(۲-۱بيان مساله۳
۱-۳( اهميت و ضرورت پژوهش۴
۱-۴) اهداف تحقيق۶
۱-۴-۱) اهداف اصلي۶
۱-۴-۲) اهداف فرعي۶
۱-۵) فرضيات تحقيق۶
۱-۵-۱) فرضيات اصلي۶
۱-۵-۲) فرضيات فرعي۷
۱-۶) قلمروي تحقيق۷
۱-۶-۱) قلمروي موضوعي۷
۱-۶-۲) قلمروي مکاني۷
۱-۶-۳) قلمروي زماني۷
۱-۷) تعريف عملياتي متغيرها۷
۱-۷-۱) توانمندسازي۷
۱-۷-۲) تعهد سازماني۸
۱-۷-۳) اعتماد۸ ۱-۷-۴) ارتباطات۸
۱-۷-۵) انگيزه۸
۱-۷-۶) مهارت۸
۱-۷-۷) دانش۸
فصل دوم : ادبيات تحقيق
۲-۱) مقدمه۱۰
بخش اول : توانمندي منابع انساني
۲-۲) تاريخچه توانمندسازي منابع انساني۱۱
۲-۳) توانمندسازي و يادگيري۱۲
۲-۴) تعريف توانمندسازي۱۵
۲-۵) مقايسه قدرت و توانمندي۱۶
۲-۶) اهداف توانمندسازي۱۷
۲-۷) محورهاي توانمندسازي۱۸
۲-۸)تقسيم بندي ديگرتوانمندسازي۱۸
۲-۹) استراتژي هاي توانمندسازي۱۹
۲-۱۰) لازمه استراتژي توانمندسازي۲۱
۲-۱۱) اقدامات عملي براي توانمندسازي کارکنان۲۱
۲-۱۲) مزاياي توانمندسازي نيروي انساني۲۳
۲-۱۳) موانع توانمندسازي نيروي انساني۲۵
۲-۱۴) مدل هاي توانمندسازي۲۸
۲ -۱۴-۱) رويکرد مکانيکي /عقلايي /ساختاري۲۹
۲ -۱۴-۱-۱) مدل توانمندسازي وگت و مارل۲۹
۲-۱۴-۲) رويکرد انگيزشي۳۱
۲-۱۴-۲-۱) مدل توانمندسازي مالاک و کارزتو۳۱
۲-۱۴-۳) مدل هاي مبتني بر رويکرد روانشناختي۳۲ ۲ -۱۴-۳-۱) مدل توانمندسازي آوليو۳۲
۲-۱۴-۴) مدل هاي مبتني بر رويکرد تعاملي۳۳
۲ -۱۴-۴-۱) مدل توانمندسازي کارول۳۳
۲ -۱۴ ۵) مدل هاي مبتني بر رويکرد شناختي۳۳
۲-۱۴-۵-۱) مدل جروي، رايت و اندرسون۳۳
۲-۱۴-۶) مدل هاي مبتني بر رويکرد فرهنگي، ارزشي۳۵
۲-۱۴-۶-۱) مدل توانمندسازي ليتگو۳۵
۲-۱۴-۷) مدل هاي مبتني بر رويکرد تلفيقي(تلفيق رويکرد ساختاري و روان شناختي)۳۶
۲-۱۴-۷-۱) مدل توانمندسازي ملهم۳۷
بخش دوم : تعهد
۲-۱۵) مباني نظري تعهد۳۹
۲-۱۶) تعريف تعهد۴۰
۲-۱۷) تعهد سازماني۴۱
۲-۱۸) ضرورت توجه به تعهد سازماني۴۲
۲-۱۹) راهکارهايي براي افزايش تعهد سازماني۴۳
۲-۲۰) تعهد سازماني و تعهد اسلامي۴۳
۲-۲۱) دو ديدگاه درباره تعهد سازماني۴۴
الف- تعهد سازماني دردنياي امروز چيز بي ربطي است۴۴
ب- تعهد سازماني واقعا مهم است۴۵
۲-۲۲) تعهد سازماني مفهوم يک بعدي يا چند بعدي۴۶
۲-۲۳) الگوهاي چند بعدي۴۷

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱- مدل اريلي و چتمن۴۷
۲- مدل مي ير و آلن۴۷
۳- مدل آنجل و پري۴۹
۴- مدل ماير و شورمن۵۰
۵- مدل پنلي و گولد۵۰
۲-۲۴) انواع تعهد۵۰
۱- تعهد نسبت به مشتري۵۱
۲- تعهد نسبت به سازمان۵۱
۳- تعهد نسبت به خود مدير۵۱
۴-تعهد نسبت به افراد و گروه ها۵۱
۵- تعهد نسبت به وظيفه۵۲
بخش سوم : مروري برتحقيقات انجام شده
۲-۲۵) پيشينه داخلي۵۳
۲-۲۵-۱) بررسي رابطه بين توانمندسازي روانشناختي کارکنان با يادگيري سازماني در ميان کارکنان دانشگاه تهران “سيد محمد ميرکمالي و کمال خرازي”۵۳
۲-۲۵-۲)عوامل موثر بر جنبه هاي رواني توانمندسازي کارکنان ؛ مطالعه
موردي ديدگاه کارمندان در يکي از سازمانهاي زير نظر وزارت
علوم ، تحقيقات و فناوري” رضا محمدي”۵۳
۲-۲۶) پيشينه خارجي۵۳
۲-۲۶-۱) چگونگي تاثير توانمندسازي کارکنان بر ارتباط کارکنان سازمان در چين” لينجوان ريتا من”۵۴
۲-۲۶-۲) نائل شدن به توانمندسازي کارکنان , بيمارستان ميدلند مموريال” ليندا سنچز”۵۴

