۵-۳-۱لايه ضخيم SiO282
5-3-2لايه ضخيم BaTiO388
5-4ضريب جذب ماکزيمم در محدوده تشعشعي خورشيد۹۷
۵-۴-۱ضريب جذب ماکزيمم سلولهاي خورشيدي لايه نازک۱۰۱
۵-۵ضريب بازتاب ماکزيمم در محدوده تشعشعي خورشيد۱۰۳
۵-۶ضريب عبور ماکزيمم در محدوده تشعشعي خورشيد۱۰۴
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهاد۱۰۵
۶-۱نتيجه گيري۱۰۵
۶-۲پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي۱۰۶
پيوست ۱: نحوه محاسبه خواص تشعشعي به کمک نظريه الکتروديناميک………………………………………………………………۱۰۸
پ۱-۱معادلات مکسول…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
پ۱-۲معادله موج………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
پ۱-۲-۱فرض هدايت الکتريکي صفر………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
پ۱-۲-۲فرض هدايت الکتريکي غير صفر…………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
پ۱-۳بردار پويينتينگ…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
پ۱-۴محاسبه خواص تشعشعي سطح مشترک دو محيط……………………………………………………………………………….۱۱۷
پ۱-۴-۱پلاريزاسيون s……………………………………………………………………………………………………………………………..117
پ۱-۴-۲پلاريزاسيون p……………………………………………………………………………………………………………………………..120
پ۱-۵محاسبه خواص تشعشعي يک ساختار چند لايه………………………………………………………………………………….۱۲۳
پ۱-۵-۱پلاريزاسيون s……………………………………………………………………………………………………………………………..123
پ۱-۵-۲پلاريزاسيون p……………………………………………………………………………………………………………………………..127
پيوست ۲: نمودارهاي خواص تشعشعي ساختارهاي بهينه۱۳۰
پ۲-۱-نمودارهاي ساختارهاي بهينه خنک کاري در روز۱۳۰
پ۲-۲-نمودارهاي ساختارهاي بهينه خنک کاري در شب۱۴۴
پ۲-۳-نمودارهاي ساختارهاي بهينه آينه حرارتي۱۵۰
پ۲-۴-نمودارهاي ساختارهاي بهينه با ضريب جذب بالا۱۵۶

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مراجع۱۶۲
فهرست اشکال
عنوانصفحه
شکل ‏۱-۱- يک ساختار چندلايه۳
شکل ‏۱-۲- تشعشع خورشيد (سمت چپ) و تشعشع آسمان و مقايسه آن با توزيع پلانک ۲۸۸٫۱ K (سمت راست)۴
شکل‏۲-۱- ضريب بازتاب اندازه گيري شده ساختار SiO/Al/Glass براي ضخامت ۰٫۸ ?m ، (خط چين پايين) ۱ ?m (خط پر رنگ) و ۱٫۲ ?m (خط چين پايين) از لايه SiO10
شکل ‏۲-۲ – ضريب بازتاب ساختار Si3N4/Al/Glass11
شکل ‏۲-۳- نمودار و برحسب ضخامت slab براي گازهاي NH3 ، C2H4 و C2H4O11
شکل ‏۲-۴- نمودار و برحسب درصد C2H4O در C2H4 براي مخلوطي از اين دو گاز براي سه ضخامت مختلف۱۲
شکل‏۲-۵ – ضريب بازتاب ساختار SiO0.6N0.2/Al/Glass و بهينه سازي بر اساس ضخامت۱۳
شکل ‏۲-۶- نمودار و را برحسب ضخامت لايه هاي SiO2 و SiO0.25N1.52 در ساختار SiO2/SiO0.25N1.52/Al/Glass13
شکل‏۲-۷ – ضريب بازتاب ساختار SiO2/SiO0.25N1.52/Al/Glass14
شکل‏۲-۸ – ضرايب بازتاب (R) ، عبور (T) و جذب (A) CdTe/Si اندازه گيري شده توسط بن لتار و همکاران۱۶
شکل‏۲-۹ – ضرايب بازتاب (R) ، عبور (T) و جذب (A) CdS اندازه گيري شده توسط بن لتار و همکاران۱۷
شکل‏۲-۱۰ – ضرايب بازتاب (R) ، عبور (T) و جذب (A) اندازه گيري شده براي ترکيب شيشه (۳ mm) ، فولاد زنگ نزن (۴۵ nm) و قلع (۱۹۵ nm) توسط مهيب و همکاران۱۸
شکل ‏۲-۱۱ – نمودار دماي محيط (Tamb) و مينيمم دماي ثبت شده (Trad) در طول ساعات روز توسط مهيب و همکاران ۱۹
شکل‏۲-۱۲ – پوشش نوساني دوبعدي۲۲
شکل ‏۲-۱۳ – پوشش نوساني سه بعدي۲۳
شکل ‏۳-۱-کسر انرژي بازتابيده و عبور کرده از يک لايه ضخيم۲۹
شکل ‏۳-۲- کسر انرژي بازتابيده و عبور کرده از يک لايه نازک با درنظر گرفتن تغيير فاز موج۳۰
شکل ‏۳-۳- يک ساختار متشکل از N-2 لايه نازک۳۲
شکل ‏۳-۴- يک ساختار متشکل از N-2 لايه نازک۳۵
شکل‏۳-۵- فلوچارت محاسبه خواص تشعشعي در يک طول موج مشخص۳۶
شکل ‏۴-۱- محفظه خنک کاري ، پوشش جابه جايي و منطقه خنک کاري۳۸
شکل ‏۴-۲- تابش يک پرتو با شدت واحد از پوشش به سمت پايين۳۹
شکل ‏۴-۳- تابش يک پرتو با شدت واحد از منطقه خنک کاري به سمت بالا۳۹
شکل ‏۴-۴- شار طيفي خورشيد۴۱
شکل ‏۴-۵- شار طيفي جو۴۱
شکل ‏۴-۶ – فلوچارت الگوريتم ژنتيک۴۵
شکل ‏۴-۷- فلوچارت روش عمليات حررتي شبيه سازي شده۴۷
شکل ‏۵-۱- ضريب عبور و بازتاب يک لايه Al2O3 به ضخامت ۳ ميليمتر و مقايسه با مقادير اندازه گيري شده در مرجع [۵۴]۵۰
شکل ‏۵-۲- ضريب عبور و بازتاب يک لايه CaF2 به ضخامت ۵ ميليمتر و مقايسه با مقادير اندازه گيري شده در مرجع [۵۴]۵۰
شکل ‏۵-۳- ضريب عبور يک لايه پلي اتيلن به ضخامت ۵۰ ميکرومتر و يک لايه پلي اتيلن با پوشش ۱۲۰ نانومتر Te و مقايسه با مقادير اندازه گيري شده در مرجع [۲۶]۵۰
شکل ‏۵-۴- ضريب عبور و بازتاب يک لايه KBr به ضخامت ۵ ميليمتر و مقايسه با مقادير اندازه گيري شده در مرجع [۵۴]۵۱
شکل ‏۵-۵- ضريب عبور و بازتاب يک لايه LiF به ضخامت ۵ ميليمتر و مقايسه با مقادير اندازه گيري شده در مرجع [۵۴]۵۱
شکل ‏۵-۶- ضريب عبور و بازتاب يک لايه NaF به ضخامت ۶/۱ ميليمتر و مقايسه با مقادير اندازه گيري شده در مرجع [۵۴]۵۱
شکل ‏۵-۷- ضريب عبور يک لايه پلي اتيلن به ضخامت ۵۰ ميکرومتر پوشش داده شده با لايه نازک PbSe به ضخامت ۲۱۰ نانومتر و مقايسه با مقادير اندازه گيري شده در مرجع [۲۸]۵۲
شکل ‏۵-۸- ضريب عبور يک لايه پلي اتيلن به ضخامت ۴۲۰ ميکرومتر و مقايسه با مقادير اندازه گيري شده در مرجع [۲۳]۵۲
شکل ‏۵-۹- ضريب عبور و بازتاب يک لايه SrTiO3 به ضخامت ۱/۳ ميليمتر و مقايسه با مقادير اندازه گيري شده در مرجع [۵۴]۵۲
شکل ‏۵-۱۰- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S1157
شکل ‏۵-۱۱- خواص تشعشعي ساختار S11 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۵۸
شکل ‏۵-۱۲- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S11 در محدوده تشعشع خورشيد۵۸
شکل ‏۵-۱۳- خواص تشعشعي ساختار S11 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۵۸
شکل ‏۵-۱۴- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S11 در محدوده مادون قرمز۵۹
شکل ‏۵-۱۵- نمودار بهترين مقدار و مقدار جاري CP در هر تکرار (الگوريتم عمليات حرارتي شبيه سازي شده) منجر به ساختار S1259
