۱-۷٫ بيماري زايي سياه سرفه ۲۱
۱-۸٫ علائم کلينيکي ۲۲
۱-۹٫ تشخيص بيماري ۲۳
۱-۹-۱٫ تشخيص باليني۲۳
۱-۹-۲٫ علائم کلينيکي در نوزادان۲۴
۱-۹-۳٫ کودکان، نوجوانان و بزرگسالان۲۵
۱-۱۰٫ پاسخ ايمني در برابر سياه سرفه ۲۶
۱-۱۰-۱٫ پاسخ ايمني همورال۲۷
۱-۱۰-۲٫ پاسخ ايمني سلولي۲۸
۱-۱۱٫ روش هاي آزمايشگاهي تشخيص.۳۰
۱-۱۱-۱٫ کشت۳۰
۱-۱۱-۲٫ سرولوژي۳۰
۱-۱۱-۳٫ PCR 32
1-12. مديريت بيماري۳۳
۱-۱۳٫ پيشگيري ۳۴
۱-۱۳-۱٫ راهبردهاي بالقوه در مهار بيماري سياه سرفه در اوايل نوزادي۳۵
۱-۱۳-۱-۱٫ واکسيناسيون بالغين و سالمندان۳۷
۱-۱۳-۱-۲٫ حفاظت غيرمستقيم نوزادان از طريق واکسيناسيون والدين۳۷
۱-۱۳-۱-۳٫ ايمن سازي نوزادان و کودکان۳۸
۱-۱۳-۱-۴٫ واکسيناسيون مادر در دوران بارداري۳۸

۱-۱۴٫ استراتژي هاي واکسن۳۹
۱-۱۴-۱٫ واکسن غير سلولي سياه سرفه۳۹
۱-۱۴-۲٫ واکسن سلولي سياه سرفه۴۰
فصل دوم: مروري بر متون گذشته
۲-۱٫ تاريخچه توليد واکسن سياه سرفه۴۲
۲-۱-۱٫ تعريف تست كنترل سميت زدايي (MWGT) 43
2-1-2. تعريف تست حفاظتي داخل مغزي موش (تست توانمندي Potency test) 44
2-1-3. ابداع روش کشت۴۴
۲-۱-۴٫ جداسازي سلول باکتري از کشت۴۵
۲-۲٫ تاريخچه توليد واکسن سياه سرفه در انستيتو رازي۴۶
۲-۳٫ غيرفعال سازي سوسپانسيون سلولي باکتري سياه سرفه۴۷
۲-۳-۱٫ استفاده از فرمالين و تيومرسال براي سميت زدايي سوسپانسيون سلولي سياه سرفه۴۷
۲-۳-۲٫ استفاده از گلوتار آلدهيد براي سميت زدايي سوسپانسيون سلولي سياه سرفه۴۹
۲-۳-۳٫ استفاده از حرارت براي سميت زدايي سوسپانسيون سلولي سياه سرفه۴۹
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱٫ تجهيزات و وسايل ۵۱
۳-۲٫ مواد و محيط ها ۵۲
۳-۲-۱٫ محيط کشت آگار بورده ژانگو۵۲
۳-۲-۲٫ محيط کشت وِروِي۵۳
۳-۲-۳٫ محيط B254
3-2-4. محيط کشت سويابين کازئين۵۴
۳-۲-۵٫ محيط تيوگليکولات براث۵۵
۳-۳٫ روش کار ۵۶
۳-۳-۱٫ انتخاب سويه هاي بوردتلا پرتوسيس۵۶
۳-۳-۱-۱٫ ليوفيليزه کردن۵۶
۳-۳-۲٫ کشت باکتري سياه سرفه۵۶
۳-۳-۲-۱٫ کشت تجديد حيات روي محيط بورده ژانگو۵۶
۳-۳-۲-۲٫ کشت بذر روي محيط وِروِي۵۷
۳-۳-۲-۳٫ مراحل انجام کشت فرمانتوري باکتري سياه سرفه۵۷
۳-۳-۲-۳-۱٫ استريليزاسيون فرمانتور۵۷
۳-۳-۲-۳-۲٫ آماده سازي و بهينه سازي محيط کشت فرمانتوري۵۸
۳-۳-۲-۳-۳٫ تلقيح بذر به محيط کشت در فرمانتور۵۸
۳-۳-۳٫ جداسازي باکتري سياه سرفه از محيط کشت۵۹
۳-۳-۳-۱٫ جداسازي سلول باکتري با استفاده از سانتريفوژ۵۹
۳-۳-۳-۲٫ جداسازي سلول باکتري با استفاده از سيستم ميکرو فيلتراسيون۵۹
۳-۳-۴٫ غيرفعال سازي سلول باکتري سياه سرفه۶۰
۳-۳-۵٫ سميت زدايي سوسپانسيون باکتري سياه سرفه۶۰
۳-۳-۵-۱٫ سميت زدايي با استفاده از فرمالين۶۱
۳-۳-۵-۲٫ سميت زدايي با استفاده از تيومرسال۶۱
۳-۳-۶٫ تست هاي کنترلي سوسپانسيون سياه سرفه۶۱
۳-۳-۶-۱٫ تست استريليتي۶۱
۳-۳-۶-۲٫ تست کنترل غيرفعال بودن باكتري۶۲
۳-۳-۶-۳٫ تست کنترل سميت زدايي (MWGT) 62
3-3-6-4. تست توانمندي۶۲
فصل چهارم: نتايج
۴-۱٫ تجديد حيات بذر بر روي محيط بورده ژانگو۶۴
۴-۲٫ تهيه بذر در محيط وِروِي۶۴
۴-۳٫ کشت فرمانتوري باکتري سياه سرفه براي توليد واکسن۶۴
۴-۴٫ جداسازي باکتري سياه سرفه از کشت۶۷
۴-۵٫ غيرفعال سازي و سميت زدايي باکتري سياه سرفه براي توليد واکسن۶۹
۴-۵-۱٫ سميت زدايي با فرمالين۶۹
۴-۵-۲٫ سميت زدايي با تيومرسال۶۹
۴-۶٫ آزمايش هاي کنترلي سوسپانسيون هاي سياه سرفه۶۹
۴-۷٫ نتايج حاصل از آزمون MWG در کنترل توکسيسيتي سوسپانسيون هاي سلولي سياه سرفه
سميت زدايي شده با فرمالين و تيومرسال۷۲
۴-۸٫ آزمون MWG و مقايسه تغييرات اوزان موش ها۷۵
۴-۹٫ تست توانمندي واکسن هاي آزمايشي سياه سرفه۸۰
فصل پنجم: بحث و پيشنهادات
بحث ۸۳
نتيجه گيري و پيشنهادات ۸۸
منابع۸۹
خلاصه انگليسي ۹۷
ضمايم ۹۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۱-۱٫ آنتي ژن هاي مختلف سياه سرفه۹