بخش چهارم : چارچوب مفهومي ۵۵
فصل سوم : روش شناسي
۳-۱) مقدمه۵۸
۳-۲) روش تحقيق۵۹
۳-۳) ابزار و روشهاي گردآوري اطلاعات و داده ها۵۹
۳-۴) روايي و پايايي پرسشنامه۶۰
۳-۵) جامعه آماري و نمونه آماري۶۰
۳-۶) متغيرهاي پژوهش۶۱
الف) متغير مستقل ۶۱
ب) متغير وابسته۶۱
۳-۷) روش هاي تجزيه و تحليل و آزمون هاي آمار استنباطي مورد استفاده۶۱
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
۴-۱) مقدمه۶۴
۴-۲) بررسي آلفاي کرونباج جهت سنجش ميزان پايايي پرسشنامه توانمندي وتعهد۶۴
بخش اول: آمار توصيفي
۴-۳) وضعيت نمرات پاسخگويان درمتغيرتوانمندي دربعد دانش و مهارت۶۵
۴-۴) وضعيت نمرات پاسخگويان در متغير توانمندي در بعد اعتماد۶۷
۴-۵) وضعيت نمرات پاسخگويان در متغير توانمندي در بعد ارتباطات۶۹
۴-۶) وضعيت نمرات پاسخگويان در متغير توانمندي در بعد انگيزهها۷۱
۴-۷) وضعيت نمرات پاسخگويان در متغير تعهد نسبت به مشتري۷۳
۴-۸) وضعيت نمرات پاسخگويان در متغير تعهد نسبت به سازمان۷۵
۴-۹) وضعيت نمرات پاسخگويان در متغير تعهد نسبت به خود۷۷
۴-۱۰) وضعيت نمرات پاسخگويان در متغير تعهد نسبت به افراد و گروهها۷۹
۴-۱۱) وضعيت نمرات پاسخگويان در متغير تعهد نسبت به تکليف۸۱
۴-۱۲) وضعيت نمرات پاسخگويان در متغير تعهد۸۳
۴-۱۳) وضعيت نمرات پاسخگويان در متغير توانمندي۸۶
بخش دوم: آمار استنباطي
۴-۱۸) فرضيه: بررسي رابطه بين تعهد وتوانمندي۹۰
۴-۱۹) فرضيه: بررسي رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد اعتماد۹۱
۴-۲۰) فرضيه: بررسي رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد دانش ومهارت۹۲
۴-۲۱) فرضيه: بررسي رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد ارتباطات۹۳
۴-۲۲) فرضيه: بررسي رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد انگيزه ها۹۴
فصل پنجم : نتيجه گيري
۵-۱) مقدمه۹۶
۵-۲) نتايج آزمون فرضيات۹۶
۵-۲-۱) رابطه بين تعهد و توانمندي۹۶
۵-۲-۲) رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد اعتماد۹۶
۵-۲-۳) رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد دانش و مهارت۹۷
۵-۲-۴) رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد ارتباطات۹۷
۵-۲-۵) رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد انگيزهها۹۷
۵-۳) نتيجه گيري کلي۹۷
۵-۳-۱) تجزيه و تحليل متغير توانمندي و مولفه هاي آن بر اساس ميانگين نمونه ها۹۷
۵-۳-۱-۱) متغير توانمندي۹۷
۵-۳-۱-۲) متغير توانمندي در بعد دانش و مهارت۹۸
۵-۳-۱-۳) متغير توانمندي در بعد اعتماد۹۸
۵-۳-۱-۴) متغير توانمندي در بعد ارتباطات۹۸
۵-۳-۱-۵) متغير توانمندي در بعد انگيزهها۹۸
۵-۳-۲) تجزيه و تحليل متغير تعهد و مولفه هاي آن بر اساس ميانگين نمونه ها۹۸
۵-۳-۲-۱) متغير تعهد۹۸
۵-۳-۲-۲) متغير تعهد نسبت به مشتري۹۹
۵-۳-۲-۳) متغير تعهد نسبت به سازمان۹۹
۵-۳-۲-۴) متغير تعهد نسبت به خود۹۹
۵-۳-۲-۵) متغير تعهد نسبت به افراد و گروهها۹۹
۵-۳-۲-۶) متغير تعهد نسبت به تکليف۹۹
۵-۴) پيشنهادها۱۰۰
۵-۵) پيشنهادهاي محقق۱۰۹
پيوست ها۱۱۰
۱- پرسشنامه توانمندي۱۱۰
۲- پرسشنامه تعهد ۱۱۲
منابع و مآخذ۱۱۴
فهرست منابع فارسي۱۱۴
فهرست منابع انگليسي۱۱۸
