۳-۱اهداف تحقيق۴
۴-۱فرضيه هاي تحقيق۵
۵-۱جامعه آماري و حجم آن۵
۶-۱بر آورد حجم نمونه۶
۷-۱روش گرد آوري اطلاعات۶
۸-۱روش تجزيه و تحليل اطلاعات۶
۹-۱مفاهيم و واژگان تحقيق۸
۱-۹-۱ميانگين متحرک:۸
۲-۹-۱انديکاتور۸
۳-۹-۱شاخص قدرت اندازه حرکت۹
۴-۹-۱ نقاط بايست و برگرد هندسي۹
فصل دوم: پيشينه تحقيق۱۰
۱-۲مقدمه۱۱
۲-۲مباني نظري تحقيق۱۲
۱-۲-۲روش پرتفوليو۱۲
۲-۲-۲تحليل بنيادي۱۴
۱-۲-۲-۲بررسي و تحليل اوضاع اقتصادي کشور:۱۵
۲-۲-۲-۲تجزيه و تحليل صنعت:۱۵
۳-۲-۲-۲تجزيه و تحليل شرکت:۱۶

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۴-۲-۲-۲ارزشيابي قيمت سهام:۱۶
۳-۲-۲تحليل تکنيکال۱۶
۳-۲استراتژي هاي سرمايه گذاري۱۸
۱-۳-۲استراتژي هاي سرمايه گذاري بنيادي۱۹
۱-۱-۳-۲استراتژي شتاب۱۹
۲-۱-۳-۲استراتژي معکوس۲۰
۳-۱-۳-۲اقلام تعهدي۲۱

۴-۱-۳-۲سهام رشدي و سهام ارزشي۲۲
۲-۳-۲استراتژي هاي سرمايه گذاري تکنيکي۲۵
۱-۲-۳-۲استراتژي ميانگين متحرک۲۵
۱-۱-۲-۳-۲ميانگين متحرک ساده:۲۶
۲-۱-۲-۳-۲ميانگين متحرک موزون۲۶
۳-۱-۲-۳-۲ميانگين متحرک نمايي۲۷
۴-۱-۲-۳-۲ميانگين متحرک مثلثي۲۹
۵-۱-۲-۳-۲ميانگين متحرک متغير۲۹
۴-۲روش هاي معاملاتي مورد استفاده مبتني بر ميانگين متحرک۳۱
۱-۴-۲رابطه ميانگين متحرک با قيمت۳۱
۲-۴-۲رابطه ميانگين متحرک کوتاه مدت و ميانگين متحرک بلند مدت۳۲
۵-۲ميانگين متحرک همگرا – واگرا(MACD)32
6-2شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI)33
7-2استراتژي هاي سرمايه گذاري ترکيبي بنيادي و تکنيکال۳۶
۸-۲تحقيقات خارج از کشور۴۱
۱-۸-۲تحقيق الکساندر۴۱
۲-۸-۲تحقيق فاما و بلوم۴۲
۳-۸-۲تحقيق ون هورن و پارکر۴۲
۴-۸-۲تحقيق جيمز۴۲
۵-۸-۲تحقيق جنسن و بنينگتون۴۳
۶-۸-۲تحقيق بروک و همکاران۴۴
۷-۸-۲تحقيق بلوم و همکاران۴۶
تحقيق بسمبيندر و چان۴۶
۹-۸-۲تحقيق هادسون و همکاران۴۷
۱۰-۸-۲تحقيق ميلز۴۷
۱۱-۸-۲تحقيق جينکاي۴۸
۱۲-۸-۲تحقيق ايساکو و هاليستين۴۸
۱۳-۸-۲تحقيق وايت و همکاران۴۸
۱۴-۸-۲تحقيق رانتر و ليل۴۹
۱۵-۸-۲تحقيق وانگ و همکاران۴۹
۱۶-۸-۲تحقيق گوناسکريج و پاور۵۰
۱۷-۸-۲سوک جون لي و همکاران۵۰
۱۸-۸-۲شين يون وانگ و همکاران۵۱
۱۹-۸-۲کوکوهان چن و همکاران۵۱
۲۰-۸-۲هارن و پاولو۵۱
۹-۲تحقيقات در داخل کشور۵۱
فصل سوم: روش انجام تحقيق۵۴
۱-۳مقدمه۵۵
۲-۳روش تحقيق۵۵
۳-۳جامعه آماري و حجم آن۵۶
۴-۳بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گيري ( در صورت نمونه گيري ) :۵۶
۵-۳فرضيه تحقيق۵۸
۶-۳فرضيه هاي تحقيق۵۸
۷-۳روش گرد آوري اطلاعات۵۹
۸-۳روش تجزيه و تحليل اطلاعات :۵۹
۹-۳تعريف مفاهيم و واژگان۶۱
۱-۹-۳انديکاتور۶۱
۲-۹-۳ميانگين هاي متحرک:(نرم افزار رهاورد نوين۳)۶۳
۵-۹-۳نقاط بايست و برگرد هندسي۶۷
۱۰-۳استراتژي‌هاي تکنيکال مورد استفاده۶۸
۱۱-۳اطلاعات لازم براي محاسبات فرضيه هاي تحقيق۷۱
الف) قيمت سهام شرکتها:۷۱
ب)مجامع عادي:۷۱
ج) مجامع فوق العاده:۷۱
۱۲-۳محاسبه نرخ بازدهي سهام در روش خريد و نگهداري۷۲
۱۳-۳اطلاعات لازم جهت تجزيه و تحليل فرضيه ها۷۲
۱-۱۳-۳آزمون آماريt73
2-13-3آزمون ويل کاکسون۷۳
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها۷۵
۱-۴مقدمه۷۶
۲-۴جمع آوري داده ها و محاسبه متغيرهاي تحقيق۷۶
۳-۴مفروضات محاسبات متغيرهاي تحقيق۷۷
