۲-۳۱ ضرورت بهداشت رواني در مدرسه۷۰
۲-۳۲ توصيه هاي براي ارتقاي سلامت رواني مدارس۷۰
۲-۳۳ يادگيري وبهداشت رواني۷۱
بخش سوم: پيشينه مطالعاتي۷۲
پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور:۷۳
پژوهشهاي انجام شده در خارج از کشور:۷۸
فصل سوم:۸۳
روش شناسي تحقيق۸۳
۳-۱ جامعه آماري۸۴
۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گيري۸۴
۳-۴ روش تحقيق:۸۴
۳-۴ ابزار اندازه گيري و روش جمع آوري اطلاعات۸۴
۱٫پرسشنامه سبک هاي حل مسئله:۸۵
۲٫پرسشنامه سلامت عمومي:۸۵
۳-۵ ابزار پژوهش۸۵
۳-۶ روش اجرا و نمره گذاري۸۵
فصل چهارم:۸۶
تجزيه و تحليل داده ها۸۶
۴-۱ مقدمه۸۷
۴-۲ استنباط فرضيه ها۸۸
فرضيه اصلي:بين سبک هاي حل مسئله با سلامت روان رابطه معناداري وجود دارد.۸۸
فرضيه اول:بين سبک هاي حل مسئله و افسردگي رابطه معناداري وجود دارد.۸۹
فرضيه دوم:بين سبک هاي حل مسئله و اضطراب رابطه معناداري وجود دارد.۹۰
فرضيه سوم:بين سبک هاي حل مسئله و سلامت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.۹۱
فصل پنجم:۹۲
نتيجه گيري و پيشنهادات۹۲
۵-۱ مقدمه۹۴

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۵-۲ نتيجه گيري فرضيات۹۴
۵-۳ محدوديت هاي پژوهش۹۵
۵-۴ پيشنهادات۹۶
منابع فارسي۹۷
Reference101
پرسشنامه سبک هاي حل مسئله۱۰۷
پرسشنامه سلامت روان۱۱۱
فصل اول:
کليات تحقيق
۱-۱ مقدمه
درک رفتارگراها از يادگيري بر پايه ي علت و معلول بود. در اين درک، رفتار به وسيله تقويت پيروي مي شود. فرايند حل مسئله را در چارچوب نظريه رفتارگرايي توضيح مي دهند. اين شامل مبادرت به موضوع با روشهاي متنوع مي شود تا زماني که راه حل موضوع پيدا شود. حل يک معماي منبتي توسط کودکان نشان مي دهد که اين يک رفتار حل مسئله است. همانطور که روان شناسي شناختي به صورت منظم ترقي کرده باشد، توجه و تلاش بيش تري معطوف شده نسبت به فرايندهاي ذهني يادگيري و حل مسئله. رويکرد اوليه شناختي براي شناسايي مراحل ذهني بود و از طريق آن اقدام براي حل مشکل(لائورا هاردين، ۲۰۰۲).
علم روان‌شناسي که در آغاز به جاي مطالعه سلامت روان به بررسي بيماري رواني مي پرداخت تا مدتها استعداد بالقوه آدمي براي رشد و کمال را ناديده مي گرفت. اما در سالهاي اخير، شمار روزافزوني از روان‌شناسان، به قابليت کمال و دگرگوني در شخصيت آدمي ايمان آورده اند. تصويري که روان‌شناسان مثبت گرا از طبيعت انسان به دست مي دهند خوش بينانه و اميد بخش است، زيرا آنها به قابليت گسترش، پرورش، شکوفايي و کمال انسان و تبديل شدن به آنچه در توان آدمي است، باور دارند.
نتايج پاره اي از تحقيقات (بورنشتاين، ۲۰۰۳) نشان داده اند که يکي از شاخص هاي مهم سلامت رواني، توانايي “حل مسئله” و “تصميم گيري” است. وي خاطر نشان مي سازد، “خود ارزيابي”، “خود پيروي” و تشخيص به موقع “موقعيت هاي مسئله دار” از جمله معيارهايي هستند که با واسطه آنها مي توان سطح رواندرستي افراد را برآورد کرد. نتايج تحقيقات ديگري (ميرفکسي و رس، ۱۹۹۰، يلسما و مونتامبو، ۱۹۹۰، ناکانو، ۱۹۹۱؛ هپنر و همکاران، ۱۹۹۵ و کاترين، والتر و گود، ۲۰۰۳)، به خوبي نشان داده اند که حل مسئله يکي از متغيرهاي مهم پيش بين براي سلامت رواني است.
۱-۲ بيان مسئله
افراد در ادراک و کسب دانش متفاوتند، ايده ها را به گونه اي متفاوت شکل مي دهند و به صورت متفاوت به تفکر مي پردازند و عمل مي کنند(کلب، ۲۰۰۴). افراد داراي تفاوت هاي فردي مهمي در زمينه مسائل شناختي هستند که در حل مشکلات و تصميم گيري به آنها اتکا مي کنند، يکي از اين ابعاد سبک هاي يادگيري هستند که در ميان اين طبقه بندي ها از جايگاهي مهم برخوردار است(نوروزي، ۱۳۸۷).