چکيده انگليسي۱۲۰
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول شماره ۴-۱: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير توانمندي در بعد دانش و مهارت۶۵
جدول شماره۴-۲: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير توانمندي در بعد
دانش و مهارت۶۶
جدول شماره ۴-۳: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير توانمندي در بعد اعتماد۶۷
جدول شماره ۴-۴: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير توانمندي در بعد
اعتماد۶۸
جدول شماره ۴-۵: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير توانمندي در بعد ارتباطات۶۹
جدول شماره ۴-۶: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير توانمندي در بعد
ارتباطات۷۰
جدول شماره ۴-۷: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير توانمندي در بعد انگيزه ها۷۱
جدول شماره ۴-۸: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير توانمندي در بعد
انگيزه ها۷۲
جدول شماره ۴-۹: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير تعهد نسبت به مشتري۷۳
جدول شماره ۴-۱۰: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير تعهد نسبت به
مشتري۷۴
جدول شماره ۴-۱۱: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير تعهد نسبت به
سازمان۷۵
جدول شماره ۴-۱۲: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير تعهد نسبت به
سازمان۷۶
جدول شماره ۴-۱۳: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير تعهد نسبت به خود۷۷
جدول شماره ۴-۱۴: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير تعهد نسبت به
خود۷۸
جدول شماره ۴-۱۵: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير تعهد نسبت به افراد و گروه
ها۷۹
جدول شماره ۴-۱۶: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير تعهد نسبت به
افراد و گروه ها۸۰
جدول شماره۴-۱۷: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير تعهد نسبت به تکليف۸۱
جدول شماره۴-۱۸: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير تعهد نسبت به
تکليف۸۲
جدول شماره ۴-۱۹: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير تعهد۸۳
جدول شماره ۴-۲۰: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير تعهد۸۵
جدول شماره ۴-۲۱: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير توانمندي۸۶
جدول شماره ۴-۲۲: نتايج شاخصهاي گرايش به مرکز و پراکندگي متغير توانمندي۸۸
جدول شماره ۴-۲۳: نتايج آزمون همبستگي در بررسي رابطه بين تعهد و توانمندي۹۰
جدول شماره ۴-۲۴: نتايج آزمون همبستگي در بررسي رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد
اعتماد۹۱
جدول شماره ۴-۲۵: نتايج آزمون همبستگي در بررسي رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد
دانش و مهارت۹۲
جدول شماره ۴-۲۶: نتايج آزمون همبستگي در بررسي رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد
ارتباطات۹۳
جدول شماره ۴-۲۷: نتايج آزمون همبستگي در بررسي رابطه بين تعهد و توانمندي در بعد
انگيزه ها۹۴
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار هسيتوگرام شماره ۴-۱: توزيع درصدي نمرات متغير توانمندي در بعد دانش و