۴-۴آزمون آماري۸۹
۱-۴-۴فرضيه اول۸۹
۱-۱-۴-۴سالانه۸۹
۲-۱-۴-۴دوساله و سه ساله۹۱
۲-۴-۴فرضيه دوم۹۴
۱-۲-۴-۴سالانه۹۴
۲-۲-۴-۴دوساله و سه ساله۹۶
۳-۴-۴فرضيه سوم۹۸
۱-۳-۴-۴سالانه۹۸
۲-۳-۴-۴دوساله و سه ساله۱۰۰
فصل پنجم: جمع بندي،نتيجه گيري و تفسير۱۰۴
۱-۵مقدمه۱۰۵
۲-۵خلاصه تحقيق۱۰۵
۳-۵نتيجه گيري۱۰۶
۴-۵پيشنهادات علمي۱۰۹
۱-۴-۵پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق۱۰۹
منابع۱۱۲
منابع فارسي۱۱۲
منابع خارجي۱۱۵
فهرست جدول ها

عنوانصفحهجدول ۱-۱:محاسبه ميانگين متحرک موزون۲۷
جدول۳-۱:شرکت هاي مورد بررسي۵۷
جدول۴-۱:خلاصه ميانگين بازدهي استراتژي هاي تکنيکال مورد بررسي و روش خريد و نگهداري۷۸
جدول۴-۲:نتايج حاصل از آزمون شاپيرو-ويلک براي روش EMA81
جدول ‏۴-۳:نتايج حاصل از آزمون شاپيرو-ويلک براي روش RSI82
جدول۴-۴:نتايج حاصل از آزمون شاپيرو-ويلک براي روشRSI&EMA84
جدول ۴‏-۵:نتايج حاصل از آزمون شاپيرو-ويلک براي روش خريد و نگهداري۸۵
جدول۴-۶: نتايج حاصل از آزمون شاپيرو-ويلک براي تمامي روش هاي مورد آزمون و قابل مقايسه با روش خريد و نگهداري۸۵
جدول۴-۷:نتايج حاصل از آزمون کلموگروف-اسميرنوف براي تمامي روش ها با يکديگر در دوره هاي دوساله و سه ساله۸۶
جدول۴-۸: بازده مقايسه اي شرکت سرمايه گذاري ملت۸۷
جدول۴-۹: آزمون مجدد شاپيرو-ويلک براي سال ۱۳۹۰بعد حذف شرکت سرمايه گذاري ملت۸۸
جدول۴-۱۰: نتايج آزمون T-همبسته براي روش ميانگين متحرک(فرضيه اول)۸۹
جدول۴-۱۱: آزمون Tهمبسته براي داده هاي دوساله روش EMA92
جدول۴-۱۲:نتايج آزمون ويلکاکسون براي داده هاي غير نرمال روش EMA93
جدول ‏۴-۱۳:آزمون Tهمبسته براي داده هاي روش RSI94
جدول۴-۱۴:آزمون Tهمبسته براي داده هاي دو ساله استراتژيRSI96
جدول۴-۱۵:آزمون ويل کاکسون براي داده هاي غير نرمال روش RSI97
جدول۴-۱۶:آزمون Tهمبسته براي روش ترکيبيRSI&EMA99
جدول۴-۱۷:آزمون Tهمبسته براي داده هاي دو ساله استراتژي۱۰۱
جدول۴-۱۸:آزمون ويل کاکسون براي داده هاي غير نرمال استراتژي ترکيبيRSI&EMA102
فهرست شکل ها

عنوانصفحهشکل۱-۱: رابطه ميانگين متحرک با قيمت۳۱
شکل۱-۲: رابطه ميانگين متحرک کوتاه مدت و بلند مدت۳۲
شکل۱-۳:ميانگين متحرک همگرا-واگرا(MACD)33
شکل۱-۴:واگرايي شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با قيمت۳۴
شکل۱-۵: موقعيت هاي خريد و فروش شاخص قدرت اندازه حرکت۳۴
شکل۱-۶: نحوه تحليل ترکيبي شاخص قدرت اندازه حرکت و ميانگين متحرک۳۵
شکل۱-۷:موقعيت هاي خريد و فروش روش ترکيبي ميانگين مترحک و شاخص قدرت اندازه حرکت۳۶
شکل۳‏-۱:سيگنال هاي استراتژي تکنيکال فرضيه اول۶۹
شکل۳-۲:سيگنال هاي استراتژي تکنيکال فرضيه دوم۷۰
شکل۳-۳:سيگنال هاي تکنيکال فرضيه سوم۷۱
فصل اول:
کليات تحقيق
۱-۱مقدمه
سرمايه گذاران و مديران سرمايه گذاري در زمان انتخاب و خريد سهام شرکت ها، با فرايند تصميم گيري روبرو هستند. آنها در اين فرايند به دنبال انتخاب سهامي هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمايه گذار در زمان خريد سهام علاوه بر ريسک به دو عامل توجه دارد:
الف) سود حاصله طي دوره اي که آن سهم را در اختيار دارد(بازده سالانه)؛
ب) ارزش فروش سهم در دوره هاي آتي ( ارزش آتي دارايي).