شناخت و درک مدل هاي مرتبط با سبک هاي يادگيري يکي از پيشرفت هاي اساسي روان شناسي در قرن بيستم است، در واقع سبک يادگيري روش ثابت يادگيرنده براي پاسخگويي و بکارگيري محرک هاي موجود در موقعيت يادگيري است. سلامت رواني هيچگاه با فهرست يا خصوصيات ثابت يا ويژگيهاي معين تعريف نشده است. طبق تعريف “فرهنگ روانشناسي آرتور (۱۹۸۵) ” واژه سلامت رواني براي افرادي به کار مي رود که عملکردشان در سطح بالايي از سازگاري هيجاني و رفتاري است و نه در مورد افرادي که صرفاً بيماري رواني ندارند. از نظر” کاپلان و سادوک (۱۹۸۹)” سلامت رواني آن حالت بهزيستي است که افراد قادر مي باشند براحتي درون جامعه شان عمل کنند و پيشرفتها و خصوصيات شخصي برايشان رضايت بخش باشد. سلامت روان قدرت آرام زيستن و با خود و ديگران در آرامش بودن است، آگاهي از درون احساسات خويشتن است، قدرت تصميم گيري در بحرانها و مقابله با فشارهاي زندگي است. در جوامع امروزي سلامت روان افراد در زمره خطر قرار دارد سخت رو بودن افراد در جامعه مي تواند يکي از عوامل تأثيرگذار بر روي سلامت روان افراد باشد که جاي بسي تأمل دارد. همه ي نظريه پردازان با وجود نظريه ها و مدل هاي متفاوت در زمينه سبک هاي يادگيري، توافق دارند که افراد به شيوه هايي متفاوت اطلاعات و تجارب را ادراک، سازماندهي، تحليل و پردازش مي کنند، يعني افراد يکسان به جهان نمي نگرند و هر فرد در مقايسه با ديگري ممکن است علايق و تمايلاتي متفاوت در سبک سادگيري داشته باشد(امامي پور، اسفندآباد، ۱۳۸۶).
در اين تحقيق با توجه به اينکه در هيچ تحقيق مشابهي به بررسي سبک هاي حل مسئله و سلامت روان به صورت دقيق پرداخته نشده است بنابراين اين تحقيق از لحاظ موضوع جنبه نوآوري دارد و ما در اصل به دنبال اين سؤال هستيم که آيا بين سبک هاي حل مسئله حل مسئله و سلامت روان رابطه معناداري وجود دارد يا خير متغييرهاي ما در اين تحقيق سبک هاي حل مسئله به صورت متغير ملاک و سلامت روان به صورت متغيير پيش بين است که خرده مقياس هاي سلامت روان عبارت است از افسردگي، اضطراب و سلامت اجتماعي.
۱-۳ اهميت و ضرورت تحقيق
اهميت اين تحقيق از اين جهت برجسته است که نتايج آن مي توانند کمک عمده اي در تدوين دکترين هاي لازم براي دستيابي به اصول پيشگيري و در نتيجه تأمين بهداشت رواني باشند. چه استفاده از سبک هاي حل مسئله سازنده و پرهيز از شيوه هاي حل مسئله غير سازنده، سبب کاهش احتمال بروز رويدادهاي تنيدگي زا گرديده و انرژي رواني را در مسير کنش وري مؤثرتر، متمرکز سازد.
۱-۴ اهداف تحقيق
۱-۴-۱ هدف هاي کلي
بررسي رابطه بين سبک هاي حل مسئله و سلامت روان دانش آموزان دوم دبستان پسرانه تربيتدر سال ۱۳۹۳
۱-۴-۲ هدف هاي جزئي
۱٫ بررسي رابطه بين سبک هاي حل مسئله و افسردگي دانش آموزان دوم دبستان پسرانه تربيت در سال ۱۳۹۳
۲٫ بررسي رابطه بين سبک هاي حل مسئله و اضطراب دانش آموزان دوم دبستان پسرانه تربيتدر سال ۱۳۹۳
۳٫ بررسي رابطه بين سبک هاي حل مسئله و سلامت اجتماعي دانش آموزان دوم دبستان پسرانه تربيتدر سال ۱۳۹۳
۱-۵ فرضيه هاي تحقيق
۱-۵-۱ فرضيه کلي
بين سبک هاي حل مسئله و سلامت روان رابطه معناداري وجود دارد.
۱-۵-۲ فرضيه هاي جزئي
۱٫ بين سبک هاي حل مسئله و افسردگي رابطه معناداري وجود دارد.
۲٫ بين سبک هاي حل مسئله و اضطراب رابطه معناداري وجود دارد.
۳٫ بين سبک هاي حل مسئله و سلامت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.
۱-۶ تعاريف علمي و عملياتي واژه ها
۱-۶-۱ تعاريف علمي:
حل مسئله:
حل مساله، راهبرد مقابله اي مهمي است كه توانايي و پيشرفت شخصي و اجتماعي را افزايش و تنيدگي و نشانه شناسي رواني را كاهش مي دهد (دزوريلا و شيدي،۱۹۹۲، به نقل از آقايوسفي و شريف، ۱۳۹۰).
سلامت روان:
سلامت روان مفهومي است که چگونگي تفکر، احساس و عملکرد ما را در مواجهه با موقعيت هاي زندگي نشان مي د هد و به درک ما از خود و زندگي مان بستگي دارد. همچنين بسته به ميزان برخورداري از سلامت روان عملکرد ما در کنترل استرس، برقراري ارتباط با ديگران، ارزيابي ها و انتخابمان متفاوت است. آنچه مسلم است حفظ سلامت روان نيز مانند سلامت جسم حائز اهميت است. شايد اقداماتي در اين زمينه صورت گيرد اما خدمات بهداشت روان عمدتا به گروه کوچکي ازافراد که مشکلات جدي و آشکار دارند اختصاص مي يابد و به همه کساني که از مشکلات طولاني رواني طولاني مدت رنج مي برند يا افرادي که معمولا افسردگي و اضطراب را تجربه مي کنند، کمک نمي کند. ممکن است تشخيص و ريشه يابي مشکلات مربوط به سلامت روان دشوار باشد اما متخصصان بهداشت روان با آگاهي از علائم، اين مشکلات را تشخيص مي دهند(محسني، ۱۳۸۹، ۳۳۰).
۱-۶-۲ تعريف عملياتي واژه ها:
حل مسئله:
نمراه اي است که آزمودني از پرسشنامه حل مسئله بدست مي آورد.
سلامت روان:
نمراه اي است که آزمودني از پرسشنامه GHQ سلامت روان بدست مي آورد.
