۲-۱ تاريخچه مطالعاتي۵
۳-۱ بيان مسئله۶
۴-۱ فرضيه هاي تحقيق۷
۵-۱ ضرورت انجام تحقيق۸
۶-۱ اهداف تحقيق۸

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۷-۱ حدود مطالعاتي۱۰
۸-۱ تعريف واژگان کليدي و اصطلاحات۱۰
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه۱۳
۲-۲ روشهاي حسابداري موجودي کالا۱۳
۱-۲-۲ روشهاي ارزشيابي موجودي مواد و کالا۱۴
۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا۱۵
۴-۲ فاکتورهاي اقتصادي مورد انتظار براي تاثير انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا در ايالات متحده۱۷
۱-۴-۲ محرک جريان نقدي (ذخيره ماليات)۱۷
۲-۴-۲ تئوري هزينه سياسي۱۷
۳-۴-۲ اثر فرآيند سياسي بر روي روش هاي حسابداري۱۹
۱-۳-۴-۲ اثرات بحرانهاي بالقوه۱۹
۲-۳-۴-۲ قانون نرخ۲۰
۳-۳-۴-۲ مالياتها۲۱
۴-۳-۴-۲ قراردادهاي استقراض۲۲
۵-۳-۴-۲نسبت هاي اهرمي(حسابداري و فعاليتهاي اقتصادي)۲۵
۵-۲ کيفيت سود حسابداري و موجودي کالا۲۷

۱-۵-۲ مفهوم سود از ديدگاه حسابداري۲۷
۲-۵-۲سودمندي ومربوط بودن سود حسابداري۲۷
۳-۵-۲محدوديت هاي سود حسابداري۲۹
۱-۴-۵-۲مفهوم سود در گزارشگري مالي۳۰
۲-۴-۵-۲مفاهيم سود در سطح ساختار۳۲
۳-۴-۵-۲رويکرد معاملاتي در اندازه گيري سود۳۲
۴-۴-۵-۲رويکرد فعاليت در اندازه گيري سود۳۳
۵-۴-۵-۲مفاهيم سود در سطح معاني۳۳
۶-۴-۵-۲سود به عنوان معيار کارايي۳۳
۷-۴-۵-۲سود حسابداري در مقايسه با سود اقتصادي۳۴
۸-۴-۵-۲مفاهيم سود در سطح عمل (رفتاري)۳۴
۹-۴-۵-۲مفاهيم سود از ديدگاه رويکرد قراردادي۳۵
۵-۵-۲ مفهوم اقتصادي سود۳۵
۶-۵-۲ پيدايش نظريه کيفيت سود۳۶
۷-۵-۲ مفهوم کيفيت سود ۳۷
۸-۵-۲ تحليل کيفيت سود۴۰
۹-۵-۲ تحليل بنيادي کيفيت سود۴۱
۱۰-۵-۲ واکنش سود۴۴
۶-۲ تاريخچه بورس و اوراق بهادار تهران۴۵
۷-۲ تعريف بورس اوراق بهادار۴۸
۸-۲ پيشينه تحقيق۴۹
۱-۸-۲ تحقيقات انجام شده در خارج از کشور۴۹
۲-۸-۲ در داخل کشور:۵۹
۹-۲ خلاصه فصل دوم۵۹
فصل سوم: روش‌اجراي تحقيق
۱-۳ مقدمه۶۱
۲-۳ اهداف تحقيق۶۱
۳-۳ تهيه وتنظيم فرضيه۶۲
۱-۳-۳ فرضيه اندازه۶۲
۲-۳-۳ فرضيه اهرم۶۲
۳-۳-۳ فرضيه سرمايه در گردش۶۳
۴-۳-۳ فرضيه طبقه بندي صنعت۶۳
۵-۳-۳ فرضيه مقايسه۶۴
۴-۳مدل تحليلي تحقيق۶۴
۵-۳روش تحقيق۶۶
۶-۳ شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات۶۶
۱-۶-۳اندازه گيري متغير وابسته۶۶
۲-۶-۳اندازه گيري متغيرهاي مستقل۶۶
۷-۳جامعه آماري و نمونه گيري۶۷
۸-۳تعيين اندازه نمونه۶۷
۹-۳آزمون فرضيه ها۶۸
۱۰-۳خلاصه فصل۷۱
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏۷۳
۲-۴ آمار توصيفي۷۴
۳-۴ رابطه بين اندازه شرکت و روش حسابداري۷۵
۴-۴ رابطه بين ميانگين اهرم و روش حسابداري۷۷
۵-۴ رابطه بين سرمايه در گردش و روش حسابداري۷۸
۶-۴ رابطه بين نوع صنعت و روش حسابداري۸۰
۷-۴ رابطه بين سودآوري و روش حسابداري۸۲
۸-۴خلاصه نتيجه آزمون آماري۸۴
۹-۴ خلاصه فصل۸۴