جدول۱-۲٫ علائم کلينيکي بيماري سياه سرفه۲۶
جدول۱-۳٫ آنتي بيوتيک هاي مورد استفاده در درمان سياه سرفه حاد و رژيم مصرف آن۳۴
جدول۱-۴٫ واکسيناسيون سياه سرفه در کشورهاي مختلف۳۶
جدول۲-۱٫ ترکيب محيط ليستر و B2 بر اساس گرم در ليتر۴۵
جدول۳-۱٫ ليست دستگاه ها و تجهيزات مورد استفاده۵۱
جدول۳-۲٫ ليست مواد و محيط هاي مورد استفاده در توليد واکسن سياه سرفه۵۲
جدول۳-۳٫ ترکيبات محيط بورده ژانگو۵۳
جدول۳-۴٫ ترکيبات محيط کشت وِروِي۵۳
جدول۳-۵٫ ترکيبات محيط کشت B254
جدول۳-۶٫ ترکيبات محيط کشت سويابين کازئين۵۵
جدول۴-۱٫ اطلاعات دوره كشت باكتري سياه سرفه براي توليد واكسن۶۸
جدول۴-۲٫ نتايج حاصل از انجام آزمايش هاي غيرفعال سازي و استريليتي سوسپانسيون هاي باكتري سياه سرفه سميت زدايي شده با فرمالين۷۰
جدول۴-۳٫ نتايج حاصل از انجام آزمايش هاي غيرفعال سازي و استريليتي سوسپانسيون هاي باكتري سياه سرفه سميت زدايي شده با تيومرسال۷۱
جدول۴-۴٫ نتايج حاصل از کنترل توکسيسيتي سوسپانسيون هاي سميت زدايي شده با فرمالين و تيومرسال با استفاده از آزمون MWG73
جدول۴-۵٫ نتايج كنترل توکسيسيتي سوسپانسيون هاي سميت زدايي شده با فرمالين با استفاده از آزمون MWG76
جدول۴-۶٫ نتايج كنترل توکسيسيتي سوسپانسيون هاي سميت زدايي شده با تيومرسال با استفاده از آزمون MWG77
جدول۴-۷٫ نتايج حاصل از انجام تست توانمندي براي شش واکسن تجربي سميت زدايي شده با فرمالين (FDV)80
جدول۴-۸٫ نتايج حاصل از انجام تست توانمندي براي شش واکسن تجربي سميت زدايي شده با تيومرسال (TDV)81
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۱-۱٫ مقايسه تعداد افراد زير يک سال ايمن شده با واکسن DTP در سه کشور مختلف در سال
۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ۶
نمودار۴-۱٫ تغييرات pH کشت سويه ۱۳۴ از باکتري سياه سرفه در طول دوره رشد درفرمانتور۶۵
نمودار۴-۲٫ تغييرات pH کشت سويه ۵۰۹ از باکتري سياه سرفه در طول دوره رشد درفرمانتور۶۵
نمودار۴-۳٫ مقايسهي ميانگين جذب نوري در طول موج هاي۵۳۰ و۵۹۰ در مقدار جرم باكتري در هنگام برداشت در بچ هاي مختلف سويه ۱۳۴ و ۵۰۹۶۶
نمودار۴-۴٫ مقدار غلظت نهايي باكتري سياه سرفه (cell109×۱) سويه ۱۳۴ در پايان دوره كشت در هنگام برداشت۶۶

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار۴-۵٫ مقدار غلظت نهايي باكتري سياه سرفه (cell109×۱) سويه ۵۰۹ در پايان دوره كشت در هنگام برداشت۶۷
نمودار۴-۶٫ مقايسه دوره ي سميت زدايي سوسپانسيون هاي سلولي سياه سرفه سويه ۱۳۴ توسط فرمالين و تيومرسال با استفاده از تست MWG 74
نمودار۴-۷٫ مقايسه دوره ي سميت زدايي سوسپانسيون هاي سلولي سياه سرفه در سويه ۵۰۹ توسط فرمالين و تيومرسال با استفاده از تست MWG74
نمودار۴-۸٫ مقايسه اختلاف وزن موش هاي تزريق شده با واكسن تجربي سميت زدايي شده با فرمالين نسبت به تيومرسال در سويه ۱۳۴۷۸
نمودار۴-۹٫ مقايسه اختلاف وزن موش هاي تزريق شده با واكسن تجربي سميت زدايي شده با فرمالين
نسبت به تيومرسال در سويه ۵۰۹۷۸
نمودار۴-۱۰٫ مقايسه اختلاف وزن موش هاي تزريق شده با سوسپانسيون هاي سميت زدايي شده سويه ۱۳۴ با تيومرسال و فرمالين نسبت به موش هاي گروه كنترل۷۹
نمودار۴-۱۱٫ مقايسه اختلاف وزن موش هاي تزريق شده توسط واكسن سياه سرفه حاصل از سميت
زدايي با فرمالين وتيومرسال در سميت زدايي درسوش۵۰۹ توسط تست MWG 79
نمودار۴-۱۲٫ مقايسه نتايج حاصل از توانمندي واكسن هاي تجربي سميت زدايي شده با فرمالين (FDV) با واكسن هاي تجربي سميت زدايي شده با تيومرسال((TDV 81
فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل۱-۱٫ كوكوباسيل سياه سرفه۷
شكل۱-۲٫ اتصال بوردتلا پرتوسيس به سلول هاي پوشش مژه دار مجاري تنفسي۹
