با تحليل نتايج پردازشهاي انجام شده، يک نقشه زمينشناسي از منطقه ارائه خواهد شد.
با توجه به مطالعات پيشين صورت گرفته بر روي گنبدهاي نمکي منطقه لارستان که از تنوع سنگشناختي و پتانسيل معدني برخوردار ميباشند، گنبدنمکي مورد مطالعه نيز امکان تنوع سنگشناختي و پتانسيل معدني را خواهد داشت بر اين اساس ميتوان با استفاده از دادههاي دورسنجي واحدهاي مختلف سنگشناختي را از هم تفکيک و در صورت دارا بودن انديسهاي معدني، گنبدنمکي مورد مطالعه را به عنوان ذخيرهاي از پتانسيلهاي معدني معرفي کرد. از آنجايي که تاکنون از طريق پردازش دادههاي استر، در مورد تفکيک واحدهاي سنگي و شناسايي ذخاير و پتانسيلهاي معدني گنبدهاي نمکي تحقيق زيادي صورت نگرفته، و گزارشي در اين خصوص از گنبدنمکي دهکويه در دست نيست، اين پژوهش ميتواند رهيافت جديدي در اين زمينه باشد و در نوع خود از اولين گامها به حساب ميآيد.

۱-۴- موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
گنبد نمکي دهکويه (سينه سفيد) از نظر جغرافيايي بخشي از شهرستان لارستان در جنوب استان فارس ميباشد که در فاصله ۳۲۰ کيلومتري جنوب شيراز و ۲۷ کيلومتري شمالشرق لار واقع است ( شکل ۱-۲ ).
شکل ۱-۲- موقعيت گنبدنمکي دهکويه در ايران.

اين عارضه طبيعي از نظرموقعيت جغرافيايي محدودهاي بين طول۵۴ درجه و ۲۸ دقيقه و ۱۶ ثانيه شرقي و عرض ۲۷ درجه و ۵۴ دقيقه و۳۰ ثانيه شمالي را به خود اختصاص داده است و قابليت دسترسي به آن از طريق مسير شيراز – جهرم – دهکويه و جاده خاکي با طول تقريبي ۶۱/۳ کيلومتراست که اين مسير نزديکترين راه دسترسي به گنبدنمکي دهکويه ميباشد. علاوه بر اين مسير، يک جاده خاکي ديگر با طول تقريبي ۱۱ کيلومتر وجود دارد که از روستاي دهکويه ميگذرد. شکل ظاهري گنبد تقريبا? لوبيايي، که قطر بزرگ آن با روند شمال غرب – جنوب شرق ۱۱ کيلومتر و قطر کوچک آن به طور متوسط نزديک۳ کيلومتر بوده و مساحتي نزديک به ۳۳ کيلومتر مربع را اشغال ميکند. از نظرتوپوگرافي گنبد را ميتوان به يک بخش مرتفع و دو بخش پست در نواحي غربي و شرقي تقسيم کرد که بخش مرتفع مرکز اوليه برونزدگي گنبد ميباشد. قسمتهاي پست در نواحي غربي و شرقي يکسان نميباشد و قسمت غربي تقريبا? کمتر از يک سوم قسمت شرقي ميباشد.
گنبد نمکي دهکويه از شمال به رسوبات کواترنري، سازند آسماري- جهرم (ائوسن آغازين – ميوسن آغازين)، عضو چمپه (ميوسن پاييني) و عضو مول از سازند گچساران (ميوسن بالايي)، از جنوب به عضو چمپه و مول، عضو گوري از سازند ميشان (ميوسن مياني-بالايي)، رسوبات کواترنري و سازند آغاجاري (ميوسن پاياني – پليوسن پاياني)، از غرب به رسوبات کواترنري و از جنوب شرقي با سازند بختياري در تماس ميباشد.

۱-۴-۱- مسيرهاي دسترسي به دهکويه
– مسير شيراز- جهرم- دهکويه: اين مسير نزديکترين راه دسترسي به دهکويه است.
– ساير مسيرها: مسيرهاي فرعي ديگر مانند (لار- اوز- دنگز- دهکويه) و مسير شيراز- جهرم- جويم- دنگز- دهکويه و مسير داراب- دهکويه نيز وجود دارد که ارتباط منطقه با شهرهاي ديگر را برقرار ميسازند (شکل ۱-۳).

