۲-۱۰-۳ حوزه سوم:محدوديتهاي مختل۳۹
۲-۱۰-۴ حوزه چهارم:ديگرجهتمندي۴۰
۲-۱۰-۵ حوزه پنجم:گوش بهزنگي بيش ازحد وبازداري۴۱
۲-۱۱ فنون طرحوارهدرماني۴۲
۲-۱۲ دارو درماني۴۴
۲-۱۳ رفتار درماني۴۴
۲-۱۴ پژوهشهاي خارجي۴۶
۲-۱۵ پژوهشهاي داخلي۴۶
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
۳-۱ شيوه اجراي تحقيق۴۹
۳-۲ جامعه اماري۴۹
۳-۳ روش نمونهگيري۴۹
۳-۴ حجم نمونه۴۹
۳-۵ روشها و ابزار ۵۰
۳-۶ روشهاي تجزيه و تحليل دادهها۵۱
۳-۷ صورتبندي جلسات۵۱
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
۴-۱ بخش اول:دادههاي توصيفي۵۵
۴-۲ بخش دوم: فرضيههاي پژوهش۵۹
۲-۴-۱ فرضيه اول۵۹
۲-۴-۲ فرضيه دوم۶۰
۲-۴-۳ فرضيه سوم۶۲
۲-۴-۴ فرضيه چهارم۶۴
۲-۴-۵ فرضيه پنجم۶۶
۲-۴-۶ فرضيه ششم۶۶
۲-۴-۷ فرضيه هفتم۶۷
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۵-۱ بحث و نتيجهگيري۷۱
۵-۲ محدوديتهاي پژوهش۷۵
۵-۳ پيشنهادها۷۶
منابع و مآخذ۷۷
فهرست منابع فارسي۷۸
فهرست منابع انگليسي۸۱
پيوستها۸۴
فهرست جداول
عنوانشماره صفحه
جدول ۲-۱۱۲
جدول ۴-۱۵۵
جدول ۴-۲۵۵
جدول ۴-۳۵۶
جدول ۴-۴۵۶
جدول ۴-۵۵۶
جدول ۴-۶۵۷
جدول ۴-۷۵۷
جدول ۴-۸۵۸
جدول ۴-۹۵۸
جدول ۴-۱۰۵۸
جدول ۴-۱۱۵۹
جدول ۴-۱۲۵۹
جدول ۴-۱۳۵۹
جدول ۴-۱۴۶۰
جدول ۴-۱۵۶۰
جدول ۴-۱۶۶۱
جدول ۴-۱۷۶۱
جدول ۴-۱۸۶۱
جدول ۴-۱۹۶۲
جدول ۴-۲۰۶۲
جدول ۴-۲۱۶۲
جدول ۴-۲۲۶۳
جدول ۴-۲۳۶۳
جدول ۴-۲۴۶۴
جدول ۴-۲۵۶۴
جدول ۴-۲۶۶۴
جدول ۴-۲۷۶۵
جدول ۴-۲۸۶۵
جدول ۴-۲۹۶۶
جدول ۴-۳۰۶۶
جدول ۴-۳۱۶۶
جدول ۴-۳۲۶۷
جدول ۴-۳۳۶۷
جدول ۴-۳۴۶۸
جدول ۴-۳۵۶۸
جدول ۴-۳۶۶۸
جدول ۴-۳۷۷۰
چکيده:
امروزه اختلال وسواسي – جبري (OCD) بيماري روانپزشکي شايع و قابل درمان است که به شکلهاي مختلف باليني مانند وسواس شستوشو، وسواس فکري، وسواس وارسي و نظاير اينها مشاهده ميشود. براي درمان اين اختلال از شيوههاي متعددي مثل رفتاردرماني، شناختدرماني و دارودرماني استفاده ميشود. با توجه به اثر مفيد طرحوارهدرماني در تخفيف علائم و بيماريهاي مختلف مثل اضطراب، اختلالات خوردن و… بر آن شديم تا اثر اين مدل از درمان را در درمان مبتلايان به OCD مورد ارزيابي قرار دهيم.
روش: اين پژوهش نيمه تجربي با طرح پيشآزمون- پسآزمون در مبتلايان به OCD بدون اختلال همراه ديگر است که تعداد ۷ آزمودني تحت طرحواردرماني، ۷ آزمودني دارودرماني و ۶ آزمودني تحت رفتاردرماني قرار گرفتند. به کمک پرسشنامههاي وسواس مادزلي و مقياس Dass21 ، ميزان وسواس، استرس، اضطراب و افسردگي آزمودنيها سنجيده شد. دادهها به کمک آزمون تحليل واريانس چند متغييري و روش تحليل کوواريانس مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافتهها: نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل دادهها نشان دادند که کاهش نمرهها در مبتلايان به OCD در متغيير وسواس در طرحوارهدرماني، دارودرماني و رفتاردرماني معنيدار نميباشد و هر سه به يک ميزان اثربخش هستند ولي در متغييرهاي استرس، اضطراب و افسردگي در گروه طرحوارهدرماني نمرهها کاهش معنيدار نسبت به دارودرماني و رفتاردرماني در پسآزمون و پبگيري نشان دادند. (۰۵/۰ p <)
نتيجهگيري: نتايج بهطور کلي تفاوت معنيدار بين طرحوارهدرماني، دارودرماني و رفتاردرماني در متغييرهاي استرس، اضطراب و افسردگي نشان ميدهند و اين بيانگر آن است که طرحوارهدرماني در کاهش استرس، اضطراب و افسردگي از کارايي لازم برخوردار است.
واژگان کليدي: اختلال وسواسي – جبري، طرحوارهدرماني، رفتاردرماني، دارودرماني
۱-۱مقدمه:
آرون تي بک۱(۱۹۷۶-۱۹۶۷) بيش از ۳۰ سال در نظريه خود درباره اختلالات هيجاني، بر عملکرد طرحوارههاي شناختي به عنوان اساسيترين عامل تأکيد کرد. بر اساس اين نظريه، طرحوارهها در ايجاد و تداوم مشکلات رواني و همچنين عود دوباره بيماري نقش اساسي بازي ميکنند.
در ساليان اخير نظريههاي شناختدرماني به طور خاص و درمان هاي شناختي – رفتاري در بعد گسترده سرنوشت تازهاي را براي رواندرماني رقم زدند. به طوري که در ۶ دهه گذشته همواره شاهد تحولات عظيم در نظريه شناختي – رفتاري بوديم که به رشد اين نظريه در درون خود و بالندگي رواندرماني در ابعاد گستردهتر منجر شده است.
