۳-۱ بيان مسئله۸
۴-۱ چارچوب نظري تحقيق۹
۵-۱ فرضيه‌هاي تحقيق۱۰
۶-۱ اهميت و ضرورت تحقيق۱۱
۷-۱اهداف تحقيق۱۱
۸-۱ حدود مطالعاتي۱۲
۱-۸-۱ قلمرومکاني۱۲
۲-۸-۱ قلمرو زماني۱۲
۳-۸-۱ قلمرو موضوعي۱۲
۹-۱ تعريف واژه‌هاي کليدي۱۲
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه۱۵
۲-۲- گزارشگري مالي۱۶
۳-۲ اهداف گزارشگري مالي۱۷
۴-۲ استانداردهاي گزارشگري۱۸
۵-۲ اطلاعات مالي براي چه اشخاصي ارائه مي‌گردد؟۲۰
۱-۵-۲ سرمايه‌گذاران۲۱
۲-۵-۲- اعطا كنندگان تسهيلات مالي۲۱
۳-۵-۲- تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران۲۱
۴-۵-۲-مشتريان۲۱
۵-۵-۲- كاركنان۲۱
۶-۵-۲- دولت۲۲
۷-۵-۲- جامعه۲۲
۸-۵-۲ ساير استفاده‌ كنندگان۲۲
۶-۲ چه ميزان از اطلاعات لازم است در استانداردها براي دستيابي به ويژگيهاي كيفي مطلوب افشاء شود؟۲۲
۷-۲ ضرورت وجودي چارچوب مفهومي گزارشگري مالي۲۵
۸-۲مکانيزم هاي مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالي۲۶
۹-۲ ويژگيهاي کيفي گزارشگري مالي۲۷
۱۰-۲ عوامل مؤثر بر قابليت اتکاء گزارشات مالي۳۰
۱۱-۲چه خصوصياتي اطلاعات مالي را مفيد مي سازد؟۳۱
۱-۱۱-۲ قابل اتکا بودن (چه اطلاعاتي قابل اتکا است؟)۳۲
۲-۱۱-۲- مربوط بودن( چه اطلاعاتي مربوط است؟)۳۴
۱۲-۲ چه خصوصياتي ارائه ي اطلاعات مالي را مفيد مي سازد؟۳۵
۱-۱۲-۲ قابل فهم بودن۳۵
۲-۱۲-۲-قابل مقايسه بودن۳۶
۱۳-۲ چه عواملي اعمال خصوصيات کيفي را دچار محدوديت مي کند؟۳۷
۱۴-۲ خصوصيات کيفي مباني نظري هيأت استانداردهاي حسابداري مالي آمريکا۳۹
۱۵-۲خصوصيات کيفي اطلاعات مالي مربوط به کشور انگلستان۴۱
۱۶-۲ ويژگيهاي کيفي اطلاعات مالي۴۳
۱۷-۲ هزينه هاي گزارشگري۴۵
۱۸-۲ روشهاي بهبود گزارشگري مالي در حمايت از حقوق صاحبان سهام۴۷
۱-۱۸-۲ گزارشگري انعطاف پذير۴۷
۲-۱۸-۲ گزارشگري بخشهاي مجزا۴۷
۳-۱۸-۲ توضيح ماهيت فعاليت شرکتها۴۸
۴-۱۸-۲ تهيه اطلاعاتي درباره چشم انداز آتي شرکتها۴۸
۵-۱۸-۲ اطلاعاتي در مورد رقباي تجاري۴۸
۶-۱۸-۲ انتقال سريع اطلاعات درباره تغييرات با اهميت۴۸
۷-۱۸-۲ انتقال مؤثر و کارآمد اطلاعات۴۹
۸-۱۸-۲ افشاي اطلاعات غير مالي۴۹
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
۱-۳ مقدمه۵۱
۲-۳ روش تحقيق۵۱
۳-۳ مدل مفهومي تحقيق۵۲
۴-۳ متغيرهاي تحقيق۵۲
۵-۳ اعتبار تحقيق۵۳
۶-۳ روايي آزمون۵۳
۷-۳ جامعه آماري۵۳
۸-۳ نمونه آماري۵۴
۹-۳ روش وابزار گرداوري داده ها واطلاعات۵۶
۱-۹-۳ روش ميداني۵۶
۱۰-۳ روش تجزيه وتحليل داده ها۵۸
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏۶۲
۲-۴ تجزيه وتحليل مشاهدات بااستفاده ازتکنيک هاي امارتوصيفي۶۲
۱-۲-۴ بررسي توصيفي اخرين مدرک تحصيلي۶۳
۲-۲-۴ بررسي توصيفي مدت سابقه کاري۶۴
۳-۲-۴ بررسي توصيفي ميزان اشناي باصورتهاي مالي۶۵
۴-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برويژگي به موقع بودن اطلاعات چقدر است .۶۶
۵-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برويژگي سودمندي پيش بيني به چه ميزان است .۶۷
۶-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برويژگي سودمندي درارزيابي چقدر است؟۶۸
۷-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي قابليت تاييد چقدر است؟۶۹
۸-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برويژگي کامل بودن به چه ميزان است؟۷۰
۹-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برويژگي صحيح بودن به چه ميزان است؟۷۱
۱۰-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برويژگي رجحان محتوا برشکل چقدر است .۷۲
۱۱-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برويژگي بي طرفانه بودن به چه ميزان است ؟۷۳
۱۲-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران درمقايسه بين شرکتها به چه ميزان است؟۷۴
۱۳-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برويژگي ثبات رويه به چه ميزان است؟۷۵
۱۴-۲-۴ به نظر شما ميزان تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگي افشاي کافي اطلاعات به چه ميزان است؟۷۶
۱۵-۲-۴ به نظر شما ميزان پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران برويژگي قابل فهم بودن اطلاعات چقدر است؟۷۷
۳-۴ آماراستنباطي۷۸
۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) براي فرضيه اول۷۸
۱-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه فرعي اول براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي مربوط بودن۷۸
۲-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه فرعي دوم براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي قابليت مقايسه۷۹

۳-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه فرعي سوم براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي قابليت اعتماد۸۰