اين دو عامل فوق در معيار بازدهي نهفته است که از طريق محاسبه مقدار آن طي دوره سرمايه گذاري منافع حاصله قابل اندازه گيري است. در صورتي که سرمايه گذار بتواند سهامي را انتخاب نمايد که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ريسک قابل قبول ، حداکثر نمايد، انتخاب و تصميم او بهينه خواهد بود که اين موضوع هدف اصلي بحث تحليل سهام مي باشد(ستايش و همکاران ۱۳۸۸)
درفرايند سرمايه گذاري، موفقيت و کسب سود بدون تجزيه و تحليل صحيح و داشتن آشنايي از شرايط سهام و بازار امکان پذير نمي باشد لذا هر سرمايه گذار مي بايست پس از بررسي و تجزيه و تحليل سهام اقدام به خريد و فروش آن نمايد. بطور کلي سه نوع تجزيه و تحليل بنيادي، تکنيکي و تئوري هاي نوين پرتفوليو در بازار سهام وجود دارد. در تحليل بنيادي به ارزش ذاتي سهام توجه مي شود، در تحليل تکنيکي با توجه به روند گذشته قيمت سهام به پيش بيني قيمت سهام مي پردازد و در تئوري هاي نوين پرتفليو به منظور کاهش ريسک غير سيستماتيک اقدام به تنوع سازي و ايجاد سبد سهام(پرتفوي) مي گردد.
مطالعات صورت گرفته در شرکت هاي سرمايه گذاري و مديران سرمايه گذار اين شرکت ها به عنوان بزرگترين نهادهاي سرمايه گذار در کشور، نشان مي دهد که قيمت سهام اين شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوي سرمايه گذاري آنها نمي باشد بلکه بحث توده واري در اين شرکت ها مشاهده شده است و براي خريد و فروش آنها به تجزيه و تحليل هاي فراتر از بررسي پرتفوي نياز مي باشد.
تقريبا هيچ‍گونه تحقيقي در خصوص تحليل تکنيکال براي شرکت هاي سرمايه گذاري صورت نگرفته است؛ که دليل آن را نشات گرفتن قيمت سهام اين شرکت ها از ساير شرکت هاي سرمايه پذير بيان مي نمايند، اما اين دليل باعث نمي شود که نتوان اين شرکتها را با استفاده از تحليل تکنيکال تحليل نمود.يکي از خصيصه هايي که باعث مي شود بتوان شرکتي را با استفاده از تحليل تکنيکال تحليل نمود حجم معاملات مي باشد که اغلب شرکت هاي سرمايه گذاري بورس تهران اين خصيصه را دارا مي باشند. به همين منظور در اين تحقيق به بررسي تحليل تکنيکال در شرکت هاي سرمايه گذاري بورس تهران پرداخته خواهد شد.
۲-۱اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن
شروع حرکت بازسازي و اصلاح نظام اقتصادي کشور تحولاتي را در بازار سرمايه بوجود آورده، در اين ميان ضرورت وجود بازار بورس اوراق بهادار ايران به عنوان يکي از اجزاء با اهميت بازار سرمايه در موقعيت کنوني اقتصاد کشور بسيار ضروري احساس مي شود و با تصميم دولت مبني بر واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي، بورس به عنوان يکي از کاراترين و مؤثرترين روش هاي عرضه سهام در فرايند خصوصي سازي مورد توجه و تاکيد کارشناسان مالي قرار گرفته است. از طرف ديگر يکي از ضرورت هاي اوليه توسعه بازار، اصلاح مکانيزم و سياست هاي اطلاعاتي بازار سهام است و نوشته هاي مختلف ادبيات سرمايه گذاري بر نقش اطلاعات در فرايند سرمايه گذاري و نحوه تجزيه و تحليل اين اطلاعات تاکيد دارند، بنابراين در تصميمات سرمايه گذاري، نقش بسيار موثري ايفا مي کند و سرمايه گذاران با استفاده از اين اطلاعات جزئيات بيشتري را در رابطه به سهام بدست خواهند آورد. اما با توجه به اينکه دستيابي به اطلاعات هزينه زا است.(هم از جنبه مالي و هم از جنبه زماني) سرمايه گذار بايستي چهارچوبي را تعيين نمايد و در قالب اين چهارچوب، به جمع اوري اطلاعات بپردازد. بنابراين شناسايي و تدوين چهارچوب مناسب به منسجم شدن نظام اطلاعاتي بازار بورس کمک موثري نموده ودر شرايط کنوني معرفي روش ها و ابزارهاي تحليل سهام به عنوان موضوعي اساسي و مهم تلقي مي گردد. بنابراين انجام تحقيقاتي در اين زمينه ضمن گسترش فرهنگ سرمايه گذاري، ابزارهايي را جهت تحليل در اختيار سرمايه گذاران ايراني قرار خواهد داد.