فصل دوم:
ادبيات و پيشينه تحقيق
بخش اول: سبک هاي حل مسئله
۲-۱ سبک حل مسأله
افراد اغلب به اين دليل در مشکلي مي مانند که سرسختانه تنها يک راه حل را براي مشکل خود به کار مي برند، هنگامي که اين راه حل عمل نمي کند آنها با تلاش بيشتر و با همان راه حل، کارشان را ادامه مي دهند(واتز لاويک۱، ويکلند۲، و فيش۳، ۱۹۷۴). رشد تحقيقات درباره نقش واسطه اي ارزيابي و سبک شناختي در سال هاي اخير موجب گسترش و توسعه دانش و کاربرد اين نقش در عرصه سلامت روان گرديده است. يکي از جنبه هاي ارزيابي شناختي که در ادبيات تحقيق مطرح شده است سبک حل مسأله است (هپنر و پيترسن۴، ۱۹۸۲؛ نزو و پري۵ ۱۹۸۹) .
نزو ( ۱۹۸۷) سبک حل مسأله را بعنوان فرايندي شناختي- رفتاري تعريف مي کند که افراد بواسطه آن راهبردهاي موثري براي مقابله و کنار آمدن با موقعيت هاي مشکل زا در زندگي روزمره را شناسايي و کشف مي کنند.
هاگا (۱۹۹۵) شيوه حل مساله را وسيله اي مفيد براي مقابله با مشکلات موقعيتي تعريف مي کند که به صورت فرايندي شناختي يا رفتاري، انواع پاسخ هاي بالقوه مؤثر را به موقعيت هاي مشکل آفرين ارائه مي کند واحتمال انتخاب موثرترين پاسخ را از ميان اين راه حل هاي مختلف افزايش مي دهد(کسيدي و لانگ، ۱۹۹۶۶).
نزو( ۱۹۸۷) يک فرايند پنج مرحله اي را پيشنهاد مي کند که اگر به نحو مؤثري به کار گرفته شود، فرد نسبت به استرسورهاي بيروني مقاومت بيشتري نشان مي دهد و کمتر مستعد افسردگي خواهد شد (کسيدي و لانگ، ۱۹۹۶).
الف) موقعيت يابي مشکل۷ – تشخيص اين که مشکل وجود دارد.
ب) تعريف و فرمول بندي مسأله۸ – ارزيابي حيطه مشکل و تعيين اهداف واقع گرانه.
ج) ايجاد راه حل هاي گوناگون ۹ .
د) تصميم گيري۱۰ – انتخاب راه حلّي براي اجرا.
و) اجرا و ارزيابي راه حل انتخاب شده ۱۱ . نظارت و ارزيابي موفقيت هاي حاصله از انجام راه حل برگزيده شده و تقويت خود براي موفقيت ها.
بر طبق اين نظر حل مسأله مقدمتاً يک فرايند مقابله اي آگاهانه، منطقي، پر تلاش و هدفمند است که مي تواند توانايي فرد را براي مقابله سودمند با انواع وسيعي از موفقيت هاي استرس زا افزايش دهد (دزوريلا و چانگ۱۲، ۱۹۹۵). الگوي سبک حل مسأله با تأکيد بر نظريه سبک اسنادي افسردگي ابداع شده که مي توان آن را به طور گسترده اي در مورد فرايند استرس نيز به کار برد. در تحقيقاتي که در ادبيات روان شناسي بر روي عنوان حل مسأله، استرس و اختلالات عاطفي بين سال هاي ۱۹۹۱ – ۱۹۸۵ صورت گرفته است پيش از ۸۶ مطالعه متفاوت شناسايي گرديد که در تحقيقات اوليه توجه بر مهارت هاي حل مسأله۱۳ با استفاده از يک چارچوب مشخص رفتاري تأکيد بيشتري داشته است. هر چند در مطالعات اخير تاکيد از نگاه رفتاري به سوي فرايند شناختي با عنوان سبک هاي حل مسأله تغيير کرده است. با اين حال در ادبيات روان شناسي بين مفاهيم مهارت هاي حل مسأله و سبک هاي حل مسأله توافق کاملي وجود ندارد. نزو ( ۱۹۸۹) از شواهدي که از بررسي هاي خود به دست آورده بود اظهار مي دارد که سبک هاي حل مسأله يک مفهوم واحد نيست(نزو و دزوريلا، ۱۹۸۹).
در تأئيد اين يافته مطالعات هپنرو و پترسون (۱۹۸۲) و هپنر، کامپا و برونينگ ( ۱۹۸۷) نيز طبيعت چند بعدي ساخت حل مساله را شناسايي و تأئيد کرده است(کسيدي و لانگ، ۱۹۹۶). همچنين از شواهدي که از تحقيقات به دست آمد، مشخص شد که سبک هاي حل مسأله و طيفي از ساير متغيرها از قبيل سبک اسنادي، انگيزه پيشرفت، منبع کنترل، و واکنش هاي عاطفي در فرايند استرس مداخله دارند. مطالعات بيشتر نشان داد که بين اين متغيرها تعامل وجود دارد. براي نمونه ديکسون، هپنر واندرسون (۱۹۹۱) رابطه بين سبک حل مسأله، درماندگي و ميزان استرس وارده را با ميزان پيش بيني خودکشي دانشجويان دانشگاه در مطالعه خود به دست آوردند(کسيدي و لانگ، ۱۹۹۶).