۴-۱-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه فرعي چهارم براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي قابل فهم بودن۸۱
۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) براي فرضيه اصلي۸۲
۱-۲-۳-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه اصلي براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري در صورتهاي مالي۸۲
۳-۳-۴ آزمون تي – استودنت تک نمونه اي۸۳
۱-۳-۳-۴ تحليل استنباطي فرضيه شماره يک:۸۳
۲-۳-۳-۴ تحليل استنباطي فرضيه شماره دو:۸۳
۳-۳-۳-۴ تحليل استنباطي فرضيه شماره سه:۸۴
۴-۳-۳-۴ تحليل استنباطي فرضيه شماره چهار۸۵
۵-۳-۴ تحليل استنباطي فرضيه اصلي تحقيق:۸۶
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه۸۸
۲-۵خلاصه تحقيق۸۸
۳-۵ نتيجه گيري۸۹
۱-۳-۵ نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي اول۸۹
۲-۳-۵ نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي دوم۹۰
۳-۳-۵ نتيجه گيري بررسي فرضيه سوم۹۰
۴-۳-۵ نتيجه گيري براساس فرضيه فرعي چهارم۹۰
۵-۳-۵ نتيجه گيري کلي۹۱
۴-۵ پيشنهادات کاربردي۹۲
۵-۵ پيشنهادات براي تحقيقات آتي۹۲
۶-۵ محدوديتهاي تحقيق۹۳
پيوست ها
پيوست الف: پرسشنامه۹۵
پيوست ب: آزمون پايائي پرسشنامه۹۹
منابع و ماخذ
منابع فارسي:۱۰۱
منابع لاتين:۱۰۳
چکيده لاتين۱۰۵
جدول ۱-۲ مقايسه خصوصيات کيفي اطلاعات مالي (ايران، آمريکا، انگليس و بين المللي)۴۴
جدول ۲-۲ مقايسه خصوصيات کيفي محدود کننده۴۵
جدول ۱-۴ وضعيت پاسخ دهندگان از نظر مدرک۶۳
جدول ۲-۴ وضعيت پاسخ دهندگان ازنظر مدت سابقه کاري۶۴
جدول ۳-۴ وضعيت پاسخ دهندگان از نظر ميزان اشناي باصورتهاي مالي۶۵
جدول ۴-۴ توصيف سوال ۴باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۶۶
جدول ۵-۴ توصيف سوال ۵ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۶۷
جدول ۶-۴ توصيف سوال ۶ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۶۸
جدول ۷-۴ توصيف سوال ۷ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۶۹
جدول ۹-۴ توصيف سوال ۹باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۱
جدول ۱۰-۴ توصيف سوال ۱۰ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۲
جدول ۱۱-۴ توصيف سوال ۱۱ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۳
جدول ۱۲-۴ توصيف سوال ۱۲ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۴
جدول ۱۳-۴ توصيف سوال ۱۳ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۵
جدول ۱۴-۴ توصيف سوال ۱۴ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۶
جدول ۱۵-۴ توصيف سوال ۱۵باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۷
جدول ۱۶-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه فرعي اول براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي مربوط بودن۷۸
جدول ۱۷-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه فرعي دوم براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي قابليت مقايسه۷۹
جدول ۱۸-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه فرعي سوم براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي قابليت اعتماد۸۰
جدول ۱۸-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه فرعي چهارم براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي قابل فهم بودن۸۱
جدول ۱۹-۴ آزمون نرمال بودن (کولموگروف -اسميرنوف) در فرضيه اصلي براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي هاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي۸۲
جدول ۲۰-۴ آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي در فرضيه فرعي اول براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي مربوط بودن اطلاعات در صورتهاي مالي۸۳
جدول ۲۱-۴ آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي در فرضيه فرعي دوم براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي قابليت مقايسه اطلاعات در صورتهاي مالي۸۴
جدول ۲۲-۴ آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار بر ويژگي قابليت اعتماد اطلاعات در صورتهاي مالي۸۴
جدول ۲۳-۴ آزمون تي -استودنت تک نمونه اي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهاي مالي۸۵
جدول ۲۴-۴ آزمون تي -استودنت تک نمونه ا ي براي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار برويژگي هاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي:۸۶
جدول ۱-۵ تاثير پذيرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار برهر يک از ويژگيهاي کيفي۹۱

نمودار ۱-۲ خصوصيات کيفي اطلاعات حسابداري بر اساس بيانيه شماره دو هيأت استانداردهاي حسابداري مالي در آمريکا۴۰
نمودار ۲-۲ خصوصيات کيفي اطلاعات مالي کشور انگلستان۴۲
