۳-۱ بيان مساله تحقيق۶
۴-۱ اهميت و ضرورت تحقيق۶
۵-۱ اهداف تحقيق۷
۶-۱ فرضيات تحقيق۸
۷-۱ قلمرو تحقيق۸
۸-۱ تعريف واژه هاي تخصصي تحقيق۹
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه۱۱
۲-۲ بازار بورس۱۲
۳-۲ دلايل عمده تامين مالي شركت ها۱۲
۴-۲ روش هاي تامين مالي۱۳
۱-۴-۲ تامين مالي كوتاه مدت۱۳
۲-۴-۲ تامين مالي بلند مدت۱۳
۵-۲ تأمين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي۱۴
۱-۵-۲ بدهي هاي عملياتي قراردادي۱۵
۱-۱-۵-۲ اعتبارات تجاري (حساب پرداختني تجاري)۱۵
۱-۱-۱-۵-۲ هزينه اعتبارات تجاري۱۵
۲-۱-۱-۵-۲ هزينه عدم استفاده از تخفيف۱۶
۳-۱-۱-۵-۲ تأخير در پرداخت۱۶
۴-۱-۱-۵-۲ اعتبار تجاري به عنوان ابزاري براي تأمين مالي۱۶
۲-۱-۵-۲ اسناد پرداختني۱۷
۳-۱-۵-۲ ساير حساب ها و اسناد پرداختني۱۷
۴-۱-۵-۲ پيش دريافت از مشتريان۱۷
۲-۵-۲ بدهي هاي عملياتي برآوردي (ذخاير)۱۸
۱-۲-۵-۲ ذخيره هزينه هاي معوق۱۹
۲-۲-۵-۲ ذخيره ماليات۱۹
۳-۲-۵-۲ ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان۱۹
۶-۲ تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي۲۰
۱-۶-۲ بدهي هاي مالي كوتاه مدت۲۰
۱-۱-۶-۲ اوراق تجاري (اوراق قراضه کوتاه مدت)۲۱
۱-۱-۱-۶-۲ اوراق تجاري به عنوان يکي از ابزارهاي تأمين مالي۲۱
۲-۱-۶-۲ وام هاي بانکي کوتاه مدت۲۲
۳-۱-۶-۲ وثيقه قرار دادن حساب هاي دريافتي۲۲
۴-۱-۶-۲ وثيقه قرار دادن موجودي کالا۲۳
۲-۶-۲ بدهي هاي مالي ميان مدت و بلندمدت۲۳
۱-۲-۶-۲ وام هاي بانكي بلندمدت۲۴
۲-۲-۶-۲ وام هاي شركت هاي بيمه و ساير موسسات اعتباري۲۴
۳-۲-۶-۲ تامين مالي تجهيزات۲۴
۴-۲-۶-۲ بدهيهاي رهني۲۴
۵-۲-۶-۲ اوراق قرضه۲۵
۱-۵-۲-۶-۲ انواع اوراق قرضه۲۵
۶-۲-۶-۲ مزايا و معايب تامين مالي از طريق بدهيهاي بلندمدت۲۶
۷-۲ تشريح بازده و انواع آن۲۸
۱-۷-۲ بازده سهام۲۸
۲-۷-۲ بازده مورد انتظار يك سهم۳۰
۳-۷-۲ بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام۳۰
۴-۷-۲ بازده دارايي۳۱
۵-۷-۲ بازده سرمايه گذاري۳۱
۸-۲ نظرات و تئوري هاي تامين مالي۳۲
۱-۸-۲ نظريه سنتي۳۲
۲-۸-۲ نظريه موديگلياني و ميلر۳۳
۳-۸-۲ ماليات و نظريه موديگلياني و ميلر۳۴
۴-۸-۲ هزينه هاي ورشكستگي و نظريه موديگلياني و ميلر۳۴
۵-۸-۲ هزينه هاي نمايندگي۳۴
۶-۸-۲ تئوري موازنه ايستا يا پايدار۳۵
۷-۸-۲ نظريه عدم تقارن اطلاعات۳۶
۸-۸-۲ تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي ( تئوري ترجيحي)۳۷
۹-۲ مروري مختصر بر مطالعات و تحقيقات۳۹
۱-۹-۲ مروري مختصر بر مطالعات خارجي۴۰
۲-۹-۲ مروري مختصر بر مطالعات داخلي۴۲
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
۱-۳ مقدمه۴۷
۲-۳ روش تحقيق۴۷
۳-۳ متغير هاي تحقيق۴۸
۱-۳-۳ متغير مستقل۴۸
۲-۳-۳ متغير وابسته۴۸
۳-۳-۳ متغير کنترل۴۹
۴-۳ مدل مفهومي تحقيق۵۰
۵-۳ اهداف تحقيق۵۰
۶-۳ فرضيات تحقيق۵۱
۷-۳ جامعه آماري و نمونه تحقيق۵۲
۸-۳ روش گردآوري اطلاعات۵۲
۹-۳ روش تجزيه و تحليل داده ها :۵۳
۱۰-۳ آمار توصيفي۵۳
۱۱-۳ آزمون هاي رگرسيوني لازم در سه بخش زير ارائه گرديده است:۵۳
۱۲-۳ رگرسيون فرضيات تحقيق بصورت زير مي باشد:۵۶
۱۳-۳ معرفي نرم افزار Eviews57
14-3 انواع داده‌ها۵۷
۱۵-۳ مدل داده هاي ترکيبي سري زماني- مقطعي (پنل)۵۸
۱۶-۳ انواع مدل هاي بکار رفته در داده هاي ترکيبي۵۸
۱۷-۳ تحليل رگرسيون۵۹
۱۸-۳ فروض کلاسيک۶۰
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏۶۴
۲-۴ آمار توصيفي۶۴
۳-۴ آزمون فرضيه هاي تحقيق۶۶
۱-۳-۴ آزمون هم خطي بين متغيرها ونرمال بودن داده ها۶۶
۲-۳-۴ بررسي ناهمساني واريانس۶۷
۳-۳-۴ بررسي خود همبستگي۶۸
۴-۳-۴ آزمون F و آزمون هاسمن۶۸
