فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱- بحران کمبود آب۲
۱-۲- گل جعفري۳
۱-۲-۱ مشخصات گياه ‌شناسي۳
۱-۲-۲- رويشگاه و پراکنش جغرافيايي۴
۱-۲-۳- تكثير۵
۱-۲-۴- ارقام۶
۱-۲-۴-۱- جعفري آفريقائي۶
۱-۲-۴-۲- جعفري فرانسوي۷
۱-۲-۴-۳- جعفري سينت۷
۱-۲-۴-۴- جعفري تريپلوئيد۷
۱-۲- ۵- تقسيم بندي گل جعفري بر حسب ارتفاع۷
۱-۲- ۶- کاربرد گل جعفري در فضاي سبز۷
۱-۲-۷- فوايد خاص گل جعفري۸
۱-۲-۸- كاربردهاي دارويي گل جعفري۸
۱-۲-۹- نيازها۹
۱-۲-۹-۱- خاک۹
۱-۲-۹- ۲- آبياري۹
۱-۲-۹- ۳- دما۱۰
۱-۲-۹- ۴- طول روز۱۰
۱-۲-۹- ۵- بازدارنده ‌هاي رشد گياهي۱۰
۱-۲-۹- ۶- آفات۱۱
۱-۲-۹- ۷-تغذيه۱۱
۱-۳- پليمر سوپر جاذب۱۲
۱-۳-۱- سابقه استفاده ازپليمرهاي سوپرجاذب۱۴
۱-۳-۱-۱- سابقه استفاده ازپليمرهاي سوپرجاذب درجهان۱۴
۱-۳-۱-۲- سابقه استفاده از پليمرهاي سوپر جاذب در ايران۱۵
۱-۳-۲- ويژگي هاي پليمرهاي سوپر جاذب۱۷
۱-۳-۳- مقدارمصرف سوپرجاذب ها۱۸
۱-۳-۴- چگونگي جذب آب در سوپر جاذب ها۲۰
۱-۳-۶- مصرف سوپر جاذب به صورت متفاوت۲۴
۱-۳-۶-۱- مصرف گرانول خشک در کاشت گياهان۲۴
۱-۳-۶-۲- مصرف گرانول خشک سوپر جاذب با دستگاه Revita25
1-3-6-3- استفاده از سوپر جاذب بصورت هيدروژل۲۵
۱-۳-۶-۴- نحوه آماده سازي هيدروژل۲۶
۱-۳-۶-۵- تزريق هيدروژل سوپر جاذب با ابزار Biolift در منطقه ريشه درختان استقرار يافته۲۷
۱-۳-۷- مقادير استفاده از سوپر جاذب در موارد مختلف۲۸
۱-۳-۷-۱- مصرف سوپر جاذب در کاشت هاي رديفي گياهان زراعي و جاليزي۲۸
۱-۳-۷-۲- مصرف سوپر جاذب به صورت چالکود۲۸
۱-۳-۷- ۳- مصرف سوپر جاذب درون چاله هاي کاشت نهال۲۹
۱-۳-۷- ۴- مصرف سوپر جاذب در فضاهاي سبز و چمنکاري ها۲۹
۱-۳-۷- ۵- مصرف سوپر جاذب در انتقال نهال۳۰
۱-۳-۷-۶ – مصرف سوپر جاذب در هيدروپونيک۳۰
۱-۳-۸- موارد استفاده از سوپر جاذب۳۰
۱-۳-۸-۱- استفاده از سوپر جاذب در توليد محصولات زراعي۳۰
۱-۳-۸-۲- سوپر جاذب در باغ هاي ديم و داراي سيستم آبياري۳۱
۱-۳-۸-۳- استفاده از سوپر جاذب در جابجايي نهال۳۲
۱-۳-۸-۴- سوپر جاذب در فضاي سبز۳۳

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱-۳-۸-۵- استفاده از سوپر جاذب در کشت هاي گلخانه اي خاکي و هيدروپنيک۳۴
۱-۳-۸-۶ – سوپر جاذب در جذب آب هاي سطحي و ممانعت از روان آب و سيل۳۶
۱-۳-۸-۷- کاربرد سوپر جاذب در اصلاح خاک هاي شني و خاک هاي رسي۳۶
۱-۳-۸- ۸- اثر سوپر جاذب در کاهش تبخير سطحي۳۷
۱-۳-۸-۹ – استفاده از سوپر جاذب در جنگل کاري۳۷
۱-۳-۸-۱۰ – استفاده از سوپر جاذب در بيابان زدايي۳۸
۱-۳-۸-۱۱- ملاحضات زيست محيطي۳۸
۱-۴- اهداف تحقيق۳۹
فصل دوم: بررسي منابع
۲-۱- پليمر هاي سوپر جاذب۴۰
۲-۲- گل جعفري۴۹
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- پياده کردن طرح آزمايشي۵۳
۳-۱-۱- مشخصات بستر۵۳
۳-۱-۲- نوع پليمر مورد استفاده و نحوه استفاده از آن۵۴
۳-۱-۳- مواد گياهي۵۵
۳-۱-۴-آبياري۵۵
۳-۱-۵- نحوه تعيين دور آبياري۵۶
۳-۲- ارزيابي صفات۵۶
۳-۲-۱- تعداد گل۵۶
۳-۲-۲-ارتفاع بوته۵۶
۳-۲-۳- تعداد برگ در بوته۵۷
۳-۲-۴- سطح برگ۵۷
۳-۲-۵- وزن تر گل۵۷
۳-۲-۶- وزن تر شاخساره۵۷
۳-۲-۷- وزن خشک گل۵۷
۳-۲-۸- ماده خشک اندام هوايي۵۸
۳-۲-۹- طول ريشه۵۸
۳-۲-۱۰- وزن تر ريشه۵۸
۳-۲-۱۱- ماده خشک ريشه۵۸
۳-۲-۱۲- سرعت رشد نسبي۵۸
۳-۲-۱۳- ميزان آب مصرفي۵۹