نمودار ۱-۳ مدل مفهومي تحقيق۵۲
نمودار ۱-۴ ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان۶۳
نمودار ۲-۴ سابقه کاري پاسخ دهندگان۶۴
نمودار ۳-۴ توصيف سوال ۳ باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۶۵
نمودار ۴-۴ توصيف سوال ۴باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۶۶
نمودار ۵-۴ توصيف سوال ۵باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۶۷
نمودار ۶-۴ توصيف سوال ۶باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۶۸
نمودار ۷-۴ توصيف سوال ۷باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۶۹
نمودار ۸-۴ توصيف سوال ۸باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۰
نمودار ۹-۴ توصيف سوال ۹باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۱
نمودار ۱۰-۴ توصيف سوال ۱۰باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۲
نمودار ۱۱-۴ توصيف سوال ۱۱باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۳
نمودار ۱۲-۴ توصيف سوال ۱۲باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۴
نمودار ۱۳-۴ توصيف سوال ۱۳باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۵
نمودار ۱۴-۴ توصيف سوال۱۴باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۶
نمودار ۱۵-۴ توصيف سوال ۱۵باتوجه به نظر پاسخ دهندگان۷۷
چكيده:
امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه گذاري استوار مي باشد. اين در حاليست که تصميم گروههاي مختلف در خصوص سرمايه گذاري به نوبه خود به وجود يک سيستم اطلاعاتي مناسب بستگي دارد. افشاي اطلاعات نقش اساسي در تصميم گيريهاي صحيح و اگاهانه گروههاي مختلف بخصوص سرمايه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتي که براي سرمايه گذاران و سايرين با اهميت است، بايد به نحو مناسب، کافي و کامل افشاء گردد تا در تصميم گيري انان مفيد واقع شود لذا اطلاعات با اهميت نيز بايد از جنبه ويژگيهاي كيفي اطلاعات ،كامل باشند. فرضيه اين تحقيق به صورت زير مي باشد: بين پذيرفته شدن شركتها در بورس و ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد . روش و ابزار گرداوري داده ها از طريق مطالعات ميداني و توزيع پرسشنامه مي باشد، تعداد سوالات پرسشنامه ۱۵ مورد مي باشد كه به دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم مي گردد. جهت بررسي نرمال بودن سطح افشاي اطلاعات از ازمون نرماليتي کلموگروف- اسميرنوف وجهت بررسي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي از آزمون آمار استنباطي (آزمون تي – استيودنت تك نمونه اي) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتيجه زير حاصل گرديده است: پذيرفته شدن شركتها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي مربوط بودن،قابليت مقايسه و قابل فهم بودن تاثير بالايي دارد وليكن تاثير آن بر ويژگي قابليت اعتماد پايين مي باشد.
واژگان کليدي: ويژگيهاي كيفي ، مربوط بودن ، قابليت اعتماد ، قابليت مقايسه ، قابل فهم بودن
مقدمه:
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است. اين سيستم اطلاعاتي به عنوان زير مجموعه سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، وظيفه پردازش داده‌هاي مالي را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌كننده بخش عمده‌اي از محصولات اين سيستم اطلاعاتي، مديريت يك واحد اقتصادي است، اما مديريت بنا به وظايف و مسئوليت‌هايي كه در قبال گروه‌هاي مختلف استفاده‌كنندگان مالي واحدهاي اقتصادي دارد، اطلاعات مختلفي را در اختيار استفاده‌كنندگان خارج از واحدهاي اقتصادي قرار مي‌دهد. گزارش‌هاي مالي سالانه از مهمترين محصول سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروه‌هاي مختلفي از استفاده‌كنندگان خارجي اطلاعات مالي، در چهارچوب مشخصي ارائه مي‌شود.
ازآنـجاييكه سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي بـرون سـازماني اطـلاعات مالي بشمار مي روند و فراهم كردن اطلاعات مربـوط بـراي اين دو گـروه يكي از رسالت هاي اصـلي مديريت و سيستم هاي حسـابداري مي باشد لذا تصميمات سرمايه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات داراي گستردگي بسيار بيشتري نسبت به ساير گروههاي خارجي ميباشد و به همين دليل تصـميمات انها داراي تاثيرات عمده اي در تخصيص منابع اقتصادي يك كشور است و توجه ويژه به نوع نيازهاي اطلاعاتي اين افراد ضرورت دارد. بـنابـراين گــزارشگـري مـالي بايد اطـلاعـاتي فـراهـم سـازد كـه بـراي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وساير استفاده كنندگان در تصميم گيريهاي سرمايه گذاري واعطاي اعتبار وساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود.