شکل ۱-۳- راههاي دسترسي به روستاي دهکويه و شهر لار (اطلس راههاي ايران،۱۳۸۷).

۱-۴-۲- جغرافياي طبيعي روستاي دهکويه

روستاي دهکويه با ۸۷۵ کيلومتر مربع مساحت در جنوب ايران قرار دارد. اين روستا از جهات شمال و شمال شرقي و شمال غربي به شهرستان زرين دشت و بخش بنارويه، از غرب و جنوب به دهستان حومه و شهر گراش و از سمت غرب و جنوب غربي با دهستان بيدشهر و شهر اوز در ارتباط است.
منطقه دهکويه از نظر تقسيمات کشوري تابع بخش مرکزي لار بوده و شامل روستاي دهکويه – روستاهاي کورده – بريز و دنگز است. دهکويه به عنوان مرکز، در عرض جغرافيايي ۲۷ درجه و ۵۱ دقيقه و طول جغرافيايي۵۴ درجه و ۲۵ دقيقه قرار دارد. ارتفاع متوسط دهکويه از سطح دريا ۱۰۱۰ متر است و در ۲۷ کيلومتري شمال شرق شهر لار در کنار جاده لار به جهرم قرار دارد. قله رشته کوه کورده با ۲۱۷۱ متر ارتفاع بلندترين نقطه و نقطهاي واقع در شمال غربي دشت دنگز با ۷۸۵ متر ارتفاع از سطح دريا پست‌ترين نقطه منطقه دهکويه مي‌باشند. جمعيت منطقه دهکويه ۱۳هزار نفر مي‌باشد که ۶ هزار نفر آن در روستاي دهکويه ساکنند (اميد علي معزي،۱۳۸۳).

۱-۴-۳- آب و هواي دهکويه
آب و هواي دهکويه مانند ديگر مناطق لارستان گرم و خشک است. در تابستان‌ دماي هوا تا ?? درجه سانتيگراد نيز مي‌رسد و در زمستان‌ها به ندرت دماي هوا به صفر يا زير صفر مي‌رسد و فقط چند روزي آب‌ها يخ مي‌زنند. ميزان بارندگي سالانه به طور متوسط ??? ميليمتر مي‌باشد که بيشتر آن در بين ماه‌هاي آبان تا اسفند مي‌بارد و در فصل تابستان باران‌هاي موسمي مي‌بارد که مردم به آن “چل پسيني” مي‌گويند زيرا بيشتر روزها هوا ابري است و به صورت پراکنده باران مي‌بارد. بر اساس آمار و اطلاعات اداره کل هواشناسي از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۹۰ متوسط ميزان دماي ساليانه ۶/۲۲ تا ۳/۲۴ و حداقل مطلق دما ۸/۳ تا ۰/۴ و حداکثر مطلق دما ۴۵ تا ۸/۴۸ درجه سانتيگراد است. طي دوره ۲۱ ساله مذکور متوسط دما حدود ۴/۲۲ متوسط حداقل دما حدود ۶/۱- و متوسط حداکثر دما ۱۹/۴۶ درجه سانتيگراد است. در اين مدت گرمترين ماه سال تير و به ندرت مرداد و سردترين ماه به طور عمده دي يا بهمن ماه بوده است.
زيباترين فصل سال در دهکويه بين ماه‌هاي بهمن تا فروردين مي‌باشد که رويش انواع گل‌ها و گياهان که بيشتر آن‌ها دارويي هستند جلوه‌اي زيبا به اين منطقه مي‌دهند (اميد علي معزي، ۱۳۸۳). موقعيت بسياري از چشمههاي فصلي، مسير آبراههها و همچنين راستاي رودخانههاي غير دائمي در گستره مورد بررسي در پيوندي تنگاتنگ با عوامل زمينساختي است. کيفيت بسياري از ذخاير طبيعي آبهاي سطحي و زيرزميني در اين چنين پهنهها بر پايه ويژگيهاي گذرگاه، اثر گنبدهاي نمکي واثر ناسازگار پارهاي از سازندها در منطقه، پايينتر از استاندارد آب آشاميدن و حتي کشاورزي است. ساختمان آب انبارهاي سنتي در منطقه مورد مطالعه به منظور نگهداري ذخائري از آب شيرين در فصلهاي پر باران است (شکل۱-۴). اين گونه آب انبارها تامين کننده بخشي از آب شيرين اهالي منطقه ميباشد (سازمان زمين شناسي کشور، ۱۹۷۷).