رويکرد طرحوارهدرماني در قالب جنبش سازندهگرايي۲ ميگنجد که صاحب نظراني چون ليتويي۳، شفران۴ در اين گروه جاي ميگيرند.در جنبش سازندهگرايي بر نقش عواطف در فرايند تغيير، به کارگيري تکنيکهاي تجربي۵، دلبستگيهاي اوليه و رفتارهاي بين فردي تأکيد ميشود.
يکي از دلايل روي کار آمدن سازندهگرايي عدم موفقيت در درمان بسياري از مشکلات روانشناختي بود که اختلال وسواسي – جبري(OCD)6در زمره اين مشکلات قرار مي گيرد. تاريخچه رواندرماني حاکي از آن است که درمان OCD کاري سخت و طاقت فرسا بوده است.
اختلال وسواسي جبري بيماري جدي، ناتوان كننده ولي قابل درمان است .اين بيماري از دو جزء وسواس۷ و اجبار۸ تشكيل شده است. جزء وسواسي عبارت از افكار۹، احساس۱۰، انگارهها يا حسهاو تصورات ذهني است كه ناخواسته و به طور مکرر وارد ذهن بيمار ميشود و جزء اجباري الگوي رفتاري تكرار شونده ويژه اي است كه به طور معمول درپاسخ به فكر يا انگاره وسواسي و براي كاهش اضطراب ناشي از آن انجام ميشود و حالتي اجباري دارد و مقاومت در برابر انجام آن نيزباعث پيدايش اضطراب ميشود.
الگوهاي رفتاري اجباري متعدد هستند كه شايع ترين آنها عبارتنداز: وسواس شستشو۱۱ ، وسواس وارسي۱۲ وسواس شمارش ۱۳، اما شايع ترين الگوي افكار وسواسي، رسوخ افكار نگران كننده در مورد آلودگي، ترديدهاي وسواسي، انگاره هاي جنسي و پرخاشگرانه است كه، درمجموع، با عنوان فكر وسواسي طبقهبندي ميشوند.
اختلال وسواسي – جبري تا قبل از دهه ۱۹۷۰ يک اختلال مقاوم به درمان قلمداد ميشد که نيازمند درمان مادامالعمر بود. وسواس اختلال ناهمگني است و شيوههاي درماني متنوعي را به خود ديده است. با وجود موفقيتآميز بودن نسبي اين درمانها به ويژه درمان شناختي رفتاري، در اکثر افراد تحت درمان نشانههايي از وسواس باقي مانده و يا در دوره پيگيري، علايم عود ميکنند.
۱-۲بيان مسئله:
اختلال وسواسي – جبري (OCD) نشانگان عصبي – روانپزشکي پيچيدهاي است که مشخصه اصلي آن افکار ناخواسته، تکراري و مزاحم(افکار وسواسي) و نيز رفتارهاي تکراري و آزاردهنده، آئين مند۱۴(اعمال وسواسي) ميباشد، که بيمار به منظور اجتناب از اضطراب يا خنثيسازي افکار وسواسي انجام ميدهد.(انجمن روانپزشکي امريکا۲۰۰۰)
وسواس از زمانهاي دور مورد توجه بوده و در تاريخ و ادبيات نيز ردپاي آن ديده ميشود. در زمانهاي قديم وسواس به طور کلي مرتبط با مذهب شناخته ميشد و ميپنداشتند مبتلايان به اين بيماري بوسيله نيروهاي بيروني تسخير شدهاند.(قاسم زاده ۱۳۸۵)
شکسپير در قرن شانزدهم توصيف جالبي را از وسواس شستوشو در شخصيت بانو مکبث ارائه ميدهد. اين شخصيت در تلاش براي رهايي از احساس گناه به صورت تکراري دستان خود را ميشست،رفتاري که هنوز هم شکل غالب رفتارهاي وسواسي است. (کروچماليک ومنزيس۲۰۰۳)
در سده ۲۰ ميلادي و با پيدايش روانشناسي باليني تعريف غيرآسيب شناختي – غير مذهبي از وسواس ارائه شد. پير ژانه (۱۹۰۳) نخستين کسي بود که ديدگاهي روانشناختي درباره رواننژدي وسواسي – جبري عرضه کرد. او معتقد بود که تمام بيماران وسواسي شخصيتي نابهنجار دارند که با اضطراب، نگراني بيش از حد، فقدان انرژي، و ترديد همراه است. ژانه، درماني را براي آئينهاي وسواسي توصيف کرد که بعدها با آنچه به نام رفتاردرماني شکل گرفت هماهنگ بود. در همان زمان فرويد (۱۸۹۶) نظريه انقلابي خود را درباره تفکر وسواسي ارائه داد. (قاسم زاده ۱۳۸۵)
شيوع اختلال وسواسي – جبري در طول عمر در جمعيت کلي ۲ تا ۳ درصد تخمين زده شده است. برخي پژوهشگران تخمين زدهاند که بين بيماران سرپايي کلينيکهاي روانپزشکي ميزان شيوع اين اختلال به ۱۰ درصد ميرسد.اين ارقام OCDرا پس از فوبيها،اختلال وابسته به مواد و افسردگي در رده چهارم شايعترين تشخيصهاي روانپزشکي قرار مي دهد.(سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
اخيراً در اين حوزه پيشرفتهاي شايان توجهي صورت گرفته است. شناسايي عوامل فرايندي که بر اثربخشي و رويارويي و جلوگيري از پاسخ تاثير ميگذارند.(کزاک و کولز ۲۰۰۵)
چندين مطالعه کنترل شده نشان دادهاند درمان شناختي – رفتاري و درمان داروئي موثرتر از ساير درمانهاي ديگر براي اين اختلال نيست. (فوآ،فرانکلين و موزر ۲۰۰۲)
يک گروه از متخصصان بين الملليOCD (کارگروه شناخت هاي وسواسي – جبري ۱۹۹۷،۲۰۰۱،۲۰۰۳) حوزههاي مربوط به باورهاي ناکارآمد مربوط به وسواسها و آئينهاي رفتاري را شناسايي کردند.درمانهاي شناختي که باورهاي مربوط به اين حوزه را مورد توجه قرار دادهاند نتايج نويدبخشي را بدست آوردهاند. (ويلهلم ۲۰۰۵)
به نظر ميرسد براي درمان اختلالات مزمن و مقاوم در برابر درمان نظير اختلالات محورI تاکيد بر محتوا و فرايند پردازش فکري و کارکردن در سطح افکار خودآيند منفي و باورهاي هستهاي بيماران کافي نباشد و بايد طرحوارههاي۱۵ شناختي بيماران بخصوص طرحوارههاي شناختي ناسازگار به عنوان پايهايترين و ابتدائيترين سطوح شناختي توجه بيشتري کرد.(بک،فريمن و يانگ۱۹۹۰)
از آنجا که طرحواره ها هسته خودپنداره افراد را شکل مي دهند، اگر داراي محتواي ناسازگار باشند افراد را به گسترهاي از کاستيها و مشکلات آسيبپذير ميکنندبررسيهاي چندي که انجام شده در اين زمينه نشان ميدهند که طرحوارههاي ناسازگار اوليه در شکلگيري و گسترش بسياري از مشکلات روانشناختي همچون اختلال شخصيت، افسردگي مزمن و اختلالات اضطرابي نقش دارند.(حقيقت منش و همکاران۱۳۸۹)
پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اينکه طرحوارههاي ناسازگار اوليه ميتواند هسته اصلي اختلالات محور I قرار بگيرد درصدد است با تعيين اين ساختار شناختي در مبتلايان OCD اثربخشي آن را در مقايسه با رفتاردرماني و دارودرماني بررسي کند. که اين در نوع خود پژوهش جديدي به شمار مي رود.