تعداد زيادي از مطالعات سودمندي مداخلات حل مسأله را در چندين حوزه تأييد مي کنند. مثلاً دنهام۱۴ و آلمديا۱۵ (۱۹۸۷) گزارش مي کنند که ارتباطي عميقي بين مداخلات مهارت هاي حل مسأله و سازگاري رفتاري در کودکان وجود دارد(کسيدي و لانگ، ۱۹۹۶). دوبو۱۶ و همکارانش (۱۹۹۱) در بررسي بر روي کودکان دريافتند، که تغييرات مثبت در مهارت هاي حل مسأله اجتماعي۱۷ با تغييرات مثبت در شاخص هاي سازگاري در طي زمان ارتباط دارد. تيسديل و لارنس۱۸ ( ۱۹۸۶) در مرور ادبيات تحقيق نتيجه گرفتند که اين رويکرد در مورد کودکان ناسازگار، نوجواناني که اختلال هيجاني۱۹ دارند و بيماران روانپزشکي بزرگسال موفق بوده است و حاکي از اين است که مهارتهاي حل مساله به طور کلي پيش بيني کننده سازگاري موفقيت آميز در زندگي هستند(کسيدي و لانگ، ۱۹۹۶).
بررسي هاي همه جانبه گرد آوري شده توسط کسيدي و لانگ (۱۹۹۶) براي دستيابي به توصيف کامل به جاي مقايسه و هم چنين نقش يکپارچه کليه متغيرها در يک ساخت، طرح يک ساخت ، طرح يک مقياس چند عاملي را موجب شد. اين مطالعه دو هدف رادر نظر گرفت. ۱) جمع آوري ابعاد شناخته شده که عمدتاً در کارهاي هپنروپترسون (۱۹۸۲)، هپنرات، ال ( ۱۹۸۷- ۱۹۸۵)، نزو (۱۹۸۹ و ۱۹۸۷) منعکس شده بود. ۲) تدوين مقياس براي ارزيابي متغير فوق. نتيجه اين کار تهيه پرسشنامه سبک حل مسأله گرديد که در تحقيقات بعدي براي توضيح و روشن ساختن نقش سبک هاي شناختي در ارزيابي و پاسخ به استرس به کار رفته است(کسيدي و لانگ، ۱۹۹۶).
لازاروس ( ۱۹۶۶) اهميت مطالعه پاسخ به استرس و رشد يک چهارچوب تبادلي را در مطالعه نقش فرد در ارزيابي تهديد و مشکل همراه با استرسورها و مقابله فعال در مقابل آنها شناسايي کرد. بر طبق نظر لازاروس مقابله فرد، تلاش هاي شناختي و رفتاري جهت اداره تقاضاهاي بيروني يا دروني و تعارض هاي بين آنها است به نحوي که فرد ميزان تقاضاها را بيشتر از منابع خود ارزيابي مي کند. لذا تئوري مقابله، به فراتر از مفهوم خودکارآمدي وخودآگاهي۲۰ مي رود و بر ارزيابي شناختي بعنوان جزو ذاتي فرايند مقابله تاکيد مي کند(لازاروس،۱۹۹۱: به نقل از فرايدنبرگ).
در ادبيات تحقيق يک تمايز مهم، تمايز بين مقابله مساله مدار۲۱ با انواع ديگر مقابله است (فولکمن، ۱۹۸۴، فولکمن و لازاروس، ۱۹۸۵). افراديکه از مقابله مساله مدار استفاده مي کنند سبک هاي ويژه اي را رشد مي دهند که عبارت از رفتارهايي است که براي کاهش يا حذف مشکل مورد بحث طرح ريزي شده اند. بنابراين مقابله مساله مدار وسيله سودمندي براي کاهش عواطف منفي مانند افسردگي، اضطراب و خشم است (فولکمن و لازاروس، ۱۹۸۸). بر عکس افرادي که از مقابله هيجان مدار استفاده مي کنند تحت تاثير عواطفشان قرار مي گيرند. اين افراد در مجموعه اي از رفتارها درگير مي شوند که در ابتدا جهت کاهش يا حذف اين واکنشهاي هيجاني منفي طرح ريزي مي شوند، به جاي اينکه مستقيماٌ مشکلاتي که اين هيجانات منفي را ايجاد کرده اند هدف قرار دهند. چنين تلاشهايي جهت کاهش حالتهاي هيجاني غير سودمند هستند و اغلب حتي منجر به عواطف منفي بيشتري مي شوند (بلانک استين۲۲ فلت۲۳ و واتسون۲۴ ، ۱۹۹۲) .
ويندل۲۵ و ويندل (۱۹۹۴) نيز در بررسي سبک حل مسأله نوجوانان دريافتند که سبک مقابله هيجان مدار پيش بيني کننده خلق افسرده است. در نظر گرفتن چندين احتمال ممکن است به توضيح ارتباط قوي بين مقابله هيجان مدار و نشانه هاي افسردگي کمک کند: اول اينکه هم مقابله هيجان مدار و هم خلق افسرده با ويژگي هايي مانند نشخوارکردن ۲۶ يا سرزنش خود ۲۷ مشخص مي شوند. هم چنين ممکن است ارتباطشان تا حدي انعکاس ارتباط دو جانبه آنها با نوروزگرايي کلي يا عاطفه منفي۲۸ باشد(کارور، شاير و وينتراب۲۹، ۱۹۸۹؛ مک کير۳۰ و کوستا ۳۱، ۱۹۸۶). احتمال دوم اين است که نوجواناني که از مقابله هيجان مدار استفاده مي کنند ممکن است مستعد نشخوار در مورد استرسورها و عاطفه منفي همراه با اين استرسورها باشند، که بدينوسيله وجود احساسات افسردگي را تشديد و طولاني مي کند(نولن _ هوکسما، ۱۹۹۱).