شکل۱-۴- تصويري از آب انبار در روستاي دهکويه، ضلع جنوب شرقي گنبد نمکي دهکويه.

۱-۵- شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دهکويه
مردم روستاي دهکويه از راههاي تجارت در کشورهاي حاشيه خليج فارس، دامداري و کشاورزي امرار معاش ميکنند که مهمترين محصولات کشاورزي اين ناحيه گندم، کنجد و پنبه است.
هم اکنون در لارستان سه نشريه عصر اِوز، ميلاد لارستان و پسين دهکويه به صورت رسمي منتشر مي‌شوند. ماهنامه پسين دهکويه از سال ?? ابتدا به صورت داخلي منتشر شد و در سال ?? با کسب مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صورت رسمي در سطح لارستان انتشار آن ادامه يافت.
مردم روستاي دهکويه اقدام به راهاندازي وبسايتهاي تخصصي با نام روستاي دهکويه به آدرسهاي www.10kooye.blogfa.com،www.dahkooye.blogfa.com، www.dahkoosky.blogfa.com، www.dahkoo.ir کردهاند که اطلاعات مربوط به روستا را در آنها به روز رساني ميکنند.
روستاي دهکويه با دارا بودن يکي از اماکن مقدس و زيارتگاههاي لارستان، يک منطقه زيارتي- تفريحي محسوب ميشود. زاهد رستم دهکويه در ۴۵ کيلومتري شمال دهکويه- بريز در مسير جاده قديم لار – داراب واقع شده است، که نيمي از مسير آسفالت بوده و در طول سال پذيراي مشتاقان و زائران زيادي از شهرهاي همجوار ميباشد.

۱-۶- مطالعات پيشين
گنبدهاي نمکي به دليل دارا بودن پتانسيلهاي معدني از ديرباز مورد توجه زمينشناسان بودهاند و مطالعات گوناگوني بر روي نحوه بالا آمدن، زمين فيزيک، هيدروشيمي و عناصر موجود در آنها انجام شده که در برخي از اين مطالعات از فناوري سنجش از دور استفاده شده است.

