۲-۱۴-۲-نقش شكر در ويفر۱۸
۲-۱۴-۳-نقش روغن در ويفر۱۸
۲-۱۵-حلوا۱۸
۲-۱۵-۱-حلوا در دين اسلام۱۹
۲-۱۶-تاثير حرارت بر آرد۱۹
۲-۱۷-قهوه اي شدن غير آنزيمي(ميلارد)۲۳
۲-۱۷-۱-مراحل انجام واکنش ميلارد۲۳
۲-۱۷-۲-اثر عوامل مختلف بر قهوه اي شدن غير آنزيمي۲۴
۲-۱۸-واکنش ميلارد در شيريني جات۲۴
۳-۱-مواد و تجهيزات مورد استفاده۲۶
۳-۲-روش ها۲۶
۳-۲-۱-فرايند تهيه حلوا۲۷
۳-۲-۲-آزمايشات شيميايي آرد۲۷
۳-۲-۲-۱-اندازه گيري رطوبت آرد۲۷
۳-۲-۲-۲- اندازه گيري خاکستر۲۸
۳-۲-۲-۳- اندازه گيري pH28
3-2-2-4-اندازه گيري چربي۲۹
۳-۲-۲-۵- عدد زلني۲۹
۳-۲-۲-۶- اندازه گيري گلوتن مرطوب۳۰
۳-۲-۲-۷- اندازه گيري اسيديته۳۰
۳-۲-۲-۸-اندازه گيري پروتئين به روش کجلدال۳۱
۳-۲-۳-آزمايشات فيزيکي آردگندم۳۲
۳-۲-۳-۱- اندازه گيري فعاليت آبي۳۲
۳-۲-۳-۲-بررسي رنگ نمونه آرد۳۲
۳-۲-۴-آرد تفت داده شده۳۳
۳-۲-۵- روغن + آرد تفت داده شده۳۳
۳-۲-۶-پخت آخر۳۳
۳-۲-۶-۱-بافت سنجي۳۴
۳-۲-۶-۲- ارزيابي حسي۳۵
۳-۲-۷-اضافه کردن گلوتن به نمونه حلوا۳۵
۳-۲-۸- طرح آماري و روش آناليز نتايج۳۶
۴-۱- خصوصيات شيميايي آرد گندم۳۷
۴-۲- خصوصيات شيميايي آرد گندم در طي حرارت‏دهي۳۷
۴-۳- نتايج آزمون‌هاي ارزيابي نمونه‏هاي حلواي توليدي در مرحله اول (بررسي تأثير ميزان بريکس شربت و روغن)۳۸
۴-۳-۱- رطوبت۳۸
۴-۳-۲- فعاليت آبي۴۱
۴-۳-۳- بافت۴۴
۴-۳-۳-۱- سختي۴۴
۴-۳-۳-۲- صمغيت۴۷
۴-۳-۳-۳- چسبندگي۵۰
۴-۳-۳-۴- پيوستگي۵۳
۴-۳-۳-۵- قابليت جويدن۵۶
۴-۳-۳-۶- فنريت۵۹
۴-۳-۴- مؤلفه‏هاي رنگي۶۲
۴-۳-۴-۱- مؤلفه رنگي L*62
4-3-4-2- مؤلفه رنگي a*65
4-3-4-3- مؤلفه رنگي b*68
4-3-5- خصوصيات حسي۷۱
۴-۳-۵-۱- طعم و مزه۷۱
۴-۳-۵-۲- آروما۷۴
۴-۳-۵-۳- رنگ۷۷

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۴-۳-۵-۴- احساس دهاني۸۰
۴-۳-۵-۵- پذيرش کلي۸۳
۴-۴- نتايج آزمون‌هاي ارزيابي نمونه‌هاي حلواي توليدي در مرحله دوم (بررسي تأثير افزودن گلوتن)۸۶
۴-۴-۱- رطوبت۸۷
۴-۴-۲- فعاليت آبي۸۸
۴-۴-۳- بافت۹۰
۴-۴-۳-۱- سختي۹۰
۴-۴-۳-۲- صمغيت۹۱
۴-۴-۳-۳- چسبندگي۹۳
۴-۴-۳-۴- پيوستگي۹۴
۴-۴-۳-۵- قابليت جويدن۹۵
۴-۴-۳-۶- فنريت۹۷
۴-۴-۴- مؤلفه‏هاي رنگي۹۸
۴-۴-۴-۱- مؤلفه رنگي L*98
4-4-4-2- مؤلفه رنگي a*99
4-4-4-3- مؤلفه رنگي b*101
4-4-5- خصوصيات حسي۱۰۲
۴-۴-۵-۱- طعم و مزه۱۰۲
۴-۴-۵-۲- آروما۱۰۴
۴-۴-۵-۳- رنگ۱۰۵
۴-۴-۵-۴- احساس دهاني۱۰۷
۴-۴-۵-۵- پذيرش کلي۱۰۸
فصل پنجم۱۱۰
۵-۱- ارزيابي نتايج آزمون‏هاي نمونه‌هاي حلواي توليدي در مرحله اول (بررسي تأثير ميزان بريکس شربت و روغن)۱۱۰
۵-۱-۱- رطوبت۱۱۰
۵-۱-۲- فعاليت آبي۱۱۱
۵-۱-۳- بافت۱۱۱
۵-۱-۴- مؤلفه‏هاي رنگي (Lab)113
5-1-5- خصوصيات حسي۱۱۴
۵-۲- ارزيابي نتايج آزمون‏هاي نمونه‏هاي حلواي توليدي در مرحله دوم (بررسي تأثير ميزان گلوتن)۱۱۵
۵-۲-۱- رطوبت۱۱۵
۵-۲-۲- فعاليت آبي۱۱۶
۵-۲-۳- بافت۱۱۶
۵-۲-۴- مؤلفه‏هاي رنگي (Lab)117
5-2-5- خصوصيات حسي۱۱۸
۵-۳- نتيجه‏گيري۱۱۸
۵-۴-پيشنهادات۱۱۹
منابع و مآخذ۱۲۰
الف- منابع فارسي۱۲۰
ب- منابع خارجي۱۲۳
Abstract128
فهرست
عنوان صفحه
جدول ۲-۱-مقدار پروتئين مورد نياز در محصولات فرآورده هاي آرد گندم۸
جدول۴-۱- خصوصيات شيميايي آرد گندم.۳۷
جدول۴-۲- خصوصيات شيميايي آرد گندم در طي فرآيند حرارت‏دهي.۳۸
جدول ۴-۳- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان رطوبت نمونه‏هاي حلوا۳۹
جدول ۴-۴- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان رطوبت نمونه‏هاي حلوا.۴۱
جدول ۴-۵- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان فعاليت آبي نمونه‏هاي حلوا۴۲
جدول ۴-۶- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان فعاليت آبي نمونه‏هاي حلوا۴۴
جدول ۴-۷- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان سختي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۴۵
جدول ۴-۸- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان سختي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۴۷
جدول ۴-۹- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان صمغيت نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۴۸
جدول ۴-۱۰- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان صمغيت نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي.۵۰
جدول ۴-۱۱- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان چسبندگي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۵۱
جدول ۴-۱۲- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان چسبندگي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۵۳
جدول ۴-۱۳- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان پيوستگي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۵۴
جدول ۴-۱۴- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان پيوستگي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۵۶
جدول ۴-۱۵- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان قابليت جويدن نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۵۷
جدول ۴-۱۶- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان قابليت جويدن نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۵۹
جدول ۴-۱۷- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان فنريت نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۶۰
جدول ۴-۱۸- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان فنريت نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۶۲
جدول ۴-۱۹- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان مؤلفه L* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۶۳
جدول ۴-۲۰- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان مؤلفه L* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۶۵
جدول ۴-۲۱- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان مؤلفه a* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۶۶
جدول ۴-۲۲- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان مؤلفه a* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۶۸