شکل ‏۵-۱۶- خواص تشعشعي ساختار S12 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۵۹
شکل ‏۵-۱۷- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S12 در محدوده تشعشع خورشيد۶۰
شکل ‏۵-۱۸- خواص تشعشعي ساختار S12 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۶۰
شکل ‏۵-۱۹- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S12 در محدوده مادون قرمز۶۰
شکل ‏۵-۲۰- نمودار بهترين مقدار و مقدار جاري CP در هر تکرار (الگوريتم عمليات حرارتي شبيه سازي شده) منجر به ساختار S1361
شکل ‏۵-۲۱- خواص تشعشعي ساختار S13 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۶۱
شکل ‏۵-۲۲- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S13 در محدوده تشعشع خورشيد۶۲
شکل ‏۵-۲۳- خواص تشعشعي ساختار S13 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۶۲
شکل ‏۵-۲۴- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S13 در محدوده مادون قرمز۶۲
شکل ‏۵-۲۵- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S1463
شکل ‏۵-۲۶- خواص تشعشعي ساختار S14 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۶۳
شکل ‏۵-۲۷- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S14 در محدوده تشعشع خورشيد۶۳
شکل ‏۵-۲۸- خواص تشعشعي ساختار S14 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۶۴
شکل ‏۵-۲۹- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S14 در محدوده مادون قرمز۶۴
شکل ‏۵-۳۰- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S1564
شکل ‏۵-۳۱- خواص تشعشعي ساختار S15 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۶۵
شکل ‏۵-۳۲- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S15 در محدوده تشعشع خورشيد۶۵
شکل ‏۵-۳۳- خواص تشعشعي ساختار S15 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۶۵
شکل ‏۵-۳۴- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S15 در محدوده مادون قرمز۶۶
شکل ‏۵-۳۵- نمودار بهترين مقدار و مقدار جاري CP در هر تکرار (الگوريتم عمليات حرارتي شبيه سازي شده) منجر به ساختار S1871
شکل ‏۵-۳۶- خواص تشعشعي ساختار S18 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۷۱
شکل ‏۵-۳۷- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S18 در محدوده مادون قرمز۷۱
شکل ‏۵-۳۸- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S2172
شکل ‏۵-۳۹- خواص تشعشعي ساختار S21 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۷۲
شکل ‏۵-۴۰- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S21 در محدوده مادون قرمز۷۳
شکل ‏۵-۴۱- نمودار بهترين مقدار و مقدار جاري CP در هر تکرار (الگوريتم عمليات حرارتي شبيه سازي شده) منجر به ساختار S2573
شکل ‏۵-۴۲- خواص تشعشعي ساختار S25 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۷۴
شکل ‏۵-۴۳- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S25 در محدوده مادون قرمز۷۴
شکل ‏۵-۴۴- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط CP در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به يک لايهي KBr76
شکل ‏۵-۴۵- نمودار تغييرات CP بر حسب ضخامت CaF2 و پلي اتيلن در دو طرف KBr77
‏۵-۴۶- نمودار تغييرات CP بر حسب ضخامت CaF2 و پلي اتيلن در دو طرف NaF78
شکل ‏۵-۴۷- خواص تشعشعي ساختار S28 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۷۸
شکل ‏۵-۴۸- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S28 در محدوده مادون قرمز۷۹
شکل ‏۵-۴۹- خواص تشعشعي ساختار S29 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۷۹
شکل ‏۵-۵۰- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S29 در محدوده مادون قرمز۷۹
شکل ‏۵-۵۱- خواص تشعشعي ساختار S30 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۸۰
شکل ‏۵-۵۲- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S30 در محدوده مادون قرمز۸۰
شکل ‏۵-۵۳- نمودار بهترين مقدار و مقدار جاري تابع هدف در هر تکرار (الگوريتم عمليات حرارتي شبيه سازي شده) منجر به ساختار S3283
شکل ‏۵-۵۴- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S32 در ناحيه نور مرئي۸۴
شکل ‏۵-۵۵- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S32 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m84
شکل ‏۵-۵۶- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S32 در بازه ۴-۸۵ ?m84
شکل ‏۵-۵۷- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S3485
شکل ‏۵-۵۸- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S34 در ناحيه نور مرئي۸۵
شکل ‏۵-۵۹- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S34 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m86
شکل ‏۵-۶۰- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S34 در بازه ۴-۸۵ ?m86
شکل ‏۵-۶۱- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S3587
شکل ‏۵-۶۲- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S35 در ناحيه نور مرئي۸۷
شکل ‏۵-۶۳- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S35 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m87
شکل ‏۵-۶۴- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S35 در بازه ۴-۸۵ ?m88
شکل ‏۵-۶۵- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S3789
شکل ‏۵-۶۶- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S37 در ناحيه نور مرئي۹۰
شکل ‏۵-۶۷- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S37 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m90
شکل ‏۵-۶۸- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S37 در بازه ۴-۸۵ ?m90
شکل ‏۵-۶۹- نمودار بهترين مقدار و مقدار جاري تابع هدف در هر تکرار (الگوريتم عمليات حرارتي شبيه سازي شده) منجر به ساختار S4091
شکل ‏۵-۷۰- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S40 در ناحيه نور مرئي۹۱