۲-۲ ساختار شناختي حل مسأله
در سال هاي اخير پيگيريهاي منظم در مورد ساختار شناختي که درحل مسئله درگير است از طرف روان شناسان شناختي به عمل آمده است. در مدل هاي ارائه شده تأکيد زيادي بر دانش موجود در ساختار حافظه و نيز بسياري از شبکه هاي معنايي مربوط شده است. از جمله اين مدلهاي مي توان از مدل حافظه گرينو۳۲ نام برد که پيوند مستقيم ميان ساختار حافظه و حل مسئله را مطرح ساخت. بنابر ديدگاه وي حل مسئله، اطلاعات، تکنيک ها و ايده هائي را که مي دانيم و از تجربه گذشته به خاطر مي آوريم، به بازي مي گيرد. اين تجارب قبلي “محتوي حافظه” را تشکيل مي دهد ، با وجود اين حل مسئله مبين شکل منجر به فردي از پذيرش حافظه است چرا که يک راه حل اغلب از طريق تشکيل شبکه هاي ربطي و نه از طريق ذهني پيدا مي شود(سولسو، ۱۹۷۹ ؛ ترجمه: ماهر. ۱۳۷۱). مدل گرينو چهار چوبي فراهم مي آورد که خود واجد يک سري مراحل مي باشند، مراحلي که به عنوان پايه و اساس براي تحليل تکليف است. اين مدل تنها پاسخگوي مسائل خاصي است ودر مقابل مسائل عام فاقد کفايت است. حل مسئله دراين مدل، متضمن دو مرحله اصلي است که ممکن است آنها همزمان رخ دهند يا در يک زمينه با هم همپوشي داشته باشند(ساراسون، ۱۹؛ ترجمه: نجاريان، ۱۳۷۵).
۲-۳ مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرينو:
الف- ساخت يک شبکه (درخت)، شناختي که مسئله را باز مي نماياند.
ب- شناخت مجموعه اي از مناسبات ربط دهنده بين شبکه مسئله وشبکه مطلوب يا راه حل (شکل عمليات نخست (ساخت يک درخت شناسي) در حافظه رخ مي دهد. اين عمليات مشابه عمليات رياضي است. ساختاري که درحافظه شکل مي گيرد در يک فهرست سازمان يافته از متغيرهاست.
عمليات مرحله دوم: ساخت فهرست سازمان يافته اي از ارتباطات بين متغيرهاي مشخص و خصوصيات مطلوب است که راه حلي براي مسئله ايجاد مي کند، اين فرايند دوم با استفاده از اطلاعات حافظه معنايي جهت تغيير ساختاري که در حافظه وجود دارد انجام مي گيرد.

شکل ۵-۲ : باز نمايي شناختي مسئله از يک ساخت شناسي گرينو، ۱۹۷۳؛ به نقل از بهرامگيري، ۱۳۸۰).
حرف اصلي و اساسي گرينو اين است که آزمودني بايد به طريقي براي تبديل وضعيت موجود يا متغيرهاي داده شده به وضعيت مطلوب يا متغيرهاي ناشناخته راهي بيابد. مدل گرينو هنگامي جالبتر مي شود که او جعبه بازيابي اطلاعات مربوط را جدا مي کند و ميان مشکلاتي که متضمن انواع متفاوتي از بازيافت هستد تمايز قائل مي شود.
مسئله اي نظير اينکه “پرستوها به کجا رفته اند” مي تواند با بازيابي فرضيه هاي ذخيره شده اي مانند “پرستوها پرندگان مهاجر هستند” و “پرندگان مهاجر در زمستان به جنوب مي روند” حل شود.
به طور خلاصه مي توان گفت مدل گرينو يک چهار چوب مفهومي تدارک مي بيند که در درک و فهم فرايندهاي شناختي براي حل مسئله در زمينه پردازش اطلاعات بسيار مفيد است.
ميلر۳۳ و همکاران (۱۹۶۰) هم يک برنامه تحليل وسيله-هدف چند منظوره به نامه TOTE-TEST(آزمايش-عمل- آزمايش- خروج) پيشنهاد کرده اند که براي حل مسئله قابل استفاده است(سارمسون،۱۹۶۰، ترجمه: نجاريان، ۱۳۷۵).

شکل ۶-۲ : واحد TOTE ميلر و همکاران (۱۹۶۰، به نقل از ساراسون، ۱۹؛ ترجمه: نجاريان، ۱۳۷۵).
۲-۴ حل مساله و مؤلفه هاي فراشناختي
حل مسئله به عنوان يک ضرورت اساسي به مهارتهاي ذهني نياز دارد. اما وراي اين مهارتهاي ذهني، موارد ديگري نيز وجود دارند. گانيه( ۱۹۸۴؛ ترجمه: نجفي زند،۱۳۷۳) اين موارد را به شرح زير بر شمرده است:
۱- فرايندهاي تفکر که راهبردهاي شناختي ناميده مي شوند. راهبردهاي شناختي استفاده از متون مناسب (مهارت هاي ذهني) را در زمان و ترتيب درست، امکان پذير مي سازند.
۲- مجموعه اي از طرحواره ها يا عناصري از اطلاعات کلاس مربوط به مسئله که به طور معني دار با هم پيوند دارند به نظر مي رسد نوع طرحواره اي که يادگيرنده را قادر مي سازد تا افراد مساله را به شيوه معني دار به مفاهيم کلي تر ربط دهند، آن نوع دانشي است که در حل بسياري از مسائل مهم است (گاينه، ۱۹۸۴؛ ترجمه: نجمي زند، ۱۳۷۳).
تئوري شناخت اجتماعي پيشنهاد مي کند براي اين که احتمال عملکرد يادگيرندگان در خصوص استفاده از حل مسئله بالا رود آنها بايد:
۱٫ استرسورهايي را که با آنها برخورد مي کنند تشخيص دهند (درک موقعتيت).
۲٫ دانش ومهارت هاي لازم جهت اجراي مراحل فرايند حل مسئله را داشته باشند(توانايي رفتاري).
۳٫ باور کنند که استفاده از حل مسئله نتايج مفيدي دارد (نتايج انتظارات).
۴٫ ارزش بالاي توالي هاي مورد انتظار حل مسئله را دريابند(نتايج پيش بيني ها).
۵٫ براي اجراي مراحل فرايند حل مسئله به استعدادشان اعتماد داشته باشند(خودباوري).
۶٫ به خودشان جهت استفاده از مهارتهاي حل مسئله پاداش دهند(خويشتن داري).