۱-۶-۱- مطالعات پيشين بر روي موضوع مورد مطالعه
مطالعات زيادي بر روي گنبدهاي نمکي از گذشته تا کنون صورت گرفته، اما نتايجي که با استفاده از فناوري سنجش از دور به دست آمده باشد اندک است.
– تيم تحقيقاتي گومز (۲۰۰۴) با استفاده از تکنيک تحليل مولفههاي اصلي۶ به روي ۹ باند استر، به منظور کاهش اطلاعات اضافي در باندهاي با همبستگي بالا، موفق به نقشهبرداري بيابان کالاهاري واقع در ناميبيا شدند.
– نقشههاي ژئومگنتيك همراه با گزارشات تصويري سنجنده لندست از ساختارهاي زمين-شناسي مانند چينها، خط وارههاي سطحي داراي ساختار ان اشلون و گنبدهاي نمكي براي تشخيص خط وارههاي گسلي در كمربند كوهزايي زاگرس به كار رفتهاند (Yassaghi, 2006).
– توکلي (۲۰۰۸) با به کارگيري دادههاي استر و TM لندست، روشهاي تحليل مولفههاي اصلي و نقشه بردار زاويه طيفي۷ را، به منظور تفکيک واحدهاي سنگشناختي گنبدهاي نمکي جهاني و کنارسياه، ادغام کرد. وي همچنين از طريق نسبتگيري طيفي با استفاده از دادههاي گرمايي۸ استر، موفق به بارزسازي هاليت در گنبدهاي نمکي شد. دادههاي رقمي مورد استفاده در اين مطالعه دادههاي TM مربوط به ماهواره لندست ۵ و دسته دادههاي L1B، AST_07 و AST_05 از سنجنده استر ميباشد. در اين پژوهش براي بارزسازي و تفکيک واحدهاي سنگشناختي گنبدنمکيهاي کنار سياه و جهاني از پردازش تصوير – پايه مثل فاکتور شاخص بهينه۹، بسط ناهمبستگي۱۰، نسبتگيري باندي۱۱، تحليل مولفههاي اصلي و تبديل کسر کمترين نوفه۱۲ در دسته دادههاي ASTER و TM، پردازش طيف – پايه نقشه بردار زاويه طيفي در محدودههاي VNIR-SWIR-TIR و همچنين براي انتخاب عضوهاي انتهايي از روش شاخص خلوص پيکسل۱۳ استفاده شده است.
– طيبي و همکاران (۲۰۱۱) با تلفيق دادههاي VNIR وSWIR استر و يک نوع پردازش زمين رقمي، نواحي متاثر از گنبدهاي نمکي کنارسياه و جهاني در جنوب شرقي فيروزآباد را با روش MLP نقشهبرداري کردند. در تحقيق ايشان، مدل شبکه عصبي MLP با چندين محدوده يادگيري بر روي دادهL1B استر اجرا شد و نتايج به وسيله ماتريس آشفتگي مقايسه شدند تا در نهايت واحدهاي سنگشناختي اين دو گنبد شناسايي و نقشهبرداري شود.
– لياقت (۱۳۸۵) مطالعهاي بر روي گنبدهاي نمکي استان فارس داشت و پتانسيلهاي معدني و سنگشناختي آنها را مورد مطالعه قرار داد.
– عزيزي (۱۳۸۹) با استفاده از دادههاي فروسرخ موج کوتاه استر۱۴، دگرسانيهاي هيدروترمالي را در ناحيه شمال آباده استخراج کرد.
– بهبودنيا (۱۳۹۲) با به کارگيري دادههاي استر روش انطباق سيماي طيفي۱۵ را به منظور تفکيک واحدهاي سنگشناختي و پتانسيليابي گنبدنمکي کرمستج به کار برد.
– رئيسي (۱۳۹۲) با به کارگيري دادههاي استر نيز روش انطباق سيماي طيفي را به منظور تفکيک واحدهاي سنگشناختي گنبدنمکي سياهتاق به کار برد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته در ناحيه لارستان (گنبدنمکيهاي کرمستج و سياهتاق) براي بارزسازي و تفکيکشناختي اين گنبدهاي نمکي از پردازش تصوير- پايه شامل تحليل مولفههاي اصلي، پردازش طيف – پايه انطباق سيماي طيفي و براي انتخاب عضوهاي انتهايي از روش شاخص خلوص پيکسل و Z-Profile بر روي مجموعه دادههاي L1B استر در محدوده‌هاي VNIR-SWIR استفاده شده است.

۱-۶-۲- مطالعات پيشين بر روي منطقه مورد مطالعه
در سال ۱۹۹۸ يک تيم تحقيقاتي از جمهوري چک گنبدهاي نمکي جنوب ايران و از جمله گنبدنمکي دهکويه را مورد مطالعه قرار داده و آنها را از نقطه نظر ساختاري، موفولوژيکي، مراحل تکامل، محتواي سنگشناسي و کانهزايي بررسي کردند. ولي در زمينههاي مختلف از قبيل هيدروشيمي، زمين فيزيک و فناوري سنجش از دور هيچگونه مطالعهاي صورت نگرفته و اين پژوهش اولين قدمي است که در اين راستا ميباشد.
۱-۷- روش تحقيق
در اين پژوهش پس از بررسيهاي ميداني و مطالعه نقشههاي موجود، نمونههايي از سنگهاي منطقه برداشت شده و بر روي تعدادي از آنها با استفاده از دستگاه طيفسنج ASD تجزيه طيفسنجي صورت گرفته سپس با تهيه مقاطع نازک و مطالعات ميکروسکوپي، تحليل نتايج بر روي دادههاي استر اجرا و تلاش ميشود واحدهاي مختلف سنگشناختي از يکديگر تفکيک شوند. همچنين، پتانسيلهاي معدني اين منطقه معرفي خواهند شد.
مراحل مختلف اجراي اين پژوهش به شرح زير است:
– گردآوري تصاوير مناسب استر، نقشههاي زمينشناسي و توپوگرافي منطقه و ساير منابع اطلاعاتي
– پيشپردازش دادهها
۱٫ تصحيح تداخل سيگنال۱۶
۲٫ تصحيح هندسي
۳٫ تصحيح جوي (راديومتريک)
– پردازشهاي اوليه و کنترلهاي اوليه ميداني و برداشت نمونهها
– تجزيه پراش پرتو X (XRD)
– تجزيه طيفسنجي نمونهها
– تهيه مقاطع ميکروسکوپي
– رقميسازي نقشه زمينشناسي منطقه در محيط Arc GIS
– پردازشهاي پيشرفته و استخراج منحنيهاي طيفي از تصوير با استفاده از روشهاي مخروط محدب بيشترين زاويه متوالي۱۷ و Z-Profile
– تهيه نقشههاي خروجي با استفاده از الگوريتمهاي تمام پيکسلي و زير پيکسلي۱۸
– تهيه نقشه زمينشناسي گنبدنمکي دهکويه بر پايه پردازش دادههاي استر
– کنترل نتايج از راه مشاهدات ميداني و طيف تصوير
– تحليل نتايج