۵-۳-۴ تحليل رگرسيون (فرآيند آزمون فرضيه ها)۶۹
۱-۵-۳-۴ آزمون فرضيه اصلي۷۱
۲-۵-۳-۴ آزمون فرضيات فرعي۷۲
۱-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضيه فرعي اول:۷۲
۲-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضيه فرعي دوم:۷۲
۳-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضيه فرعي سوم:۷۳
۴-۲-۵-۳-۴ آزمون فرضيه فرعي چهارم:۷۳
۴-۴معادله خروجي مدل تحقيق۷۴
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه۷۶
۲-۵ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها۷۶
۱-۲-۵ فرضيه اصلي۷۶
۲-۲-۵ فرضيه فرعي اول۷۷
۳-۲-۵ فرضيه فرعي دوم۷۷
۴-۲-۵ فرضيه فرعي سوم۷۸
۵-۲-۵ فرضيه فرعي چهارم۷۸
۳-۵ نتيجه گيري کلي تحقيق۷۸
۴-۵ پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي تحقيق۸۰
۵-۵ پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي۸۰
۶-۵ محدوديت هاي تحقيق۸۰
پيوست ها
خروجي نرم افزار۸۳
منابع و ماخذ
منابع فارسي:۸۸
منابع لاتين:۹۱
چکيده لاتين۹۳
جدول ۱-۱ خلاصه تحقيقات انجام شده۵
جدول ۱-۴ نتايج آمار توصيفي۶۵
جدول ۲-۴ جدول همبستگي براي تست هم خطي دادها۶۶
جدول ۳-۴ نتايج آزمون ناهمساني وايت۶۸
جدول ۴-۴ آزمون F ليمر۶۹
جدول ۵-۴: آزمون هاسمن۶۹
جدول ۶-۴ نتايج آزمون رگرسيون تركيبي۷۰

نمودار ۱-۳ مدل مفهومي تحقيق۵۰
چكيده:
تامين مالي از جمله مهمترين مباحث بحث برانگيز در مديريت مالي و حسابداري است که تحقيقات گسترده اي را در حوزه امور مالي و حسابداري موجب شده است. عليرغم گستردگي روش هاي تامين مالي، مديران بايد از چگونگي نحوه تامين مالي و اثر بکارگيري هر يک از آن ها بر عملکرد عملياتي، سودآوري و بازده آتي سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمين مبنا در اين تحقيق تاثير اهرم بدهي عملياتي به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي تامين مالي، بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام در ۱۱۰ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي۱۳۸۳ الي ۱۳۸۸ مورد بررسي قرارگرفته است. روش آماري تحقيق، توصيفي مبتني بر تحليل رگرسيون به روش تحليل داده هاي ترکيبي مي باشد. يافته ها نشان مي دهد که رابطه معنادار مثبتي بين اهرم بدهي عملياتي و اهرم بدهي قراردادي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نيز موجب تعديل رابطه اهرم بدهي عملياتي با بازده آتي حقوق صاحبان سهام مي شود. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پركردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، براي مديران و سرمايه گذاران مفيد مي باشد.
واژه هاي کليدي: اهرم بدهي عملياتي، اهرم بدهي قراردادي، اهرم بدهي برآوردي، بازده آتي حقوق صاحبان سهام
مقدمه:
در دنياي واقعي که بنگاه ها و شرکت هاي اقتصادي در آن فعاليت مي کنند، بهينه سازي منابع مالي از مهمترين مسائل آنهاست. بهينه سازي منابع مالي باعث حداکثرکردن بازدهي با کمترين هزينه سرمايه مي شود. شرکت ها براي تامين مالي تنها از يک منبع ( سرمايه يا بدهي ) استفاده نمي کنند؛ بلکه ترکيبي از آن ها را بکار مي برند. نکته مهم اين است که شرکت ها در جهت دستيابي به اهداف اصلي خود، بايد کداميک از منابع مالي را انتخاب کرده و چه ميزان از آن منبع را در ترکيب سرمايه خود استفاده کنند. قطعا شناسايي راه هاي مختلف تامين مالي و بهره گيري از ابزارهاي مناسب مالي، مديريت را در اتخاذ تصميمات صحيح تر و کسب منافع بيشتر براي شرکت ها ياري خواهد نمود و استفاده بهينه از منابع مالي به مديران اين فرصت را خواهد داد تا ارزش کلي شرکت و ثروت صاحبان سرمايه را افزايش دهند.