گزارشـگري مـالـي تخـصيص مـنابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشاء مي نمايد. بديهي است كه يك سيستم حسابداري بايد كـليه واقـعيت هاي بـا اهـميـت و مـربوط در رابـطه با رويداد ها و فعاليت هاي واحد تجاري را در صورتهاي مالي طبق ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري ( ويژگيهاي مربوط به محتواي اطلاعات كه عبارتند از مربوط بودن و قابليت اعتماد – ويژگيهاي مربوط به ارائه اطلاعات كه عبارتند از قابليت مقايسه و قابل فهم بودن) را بيان نمايد. صورتهاي مالي بايد به گونه اي تهيه وارائه شود كه از لحـاظ اهـداف گزارشگـري مالي قابل فهم,آگاه كننده حتي الامكـان كامل باشد به بيان ديگر صـورتـهاي مالي به گـونه اي باشدكه از يك طـرف امكان اتخـاذ تـصميمات آگاهانه براي استفاده كنندگان را فراهم نموده و از طرف ديـگر بـاعث گـمراهي آنـان نـشود. مربوط بودن و قابليت اعتماد و قابليت مقايسه و قابل فهم بودن اصطلاحاتي است كه در كتب و مقالات حسابداري براي توصيف ويژگيهاي كيفي به كار مي رود .
اگر چه رعايت ويژگيهاي كيفي در تهيه صورتهاي مالي نقش اساسي در تصميم گيريهاي صحيح و آگاهانه گروههاي مختلف بخصوص سرمايه گذاران دارد اما تحقيقات انجام شده در كشورهاي مختلف بعضا نشان داده شده است كه پذيرفته شدن شركتها در بورس بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي تاثير دارند.
در اين پژوهش با توجه به اينكه موضوع تحقيق (بررسي تاثير پذيرفته شدن شركتها در بورس بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي) مي باشد تلاش داريم تا ارتباط بين پذيرفته شدن شركتها در بورس و ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي را مورد توجه قرار داده و با توجه به انواع ويژگيهاي كيفي به بررسي آن مي پردازيم
فصل اول
كليات تحقيق
۱-۱ مقدمه
انقلاب صنعتي در اروپا باعث بوجود آمدن شركتها و كارخانه‌هاي بزرگ گرديد كه اين شركتها نياز به سرمايه‌هاي زيادي داشتند. تأمين اين سرمايه‌ها از طريق يك يا چند نفر امكان‌پذير نبود لذا از طريق جذب سرمايه‌هاي كوچك توسط شركت‌هاي سهامي، اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان گرديد. توجه به ويژگي‌هاي شركتهاي سهامي عام از جمله قابليت نقل و انتقال آسان سهام اين شركت‌ها، بازارهاي بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به اين ترتيب استفاده كنندگان از اطلاعات مالي شركت‌ها افزايش يافتند. امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه‌گذاري استوار مي‌باشد. اين در حاليست كه تصميم سرمايه‌گذاران در خصوص سرمايه‌گذاري، به نوبه خود به وجود يك سيستم اطلاعاتي مناسب بستگي دارد.
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است. اين سيستم اطلاعاتي به عنوان زير مجموعه سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، وظيفه پردازش داده‌هاي مالي را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌كننده بخش عمده‌اي از محصولات اين سيستم اطلاعاتي، مديريت يك واحد اقتصادي است، اما مديريت بنا به وظايف و مسئوليت‌هايي كه در قبال گروه‌هاي مختلف استفاده‌كنندگان مالي واحدهاي اقتصادي، اطلاعات مختلفي را در اختيار استفاده‌كنندگان خارج از واحدهاي اقتصادي قرار مي‌دهد. گزارش‌هاي مالي سالانه از مهمترين محصول سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري است كه براي گروه‌هاي مختلفي از استفاده‌كنندگان خارجي اطلاعات مالي، در چهارچوب مشخصي ارائه مي‌شود (عرب مازار يزدي،?۱۳۷۴ ص۱۸) ۱٫
۲-۱ تاريخچه مطالعاتي
الف) تحقيقات خارجي
رفتار ارائه اطلاعات حسابداري، حداقل از دهه ۱۹۶۰ ميلادي مورد توجه محققان قرار گرفته است. از ديدگاه تحقيق حاضر، تحقيقات مربوط به ارائه اطلاعات با ويژگيهاي كيفي مطلوب را مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد.
گروه اول تحقيقات پرسشنامه‌اي است كه طي آن، محققان به دليل فقدان شاخص‌هاي افشاء در جامعه آماري خود، شاخص‌هايي را براي طبقه‌بندي موارد افشاء طراحي و آزمون‌هاي آماري مربوط به رتبه‌بندي افشاء را اجرا كرده‌اند. تحقيقات سرف ? سينگ وي و دساي? بازبي نشان مي‌دهند كه استفاده كنندگان صورت‌هاي مالي براي موارد افشاء‌ ويژگيهاي كيفي اطلاعات در صورتهاي مالي ارزش‌هاي متفاوتي قائل هستند.
در گروه دوم از تحقيقات مزبور، براي اندازه‌گيري ميزان اين اطلاعات كه افشاي آنها در گزارش‌هاي سالانه، اجباري يا اختياري بوده و يا مجموع آنها، از نوعي شاخص استفاده شده است تحقيقات كوك ? والاس و همكاران نمونه‌هايي از گروه دوم مي‌باشند (ثقفي و رضازاده ۱۳۸۲، ص ۲۴)۳ .