۱-۳ اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
بر اساس راهنماي تشخيصي آماري اختلالات روانپزشکي(۱۶ DSM- IV-TR) وانجمن روانپزشکي امريکا۱۷ و گزارشات سازمان جهاني بهداشت( (۱۸ WHOوسواس چهارمين اختلال فلج کننده رواني و دهمين شرايطي است که فرد را به سوي معلوليت سوق ميدهد.
اختلالات اضطرابي شايعترين اختلالات رواني در جمعيت عمومي هستند و تقريبا از هر ۴ بزرگسال ۱ نفر را در ايالات متحده مبتلا ميکنند.مطالعات انجام شده در ايران نيز اين اختلال را شايعترين دسته اختلالات روانپزشکي يافتهاند.
اختلال وسواسي – جبري نيز يکي از اختلالات اضطرابي شديد و ناتوان کننده که از هر ۴۰ بزرگسال ۱ نفر (بين ۹/۰ تا ۴/۴ درصد از کل جمعيت) را مبتلا ميکند.
مطالعات انجام شده در ايران نيز شيوعي را در همان حدود جمعيت عمومي بزرگسال يعني ۸/۱ درصد برآورد کردهاند.بدين ترتيبOCD دو برابر از اختلالات اسکيزوفرني و اختلالات دوقطبي شايعتر و چهارمين بيماري شايع روانپزشکي است.
با توجه به مسائل مطرح شده به نظر ميرسد که OCD يک مشکل سلامت رواني است که نياز به درمان موثر دارد. پيشرفتهاي بدست آمده در سه دهه اخير درمان اين بيماري را بهبود بخشيده است. در حال حاضر درمانهاي انتخابي اين اختلال مواجهه و پيشگيري از پاسخ۱۹ و استفاده از داروهاي مهارکننده بازجذب سروتونين ميباشد و متأسفانه هر دو شيوه درماني يادشده داراي نارسائيهاي جدي هستند.
در سالهاي اخير بسياري از درمانگران مدل شناختي – رفتاري را آزمودهاند.اما تحقيقات نشان دادهاند که هنوز ۵۰ درصد از بيماران به طور ايدهآل به درمان شناختي – رفتاري پاسخ نميدهند حتي درترکيب با دارودرماني. در اکثر بيماراني که به درمان پاسخ ميدهند بعضي از نشانههاي اختلال تا حدودي باقي ميماند.
حمايتهايي نيز از مدل طرحوارهدرماني در درمان OCD و ساير اختلالات محورI به دست آمده که اين مدل را آزمودهاند.(سوکمان و همکاران۲۰۰۳،جاکوبسون و توراکس۱۹۹۱،گودمن و پرايس۱۹۹۲،استکتي و همکاران ۱۹۹۶، راچمن ۱۹۹۸، بک،فريمن و ديويس۲۰۰۴ و…)
با توجه به آسيبي که OCD به افراد و عملکرد آنها ميزند و با در نظرگيري تعداد بسيار کم پژوهشها در اين زمينه بر آن شديم تا مدل طرحوارهدرماني را بر روي مبتلايان به OCD بررسي کنيم.
۱- ۴ -۱ اهداف تحقيق:
هدف اصلي:
تعيين تفاوت اثربخشي طرحوارهدرماني با دارودرماني و رفتاردرماني در کاهش نشانههاي وسواس در مبتلايان به OCD
اهداف فرعي:
۱- تعيين تفاوت اثربخشي طرحوارهدرماني با دارودرماني در کاهش نشانههاي استرس در مبتلايان به OCD
2- تعيين تفاوت اثربخشي طرحوارهدرماني با دارودرماني در کاهش نشانههاي اضطراب در مبتلايان به OCD
3- تعيين تفاوت اثربخشي طرحوارهدرماني با دارودرماني در کاهش نشانههاي افسردگي در مبتلايان به OCD
4- تعيين تفاوت اثربخشي طرحوارهدرماني با رفتاردرماني در کاهش نشانههاي استرس در مبتلايان به OCD
5- تعيين تفاوت اثربخشي طرحوارهدرماني با رفتاردرماني در کاهش نشانههاي اضطراب در مبتلايان به OCD
6- تعيين تفاوت اثربخشي طرحوارهدرماني با رفتاردرماني در کاهش نشانههاي افسردگي در مبتلايان به OCD
1-4-2هدف کاربردي:
هدف اين پژوهش استفاده از تکنيکهاي طرحوارهدرماني و مقاسيه آن با دو شيوه دارودرماني و رفتاردرماني است تا اثر آن را در کاهش نشانههاي وسواس سنجيده و علاوه بر يافتن شواهد پژوهشي جهت بررسي اهداف پژوهش، به بيماران در جهت رسيدن به يک زندگي سالم تر و بهتر کمک شود.