تاکنون يک الگوي مطلق جهت ساختار مطلوب سرمايه ارائه نشده، اما براي دستيابي به چنين الگويي، تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته است. حاصل اين تحقيقات، ارائه واقعيت ها، تعيين يا شناخت هزينه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هايي است که شرکت ها بدان وسيله خود را از نظر مالي تامين مي کنند. در اين تحقيق سعي بر آنست که تاثير تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسي قرار گيرد تا با جمع آوري اطلاعات واقعي، مديران مالي و همچنين سرمايه گذاران بتوانند از اين نتايج استفاده کنند.
فصل اول
كليات تحقيق
۱-۱ مقدمه
شركت ها براي فراهم كردن وجوه لازم براي مخارج سرمايه اي و عمليات خود، اقدام به تامين مالي از منابع گوناگون نموده و وجوه مورد نياز خود را تامين مي كنند. تئوري مالي شركت ها بر اين فرض استوار است كه هدف مديريت حداكثر نمودن ارزش بازار يك شركت و در نتيجه، حداكثر نمودن ثروت سهامداران است. بنابراين تصميمات مربوط به ساختار مالي و سرمايه و همچنين تعيين و انتخاب بهترين شيوه تامين مالي از وظايف مديران مالي بشمار مي رود. تامين مالي مي تواند ازطريق بدهي ها و يا انتشار سهام انجام شود. برخي نظريه ها به اين موضوع پرداخته اند كه چرا شركت ها شيوه هاي تامين مالي خاصي را انتخاب مي كنند و اينكه چطور چنين انتخاب هايي در عملكرد گذشته و آتي شركت منعكس مي شود. با اين حال بررسي هاي فراواني در مورد روش هاي مختلف تامين مالي و اثرات آن ها بر بازده و قيمت سهام و ديگر متغيرهاي موجود در شركت ها انجام شده است. نتايج تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد كه عملكرد شركت ها به استفاده و نوع تامين مالي برون سازماني شركت مرتبط است. همچنين نوع تامين مالي (از طريق سرمايه و يا بدهي) تاثيرات متفاوتي بر عملكرد شركت ها دارد.
در اين تحقيق سعي بر آن است، تاثير اهرم بدهي عملياتي۱ بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام۲ شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گيرد. يافته هاي اين تحقيق علاوه بر پرکردن خلاء تحقيقاتي در اين زمينه، اطلاعاتي مفيد نيز براي مديران و افراد ذينفع فراهم مي آورد. زيرا از يک سو مديران را در ايفاي مسئوليت هايي از جمله تصميم گيري در انتخاب شيوه تامين مالي مناسب و حداکثرسازي ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعي است ياري مي رساند و از سوي ديگر به سرمايه گذاران و سهامداران در تصميم گيري، آگاهي و دانش مي دهد.
در اين فصل از تحقيق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقيق، به بيان مسئله اصلي پژوهش، ضرورت انجام تحقيق، اهداف و فرضيات تحقيق و همچنين قلمرو تحقيق پرداخته و در آخر نيز تعاريف واژه ها و اصطلاحات و ساختار تحقيق را آورده است.
۲-۱ تاريخچه مطالعاتي
جدول شماره (۱-۱) برخي تحقيقات انجام شده پيرامون تامين مالي را به طور مختصرنشان مي دهد.
جدول ۱-۱ خلاصه تحقيقات انجام شده
محققسالشرحموديگيلياني و ميلر۳ ۱۹۵۸موديگيلياني و ميلر بررسي كردند که آيا استفاده از بدهي ها در ساختار سرمايه شرکت ها بر ارزش شرکت و هزينه سرمايه تاثير مي گذارد؟ آنان به اين نتيجه رسيدند که استفاده از بدهي ها بر ارزش شرکت تاثير مثبت و بر ميانگين موزون هزينه سرمايه نيز تا حد محدودي تاثير خواهد گذاشت.برادلي و ديگران ۴۱۹۸۴در تحقيقي تاثير اهرم مالي را بر بازده و ارزش شرکت ها مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه دست يافتند که اهرم مالي بر بازده و ارزش شرکت ها تاثير داشته است.ريچاردسون و ديگران ۵۲۰۰۳در تحقيقي تحت عنوان “ارتباط تامين مالي خارجي با بازده آتي سهام” به بررسي کليه روش هاي تامين مالي خارجي پرداختند و دريافتند که تغييرات خالص تامين مالي خارجي با بازده سهام مورد انتظار، يک رابطه منفي دارد.نيسيم و ديگران ۶۲۰۰۳به تجزيه تحليل اهرم پرداخته و تاثير اهرم مالي، اهرم بدهي ناشي از عمليات و اهرم کل را بر سودآوري و نسبت P/B بررسي کردند و به اين نتيجه دست يافتند که اهرم بدهي ناشي از عمليات نسبت به اهرم مالي، تاثير مثبت بيشتري بر سودآوري و نسبت P/B دارد.ماريلو كمپلو ۷۲۰۰۵به بررسي تامين مالي از راه استقراض (بدهي) در آمريكا پرداخت. او دريافت كه ميانه روي و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. زياده روي و بي پروايي در اين خصوص كليه محصولات فروش را تحت گونه اي ازعملكرد كه با شكست مواجه مي شود رهنمون مي سازد.دريفيلد و ديگران ۸۲۰۰۵در تحقيقي بررسي كردند كه آيا تامين مالي خارجي، بازده كمتري نسبت به تامين مالي داخلي دارد؟ آن ها دريافتند كه ميانگين بازده انواع گزينه هاي تامين مالي خارجي متقارن است وبازده بدهي هاي بلند مدت بيشتراز وام هاي كوتاه مدت است.برادشو و ديگران ۹
۲۰۰۶
در تحقيقي ارتباط بين فعاليت هاي تامين مالي برون سازماني و بازده و سوددهي آتي شركت ها را مورد بررسي قرار دادند. يافته هاي اين تحقيقات بيانگر وجود يك ارتباط معكوس و نسبتا با اهميت بين خالص تامين مالي و بازده سهام و سود دهي آتي شركتها بوده است.دلاوري، سيد جواد
۱۳۷۷در تحقيقي به بررسي تاثير روش هاي تامين مالي بر روي نسبت بازدهي حقوق صاحبان سهام شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اخذ وام توسط شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران منجر به ايجاد اهرم مالي مطلوب نشده است.عبادي دولت آبادي، ميركريم.