جدول ۴-۲۳- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان مؤلفه b* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۶۹
جدول ۴-۲۴- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان مؤلفه b* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۷۱
جدول ۴-۲۵- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان امتياز طعم و مزه نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۷۲
جدول ۴-۲۶- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان امتياز طعم و مزه نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۷۴
جدول ۴-۲۷- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان امتياز آروما نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۷۵
جدول ۴-۲۸- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان امتياز آروما نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۷۷
جدول ۴-۲۹- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان امتياز رنگ نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۷۸
جدول ۴-۳۰- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان امتياز رنگ نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۸۰
جدول ۴-۳۱- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان امتياز احساس دهاني نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۸۱
جدول ۴-۳۲- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان امتياز احساس دهاني نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۸۳
جدول ۴-۳۳- آناليز واريانس تأثير بريکس شربت و ميزان روغن بر ميزان امتياز پذيرش کلي نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۸۴
جدول ۴-۳۴- تأثير متقابل ميزان بريکس شربت و مقدار روغن بر ميزان امتياز پذيرش کلي نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۸۶
جدول ۴-۳۵- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان رطوبت نمونه‏هاي حلوا۸۷
جدول ۴-۳۶- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان فعاليت آبي نمونه‏هاي حلوا۸۹
جدول ۴-۳۷- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان سختي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۰
جدول ۴-۳۸- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان صمغيت نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۲
جدول ۴-۳۹- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان چسبندگي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۳
جدول ۴-۴۰- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان پيوستگي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۴
جدول ۴-۴۱- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان قابليت جويدن نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۶
جدول ۴-۴۲- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان فنريت نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۷
جدول ۴-۴۳- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان مؤلفه L* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۹۸
جدول ۴-۴۴- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان مؤلفه a* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۱۰۰
جدول ۴-۴۵- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان مؤلفه b* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۱۰۱
جدول ۴-۴۶- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان امتياز طعم و مزه نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۱۰۳
جدول ۴-۴۷- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان امتياز آروما نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۱۰۴
جدول ۴-۴۸- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان امتياز رنگ نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۱۰۵
جدول ۴-۴۹- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان امتياز احساس دهاني نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۱۰۷
جدول ۴-۵۰- آناليز واريانس تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان امتياز پذيرش کلي نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۱۰۹
فهرست
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- بررسي تشکيل اکريل آميد در حرارت هاي ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۲۰ درجه سانتي گراد در زمان ۶۰ دقيقه.۲۱
شکل ۳-۶-تصوير دستگاه اندازه گيري فعاليت آبي۳۲
شکل ۳-۸-تصوير دستگاه بافت سنج۳۴
شکل ۳-۹- فرم مورد استفاده در ارزيابي حسي۳۵
شکل ۴-۱- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان رطوبت نمونه‏هاي حلوا.۴۰
شکل ۴-۲- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان فعاليت آبي نمونه‏هاي حلوا۴۳
شکل ۴-۳- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان سختي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۴۶
شکل ۴-۴- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان صمغيت نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي.۴۹
شکل ۴-۵- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان چسبندگي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۵۲
شکل ۴-۶- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان پيوستگي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۵۵
شکل ۴-۷- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان قابليت جويدن نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۵۸
شکل ۴-۸- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان فنريت نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۶۱
شکل ۴-۹- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان مؤلفه L* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۶۴