(سولسو، ر. ل، ۱۹۷۹، ترجمه: ماهر، ۱۳۷۱).
در چند سال اخير پژوهشگراني نظير شيگما تسا و کاتسومي۳۴ (۱۹۹۳؛ به نقل از فلاول۳۵ ، ۱۹۸۵) در آموزش رياضي، به اهميت مؤلفه هاي فراشناختي در حل مسئله پي برده اند. ايشان معتقدند آگاهي نسبت به اهميت مؤلفه هاي شناختي و بالطبع تنظيم آنها نوعي و توانايي ذهني است که از شناخت متمايز مي گردد. اين توانايي ذهني فرا شناخت نام دارد و از مقاله نويسي حوزه علوم شناختي به شمار مي رود. فلاول (۱۹۸۵) در تعريف فراشناخت مي گويد فراشناخت هر گونه دانش يافعاليت شناختي است که موضوع آن فعاليت شناختي باشد يا اين که فعاليت شناختي را تنظيم نمايد(فاول ، ۱۹۸۵).
در واقع حل مسئله مهارت شناختي فوق العاده پيچيده اي است که در مقايسه با ساير فرايند هاي شناختي نظير زبان آموزي تشکيل مفهوم، مستلزم سطح بالاتري از پردازش اطلاعات است. اين فرايند سبب مي شود که توجه، ادراک، حافظه و ساير فرايندهاي پردازش اطلاعات به شيوه اي هماهنگ براي دستيابي به هدف بر انگيخته شوند، از اين رو نهايت حل مسئله حتي در مورد تکاليف و مسائلي که ساختار روشن و تعريف شده اي دارند به عنوان يکي از پيچيده ترين شکل هاي رفتار آدمي تلقي مي شود(نيول و سايمون۳۶، ۱۹۷۲).
۲-۵ حل مسئله/تصميم گيري
حل مسئله سطح عمده اي از مهارت شناختي است و تفکري است که از مجموعه نگرش ها، رفتارها و مهارت هايي که مي تواند آموخته شود تشکيل مي شود. اين بخش از مهارت هاي زندگي شامل دو فرايند حل مسئله است. ۱- فرايند خودکار يا اتوماتيک. ۲ – فرايند ارزيابي کننده، فرايند خودکار مربوط به روشي مي شود که افراد مسائل خودشان را از طريق راهبردهاي تجربه شده در گذشته حل مي کنند، فرايندهاي ارزيابي کننده رسمي تر و شکل يافته تر است و شامل شناسايي مشکل، ارائه راه حل ها، ارزيابي راه حل‌ها‌، انتخاب ها و تعيين پيامدهاي آن ها و در نهايت انتخاب يک روش مناسب به وسيله ي فرمول بندي يک طرح يا برنامه جهت حل مشکل مي باشد (فرانکنچت و بلاک ۳۷ ۱۹۹۵، به نقل از پيکلسمير ، هوپر و ديگران). به نظر گازدا ۳۸ اگر چه اصطلاح حل مسئله و تصميم گيري همراه با هم يک بُعد از مهارتهاي زندگي را تشکيل مي دهند اما بين آنها تمايز وجود دارد. اصطلاح حل مسئله در مورد اموري که داراي يک راه حل مناسب و مشخص هستند به کار مي رود. اما اصطلاح تصميم گيري بيشتر در مورد موقعيت هايي به کار مي رود که با موضوعات و مسائلي که راه حل مشخص و مناسب ندارند، سر و کار دارند(داردن و گازدا، ۱۹۹۶)۳۹٫
دزوريلا و گلدفريد۴۰ (۱۹۹۸) پنج مرحله را براي فرايند حل مسأله تعيين نموده اند. ۱ – تشخيص و درک کلي از مشکل. ۲ – شناسايي مشکل. ۳ – توليد راه حل هاي مختلف. ۴ – تصميم گيري . ۵ – اثبات يا تائيد راه حل .
در اکثر روش هاي تصميم گيري دو مرحله قابل تشخيص وجود دارد:
الف – بررسي کردن که شامل جمع آوري اطلاعات ، تعيين ارزش ها ، تعيين اهداف ، ايجاد راه حل هاي مختلف و ارزيابي آن ها است.
ب _ انتخاب و به کارگيري يک راه حل مناسب که شامل فرايند انتخاب راه حل عملي، به کارگيري و اقدام است.
(فريدمن ۱۹۸۹)۴۱ معتقد است که در همه سبک هاي تصميم گيري، سطوح مشخصي از تفکر و تصميم قابل مشاهده است. بنابراين دو مرحله در فرايند تصميم گيري به صورت ابعادي با سطوح متفاوت از پايين به بالا مطرح مي شوند.
* تفکر سطح پايين: فقدان تفکر و عدم توجه به مشکل است.
* تفکر سطح متوسط: تفکر سطحي درباره مشکل ، ارائه راه حل هاي متناوب و همچنين وابستگي منفعلانه به نظرات ديگران.
* تفکر سطح بالا: تفکر عميق در جهت شناخت مشکل ، انتخاب چندين راه حل، جهت ارائه راه حل نهايي و ارزيابي راه حل ها.
* تصميم گيري سطح پايين: از بين راه حل ها ، انتخابي صورت نمي گيرد و به معناي فقدان تصميم است .
* تصميم گيري سطح متوسط: يک راه حل انتخاب مي شود، اما سطح پاييني از احساس مسئوليت و تعهد وجود دارد و به معناي عدم ثبات تصميم است.
* تصميم سطح بالا: يک راه انتخاب مي شود و در عين حال ميزان بالايي از تعهد و مسئوليت در به کارگيري و انجام کامل و دقيق آن وجود دارد.