مهارت……………………………………………………………………..۶۶
نمودار هسيتوگرام شماره۴-۲: توزيع درصدي نمرات متغير توانمندي در بعد اعتماد۶۸
نمودار هسيتوگرام شماره۴-۳: توزيع درصدي نمرات متغير توانمندي در بعد ارتباطات۷۰
نمودار هسيتوگرام شماره۴-۴: توزيع درصدي نمرات متغير توانمندي در بعد انگيزهها۷۲
نمودار هسيتوگرام شماره ۴-۵: توزيع درصدي نمرات متغير تعهد نسبت به مشتري۷۴
نمودار هسيتوگرام شماره ۴-۶: توزيع درصدي نمرات متغير تعهد نسبت به سازمان۷۶
نمودار هسيتوگرام شماره ۴-۷: توزيع درصدي نمرات متغير تعهد نسبت به خود۷۸
نمودار هسيتوگرام شماره ۴-۸: توزيع درصدي نمرات متغير تعهد نسبت به افراد و
گروهها۸۰
نمودار هسيتوگرام شماره ۴-۹: توزيع درصدي نمرات متغير تعهد نسبت به تکليف۸۲
نمودار هسيتوگرام شماره ۴-۱۰: توزيع درصدي نمرات متغير تعهد۸۵
نمودار هسيتوگرام شماره ۴-۱۱: توزيع درصدي نمرات متغير توانمندي۸۸
فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل۲-۱ : وضعيت يادگيري در سازمان يادگيرنده۱۳
شکل ۲-۲ :مقايسه قدرت و توانمندي ( وتن و کمرون ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۸ )۱۷
شکل ۲-۳ : مدل هاي توانمندسازي بر اساس رويکردهاي توانمندسازي۲۹
شکل ۲-۴ : مدل توانمندسازي وگت و مارل (۱۹۹۰۱)۳۰
شکل ۲-۵ : مدل توانمندسازي مالاک و کارزرتو(۱۹۹۶)۳۱
شکل ۲-۶ : مدل توانمندسازي آوليو(۲۰۰۴)۳۲
شکل۲-۷: مدل توانمندسازي کارول(۱۹۹۵)۳۳
شکل ۲-۸ : مدل توانمندسازي جروي، رايت و اندرسون (۱۹۹۸ )۳۵
شکل ۲-۹ : مدل توانمندسازي ليتگو(۲۰۰۲)۳۶
شکل ۲-۱۰) الگوي توانمندسازي چهارعاملي ملهم(Melhem 2004)37
شکل ۲-۱۱: ( مدل سه بخشي تعهد سازماني آلن و مي ير Meyer & ALLEN،۲۰۰۱،
ص۳۱۷)۴۸
چکيده
هدف از پژوهش حاضر تعيين ارتباط عوامل توانمندسازي با تعهد سازماني کارکنان سازمان بازرگاني استان قم مي باشد. روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي بود و جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه توانمندسازي و پرسشنامه تعهدسازماني استفاده شد . جامعه آماري تحقيق را کارمندان سازمان بازرگاني قم تشکيل مي دادند که ۱۰۰ نفر بودند و براي بالا بردن ضريب اطمينان در تحقيق، کل جامعه آماري به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتايج در دو سطح آمار توصيفي ( گرايش مرکزي ، پراکندگي ) و آمار استنباطي ( ضريب همبستگي پيرسون ) با استفاده از نرم افزار SSPS بدست آمد. نتايج تحقيقات نشان داد که بين تعهد و توانمندي رابطهي معناداري در سطح اطمينان ۹۵ درصد وجود دارد، شدت رابطه در سطح قوي ميباشد. بين تعهد و توانمندي در بعد اعتماد رابطهي معناداري در سطح اطمينان ۹۵ درصد وجود دارد، شدت رابطه در سطح متوسط ميباشد. بين تعهد و توانمندي در بعد دانش و مهارت رابطهي معناداري در سطح اطمينان ۹۵ درصد وجود دارد، شدت رابطه در سطح قوي ميباشد. بين تعهد و توانمندي در بعد ارتباطات رابطهي معناداري در سطح اطمينان ۹۵ درصد وجود دارد، شدت رابطه در سطح قوي ميباشد. بين تعهد و توانمندي در بعد انگيزهها رابطهي معناداري در سطح اطمينان ۹۵ درصد وجود دارد، شدت رابطه در سطح قوي ميباشد.