شکل ۴-۱۰- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان مؤلفه a* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۶۷
شکل ۴-۱۱- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان مؤلفه b* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۷۰
شکل ۴-۱۲- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان امتياز طعم و مزه نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۷۳
شکل ۴-۱۳- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان امتياز آروما نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۷۶
شکل ۴-۱۴- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان امتياز رنگ نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۷۹
شکل ۴-۱۵- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان امتياز احساس دهاني نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۸۲
شکل ۴-۱۶- تأثير مستقل ميزان بريکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر ميزان امتياز پذيرش کلي نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۸۵
شکل ۴-۱۷- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان رطوبت نمونه‏هاي حلوا۸۸
شکل ۴-۱۸- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان فعاليت آبي نمونه‏هاي حلوا۸۹
شکل ۴-۱۹- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان سختي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۱
شکل ۴-۲۰- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان صمغيت نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۲
شکل ۴-۲۱- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان چسبندگي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۳
شکل ۴-۲۲- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان پيوستگي نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۵
شکل ۴-۲۳- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان قابليت جويدن نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۶
شکل ۴-۲۴- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان فنريت نمونه‏هاي حلوا در آزمون بافت‏سنجي۹۷
شکل ۴-۲۵- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان مؤلفه L* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۹۹
شکل ۴-۲۶- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان مؤلفه a* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۱۰۰
شکل ۴-۲۷- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان مؤلفه b* نمونه‏هاي حلوا در آزمون رنگ‏سنجي۱۰۲
شکل ۴-۲۸- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان امتياز طعم و مزه نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۱۰۳
شکل ۴-۲۹- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان امتياز آروما نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۱۰۴
شکل ۴-۳۰- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان امتياز رنگ نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۱۰۵
شکل ۴-۳۱- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان امتياز احساس دهاني نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۱۰۸
شکل ۴-۳۱- تأثير افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر ميزان امتياز پذيرش کلي نمونه‏هاي حلوا در آزمون حسي۱۰۹
چکيده
حلوا يکي از فرآورده هاي آرد گندم و عنوان عمومي دسته اي از خوراك هاي روزانه و آئيني در جهان اسلام مي باشد. حلوا در ايران با وجود پتانسيل بالا در تنوع و ايجاد ارزش افزوده تا به امروز توليد صنعتي نشده است و هدف از انجام اين تحقيق بررسي فرمولاسيون حلواي آرد گندم و فاکتورهاي توليد وکيفي و مطالعه اثر کيفيت گلوتن آرد بر روي بافت حلواي آرد گندم بود. مواد تشکيل دهنده شامل آرد گندم، شكر، روغن، آب مي باشد. در اين تحقيق ابتدا اثر افزودن شربت با بريكس متفاوت (۴۰، ۵۰ و ۶۰ ) و سطوح مختلف روغن (۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصد) بر ميزان رطوبت، فعاليت آبي، بافت (سختي، صمغيت، چسبندگي، پيوستگي، قابليت جويدن و فنريت)، مؤلفه‏هاي رنگي و ويژگي‏هاي حسي (طعم و مزه، آروما، رنگ و پذيرش کلي) نمونه‏هاي حلواي توليدي مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين بخش نتايج نشان داد که با افزايش بريکس شربت از ميزان رطوبت و فعاليت آبي کاسته و بر ميزان سختي، صمغيت، چسبندگي و قابليت بافت و همچنين مؤلفه رنگي a* افزوده شد و همچنين با افزايش ميزان روغن در فرمولاسيون اوليه حلوا، افزايش رطوبت و مؤلفه رنگي L* مشاهده گرديد و ميزان سختي، صمغيت، چسبندگي و قابليت بافت کاهش داده شد. نمونه حاوي شربت با بريکس ۵۰ و سطح ۷۰ درصد روغن داراي بيشترين ميزان پيوستگي و فنريت بود و در کل بالاترين امتياز پذيرش کلي به نمونه‏هاي حاوي شربت با بريکس ۵۰ و در دو سطح ۶۵ و ۷۰ درصد روغن تعلق گرفت. از اين رو با در نظر گرفتن صرفه اقتصادي جهت توليد، نمونه حاوي شربت با بريکس ۵۰ و سطح ۶۵ درصد روغن به عنوان بهترين نمونه و شاهد جهت انجام مرحله دوم اين پژوهش که هدف ارزيابي سطوح متفاوت گلوتن (۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد) بر خواص کمي و کيفي حلوا بود، انتخاب گرديد. نتايج مرحله دوم بيانگر افزايش ميزان رطوبت، فعاليت آبي، پيوستگي بافت و مؤلفه رنگي L* نمونه‏هاي توليدي با افزايش سطح گلوتن در فرمولاسيون اوليه بود و نمونه حاوي ۱۰ درصد گلوتن داراي کمترين ميزان سختي و قابليت جويدن بافت و مؤلفه رنگي a* بود و بالاترين امتياز حسي را به لحاظ طعم و مزه، آروما، رنگ و پذيرش کلي از جانب ارزيابان حسي کسب نمود. در نهايت با توجه به نتايج مرحله اول و دوم پژوهش، نمونه حاوي شربت با بريکس ۵۰، روغن ۶۵ درصد و گلوتن ۱۰ درصد به عنوان نمونه نهايي با بهترين کميت و کيفيت معرفي مي‏گردد.