شكل۱-۳٫ شماي شماتيك از پرتوسيس توكسين۱۱
شكل۳-۱٫ فرمانتور استفاده شده براي كشت سياه سرفه۵۸
خلاصه فارسي
سياه سرفه بيماري عفوني باكتريال دستگاه تنفس است كه عامل آن بوردتلا پرتوسيس از دسته باكتري هاي گرم منفي مي باشد. در اين مطالعه شش بچ از سويه هاي ۱۳۴ و ۵۰۹ باكتري سياه سرفه تهيه شده و مورد مقايسه قرار گرفتند. از دو روش فيزيكي سانتريفوژ و ميكروفيلتراسيون براي جداسازي سلول باكتري از محيط كشت استفاده گرديد. سپس سلولهاي جداسازي شده باكتري درPBS خنك و استريل در غلظت متوسط Ou/ml 150-100 حل شده و به دو قسمت تحت نامهاي سوسپانسيون سميتزدايي با فرمالين (FD) و سوسپانسيون سميت زدايي با تيومرسال (TD) تقسيم شدند. به سوسپانسيون هايFD بعد از غيرفعال سازي در حرارت ۵۶ درجه سانتيگراد بمدت ۱۰ دقيقهmM 10فرمالين (۷/۳۷ %) اضافه گرديد و به سوسپانسيون هايTD در شرايط مشابه، بعد از غيرفعال سازي با حرارت، w/v 01/0 % تيومرسال بصورت محلول اضافه شد. سپس هر دو سوسپانسيون در دماي ۸-۴ درجه سانتيگراد براي سميت زدايي انكوبه شدند. در روزهاي ۱۰، ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ از هر دو نوع سوسپانسيون نمونه برداري شد تا سميت آنها با انجام تست افزايش وزن موش (MWG) مورد ارزيابي قرار گيرد. در نهايت نيز شش واكسن آزمايشي FD وTD از مخلوط كردن غلظت هاي مشابه دو سويه ۱۳۴ و ۵۰۹ تهيه گرديد تا بتوان توانمندي اين واكسن ها را در تست حفاظتي موش با تستKendrick ارزيابي نمود. نتايج حاكي از آن بود كه روش سميت زدايي با فرمالين با ميانگين دوره ۶/۲۶ روز در مقايسه با روش سميت زدايي با تيومرسال با ميانگين دوره ۱۹۵ روز، روش كوتاهتري از نظر زماني براي سميت زدايي سوسپانسيون سلولي سياه سرفه است. توانمندي واكسن تجربي حاصل از سميت زدايي با فرمالين با ميانگين ۹/۵ از واكسن تجربي حاصل از سميت زدايي با تيومرسال با ميانگين ۹۵/۵ قدري كاهش را نشان داده است. براساس نتايج حاصل، فرمالين با كاهش دوره سميت زدايي در درجه حرارت ۸-۴ درجه سانتيگراد بميزان ۵/۷ برابر بسيار مناسب تر از تيومرسال بود. اگرچه توانمندي واكسن حاصل از روش سميت زدايي با تيومرسال حدود ۰۵/۰ واحد بيشتر از واكسن حاصل از سميت زدايي با فرمالين است ولي تفاوت از نظر آماري ناچيز بود.
کليدواژهها: بوردتلاپرتوسيس- سميت زدايي- تيومرسال- فرمالين- تست افزايش وزن موش (MWG) – تست حفاظتي موش با تست kendrik
فصل اول
کليات
۱-۱٫ بيان مسأله
بيماري سياه سرفه يك عفونت تنفسي بوده كه توسط باكتري بوردتلا پرتوسيس۱ از دسته باكتريهاي گرم منفي ايجاد مي شود. نشانه عمده بيماري سرفه هايي است كه ممكن است تا چند هفته نيز طول بكشد كه مشخصه آن پاروكسيزمال۲ شديد با سرفه هاي ناگهاني است كه اغلب خاتمه آن با يك دم همراه مي باشد. بيماري در نوزادان و اطفال بيشتر رخ مي دهد (۲و۱۸).
در توليد واکسن سلولي سياه سرفه به روش سنتي و جاري آن در مؤسسه واكسن و سرم سازي رازي جدا سازي باكتري به روش ترسيب با اسيدكلريدريك انجام گرفته و سپس به منظور سميت زدايي۳ توکسين هاي موجود در سوسپانسيون سلولي باکتري سياه سرفه از تيومرسال و انکوباسيون درسردخانه به مدت طولاني ۱۲-۹ ماه استفاده مي گردد. جدا سازي جرم باكتري با استفاده از اسيد از يك سو و فرآيند طولاني سميت زدايي با مرتيولات از سوي ديگر منجر به کاهش توانمندي واکسن مي گردد. لذا در اين پروژه با جايگزيني روش هاي جدا سازي فيزيكي باكتري از محيط كشت بجاي روش شيميايي از يك سو آسيبهاي احتمالي به ساختار سلولي باكتري را كاهش داده و از سوي ديگر با استفاده از فرمالين بجاي تيومرسال زمان مورد نياز براي سميت زدايي سوسپانسيون سلولي سياه سرفه به حداقل تقليل يافت تا ضمن کاهش دوره فرآوري آنتي ژن بتوان فرآورده اي با کيفيت مناسب تر را توليد نمود (۴).