۱۳۸۱درتحقيق خود به بررسي تاثير روش هاي تامين مالي (منابع خارجي) به بازده و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. نتايج تحقيق نشان داد كه تاثير انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قيمت سهام، بيشتر است. همچنين افزايش سرمايه در مقايسه با استقراض بانكي تاثير بيشتري بر بازده سهام دارد.مهدي باقري۱۳۸۸به بررسي تاثير روشهاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
نتايج تحقيق نشان داد كه تاثير روش تامين مالي از طريق سود انباشته بيشتر از استقراض بر قيمت و بازده سهام شركت ها مي باشد.
۳-۱ بيان مساله تحقيق
حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ايفاي وظايف اخلاقي و مسئوليتهاي اجتماعي از جمله هدف هاي مديران و در نهايت از هدف هاي شركت ها مي باشد. يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر اهداف فوق، شيوه هاي تامين مالي شرکت است.
مديريت مالي با تصميم گيري درباره بدهي ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالي را تامين مي کند و با تصميم گيري درباره دارايي هاي جاري، دارايي هاي بلندمدت و سرمايه گذاري ها، آن ها را بکار مي برد (رزاقي، ۱۳۸۶، ۳). لذا بدهي يکي ا ز اجزاي اصلي ساختار سرمايه اکثر شرکت هاست که نقش مهمي در مديريت تامين مالي شركت ها ايفا مي كند.
وجود بدهي در ساختار مالي شرکت ها بدليل مزيت مالياتي، موجب افزايش سود حسابداري و به تبع آن افزايش نرخ سود هر سهم مي گردد و از سوي ديگر بدليل وجود هزينه هاي بهره و احتمال عدم ايفاي تعهدات در سررسيد، سبب افزايش ريسک مالي و در نتيجه کاهش قيمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام مي شود.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تامين مالي از طريق بدهي ها داراي اشکال مختلفي است. برخي از اين اشکال عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختني، هزينه هاي پرداختني، انواع و اقسام وام ها و اوراق قرضه. برخي بدهي ها مانند وام بانکي و اوراق قرضه، مالي تلقي شده و برخي بدهي هاي ديگر مانند حساب پرداختني، هزينه هاي پرداختني و بدهي هاي بازنشستگي که در نتيجه معاملات با تامين کنندگان، مشتريان و کارکنان در نتيجه انجام عمليات بوجود آمده، بدهي هاي عملياتي تلقي مي شوند. بديهي است که نحوه تامين مالي مي تواند بر سود حسابداري و در نتيجه بر بازده مورد انتظار در بازارهاي ناکارا تاثير داشته باشد. لذا سوال اساسي تحقيق اينست که آيا تامين مالي از طريق بدهي هاي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت ها تاثير خواهد گذاشت؟
با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش قصد دارد تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام ۱۱۰ شركت پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را در طي سال هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ با استفاده از مدل داده هاي تركيبي، مورد بررسي قرار دهد.
۴-۱ اهميت و ضرورت تحقيق
درک و آگاهي از اثرات تامين مالي بر بازده سهام شرکت، براي مديران و افراد ذينفع، امري ضروري به نظرمي رسد.
زيرا از يک سو مديران را در ايفاي مسئوليت هايي از جمله تصميم گيري در انتخاب شيوه تامين مالي مناسب و حداکثرسازي ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعي است ياري مي رساند و از سوي ديگر به سرمايه گذاران و سهامداران در تصميم گيري، آگاهي و دانش مي دهد (عرب،۱۳۸۶، ۴).
اكثر مديران مالي بر اين قول توافق دارند كه مفهوم اهرمي از مهمترين مفاهيم مالي بوده و داراي استفاده و جايگاه ويژه اي در ساختار سرمايه۱۰ مي باشد. شركتي كه هيچ گونه بدهي نداشته باشد يك شركت با ساختار كاملا سرمايه اي است. اما در عالم واقعيت ما چنين شركتي سراغ نداريم و تمام شركت ها نسبت هاي مختلفي از اهرم را مورد استفاده قرار مي دهند. اما سوال اين است كه شركت چقدر بايد از بدهي در ساختار سرمايه خود استفاده كند. آيا نرخ هاي مشخص براي ميزان بدهي در ساختار سرمايه وجود دارد يا نه؟ ( قاليباف اصل، ۱۳۷۳، ۹).