شکل ‏۵-۷۱- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S40 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m92
شکل ‏۵-۷۲- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S40 در بازه ۴-۸۵ ?m92
شکل ‏۵-۷۳- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط تابع هدف در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S4292
شکل ‏۵-۷۴- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S42 در ناحيه نور مرئي۹۳
شکل ‏۵-۷۵- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S42 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m93
شکل ‏۵-۷۶- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S42 در بازه ۴-۸۵ ?m94
شکل ‏۵-۷۷- نمودار بهترين مقدار و مقدار جاري تابع هدف در هر تکرار (الگوريتم عمليات حرارتي شبيه سازي شده) منجر به ساختار S4394
شکل ‏۵-۷۸- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S43 در ناحيه نور مرئي۹۵
شکل ‏۵-۷۹- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S43 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m95
شکل ‏۵-۸۰- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S43 در بازه ۴-۸۵ ?m95
شکل ‏۵-۸۱- ضريب عبور نرمال و نيمکروي يک لايه ۵ ميليمتري از BaTiO3 در ناحيه نور مرئي۹۶
شکل ‏۵-۸۲- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي يک لايه ۵ ميليمتري از BaTiO3 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m96
شکل ‏۵-۸۳- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي يک لايه ۵ ميليمتري از BaTiO3 در بازه ۴-۸۵ ?m97
شکل ‏۵-۸۴- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط -Asol در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S44100
شکل ‏۵-۸۵- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S44 در محدوده تشعشع خورشبد۱۰۰
شکل ‏۵-۸۶- نمودار بهترين مقدار و مقدار جاري -Asol در هر تکرار (الگوريتم عمليات حرارتي شبيه سازي شده) منجر به ساختار S51101
شکل ‏۵-۸۷- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S51 در محدوده تشعشع خورشبد۱۰۱
شکل ‏۵-۸۸- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط -Asol در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) براي محاسبه ضخامت هاي بهينه سلول خورشيدي لايه نازک GaAs/Si102
شکل ‏۵-۸۹- نمودار بهترين مقدار و مقدار جاري -Asol در هر تکرار (الگوريتم عمليات حرارتي شبيه سازي شده) براي محاسبه ضخامت هاي بهينه سلول خورشيدي لايه نازک CdTe/Ge102
شکل ‏۵-۹۰- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط -Rsol در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S64103
شکل ‏۵-۹۱- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي پوشش S64 در محدوده تشعشع خورشبد۱۰۳
شکل ‏۵-۹۲- نمودار بهترين مقدار و مقدار متوسط -Tsol در هر نسل (الگوريتم ژنتيک) منجر به ساختار S65104
شکل ‏۵-۹۳- ضريب عبور نرمال و نيمکروي پوشش S65 در محدوده تشعشع خورشبد۱۰۴
شکل پ۱-‏۱- برخورد يک پرتو با پلاريزاسيون s به يک سطح۱۱۶
شکل پ۱-‏۲ – برخورد يک پرتو با پلاريزاسيون p به يک سطح۱۱۹
شکل پ۱-‏۳- يک ساختار متشکل از N-2 لايه نازک۱۲۳
شکل پ۲-‏۱- خواص تشعشعي ساختار S1 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۱۳۰
شکل پ۲-‏۲- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S1 در محدوده تشعشع خورشيد۱۳۱
شکل پ۲-‏۳- خواص تشعشعي ساختار S1 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۳۱
شکل پ۲-‏۴- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S1 در محدوده مادون قرمز۱۳۱
شکل پ۲-‏۵- خواص تشعشعي ساختار S2 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۱۳۲
شکل پ۲-‏۶- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S2 در محدوده تشعشع خورشيد۱۳۲
شکل پ۲-‏۷- خواص تشعشعي ساختار S2 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۳۲
شکل پ۲-‏۸- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S2 در محدوده مادون قرمز۱۳۳
شکل پ۲-‏۹- خواص تشعشعي ساختار S3 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۱۳۳
شکل پ۲-‏۱۰- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S3 در محدوده تشعشع خورشيد۱۳۳
شکل پ۲-‏۱۱- خواص تشعشعي ساختار S3 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۳۴
شکل پ۲-‏۱۲- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S3 در محدوده مادون قرمز۱۳۴
شکل پ۲-‏۱۳- خواص تشعشعي ساختار S4 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۱۳۴
شکل پ۲-‏۱۴- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S4 در محدوده تشعشع خورشيد۱۳۵
شکل پ۲-‏۱۵- خواص تشعشعي ساختار S4 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۳۵
شکل پ۲-‏۱۶- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S4 در محدوده مادون قرمز۱۳۵
شکل پ۲-‏۱۷- خواص تشعشعي ساختار S5 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۱۳۶
شکل پ۲-‏۱۸- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S5 در محدوده تشعشع خورشيد۱۳۶
شکل پ۲-‏۱۹- خواص تشعشعي ساختار S5 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۳۶
شکل پ۲-‏۲۰- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S5 در محدوده مادون قرمز۱۳۷
شکل پ۲-‏۲۱- خواص تشعشعي ساختار S6 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۱۳۷
شکل پ۲-‏۲۲- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S6 در محدوده تشعشع خورشيد۱۳۷
شکل پ۲-‏۲۳- خواص تشعشعي ساختار S6 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۳۸
شکل پ۲-‏۲۴- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S6 در محدوده مادون قرمز۱۳۸
شکل پ۲-‏۲۵- خواص تشعشعي ساختار S7 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۱۳۸
شکل پ۲-‏۲۶- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S7 در محدوده تشعشع خورشيد۱۳۹