۱-۵ سؤالات و فرضيه‏هاي تحقيق(مطابق با اهداف تحقيق):
۱٫ بين اثربخشي طرحوارهدرماني،دارودرماني و رفتاردرماني در کاهش نشانههاي وسواس در مبتلايان به OCD تفاوت معنيدار وجود دارد.
۲٫ بين اثربخشي طرحوارهدرماني با دارودرماني در کاهش نشانههاي اضطراب در مبتلايان به OCD تفاوت معنيدار وجود دارد.
۳٫ بين اثربخشي طرحوارهدرماني با دارو درماني در کاهش نشانههاي افسردگي در مبتلايان به OCD تفاوت معنيدار وجود دارد.
۴٫ بين اثربخشي طرحوارهدرماني با دارودرماني در کاهش نشانههاي استرس در مبتلايان به OCD تفاوت معنيدار وجود دارد.
۵٫ بين اثربخشي طرحوارهدرماني با رفتاردرماني در کاهش نشانههاي اضطراب در مبتلايان به OCD تفاوت معنيدار وجود دارد.
۶٫ بين اثربخشي طرحوارهدرماني با رفتاردرماني در کاهش نشانههاي افسردگي در مبتلايان به OCD تفاوت معنيدار وجود دارد.
۷٫ بين اثربخشي طرحوارهدرماني با رفتاردرماني در کاهش نشانههاي استرس در مبتلايان به OCD تفاوت معنيدار وجود دارد.
۱-۶ تعريف نظري متغيرها:
اختلال وسواسي – جبري: اين اختلال با وسواسها و اجبارهايي مشخص ميشود که ايجاد پريشاني کرده و اغلب در عملکرد روزانه تداخل ايجاد ميکند. (DSM-IV-TR )
اضطراب: احساسي که با يک تجربه ذهني ناخوشايند و مبهم که با نگراني در مورد خطرها و اتفاقات ناگوار آينده و نشانههاي جسمي از جمله سردرد، طپش قلب، تعريق و بيقراري همراه است. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷)
افسردگي: احساس خلق افسرده که با کاهش انرژي و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بياشتهايي و افکار مرگ و خودکشي مشخص است. (کاپلان – سادوک ۲۰۰۷)
استرس: واکنش فيزيولوژيک بدن در مقابل هر تغيير، تهديد و فشار بيروني يا دروني که تعادل را بر هم زند. (هانس سليه)
رفتار درماني: استفاده از فنون و تکنيکهاي رفتاري در درمان بيماران
دارو درماني: استفاده از دارو براي درمان بيماران
طرحوارهدرماني: درماني نوين و يکپارچه که عمدتاً بر اساس بسط و گسترش مفاهيم و روشهاي درمان شناختي – رفتاري کلاسيک بنا شده است. اصول و مبناي مکتبهاي شناختي – رفتاري، دلبستگي گشتالتي، روابط شي، سازندهگرايي و روانکاوي در قالب يک مدل دزماني و مفهومي تلفيق شده است. (يانگ و همکاران ۱۹۹۹ و ۱۹۹۰)
۱-۷ تعريف عملياتي متغيرها:
اختلال وسواسي – جبري: تشخيص افراد مبتلا به OCD توسط روانپزشک يا روانشناس باليني
اضطراب: نمره اي که فرد در زيرمقياس اضطراب آزمون DASS21 کسب ميکند.
افسردگي: نمره اي که فرد در زير مقياس افسردگي آزمون DASS21 کسب ميکند.
استرس: نمره اي که فرد در زير مقياس استرس آزمون DASS21 کسب ميکند.
رفتار درماني: بيماراني که تحت درمان رفتاري مبتني بر اصول رفتاردرماني توسط روانشناس باليني قرار گرفتهاند.
دارو درماني: بيماراني که تحت درمان دارويي سروتونرژيک (کلوميپرامين، سرترالين، فلوکسيتين،
فلووکسامين، و سيتالوپرام) توسط روانپزشک قرار گرفتهاند.
طرحوارهدرماني: درماني که توسط پژوهشگر طبق کتاب طرحوارهدرماني و طرحوارههاي شناختي و
باورهاي بنيادين در مشکلات روانشناختي و با استفاده از راهنماي درمان اختلال وسواس در بيماران
وسواسي صورت گرفته است.
۲-۱تعريف:
اختلال وسواسي – جبري(OCD ) يک اختلال اضطرابي است که در آن ذهن فرد از افکار مهارنشدني و پايدار لبريز شده و فرد را مجبور به تکرار مجدد اعمال مشخصي مي کند که سبب درماندگي و اخلال در کارکردروزانهاشميشود.(ديويسون،نيلوکرنيک۲۰۰۴،۲:۱۸۸)
ويژگي اختلال وسواسي _ جبري علامت وسواسهاي فکري و عملي است که شدت آنها براي ايجاد ناراحتي قابل ملاحظه براي شخص کافي است.وسواسهاي فکري و عملي وقتگير بوده و به طور بارز در عملکرد روزمره و شغلي، فعاليتهاي اجتماعي معمول يا روابط تداخل ايجاد مي کند.بيمار مبتلا به OCD ممکن است دچار وسواس فکري، وسواس عملي يا شکل توأم آنها باشد.(سادوک و سادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
فکر وسواسي۲۰يک فکر، احساس، عقيده يا حس۲۱ مزاحم و تکرارشونده است. عمل وسواسي۲۲ رفتار خودآگاه، ميزان شده، تکراري نظير شمارش۲۳، يا اجتناب است. فکر وسواسي موجب افزايش اضطراب شخص مي شود. در حالي که انجام عمل وسواسي اضطراب را کاهش ميدهد. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
وقتي شخص در مقابل انجام عمل وسواسي مقاومت مي کند اضطراب افزايش مي يابد.شخص مبتلا به اختلال وسواسي – جبري معمولاً غيرمنطقي بودن افکار وسواسي خود را درک مي کند.هم اعمال وسواسي و هم افکار وسواسي براي بيمارخود ناهمخوان۲۴ شناخته مي شوند. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