مديران شركت ها به دنبال اين هستند كه چگونه تامين مالي كنند تا ارزش سهام شركت در بازار حداكثر گردد يا به عبارت ديگر ثروت سهامداران حداكثر شود.
در تحقيق حاضر نيز، سعي شده است با تجزيه تحليل اهرم در صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادر، تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام مورد بررسي قرار گيرد.
۵-۱ اهداف تحقيق
عموما سرمايه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزايش ثروت را هدف نهايي خود مي دانند. يکي از تصميماتي که مي تواند سوددهي و ثروت سهامداران را تحت تاثير قرار دهد، تصميمات مربوط به انتخاب شيوه هاي تامين مالي است (عرب،۱۳۸۶، ۵).
آگاهي از تاثيرات تامين مالي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت ها، اين امکان را به سرمايه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستاي حداکثرسازي ثروتشان مورد ارزيابي قرار دهند و شرکت ها نيز با انتخاب وجوه مالي مورد نياز خود از منابع صحيح تامين مالي، هزينه سرمايه شرکت را به حداقل و بازدهي سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلي اين تحقيق عبارت است از:
“بررسي اثراهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعي تحقيق نيز به شرح زير مي باشند:
– بررسي اثر اهرم بدهي هاي قراردادي۱۱ بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام.
– بررسي اثر اهرم بدهي هاي برآوردي۱۲ بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام.
– تحليل اين مسئله که اهرم کل و بازده جاري حقوق صاحبان سهام، موجب تعديل رابطه بازده آتي حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهي عملياتي مي شوند.
۶-۱ فرضيات تحقيق
فرضيه اصلي :
بين اهرم بدهي عملياتي و بازده آتي حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيات فرعي :
۱- بين اهرم بدهي هاي قراردادي و بازده آتي حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد.
۲- بين اهرم بدهي هاي برآوردي و بازده آتي حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود دارد.
۳- بازده جاري حقوق صاحبان سهام موجب تعديل رابطه بازده آتي حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهي عملياتي مي شود.
۴- اهرم کل موجب تعديل رابطه بازده آتي حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهي عملياتي مي شود.
۷-۱ قلمرو تحقيق
الف- قلمرو موضوعي تحقيق: موضوع تحقيق، بررسي اثر اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
ب- قلمرو زماني تحقيق: با توجه به محدوديت هاي زماني و دسترسي به اطلاعات مالي شرکت ها، در اين تحقيق براي تاييد يا رد فرضيه ها، تمامي شرکت هاي حائز شرايط، در فاصله سال هاي مالي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ مورد بررسي قرار گرفته اند.
ج- قلمرو مکاني تحقيق: قلمرو مکاني تحقيق، مجموعه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در حال حاضر مشغول به فعاليت اند، مي باشد.
۸-۱ تعريف واژه هاي تخصصي تحقيق
تامين مالي: مديريت بر منابع سرمايه اي و كسب منابع مالي لازم براي شركت يا موسسه جهت دستيابي به اهداف.
تامين مالي ناشي از عمليات: تأمين مالي از طريق بدهي هايي که از عمليات و کسب و کار شرکت ايجاد مي شوند را تأمين مالي ناشي از عمليات گويند. درواقع بدهي هاي عملياتي در نتيجه معاملات با تأمين کنندگان، مشتريان و کارکنان در انجام عمليات بوده و بدون بهره نيز مي باشند ( نيسيم و پنمن ۱۳ ، ۲۰۰۳، ۵۳۱).
بدهي هاي عملياتي قراردادي: بدهي هايي که در مورد مبلغ و يا زمان تسويه آن توافق صورت گرفته و ابهامي نيز وجود ندارد. بدهي هاي عملياتي قراردادي عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختني تجاري، ساير حساب ها و اسنادپرداختني و پيش دريافت ها ( نوروش،۱۳۸۷، ۸۸ ).
بدهي هاي عملياتي برآوردي(ذخاير) : بدهي هايي كه زمان تسويه و يا مبلغ آن نامشخص است. ذخيره هزينه هاي معوق، ذخيره ماليات و ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان از جمله بدهي هاي عملياتي برآوردي مي باشند ( همان منبع، ۸۹-۸۸ ).
بازده: بازده يا پاداش سرمايه گذاري، شامل درآمد جاري مثل سود سالانه و افزايش يا كاهش ارزش دارايي است. ميزان درآمد يا افزايش ارزش دارايي را با درصد بيان مي كنند.
بنابراين بازده نشان دهنده كل درآمد ساليانه است و نرخ آن بر حسب درصدي از مبلغ سرمايه گذاري بيان مي شود (نامداري، ۱۳۸۳، ۱۱-۱۰).