اين تحقيق در راستاي کمک به تصميم گيري سرمايه گذاران جهت انجام معاملات بر روي سهام عادي شرکت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و مي تواند راهنماي خوبي جهت اتخاذ تصميمات هر چه بهتر سرمايه گذاران قلمداد گردد.
۳-۱اهداف تحقيق
۱- بررسي بازدهي ناشي ازخريد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري با استفاده از روش هاي خريد تکنيکي با استفاده ازاستراتژي هاي ميانگين متحرک در دوره هاي کوتاه مدت، ميان مدت مي باشد. و بازده استفاده از اين روش را با بازده خريد و نگهداري سهام مقايسه نمود تا بتوان تصميم گيري نمود که آيا روش هاي ميانگين متحرک کارآمدتر از روش نگهداري مي باشند يا خير؟
۲- بررسي بازدهي ناشي از خريد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري با استفاده از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقايسه آن با روش هاي خريد و نگهداري در بورس اوراق بهادار مي باشد.
۳- بررسي بازدهي ناشي از خريد سهام شرکت هاي سرمايه گذاري با استفاده از استراتژي ترکيبي ميانگين هاي متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقايسه آن با روش خريد و نگهداري که کدام روش کارآمدتر است.
۴-۱فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اول: استفاده از روش ميانگين هاي متحرک براي خريد سهام نسبت به روش خريد و نگهداري کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي اول: روش ميانگين هاي متحرک(EMA) براي خريدسهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي دوم: روش ميانگين متحرک براي خريد سهام در بازه ميان مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه ميان مدت کارآمدتر است.
فرضيه دوم: استفاده از روش شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) براي خريد سهام نسبت به روش خريد و نگهداري کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت براي خريد سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت براي خريد سهام در بازه ميان مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه ميان مدت کارآمدتر است.
فرضيه سوم: استفاده از روش ترکيبي ميانگين متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت براي خريد سهام نسبت به روش خريد و نگهداري کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي اول: روش ترکيبي ميانگين متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت براي خريد سهام در بازده کوتاه مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضيه فرعي دوم: روش ترکيبي ميانگين متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت براي خريد سهام در بازده ميان مدت نسبت به روش خريد و نگهداري در بازه ميان مدت کارآمدتر است
۵-۱جامعه آماري و حجم آن
جامعه آماري تحقيق حاضر راشرکت هاي حاضر در صنعت سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران که از ابتداي سال ۱۳۹۰لغايت انتهاي سال ۱۳۹۲حضور دارند تشکيل مي دهد.
صنعت سرمايه گذاري هاي بورس اوراق بهادار به دو بخش ساير واسطه هاي مالي و سرمايه گذاري ها تقسيم مي شوند که در مجموع جامعه آماري ۲۷شرکت مي باشند.همچنين شرکت هاي سرمايه گذاري در صنايع ديگر بورس نيز به اين مجموعه اضافه مي گردد و در مجموع ۳۶شرکت جامعه آماري اين تحقيق را تشکيل مي دهد.
۶-۱بر آورد حجم نمونه
با توجه به اينکه تعداد شرکت ها محدود مي باشد نيازي به استفاده از روش هاي نمونه گيري نيست و مي توان براي بالابردن اعتبار تحقيق کل جامعه را بررسي نمود البته يکسري از اين شرکتها به دليل وجود محدوديت هايي که باعث تاثير بر نتايج تحقيق مي شوند از جامعه خارج مي گردند
قلمرو زماني تحقيق از فروردين ۱۳۹۰لغايت اسفند ۱۳۹۲مي باشد و تمام شرکت ها بايد در اين محدوده زماني در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشند.
تعداد روزهاي باز نماد در طول دوره مورد رسيدگي بايد بيش از ۹۰% از روزهاي معاملاتي باشد.
۷-۱روش گرد آوري اطلاعات
جهت جمع آوري اطلاعات از نرم افزار متاتريدر ۴در پايلوت رسا و همچنين نرم افزار رهاورد نوين ۳ استفاده مي شود
۸-۱روش تجزيه و تحليل اطلاعات
بازده اطلاعات جمع آوري شده از شاخص هاي تحليل تکنيکي با استفاده از نرم افزار پايلوت رسا و نرم افزار اکسل محسابه مي گردد. همچنين بازده ناشي از روش خريد و نگهداري از طريق نرم افزار اکسل محسابه مي گردد.
نحوه محاسبه بازده ناشي از روش خريد و نگهداري که خريد در ابتداي دوره صورت مي گيرد و در انتهاي دوره فروش صورت ميگيرد بازده ناشي از تفاوت قيمتي درطول اين مدت وهمچنين مزاياي ناشي ازسودنقدي ومزاياي ناشي ازافزايش سرمايه ازطريق حق تقدم وسهام جايزه نيزاضافه ميگردد.
جهت محاسبه بازدهي استراتژي تکينکال بدين صورت عمل مي گردد((Hudson 1996
در اين حالات نرخ بازدهي کل و سالانه سهام تمام شرکت هاي مورد مطالعه بر اساس قاعده استراتژي تکنيکال محاسبه مي شوند. بدين صورت که اگر علامت خريد براي هر سهم بر اساس قاعده استراتژي ايجاد شود آن سهم را مي خريم و بازدهي آن را محاسبه مي کنيم و اگر علامت فروش وجود داشت سهم مورد نظر را مي فروشيم و پول آن را در اوراق مشارکت سرمايه گذاري مي کنيم.