۲-۲همهگيرشناسي:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شيوع اختلال وسواسي – جبري در طول عمر در جمعيت کلي ۲ تا ۳ درصد تخمين زده ميشود.بعضي از پژوهشگران تخمين زدهاند که بين بيماران سرپايي کلينيکهاي روانپزشکي ميزان شيوع اين اختلال تا ۱۰ درصد ميرسد.اين ارقام اختلال OCD را پس از فوبيها۲۵، اختلالات وابسته به مواد و اختلالات افسردگي۲۶ در رديف شايعترين تشخيصهاي روانپزشکي قرار مي دهند. مطالعات همهگيرشناسي در اروپا، آسيا و آفريقا اين نسبت را بين مرزهاي فرهنگي تأئيد کردهاند.(سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
بين بزرگسالان احتمال ابتلاء مرد و زن يکسان است؛ معهذا بين نوجوانها، پسرها بيشتر از دخترها به اختلال وسواسي – جبري مبتلا ميگردند.ميانگين سن شروع حدود ۲۰ سالگي است. هر چند در مردها سن شروع کمي پايينتر(حدود ۱۹ سالگي) از زنها (حدود ۲۲ سالگي) است. در مجموع تقريبا در دوسوم بيماران شروع علائم قبل از ۲۵ سالگي است. و در کمتر از ۱۵ درصد موارد علائم پس از ۳۵ سالگي شروع ميشود. (سادوکوسادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
اختلال وسواسي – جبري ممکن است در نوجواني يا کودکي، در مواردي حتي در ۲ سالگي شروع شود. افراد مجرد بيشتر از متاهلين به اختلال وسواسي – جبري مبتلا ميشوند،هرچند اين يافتهها احتمالاً بازتاب مشکل بيماران مبتلا به OCD در حفظ روابط است. اختلال وسواسي – جبري بين سياهپوستان کمتر از سفيدپوستان شايع است. هرچند تفاوت دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي ميتواند قسمت عمده اين اختلاف را توجيه کند تا تفاوت شيوع بين نژادها. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
۲-۳هماينديباسايراختلالات:
ابتلا به ساير اختلالات رواني در ميان بيماران دچار اختلال وسواسي – جبري شايع است. اختلال OCD با بسياري از اختلالات محور I و II در DSM همايندي دارد.(کرنيک و ديگران ۲۰۰۴،۲:۱۹۰)
ميزان شيوع مادام العمر دو اختلال افسردگي اساسي۲۷ و جمعيت هراسي۲۸در بيماران دچار اختلال وسواسي – جبري به ترتيب حدود ۶۷ و ۲۵ درصد است. بيشتر بيماران داراي نوعي اختلال خلقي۲۹ ثانوي بر وسواس بودهاند. ساير بيماريهاي روانپزشکي شايعي که در بيماران مبتلا به OCD به صورت همزمان۳۰پيدا ميشوند عبارتند از: اختلالات مصرف الکل، اختلال اضطراب فراگير۳۱، اختلال شخصيتي، هراس اختصاصي و اختلالات غذا خوردن. ميزان بروز اختلال توره۳۲در بيماران مبتلا به OCD 5 تا ۷ درصد است و سابقه تيک در۲۰تا۳۰درصداينبيمارانوجوددارد.(سادوکوسادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۲)
فرويد چنين ميانگاشت که اختلالات اضطرابي نشانگاني هستند که ماهيت آنها از يکديگر متفاوت است و پيرژانه،ترس هاي مرضي۳۳،حالت وحشتزدگي و تيکها را در طبقه گستردهتري با عنوان بيقراري اجباري۳۴ جاي مي داد. (راسموسن وايسمن۱۹۹۸) وي مي پنداشت که بي قراريهاي اجباري، ريشه در اختلال کلي تري با عنوان ضعف رواني۳۵دارد و علامت آن را نوعي ضعف اراده ارثي ميدانست. امروزه يافتههاي پژوهشي فرضيهپردازي ژانه را مبني بر ارتباط نزديک ميان اختلالات ياد شده را تأئيد ميکند.(گودمن ۱۹۹۲)
جدول۲-۱همايندي OCD با ساير اختلالات
محورIمحورIIاختلال توره
اختلال افسردگي اساسي
اضطراب

سوء مصرف الکل
اختلال سلوک۳۶
نقص توجه همراه با بيش فعالي۳۷
اختلال خوردن
ترس مرضي
هراساختلالات رشدي ويژه
اختلالات شخصيتي
۲-۴-۱تشخيصافتراقي:
رفتار وسواسي – جبري در تعداد زيادي از اختلالات روانپزشکي ديده ميشوند و درمانگر هنگام گذاشتن تشخيص OCD بايد اين اختلالات را کنار بگذارد. OCD شباهتي با اختلال شخصيت وسواسي – جبري دارد که با دغدغههاي وسواسي در رابطه با جزئيات کمالطلبي و ساير صفات شخصيتي مشابه همراه است. اما فقط در OCD سندرم کاملي از وسواسهاي عملي و فکري ديده ميشود و اين حالت در اختلال شخصيتوسواسي-جبريديدهنميشود.(سادوکوسادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۹)
علائم روانپريشي اغلب منجر به بروز افکار و رفتارهاي وسواسي ميشوند که تفکيک آنها از OCD با بصيرت اندک دشوار است. در OCD با بصيرت اندک وسواسهاي فکري به روانپريشي شباهت پيدا ميکند. نکات کليدي در افتراق OCD از روانپريشي:
۱٫ بيمار OCD تقريبا هميشه به ماهيت غير منطقي علائم خود وقوف دارد.