بازده حقوق صاحبان سهام: نشاندهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعي است كه سهامداران در اختيار شركت قرارداده اند. دراصل ROE نشان مي دهد يك شركت چه مقدار سود بوسيله مبالغي كه سهامداران در آن شركت سرمايه گذاري كرده اند مي تواند توليد كند.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه
منابع مالي عنصر حياتي و مهمي است که هم در تأسيس و ايجاد فعاليتهاي اقتصادي و هم در بهره برداري از آن ها نقش کليدي دارد. اگر منابع مالي در اختيار نباشد هيچگونه فعاليت اقتصادي را نمي توان پايه گذاري کرد. وظيفه هر مدير مالي، بهينه سازي حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدير مالي در اين زمينه تصميماتي اتخاذ مي کند که شامل تصميمات مربوط به کاربرد و تشخيص ساختار مالي و سرمايه و همچنين تعيين و انتخاب بهترين شيوه تأمين مالي براي تحصيل بيشترين بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي باشد. بنابراين مديران مالي شرکت ها مي توانند از طريق انتخاب بهترين شيوه تأمين مالي بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
نكته مهم اين است كه تصميم گيري بهينه در خصوص ساختار مالي كدام است و شركت ها بايد از چه تركيبي در تامين مالي خود استفاده كنند. اگر شركت تمام منابع مورد نياز را از محل سرمايه فراهم كند، از مزاياي اهرم مالي بي بهره خواهد بود و اگر از بدهي در سطح بالايي استفاده كند، ريسك ورشكستگي خود را افزايش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمايه بهينه۱۴، هزينه سرمايه۱۵ شركت حداقل و بازدهي حداكثر خواهد شد. براي پرداختن به اين مساله سوالات اساسي مطرح خواهد شد كه عبارتند از:
شركت در چه فعاليت هايي بايد سرمايه گذاري كند؟
مزايا، معايب، روش و آثار استفاده از بدهي و سرمايه در وضعيت رقابتي و ارزش شركت چيست؟
يك شركت در ساختار سرمايه تا چه اندازه از بدهي و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده كند؟
منابع مالي مورد نياز را مي توان به طرق مختلف شناسايي و براي بنگاه هاي اقتصادي استفاده كرد. سوال اساسي اين است كه كداميك از منابع در مقاطع مختلف بايد انتخاب شوند و شركت ها چگونه اقدام به تامين منابع مالي نمايند تا بر سود شركت و بازده سهامداران حداكثر تاثير مثبت را بگذارند (خشنود، ۱۳۸۴، ۵-۴ ).
در اين فصل، شيوه هاي تامين مالي از طريق بدهي هاي عملياتي و مالي و همچنين معايب و محاسن برخي شيوه هاي ياد شده بيان مي گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشريح مي شود. در ادامه نيز نظريات و تئوري هاي مربوط به تامين مالي و همچنين پيشينه تحقيق مطرح مي شود.
۲-۲ بازار بورس
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمي را در جذب سرمايه هاي اندک مردم و تأمين مالي شرکتها فراهم مي آورد. از آنجا که اين بازار در تخصيص منابع و سرمايه هاي ملي نقش سازنده اي دارد، بنابراين مطلوبيت آن در جهت توسعه اقتصادي جامعه خواهد بود. افراد سعي مي کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس نسبت به خريد و يا فروش سهام اقدام کنند. بازارهاي مالي و سرمايه اي نقدينگي بخش خصوصي را در قالب پس اندازهاي کم و هدايت آن به درون بخش هاي توليدي جذب مي کند و همچنين قادر است بر رشد توليد ناخالص ملي و مهار تورم تأثيرگذار باشد. رسالت بازار سرمايه به عنوان بخشي از بازار مالي در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضيان مي باشد. اين بازار نقش واسطه اي را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرايندي به نام سرمايه گذاري را تکميل مي کند و در طرف تقاضاي آن فرايندي به نام تأمين مالي را به راه مي اندازد (باقري، ۱۳۸۸، ۳).
در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمايه در ايران، نقش اساسي و مهمي در تأمين وجوه مورد نياز شرکت ها و جذب سرمايه براي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايفا مي کند. از اين رو جهت افزايش آگاهي و دانش سرمايه گذاران و علاقه مندان به سرمايه گذاري در بازار سرمايه، بررسي و تحقيقاتي پيرامون فعاليت هاي بورس اوراق بهادار و شرکت هاي پذيرفته شده در آن ضرورتي انکار ناپذير مي باشد.
۳-۲ دلايل عمده تامين مالي شركت ها
انگيزه مديران از تامين مالي را مي توان در غالب سه دليل عمده زير مطرح نمود :
بازپرداخت بدهي، سرمايه گذاري در پرو‍‍ژه هاي جديد و جبران كمبود جريانهاي نقد عملياتي (مجتهدزاده،۱۳۸۸، ۳).
۴-۲ روش هاي تامين مالي
شركت ها به منظور اجراي پروژه هاي سودآور و دستيابي به حداكثر بازدهي در جهت افزايش ثروت سهامداران خود، از منابع مالي مختلف و به شيوه هاي گوناگون استفاده مي كنند. مديريت در راستاي تامين منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد مالي را مشخص نموده و آثاري را كه اين منابع بر بازده و ريسك عملياتي ۱۶ شركت دارند، تعيين نمايد (جهانخاني،۱۳۷۳، ۵).