۱-۲٫ تاريخچهي بيماري سياه سرفه
اولين شيوع بيماري سياه سرفه توسط Guillame De Baillou شناخته شد كه اپيدمي آن در تابستان ۱۵۷۸ در پاريس اتفاق افتاد (۱۱). بيشترين اثراين اپيدمي بر روي نوزادان و اطفال بود كه باعث ايجاد مرگ و مير بالايي شد. ظاهراً بيماري قبلاً در فرانسه شناخته شده است، زيرا De Baillou به پنجمين اسم مشترك اين بيماري اشاره كرده است. او فرض مي كرد بيماري بايد به صورت صداي سرفه يا ۵ ساعت تشنج متناوب منعكس شود. يك بيماري از ۱۶ قرن پيش مانندchyne-cough شناخته شده كه شايد پرتوسيس بوده باشد و در سال ۱۷۰۱ در لندن مدت ها سياه سرفه وchyne-cough به صورت مرگ و مير ظهور مي كرده است (۱۲). سيدنهام اصطلاح پرتوسيس را به هر بيماري كه با سرفههاي شديد همراه بود اطلاق كرد ولي اين نام در اواسط قرن هجدهم به بيماري همه گيري محدود شد كه ماهيت باليني مشخص داشت (۲).
بوردت (Bordet) و ژانگو (Gengou) اولين افرادي بودند كه باكتري سياه سرفه را در سال ۱۹۰۶ در آزمايشگاه كشت دادند و چندي بعد واكسن خام بر عليه اين باكتري ساخته شد (۲۲).
اولين واکسن سياه سرفه توسطMedcen در سال ۱۹۳۳ تهيه شد. در اين روش سلول هاي باکتري سياه سرفه از محيط كشت جدا و سپس با استفاده از گرما غير فعال شدند (۶۰).
قبل از استفاده گسترده از واكسن سلولي سياه سرفه۴، در آمريكا ۲۷۰۰۰۰ مورد بيماري سياه سرفه هر سال با بيش از ۱۰۰۰۰ مرگ و مير گزارش شده است (۱۱).
وقوع بيماري سياه سرفه بعد از واكسيناسيون جمعي كودكان در دهه ي ۱۹۴۰ با واكسن سلولي به طور چشمگيري كاهش پيدا كرد و بيشترين كاهش آن در سال ۱۹۷۶ با تعداد ۱۰۱۰ نفر بيمار گزارش شده است (۵۴).
اما از آن به بعد شيوع بيماري دوباره سير صعودي پيدا كرد كه بيشترين افزايش از سال ۱۹۵۹ به بعد بود كه بيش از ۲۵۰۰ نفر در سال ۲۰۰۴ به بيماري مبتلا بودند. افزايش اين بيماري در آمريكا در بين اطفال و بزرگسالان احتمالاً ناشي از كمشدن ايمني القا شده توسط واكسن و همچنين افزايش امتناع از واكسيناسيون در اين گروه سني بوده است. از آنجا كه غالباً بيماري سياه سرفه تشخيص داده نميشود بنابراين تعداد واقعي بيماري از تعداد گزارش شده خيلي بيشتر مي باشد. گزارشات سال ۲۰۰۸ هم نشان ميدهد كه شيوع اين بيماري در نوزاداني كه سن آنها به سني نرسيده كه سه دوز از واكسن محتوي سياه سرفه را دريافت نمايند در حال افزايش مي باشد (۱۸).
در طول سال هاي ۲۰۰۰ الي ۲۰۰۴ بطور متوسط سالانه ۲۴۸۸ مورد از اين بيماري در آمريكا گزارش شده كه شامل كودكان كمتر از يك سال است كه ۶۳% آنها در بيمارستان بستري شده اند (۲۲).
سياه سرفه در سراسر جهان يك مشكل مهم در كودكان بشمار مي آيد. سازمان جهاني بهداشت۵ (WHO) اعلام كرده است كه سالانه در جهان ۴۵ ميليون مورد از اين بيماري ديده مي شود كه از اين تعداد ۳۰۱۴۰۸ نفر از كودكان در سال ۲۰۰۲ تلف شده اند (۱۸).
علي رغم اينكه بيش از ۶ دهه از تاريخ واكسيناسيون مدرن مي گذرد، سياه سرفه هنوز هم يكي از رايج ترين بيماري هايي است كه توسط واكسن قابل پيشگيري است. گزارش شده است كه بيماري سياه سرفه در برخي از جمعيت هاي واكسينه شده در سال هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دوباره عود داشته است (۸).
يكي از عوامل مهمي كه واكسيناسيون نتواند ايمني كامل ايجاد كند آداپته شدن پاتوژن با سيستم ايمني و كاهش القاي سيستم ايمني توسط واكسن مي باشد (۴۸).
با وجود پوشش بالاي واکسيناسيون، بيش از پانزده سال است كه بازگشت عفونت سياه سرفه در سراسر جهان مشاهده مي شود. در حالي که بيماري کلاسيک سياه سرفه در دوران قبل از واكسيناسيون در درجه اول، يک بيماري دوران کودکي بوده، امروزه با واکسيناسيون گسترده، بروز بيماري بيشتر به نوجوانان و بزرگسالان انتقال يافته است.
آمار ارائه شده توسط مراکز کنترل بيماري و پيشگيري۶ (CDC) از سال ۲۰۰۴ نشان مي دهد موارد بيماري در افراد سنين ۱۹-۱۰ سال بميزان ۱۹برابر و در افراد بالاتر از ۲۰ سال به ۱۶ برابر افزايش يافته است (۲۲).
در واقع نوجوانان و بزرگسالان نقش قابل توجهي در انتقال سياه سرفه به نوزادان و کودکاني دارند که نسبت به بروز عوارض بيماري و مرگ و مير ناشي از آن آسيب پذيرتر مي باشند.