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه۸۶
۲-۵نتيجه گيري۸۶
۳-۵پيشنهاد براي تحقيقات آتي۸۸
۴-۵محدوديتهاي تحقيق۸۸
پيوست ها
پيوست الف:جدول تحليل واريانس۹۱
پيوست ب: آزمون ناپارامتري کروسکال واليس۹۲
پيوست ج :نمودار ميانگين داده ها۹۳
پيوست د : جدول تعداد نمونه هاي انتخابي به همراه صنايع مربوطه۹۵
منابع و ماخذ
منابع فارسي۹۷
منابع لاتين۹۸
چکيده لاتين۱۰۳

جدول ۱-۱ خلاصه مطالعات تجربي انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا۵
جدول ۱-۳ جدول توافقي براي آزمون استقلال۶۹
جدول ۱-۴ ميانگين داده ها به تفکيک هر فرضيه۷۴
جدول ۲-۴ داده هاي تجزيه شده فرضيه اول۷۵
جدول ۳-۴ تحليل داده هاي فرضيه اول۷۶
جدول ۴-۴ داده هاي تجزيه شده فرضيه دوم۷۷
جدول ۵-۴ تحليل داده هاي فرضيه دوم۷۷
جدول ۶-۴ داده هاي تجزيه شده فرضيه سوم۷۸
جدول ۷-۴ تحليل داده هاي فرضيه سوم۷۹
جدول ۸-۴ داده هاي تجزيه شده فرضيه چهارم۸۰
جدول ۹-۴ تحليل داده هاي فرضيه چهارم۸۱
جدول ۱۰-۴ داده هاي تجزيه شده فرضيه پنجم۸۲
جدول ۱۱-۴ تحليل داده هاي فرضيه پنجم۸۲
جدول ۱۲-۴ : نتايج کلي آزمون فرضيه ها۸۴

نمودار۱-۳: مدل تحليلي تحقيق۶۵
نمودار۲-۳ سطح زير منحني توزيع کاي مربع۶۸
نمودار۳-۳سطح زير منحني H0 وH1 در آزمون استقلال کاي مربع۷۱
نمودار ۱-۴ ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها براي فرضيه اول۷۶
نمودار ۲-۴ ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها براي فرضيه دوم۷۸
نمودار ۳-۴ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها براي فرضيه سوم۷۹
نمودار ۴-۴ ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها براي فرضيه پنجم۸۳
چكيده
کار تحقيقي و پژوهشي حاضر به منظور تعيين عوامل موثر در انتخاب روشهاي حسابداري موجودي مواد و کالا وتاثير آن بر کيفيت سود آوري شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مي باشد.
اين پايان نامه يک چارچوب براي تجزيه و تحليل انتخاب مديران از سياست حسابداري موجودي کالا و تاثيري که اين انتخاب ها بر کيفيت سود آوري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را مي گذارد تهيه مي کند وارتباط بين ويژگيهاي خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهي به سرمايه ، سرمايه در گردش و نوع صنعت و سياستهاي انتخاب مديران از حسابداري موجودي کالا و مواقعي که منجر به افزايش/کاهش کيفيت سود مي شود را تشريح مي کند.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيه ها حاکي از آن مي باشد که بين انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهي به سرمايه و ميزان سرمايه در گردش رابطه معني داري وجود ندارد. همچنين نتايج بيانگر وجود رابطه بين انتخاب هاي حسابداري موجودي کالا و نوع صنعت مي باشد و در نهايت بين انتخاب هاي حسابداري موجودي کالا(فايفو) و سودآوري رابطه معني داري وجود ندارد.