Rsi: ميانگين بازدهي يا نرخ بازدهي کل هر سهمi بر اساس روش استراتژي
ri,t+1:نرخ بازدهي هر سهم در دوره t
rf,t+1: بازده بدون ريسک در دوره t.
dt+1: اعلام علامت هاي خريد و فروش بر اساس استراتژي(عدد يک نشانه علامت خريد و عدد صفر نشانه علامت فروش است).
N: تعداد دوره هاي قلمرو زماني تحقيق
بعد از محسابه نرخ بازدهي کل هر سهم، نرخ بازدهي کل پرتفوي مورد مطالعه از طريق ميانگين حسابي محاسبه مي شود.
n:تعداد سهام مورد بررسي
محاسبه ميانگين بازدهي بر اساس خريد و نگهداري:
در اين روش هر سهم در اولين زمان دوره فعاليت(سرمايه گذاري) خريداري مي شود و تا پايان دوره فعاليت نگهداري مي گردد و سپس فروخته مي شود. کليه مزاياي دريافتي در طي دوره با تفاوت قيمت سهام اول و پايان دوره، مبناي محسابه بازدهي روش خريد و نگهداري مي باشد.
:نرخ بازدهي سهم iدردوره t
N: تعداد دوره هاي قلمرو زماني تحقيق
ميانگين بازدهي ۱۵روزه يا نرخ بازدهي کل هر سهم iبراساس روش خريد و نگهداري
نرخ بازدهي کل پرتفوي مورد بررسي بر اساس روش خريد و نگهداري به صورت ذيل محسابه مي شود:
Rn: نرخ بازدهي کل پرتفوي مورد بررسي يا ميانگين بازدهي کل پرتفوي.
m: تعداد شرکت هاي مورد مطالعه.
در بررسي فرضيه هاي کوتاه مدت از دوره زماني روزانه و براي فرضيه هاي ميان مدت از دوره زماني هفتگي استفاده مي شود.
۹-۱مفاهيم و واژگان تحقيق
۱-۹-۱ميانگين متحرک۱:
ميانگين متحرک با همگن نمودن قيمت ها آنها را به انديکاتوري براي دنبال کردن روند تبديل مي نمايد.
۲-۹-۱انديکاتور۲
انديکاتورها توابع رياضي هستند که بر اساس فرمول هاي خاص در جهت تحليل بازار بوسيله ابزارهاي گرافيکي ترسيم و مورد استفاده قرار مي گيرند. داده هاي ورودي در انديکاتورها بر اساس تعدادي از بازه هاي قبلي تغييرات قيمت وارد مي شود. در هر بازه زماني اطلاعات قيمت آغاز(Open)، پايان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و يا تعدادي از مجموع اين اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد.
۳-۹-۱شاخص قدرت اندازه حرکت۳
اين انديکاتور نوسانگري جنبشي است که سرعت تغيير حرکت هاي قيمت را اندازه گيري مي کند. جهت استفاده از اين انديکاتور ميانگين سودها و ميانگين ضررها و قدرت نسبي در دوره مورد نظر (معمولا از دوره ۱۴استفاده مي شود) محاسبه مي شود و طبق فرمول زير RSI محاسبه مي گردد:
RSI=100-(100/(1+RS(
ميانگين ضرر/ميانگين سود=RS
4-9-1 نقاط بايست و برگرد هندسي
اين نقاط به عنوان حمايت و مقاومت بازار عمل مي نمايد و با وجود روند در بازار نقاط حمايت در جهت حرکت بازار براساس زمان و قيمت تغيير پيدا کرده و مي تواند به عنوان نقاطي جهت تعيين حد ضرر عمل نمايد.
فصل دوم:
پيشينه تحقيق
۱-۲مقدمه
سرمايه گذاري معمولا به دو بخش “تجزيه و تحليل اوراق بهادار” و “مديريت مجموعه سرمايه گذاري(پرتفليو)” تقسيم مي شود(جونز،۱۳۹۱،۱۱۳).
يک سرمايه گذار جهت کسب سود در سرمايه گذاري نيازمند توجه به چهار عامل زير مي باشد(McDowell,2008,xix):
1- ريسک سرمايه گذاري
۲- سيستم معاملاتي سرمايه گذاري
۳- مديريت سرمايه
۴- روانشناسي و رفتار سرمايه گذاران
چهارعاملي که مکداول مطرح نموده است در تجزيه و تحليل اوراق بهادار مورد استفاده قرار مي گيرد.
منظور از ريسک سرمايه گذاري تعيين حد ضرر و هدف قيمتي سهام مي باشد؛ و زماني صحبت از مديريت سرمايه مي شود منظور حجم سرمايه گذاري است که چه مقدار سرمايه گذاري در هر مرحله از خريد سهام صورت گيرد. زماني که حرکت به سمت سيستم پرتفوليو مي رويم و از حالت دوره هاي قيمتي خارج مي شويم مديريت سرمايه به سمت حداکثر نمودن بازده و حداقل کردن ريسک سرمايه گذاري مي رود که به اين نوع پردازش مديريت پرتفوليو گفته مي شود(Tomasini&Jaekle,2011,3)
سرمايه گذاران جهت کسب بازده نيازمند پذيرش ريسک مي باشند که دو مفهوم اساسي در بحث تجزيه و تحليل اوراق بهادار مي باشد و سرمايه گذاران با استفاده از روش هاي مختلف سرمايه گذاري به دنبال کاهش ريسک و افزايش بازده خود مي باشند که اين مهم دست نخواهد يافت مگر با داشتن يک سيستم معاملاتي سرمايه گذاري.