نمودار ۱-۱ مقايسه تعداد افراد زير ۱سال ايمن شده با واكسنDTP در سه كشور مختلف در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰
از عوامل متعدد در افزايش بروز بيماري سياه سرفه ميتوان از نقصان عملكرد ايمني پس از عفونت طبيعي و يا حتي خود واکسيناسيون نام برد. لذا بمنظور جلوگيري ار انتقال بيماري از نوجوانان و بزرگسالان به نوزادان و كودكان گسترش استراتژي واکسيناسيون از جمله ايمن سازي جهاني نوجوانان و بزرگسالان بخصوص، کارکنان بهداشت، پرستاران کودکان و والدين نوزادان، ميتواند به کنترل بيماري سياه سرفه كمك شاياني نمايد. سياه سرفه يک تهديد جدي براي نوزادان و كودكان و تا حد زيادي نوجوانان و بزرگسالان است از اينرو، افزايش آگاهي پزشکان با بيماري سياه سرفه و روش هاي استاندارد تشخيص آن و عمل به استراتژيهاي مختلف واکسيناسيون براي افزايش کنترل اين بيماري حائز اهميت بود (۲۲).
درسراسر جهان، سالانه۵۰ ميليون مورد سياه سرفه اتفاق مي افتد که %۹۰ در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. نوزادان، گروه آسيب پذير با بالاترين ميزان عوارض و مرگ و ميرهستند، با اين حال کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در حال حاضر درصد قابل توجهي از موارد را تشکيل مي دهند و يک منبع انتقال عفونت به نوزادان هستند.
PCR، كشت و سرولوژي روشهاي اصلي تشخيص آزمايشگاهي سياه سرفه بوده كه عوامل مختلفي بر حساسيت و ويژگي هر يك از روش هاي مذكور مؤثر مي باشد. با اين حال، در سالهاي اخير، PCR به يك روش مناسب با تأثير قابل توجه در افزايش تشخيص آزمايشگاهي سياه سرفه تبديل شده است (۲۲).
۱-۳٫ باكتريولوژي
عامل ايجاد كننده سياه سرفه، يك باسيل كوچك گرم منفي و پلي مورف است (شكل۱-۱). اگرچه ارگانيسم صد سال پيش در ترشحات و نمونه هاي پاتولوژيك كودكان مبتلا به بيماري سياه سرفه شناسايي شده بود ولي اين ارگانيسم تا سال ۱۹۰۶ كه بوردت (Bordet) و ژانگو (Gengou) با استفاده از محيط كشت مخصوص موفق به كشت آن در آزمايشگاه شدند، تكثير نشده بود. هنوز در بسياري از آزمايشگاه ها از محيط بوردت-ژانگو براي تكثير اين باكتري استفاده مي نمايند.
تاكنون محيط هاي سنتتيك مختلفي براي رشد و تكثير اين باكتري براي توليد واكسن طراحي و بكار گرفته شده است (۱۸).
شكل۱-۱٫كوكوباسيل سياه سرفه
دو ارگانيسم ديگر نيز در جنس بوردتلا به نام بوردتلا پاراپرتوسيس ۷و بوردتلا برونشي سپتيكا۸ وجود دارد که پاراپرتوسيس مسئول سندرمي شبيه پرتوسيس در انسان است كه معمولاً شدتش از پرتوسيس كمتر است. برونشي سپتيكا بيماريهاي تنفسي در حيوانات خانگي را ايجاد مي كند. چون ساختارهاي DNA اين دو ارگانيسم به طور ضروري همانند بوردتلا پرتوسيس است، ممكن است آنها در حقيقت سه ارگانيسم زير گونه از يك باكتري يكسان باشند (۵۴و۱۰).
بين همه ي گونه هاي بوردتلا، فقط بوردتلا پرتوسيسPT را سنتز مي كند. اگرچه كروموزوم بوردتلا پاراپرتوسيس و بوردتلا برونشيسپتيكا داراي لوكوس ژنPT است اما رونويسي آنها بدليل پروموتور ناقص خاموش مي باشد. در فاز حاد، هر سه ارگانيسم فاكتورهاي ويرولانس مشابه ايجاد مي كنند.
بعضي از تحقيقات عدم وجود اطلاعات در مورد اين بيماري را تا قبل از قرن ۱۶ ميلادي ناشي از سازگاري ارگانيسمهاي حيواني با انسان در ۵ قرن گذشته ميدانند. اگرچه شواهد اخير نشان ميدهد كه ارتباط بوردتلا پرتوسيس با انسان ها ممكن است قديميتر از آنچيزي باشد كه قبلاً تصور مي شد (۵۴).
اخيراً سويه هايي از پرتوسيس شناسايي شده اند از جمله بوردتلا هولمسي۹ كه در بيماران واجد نقص ايمني۱۰ منجر به باكتريمي۱۱، اندوكارديت۱۲ و بيماري هاي تنفسي مي گردد. سويه ديگر مي توان از بوردتلا هينزي۱۳ نام برد كه از خون بيمار مبتلا به ايدز و همچنين از ترشحات دستگاه تنفسي بيمار مبتلا به سيستيك فيبروزيس۱۴جدا شده است. اگرچه بسياري از فعاليت هاي بيولوژيكي بوردتلا پرتوسيس از مدت ها پيش مشخص شده بود اما تلاش ها براي يافتن تركيبات مسئول هر يك از فعاليت هاي متنوع اين ارگانيسم براي سال ها ناموفق باقي ماند. بهر حال وقتي تركيبات و اجزاي اختصاصي ارگانيسم مشخص شد نه تنها باعث افزايش درك پاتوژنيسيته بيماري شد بلكه در نهايت منجر به خالص سازي اين اجزاء و توليد واكسن غيرسلولي سياه سرفه۱۵ شد (۱۸).
بوردتلا پرتوسيس تمايل ويژه اي براي اتصال شديد به سلول هاي پوششي مژه دار۱۶ در مجاري تنفسي دارد. باكتري ممكن است وارد سلول هاي پوششي شود اما بطور معمول نمي تواند وارد سلول هاي غشاء پايه۱۷ شده و يا به داخل گردش خون تهاجم نمايد (شكل۱-۲). به هر حال توكسين هاي توليد شده توسط باكتري مي تواند به جريان خون وارد شده و عوارض سيستميك را ايجاد نمايد. آنتي ژن هاي بوردتلا پرتوسيس كه در واكسن هاي غير سلولي بكار مي رود و همچنين ساير آنتي ژن هاي اين باكتري در جدول ۱-۱ ذكر شده است (۱۸).