در خارج از کشور آنچه بيشتر مورد بررسي قرار گرفته نقش “فناوري اطلاعات ” در ويژگي هاي کيفي گزارشگري بوده است . “آشباخ ، جانسون و وارفيلد ” در تحقيقي که با هم انجام داده اند به تغييرات قابل توجه اي در صورت هاي مالي حسابرسي شده دراينترنت بويژه در کيفيت به موقع بودن دست يافته اند . آنها بيان کردند که تعادل نسبي بين دو ويژگي قابليت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات مهم ترين نکته در پيدايش اينترنت است .
جانسون در ۱۹۹۴ استفاده شرکتها از اينترنت را جهت افزايش مربوط بودن گزارش گيري مالي را بررسي نمود که نتيجه آن نشان دهنده وجود رابطه معنا دار بوده است.
آشباخ، جانستون و وارفيلد در تحقيق در سال ۱۹۹۹ به تغييرات قابل توجه اي در کيفيت گزارشگري مالي در اينترنت به ويژه تغيير در کيفيت به موقع بودن و بنابراين مفيدتر شدن گزارشگري مالي دست يافتند. آنها بيان کردند که ايجاد تعادل نسبي بين دو ويژگي قابليت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات را افزايش مي دهد، ريسک هاي مرتبط با قابليت اعتماد را نيز افزايش مي دهد.
“گراهام و بالدوين ” در سال ۲۰۰۳ بيان کردند که استفاده از اطلاعات در صورتهاي مالي مي تواند روند قضاوت را تحت تاثير قرار دهد به عبارت بهتر ” مربوط بودن ” تحت تاثير مي گذارد .
” تئودرجي ماک ” در مقاله اي تحت عنوان “مفاهيم ارزش اطلاعات حسابداري ” به ضرورت شناخت ارزش اطلاعات تاکيد کرده و بيان کرده است که ارزش اطلاعات ضرورت به کارگيري مناسب سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري را ايجاب مي کند .
لوديا و همکاران۱ (۲۰۰۳) در بررسي هاي خود مهمترين نگراني شرکت ها را از اينترنت ريسک قابليت اعتماد دانستند.
سوتن در سال ۲۰۰۴ رابطه بين فناوري اطلاعات و گزارشگري مالي را بررسي نمود که نتيجه تحقيق وي نشانگر اين بود که فناوري اطلاعات وسيله کليدي جهت گزارش گيري به موقع و برآورده ساختن نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان و در نتيجه افزايش مربوط بودن اطلاعات مالي مي گردد.
ب) تحقيقات داخلي
ميرمحبيان۱(۱۳۸۳) به بررسي حسابداري تحت وب و تأثير آن برگزارشگري مالي داخلي و تصميم گيري به بررسي فرضيه استفاده از حسابداري تحت وب باعث افزايش کيفيت اطلاعات حسابداري مي گردد، مي پردازد که در نتايج تحقيق فرضيه فوق تأييد مي شود.
در تحقيق ديگري فلاح۲ (۱۳۸۹) به بررسي تأثير استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي بر افزايش ويژگي کيفي اطلاعات حسابداري پرداخته است که نتايج نشان دهنده تأييد اين موضوع مي باشد.
خرم آبادي۳(۱۳۸۷) در تحقيقي به بررسي سامانه حسابداري تحت وب و تأثير آن بر کيفيت اطلاعات حسابداري و تصميم گيري مديريت پرداخته است که در نتايج خود به افزايش کيفيت اطلاعات مالي در صورت استفاده از تحت وب را تأييد نموده است
در تحقيق ديگري احمدپور۴(۱۳۸۸) به بررسي ويژگي کيفي قابليت اتکا اطلاعات در ارزيابي کيفيت سود شرکتها پرداخته است. در اين تحقيق به بررسي ويژگي کيفي قابليت اتکا به عنوان معياري براي ارزيابي کيفيت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. براي بررسي عکس العمل بازار به ويژگي کيفي قابليت اتکا سه فرضيه مورد بررسي قرار گرفت. و از معيارهاي کيفيت اقلام تعهدي، محافظه کاري، اقلام تعهدي سرمايه در گردش غيرعادي براي عملياتي کردن ويژگي کيفي قابليت اتکا استفاده شده است. که نتايج بدست آمده نشان مي دهد که (ERC) ضريب واکنش سود R2 قدرت توصيفي سود پرتفوي شرکت هاي با قابليت اتکا بالا بيشتر از پرتفوي شرکتهاي با قابليت اتکا پايين مي باشد. و همچنين عدم ارتباط بين هزينه سرمايه با ويژگي کيفي قابليت اتکا تاييد شد.