کلمات کليدي : حلوا، روغن، شربت ساکارز، گلوتن، بافت
فصل اول
مقدمه
۱-۱-مقدمه
گندم از نظر سطح زير كشت و مقدار برداشت، از مهم ترين محصولات كشاورزي ايران است. ايران با وجود سهم يك درصدى از جمعيت حدود ۲/۵ درصد گندم جهان را مصرف مى كند. از نظر آمارهاي بين‌المللي، ايران هشتمين مصرف کننده گندم در دنيا است که بخش عمده آن به صورت نان مصرف مي‌شود. به جز نان كه معمول ترين نوع استفاده از گندم به حساب مي آيد، اين محصول در تهيه ي فرآورده هاي ديگري مانند رشته، ماكاروني، انواع شيريني وغيره به كار مي رود. گندم روزانه بخش عمده اي از انرژي، پروتئين، املاح معدني و ويتامين هاي گروه مورد نياز مردم جهان را تامين مي‌کند و به دليل اهميتي كه فرآورده هاي گندم در الگوي مواد غذايي مردم ايران دارد حدود ۴۰ الي ۴۵ درصد كالري و ۵۰ درصد پروتئين مورد نياز روزانه هر فرد را تامين مي نمايد. (فصيحي ۱۳۸۸)
خوردن ۵ وعده غذايي در روز بسيار مهم است که شامل صبحانه، نهار، شام و دو ميان وعده مي باشد. وقتي وعده هاي غذايي حفظ شود قند خون تنظيم مي شود و عملكرد ذهني بهتر است و شخص ديرتر خسته مي شود و عصباني نمي شود و واكنش روحي مناسبت تري دارد. که به خصوص خوردن ميان وعده براي خانم هاي باردار و شير ده، کودکان و افراد لاغر بسيار توصيه مي شود. از اين ميان وعده ها به ميوه، شير، کيک، بيسکوئيت مي توان اشاره کرد. (عبدي، ۱۳۹۲)
يكي از فرآورده هاي آرد گندم كه به عنوان ميان وعده هم مي توان از آن استفاده كرد حلوا مي باشد. حلوا عنوان عمومي دسته اي از خوراك هاي روزانه و آئيني در جهان اسلام مي باشد و مصرف آن از ابتدا جنبه عرفي وصحه داشته و به تدريج جنبه آئيني و شعائري پيدا كرده است. در ۴ زبان فارسي، عربي، اردو، تركي به صورت يكسان واژه ي حلوا به كار مي رود.
منشا زماني و مكاني ابداع اين گونه گسترده از خوراك معلوم نيست اما معلوم است كه طبخ و مصرف انواع حلوا در ايران بيش از اسلام رايج بوده است و در دوران قاجار دوازده گونه حلوا معرفي شده است.
مواد تشكيل دهنده حلوا شامل آرد گندم، شكر، روغن، آب مي باشد كه تنوع بسياري در رنگ و طعم آن وجود دارد اين محصول در مناطق مختلف بر حسب سنت و يا نياز و يا امکانات داراي روشها و فرمولهاي مختلف مي باشد. و با کمي تغيير در روش توليد محصول، تغيير نام مي يابد. كه مي توان به حلوارده، حلواي عماني، حلواي هويج، حلواي گل سرخ، حلواي جوانه گندم، حلواي قهوه، حلواي رنگينك، تر حلوا، حلواي سنتي آرد گندم، حلواي زنجبيلي اشاره کرد.
همان طور که مي دانيم حلوا ارده؛ کيک؛ بيسکوئيت، ويفر و ديگر فرآورده هاي آرد گندم به توليد صنعتي رسيده اما حلوا در ايران با وجود پتانسيل بالا در تنوع و ايجاد ارزش افزوده تا به امروز توليد صنعتي نشده است.
يکي از مشکلات موجود در اين مسير عدم وجود فرمولاسيون ثابت براي توليد و همچنين عدم تعيين فاکتورهاي توليد و کيفي آن مي باشد عوامل مختلفي در کيفيت توليد حلوا موثرند.
بر همين اساس به منظور صنعتي نمودن فرآيند توليد، هدف از انجام تحقيق، بررسي فرمولاسيون و فاکتورهاي فرآيندي شامل دما، زمان پخت و غلظت شربت مورد استفاده در کيفيت توليد حلواي آرد گندم و مطالعه اثر کيفيت گلوتن آرد بر روي بافت حلواي آرد گندم تعيين گرديد.