۲٫ .بيماري هاي روانپريشانه معمولاً با انواعي از خصوصيات ديگر همراه هستند که در OCD ديده نميشوند.(سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۹)
به همين ترتيب افتراق OCD از افسردگي مي تواند دشوار باشد.زيرا اين دو اختلال اغلب همراه هم بروز ميکنند و افسردگي اساسي غالباً با افکار وسواسي همراه است که گاهي به وسواسهاي فکري مشخصه OCD شبيه ميشوند. بهترين راه براي افتراق اين دو اختلال توجه به سير آنهاست. افکار وسواسي همراه افسردگي فقط در طول دوره افسردگي ديده مي شوند. اما در OCD واقعي علي رغم فروکش افسردگي تداومپيداميکنند.(سادوکوسادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۹)
تکانهها و تصاوير و افکار مزاحم ناراحت کننده و ناخواسته ويژگي مهم اختلالاتي مثل اختلال وسواسي – جبري و اختلال اضطراب منتشراند، اما در جمعيت عمومي سالم نيز وجود دارند. تفاوت بين OCD وGAD از اهميت برخوردار است. در مقايسه با وسواس، نگراني با جهتيابي شفاهيتر، واقعيتر و کمتر غيرارادي ميشوند. (لانگوز،فريستون ولادوکر۲۰۰۰،تارتر،بيدل و استنلي۱۹۹۲، ولز و موريسون۱۹۹۴)همچنين نگرانيها اغلب به وسيله راهاندازهاي قابل شناسايي آشکار ميشوند که مرتبط با تجارب واقعي و همراه با اجبارهاي آشکارند(کلارک و کلايبرن۱۹۹۷،تاليس و دسيلوا۱۹۹۲،ولز و موريسون۱۹۹۴)
مطابق تعريف راهنماي تشخيص و آماري اختلالات رواني نگراني ويژگي اختلال اضطراب تعميم يافته است و وسواسها ويژگي اصلي اختلال وسواسي – جبري محسوب ميشوند گرچه تشخيص افتراقي اين دو سخت نيست. (براون و همکاران۱۹۹۴)
برخي از اختلالها که به طور کلي اختلالهاي گسترده وسواسي – جبري ناميده ميشوند ممکن است در تشخيص افتراقي ايجاد مشکل نمايند.از جمله ترس از بدشکلي بدن، خودبيمارانگاري۳۸، کندن مو تکانهاي، اختلالهاي هذياني تکعلامتي، سندرم توره و اختلال کنترل تکانه (راسموسن و وايسمن ۱۹۹۲)
۲-۴-۲ تشخيص افتراقي از بيماري هايطبي:
شماري از اختلالات طبي اوليه ميتوانند علائمي کاملاً شبيهOCD ايجاد کنند. امروزه OCD را اختلال هستههاي قاعدهاي ميدانند واين ديدگاه منبعث از شباهت پديدارشناختي بين OCD ايديوپاتيک و اختلال شبه OCD است که با بيماريهاي هستههاي قاعدهاي همراه هستند نظير کره سيدنهام و بيماري هانتينگتون. (سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۹)
وقتي در بيماري که براي درمان روانپزشکي مراجعه کرده است به فکر تشخيص OCDهستيم بايد نشانههاي عصبي آسيبهاي هستههاي قاعدهاي را ارزيابي کرد. همچنين بايد توجه داشت که OCD بيشتر پيش از ۳۰ سالگي بروز مي کند و در صورت شروع اخير OCDدر افراد مسن تر بايد، فکر عوامل عصبي احتمالي دخيل در بروز اين علائم بود.(سادوک و سادوک ۲۰۰۷،۲:۱۸۹)
۲-۵علتشناسي:
در زمينه سببشناسي اختلال وسواسي – جبري دو نظريه مهم وجود دارد: نظريه زيستي و نظريه شناختي.
۲-۵-۱ عوامل زيستي(عوامل عصب – زيست شناختي):
مطالعات تصويرنگاري مغز نشان ميدهد که سه ناحيه از مغز که ارتباط نزديکي با يکديگر دارند، در اشخاص مبتلا به OCD فعاليت غيرعادي دارند: قشر حدقهاي – پيشاني(ناحيه اي از لوب پيشاني که درست بالاي چشمها قرار دارد)، هسته دمي(بخشي از عقدههاي پايه) و کمربند قدامي(ميکالف و بلين ۲۰۰۱)
وقتي که به اشخاص داراي OCD اشيايي را نشان ميدهند که معمولاً علائم را ايجاد ميکنند(مانند دستکش کثيف براي اشخاصي که از آلودگي ميترسند) فعاليت در اين سه ناحيه افزايش مييابد.(مک گواير و همکاران۱۹۹۴)در کل شواهد کم و بيش محکمي وجود دارد که علايم OCD با فعاليت بيش از حد در اين سه ناحيه مغز ارتباط دارد. مطالعات نشان ميدهند که وقتي علائم OCD به کمک دارويي يا روانشناختي کاهش مييابند نقايص عصب – زيستشناختي به حالت عادي باز ميگردد. (باکستر و همکاران۲۰۰۰)
انتقال دهندههاي عصبي۳۹:
دستگاه سروتونرژيک: کارآزمايي۴۰هاي باليني بسياري که بر روي انواع و اقسام داروها انجام شده،
مؤيد اين فرضيه است که نوعي کژتنظيمي۴۱ سروتونين در ايجاد علائم وسواس فکري و عملي در اين اختلال دخيل است. دادهها نشان ميدهند که داروهاي سروتونرژيک موثرتر از داروهايي هستند که بر ساير دستگاههاي نوروترانسميتري اثر ميگذارند.با اين حال هنوز روشن نيست که آيا سروتونين به عنوان علت OCD نقش دارد يا نه. در مطالعات باليني غلظت متابوليتهاي سروتونين(مثل۵-هيدروکسي ايندول استيک اسيد[۵-HIAA]) در مايع مغزي – نخاعي، محل اتصال پلاکت به ايميپرامين داراي هيدروژن۳ (که به محلهاي بازجذب سروتونين متصل مي شوند) و تعداد اين محلهاي اتصال، اندازهگيري شده و يافتههاي گوناگوني را در مورد اين مقادير در بيماران مبتلا به OCD گزارش دادهاند. در يکي از مطالعات غلظت ۵-HIAA در مايع مغزي- نخاعي پس از درمان با کلوميپرامين۴۲ کاهش يافت و اين مسئله سبب جلب توجهبهدستگاهسروتونرژيکشد.(سادوکوسادوک۲۰۰۷،۲:۱۸۹)
از ديدگاه عصب – روانشناختي فعاليت بيشتر نيمکره چپ در بيماران وسواسي تأکيد بيشتر آنها بر جزئيات را توجيه ميکند.(کاربر،آنانث و همکاران۱۹۸۹،باکستر و همکاران۱۹۸۷) چرا که نيمکره چپ در پردازش محرکهاي جزئي و نيمکره راست در پردازش محرک هاي کلي برتري دارد. (مارتين ۱۹۷۸، سرجنت۱۹۸۲، لمب،روبرتسون ونايت۱۹۹۰، اتو۱۹۹۲،فينک و همکاران۱۹۹۶)