۳-۲-۱۴- راندمان آب مصرفي۵۹
۳-۲-۱۵- راندمان آب آبياري۵۹
۳-۳-آناليز داده ها۶۰
فصل چهارم: نتايج و بحث
۴-۱- تعداد و وزن گل۶۱
۴-۲- تعداد و سطح برگ۶۹
۴-۳- وزن تر و ماده خشک شاخه و برگ۷۲
۴-۴- تعداد شاخه و ارتفاع گياه۷۶
۴-۵- وزن تر و ماده خشک ريشه۷۸
۴-۷- سرعت رشد نسبي (RGR)83
4-8- راندمان آب مصرفي و راندمان آبياري۸۵
۴-۹- نتيجه گيري کلي۸۸
۴-۱۰- پيشنهادات۸۸
فهرست منابع
چکيده انگليسي۸۹

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۱-۲-۱- محدوده‌ي غلظت مطلوب عناصر مختلف در برگ گل جعفري۱۲
جدول ۱-۳-۱ مشخصات خصوصيات فيزيکي و شميايي سوپر جاذب A20023
جدول ۱-۳-۲- مشخصات اندازه سوپر جاذب A200 و موارد استفاده از آنها۲۴
جدول ۱-۳-۳- مشخصات فني دستگاه Revita25
جدول ۱-۳-۴- مشخصات فني بيوليفت۲۸
جدول ۳-۱-۱- مشخصات فيزيکي و شيميايي بستر كشت استفاده شده در مرحله کشت نشاء.۵۳
جدول ۳-۱-۲- مشخصات فيزيکي و شيميايي پليمر سوپر جاذب نوع A20054
جدول ۴-۱- تجزيه واريانس تأثير سطح آبياري و پليمر بر صفات اندازه گيري شده .۶۵
جدول ۴-۲- مقايسه ميانگين اثرات اصلي سطح آبياري و پليمر بر صفات اندازه گيري شده .۶۶
جدول ۴-۳- مقايسه ميانگين اثرات متقابل سطح آبياري و پليمر بر صفات اندازه گيري شده .۶۷

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۴-۱- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر تعداد گل جعفري.۶۲
شکل ۴-۲- تغييرات سطوح آبياري بر وزن تر گل جعفري.۶۲
شکل ۴-۳- تغييرات سطوح پليمر سوپرجاذب آب بر وزن تر گل جعفري.۶۳
شکل ۴-۴- تغييرات سطوح آبياري بر ماده خشک گل جعفري.۶۴
شکل ۴-۵- تغييرات سطوح پليمر سوپرجاذب آب بر ماده خشک گل جعفري.۶۴
شکل ۴-۶- تغييرات سطوح آبياري بر ميزان سطح برگ گل جعفري.۷۰
شکل ۴-۷- تغييرات سطوح پليمر سوپرجاذب آب بر ميزان سطح برگ گل جعفري.۷۱
شکل ۴-۸- تغييرات سطوح آبياري بر ميزان ماده خشک شاخه و برگ گل جعفري.۷۳
شکل ۴-۹- تغييرات سطوح پليمر سوپرجاذب آب بر ميزان ماده خشک شاخه و برگ گل جعفري.۷۴
شکل ۴-۱۰- مقايسه ميانگين آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر ماده خشک شاخه و برگ.۷۵
شکل ۴-۱۱- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر تعداد شاخه .۷۷
شکل ۴-۱۲- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر ارتفاع گياه گل جعفري.۷۷
شکل ۴-۱۳- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر ماده خشک ريشه .۷۹
شکل ۴-۱۴- تغييرات سطوح آبياري بر سرعت رشد نسبي (RGR) گل جعفري.۸۱
شکل ۴-۱۵- تغييرات سطوح پليمر بر سرعت رشد نسبي (RGR) گل جعفري.۸۲
شکل ۴-۱۶- تغييرات سطوح آبياري بر ميزان راندمان آب مصرفي گل جعفري.۸۳
شکل ۴-۱۷- تغييرات سطوح پليمر سوپرجاذب آب بر ميزان راندمان آب مصرفي گل جعفري.۸۴
شکل ۴-۱۸- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر راندمان آب مصرفي .۸۵
شکل ۴-۱۹- مقايسه ميانگين ترکيبات تيماري آبياري و پليمر از لحاظ اثر بر راندمان آبياري .۸۶
چکيده