شکل پ۲-‏۲۷- خواص تشعشعي ساختار S7 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۳۹
شکل پ۲-‏۲۸- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S7 در محدوده مادون قرمز۱۳۹
شکل پ۲-‏۲۹- خواص تشعشعي ساختار S8 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۱۴۰
شکل پ۲-‏۳۰- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S8 در محدوده تشعشع خورشيد۱۴۰
شکل پ۲-‏۳۱- خواص تشعشعي ساختار S8 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۰
شکل پ۲-‏۳۲- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S8 در محدوده مادون قرمز۱۴۱
شکل پ۲-‏۳۳- خواص تشعشعي ساختار S9 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۱۴۱
شکل پ۲-‏۳۴- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S9 در محدوده تشعشع خورشيد۱۴۱
شکل پ۲-‏۳۵- خواص تشعشعي ساختار S9 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۲
شکل پ۲-‏۳۶- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S9 در محدوده مادون قرمز۱۴۲
شکل پ۲-‏۳۷- خواص تشعشعي ساختار S10 در محدوده تشعشع خورشيد، در جهت نرمال۱۴۲
شکل پ۲-‏۳۸- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S10 در محدوده تشعشع خورشيد۱۴۳
شکل پ۲-‏۳۹- خواص تشعشعي ساختار S10 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۳
شکل پ۲-‏۴۰- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S10 در محدوده مادون قرمز۱۴۳
شکل پ۲-‏۴۱- خواص تشعشعي ساختار S16 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۴
شکل پ۲-‏۴۲- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S16 در محدوده مادون قرمز۱۴۴
شکل پ۲-‏۴۳- خواص تشعشعي ساختار S17 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۴
شکل پ۲-‏۴۴- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S17 در محدوده مادون قرمز۱۴۵
شکل پ۲-‏۴۵- خواص تشعشعي ساختار S19 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۵
شکل پ۲-‏۴۶- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S19 در محدوده مادون قرمز۱۴۵
شکل پ۲-‏۴۷- خواص تشعشعي ساختار S20 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۶
شکل پ۲-‏۴۸- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S20 در محدوده مادون قرمز۱۴۶
شکل پ۲-‏۴۹- خواص تشعشعي ساختار S22 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۶
شکل پ۲-‏۵۰- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S22 در محدوده مادون قرمز۱۴۷
شکل پ۲-‏۵۱- خواص تشعشعي ساختار S23 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۷
شکل پ۲-‏۵۲- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S23 در محدوده مادون قرمز۱۴۷
شکل پ۲-‏۵۳- خواص تشعشعي ساختار S24 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۸
شکل پ۲-‏۵۴- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S24 در محدوده مادون قرمز۱۴۸
شکل پ۲-‏۵۵- خواص تشعشعي ساختار S26 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۸
شکل پ۲-‏۵۶- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S26 در محدوده مادون قرمز۱۴۹
شکل پ۲-‏۵۷- خواص تشعشعي ساختار S27 در محدوده مادون قرمز، در جهت نرمال۱۴۹
شکل پ۲-‏۵۸- خواص تشعشعي نيمکروي ساختار S27 در محدوده مادون قرمز۱۴۹
شکل پ۲-‏۵۹- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S31 در ناحيه نور مرئي۱۵۰
شکل پ۲-‏۶۰- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S31 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m150
شکل پ۲-‏۶۱- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S31 در بازه ۴-۸۵ ?m150
شکل پ۲-‏۶۲- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S33 در ناحيه نور مرئي۱۵۱
شکل پ۲-‏۶۳- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S33 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m151
شکل پ۲-‏۶۴- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S33 در بازه ۴-۸۵ ?m151
شکل پ۲-‏۶۵- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S36 در ناحيه نور مرئي۱۵۲
شکل پ۲-‏۶۶- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S36 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m152
شکل پ۲-‏۶۷- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S36 در بازه ۴-۸۵ ?m152
شکل پ۲-‏۶۸- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S38 در ناحيه نور مرئي۱۵۳
شکل پ۲-‏۶۹- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S38 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m153
شکل پ۲-‏۷۰- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S38 در بازه ۴-۸۵ ?m153
شکل پ۲-‏۷۱- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S39 در ناحيه نور مرئي۱۵۴
شکل پ۲-‏۷۲- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S39 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m154
شکل پ۲-‏۷۳- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S39 در بازه ۴-۸۵ ?m154
شکل پ۲-‏۷۴- ضريب عبور نرمال و نيمکروي S41 در ناحيه نور مرئي۱۵۵
شکل پ۲-‏۷۵- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S41 در بازه ۰٫۷-۲٫۴ ?m155
شکل پ۲-‏۷۶- ضريب بازتاب نرمال و نيمکروي S41 در بازه ۴-۸۵ ?m155
شکل پ۲-‏۷۷- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S45 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۶
شکل پ۲-‏۷۸- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S46 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۶
شکل پ۲-‏۷۹- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S47 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۶
شکل پ۲-‏۸۰- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S48 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۷