کليد واژگان :
توانمند سازي، اعتماد، ارتباطات، انگيزه ، مهارت، تعهد، تعهد نسبت به مشتريان ، تعهد نسبت به سازمان، تعهد نسبت به خود، تعهد نسبت به افراد و گروه هاي کاري ، تعهد نسبت به وظيفه
۱-۱) مقدمه
توانمندسازي، روش نويني براي بقاي سازمانهاي پيشرو در محيط رقابتي است .در شرايطي که سازمان ها تحت تاثير رقابت هاي اقتصادي هستند، ضرورت توجه به کيفيت کاري و بهره‌وري سازماني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. مديريت براي اينکه بتواند عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود بخشد، بايستي با ديد کيفي به سازمان بنگرد و تلاش کند تا آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهاي اجرايي، کيفيت عملکرد کاري سازمان خود را در سطح مطلوب حفظ کند. اين يعني اينکه اصولاً هر برنامه مبتني بر توانمندسازي مي تواند به بهره‌وري منجر شود و توليد بيشتر، خدمات مناسبتر، جذب مشتريان و نهايتاً در اختيار گرفتن سهم بيشتري از بازارهاي داخلي و خارجي را به همراه آورد. اين بهبود مستمر نه تنها براي رويارويي با تهديدات و فرصت ها در محيط پيچيده امروزي ضروري است، بلکه موکد اين مطلب است که سازمان فقط اصل متفاوت بودن کارکنان از همديگر را نپذيرد، بلکه براي تفاوت ها سرمايه‌گذاري کند و آنها را به کارهايي گمارد که متناسب با توانمندي هايشان باشد.
دراين فصل به شرح کليات تحقيق پرداخته مي شود و اهداف ، سوالات ، فرضيات … مطرح مي شوند .
۱-۲) بيان مساله
با توجه به اينكه توانمندسازي يك فرآيند پويا مي‌باشد و يكي از ابعاد موثر آن اعتماد ، انگيزه، ارتباطات ، مهارت و دانش در كاركنان است، در اين تحقيق كوشش گرديده تا رابطه ابعاد توانمندي ملهم ( اعتماد ، انگيزه، ارتباطات ، مهارت و دانش) با تعهد سازماني مورد بررسي قرار گيرد. توانمندسازي۱ مفهوم جديدي است که در دهه ۱۹۹۰ توجه بسياري از پژوهشگران ، دانشگاهيان ، صاحب نظران و دست اندرکاران مديريت و روان شناختي سازماني را به خود جلب کرده است .اداره کردن سازمانهاي نوين که به سازمان هاي انساني معروف هستند ، بسيار پيچيده و دشوار مي باشد واصول و قواعدي که در گذشته به کار رفته است ، در زمان حال کارايي چنداني ندارند . در چنين شرايطي سازمان هايي موفق هستند که مديران آنها رويکرد ها و نگاره هاي جديدي به سرمايه انساني داشته باشند . امروزه مديران فرصت چنداني براي کنترل کارکنان در اختيار ندارند و بايد بيشترين وقت و نيروي خود را صرف شناسايي محيط خارجي و داخلي سازمان کنند و ساير وظايف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند . کارکنان زماني مي توانند به خوبي از عهده وظايف محوله برآيند که از مهارت ، دانش و توانايي لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان به خوبي بشناسند . ابزاري که مي تواند در اين زمينه به کمک مديران بشتابد، فرآيند توانمندسازي است . توانمندسازي فرآيند قدرت بخشيدن به افراد است . در اين فرآيند به کارکنان خود کمک مي کنيم تا حس اعتماد به نفس خويش را بهبود بخشند و بر احساس ناتواني و درماندگي خود چيره شوند .تعهد۲ سازماني يک نگرش مهم شغلي و سازماني است که درطول سال هاي گذشته مورد علاقه بسياري از محققان رشته هاي رفتار سازماني بوده است . فردي كه بسيارمتعهد است ،هويت خود را از سازمان مي گيرد، در سازمان مشاركت دارد و با آن درمي آميزد و ازعضويت در آن لذت مي برد. فردمتعهد كسي است كه به عهد و پيمان خود وفادار باشد و اهدافي را كه به خاطر آنها و براي حفظ پيمان بسته است صيانت كند.
در اين تحقيق به بررسي رابطه بين توانمندي (بر اساس مدل ملهم) و تعهد در سازمان بازرگاني استان قم پرداخته مي شود.