فصل دوم

زمين‌شناسي

۲-۱- مقدمه
گنبدهاي نمکي ايران يکي از واحدهاي مهم ژئومورفولوژي ساختماني ايران هستند که متراکمترين آنها در زونهاي چينخورده و گسيخته زاگرس و در حوضه خليج فارس تشکيل شدهاند که سرچشمه آنها حوضه نمکي سازند هرمز است که مربوط به اينفراکامبرين ميباشد. گنبدهاي نمکي در ايران مرکزي و در منطقه آذربايجان در اهر و ميانه تبريز نيز به وجود آمدهاند. گنبدهاي نمکي در ايران مرکزي مربوط به نهشتههاي ائوسن و سازند قرمز زيرين و نيز قاعده سازند قرمز بالايي است (احمديزاده هروي و هوشمند زاده،۱۳۶۹). گنبدنمکي، يک برآمدگي يا ستوني از نمک است که به سمت سطح زمين صعود کرده باشد. اين صعود به واسطه چگالي کمتر نمک نسبت به سنگهاي بالايي انجام ميپذيرد. نمک در اينجا رفتاري مانند جرياني از يک روغن با ويسکوزيته بالا دارد که به آرامي در حال صعود به لايه قطور آب فوقاني ميباشد (شکل ۲-۱). هرگنبدنمکي شامل يک هسته مرکزي است که از نمک تشکيل شده و بخشي که اطراف هسته مرکزي را احاطه ميکند از سنگهاي رسوبي تشکيل شده که معمولا? از رسوبات نمکي هسته مرکزي جوانترند. در بيشتر گنبدهاي نمکي، سطح فوقاني بوسيله طبقات رسوبي پوشيده شده که به آن سنگپوش۱۹ ميگويند و معمولا? از سنگهاي آهکي، ژيپس و انيدريت تشکيل ميشود (شکل ۲-۲).
يخچالهاي نمکي و اشکال کارستي از پديدههاي بسيار جالب در گنبدهاي نمکي هستند. گنبدهاي نمکي از عوامل مهم شوري منابع آب وخاک هستند، از طرف ديگر گنبدهاي نمکي با به وجود آمدن نفتگيرها و منابع گوگرد و نمک توجه زيادي را به خود جلب ميکنند به همين دليل مطالعه و بررسي اين واحد ژئومورفولوژيک از اهميت زيادي برخودار است.
شکل ۲-۱- طرحي از گنبدهاي نمکي که نفوذ در ميان دو واحد سنگي و تغييرشکل دادن بخش سنگي که بلاواسطه در بالا قرار دارد را نشان ميدهد. رشد گنبد با مهاجرت نمک از محيطهاي پيرامون به درون گنبد تکميل ميگردد. نمک به اين خاطر که با وزن رسوبات فوقاني فشرده ميشود، به درون گنبد مهاجرت مينمايد ( تصوير از سايت سازمان زمين شناسي ايالات متحده).

شکل۲-۲- ترکيب سنگشناختي و کانيشناسي سنگپوش گنبد نمکي (www.ngdir.ir).

۲-۱-۱- مراحل تشکيل گنبدنمکي
– پوشيده شدن لايههاي نسبتا? ضخيم نمک به وسيله يک يا چند لايه رسوبي.
– تشکيل طبقات با يک شيب ملايم.
– ايجاد تاقديس ساده گنبدي شکل همراه با شکستگيها و گسلها.
– نفوذ نمک به داخل شکستگيها و تشکيل گنبد.

شکل۲-۳- مراحل تشکيل گنبد نمکي (www.ngdir.ir).


پاسخ دهید