شکل پ۲-‏۸۱- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S49 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۷
شکل پ۲-‏۸۲- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S50 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۷
شکل پ۲-‏۸۳- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S52 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۸
شکل پ۲-‏۸۴- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S53 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۸
شکل پ۲-‏۸۵- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S54 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۸
شکل پ۲-‏۸۶- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S55 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۹
شکل پ۲-‏۸۷- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S56 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۹
شکل پ۲-‏۸۸- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S57 در محدوده تشعشع خورشبد۱۵۹
شکل پ۲-‏۸۹- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S58 در محدوده تشعشع خورشبد۱۶۰
شکل پ۲-‏۹۰- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S59 در محدوده تشعشع خورشبد۱۶۰
شکل پ۲-‏۹۱- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S60 در محدوده تشعشع خورشبد۱۶۰
شکل پ۲-‏۹۲- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S61 در محدوده تشعشع خورشبد۱۶۱
شکل پ۲-‏۹۳- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S62 در محدوده تشعشع خورشبد۱۶۱
شکل پ۲-‏۹۴- ضريب جذب نرمال و نيمکروي پوشش S63 در محدوده تشعشع خورشبد۱۶۱
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول ‏۲-۱- مقادير ، ، P و ?T براي سه ساختار۱۵
جدول ‏۲-۲- خواص تشعشعي اندازه گيري شده يک فويل پلي اتيلن به ضخامت ۵۰ ?m با استفاده از پوشش ها و رنگدانه هاي مختلف توسط دابسون و همکاران۱۶
جدول ‏۲-۳- خواص تشعشعي متوسط يک لايه نازک CdTe به ضخامت ۹٫۷ ?m روي لايه ۱ ميليمتري سيليکون ، اندازه گيري شده توسط بن لتار و همکاران۱۷
جدول ‏۲-۴- خواص تشعشعي متوسط يک لايه نازک CdS به ضخامت ۱ mm ، اندازه گيري شده توسط بن لتار و همکاران۱۸
جدول ‏۲-۵- خواص تشعشعي متوسط ساختار شيشه ، فولاد زنگ نزن و قلع ، اندازه گيري شده توسط مهيب و همکاران۱۸
جدول ‏۲-۶- خواص تشعشعي متوسط ساختار WO3/Au/WO3 اندازه گيري شده توسط الکهيلي و همکاران۲۱
جدول ‏۵-۱- پوشش هاي بهينه خنک کاري در روز۵۴
جدول ‏۵-۲- خواص تشعشعي پوشش هاي بهينه خنک کاري در روز در جهت نرمال۵۴
جدول ‏۵-۳- خواص تشعشعي نيمکروي پوشش هاي بهينه خنک کاري در روز۵۵
جدول ‏۵-۴- توان خنک کاري (برحسب W/m2) و اختلاف دماي پوشش و محيط براي پوشش هاي بهينه خنک کاري در روز با فرض شار تشعشعي نرمال۵۵
جدول ‏۵-۵- توان خنک کاري (برحسب W/m2) و اختلاف دماي پوشش و محيط براي پوشش هاي بهينه خنک کاري در روز با فرض شار تشعشعي ديفيوز۵۶
جدول ‏۵-۶- حد اکثر اختلاف دماي منطقه خنک کاري و محيط در روز و شب با فرض ?=۱۶۷
جدول ‏۵-۷- پوششهاي بهينه خنک کاري در شب۶۸
جدول ‏۵-۸- خواص تشعشعي پوشش هاي بهينه خنک کاري در شب در جهت نرمال۶۹
جدول ‏۵-۹- خواص نيمکروي تشعشعي پوشش هاي بهينه خنک کاري در شب۶۹
جدول ‏۵-۱۰- توان خنک کاري (برحسب W/m2) پوشش هاي بهينه خنک کاري در شب براي شار نرمال و ديفيوز۷۰
جدول ‏۵-۱۱- حد اکثر اختلاف دماي منطقه خنک کاري و محيط در شب با فرض ?=۱۷۵
جدول ‏۵-۱۲- توان خنک کاري (برحسب W/m2) و خواص تشعشعي ميانگين با فرض شار تشعشعي نرمال۷۶
جدول ‏۵-۱۳- توان خنک کاري (برحسب W/m2) و خواص تشعشعي ميانگين با فرض شار تشعشعي ديفيوز۷۶
جدول ‏۵-۱۴- توان خنک کاري (برحسب W/m2) و خواص تشعشعي ميانگين با فرض شار تشعشعي نرمال۸۰
جدول ‏۵-۱۵- توان خنک کاري (برحسب W/m2) و خواص تشعشعي ميانگين با فرض شار تشعشعي ديفيوز۸۱
جدول ‏۵-۱۶- حد اکثر اختلاف دماي منطقه خنک کاري و محيط در شب با فرض ?=۱۸۱
جدول ‏۵-۱۷- ساختارهاي بهينه SiO282
جدول ‏۵-۱۸- Tvis ،R0.7-2.4 و R4-85 ساختارهاي بهينه SiO2 در جهت نرمال۸۲
جدول ‏۵-۱۹- Tvis ،R0.7-2.4 و R4-85 نيمکروي ساختارهاي بهينه SiO283
جدول ‏۵-۲۰- ساختارهاي بهينه BaTiO388
جدول ‏۵-۲۱- Tvis ،R0.7-2.4 و R4-85 ساختارهاي بهينه BaTiO3 در جهت نرمال۸۹
جدول ‏۵-۲۲- Tvis،R0.7-2.4 و R4-85 نيمکروي ساختارهاي بهينه BaTiO389
جدول ‏۵-۲۳- پوشش هاي بهينه با ضريب جذب بالا۹۸
جدول ‏۵-۲۴- ضريب جذب نرمال و نيمکروي متوسط هر پوشش۹۹
فهرست علائم و نمادها
نمادهاي لاتينعلائم يونانيضريب جذب متوسطضريب جذبچگالي شار مغناطيسي (Wb/m2) ضريب عبورجابهجايي الکتريکي (C/m2) ضريب بازتابميدان الکتريکي (V/m)ضريب گسيلميدان مغناطيسي (A/m)طول موج ()چگالي جريان الکتريکي (A/m2)رسانايي الکتريکي (A/Vm)ضريب جذب متوسطضريب استهلاکبردار پويينتينگ (W/m2)زاويه (rad)ضريب عبور متوسطفرکانس زاويهاي (rad/s)سرعت نور (m/s)فازضخامت هر لايه (nm)ضريب عبور داخليضريب جابهجايي (W/m2K)تغيير فازبردار موج (۱/m)چگالي بار (C/m3)ضريب شکستضريب گذردهي (F/m)شار حرارتي (W/m2)ضريب تراوايي (N/A2)بردار مکان (m)زيرنويسزمان (s)sپلاريزاسيون sتوان خنککاري (W/m2)pپلاريزاسيون pمقاومت حرارتي (m2K/W)unpolarizedبدون پلاريزاسيوندماي پوشش (?C)hemisphericalنيمکرويدماي منطقهي خنککاري (?C)solمحدودهي تشعشع خورشيددماي محيط (?C)visمحدودهي نور مرئي
چکيده
پوشش با لايههاي نازک نقش بسيار مهمي در صنايع نيم رسانا ها و تجهيزات ميکروالکترومکانيک و نانوالکترومکانيک دارد. با اضافه کردن يک لايه نازک به سطح به علت تداخل امواج الکترومغناطيسي، خواص تشعشعي سطح کاملا متفاوت خواهد بود. در اين پروژه با استفاده از روشهاي الکترومغناطيسي، خواص تشعشعي يک ساختار چندلايه نازک محاسبه ميشود و با استفاده از الگوريتم ژنتيک و عمليات حرارتي شبيهسازي شده، خواص چنين ساختاري با تغيير جنس و ضخامت لايهها با توجه به مسائل کاربردي بهينهسازي ميشود.