مطالعات از وجود ارتباطي احتمالي ميان زيرمجموعهاي از مبتلايان به اختلالOCD و انواع خاصي از سندرمهاي تيک حرکتي يعني توره و تيکهاي حرکتي مزمن حکايت ميکنند. در بستگان مبتلايان به اختلال توره،تيکهاي حرکتي مزمن در مقايسه با بستگان افراد شاهد(صرف نظر از ابتلاي اين افراد بهOCD) به چشم ميخورد.اين داده ها از وجود يک ارتباط خانوادگي و شايد وراثتي ميان اختلال توره و تيکهاي حرکتي مزمن با برخي از موارد اختلالOCD حکايت مي کنند. .(سادوک – سادوک۲۰۰۷، ۲:۱۸۹)
۲-۵-۲ عوامل روانشناختي:
عوامل شناختي در وسواسهاي عملي:عدم اطمينان به حافظه
تبيين شناختي نوعي وسواس عملي – رفتار وارسي بيان ميکند که اين رفتار از نبود اطمينان به حافظه ناشي ميشود. يک فراتحليل اين مسئله را بررسي کرد که حافظه چقدر با وارسي در ۷۹۴ شرکت کننده در ۲۲ مطالعه رابطه دارد.(وودز و همکاران۲۰۰۲) اين تحليل آشکار کرد که اشخاص داراي علائم وارسي در يادآوري محرکهايي که در آزمايشها به آنها ارائه شده بود بدتر از اشخاص بدون اين علائم عمل کردند.با وجود اين، تحليل حاکي از آن بود که اشخاص دچارOCD بيش از حد نگران ضعف حافظه خود بودند. اين نگراني ميتواند باعث نبود اطمينان به حافظه شود که ميتواند به وارسي مکرر بيانجامد.(کرنيک و ديگران ۲۰۰۴،۲:۱۹۲)
۲-۵-۳عواملشناختيدروسواسهايفکري:
دست کم ۸۰ درصد مردم هرازگاهي افکار مزاحم کوتاه را تجربه ميکنند.آهنگي که در ذهن فرد نقش ميبندد، يا يک تصوير ذهني که فرد ترجيح ميدهد نبيند، اما بارها و بارها ظاهر ميشوند.(راچمن و دسيلوا ۱۹۷۸)
از آنجا که افکار مزاحم تا اين حد شايع هستند، بيشتر پژوهشهاي شناختي بر اين مسئله تمرکز داشتهاند که اين افکار چرا ادامه مييابند .به هرحال، تا وقتي که افکار مزاحم به قدري مقاوم نباشند که باعث ناراحتي يا اختلال واقعي شوندOCD تشخيص داده نميشوند. (کرنيک و ديگران ۲۰۰۴،۲:۱۹۲)
اشخاص دچار OCDممکن است سختتر از ديگران براي بازداري افکارشان تلاش کنند و با اين کار ممکن است وضعيت را در عمل بدتر کنند. چند محقق نشان دادند که اشخاص داراي OCD معمولاً گمان ميکنند فکر کردن درباره يک اتفاق ميتواند احتمال روي دادن آن را بيشتر کند. (راچمن۱۹۹۰)
اشخاص دچار OCD همچنين احتمال دارد احساس بسيار عميق مسئوليت در قبال رخدادها را توصيف کنند.(لادوکيور و همکاران۲۰۰۰) در نتيجه اين دو عامل آنها بيشتر احتمال دارد اقدام به بازداري فکرکنند. (سالکوسکيس۴۳ ۱۹۹۶)
شواهدي وجود دارد که نشان ميدهد بازداري فکر درOCD نقش دارد.يعني اشخاص دچارOCD در مقايسه با اشخاص بدون OCD دلايل بيشتري براي تلاش جهت بازداري افکار دارند. براي مثال کساني که عقيده دارند اگر به اتفاقات بد فکر کنند آن اتفاق روي خواهد داد، بيشتر احتمال دارد براي بازداري افکار تلاش کنند، و کساني که بازداري فکر بيشتري را گزارش ميدهند علائم وسواس را بيشتر گزارش ميکنند.(راسينوهمکاران۲۰۰۰)
اما پژوهشها نشان ميدهند که اشخاص دچار طيف وسيعي از اختلالهاي اضطرابي، نگرانند که اگر به اتفاقات بد فکر کنند، آن اتفاقات روي خواهد داد. بنابراين روشن نيست که آيا بازداري فکر به طور خاص تبييني درباره OCD در اختيار ميگذارند يا فقط به طور عام با اختلال هاي اضطرابي ارتباط دارند.(راسين و همکاران۲۰۰۰)
OCD به طور وسيعي مورد مطالعه قرار گرفته است و نقش عوامل شناختي به خوبي درک شده است. تئوريهاي شناختي – رفتاري پيشنهاد ميکنند که وسواس هاي فکري ريشه در افکار طبيعي دارند که اکثريت افراد تجربه ميکنند. (راکمن۱۹۹۳، سالکويکس۱۹۸۵،۱۹۸۹ ،۱۹۹۵، سالکوسکيس و فارستر۱۹۹۵)
نظريههاي شناختي اختلال وسواسي – جبري بر نقش اساسي باورهاي ناکارآمد در سبب شناختي و تداوم اين-اختلالتأکيدميکنند.(سالکوسکيس۱۹۸۵،ولز۲۰۰۰)
رويکرد شناختي مبتني بر تئوري طرحواره پيشنهاد مي کند که باورهاي مربوط به مسئوليت پذيري زياد براي پيشگيري از ضرر اساسي هستند.(سالکوسکيس۱۹۸۵)
مدل شناختي – رفتاري OCD به وسيله سوکمان و همکاران(۱۹۹۴) پيشنهاد شده است.نظريه پردازان پيشنهاد ميکنند که عوامل زير با نشانه هايOCD ارتباط دارند: الف) فراشناخت و نظريههاي ارزيابي (سالکوسکيس۱۹۸۵،۱۹۸۹،ولز و ماتيوز۱۹۹۴)؛ ب) طرحوارهها (بک،فريمن و ديويسون۲۰۰۴ ،يانگ۱۹۹۰)؛ ج) نظريه رشد (پياژه۱۹۶۰۴۴)؛ د) نقش تجربههاي دلبستگي (بالبي ۱۹۸۵،ليوتي۱۹۸۸۴۵)؛ و چ) مدل ساختاري ساختار هويت (گايدانو۴۶ و گايدانو وليوتي۱۹۸۵)
سوکمان و همکاران(۱۹۹۴) پيشنهاد ميکنند که طرحوارههاي چندگانه در اختلال وسواسي – جبري درگير هستند؛ به خصوص طرحوارههايي که به آسيبپذيري ادراک شده در مقابل خطر (باورهاي بنيادين و خاطرات هيجاني درباره خطر) ناتواني در تحمل ابهام، تغيير و موقعيتهاي جديد، ناتواني در تحمل هيجانهاي شديد و نياز بيش از اندازه به کنترل مربوط است. (ريزو و ديگران۱۳۹۰)
مدلهاي نظري که در تدوين رويکرد شناختي – رفتاري برايOCD مهم هستند توسط سالکوسکيس (۱۹۸۵،۱۹۸۹؛ سالکوسکيس، شفران، راچمن۴۷ و فريستون۱۹۹۹؛ راچمن۱۹۹۷، a1998،۱۹۹۸،۲۰۰۳) و گروه کاري شناختهاي وسواسي – جبري (۱۹۹۷،۲۰۰۱،۲۰۰۳،۲۰۰۵) توصيف شدهاند. (ريزو و ديگران۱۳۹۰)
در سال ۱۹۹۷ انجمن کارگروه شناختي وسواس فکري – عملي(OCCWG48) عوامل شناختي مطرح در رشد و تداوم اين اختلال را بدينگونه ذکر ميکند: مسئوليتپذيري زياد، باورهاي مربوط به اهميت افکار، باورهاي مربوط به اهميت کنترل افکار، بيش برآورد تهديد، عدم تحمل ترديد، بلا تکليفي و کمالگرايي.