به منظور بررسي اثر سطح هاي مختلف پليمرهاي سوپر جاذب و رژيم هاي مختلف آبياري بر رشد و نمو گل جعفري آفريقايي ( Tagetes erecta L.)، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با تيمارهاي اصلي آبياري (۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نياز آبي گياه از حد ظرفيت مزرعه) و پليمرسوپرجاذب آب از نوع ۲۰۰A ( 0، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ گرم درکيلوگرم خاک) با ۳ تكرار و ۷۲ واحد آزمايشي به انجام رسيد. نتايج نشان داد كه استفاده از پليمر و رژيم آبياري روي شاخص هاي تعداد گل، وزن تر و خشك گل، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشك شاخساره، تعداد شاخه، وزن تر و خشك ريشه، نسبت ريشه به شاخساره و نسبت سطح برگ اثر مثبت و معني داري دارد. بالاترين مقدار تعداد برگ (۶۵/۱۰۱ عدد) و بيشترين سطح برگ (۳/۷۱۱۴ سانتيمترمربع) در ۱۰ گرم پليمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پليمر) مشاهده شد. اعمال ۱۰۰ درصد آبياري در ۱۰، ۸ و ۶ گرم پليمر بيشترين تأثير را در افزايش ماده خشک شاخه و برگ (به ترتيب با ۶۰/۴ ، ۴۵/۴ و ۳۷/۴ گرم) گل جعفري داشتند. اعمال ۱۰۰ درصد آبياري در ۱۰ گرم پليمر بيشترين تأثير را در افزايش تعداد شاخه گل جعفري تا ۷۲/۱۳ عدد داشت. بالاترين سرعت رشد گل با ۶۰/۱۱ و ۲۶/۱۱ گرم در روز به ترتيب در ۱۰ و ۸ گرم پليمر نسبت به شاهد (عدم کاربرد پليمر) مشاهده شد. اعمال ۱۰۰ درصد آبياري در ۱۰، ۸ و ۶ گرم پليمر بيشترين تأثير را در افزايش راندمان آب مصرفي (به ترتيب ۰۵/۱، ۰۱/۱ و ۹۱/۰ گرم ماده خشک بر ليتر) گل جعفري داشت.
واژگان كليدي: پليمرابرجاذب، جعفري، رژيم آبياري.

فصل اول
مقدمه

۱-۱ بحران کمبود آب
کشور ايران جزء مناطق خشک و نيمه خشک جهان است. ميانگين بارندگي در ايران ۲۵۰ ميلي متراست که در آسيا حدود ۶۰۰ ميلي متر و درجهان ۸۴۰ ميلي متر است يعني ميزان بارندگي در ايران در حدود نصف آسيا و يک سوم جهان است. از اين ميزان کم آب در حدود۹۰ درصد آن در بخش کشاورزي منجمله فضاي سبز مصرف مي شود. متاسفانه هدر رفت آب در بخش کشاورزي ايران بيش از ميانگين جهاني است بر اساس گزارشات موجود ميزان هدر رفت آب در كشور ۲۸ تا ۳۰ درصد است درحالي كه اين مقدار اتلاف در دنيا ۹ تا ۱۲ درصد گزارش شده است (تارديو،۱ ۲۰۰۵).
مصرف آب در فضاي سبز براي توليد گياهان و نگهداري آنان قابل ملاحظه مي باشد .مقدار آب مصرفي به گونه گياهي، روش آبياري و فصل رويش گياه بستگي دارد. تنها براي توليد نشا در گلخانه ها آب بسياري نياز است مقدار آب مورد نياز را ۲۰ ليتر در روز به ازاء هر متر مربع پوشش گلخانه تخمين زده اند(بيلي و همکاران،۲ ۱۹۹۶). (فورنز،۳ ۲۰۰۷) تخمين زده اند که به طور متوسط ۳۵۰ – ۱۰۰ کيلوگرم آب براي توليد يک کيلوگرم ماده خشک نياز است.
گل جعفري نيز به عنوان يک گل فضاي آزاد، در فضاي سبز شهري چند سالي است که کاربرد فرواني يافته و تقريبا در اکثر نقات کشور کشت مي شود (قهساره، ۱۳۸۰). با توجه به اين منابع کم آبي، فضاي سبز با خطر خشکي و کاهش رشد سرانه فضاي سبز در شهرها روبرو هستيم و با توجه به اهميت پاکسازي هوا و همچنين نياز روحي انسان براي آرامش در شهرهاي شلوغ امروزي مي طلبد تا با بهينه سازي و بالا بردن راندمان آب آبياري نه تنها باعث حفظ و نگهداري و پايداري فضاي سبز بشيم بلکه با بکار گيري شيوه هاي نوين آبياري بتوان باعث گسترش سرانه فضاي سبز هم شد. يکي از راهکارهاي افزايش بازده آب آبياري و صرفه جويي درهزينه ها استفاده از پليمرهاي سوپرجاذب است.