يکي از مسائل مورد بررسي در اين پروژه خنککاري تشعشعي است. مشخص شده که در صورتيکه رطوبت بالا نباشد جو زمين در بازه ۸ تا ۱۳ ميکرومتر به صورت يک چاه حرارتي عمل ميکند و درنتيجه در صورت استفاده ازيک پوشش انتخابگر، به گونهاي که تبادل انرژي را به اين بازه محدود کند ميتوان بدون مصرف انرژي خنککاري انجام داد. استفاده از پوششهايي که امکان خنککاري تحت تابش مستقيم نور خورشيد را مهيا کنند تا کنون به صورت يک چالش باقي مانده است. در اين پروژه تعدادي پوشش معرفي شده، که به کمک آنها امکان خنککاري جزئي در حد ۲ تا ۳ درجهي سانتيگراد، تحت تابش مستقيم نور خورشيد وجود دارد. همچنين تعداد زيادي پوشش بهينه براي خنککاري در شب معرفي شده است. به علاوه ايدهي استفاده از پتاسيم برومايد پوششداده شده از دو طرف به عنوان يک پوشش بسيار مناسب براي خنککاري در شب براي اولين بار مطرح شده است. افت دما با استفاده از چنين پوششي حدود ۱۲۳% افزايش خواهد داشت.
همچنين ساختارهاي بهينه جهت کاربرد به عنوان آينه حرارتي معرفي شده است. ضمن اينکه BaTiO3 به عنوان يک آينه حرارتي بسيار مناسب، براي اولين بار مورد بررسي قرار گرفته است.
کلمات کليدي: انتقال حرارت، لايههاي نازک، انتقال حرارت تشعشعي در ابعاد نانو، خواص تشعشعي، خنککاري تشعشعي، آينههاي حرارتي، بهينهسازي
۱- فصل اول
فصل اول: مقدمه
۱-۱ پيشگفتار
با توجه به کاربردهاي وسيع لايههاي نازک، استفاده از اين تکنولوژي در بسياري از ادوات اپتيکي، الکترونيکي و تجهيزات مربوط به انرژي خورشيدي متداول شدهاست. از طرفي، اطلاع از خواص تشعشعي ساختارهاي چندلايه۱ شامل لايههاي نازک، در بسياري از کاربردهاي عملي مانند فرايندهاي گرمايي سريع۲ (RTP) [1و۲] و سلولهاي خورشيدي حائز اهميت کليدي ميباشد. يافتن ضخامت بهينه لايهها جهت دستيابي به خواص تشعشعي مورد نظر، کاربردهاي مهمي در تجهيزات خنککننده تشعشعي۳، آينههاي حرارتي۴، کلکتورهاي خورشيدي و سلولهاي خورشيدي دارد، ولي با اين وجود به ندرت مورد بررسي قرار گرفته است.

لايههاي نازک در کاربردها معمولا به شکل ساختارهاي چندلايه مطابق شکل ۱-۱ استفاده ميشوند.

شکل ‏۱-۱- يک ساختار چندلايه
همانطور که ديده ميشود يک لايه ضخيم(Substrate) با ضخامتي از order ميليمتر وجود دارد که در اطراف آن (يا فقط در يک سمت) لايههاي نازک قرار دارند. يکي از ويژگيهاي مهم اين ساختارها قابل تنظيم بودن خواص تشعشعي آنها است. خواص تشعشعي چنين ساختارهايي به عوامل متعددي بستگي دارد که در ادامه ليست ميشوند[۳]:
۱- تعداد لايهها
۲- جنس لايهها
۳- نحوه چينش لايهها
۴- ضخامت لايهها
۵- زاويه برخورد
۶- دماي لايهها
۷- پلاريزاسيون پرتو برخوردي
با توجه به تغييرات طيفي خواص تشعشعي اين لايهها ميتوان با استفاده از ترکيبهاي متنوع از لايههاي مختلف، خواص تشعشعي را در بازههاي مختلف طول موج تغيير داد. در نتيجه در صورتيکه جنس و ضخامت لايهها به درستي انتخاب شود، ميتوان به کمک ساختارهاي چندلايه نازک به پوششهاي انتخابگر متنوع دسترسي پيدا کرد.