۲-۶ پيشينه مقابله
طي سالها “مقابله” دامنه اي از مضامين و مفاهيمي را کسب نموده که اغلب همتا با مفاهيمي چون تفوق۴۲، سازگاري۴۳ و دفاع۴۴ بوده است بنابراين پژوهشگراني که در اين حوزه ها کار کرده اند از تعاريف هاي متفاوتي استفاده کرده اند. هان (۱۹۷۷) اظهار کرد که مقابله تلاشي است که فرد جهت حفظ واقعيت انجام مي دهد هر چند اين توصيف بيان کننده رفتاري آشکار است که به فرد اجازه مي دهد تا احساس کنترل و موفقيت را در خود حفظ کند با اين حال اين ديدگاه خالي از اشکال نبود(رايس، ۱۹۹۲). به طور کلي، قبل از دهه ۸۰ و رواج اصطلاح “مقابله” روان شناسان ، زيست شناسان و زيست روان شناسان اصطلاح “تعادل يابي۴۵” و “سازگاري” را براي انسان و ساير جانداران را که در مواقع اضطراري و به خطر افتادن زندگي و تحريک شدن نيازهاي رواني/جسماني تلاش مي کردند که “سازوکارهاي سازگار شدن۴۶ ” را بيابند به کار برده اند. به عنوان مثال مي توان به سازو کارهاي دفاعي “من” در نظريه فرويد اشاره کرد که غالباً ناخودآگاه هستند. در اين نظريه، فرد در اثر کشمکش بين اميال دروني و مقررات بيروني، دچار اضطراب مي شود و براي رهايي يا مقابله با اين حالت دروني ناخوشايند، ا ز سازو کارهاي دفاعي مختلفي استفاده مي کند که در اکثر موارد موجب سازگاري، رشد و موفقيت مي شود(فرانکن، ۱۹۹۸).

البته اصطلاح “سازگاري” در اين موارد، از لحاظ مفهومي، کلي تر از اصلاح “مقابله” در نظريه هاي سليه ( ۱۹۷۴) و لازاروس (۱۹۸۰) و نيز قديمي تر است زيرا، پژوهش در زمينه مقابله، فقط به دهه ۸۰ بر مي گردد. ابتدا موس۴۷ (۱۹۷۵) پيرلين و اسکولر۴۸ (۱۹۷۸) و بعداً فولکمن و لازاروس (۱۹۸۰) به تحقيق پرداختند.
در سال ۱۹۸۰، فولکمن و لازاروس علاوه بر ارائه نظريه تبادلي استرس، به صورت گسترده و روشن به بررسي مقابله (شيوه ها، منابع و سازو کارهاي آن) پرداختند. در سال ۱۹۸۱، موس و بي لينگز ۴۹، برا ي اولين بار، دست به طبقه بندي شيوه هاي مقابله (با تأکيد روي پاسخ هاي مقابله اي) زدند. در سال ۱۹۸۶ مات ني۵۰ و همکارانش، سبک هاي مقابله را به صورت منسجم و با استفاده از نظريه فولکمن و لازاروس (۱۹۸۰) طبقه بندي کردند(رايس ،۱۹۹۲).
۲-۷ نظريه مقابله
مهمترين رويکرد در زمينه مقابله، نظريه تبادلي استرس لازاروس و فولکمن ( ۱۹۸۱) مي باشد
(کاوانا، ۱۹۹۹). استرس، فرايند تعامل فرد و محيط است. در واقع، استرس يا عامل آن چندان مهم نيست، بلکه ارزيابي و تفسير فرد از آن اهميت دارد. در صورتي که فرد آن را بالاتر از توان (و منابع) خود ارزيابي کند، استرس رخ مي دهد . اما بين عامل استرس و بروز پيامدهاي آن، لازاروس و معتقد است متغيرهايي مانند تجربه، روش ها و منابع مقابله بعلاوه ويژگي هاي شخصيتي دخالت مي کند (رايس،۱۹۹۲). فرد طي ارزيابي اوليه، ثانويه و باز ارزيابي ، با استرس مقابله مي کند. ارزيابي اوليه، يک نوع ارزيابي مقدماتي از موقعيت است (طبقه بندي و سنجش موقعيت استرس زا). ارزيابي ثانويه، در واقع، مهارت هاي مقابله و خواست هاي موقعتيتي را مي سنجند(به کارگيري فنون مقابله براي رويارويي با استرس). باز ارزيابي، بر اساس پسخوراند ناشي از تبادلات فرد و محيط (فرد و استرس) در طي ارزيابي اوليه و ثانويه، قرار دارد(لازاروس ۱۹۹۱) .
لازاروس و فولکمن ( ۱۹۸۴) در همين رويکرد دو روش مقابله را معرفي کردند :مقابله ابزاري و مقابله تسکين دهنده و به عبارت دقيقتر ، مقابله مسأله دار و مقابله هيجان مدار ، مقابله ابزاري (نظير حل مسأله) مستقيماً متوجه منبع تهديد است . مقابله تسکين دهنده ( نظير آرام سازي ) با هيجانات ناشي از منبع تهديد مقابله مي کند(رايس ، ۱۹۹۲) .
مسأله مدار: روشي يا مجموعه روشهايي است که طي آن فرد به منظور کاهش يا حذف پيامدهاي ناخوشايند استرس ، سعي مي کند بر عامل استرس تسلط يابد . مات ني و ديگران ( ۱۹۸۶). چند روش مسأله مدار را مشخص کردند که شامل مهار استرس۵۱، ساختار بندي۵۲ و مهارت هاي اجتماعي۵۳ مي شود. مهار استرس، شامل آگاه شدن از افزايش تنش و عوامل ايجاد کننده آن مي باشد.
ساختاربندي، شامل جمع آوري داده ها درباره عامل استرس، پرس و جو در زمينه منابع (حمايتي) موجود و طراحي روش هاي استفاده از آنها، مي باشد. مهارت هاي اجتماعي، شامل خود- ابرازي و صميميت ورزي۵۴ (شريدان و رادماچر، ۱۹۹۲) .