مقاله: در تحقيق ديگري با عنوان استفاده از ويژگي هاي کيفي اطلاعات مالي در ارزيابي کيفيت سود(احمدي و احمدپور)۵۱۳۸۹ در اين مطالعه از ويژگي هاي کيفي اطلاعات مالي براي ارزيابي کيفيت سود استفاده شده است. ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابليت اتکا سود به طور جداگانه با به کارگيري روش هاي تحليل سري زماني و داده هاي ترکيبي برآورد گرديد. براي آزمون فرضيات تحقيق از مدل اوهلسون (رگرسيون قيمت- سود) استفاده شد. نتايج نشان داد که ضريب واکنش سود همچنين قدرت توصيفي رگرسيون قيمت- سود در پرتفوي شرکتهاي با کيفيت سود بالا نسبت به شرکتهاي با کيفيت سود پايين به طور معني داري بيشتر است و لذا هر دو فرضيه تحقيق مورد قبول واقع شد، نتايج تحقيق پيشنهاد مي کنند، کيفيت سود بالا باعث مي شود اطلاعات حسابداري براي تصميم گيري استفاده کننده مفيد باشد.
عنوان: ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري مديريت و نقش آن در تصميم گيري مديريت (رسولي، وبهرامفر)۱ ۱۳۸۸ رابطه موجود بين ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري مديريت و استفاده از اين اطلاعات در تصميم گيري موضوع اين مقاله ميتصميم گيري مديريت رابطه موجود بين ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري مديريت و استفاده از اين اطلاعات در تصميم گيري موضوع اين مقاله مي باشد. با توجه به اين که اطلاعات حسابداري مديريتي به عنوان ابزار مديريت در تصميم گيري تلقي مي گردد و هدف از ايجاد و گسترش آن کمک به مديريت مي باشد. اگر مديريت به هر دليل از آن استفاده ننمايد. آن اطلاعات هيچگونه ارزشي براي سازمان نخواهد داشت. يکي از عوامل مهم عدم استفاده مديريت از اطلاعات حسابداري اين است که اين اطلاعات کيفيت لازم را ندارد. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، اگر اطلاعات حسابداري داراي کيفيت لازم باشد، مديريت در تصميم گيري هاي خود از آن استفاده مي کند. البته همه ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري به يک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداري مديريت مؤثر واقع نميمديريت در تصميم گيري هاي خود از آن استفاده مي کند. البته همه ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري به يک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداري مديريت مؤثر واقع نمي شود.
۳-۱ بيان مسئله
بر اساس نظر هيات استانداردهاي حسابداري مالي تصميمات سرمايه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات داراي گستردگي بسيار بيشتري نسبت به ساير گروههاي خارجي ميباشد و به همين دليل تصـميمات انها داراي تاثيرات عمده اي در تخصيص منابع اقتصادي يك كشور است. ازآنـجاييكه سرمايه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلي بـرون سـازماني اطـلاعات مالي بشمار مي روند و فراهم كردن اطلاعات مربـوط بـراي اين دو گـروه يكي از رسالت هاي اصـلي مديريت و سيستم هاي حسـابداري مي باشد لذا توجه ويژه به نوع نيازهاي اطلاعاتي در چارچوب ويژگيهاي كيفي اطلاعات براي اين افراد ضرورت دارد. باتوجه به اينكه استفاده كنندگان مزبور گزارشـهاي مالي را به عنوان يكي از منابع اصلي اطلاعات مالي در مورد واحـدهاي اقـتصـادي مـلاك تـصميم گـيري قــرار مـي دهـند بـنابـراين گــزارشگـري مـالي بر اسـاس نـظرهيات استانداردهاي حسابداري مالي بايد اطـلاعـاتي فـراهـم سـازد كـه بـراي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وساير استفاده كنندگان در تصميم گيريهاي سرمايه گذاري واعطاي اعتبار وساير تصميمات مشابه مفيد واقع شود (هيات استانداردهاي حسابداري مالي ?۱۹۷۸?ص ۳۰)۱ .
گزارشـگري مـالـي تخـصيص مـنابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشاء مي نمايد. بديهي است كه اصل افشاء به عنوان يكي از اصول حسابداري كـليه واقـعيت هاي بـا اهـميـت و مـربوط در رابـطه با رويداد ها و فعاليت هاي واحد تجاري را بيان مي نمايد.اصل افشاء در اين راستا خـواسـتار تهيه و تنظيم صورتهاي مالي به گونه اي است كه از يك طرف امـكان اتــخـاذ تـصميمات اگــاهـانه با رعايت ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري بـراي استفاده كنندگان را فراهم نموده و ازطرف ديگر باعث گمراهي آنان نشود . ويژگيهاي كيفي در اين راستا به شرح ذيل مي باشند:
دو ويژگي که باعث سودمندي محتواي اطلاعات حسابداري مي شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن اين دو ويژگي را کيفيات اوليه مي نامند.
مربوط بودن به اين معناست که اطلاعات توان ايجاد تفاوت در تصميم را داشته باشد از طـرفي اطـلاعات حـسابداري جهـت قابـل اتکاء (اعتماد) بودن بايد عاري از خطا و سوگيري بوده و در ارائه ي آنچه ادعاي ارائه آنرا دارد صادق باشد
دو ضابطه اي که براي سودمندي ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرند و ما از آنها با عنوان ويژگيهاي ثانويه ياد مي کنيم عبارتند از
۱ – قابل مقايسه بودن استفاده کنندگان را به مقايسه چند شرکت با يکديگر قادر مي سازد.