شكل۱-۲٫ اتصال بوردتلا پرتوسيس به سلول هاي پوششي مژه دار مجاري تنفسي
جدول ۱-۱ . آنتي ژن هاي مختلف باكتري سياه سرفه
اجزا تشكيل دهندهفعاليتهاي بيولوژيكيتوكسين پرتوسيس(PT) Pertussis Toxinاگزوتوكسين ترشحي كه لنفوسيتوز ، حساسيت به هيستامين ، فعال سازي سلول هاي جزيره اي پانكراس و تقويت ايمني را تحريك مي كندفيلامنتوس هماگلوتينين
Fillamataus Hemaglutininدر اتصال باكتري به سلول مژه اي اپيتليوم در مجاري تنفسي دخالت داردفيمبريه Fimbriaeدر اتصال باكتري به سلول مژه اي اپيتليوم در مجاري تنفسي دخالت داردپرتكتين Pertactinپروتئين غشاي خارجي كه موجب تسهيل اتصال باكتري به سلول مژه اي اپيتليوم تنفسي مي شودBrkAپروتئين غشاي خارجي كه نقش واسطه براي اتصال به سلول هاي اپيتليوم را داشته و در مقابل كمپلمان مقاومت مي كندآدنيلات سيكلاز Adenylate Cyclaseمانع عملكرد فاگوسيتوز مي شوداندوتوكسين Endotoxineموجب تب مي شود و واكنش موضعي در حيوان و احتمالاً انسان را منجر مي شودتراكئال سايتوتوكسين Tracheal Cytotoxinمنجر به استاز و اثرات سايتو پاتيك در موكوس تراكئال مي شوددرمونكروتيك يا توكسين ناپايدار به گرما Dermonecrotic Or Heat Labile Toxinباعث نكروز پوستي و انقباض عروق در حيوانات مي شود
۱-۴٫تركيبات مهم باكتري سياه سرفه
بوردتلا پرتوسيس داراي دو دسته عوامل ويرولانسي مي باشد :
دسته اول را ادهسين هايي تشكيل ميدهند كه شامل فيلامنتوس هموگلوتينين، پرتكتين، فيمبريه و BrkA هستند كه در اتصال باكتري به سلولهاي مژكدار دستگاه تنفسي فوقاني و ماكروفاژها دخيل هستند.
دسته دوم عوامل ويرولانسي باكتري، توكسين هايي هستند كه در آسيب موضعي و سيستميك به ميزبان شركت داشته و شامل پرتوسيس توكسين، آدنيلات سيكلاز توكسين، تراكئال سايتوتوكسين، درمونكروتيك توكسين و اندوتوكسين مي باشد (۱).
۱-۴-۱٫ توكسين پرتوسيس
قبلاً به توكسين پرتوسيس يا PT 18 فاكتور تحريك كننده لنفوسيتوز‌۱۹ (LPF) مي گفتند، كه مهمترين عامل پاتوژنز سياه سرفه بود و به طور عمومي باور بر اين است نقش مهمي در القاء و ايجاد ايمني باليني دارد. PT يك ساختار اوليگومري مركب از ۵ ساب يونيت۲۰ مختلفS1 تا S5 است. به طور ساختاري PT به كلاس A-B از توكسين باكتريايي تعلق دارد. جزءS1 پروموتوري است كه ريبوزيلاسيون ADP از پروتئين هاي اتصالي تنظيميGTP21 را كه در انتقال سيگنال در سلول يوكاريوت نقش دارد كاتاليز مي كند. پروموتورA يا همان جزءS1 تا حد زيادي مسئول سازماندهي فعاليت هاي بيولوژيكيPT شامل ارتقاء لنفوسيتوزيس۲۲، تحريك سلول هاي جزيره اي پانكراس۲۳، حساسيت به هيستامين، كلاسترينگ۲۴ سلول هاي CHO 25و خاصيت ادجواني آن مي باشد. اوليگومرB ساختار حلقه اي شكل است كه محتوي يك كپي از هر يك از ساب يونيت هاي S2 ، S3 ، S5 و دو كپي ازS4 است. وظيفه مهم اوليگومر B تسهيل اتصال PT به سلول‌هاي مژه‌دار مخاط مجاري تنفسي است. علاوه بر آن اوليگومر B فعاليت‌هاي آنزيمي نظير هموگلوتيناسيون۲۶و ميتوژنيسيتي۲۷ سلول‌هاي لنفوسيت T را نيز دارا مي‌باشد.
شكل۱-۳٫ شماي شماتيك از پرتوسيس توكسين
کل مولکول PT براي اکثر فعاليت‌هاي آنزيمي پروموتور A لازم مي‌باشد، از اينرو پروموتور A در غياب اليگومر B هيچ‌گونه عملکردي نخواهد داشت. سويه‌هاي مختلف بوردتلاپرتوسيس که از نظر توليد آگلوتينين مختلف مي‌باشند همگي يک نوع PT را توليد مي‌کنند که PT توليدي واجد خواص سرولوژيكي و بيولوژيکي يکساني مي‌باشد (۵۶و۴۷).
PT توسط بوردتلا پاراپرتوسيس يا برونشي سپتيکا توليد نمي‌شود، اگرچه اين ارگانيسم‌ها محتوي ژن‌هايي هستند که مي‌تواند فرم فعال PT را در اين ميکروارگانيسم ها کد کند، اما پروموتورهاي اين ژن‌ها غير فعال بوده و لذا توکسين توليد نمي‌شود (۳۰).