فصل دوم
کليات و مروري بر پژوهش هاي پيشين
۲-۱-تاريخچه گندم
منشأ گندم به درستي روشن نيست، هرودوت مورخ معروف يوناني که يادداشت هايي از يک پيشواي مذهبي کلده را جمع آوري کرده، از مطالعه آنها به اين نتيجه رسيده که گندم در زمان حکومت کلده و آشور و پيش از آن در بين النهرين به طور وحشي مي روييده است، او درپنج قرن پيش از ميلاد در نوشته هاي خود روش خرد کردن گندم و تهيه نان در مصر را شرح داده است. کاوش هاي باستان شناسي اخير نشان داده است که گونه هاي گندم وحشي از حدود ۱۵۰۰۰ سال پيش از ميلاد در مصر و بين النهرين مي روييده است. دانه هاي گندم همراه با موميايي هاي فراعنه مصر از اهرام اين کشور به دست آمده است. استرابون مورخ معروف معتقد است که نوعي گندم وحشي از سواحل رود سند به دست آمده، لينه گندم را متعلق به کوه هاي اورال و اديسه آن را از سيسيل مي داند، به هر حال بيشتر پژوهشگران منشأ گندم را جنوب غربي آسيا دانسته اند و تا آنجا که به کشور عزيزمان مربوط مي شود نمونه هاي گندم در کاوش هاي باستان شناسي دامغان کشف شده که نشانه قدمت اين گياه در آن منطقه است. همچنين در غار هاي نزديک درياچه خزر و همدان دانه هاي گندم به دست آمده است و باستان شناسان عقيده دارند که گندم از حدود پنج تا شش هزار سال پيش از ميلاد در اين مناطق کشت مي شده است. ( پايان،۱۳۹۰ ؛ پرويز، ۱۳۹۰؛ قاروني ،۱۳۸۲)
۲-۲-گياه شناسي گندم
تعداد گونه هاي شناخته شده گندم متجاوز از ۳۰۰۰ است، اما از بين اين تعداد حدود ۱۰ گونه به طور کامل شناسايي شده و از بين اين تعداد سه گونه در تجارت بين المللي داراي اهميت بيشتري مي باشند که هر سه از جنس تريتيکوم هستند و عبارتند از تريتيکوم وولگار۱ در مجموع مهم ترين گندم مورد استفاده آسياب داران براي توليد آرد مناسب جهت توليد نان است، بعلاوه بيشتر آرد مصرفي براي توليد بيسکوئيت و کيک هم از اين گونه توليد مي شود. تريتيکوم ديوروم۲ مناسب ترين گونه گندم براي توليد ماکاروني است. تريتيکوم کمپکتوم۳ داراي مقدار پروتئين کمتري است و براي توليد فرآورده هاي قنادي و بيسکوئيت مناسب است. (کديور، ۱۳۹۰؛ کرامت، ۱۳۹۰)
۲-۳-مشخصات فيزيکي دانه گندم
متوسط طول دانه گندم ۶ ميليمتر، عرض ۸/۲ ميليمتر، ضخامت ۳/۲ ميليمتر و بيضوي شکل است که يک طرف آن صاف و داراي برآمدگي است و طرف ديگر آن داراي شکافي در تمام طول دانه است، دانه گندم به طور مشخص از سه قسمت آندوسپرم، پوسته و جوانه تشکيل شده است. (احمدي، ۱۳۸۶؛ موير و سينها، ۱۹۸۸؛ ماني و همکاران، ۲۰۰۴)
۲-۴-ترکيبات گندم
۲-۴-۱-کربوهيدرات
نشاسته نوعي پلي ساکاريد است که از ترکيب گلوکز با خارج شدن مولکول آب حاصل مي گردد و در واقع نوعي ماکرومولکول است که طي مراحل رشد گياه گندم به صورت ذرات ريز يا گرانول در دانه ذخيره مي شود و ممکن است تا حدود ۶۵ % وزن آن را تشکيل دهد. گرانول هاي نشاسته از دو قسمت آميلوز که خطي است و ۲۳ تا ۲۷% وزن نشاسته را تشکيل مي دهد و مرکب از حدود ۵۰۰۰ واحد گلوکز است و آميلوپکتين که به صورت زنجير انشعابي به ميزان حدود ۷۳ تا ۷۷% وزن نشاسته را تشکيل مي دهد و مرکب از حدود يک ميليون واحد گلوکز است. نشاسته در انواع مختلف غلات داراي شکل ميکروسکوپي متفاوتي است، همگي داراي گرانول هاي ريزي هستند که اندازه و شکل آنها متفاوت است، قطر گرانول هاي نشاسته از ۰۰۲/۰ ميليمتر تا ۵/۰ ميليمتر متغير است. گرانول هاي نشاسته در اثر عوامل فيزيکي دچار شکستگي مي شوند. در شرايط عادي نشاسته در آب نامحلول است اما در آب داغ، آب جذب کرده و متورم شده و مي ترکد اين پديده ژلاتينه شدن نشاسته۴ مي نامند. (پايان، ۱۳۹۰؛ رجب زاده، ۱۳۹۰؛ سولمون و دانکلگل، ۱۹۷۴؛ پائولسون، ۱۹۷۳؛ لورنز و همکاران، ۱۹۷۵).
۲-۴-۲-پروتئين گندم (گلوتن)
پروتئين گندم به ويژه پروتئين آندوسپرم از نظر تغذيه اي داراي ارزش بالايي است. از نظر تکنولوژي پخت هم ويژگي هاي فيزيکي آندوسپرم پروتئين ها داراي اهميت است که مربوط به گلوتن آن مي باشد.