۱-۲ خنککاري تشعشعي
بخشي از انرژي گسيل شده از خورشيد در جو زمين جذب ميشود که اين خود منجر به گسيل انرژي از سوي جو خواهد شد. درنتيجه شار انرژي تشعشعي وارد بر سطح زمين، از ۲ بخش تشعشع خورشيد و تشعشع آسمان تشکيل شده است(شکل ۱-۲). در اين شکل شار تشعشعي برحسب GW/m3 (شار انرژي بر واحد سطح در بازهي طول موج ۱ ميکرومتر معادل ۱۰۰۰ W/m2) و MW/m3 (شار انرژي بر واحد سطح در بازهي طول موج ۱ ميکرومتر معادل ۱ W/m2) آورده شده است. حدود ۹۵ درصد تشعشع خورشيد در بازه ۰٫۳-۲٫۴ ?m وارد ميشود در صورتيکه، تشعشع آسمان عمدتا در بازه ۴-۸۵ ?m و کاملا در محدوده مادون قرمز قرار ميگيرد. در صورتيکه رطوبت خيلي زياد نباشد، در بازه ۸-۱۳ ?m تشعشع آسمان بسيار کم است. در ساير طول موجها تشعشع آسمان تقريبا بر يک توزيع پلانک در دمايي در حدود ۳۰۰ کلوين منطبق است. به بازه ۸-۱۳ ?m پنجره اتمسفري۵ گفته ميشود. در اين بازه اتمسفر به صورت يک چاه حرارتي عمل ميکند و تشعشع گسيل شده از اجسام واقع در سطح زمين با تشعشع ورودي جو بالانس نميشود. اين واقعيت مبناي خنککاري تشعشعي است. به اين ترتيب خنککاري، بدون مصرف انرژي امکان پذير خواهد بود[۴]. اين روش در نگهداري مواد غذايي و دارويي، تهيه آب خنک، خنککاري ساختمانها[۵و۶و۷] و چگالش رطوبت هوا[۸و۹و۱۰] کاربرد دارد.

شکل ‏۱-۲- تشعشع خورشيد (سمت چپ) و تشعشع آسمان و مقايسه آن با توزيع پلانک ۲۸۸٫۱ K (سمت راست) [۱۱]
در صورتيکه يک جسم سياه در طول شب در هواي آزاد قرار گيرد، بيشترين توان خنککاري قابل دسترسي خواهد بود. ولي به دليل تبادل حرارت جابهجايي با هوا امکان خنککاري بيشتر از ۱۰-۲۰ ?C امکان پذير نيست[۱۲]. با استفاده از يک پوشش جابهجايي۶، با کاهش ضريب انتقال حرارت جابهجايي در حالت ايدهآل ميتوان به دمايي حدود ۳۰-۴۰ ?C پايينتر از محيط رسيد. ولي خواص تشعشعي طيفي متفاوت پوشش نسبت به هوا باعث کاهش توان خنککاري ميشود. ضريب عبور يک پوشش ايدهآل بايد در بازه ۸-۱۳ ?m برابر با ۱ و در ساير طول موجها برابر با صفر باشد. در طول روز شار تشعشعي قابل ملاحظهاي در محدوده ۰٫۳-۲٫۴ ?mبر سطح زمين وارد ميشود، که خنککاري را بسيار سخت ميکند. بنابراين يک پوشش ايدهآل براي خنککاري در روز علاوه بر شرايط قبلي بايد ضريب بازتاب بسيار بالايي در محدوده تشعشع خورشيد داشته باشد.
هدف بخش عمده فعاليتهاي ۳ دهه اخير، دستيابي به يک پوشش مناسب براي خنککاري تحت نور مستقيم خورشيد بوده است، ولي اين مسئله همچنان به صورت يک چالش باقي مانده است.
۱-۳ آينههاي حرارتي
منظور از آينه حرارتي پوششي است که به نور مرئي اجازه عبور ميدهد در حاليکه، از انتقال حرارت تشعشعي در محدوده مادون قرمز جلوگيري ميکند. در نتيجه با استفاده از چنين پوششي علاوه بر تأمين نور مورد نياز براي روشنايي ساختمان، از اتلاف انرژي به صورت تشعشعي جلوگيري خواهد شد. علاوه بر اين چنين پوششهايي در بالا بردن جذب انرژي در سلولهاي خورشيدي و کلکتورهاي خورشيدي کاربرد خواهند داشت. ضريب عبور در محدوده نور مرئي ( ۰٫۴-۰٫۷ ?m) و ضريب بازتاب در محدوده مادون قرمز (طول موجهاي بالاتر از ۰٫۷ ?m) براي يک آينه حرارتي ايدهآل، برابر با يک است[۴و۱۳].
۱-۴ تعريف مسئله
در پژوهش حاضر خواص تشعشعي يک ساختار چندلايه با تغيير دادن جنس لايهها، ترتيب چينش لايهها، ضخامت لايهها و تعداد لايهها بهينهسازي ميشود. بهينه سازي با توجه به مسائل کاربردي و در يک يا چند بازه طول موج انجام خواهد شد.
در پروژه حاضر ساختارهاي بهينه جهت کاربرد در خنککاري تشعشعي و آينههاي حرارتي معرفي خواهد شد. همچنين ساختارهاي لايه نازک با ضرايب جذب، بازتاب و عبور ماکزيمم در محدوده تشعشع خورشيد معرفي خواهد شد. چنين ساختارهايي ميتوانند در کلکتورهاي خورشيدي، سلولهاي خورشيدي و آبگرمکنهاي خورشيدي کاربرد داشته باشند.
۱-۵ اهداف پژوهش
اهداف اين مطالعه عبارتند از:
۱- محاسبه خواص تشعشعي يک ساختار چندلايه نازک
۲- معرفي پوششهاي لايه نازک بهينه براي کاربردهاي متنوع با در نظر گرفتن محدوده وسيعي از مواد مختلف
۳- ارائهي يک بررسي تئوري جامع در مورد خنککاري تشعشعي و استفاده از پوششهاي لايه نازک به عنوان پوشش جابهجايي۷
۴- معرفي پوششهاي بهينه جهت خنککاري تشعشعي در روز و شب

۵- معرفي ساختارهاي بهينه جهت کاربرد به عنوان آينه حرارتي
۱-۶ روش انجام پژوهش
در اين پروژه بهينه سازي با استفاده از دو روش الگوريتم ژنتيک۸ و عمليات حرارتي شبيهسازي شده۹ انجام خواهد شد. خواص تشعشعي ساختارهاي چند لايه نازک با استفاده از روشهاي الکترومغناطيسي محاسبه ميشود.