سرمايه گذاران جهت سرمايه گذاري سودمند نيازمند داشتن يک سيستم معاملاتي مي باشند که اين سيستم تشکيل شده از مجموعه اي از استراتژي هاي سرمايه گذاري مي باشد. اين استراتژي ها مي توانند از سه نوع تحليل اوراق بهادار ؛ يعني تحليل تکنيکال، تحليل بنيادي و تئوري هاي پرتفليو تشکيل شده باشند.
دراين تحقيق به بررسي چند نمونه از استراتژي هاي تحليل تکنيکال پرداخته مي شود که مي توانند دربرگيرنده بخشي از يک سيستم معاملاتي باشد.
۲-۲مباني نظري تحقيق
با توجه به اينکه استراتژي هاي سرمايه گذاري از سه نوع تحليل ساخته مي شوند شرح کوچکي از اين سه نوع تحليل ارائه مي شود.
۱-۲-۲روش پرتفوليو۴
اين روش که ابتدا توسط هري مارکويتز به صورت عملي بيان شد، بر اساس يک سري مفروضات خاصي مبني بر کارا بودن بازار است و انتشار اطلاعات به صورت يکپارچه و در اختيار همکاران بوده و شفافيت اطلاعات در معاملات حاکم است.
مبناي اين روش بر پايه اين استدلال استوار است که احتمال خطر از دست دادن سرمايه يا سود يک نوع سهام در بازار بسيار بيشتر از مجموعه يا ترکيب سهام است. لذا قاعدتا سرمايه گذار حرفه اي نبايد تمامي سرمايه خود را در يک قلم دارايي سرمايه گذاري کند( و منطق اقتصادي نيز اين را تاييد مي کند)، بلکه بايستي آن را در مجموعه اي از سهام يا دارايي ها سرمايه گذاري کند که اين مجموعه به پرتفوي معروف است. پرتفوي يا سبد سهام متشکل از سهام متعدد شرکت هايي است که در شرايط عادي احتمال کاهش بازده همه دارايي ها تا حدودي به صفر نزديک است و تلاش ها بر اين است که ريسک غير سيستماتيک يا تنوع پذير به حداقل ممکن تقليل يابد. به همين جهت ترکيب پرتفوي بهتر است به گونه اي باشد که نوسانات مشابهي نداشته باشند يعني زماني که بازده يکي کاهش پيدا مي کند بازده ديگري افزايش يابد. در اين راستا مراحل زير توسط سرمايه گذار و يا معامله گر در بازار رعايت مي گردد:
۱٫ تعيين بازده مورد انتظار سبد سهام و تک تک سهام؛
۲٫ ارزيابي وضعيت سهام مختلف و انتخاب آنها؛
۳٫ بهينه نمودن ترکيب سهام(پرتفوي)؛
۴٫ ارزيابي پرتفوي و بازنگري در مجموعه سهام.
در روش پرتفوي مدرن مجموعه تلاش ها وقف اين است که بازده پرتفوي فرد سرمايه گذار به بازده بازار نزديک گردد و در وضعيت مطلوب، بازدهي بيشتر از آن بدست آورد. در اين حالت پرتفوي کل بازار يک شاخص ارزيابي است که ريسک آن نيز با شاخص بتا(Beta) محسابه مي شود. اين تحليل کاربرد زيادي در آناليز ريسک و تجزيه و تحليل بازار دارد و مبناي کار سرمايه گذاران حرفه اي است(ستايش،۱۳۸۸،۱۵۵-۱۷۷).
اگر بخواهيم چند نمونه استراتژي هاي سرمايه گذاري براساس تئوري هاي پرتفليو را بيان کنيم مي توانيم به تحقيق “مقايسه کارائي استراتژي هاي شتاب (مومنتوم)درانتخاب پرتفوي مناسب” توسط ميرفيض فلاح شمس و يونس عطايي اشاره کنيم که در اين تحقيق براساس استراتژي مومنتوم(اين استراتژي يک استراتژي برگرفته شده از تحليل تکنيکال مي باشد) پرتفوي برنده و بازنده از ميان ۵۰شرکت فعال بورس در سالهاي ۸۴تا۸۹انتخاب شده و با نگهداري دوره هاي ۳ماهه و ۶ماهه بازدهي آنها محاسبه مي شود. نتيجه اين تحقيق نشان داد که مي توان با استفاده از استراتژي شتاب برپايه معيارهاي ريسک تعديل شده پرتفوي مناسبي از شرکتهاي در بورس اوراق بهادار تهران پيدا نمود(فلاح شمس و عطايي،۱۳۹۲،۱۰۹-۱۲۵).