PT چندين نقش اصلي را در بيماري‌زايي پرتوسيس دارد، اگرچه مکانيسم‌هاي دقيق عملکرد آن چندان واضح نمي‌باشد. PT اتصال بوردتلا پرتوسيس به سلول‌هاي مژه‌دار مجاري تنفسي را تسهيل مي‌نمايد و در توکسيسيتي۲۸ سلول دخالت دارد. همچنين PT در کلونيزاسيون سلول باکتري در مجاري تنفسي از طريق جلوگيري از مهاجرت نوتروفيل و نقش‌آفريني آنها در طول اولين هفته بعد از عفونت و جلوگيري از پاکسازي اوليه باکتري توسط آنتي‌بادي نقش دارد.
به نظر مي‌رسد که PT استراتژي خاصي را براي بروز عفونت حاد و تداوم دوره عفونت حتي در حضور آنتي بادي براي هجوم باکتري فراهم مي‌نمايد. و جالب‌تر اينکه تزريق داخل وريدي PT در افراد داوطلب بالغ هيچ‌گونه عوارضي را ايجاد نمي‌کند (۴۸).
PT يک ايمونوژن قوي است و آنتي‌بادي‌ها برعليه PT نقش مهمي را در ايمني باليني برعليه سياه‌سرفه ايفا مي‌کنند. در آزمايشگاه تزريق آنتي‌بادي‌هاي PT به موش‌ها منجر به ايجاد ايمني در آنها برعليه تست چلنج داخل مغزي باکتري زنده (تست کندريک۲۹) و يا تست چلنج استنشاقي۳۰‌مي شود (۵۶و۵۷).
چلنج موش‌هايي که به طور فعال با تزريق ساب‌يونيت‌هاي PT ايمن شده و يا به طور غيرفعال با آنتي‌بادي‌هاي مونوکلونال عليه ساب‌يونيت‌هاي PT گوناگون ايمن شده اند، نشان مي‌دهدکه کل مولکول PT براي ايجاد ايمني مناسب لازم و ضروري است. توکسوئيد PT توليد شده به روش شيميايي يا ژنتيکي به عنوان جزئي از واکسن غيرسلولي سياه‌سرفه به‌کار مي‌رود (۴۸).
۱-۴-۲٫ فيلامنتوس هموگلوتينين (FHA)
FHA 31 يک مولکول سنجاقي شکل بزرگ است که ابتداء به صورت يك Precursor با وزن مولکولي ۳۶۷ کيلو دالتوني ساخته شده و سپس با شکست مولکولي در دو طرف به فرم بالغي از پروتئين با وزن ۲۲۰ کيلو دالتون تبديل مي‌شود.
مطالعات آزمايشگاهي بيان مي‌کند که FHA يک ادهسين۳۲ با ۴ دومن اتصالي مجزا است که اتصال به مونوسيت‌ها، ماکروفاژها، سلول‌هاي اپيتليوم مژه‌دار و حتي سلول‌هاي غيرمژه‌دار اپيتليوم تنفسي را تسهيل مي‌کند (۶۳).
داده ها نشان ميدهد کهFHA نقش ايمونومدولاتوري نيز دارد. اثر متقابل FHA با رسپتورهاي ماکروفاژها ترشح اينترلوکين۱۲را از طريق مکانيسم اينترلوکين۱۰ سرکوب مي‌نمايد که اين امر منجر به عدم پاسخگويي Th1 و درنهايت پايداري باکتري در بدن مي‌گردد (۳۹). ژن ساختماني هماگلوتينين كلون شده است و از طريق مهندسي ژنتيك قادر هستند كه آن راجهت استفاده در واكسن هاي جديد توليد كنند (۲).
باکتري‌هاي موتاسيون يافته فاقد FHA قدرت ناچيزي در باند شدن به سلول‌هاي پوششي تنفسي دارند. ايمن کردن موش‌ها با FHA آنها را در مقابل چلنج تنفسي با باکتري زنده سياه‌سرفه محافظت مي‌نمايد اما در مقابل چلنج داخل مغزي با باکتري زنده سياه‌سرفه بي‌تأثير است.
با اينحال FHA يک ايمونوژن قوي است و آنتي‌بادي‌هاي سرمي عليه FHA بعد از عفونت طبيعي و واکسيناسيون با واکسن‌هاي حاوي اين پروتئين ظاهر مي‌شود. نتايج يکي از مطالعات اپيدميولوژي در فنلاند حاکي از اين است که آنتي‌بادي‌هاي FHA در دانش‌آموزان با حفاظتشان در برابر بيماري سياه سرفه مرتبط است (۶۵).
۱-۴-۳٫ فيمبريه و آگلوتينين‌ها
فيمبريه۳۳ پروتئيني پلي‌مريک و فيلامنتوس۳۴ است که توسط باکتري سياه‌سرفه به صورت خارج سلولي بيان مي‌شود. بيش از دوازده آگلوتينوژن۳۵در غشاء خارجي سلول باکتري سه گونه ي مختلف از جنس بوردتلا وجود دارد که دو نوع شناخته شده از اين آگلوتينوژن‌ها، فيمبريه ناميده مي‌شود. بر اين اساس دو واژه آگلوتينوژن و فيمبريه مشابه يکديگر نبوده و نبايد بجاي يكديگر به کار روند.
الگوي آگلوتينوژن در ميان سه گونه بوردتلا با هم فرق مي‌کند. حدود هشت آگلوتينوژن در بوردتلاپرتوسيس يافت شده است که از اين تعداد ۶ آگلوتينوژن در اين گونه اختصاصي بوده و از اين شش آگلوتينوژن، سه آگلوتينوژن ۱، ۲ و ۳ در بيماري‌زايي و ايمني عليه بيماري اهميت دارند (۱۸).