گلوتن از دو قسمت، يکي غير محلول در الکل يا گلوتنين و ديگري قابل هضم يا محلول در الکل اتيليک ۷۰% يا گليادين تشکيل شده است، که هر يک داراي ويژگي هاي متفاوت با ديگري هستند. در گندم گلوتنين را گلوتلين و گليادين را پرولامين نيز مي گويند. گلوتنين و گليادين حدود ۸۰% پروتئين گندم را تشکيل مي دهند و مقدار ساير پروتئين ها مانند آلبومين و گلوبولين کم و حدود ۲۰% است. گلوتن مهم ترين عامل در يکنواختي حجم و بافت، بازدهي و جذب آب و قابليت نگهداري گاز، زمان قابليت نگهداري، طعم و مزه، بالا بردن ميزان افزودني براي بهبود کيفيت در فرآورده هاي آرد گندم است. گلوتنين بخش الاستيک و چسبنده شبکه گلوتن در خمير است و قوي بوده وداراي وزن مولکولي بالايي است، به همين جهت به خمير حالت سفتي و قوام مي بخشد. در حالي که گليادين در مقايسه با گلوتنين داراي وزن ملکولي کمتري بوده و نرم است و الاستيسيته کمي دارد. مقدار گلوتن آردهايي که داراي مقدار بيشتري پروتئين هستند بيشتر است و هر قدر مقدار گلوتن بيشتر باشد مقدار جذب آب آرد و در نتيجه بازدهي محصول آن زيادتر است. (پايان، ۱۳۹۰؛ رجب زاده،۱۳۹۰؛ سولمون و دانکلگل، ۱۹۷۴؛ پائولسون، ۱۹۷۳؛ لورنز و همکاران، ۱۹۷۵)

جدول ۲-۱-مقدار پروتئين مورد نياز در محصولات فرآورده هاي آرد گندم
محصولمقدار پروتئين لازم%نان۱۲-۱۳%ماکاروني۱۳%يا بيشترکراکر۱۰-۱۱ %کيک۹- ۵/۹ %شيريني۸-۹ %بيسکوئيت۵/۸ – ۵/۱۰ %
۲-۴-۲-۱-تاثير گلوتن بر روي کيک
گلوتن اضافه شده به آرد کيک موجب افزايش ويسکوزيته خمير و محبوس شدن هوا و درنتيجه افزايش حجم و پايداري خمير در دماي اتاق مي شود ودر حفظ پراکندگي يکنواخت مواد تشکيل دهنده براي عملکرد مطلوب مي باشد و همچنين موجب افزايش رطوبت و افزايش چگالي مي شود. (ويلدرجانس و همکاران، ۲۰۰۸)
۲-۴-۳-چربي
مقدار چربي موجود در جوانه گندم ۶ -۱۱ % است که ۸۴ % آن غير اشباع است، مقدار چربي پوسته و آندوسپرم به ترتيب ۳-۶% و ۸/۰ تا ۵/۱ % و در مجموع دانه حدود ۲ % است، چربي گندم بيشتر از چربي هاي ساده يا تري گليسريد ها و اسيد هاي چرب است که وقتي بوسيله ي اتر استخراج شود در دماي اتاق به صورت مايع است، چون اشباع نشده است، گندم همچنين حاوي مقداري فسفوليپيد ها، فسفاتيد ها و لسيتين هم مي باشد. (پايان، ۱۳۹۰؛ رجب زاده۱۳۹۰؛ سولمون و دانکلگل، ۱۹۷۴؛ پائولسون، ۱۹۷۳؛ لورنز و همکاران، ۱۹۷۵)
۲-۴-۴-پنتوزان ها
پنتوزان ها نوعي پلي ساکاريد غير نشاسته اي ۵۰ کربنه هستند که حدود ۲ تا ۳ درصد وزن آندوسپرم را تشکيل مي دهند، حدود ۷۵% ديواره سلول هاي آندوسپرم در گندم را پنتوزان ها را تشکيل مي دهد که علاوه بر پنتوز ممکن است داراي هگزوز، اسيد ورونيک و پروتئين هم باشد و بيشتر به صورت محلول در آب۵ است ، مقدار پنتوزان در ظرفيت جذب و نگه داري آب۶ موثر است و شايد به همين علت است که آرد هايي که درصد استخراج بالايي دارند مقدار بيشتري آب جذب مي کنند، گو اينکه قسمتي از اين خاصيت به علت بالا بودن مقدار گلوتن و پروتئين و ذرات پوسته اين نوع آرد هم هست. (پايان،۱۳۹۰؛ رجب زاده، ۱۳۹۰؛ سولمون و دانکلگل، ۱۹۷۴؛ پائولسون، ۱۹۷۳؛ لورنز و همکاران، ۱۹۷۵)
۲-۴-۵-ساير قندها
مقدار قندهاي آزاد در گندم حدود ۵/۲ % است که عبارتند از اليگو ساکاريد ها مثل سلولز، تتروز۷، پنتوز۸، مالتوتريوز۹٫ در اثر هيدروليز قند هاي آزاد آرد، مقداري حدود ۰۷/۰ % رافينوز۱۰، ۲/۰ مليبيوز۱۱، ۰۲/۰ % گالاکتوز به دست مي آيد. دکسترين که در واقع واسطه ي بين نشاسته و قند ساده مي باشد در آرد وجود دارد که در تخمير نقش مهمي دارد. مقدار قند جوانه بيشتر است زيرا در جوانه به علت فعاليت هاي آنزيماتيک مقداري از نشاسته تجزيه شده و به قندهاي مختلف تبديل مي شود. هنگام آسياب کردن دانه تمام سلولز که در پوسته گندم قرار دارد حذف مي شود اما بخشي از قندهاي آزاد در آرد باقي مي مانند. (پايان، ۱۳۹۰، رجب زاده، ۱۳۹۰ سولمون و دانکلگل، ۱۹۷۴، پائولسون، ۱۹۷۳، لورنز و همکاران، ۱۹۷۵)
۲-۴-۶-مواد معدني گندم
مواد معدني موجود در آرد گندم از عناصر کلسيم، پتاسيم، فسفر، گوگرد، منيزيوم، سلنيوم، آهن، منگنز، روي، مس، نيکل، کبالت، سيلسيوم، يد، فلوئور،واناديوم و حتي مقدار نا چيزي ارسنيک تشکيل شده است. (پايان، ۱۳۹۰؛ رجب زاده، ۱۳۹۰؛ سولمون و دانکلگل، ۱۹۷۴؛ پائولسون، ۱۹۷۳؛ لورنز و همکاران، ۱۹۷۵)
۲-۵-آسياب کردن گندم
هدف از آسياب کردن گندم عبارت است از جدا کردن آندوسپرم از پوسته و جوانه و نرم کردن و کوچک کردن اندازه ذرات آندوسپرم براي توليد آرد.