نمونه ديگري از اين استراتژي ها را مي توان در تحقيق “مقايسه عملکرديکساله سهام ارزشي و سهام رشدي با استفاده از روش تشکيل پرتفوليو بر اساس اوزان تصادفي” توسط اسلامي بيدگلي و اسدي اشاره کنيم(تعيين سهام ارزشي و سهام رشدي از طريق تحليل بنيادي قابل رديابي مي باشد) که به بررسي پرتفوي هاي تشکيل شده از سهام هاي ارزشي و رشدي پرداخته است که اين سهام ها از بررسي پنج عامل CF/P,EBITDA/EV,B/P,E/P,S/P به رشدي و ارزشي طبقه بندي مي شوند دو عاملCF/P,EBITDA/EVشاخص هاي خوبي براي طبقه بندي سهام هاي ارزشي و رشدي در بازار سرمايه ايران نيستند. و سه عامل ديگربا اطمينان۹۹درصد مورد تاييد مي باشند(اسلامي بيدگلي و اسدي،۱۳۹۲،۱-۲۲).
۲-۲-۲تحليل بنيادي۵
اين رويکرد و مدلهاي استفاده در آن از دهه ۱۹۳۰ مطرح بوده اما عمدتا بعد از جنگ جهاني دوم در قالب هاي نظري فراگير، مورد توجه قرار گرفتند. در اين گونه نمونه ها اساسا به ارزش ذاتي سهم توجه مي شود.براي تعيين ارزش ذاتي سهام از روشي، تحت عنوان تجزيه و تحليل بنيادي يا اساسي استفاده مي شود(سلماني،۱۳۹۰ ،۱۳۵-۱۶۹).
طرفداران اين شيوه تجزيه و تحليل تاکيد دارند که در هر لحظه اوراق بهادار منفرد، ارزش ذاتي دارند و اين ارزش با درآمد آن سهم ارتباط دارد. بدين ترتيب تحليل گران ارزش ذاتي، قيمت هاي جاري را تابعي از ارزش تنزيل شده جريان درآمدي آينده آن ها يا نسبت قيمت به درآمد مي دانند.
بدين ترتيب آنها با تعيين نرخ رشد درآمد و پيش بيني درآمد سال آينده، قيمت ذاتي سهام را براي دوره جاري تخمين زده و با مقايسه با قيمت هاي واقعي به انجام معاملات اقدام مي کنند. درآمد بالقوه هر سهم وابسته به عواملي نظير عملکرد شرکت، موقعيت صنعت و وضعيت اقتصادي است؛ با مطالعه دقيق اين عوامل، تجزيه و تحليل کنندگان مي توانند تفاوت قيمت اوراق را از ارزش ذاتي آن ها محاسبه کرده و از اين طريق منتفع شوند. بدين صورت که اگر قيمت بالاتر يا پايين تر از ارزش ذاتي باشد، با انجام سفارشات فروش يا خريد، سود زيادي عايد آن ها مي شود. محققين در اين زمان سعي کردند تاثيرگذاري عوامل کلان اقتصادي را بر روي قيمت ها در بورس نشان دهند.
در اين روش به منظور تحليل گزينه هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار، قاعدتا بايستي به ۴مرحله ذيل که ارکان اصلي تحليل بنيادين است، توجه نمود:
۱- بررسي و تحليل اوضاع اقتصادي کشور؛
۲- بررسي صنعت مورد نظر؛
۳- تجزيه و تحليل شرکت؛
۴- تعيين ارزش سهام شرکت.
۱-۲-۲-۲بررسي و تحليل اوضاع اقتصادي کشور:
وضعيت اقتصاد ملي از آن جهت مطالعه و بررسي مي شود که مشخص شود آيا شرايطي کلي براي بازار سهام مناسب است يا نه؟ آيا تورم موثر است؟ نرخ هاي بهره در حال افزايش است يا کاهش؟ آيا مصرف کنندگان کالاها را مصرف مي کنند؟ ترازتجاري مطلوب است؟ عرضه پول انبساطي يا انقباضي است؟ اينها تنها بخشي از سوالات است که تحليلگران براي تعيين کردن تاثيرات شرايط اقتصادي بر بازار سهام با آنها مواجه است.
۲-۲-۲-۲تجزيه و تحليل صنعت:
وضعيت صنعتي که شرکت در آن قراردارد، تاثير قابل توجهي بر نحوه فعاليت شرکت دارد. اگر وضعيت صنعت مطلوب نباشد، بهترين سهام موجود در اين صنعت نيز نمي تواند بازده مناسبي داشته باشد.
۳-۲-۲-۲تجزيه و تحليل شرکت:
بعد از تعيين وضعيت اقتصاد و صنعت، خود شرکت نيز بايد تجزيه و تحليل شود تا از سلامت مالي آن اطمينان حاصل آيد. اين تحليل، معمولا از طريق بررسي صورتهاي مالي شرکت انجام مي شوند. از روي اين صورتها به بررسي نسبت هاي مالي پرداخته مي شود که مبناي تصميم گيري تحليلگران مي باشد.
۴-۲-۲-۲ارزشيابي قيمت سهام:
تحليلگر بنيادي، پس از مطالعه و تعيين شرايط اقتصاد ملي، وضعيت صنعت و در نهايت شرکت، به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا قيمت سهام به درستي تعيين شده است يا خير؟
۳-۲-۲تحليل تکنيکال۶
تحليل تکنيکال مطالعه رفتارهاي بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پيش بيني آينده روند قيمت ها مي باشد(مورفي،۱۳۹۱،۱-۴).