پليمرهاي سوپرجاذب مي توانند آب حاصل ازآبياري و بارندگي راجذب کرده، و با ذخيره اين آب درخود از هدر رفت آب جلوگيري کند و همچنين با جذب کودهاي شيمياي مانع از آبشويي و از دسترس خارج شدن آن و همچنين مانع آلودگي آب هاي زيرزميني مي شود (جودي، ۱۳۸۶). در مجموع پليمرها به عنوان بهبود دهنده خاك، با بهبود ساختار خاك باعث افزايش رشد گياه، كاهش فرسايش آبي و بادي و افزايش نگهداشت آب مي شوند (دارابي، ۱۹۹۵). امروزه از پليمرهاي سوپر جاذب جهت کاهش اتلاف آب و مواد غذايي در بخش کشاورزي استفاده مي شود. اين پليمرها يک ماده افزودني به خاک بوده که آب و مواد غذايي را جذب و حفظ مي کنند و با خاک کشت همراه گشته و به رشد مطلوب گياه و کاهش اتلاف آب و هزينه هاي آبياري کمک مي نمايند. (گنجي خرم دل، ۱۳۸۱).
۱-۲ گل جعفري
۱-۲-۱ مشخصات گياه ‌شناسي
گل جعفري۱ ‍‍‍‍)زرين گل، زرين گل سا) با نام علمي Tagetes spp. متعلق به خانواده گل ستاره۲ مي‌باشد. خانواده گل ستاره يا مرکبان بزرگترين تيره گياهي دولپه ايها به شمار مي رود (محتشم نيا،۱۳۸۰).
از نظر خصوصيات گياه‌شناسي گونه هاي اين تيره عموماً علفي، يکساله، دوساله يا چند ساله بوده و به ندرت داراي ساقه‌هاي چوبي اند. تاکنون حدود ۱۰۰۰ جنس و ۲۵۰۰ گونه متعلق به تيره کاسني مورد شناسايي قرار گرفته است (بيگي،۱۳۸۶).
گل جعفري از گياهان نشايي خانواده گل ستاره و يکي از گلهاي يکساله بهاره و تابستانه مي‌باشد. بلندي اين گياه به ارتفاع ۲۵ تا۱۲۰ سانتيمتر مي‌رسد که واريته هاي پابلند ۷۰ تا۱۰۰ سانتيمتر و واريته هاي پاکوتاه آن به ارتفاع ۲۵ تا ۳۰ سانتيمتر مي‌باشند (اصفهاني،۱۳۸۰).
برگهاي اين گياه بريده، پنجه اي و رنگ سبز ملايمي دارند. برگها بوي خوبي نداشته ولي در تعدادي از گونه ها عطر ناراحت کننده آن را حذف کرده اند. ساقه‌ها ترد و شکننده و هر شاخه گل آن در واقع مرکب از گلهاي لوله اي و زبانه اي شکل بسياري است که بر روي يک کلاپرک مجتمع گرديده است و به آن قيافه يک گل واحد مي‌دهد‍(قنادي،۱۳۷۱).
ساختار تشريحي گل‌آذين در گل جعفري کپه متشکل از گلچه هاي زبانه اي- لوله اي است که گلچه هاي زبانه اي، تک جنسي ‍‍‍‍(ماده) و پيراموني هستند و گلچه هاي لوله اي نر- ماده، مياني و قسمت عمده گل را تشکيل مي‌دهند. تخمدان در اين گلچه‌ها تحتاني و بساک ها متصل هستند(مجد،۱۳۸۰). گلها در اندازه‌هاي متفاوت از ۲ تا ۱۲سانتيمتر قطر دارند و ترکيبي از رنگهاي زرشکي، نارنجي، قرمز تيره و زرد مي‌باشند‍‍‍‍‌(متقي،۱۳۶۶).
گل جعفري به سرعت ريشه مي گستراند بنابراين براي جلوگيري از در هم گير کردن ريشه ها، بايد هر چه زودتر اقدام به بازکاشت آن کرد‍‍‍‍. هيچ بذر گياه يکساله اي آسانتر از بذر جعفري سبز نمي‌شود و مدت زمان لازم براي جوانه زني بذر ۵ تا ۸ روز و وزن تقريبي ۱۰۰۰۰ بذر جعفري ۲۸ گرم است(لارسون، ۱۳۷۵).

۱-۲- ۲ رويشگاه و پراکنش جغرافيايي
موطن اصلي گل جعفري مکزيک است كه امروزه در تمام نقاط دنيا کشت آن مرسوم است و يکي از گلهاي بهاره و تابستانه رايج است(حکمتي،۱۳۸۵). شهر کالامازو۱ در ايالت ميشيگان، يکي از بزرگترين توليد کنندگان نشاء نباتات باغچه اي در امريکا است که آغاز شهرت آن در اوايل دهه ۱۹۳۰ يعني زماني آغاز شد که پرورش دهندگان سبزيجات آغاز به توليد سبزيجات و برخي گياهان گلدار يکساله براي فروش کردند. جعفري و اطلسي جزء اولين سري گياهان يکساله اي بودند که پرورش داده شدند كاشت و پرورش گل جعفري از سالها پيش در ايران معمول بوده است و امروزه ارقام جديد آن کشت و کار مي‌شوند (خليقي،۱۳۸۰).