روش ها ي آسياب کردن در قديم از هاوان سنگي يا فلزي استفاده مي شده و سپس آسياب هاي بادي يا آبي متداول شد که با کشف موتور تبديل به آسياب هاي معمولي گرديد و کم کم به صورت امروزي(آسياب هاي غلتکي) تبديل شد. (پايان، ۱۳۹۰؛ رجب زاده، ۱۳۹۰؛ افکاري ومينايي، ۱۳۸۳)
۲-۶-درصد استخراج آرد
درصد استخراج آرد عبارت است از مقدار وزني آرد حاصل از ۱۰۰ قسمت گندم تميز شده و بدون ناخالصي که از آن به عنوان عامل تعيين ميزان بازدهي گندم در آسياب، کارآيي سيستم آسياب، کيفيت آسيابي گندم و مناسب بودن آرد براي توليد فرآورده هاي مختلف استفاده مي شود. آرد با درصد استخراج بالا تيره تر، زبر تر و داراي مقدار بيشتري پوسته، جوانه، املاح و ويتامين ها، فيبر و اسيد فيتيک است و فرآورده هاي حاصل از آرد کامل داراي رنگ تيره تر، حالت دانه اي و بافت زبر خواهد بود و اسيد فيتيک موجود در آن مانع جذب کلسيم و آهن مي شود. برعکس آرد با درصد استخراج پايين نرم تر، سفيد تر، داراي مقدار املاح و پروتئين کمتر و براي توليد فرآورده هاي صنعتي مناسب تر وپذيرش محصول آن توسط مصرف کننده بيشتر و زمان قابليت نگهداري فرآورده هاي حاصل از آن طولاني تر است، اما ارزش غذايي آن پايين تر بوده و از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه کمتري است و مقدار فيبر آن که در تنظيم حرکات دودي دستگاه گوارش موثر است کمتر مي باشد. درصد استخراج رابطه مستقيم با خاکستر و رنگ آرد و محصول حاصل از آن دارد، هر قدر بالاتر باشد رنگ آرد تيره تر است و محصول حاصل هم رنگ تيره تري دارد. در حال حاضر وجود فيبر در برنامه غذايي اهميت زيادي پيدا کرده و بنابر اين روز به روز درصد استخراج افزايش مي يابد زيرا پوسته گندم داراي مقدار زيادي از اين ماده است بديهي است همزمان با اين کار مقدار زيادي هم مواد معدني و ويتامين هاي گندم حفظ شده و به مصرف مي رسد. (پايان، ۱۳۹۰؛ رجب زاده، ۱۳۹۰ ؛ عزيزي، ۱۳۹۱؛ وينکووک ورک و همکاران، ۲۰۱۴ )
۲-۷-انواع آرد مصرفي
۲-۷-۱- آرد مصرفي با توجه به درصد استخراج
در کشور ما در حال حاضر به طور عمده چهار نوع آرد براي مصارف مختلف توليد و توسط دولت به بازار عرضه مي شود که عبارتند از آرد کامل با درصد استخراج ۹۷ – ۹۵ درصد براي نان سنگک ، آرد سبوس گرفته با در صد استخراج ۵/۸۷ براي نانهاي لواش و تافتون ، آرد ستاره با درصد استخراج ۷۸ براي نان بربري و انواع باگت و بالاخره آرد قنادي يا نول با درصد استخراج ۷۲ درصد براي مصارف صنعتي و صنفي.(پايان، ۱۳۹۰ ؛ رجب زاده ،۱۳۹۰ ؛ عزيزي ۱۳۹۱ ؛وينکوويک ورک و همکاران، ۲۰۱۴)
۲-۷-۲- آرد مصرفي با توجه به ميزان گلوتن
از آرد قوي نمي توان در توليد کيک استفاده کرد چون بافت کيک سفت و به مقدار بيشتري شکر و روغن نياز است و اگر از آرد ضعيف استفاده شود بافت مطلوب بدست نمي آيد. همچنين در توليد بيسکوئيت از آرد گندم هاي ضعيف و کم پروتئين استفاده مي کنند زيرا هرچه گندم سخت تر باشد به روغن وشکر بيشتري نياز است تا محصول تردي بدست آيد در نتيجه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست. در توليد ويفر از آرد با قوت متوسط استفاده مي کنند چون اگر ضعيف باشد ويفر بيش از حد شکننده مي شود و اگر قوي باشد مقدار بيشتري روغن وشکر نياز است و نان ويفر سخت و بافت آن درشت با ديواره ضخيم مي شود. در توليد کراکر مقدار پروتئين آرد کم اما به دليل تخمير بايد گلوتن قوي داشته باشد. (پايان، ۱۳۹۰)
آرد مناسب صنايع بيسکوئيت و فرآورده هاي مشابه بايد داراي کيفيت گلوتن نسبتا ضعيف تا متوسط باشد در حالي که عملا آردهايي به مراتب قوي تر با پروتئين و گلوتن بالاتر تحويل اين صنايع مي گردد و از مخمر خشک غير فعال به منظور کاهش مقاومت به کشش و افزايش قابليت کشش خميراستفاده مي شود. (رجب زاده، ۱۳۸۵)
از آرد گندم با گلوتن متوسط براي تهيه ي بيسکوئيت نيمه شيرين استفاده مي شود، آرد گندم نرم موجب ترک خوردگي بيسکوئيت مي شود. (فوستير و همکاران، ۲۰۰۹)
۲-۸-الک کردن
بهتر است قبل از استفاده آرد براي توليد فرآوردهاي غلات آرد را الک کرد به دليل حذف ناخالصي ها مانند آفات انباري و بقاياي آنها و ذراتي مانند نخ، پارچه، کاغذ و همچنين هوادهي شود به منظور باز شدن کلوخه ها. (پايان، ۱۳۹۰؛ رجب زاده، ۱۳۹۰؛ عزيزي، ۱۳۹۱؛ وينکوويک ورک و همکاران، ۲۰۱۴)
۲-۹-خواص مفيد گندم
گندم داراي خواص متعددي است که بسياري از مردم از آن مطلع نيستند. با اين حال همه ما بدون اين که علت را بدانيم، هميشه ترجيح ميدهيم نان گندم را تهيه کنيم.