پس از نوشتن کد محاسباتي و وارد کردن ضرايب شکست و استهلاک۱۰ مواد مختلف مدل محاسبه خواص يک ساختار چند لايه نازک تهيه ميشود. سپس با تعريف يک تابع هدف بر اساس فيزيک مسئله، بهينهسازي به کمک ۲ روش ياد شده انجام ميشود.
در فصل دوم برخي از پژوهشهاي قبلي انجام شده، مرور ميشود. در اين فصل مهمترين پژوهشهاي تجربي و تئوري انجامشده در زمينه خنککاري تشعشعي و آينههاي حرارتي شرح داده ميشود. در فصل سوم نحوه محاسبه خواص تشعشعي براي يک ساختار چندلايه مورد بحث قرار ميگيرد. مدلسازي فيزيکي مسائل به همراه روش بهينهسازي در فصل چهارم مورد مورد بحث قرار ميگيرد و تابع هدف براي هر مسئله معرفي ميشود. نتايج بهينهسازي به همراه کليه پوششهاي بهينه در فصل پنجم آورده شده است. در فصل ششم نتيجهگيري و جمعبندي نهايي نتايج همراه با ارائه پيشنهادهايي ارائه شده است.

۲- فصل دوم
فصل دوم: مروري بر کارهاي انجام شده
در اين فصل پژوهشهاي تجربي و تئوري انجام شده در مورد کاربرد لايههاي نازک و ساختارهاي چندلايه به عنوان پوششهاي انتخابگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت. همچنين ساير پژوهشهاي انجام شده در زمينه خنککاري تشعشعي و آينههاي حرارتي مرور خواهد شد.
۲-۱ کارهاي انجام شده قبلي
فو (Fu) و همکاران [۱۴] خواص تشعشعي ساختارهاي چند لايهاي را براي لايه هاي نازک با ضريب شکست مثبت و منفي، مقايسه کرد. وي يک ساختار متشکل از چهارلايه را در نظر گرفت. لايههاي اول و چهارم را محيط نيمه بي نهايت با مواد دي الکتريک يکسان و ضريب شکست مساوي در نظر گرفت. لايه هاي مياني را يکي از خلا و ديگري را با ضريب شکست منفي در نظر گرفت. ضخامت لايههاي مياني را ۸/۰ سانتي متر انتخاب کرد. نتايج وي نشان دادند که، انتخاب لايه با ضريب شکست منفي، منجر به ضريب عبور بسيار بزرگي براي ساختار چند لايهاي مي شود.
راويندرا (Ravindra) و همکاران [۱۵] اثر زاويه تابش پرتو ورودي به لايه سيليکون ضخيم به ضخامت ۷۰۰ ميکرو متر در طول موج هاي ۹/۰ ميکرومتر و ۷/۲ ميکرومتر را بررسي کرد. وي از روش غير همدوس براي سيليکون ضخيم استفاده کرد. نتايج وي نشان داد، تغيير در ضريب صدور با زاويه تابش از زاويه صفر تا ? ۷۰ خيلي ناچيز است. ولي ضريب صدور براي زاويه تابش بزرگتر از ? ۷۰، به سرعت تغيير مي کند. وي اين نتايج را براي دماهاي ?C 30، ?C 500 و ?C 1000 بدست آورد. همچنين او نشان داد، در دماهاي بالا، ضريب صدور سيليکون به مقدار ذاتي آن يعني ۷/۰ مي رسد و در محدوده طول موج ۱ ميکرومتر تا ۲۰ ميکرومتر، مستقل از طول موج مي باشد. همچنين نتايج او نشان دادند ضريب عبور در طول موجهاي کوتاهتر، حوالي لبه جذب سيليکون، ناچيز است و نيز ضريب عبور در دماهاي بالا، قابل چشمپوشي است.
راويندرا اثر زاويه پرتو ورودي در حالت زير لايه سيليکون ضخيم پوشيده شده با دي اکسيد سيليکون را نيز بررسي کرد. ضخامت زير لايه سيليکون ۷۰۰ ميکرومتر و ضخامت پوشش دي اکسيد سيليکون برابر با ۰۰۱/۰ ميکرومتر، ۰۱/۰ ميکرومتر و ۱/۰ ميکرومتر در نظر گرفته شد. وي نتايج مدلسازي خود را در دماهاي ?C 30، ?C 500 و ?C 900 ارائه داد.
لي (Lee) و همکاران [۱۶] خواص تشعشعي ساختار هاي چند لايهاي شامل سيليکون و پوشش دي اکسيد سيليکون، در محدوده طول موج ۱تا ۵ ميکرو متر را بررسي کرد. در اين کار سيليکون آلاييده کم۱۱ استفاده شد و اثر پوشش دي اکسيد سيليکون بر روي يک سمت و يا هر دو سمت بررسي شد. زير لايه سيليکون با ضخامت ۷/۰ ميليمتر و پوشش دي اکسيد سيليکون با ضخامت ۳۰۰ نانو متر در نظر گرفته شد. وي جهت مدل سازي خواص تشعشعي به علت ضخيم بودن زير لايه سيليکون از روش غير همدوس۱۲ استفاده کرد. وي نتايج شبيه سازي خود را براي دماهاي?C 25 و ?C 500 ارائه داد. وي به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر۱۳ ضريب بازتاب چند نمونه از سيليکون پوشش داده شده با دي اکسيد سيليکون در دماي اتاق را بدست آورد و با نتايج مدل سازي به روش غير همدوس مقايسه کرد که از تطابق خوبي برخوردار بود.
لي(Lee) و همکاران [۱۷] خواص تشعشعي لايه هاي نيمه شفاف را شبيه سازي کرد. وي از روش رد يابي پرتو ها۱۴ جهت شبيه سازي خواص تشعشعي استفاده کرد. وي نتنايج خود را در محدوده طول موج ۵/۰ ميکرو متر تا ۵/۴ ميکرومتر ارائه داد. نتايج وي نشان داد پوشش دي اکسيد سيليکون منجر به کاهش شديد ضريب بازتاب مي شود. نتايج لي، در محدوده ي دماي اتاق تا دماي ?C 500 و براي سيليکون ضخيم به ضخامت ۶۲۵ ميکرومتر با پوشش دي اکسيد سيليکون به ضخامت ۳۰۰ نانومتر بررسي شد.


پاسخ دهید