۱-۲-۳ تكثير
گل جعفري اغلب از طريق کاشت بذر تكثير مي‌شود. هيچ بذر گياه يکساله اي آسانتر از بذر جعفري جوانه نمي‌زند. طول مدت جوانه زدن بذر جعفري تقريباً يک هفته است. بذور جعفري به صورت مستقيم در محل اصلي و يا در خزانه کشت مي شود (قهساره، ۱۳۸۰). کاشت مستقيم بذر جعفري در محل اصلي يعني بسترهاي کاشت گلهاي يکساله در اوايل سال صورت مي‌گيرد.
براي تهيه نشاء بذر را اواخر اسفند تا اواخر فروردين ماه کشت و نشاء ظرف مدت دو ماه آماده انتقال مي‌شود. کشت‌هاي ديرتر نيز امکان پذير است ولي باعث ريز شدن گلها مي‌شود. بنابراين بذور تمام انواع جعفري را مي‌توان در اواخر زمستان در شاسي سردي کاشته و در فروردين ماه در هواي آزاد نشاء نمود و سپس در ارديبهشت ماه به محل اصلي منتقل کرد. بذور را نيز مي‌توان در اواخر فروردين در خزانه هواي آزاد کاشته و پس از يکبار نشاء در اواخر ارديبهشت به محل اصلي منتقل کرد‍‍‍‍‍‍‍‍(متقي،۱۳۶۶).
براي توليد گلهاي درشت‌تر بهتر است گياه دو بار خزانه‌گيري شود. بدين ترتيب که ابتدا بذر را در يک خزانه کاشته و وقتي گياه ۴ تا ۶ برگي شد آنرا به خزانه دوم منتقل و با فاصله بيشتر کشت كنند پس از اينکه گياه مدتي در خزانه دوم رشد کرد و آب و هوا براي انتقال آن مساعد شد آنرا به زمين اصلي منتقل مي‌کنند. در اينصورت گل هاي بسيار مرغوبي توليد مي‌شود(قهساره، ۱۳۸۰).
بذور بصورت نواري کاشته مي‌شوند و نبايد بذرها را بصورت انبوه کشت كرد(حکمتي،۱۳۸۵). با توجه به اينکه اين گياه آفتاب دوست است بايد فواصل گياهان را طوري تنظيم نمائيم که تک تک آنها بتوانند از آفتاب لازم برخوردار گردند. بنابراين فاصله مناسب بين بوته‌ها در واريته ها پاکوتاه ۱۵ سانتيمتر و براي واريته هاي پابلند ۴۵ سانتيمتر است فاصله کاشت بذر در گلخانه۱۰×۱۰ و در مزرعه۳۰×۳۰ سانتيمتر مي‌باشد (لارسون، ۱۳۷۵). تمام جعفري از اوايل تابستان تا اواخر پائيز داراي گل هستند(حکمتي،۱۳۸۵).
۱-۲-۴ ارقام
ارقام گل جعفري به چهار دسته تقسيم مي‌شود كه عبارتند از:
جعفري آفريقائي۱، جعفري فرانسوي۲، جعفري سينت۳و جعفري تريپلوئيد كه در زير به آن‌ها اشاره مي‌شود:
۱-۲-۴-۱ جعفري آفريقائي
جعفري آفريقائي يا آمريکائي که اغلب معروف به جعفري پابلند يا نيمه پابلند مي‌باشد بسته به نوع واريته گلهاي کم پر بزرگي به قطر ۷ تا ۱۲ سانتيمتر بر روي گياهاني به ارتفاع۳۰ تا ۹۰ سانتيمتر توليد مي‌نمايد. برگهاي جعفري آفريقائي بريده و گلها زرد يا نارنجي هستند. در اين دسته واريته هاي پرپر پابلند و پاکوتاه هم وجود دارد‍‍‍‍. اين نوع گل جعفري در انواع خاکها رشد و نمو دارد. ولي خاکهايي با نفوذپذيري مناسب و گل آفتابگير را ترجيح مي‌دهد. اگر جعفري افريقائي را بصورت نشاء خريداري نموديد، نشاها را عميقاً کشت نمائيد و پس از پر کردن حفره ها، ساقه ها را تا ارتفاع ۵/۲ تا ۵ سانتيمتر با خاک بپوشانيد، اگر بشرح فوق عمل نگردد در آينده نياز به قيم خواهيد داشت. وقتي که گياهان به ارتفاع ۲۰ سانتيمتر رسيدند با قطع سرشاخه ها، آنها را ترغيب به تکثير شاخ و برگ نمائيد‍‍‍‍(متقي،۱۳۶۶).