مصرف منظم گندم، خون را تصفيه مي کند.
باعث پايين آمدن وزن مي شود.
آرد گندم قلب را قوي تر مي کند بنابراين براي مبتلايان به بيماري قلبي مفيد است.
فشارخون بالا را کنترل مي کند.
افزودن گندم به برنامه غذايي براي کنترل ناراحتي تيروئيد موثر است.
ويتامينe، سلنيم و فيبر موجود در گندم در پيشگيري از سرطان بسيار مفيد و موثر است.
يکي از علت هاي بوي نامطبوع دهان به علت غذايي است که مصرف مي کنيم.
گندم با آزاد کردن برخي ويتامين ها مانع بوي بد دهان مي شود.
بهترين راه کاهش التهاب استخوان مصرف گندم است.
مبتلايان به ديابت با افزودن گندم به برنامه غذايي خود، مي توانند انسولين موجود در خون را کنترل کنند.
فيبر بالاي موجود در گندم براي برطرف کردن ناراحتي هاي معده نيز موثر است.
بهترين راه براي افزودن گلبولهاي قرمز از طريق مصرف فرآورده هاي گندم است زيرا باعث افزايش توليد گلبول هاي قرمز در بدن خواهد شد.
گندم غني از پروتئين است که براي سلامت بدن بسيار مفيد است.
۲-۱۰-آرد گندم مورد مصرف :
از آرد گندم در تهيه نان، كيك، بيسكوئيت، كراكر، ويفر، حلوا استفاده مي شود.
براي بررسي تاثير کيفيت آرد، شكر، روغن، آب بر روي کيفيت محصول حلوا نياز به بررسي اطلاعات در زمينه هاي مشابه ميباشد.
۲-۱۱- نان
هدف اصلي از پخت نان عبارت است از به دست آوردن محصولي از آرد كه داراي حالت ظاهري جذاب، حجم مناسب، قابليت هضم زياد و بعلاوه در مورد برخي از انواع داراي تخلخل يكنواخت باشد.
۲-۱۱-۱-آرد نان
براي توليد نان از آرد گندم استفاده مي شود، زيرا آرد ساير غلات يا بدون گلوتن هستند و يا مقدار گلوتن موجود در آنها بسيار ناچيز است و چون گلوتن از عوامل اصلي براي توليد نان مي باشد از ارد ساير غلات غير از گندم نمي توان به خوبي استفاده نمود. آرد گندم مناسب براي توليد نان بايد قوي و داراي مقدار پروتئين زياد باشد، گلوتن موجود در آن بايد از كيفيت خوبي برخوردار باشد تا بتواند گازهاي توليد شده در مراحل مختلف را در خود حفظ نمايد، بعلاوه لازم است ثبات خمير حاصل از آن زياد باشد تا آنزيم هاي پروتئوليك موجود نتوانند گلوتن را زيادتر از حد مطلوب نرم كنند. آرد مناسب براي توليد نان بايد داراي درصد استخراج بالا باشد در پاره اي از نقاط آرد كامل و در برخي از مناطق آرد سفيد با درصد استخراج كم استفاده مي گردد، به طور متوسط درصد استخراج ۷۲-۸۵ براي توليد نان هاي ايراني مناسب است. انتخاب آرد بسته به نوع نان مورد نظر متفاوت است، آرد حاصل از گندم هاي سخت مثل گندم سخت بهاره، سخت زمستانه و سفيد سخت كه مقدار پروتئين آنها بيش از ۱۱ درصد و خاكستر آنها حدود ۵/۱ درصد هستند. (گمز و همکاران، ۲۰۱۳؛ جودي کين و همکاران، ۲۰۰۴)
۲-۱۱-۲-نقش آب در پخت نان
كمك به تشكيل شبكه گلوتن
كنترل ويسكوزيته و قوام خمير
كنترل دماي خمير براي فعاليت مخمر ها
پخش يكنواخت مواد افزودني آرد در خمير
مرطوب نمودن نشاسته
كمك به فعاليت هاي آنزيمي(هيدالگو و براندوليني، ۲۰۱۱؛ لي بايل و همکاران، ۲۰۱۳، جودي کين و همکاران، ۲۰۰۴)


پاسخ دهید