مهمترين اصل تحليل تکنيکال اين است که “همه چيز در قيمت لحاظ شده است”. يک تحليل گر تکنيکي معتقد است قيمت فعلي همه اطلاعات را درباره يک سهم در بردارد، زيرا تمام اطلاعات تاثير خود را قبلا بر نمودار قيمت گذاشته اند.
دومين اصل تحليل تکنيکال اين است که ” قيمت ها براساس روندها حرکت مي کنند، و يا به عبارت ديگر قيمت ها دوست دارند که روند فعلي خود را حفظ کنند، به جاي آنکه تغيير جهت بدهند.”
سومين اصل تحليل تکنيکال نيز مي گويد:” تاريخ تکرار مي شود، که بر پايه اين عقيده به مطالعه تاريخچه قيمت مي پردازيم، زيرا کليدي است براي پيش بيني آينده، در واقع مي گويد آينده چيزي نيست جز تاريخ گذشته.”
در اقتصاد به الگوهاي رفتار همبسته بين افراد، توده واري اطلاق مي شود. البته اگر سرمايه گذاران بي شماري در حال خريد سهام داغ باشند ممکن است تنها به سبب همبستگي اطلاعات رسيده به آنان چنين اتفاقي رخ داده باشد. با تصور کردن توده واري ذهن ما ناخودآگاه به شکل گيري خطاهاي سيستماتيک در تصميم گيري به وسيله همه جامعه يا گروه درگير توده واري سوق ميابد. با اين حس، توده واري پديده اي است که به صورت انتظارات ناقص، تغييرات بي ثبات، حباب، مد و جنون قابل تشخيص خواهد بود. توده واري نيازمند مکانيسم هماهنگي است. اين مکانيسم مي تواند يا قواعد هماهنگي بر پايه برخي علائم باشد(مانند حرکات قيمت) يا بر پايه مشاهده مستقيم عملکرد ديگر تصميم گيرندگان( مانند مشاهده فعاليت ساير سرمايه گذار يا نگاه به عملکرد مديران سبد سهام). با مطالعه روند بازارهاي سهام بزرگ دنيا اغلب با دوره هاي جنون خريد(حباب قيمتي) يا جنون فروش(فروپاشي) مواجه مي شويم. بسياري از مطالعات انجام شده در اين حوزه اين رفتار را غير عقلايي و ناشي از حرکات هيجاني و احساسي طمع در ايجاد حباب و هراس در ايجاد فروپاشي مي دانند. اين امر با هجوم سرمايه گذاران براي ورود يا خروج از بازار يک سهم يا کل بازار نشان داده مي شود. . برخي طرفداران تحليل تکنيکال در سرمايه گذاري، بروز رفتار توده وار سرمايه گذاران را حد غايي احساسات بازار قلمداد مي کنند(صالح‌آبادي وهمکاران،۱۳۹۲ ،۸۸-۶۹)
محققين در بيان علت توده واري آن را به دونوع توده واري غير عقلايي و توده واري عقلايي(براساس منافع) تقسيم نموده اند.توده واري غير عقلايي تقليد کورکورانه سرمايه گذاران از يکديگر است که بازار را از کارائي دور مي کند. توده واري عقلايي ناشي از مواردي از جمله: دغدغه شهرت۷سيستم جبران خدمات۸واستفاده از تکنيک هاي يکسان مي باشد. رفتار توده وار ناشي از دغدغه شهرت و سيستم جبران خدمات بيشتر براي مديران سرمايه گذار رخ مي دهد که به علت بررسي عملکرد و پاداش دريافتي خود سعي مي کنند که به مانند ساير مديران سرمايه گذار عمل کنند تا در صورت اشتباه مورد توبيخ واقع نشوند چون اگر مديران ديگر نيز عملکرد مشابهي با هم داشته باشند که ديگر توبيخي صورت نمي گيرد(سعيدي و فرهانيان،۱۳۹۰، ۵۱۱-۵۱۶).
رفتار توده وار در بازار باعث مي شود که نتوان به صورت کارا از تحليل بنيادي استفاده نمود به همين منظور بايد از تحليل هايي استفاده شود که به بررسي رفتار بازار پرداخته مي شود که اين نوع تحليل همان تحليل تکنيکال است که به بررسي رفتار قيمت سهام مي پردازد و بر اساس روند گذشته سهم آينده آن را پيش بيني مي کند.
بنا به تحقيق صورت گرفته توسط صالح آبادي و همکاران شرکت هاي سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار داراي رفتار توده وار مي باشند(صالح‌آبادي وهمکاران،۱۳۹۲ ،۸۸-۶۹).
درنتيجه نمي توان با بررسي پرتفوي سرمايه گذاري شرکت هاي سرمايه گذاري اطمينان حاصل نمود که قيمت گذاري آنها به لحاظ بنيادي به درستي صورت گرفته باشد و با اين تحقيق ما به آزمون کسب بازده بيشتر از طريق استراتژي هاي تکنيکال نسبت به روش خريد و نگهداري را بررسي مي کنيم.
۳-۲استراتژي هاي سرمايه گذاري
يک سرمايه گذار جهت کسب سود در سرمايه گذاري نيازمند توجه به چهار عامل زير مي باشد(McDowell,2008,xix):
1-ريسک سرمايه گذاري
۲-سيستم معاملاتي سرمايه گذاري
۳-مديريت سرمايه


پاسخ دهید