۱-۲-۴-۲ جعفري فرانسوي
گل جعفري فرانسوي که فرانسه آن را کوئيليتد ايند۴ مي‌نامند شبيه به گونه قبلي است ولي به لحاظ گل و اندازه از نوع آفريقائي کوچکتر است. اين گياهان مناسب کشت در حاشيه ها و ظروف بوده و نسبت به نوع شان ممکن است داراي گلهاي دو رنگه و چند رنگه باشند‍‍‍‍(حکمتي،۱۳۸۵).
۱-۲-۴-۳ جعفري سينت
جعفري سينت داراي گلهاي کوچک کم پر زرد رنگ يا نارنجي مي‌باشد که بر روي گياهاني به ارتفاع ۲۰ سانتيمتر ظاهر مي‌گردند‍‍‍‍(متقي،۱۳۶۶).

۱-۲-۴-۴ جعفري تريپلوئيد
جعفري تريپلوئيد که از دو‌رگه گيري انواع فرانسوي و آفريقائي حاصل گرديده است به علت عقيم بودن گلها، توليد بذر نمي‌كند. چون انواع تريپلوئيد به بذر نمينشيند تداوم گل‌آوريشان از انواع فرانسوي و آفريقائي بيشتر است. هيبريد نژاد تر‌پلوئيد بنام’ ناگر’۵ گلهايي پرپر به قطر ۵ سانتيمتر بر روي گياهاني به‌‌ ارتفاع ۳۰ سانتيمتر توليد مي‌نمايد. واريته هاي ‘ناگر’ داراي گلهاي کم پري است که بصورت چند رنگي نيز ظاهر مي‌گردند‍‍‍‍(متقي،۱۳۶۶).
۱-۲- ۵ تقسيم بندي گل جعفري بر حسب ارتفاع
ارقام گل جعفري از نظر ارتفاع بوته به پا کوتاه، پا متوسط و پا بلند تقسيم مي‌شوند(حکمتي،۱۳۸۵).
۱-۲- ۶ کاربرد گل جعفري در فضاي سبز
گل جعفري در فصول مختلف سال به علت رشد سريع، مقاومت در برابر آفات و بيماري‌ها و زيبائي‌هاي خاص مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين گل مصارف گوناگون و متنوعي دارد. به‌عنوان گل بريدني، گلداني و نيز در حاشيه کاري استفاده مي‌شود و مي‌توان آن را در باغچه، ظروف و در ميان درختچه هاي زينتي کشت نمود‍‍‍‍. واريته هاي پاکوتاه در کنار باغچه ها بصورت جدا از هم يا بصورت گروهي کاشته مي‌شوند. همچنين انواع پاکوتاه براي تزئين تپه ها بوده و کاشت آنها در گلدان براي تزئينات نماي ساختمان‌ها، تراس‌ها و بالکن‌ها کاربرد دارد. واريته هاي پا بلند درحاشيه هاي بزرگ کاربرد دارند. از واريته هاي پابلند به عنوان گل بريده هم استفاده مي‌شود‍‍‍‍(قهساره،۱۳۸۰).
۱-۲-۷ فوايد خاص گل جعفري
گلهاي جعفري آفريقائي و فرانسوي ترکيبات تريوفن نماتدکش بنام آلفا تريتينل۱ توليد مي‌کنند که اين ترکيب مي‌تواند فعاليت و توانايي نماتدها را محدود نمايد. استورز و كيمپنسكي ‍‍‍‍(۲۰۰۴) عنوان کردند که باکتري Endoroot استخراج شده از گونه گل جعفري مي تواند تراکم نماتدهاي آسيب رساننده به ريشه سيب زميني را کاهش دهد. اين باکتري ها مي‌توانند در جلوگيري از نفوذ نماتد نقش مهمي را ايفا کنند. ناتارجان و همکاران (۲۰۰۶) از عصاره هاي آبي سرد گل جعفري افريقائي براي کنترل نماتد گره ريشه گوجه فرنگي استفاده کردند. در اين بررسي عصاره هاي آبي سرد ‍‍‍‍(۲۰ درصد به ازاي ۲۰۰ ميلي ليتر) از ريشه و ساقه گل جعفري براي اينکه توانايي و قابليت آنها در کنترل نماتد تست شود گرفته شد. نتايج نشان داد که شاخص لکه هاي ريشه گوجه فرنگي۲که با گياه جعفري درمان مي شدند بهتر از گياهان تحت درمان با کربوفوران۳ بود. همينطور بازدهي ميوه گياهاني که با گياه جعفري درمان مي‌شدند نيز بهتر از گياهاني بود که با کربوفوران تحت درمان بودند.
۱-۲-۸ كاربردهاي دارويي گل جعفري
از گل جعفري براي بدست آوردن ترکيبات آنتي اکسيداني نيز استفاده مي‌شود. اين روزها ماهيت طبيعت و سلامت در سبک زندگي‌اي که ما درجستجوي آن هستيم بصورت اساسي ظاهر شده است. بنابراين بايد توجه زيادي به ترکيبات حياتي فعال طبيعي که در رژيم غذايي ما و يا در تركيب داروهاي طبيعي استفاده مي شود، مبذول شود‍‍‍‍(گونگ و همکاران، ۲۰۱۰).