در يك طبقه بندي كلي، شيوه هاي تامين مالي شركت ها به دو دسته تقسيم مي شوند :
الف) تامين مالي كوتاه مدت ۱۷
ب) تامين مالي بلند مدت
۱-۴-۲ تامين مالي كوتاه مدت
تامين مالي كوتاه مدت، نوعي تامين مالي كه حداكثر ظرف مدت يك سال يا كمتر بازپرداخت شود. درواقع، تاكنون تعريف عمومي و جامع پذيرفته شده اي از تامين مالي كوتاه مدت ارائه نشده است و تفاوت هاي موجود بين تامين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلندمدت از لحاظ مدت زمان جريانات نقدي شركت اهميت بسيار زيادي دارد. تصميمات تامين مالي كوتاه مدت، مربوط به جريانات نقدي ورودي و خروجي شركت در مدت يك سال و يا كمتر از آن است (روس ۱۸ ،۱۹۹۱، ۶۹۴).
۲-۴-۲ تامين مالي بلند مدت
تامين مالي بلندمدت، عمدتا به منظور سرمايه گذاري هاي بلندمدت همچون خريد دارايي جديد، احداث كارخانه، توسعه تجهيزات و مواردي از اين قبيل مورد استفاده قرار مي گيرد. هنگامي كه شركت بخواهد دارايي هاي خود را افزايش دهد و براي اين منظور به تامين مالي نياز پيدا كند، نخستين اقدام در اين زمينه اين است كه اطمينان حاصل شود از اين كه از دارايي هاي موجود به صورت بهينه اي بهره برداري مي شود. در برخي موارد شركت ها به منظور تامين نيازهاي مالي خود و رفع مشكل كمبود سرمايه، بسياري از دارايي هاي خود را به فروش مي رسانند و خدمات مورد نياز را از طريق اجاره تامين مي كنند.
عمده ترين منابع تامين مالي بلندمدت شركت ها عبارتند از: بدهي هاي بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادي و سود انباشته. بدهي هاي بلندمدت، در حالت كلي شامل وام هاي بلندمدتي است كه معمولا از طريق بانك ها و يا ساير موسسات مالي تامين مي شود و همچنين اوراق قرضه منتشر شده توسط شركت ها را نيز در برمي گيرد.
به طور کلي در تجزيه و تحليل استاندارد، دارايي ها و بدهي ها به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسيم شده و تمايزي بين دارايي ها و بدهي هاي مالي و عملياتي از يکديگر وجود ندارد. اما در تحقيق حاضر، به منظور بررسي اثر اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام، دارايي ها و بدهي هاي مالي وعملياتي از يکديگر تفکيک شده اند و تنها تامين مالي از طريق بدهي عملياتي مورد بررسي قرار مي گيرد. لذا مي توان شيوه هاي تامين مالي ناشي از بدهي ها را به دو دسته زير طبقه بندي نمود:
الف) تامين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي
ب) تامين مالي ناشي از بدهي هاي مالي
همانطور که گفته شد، هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شرکت هاست. ازآنجا که بدهي هاي مالي نيز در تجزيه تحليل و نتايج تحقيق نقش داشته اند بدين منظورعلاوه بر تعاريف بدهي هاي عملياتي، توضيحاتي هرچند مختصر در رابطه با اين اقلام نيز در ادامه اين فصل ارائه مي گردد.
۵-۲ تأمين مالي ناشي از بدهي هاي عملياتي
تأمين مالي از طريق بدهي هايي که از عمليات و کسب و کار شرکت ايجاد مي شوند را تأمين مالي ناشي از عمليات گويند. درواقع بدهي هاي عملياتي در نتيجه معاملات با تأمين کنندگان، مشتريان و کارکنان در انجام عمليات بوده و بدون بهره نيز مي باشند ( نيسيم و پنمن۱۹، ۲۰۰۳، ۵۳۱).
بدهي هاي عملياتي را مي توان به دو دسته زيرتقسيم نمود:
الف) بدهي هاي عملياتي قراردادي
ب) بدهي هاي عملياتي برآوردي

۱-۵-۲ بدهي هاي عملياتي قراردادي
بدهي هايي که در مورد مبلغ و يا زمان تسويه آن توافق صورت گرفته و ابهامي نيز وجود ندارد. به طور نمونه، حساب هاي پرداختني تجاري، بدهي بابت کالاها و خدمات دريافت شده اي است که صورت حساب آن دريافت گرديده و يا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازاي آن توافق شده است. در واقع خروج منافع اقتصادي براي تسويه تعهد به قطعيت رسيده است.
۱-۱-۵-۲ اعتبارات تجاري (حساب پرداختني تجاري)
زماني که شرکتي از طريق افزايش اعتبار به مشتريان، کالاهاي خود رابه فروش مي رساند، حساب هاي دريافتني شرکت (که بخشي از دارايي جاري در ترازنامه است) افزايش مي يابد. زماني بدهي به وجود مي آيد که شرکت با استفاده از اعتبار تجاري کالايي را بخرد و آن را در حساب هاي پرداختني (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (جهانخاني و پارسيان، ۱۳۸۶، ۹۵-۹۴).
در شرايط اعتبار، نکات زير مشخص مي گردد:
۱) زمان شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاريخ فاکتور مي نامند. زماني که شرکتي در طي يک ماه چندين نوبت خريد مي کند، شرکت فروشنده ممکن است تاريخ همه فروشها را پايان ماه تعيين کند. يعني آخرين روز ماهي که چندين نوبت خريد در آن صورت گرفته است را تاريخ شروع دوره اعتبار در نظر بگيرد.