* مسئوليت پذيري زياد: سالکوسکيس بر اين باور است که ارزيابي منفي افکار مزاحم منجر به احساس مسئوليت افراطي براي خطر يا پرهيز از آن ميشود و تلاشهايي که براي خنثي کردن افکار مزاحم انجام ميشود در شکلگيري اختلال نقش دارند.البته ارزيابي مسئوليت به همان اندازه در پيدايش محتواي افکار وسواسيومزاحممؤثرند.(سالکوسکيس۱۹۸۵،۱۹۸۹،۱۹۹۹)
چندين مسير را که ممکن است به ايجاد باورهاي ناکارآمد مسئوليتپذيري منجر شوند عبارتند از: تجربههاي دوران کودکي در رابطه با مسئوليتپذيري خيلي زياد يا خيلي کم، معيارهاي انعطافناپذير و رويدادهايي که در آن اقدام کردن يا عدم اقدام به اتفاقات بدي براي خود يا ديگران منجر شدهاند. (سالکوسکيس وديگران ۱۹۹۹)
* باورهاي مربوط به اهميت افکار: بيماران وسواسي معتقدند صرف حضور افکار به معني اهميت و معنيداري آنهاست.دامنه اي از اين باورها هم آشفتگي فکر – عمل است.(فرشمان ۴۹، رامسي۵۰، نيري۵۱۲۰۰۱، شفران،تردارسون۵۲،راچمن۱۹۹۶)
افکار مزاحم هنگامي به وسواس تبديل ميشوند که از لحاظ فردي مهم تلقي شوند و يا به عنوان يک تهديد ارزيابي شوند. افکار مزاحمي که به طور فاجعه باري تهديدکننده تعبير ميشوند، آنهايي هستند که براي سيستم ارزشي فرد مهم هستند.(راچمن۱۹۹۸)
* باورهاي مربوط به اهميت کنترل افکار: مبتلايان اغلب معتقدند که کنترل افکارشان هم لازم و هم ممکن است. (پوردون و کلارک۱۹۹۴،سالکوسکيس۱۹۸۵) اطلاعات مربوط به خودگزارشي دلالت بر اين دارد که بيماران کوششهاي فراواني براي سرکوب افکارشان ميکنند.(ابرامويتز۵۳،وايت سيد۵۴ و کالسي۵۵ ۲۰۰۳)
آنها کنترل افکار واقعي را کاملاً مشکل مييابند.(تولين۵۶ و ديگران۲۰۰۳) نتيجه نقص در کنترل افکار در خدمت افزايش اضطراب وسواسي است.(آبراموتيز،هملين۵۷،فوآ۵۸۲۰۰۲)
* بيش برآورد تهديد: افراد مبتلا ممکن است باورهاي پررنگي را درباره احتمال و اهميت حوادث آزاردهنده نشاندهند.(فوآ،کزاک۱۹۸۶،سالکوسکيس۱۹۸۵،وودز۵۹،فارست۶۰،استکتي۲۰۰۲)
طرحواره خودپنداره آسيبپذير به عنوان احساس شديد آسيبپذيري شخصي در مقابل تهديدهاي دروني و بيروني تعريف شده است (مانند بيماري،تصادفات و مشکلات بين فردي). رخدادهاي دروني که ممکن است به عنوان خطر يا تهديد ادراک شوند عبارتند از: احساسات،افکار،تصورات،تکانهها و هيجانها ( سوکمان ۶۱، پنياردوبک۲۰۰۱)
مفهوم طرحواره آسيبپذير با طرحواره دنيا به عنوان يک مکان خطرناک ارتباط دارد. طرحواره ناکارآمد آسيبپذيري عامل اصلي ارزيابي بيش از حد تهديد در واکنش به محرکهايي که به طور عيني خنثي هستند، درنظرگرفتهميشوند.(سالکوسکيس۱۹۸۵)
در بعضي موارد طرحواره آسيبپذيري ممکن است با مفهوم خودخطرناک مربوط باشد. اين موضوع ويژگي بيماراني است که به منظور اجتناب از فاجعه از چک کردن يا خنثي سازي استفاده ميکنند، يا از ترس از گسترش آلودگي يا بيماري به ديگران، شستوشوي زيادي انجام ميدهند و اجبارهاي عجيب و غريبي دارند. اين بيماران تصور ميکنند که ديگران در مقابل اعمال يا افکار خود آسيبپذير هستند و احساس مسئوليت ميکنند. (سالکوسکيس۱۹۸۵)
* کمالگرايي: اين کمالگرايي ميتواند مرتبط با محرک خارجي باشد مانند تکميل فرمها بدون حتي يک اشتباه يا مرتبط با محرک داخلي باشد، مثل نياز به تکرار يک عمل معمولي تا هنگامي که فرد احساس کند “دقيقا درست است” (لکمان۶۲، والکر۶۳، گوردن، پالس۶۴، کوهن۱۹۹۴). اين فرم آخر از کمالگرايي ممکن است با پديدار شناختي اختلالات تيک همپوشي داشته باشند. (ميگل۶۵ و ديگران۲۰۰۰)


پاسخ دهید