ترکيبات فنوليک با نسبت هاي فيزيولوژيکي گسترده مانند خواص ضد آلرژيک، ضد التهاب، آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي و… مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. تحقيقات نشان داده است که نسبت‌هاي آنتي اکسيداني در عصاره گل جعفري با مقدار پلي فنول۴ مرتبط است و جدا سازي پلي فنول‌ها، بدست آوردن کافئيک اسيد، گاليک اسيد و فلاونوئيد استيک-o- گليکوزيدو فلاونوئيدهاي متوکسيلاتاز عصاره گل‌جعفري بخوبي قابل انجام است. گل جعفري اغلب به‌عنوان يکي از منابع بسيار غني و طبيعي کاروتنوئيدها، براي عصاره گيري استرهاي لوتئين مورد استفاده قرار مي‌گيرد (گونگ و همکاران، ۲۰۱۰).
۱-۲-۹ نيازها
۱-۲-۹-۱ خاک
گل جعفري در انواع خاک‌ها رشد و نمو خوبي دارد كه البته خاک رسي شني با کود دامي پوسيده و داراي زهکش مناسب براي آن مناسب است. زمين هاي مرغوب و قوي باعث مي‌شود بوته رشد خوبي داشته باشد و در نتيجه گل هاي درشت توليد کند (پيش بين،۱۳۸۴). البته يک بستر سبک با زهکش خوب مثل پيت لايت با ۵/۶-۸/۵pH= وEC کمتر از ۱ دسي زيمنس بر متر ‍‍‍‍(عصاره با نسبت۲:۱) براي کشت قابل توصيه است. بستر کشت باpH کمتر از ۸/۵ ممکن است باعث سميت آهن و منگنز شود(خمامي،۱۳۸۶).
۱-۲-۹- ۲ آبياري
آبياري گل جعفري متوسط است كه البته بايد زمين هميشه مرطوب باشد‍‍‍‍. چون ساقه‌هاي اين گياه ترد و شکننده هستند، بهتر است آبياري به طريقي انجام شود که فشاري بر ساقه و برگ گياه وارد نشود(متقي،۱۳۶۶).
۱-۲-۹- ۳ دما
گل جعفري از گياهان نيمه مقاوم به سرما و آفتاب دوست است و در نقاط گرم و آفتابي رشد و گلدهي آن بيشتر است(خوشخوي،۱۳۷۰). دماي خاک براي جوانه زني بذر ۲۴-۲۱ درجه سانتيگراد مي‌باشد‍‍‍‍ و در دماي کمتر از ۱۶ درجه سانتيگراد رشد کند شده و گياهان زرد مي‌شوند. در شرايط آفتاب کامل و آب فراوان گل جعفري از اوايل تابستان تا يخبندان به گلدهي ادامه خواهد داد‍‍‍‍(لارسون،۱۳۷۵).
۱-۲-۹- ۴ طول روز
گل جعفري فرانسوي روز خنثي است، بنابراين پس از گذشت تعداد روزهاي تقريباً يکساني چه در شرايط روز کوتاه و چه در شرايط روز بلند گل خواهد داد. اما جعفري آفريقايي گياهي استکه در شرايط روز كوتاه سريع‌تر گل مي‌دهد. بنابراين اگر کاشت اين بذور زودتر و در زمستان انجام شود گلدهي در مدت زمان کمتري (تعداد روزهاي کمتري) نسبت به زماني که کاشت بذر در بهار صورت مي‌گيرد، انجام مي‌شود. امروزه با تغيير دادن فتوپريود براي گياهان جعفري،کولتيوارهاي مختلف آن را در سراسر سال وادار به گلدهي مي‌کنند(لارسون،۱۳۷۵).

۱-۲-۹- ۵ بازدارنده ‌هاي رشد گياهي۱
پرورش‌دهندگان علاقه‌مندند که گياهاني کوتاه و متراکم توليد کنند و براي رسيدن به مقصود خود به برخي روش‌هاي عملي خاص و نيز استفاده از مواد شيميايي کند کننده رشد روي مي‌آورند. بي ‌ناين‌ اس ‌پي۲۲ يا آلار و آ- رست۳ دو ماده شيميايي کند کننده رشد موثر براي گل جعفري هستند.

۱-۲-۹- ۶ آفات
کنه تارعنکبوتي دو نقطه‌اي يا کنه تار عنکبوتي معمولي که در گلخانه يافت مي‌شود به گل جعفري خسارت وارد مي‌کند. اين آفت را مي‌توان با استفاده از آفت کش مالاتيون، کلتان و همچنين كنترل محيط يعني کاهش درجه حرارت و شستن کنه از برگها کنترل کرد‍‍‍‍(لارسون،۱۳۷۵).