۲) زمان پرداخت خالص صورتحساب: اين دوره که بر حسب روز بيان مي شود، مدت زماني است که به خريدار داده مي شود تا خالص يا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد.
۳) تخفيفات نقدي: گاهي اوقات شرکت فروشنده، درصد معيني از صورتحساب خريدارهايي که وجوه کالاهاي خريداري شده را سريعاً پرداخت مي کنند، به عنوان تخفيف کسر مي کند (همان منبع، ۹۶-۹۵).
۱-۱-۱-۵-۲ هزينه اعتبارات تجاري
از آنجا که اعتبارات تجاري يکي از منابع وجوه است، بايد شرايط اعتبار را از ديدگاه هزينه هاي ذي ربط مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار داد. اول، زماني که شرکتي از تخفيف استفاده نکند، تخفيف از دست رفته نوعي هزينه تأمين مالي تلقي مي شود. دوم، اگر شرکتي با توجه به شرايط اعتبار، کالايي را بخرد ولي نتواند در تاريخ مقرر بدهي خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پائين خواهد آمد و پس از آن، تأمين مالي بسيار پرهزينه و حتي گاهي غير ممکن مي شود(جهانخاني و پارسيان، ۱۳۸۶، ۹۷).
۲-۱-۱-۵-۲ هزينه عدم استفاده از تخفيف
اگر شرکتي از تخفيف اعطايي استفاده نکند، از بابت اعتباري که از آن استفاده نکرده است متحمل هزينه اي نخواهد شد؛ زيرا اگر شرکت خريدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغي از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خريد اضافه نخواهد شد. زماني که شرکت از تخفيف استفاده مي کند، در طي دوره مقررهيچ نوع هزينه اي از بابت استفاده از اين تخفيف به شرکت تحميل نخواهد شد. ولي اگر تخفيفي اعلان شود و شرکت از آن استفاده نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضاي دوره اي که تخفيف به آن تعلق گرفته است) به معني پذيرفتن نوعي هزينه تأمين مالي است (همان منبع، ۹۷).
۳-۱-۱-۵-۲ تأخير در پرداخت
اين عنوان به اقدامي اطلاق مي شود که شرکت خريدار پس از انقضاي دوره مقرر (مدت زماني که مي توانست بدون استفاده از تخفيف نقدي، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند.
چنين عملي به منزله استفاده طولاني تر از اعتبار اعطايي شرکت فروشنده است و يک نوع بدحسابي تلقي شده و باعث مي شود که درجه اعتبار شرکت خريدار کاهش يابد. در نتيجه، براي شرکت مشکل خواهد شد که درآينده بتواند از اعتباري تجاري استفاده کند و چه بسا مجبور شود خريدهاي خود را صد درصد نقد انجام دهد (همان منبع، ۱۰۰-۹۹).
۴-۱-۱-۵-۲ اعتبار تجاري به عنوان ابزاري براي تأمين مالي
همان طورکه گفته شد، اعتبار تجاري از جمله منابع تأمين مالي و هم زمان است و نشان دهنده يکي از اشکال مهم اعتبار بازرگاني است. اعتبار تجاري در زماني به شرکت خريدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده براي خريدار يک خط اعتبار باز کرده باشد. اين گونه اعتبارات به صورت غير رسمي به خريداران داده مي شود و معمولاً بدون دريافت وثيقه و با تضمين است.
استفاده کردن از اعتبارات تجاري از جمله روش هايي است که شرکت ها بدان وسيله براي دوره هاي کوتاه مدت تأمين مالي مي کنند (جهانخاني و پارسيان، ۱۳۸۶، ۱۰۰).
۲-۱-۵-۲ اسناد پرداختني
اسناد پرداختني، وعده هاي كوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند كه پشتوانه آن ها، اسناد وعده دار مي باشد. اسناد پرداختني مي توانند تجاري يا غير تجاري باشند. اين اسناد معمولا به ارزش اسمي خود گزارش مي شوند (نوروش، ۱۳۸۷، ۸۲).
۳-۱-۵-۲ ساير حساب ها و اسناد پرداختني
ساير حساب ها و اسناد پرداختني شامل آن دسته از بدهي هاي کوتاه مدت است که عمدتا ناشي از دريافت خدمت، عمل به احکام و قوانين و يا دريافت وجه در قالب سپرده مي باشد.

اين حساب شامل اسناد پرداختني غير تجاري، حساب هاي پرداختني غير تجاري، ماليات هاي تكليفي پرداختني، ماليات بر درآمد پرداختني، حق بيمه پرداختني، حقوق و دستمزد پرداختني، عوارض شهرداري، دو درهزار فروش صنايع، يك درهزار تربيت بدني، عوارض آموزش و پرورش، ذخيره هزينه هاي معوق پرداخت نشده، حساب هاي پرداختني و جاري شركا مي باشد كه در واقع از عمليات غير تجاري به وجود آمده است. از بين حساب هاي ذكر شده، حساب ذخيره هزينه هاي معوق جز بدهي هاي عملياتي برآوردي مي باشد.
۴-۱-۵-۲ پيش دريافت از مشتريان


پاسخ دهید