روش مقابله مسأله مدار موفق ، مستلزم استفاده بهينه از مؤلفه هاي شناختي عقلايي بودن ، انعطاف پذيري و دور انديشي است . مقابله مؤثر مستلتزم ارزيابي واقع بينانه و درست از عامل استرس منابع موجود مي‌باشد. البته ، روش مقابله اي مسأله مدار، صرفاً متوجه عامل استرس نيست. غالباً اين روش مستلزم عملي است که فرد بتواند آن را به خوبي به انجام برساند. براي مثال ، مطالعه قبل از امتحان( شريدان و رادماچر ، ۱۹۹۲) .
هيجان مدار: روش يا مجموعه روش هايي است که براي مهار واکنش هاي هيجاني مرتبط با عامل استرس به کار گرفته مي شود. براي مثال ، دانشجويي که در امتحان نمره پايين گرفته است ، ممکن است براي کاهش تنش ناشي از آن ، به جوک و يا بازي بپردازد . هر نوع روش مقابله اي مي تواند براي کاهش هيجانات ناخوشايند به کار گرفته شود. روش مقابله اي هيجان مدار، غالباً شامل باز ارزيابي است. اگر مشکل حل نشود، يک راه مهار تنش اين است که آنرا مجدداً ارزيابي کرد. براي اين کار ، فرد موقعيت خود را با ساير افراد مقايسه مي کند و ممکن است به اين نتيجه مي رسد که شرايط او خيلي هم بد نبوده است ( شريدان و رادماچر ، ۱۹۹۲) .
روش مقابله هيجان مدار، ممکن است بيماري زا ( ناسالم ) به نظر برسد. زيرا اين روش ، گاهي اوقات شامل خود – فريبي ۵۵ و تحريف واقعيت ۵۶ است. با اين وجود، همانطور که لازاروس ( ۱۹۸۳) متذکر شده است ، اندکي خيالبافي براي سلامتي روانشناختي لازم است. البته ، روش هاي سالمي براي مقابله با پريشاني هيجاني نظير کار ، ورزش ، فنون آرام سازي ، و شوخ طبعي ۵۷ وجود دارد(شريدان و رادماچر ، ۱۹۹۲ ؛ کاوانا ، ۱۹۹۹؛ رايس ۱۹۹۲۰).
اجتناب : به عقيده شريدان و رادماچر ( ۱۹۹۲) اجتناب (دوري عيني) از عامل استرس و انکار (دوري ذهني) عامل استرس ، جزو روش هاي مقابله اي هيجان مدار مي باشد. اما از آنجا که روش مقابله اي اجتنابي(۱) مستقيماً به مهار، حذف يا کاهش هيجانات ناخوشايند ناشي از استرس نمي پردازد و (۲) خود اين روش اشکال مختلف و متعددي دارد، شايد بهتر اين باشد که عنوان يک شيوه مقابله اي جداگانه به حساب آورد. به هر حال ، شيوه هاي روش هاي اجتناب (عيني و ذهني) از عامل استرس، زياد است. مانند تلفن زدن به يک دوست (روي آوردن به اجتماع)، خريد و خوردن تفريحي (روي آوردن به فعاليت ها) .
۲-۸ سبک هاي مقابله، تعاريف، طبقه بندي
الف: تعاريف : فولکمن و لازاروس( ۱۹۸۰) يک تعريف بسيار جامع از مقابله (به عنوان بخشي از نظريه تبادلي استرس) ارائه کرده اند. آنها ” مقابله ” را تمام تلاش هاي شناختي و رفتاري دانستند که براي کنترل ، کاهش يا تحمل خواست ها به کار گرفته مي شوند. اي خواست ها ۵۸ مي تواند دروني يا بروني باشد. خواست هاي دروني ، ممکن است پيامد ارزيابي هاي شناختي يا تعارض هاي عاطفي را منعکس سازد.
علاوه بر اين، مقابله، معمولاً، به يک يا دو پيامد کمک مي کند: مقابله يا درصدد تغيير رابطه بين “فرد” و “محيط” است يا در صدد کاهش ناراحتي و پريشاني عاطفي . باز ارزيابي شناختي که معناي يک حادثه را اصلاح مي کند، روشي است که طي آن فرد رابطه بين “فرد” و “محيط” است يا در صدد کاهش ناراحتي و پريشاني عاطفي . باز ارزيابي شناختي که معناي يک حادثه را اصلاح مي کند، روشي است که طي آن فرد رابطه بين “خود” و “محيط” را تغيير دهد (رايس ، ۱۹۹۲).
سه جنبه کليدي در تعريف لازاروس وجود دارد.
۱ – مقابله به جاي اينکه مقدمتاً ناشي از ويژگي هاي شخصيتي باشد وابسته به شرايط است .
۲ – راهبردهاي مقابله به دليل تلاش تعريف مي شوند و مشخصاً چيزي را که افراد در تعامل با محيط به صورت هدفمند انجام مي دهند را تبيين مي کند. توجه متمرکز بر تلاش است که ممکن است از اعمال يا شناخت هاي رفتاري باشد.
۳ – مقابله بعنوان يک فرايند نگريسته مي شود که به مرور زمان در طي يک مواجه ويژه تغيير مي کند. قبل از شروع اقدام به مقابله موقعيت ، پيامدها و … منابع حمايتي در دسترس بررسي و ارزيابي مجدد ( ثانويه ) مي شود. ( کوهن ۱۹۸۰) . ۵۹
بعد از آن، کنت مات ني و همکارانش ( ۱۹۸۶) نوشتجات روش هاي مقابله را بررسي کردند و توانستند تا حدودي تعريف لازاروس را بهبود بخشند. آنها ” مقابله ” را هر تلاش سالم يا ناسالم، آگاهانه يا ناآگاهانه مي دانند که عوامل استرس را تضعيف ، حدف يا از آن جلوگيري مي کند يا اثرات آن را به شيوه اي با حداقل آسيب، تحمل پذير مي سازد ( رايس ، ۱۹۹۲).


پاسخ دهید