۱-۲-۹- ۷ تغذيه
توليد گل و رشد گياه تحت تاثير دسترسي به مواد مغذي مختلف است. بطورکلي کودهاي شيميايي براي توليد بيشتر و کسب نتايج سريع‌تر استفاده مي‌شوند(شارما، ۱۹۹۹). کود‌ دهي گل جعفري نبايد ۷ تا ۱۰روز بعد از انتقال نشاء و يا تا زمانيکه ريشه‌ها به کناره ها و انتهاي گلدان‌ها نرسيده اند انجام شود. بعد از اين مرحله ميتوان بطور مستمر با کود مايع بر اساس ۱۵۰-۱۰۰ ميلي گرم در ليتر نيتروژن و با کاربرد مقادير معادل کود پتاسيم و نيتروژن اقدام به کود ‌دهي کرد. در صورتيکه دماي بستر کشت کمتر از ۱۸ درجه سانتيگراد باشد بايد از کاربرد مقادير زياد کود نيتروژنه به شکل آمونيوم ‍‍‍‍(بيشتر از ۴۰ درصد) و بطور مثال فرمول کودي۲۰-۲۰-۲۰ اجتناب شود. در هفته آخر يا دو هفته قبل از انتقال گياه به بازار براي سفت شدن گياه مي‌توان نسبت کودي را کاهش داد(خمامي،۱۳۸۶).
در کنار تجزيه بستر کشت، تجزيه برگي و مقايسه آن با جدول دامنه طبيعي عناصر غذايي در برگ گل جعفري ‍‍‍‍(جدول۱-۱) مي‌تواند در شناسايي و پيشگيري از بروز علايم کمبود و سميت و رفع آنها موثر باشد(خمامي،۱۳۸۶)
جدول۱-۲-۱- محدوده‌ي غلظت مطلوب عناصر مختلف در برگ گل جعفري
عنصر غلظت N(%) 62/3-32/3 P(%) 54/0-49/0 K(%) 88/2- 79 /2 Ca(%) 72/2- 36/2 Mg(%) 44/1- 33 /1 S(%) 44/1- 34/1 Fe‍‍‍‍(ppm) 115 – 92 Mn‍‍‍‍(ppm) 558- 275 Zn‍‍‍‍(ppm)
Ca‍‍‍‍(ppm) 97 – 76 40 – 19 B‍‍‍‍(ppm) 40- 34 Mo‍‍‍‍(ppm) 62/0- 22/0
1-3 پليمر سوپر جاذب
مواد پليمري سوپر جاذب که تحت عنوان هاي ديگري مانند هيدروژل ، کريستال هاي جاذب آب و ابر جاذب نيز ناميده مي شوند ، پليمرهاي سوپر جاذب از گروه رزين ها هستند. اين پليمرها مواد اصلاح کننده اي هستند که به تازگي کاربرد وسيعي پيدا کرده اند اين مواد از جنس هيدرو کربن و از مشتقات نفت هستند و مي توانند صدها برابر وزن خود آب و مايعات آبي را جذب کنند و در خود نگهداري کنند (کريمي، ۱۳۷۲).
پليمرهاي جذب کننده آب، جزء هيدروژني ملکول هاي آب را جذب مي نمايند. بنابر اين توانايي پليمرهاي سوپر جاذب در جذب آب يک عامل مرتبط با غلظت يوني محلول است. در آب هاي فاقد يون پليمرهاي سوپر جاذب مي توانند تا ۵۰۰ برابر وزن خود آب جذب نموده (۳۰ تا ۶۰ برابر حجم اوليه)، در حالي که اگر در محلول نمکي با غلظت ۹/۰ درصد قرار گيرند، ميزان جذب آب تا ۵۰ برابر وزن کاهش مي يابد. هر گرم ماده خشک سوپر جاذب مي تواند ۳۲۰ گرم آب مقطر ، ۲۱۲ گرم آب معمولي و ۴۶ گرم سرم فيزيولوژيک را جذب کند . حضور کاتيون ها در محلول مانع ايجاد پيوند ميان اين مواد با آب مي گردد . پليمرهاي سوپر جاذب در حال حاضر از پليمريزه نمودن توده هاي آکريليک اسيد با هيدرو کسيد سديم در حضور يک آغاز گر جهت توليد يک پلي اکريليک اسيد و نمک سديم تهيه مي شود (کوپايي، ۱۳۸۳).
امروزه پليمرهاي سوپر جاذب با استفاده از ۲ روش پليمريزه نمودن به حالت تعليق توليد مي شود . استفاده از روش پليمريزه نمودن به حالت محلول ارزان تر بوده وکاربرد بيشتري دارد که بر اساس آن از يک مونومر محلول با پايه آب جهت توليد توده پليمري ژل مانند استفاده مي گردد . توده ژل مانند سپس قطعه قطعه ، خشک و آسياب شده تا به اندازه مورد نظر درآيد . در روش پليمريزه نمودن تعليقي از حلالي با پايه هيدرو کربن استفاده مي گردد . ميزان جذب و ظرفيت انبساط به نوع و درجه پيوند هاي بين ملکولي پليمر بستگي دارد . پليمرهاي سوپر جاذب با تراکم پيوندي کمتر داراي جذب آب بيشتري بوده و به ميزان زيادتري منبسط مي گردند . اين نوع پليمرها نرم تر و داراي قدرت تشکيل ژل پيوسته تري هستند.


پاسخ دهید