۲ – قابل فهم بودن اطلاعاتي كه‌ به‌ آساني‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ قابل‌ درك‌ باشد.
براساس مطالب عنوان شده تحقيق حاضر به دنبال يافتن پاسخ براي اين پرسش است که:
“ايابين پذيرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار وويژگي کيفي اطلاعات در صورتهاي مالي ارتباط وجود دارد؟
۴-۱ چارچوب نظري تحقيق
امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه گذاري استوار است و سـرمايـه گـذاري شـركتها به نوبه خود به وجود گزارشگري مالي مناسب در شركت بستگي دارد. زيرا سرمايه گذاران زماني در يك واحد اقتصادي سرمايه گذاري مي كنند كه درباره آن اطلاعات كافي داشته باشند و اين اطلاعات توسط گزارشگري مالي تهيه مـي گردد . گـزارشـگـري مـالي تخصيص منابع سرمايه دريك شركت تجار ي و قابليت سوددهي ان را افشاء مي كند و هـمــچنـين استانداردهاي حسابداري در اين راستا خـواسـتار تهيه و تنظيم صورتهاي مالي به گونه اي است كه از يك طرف امـكان اتــخـاذ تـصميمات اگــاهـانه با رعايت ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري بـراي استفاده كنندگان را فراهم نموده و ازطرف ديگر باعث گمراهي آنان نشود . ويژگيهاي كيفي در اين راستا به شرح ذيل مي باشند:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دو ويژگي که باعث سودمندي محتواي اطلاعات حسابداري مي شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن اين دو ويژگي را کيفيات اوليه مي نامند.
مربوط بودن به اين معناست که اطلاعات توان ايجاد تفاوت در تصميم را داشته باشد از طـرفي اطـلاعات حـسابداري جهـت قابـل اتکاء (اعتماد) بودن بايد عاري از خطا و سوگيري بوده و در ارائه ي آنچه ادعاي ارائه آنرا دارد صادق باشد
دو ضابطه اي که براي سودمندي ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرند و ما از آنها با عنوان ويژگيهاي ثانويه ياد مي کنيم عبارتند از
۱ – قابل مقايسه بودن استفاده کنندگان را به مقايسه چند شرکت با يکديگر قادر مي سازد.
۲ – قابل فهم بودن اطلاعاتي كه‌ به‌ آساني‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ قابل‌ درك‌ باشد.
بـا تـوجه به حساسيت موضوع ارائه اطلاعات در صورتهاي مالي براي استفاده كنندگان اعم از درون سـازماني و بـرون سـازماني , دراين تحــقيق به بررسي مي پردازيم كه آيا پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران ( متـغير مسـتقــل) بـر مــيزان رعايـت ويــژگـيهاي كيـفي اطلاعات در صورتهـاي مــالي (متغير وابسته) تاثير مي گذ ارد؟
۵-۱ فرضيه‌هاي تحقيق
۱- فرضيه اصلي :
پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري در صورتهاي مالي شرکت هاي بورسي تاثير دارند .
۲- فرضيه هاي فرعي :
الف) بين پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران و ويژگي “مربوط بودن” در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد .
ب) بين پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران و ويژگي”قابليت مقايسه” در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد.
ج) بين پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران و ويژگي” قابليت اعتماد” در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد.
د) بين پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار تهران و ويژگي” قابل فهم بودن” در صورتهاي مالي رابطه وجود دارد.
۶-۱ اهميت و ضرورت تحقيق
از آنجاييكه سهامداران سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان و ساير استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي براي مقاصد تصميم‌گيري از اطلاعات دروني شركت آگاهي كافي ندارند و همچنين همواره به دنبال كسب اطلاعاتي براي ارزيابي عملكرد و ريسك‌سنجي شركتهاي مورد نظر خود مي‌باشند تا بتوانند در آنها سرمايه‌گذاري كنند، لذا هر ساله شركتها يك سري از اطلاعات مالي و غير مالي خود را در قالب گزارشات مالي افشاء مي‌نمايند كه اين افشا باعث آگاهي سهامدارن از وضعيت مالي و نتايج عملكرد و قدرت انعطا ف‌پذيري مالي۲ شركت در هر دوره مي‌شود.
بنابراين نتايج حاصل از اين پژوهش مي‌تواند مورد استفاده گزارشگران مالي ودست‌ اندر كاران براي
آگاهي بيشتر از اهميت پذيرفته شدن شركتها در بورس اوراق بهادار و بررسي تأثير اين پذيرش بر ميزان ويژگيهاي كيفي اطلاعات قرار گيرد تا نسبت به بازنگري در نحوه اطلاع رساني و همچنين اطلاع شيوه‌هاي تصميم‌گيري از طريق آموزش‌هاي مقتضي اقدام كنند.
كليه ذينفعان به‌خصوص سرمايه‌گذاران بالفعل و بالقوه و مديران شركتها مي‌توانند در اخذ تصميمات مناسب سرمايه‌گذاري از اين نتايج بهره گيرند. اساتيد و دانشجويان دانشگاه‌ها نيز مي‌توانند از نتايج پژوهش در انجام پژوهش‌هاي آتي سود برند.