آنتي‌بادي‌ها عليه اين آگلوتينوژن ها در مطالعات سرواپيدميولوژي بکار مي‌روند. مطالعات In vivo نشان مي‌دهد که سويه‌هاي بوردتلاپرتوسيس توانايي تکثير در مجاري تنفسي۳۶ و تراکئاي موش۳۷ را ندارند. سويه‌هاي بوردتلا برونشي سپتيکا عاري از فيمبريه نيز با اينکه قادر به بيان FHA و ديگر ادهسين‌ها هستند در کلونيزاسيون لوله تنفسي حيوان ناتوان مي باشند (۱۴).
آنتي‌بادي‌هاي سرمي عليه فيمبريه معمولاً بعد از بيماري طبيعي يا ايمني فعال با واکسن محتوي اين پروتئين‌ها ايجاد مي‌شود. شواهد زيادي دال بر نقش آنتي‌بادي آگلوتينوژن‌ها در ايجاد ايمني باليني وجود دارد.
مؤيد اين نقش کاهش توانمندي آن دسته‌ از واکسن سلولي سياه‌سرفه که آگلوتينوژن‌هاي موجود در واکسن با آگلوتينوژن‌هاي سويه‌هاي سياه‌سرفه شايع همسان نمي‌باشد، خواهد بود.
شواهد آزمايشگاهي وجود دارد که وجود نوعي تغيير۳۸ آنتي ژنيك را در سروتايپ هاي باکتري سياه‌سرفه پس از کشت‌هاي متوالي نشان مي‌دهد. همچنين شواهدي وجود دارد که نشانگر بروز تغييرات سروتيپي اين باکتري در طول بروز بيماري در بيماران مي باشد.
داده‌هاي سرواپيدميولوژي۳۹ از کشور انگلستان نشان داد که بين سال‌هاي ۱۹۴۱ و ۱۹۵۳ سويه‌هاي رايج بوردتلاپرتوسيس محتوي آگلوتينوژن هاي ۱، ۲، ۳ بوده‌اند. در حاليکه اين مطالعات در سال ۱۹۶۸ نشان داد که ۷۵% از سويه‌هاي بوردتلاپرتوسيس جدا شده در اين کشور تنها واجد دو نوع آگلوتينوژن ۱و۲ بوده‌اند. دليل اين امر شايد کمبود آگلوتينوژن ۳ در واکسن‌هاي مصرف شده در اين برهه از زمان مي باشد. واکسني که واجد آگلوتينوژن ۳ بيشتري بوده است توانمندي بيشتري نسبت به ساير واکسن‌ها در پيشگيري از بيماري در اين مقطع زماني داشته است (۹).
البته امکان دارد که تفاوت در سروتيپ‌هاي سياه‌سرفه که براساس آگلوتينوژن‌ها مي‌باشد در درون خود تفاوت هايي را نيز در ساير مارکرهاي آنتي‌ژنيک داشته باشد. اما قدر مسلم اين است که اين تفاوت در ساير آنتي‌ژن‌ها، نظير PT را شامل نخواهد شد، چراکه PT در تمام سويه‌هاي سياه‌سرفه يکسان مي‌باشد.
نتايج حاصل از بيماري در انسان، مدل موشي و تحقيقات آزمايشگاهي نشان داد که آنتي‌بادي عليه فيمبريه (FIM) نقش مهمي را در ايجاد ايمني عليه بيماري ايفاء كرده است.
از آنجا که آگلوتينوژن‌ها نقش مهمي را در القاء ايمني برعليه بيماري سياه‌سرفه دارا مي‌باشند سازمان جهاني بهداشت (WHO)توصيه کرده است که واکسن سياه‌سرفه سلولي محتوي آگلوتينوژن ۱، ۲ و ۳ باشد و اخيراً دارا بودن دو نوع آگلوتينين ۱و ۲ را ضروري دانسته اند (۲۱).
۱-۴-۴٫ پرتکتين
پرتکتين۴۰يا PRN که در ابتداء پروتئين ۶۹ کيلو دالتوني۴۱ ناميده مي‌شد، پروتئين سطحي است که پس از تحمل يک برش پروتئوليتيکي به غشاء خارجي سلول فرستاده مي‌شود. پروتئين‌هاي مشابهي نيز توسط بوردتلا پاراپرتوسيس و برونشي سپتيکا توليد مي‌شوند.
PRN بواسطه موتيف (RGD) Arg- Gly- Asp، اتصال باکتري به سلول يوکاريوت و سپس تهاجم به آن را تسهيل مي‌نمايد. PRN بسيار ايمونوژنيک است. آنتي‌بادي عليه PRN بعد از بيماري طبيعي يا ايمني فعال با واکسن‌هاي محتوي اين پروتئين توليد مي‌شود (۶۳).
موش‌هايي که بطور غيرفعال با آنتي‌بادي‌هاي PRN ايمن شده‌اند مقاومت بالايي در چلنج با آئروسل کشنده سويه ويرولانت بوردتلا پرتوسيس دارند. اگرچه در چلنج داخل مغزي موش‌هاي ايمن شده با PRN تنها زماني که با FHA نيز ايمن شده باشند، مقاومت مي‌نمايند (۵۰).
مطالعاتي که در هلند انجام شده است نشانگر وجود تغييرات ژنتيکي در مولکول‌هاي PRN (و حتي PT) بوده که منجر به تغيير آنتي ژنيك سويه‌هاي رايج به سمت واريانت‌هايي شده است كه در واكسن استفاده شده در جامعه حضور ندارند (۱۸).
مطالعات بعدي در مدل موشي نشان داد که واکسن سياه‌سرفه سلولي هلندي اثر کمتري را در مقابل ويرولانت‌هاي PRN نسبت به ساير ويرولانت‌ها دارا مي‌باشد. در مقابل انستيتو سانوفي پاستور فرانسه طي يک مطالعه اعلام نمود که ژنوم باكتري استفاده شده در واکسن ليوفيليزه چندگانه سياه‌سرفه اين مرکز با گذشت سال‌ها از ذخيره‌سازي آن در سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ تغييري نيافته و کليه توکسين‌ها و ادهسين‌ها را نيز توليد مي‌نمايد (۴۹).


پاسخ دهید