۱-۳) اهميت و ضرورت پژوهش
محيط‌هاي سازماني جديد که با ويژگيهاي پيچيدگي، آشفتگي، سرعت و تغييرهاي شتابان همراه اند، نيازمند نيروهاي انساني انعطاف پذير، کارآفرين، مسئوليت‌پذير، با اعتماد بالا، طالب ابتکار و مشارکت مي باشند. در چنين سازمانهايي، ساختارهاي سازماني و سبکها و روشهاي مديريتي بايد گونه‌اي باشد که منابع انساني سازمان در فرايند تصميم گيري و اجرا و رسيدن به هدفهاي سازماني دخالت و مشارکت داشته باشند تا با تشکيل گروهها و تيم هاي کاري خودگردان و تفويض، اختيار و قدرت اجرايي به زيردستان؛ سازماني پويا، توسعه يافته و انعطاف پذير شکل دهند و از اين راه رابطه بين بالادست و پايين دست بهبود يابد و شرايطي توأم با اعتماد سازماني و به تبع آن مشارکت مفيد در سازمان به دست آيد.)وتن و کمرون،۱۳۸۱)
در بيشتر سازمانها از تواناييهاي کارکنان استفاده بهينه نمي شود و مديران نمي توانند ظرفيت بالقوه آنان را به کار گيرند . اين امر به اين دليل است که آنها قادر به شناخت تواناييهاي کارکنان نيستند و يا در محيط سازمان عملا موقعيت لازم را براي بروز خلاقيت ، ابتکارو فعاليت بيشتر کارکنان فراهم نمي کنند . براي رفع اين مشکلات و فراهم آوردن وضعيتي براي حداکثر بهره وري سازمان از دانايي ، مهارت ، تجربه و استعدادهاي افراد بحث جديدي با عنوان توانمندسازي مطرح شد که به سرعت به مهمترين و نويد بخشترين موضوع حوزه مديريت منابع انساني تبديل شد.
به طور خلاصه اين اهميت حياتي دارد که مديران منابع انساني، امروزه دريابند توانمندسازي ابزاري ضروري براي افزايش رضايتمندي کارکنان است و بهره وري و اثربخشي بيشتري را سبب مي شود. ( استاور-کاستي، ۲۰۰۵، ص ۱۱۳)
به محض اينکه کارکنان احساس خودکنترلي و خودسازماندهي کنند، منجر به تعهد و انگيزش آن ها مي شود و به انسان هايي امين و متعهد تبديل مي شوند .(کلايدون و دويل،۱۹۹۶،ص ۱۵)
تحقيقات نشان داده است که تعهد سازماني با پيامدهايي از قبيل رضايت شغلي، حضور، رفتارسازماني فرا اجتماعي و عملکرد شغلي رابطه مثبت و با تمايل به ترک شغل رابطه منفي دارد .(شيان چنج و همکاران، ۲۰۰۳،ص ۳۱۳)
ميزان غيبت و ترک شغل افرادي که داراي احساس تعهد بالاتري هستند کمتر است،کمتر به جستجوي شغل ديگري مي پردازند و تلاش آن ها براي انجام دادن کارها بيشتر است . (آلين و بيکن،۱۹۹۰)
با توجه به مطالب مذکور و با بررسي ها ي انجام شده در سازمان بازرگاني استان قم که نشان مي دهد ميزان توانمندي کارکنان تا حدودي پايين و در نتيجه باعث کاهش تعهد آنان نسبت به سازمان مي شده است؛ بنظر تحقيق پيرامون تحليل رابطه توانمندي با تعهد کارکنان دراين سازمان ضروري بنظرمي رسد .
۱-۴) اهداف تحقيق
۱-۴-۱( هدف اصلي

تعيين رابطه بين توانمندي (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگاني قم .
۱-۴-۲( اهداف فرعي
۱-۴-۲-۱( تعيين رابطه اعتماد با تعهد در سازمان بازرگاني قم .
۱-۴-۲- ۲( تعيين رابطه ارتباطات با تعهد در سازمان بازرگاني قم .
۱-۴-۲-۳ ( تعيين رابطه انگيزه ها با تعهد در سازمان بازرگاني قم .
۱-۴-۲-۴ ( تعيين رابطه دانش و مهارت کارکنان با تعهد در سازمان بازرگاني قم .
۱-۵) فرضيات
۱-۵-۱( فرضيه اصلي
بين توانمندي (بر اساس مدل ملهم ) و تعهد در سازمان بازرگاني قم رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.


پاسخ دهید