۷-۱اهداف تحقيق
اهداف علمي تحقيق:
هدف علمي اين تحقيق ارزش واعتبار بخشيدن به فرضيه هاي تحقيق ميباشد تااين تحقيق بتواند در بالابردن سزح دانش عمومي مورد نياز استفاده کنندگان از صورتهاي مالي باشد وهمچنين زمينه ساز بسرمناسبي براي تحقبقات اتي در ساير مراکز اموزشيوپژوهشي باشد.
اهداف کاربردي:
همانگونه که در اين تحقيق به موثر بودن پذيرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ويژگيهاي کيفي اطلاعات در صورتهاي مالي مي پردازدکه باپي بردن شرکتها به اين حقيقت مي توانند بهتر در جذب سرمايه هاي انان در شرکت خود اقدام نمايند
۸-۱ حدود مطالعاتي
قلمرو تحقيق چارچوبي رافراهم مي نمايد تا مطالعات وازمون محقق در طي ان قلمروخاص انجام گيردوداراي اعتبار بيشتري شود.
۱-۸-۱ قلمرومکاني
اين پژوهش کليه حسابدارن وحسابرسان بورس اوراق بهادر بازمينه پژوهش وکار در حوزه حسابداري وحسابرسي داخل کشور ايران در نظر ميگيرد.
۲-۸-۱ قلمرو زماني
اين پژوهش به منظور قبول وردفرضيه هاي تحقيق ديدگاه حسابداران وحسابرسان بورس اوراق بهادررا در داخل کشور ايران رادر نظر ميگيرد.
۳-۸-۱ قلمرو موضوعي
دراين پژوهش تاثيرپذيرفته شدن شرکتهادر بورس اوراق بهاداررابرويژگي کيفي اطلاعات حسابداريدر صورتهاي مالي راازديدگاه صاحب نظران حرفه اي حسابداري مورد کنکاش قرار ميدهد.
۹-۱ تعريف واژه‌هاي کليدي
صورت‌هاي مالي۳: عبارت است از مجموعه اطلاعات تلخيص شده و طبقه‌بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري.
ويژگيهاي کيفي : به خصوصياتي اتلاق مي گردد که موجب مي شود اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي براي استفاده کنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع مي شود.
مربوط بودن: اطلاعاتي که بر تصميم گيريهاي تأثير مي گذارند.
قابليت اتکا: اطلاعاتي که عاري از تمايلات جانبدارانه و اشتباه باشد.
قابل فهم بودن:اطلاعات براي استفاده کنند گان از صورتها شفاف باشد.به صورت شفاف طبقه بندي شوند نسبت به گروه استفاده کنندگان.
قابليت مقايسه: طوري صورتها ارائه شوند که در طي چند سال قابل مقايسه باشند.
بورس اوراق بهادار: بازاري متشكل و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون، مورد داد وستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي‌شود) در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه
امروزه توسعه اقتصادي بر پايه دسترسي به منابع مالي براي سرمايه‌گذاري استوار است. تصميم سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري منابع خود در شركت‌ها، به نوبه خود به وجود گزارشگري مالي مناسب در شركت بستگي دارد.
گزارش‌هاي مالي، تخصيص منابع سرمايه در يك شركت تجاري و قابليت سوددهي آن را افشاء مي‌نمايند. اين اطلاعات اقتصادي به شناخت وضعيت مالي و سلامت يك واحد تجاري كمك مي‌كند. از آنجا كه تصميمات سرمايه‌گذاري وابسته به اطلاعاتي است كه در اختيار آنها قرار مي‌گيرد و گزارش‌دهي مالي نيز هدف خود را كمك به فرايند تصميم‌گيري افراد ذينفع نظير: سرمايه‌گذاران، وام دهندگان و بستانكاران قرار داده است. بنابراين يك گزارش ويژه و مناسب بايد اين موضوع را بدرستي منعكس سازد كه منابع سرمايه‌اي شركت تا چه حد به نحو مطلوب بكار گرفته مي‌شوند و در اين راستا مبنايي براي عملكرد بهتر در جهت ارائه مطلوب و كامل ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري داشته باشد. براي دستيابي به معيارهاي مناسب از جمله مقررات مربوط به ارزيابي دارايي‌ها و اندازه‌گيري درآمدها بايد شكل گزارش‌هاي مالي مشخص و بكارگيري آنها تضمين گردد.
قسمت اعظم گزارش‌هاي مالي را صورت‌هاي مالي۴ تشكيل مي‌دهد.
هدف صورت‌هاي مالي عبارت از ارائه اطلاعاتي تلخيص و طبقه‌بندي شده درباره وضعيت مالي۵، عملكرد مالي۶ و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري است كه براي طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.
با توجه به نيازهاي روزافزون استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي، اين استفاده‌كنندگان بطور چشمگيري به گزارش فعاليت‌هاي مالي شركت‌هاي تجاري علاقه‌مند شده‌اند. پاسخگويي به اين نيازهاي رو به افزايش، استفاده از يك استاندارد صريح و لازم الاجرا براي ثبت و ارزيابي فعاليت‌هاي واحد تجاري را ضروري نموده است.


پاسخ دهید