مقدمه
روش هاي حسابداري مورد استفاده در شرکتها داراي پيامدهاي اقتصادي بوده و بر توزيع ثروت موثر است. در شرکتهاي سهامي افراد به اميد افزايش ثروتشان سرمايه گذاري مي کنند. روش هاي حسابداري مورد استفاده بر ثروت سرمايه گذاران اثر دارد.
انتخاب روش هاي حسابداري براي افزايش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مديريت به کار مي رود.ادبيات حسابداري شامل مطالعاتي است که روابط بين متغير هاي خاص شرکت و سياست انتخاب حسابداري به وسيله مديران را آزمايش مي کند. بسياري از اين مطالعات متکي بر مطالعات مقطعي يا طرح هاي تجربي مقايسات زوجي است و بر ارتباط بين روش انتخاب حسابداري و ويژگيهاي متنوع خاص شرکت تاکيد مي کنند. انتخاب از بين مفروضات متفاوت ارزشيابي موجودي کالا و تاثيري که بر کيفيت سود آوري واحد تجاري دارد يک نمونه از انتخاب هاي حسابداري است.
فصل اول
كليات تحقيق
۱-۱ مقدمه
روش هاي حسابداري۱ مورد استفاده در شرکتها داراي پيامدهاي اقتصادي۲ بوده و بر توزيع ثروت موثر است. در شرکتهاي سهامي افراد به اميد افزايش ثروتشان سرمايه گذاري مي کنند. روش هاي حسابداري مورد استفاده بر ثروت سرمايه گذاران اثر دارد. انتخاب روش هاي حسابداري براي افزايش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مديريت به کار مي رود.ادبيات حسابداري شامل مطالعاتي است که روابط بين متغير هاي خاص شرکت و سياست انتخاب حسابداري به وسيله مديران را آزمايش مي کند. بسياري از اين مطالعات متکي بر مطالعات مقطعي يا طرح هاي تجربي مقايسات زوجي است و بر ارتباط بين روش انتخاب حسابداري و ويژگيهاي متنوع خاص شرکت تاکيد مي کنند. انتخاب از بين مفروضات متفاوت ارزشيابي موجودي کالا و تاثيري که بر کيفيت سود آوري۳ واحد تجاري دارد يک نمونه از انتخاب هاي حسابداري است. از مهمترين فاکتورهايي که گروه تحليلي Gradient در ارزيابي کيفيت سود مورد توجه قرار داده اند موجودي مواد و کالا مي باشد.کيفيت اندازه گيري موجودي کالاي شرکت مستقيماً به محافظه کاري۴ و بي طرفي۵ در محاسبه بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بستگي دارد. بويژه، اگر بهاي تمام شده کالاي فروش رفته شرکتي کمتراز واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوري شرکت بالاتر از واقع گزارش مي شود و بالعکس. در هنگام ارزيابي کيفيت اندازه گيري موجودي کالا، مهمترين مواردي که بايستي مورد توجه و بررسي قرار گيرند، عبارتند از:سطح و تغيير در کل موجوديهاي کالا نسبت به فروش، روند حاشيه فروش، روش ارزيابي موجوديهاي کالاو چگونگي تاثير آن بر سود گزارش شده، رابطه بين انواع مختلف حسابهاي موجوديهاي کالا از قبيل مواد خام، کالاي درجريان ساخت و کالاي ساخته شده، روش مورد عمل شرکت براي اندازه گيري و ارائه موجوديهاي کالا در مقايسه با ديگر شرکتهاي صنعت.در اين تحقيق سعي گرديده تا تاثير ويژگيهاي خاص شرکت را بر تصميم گيري هاي مديريت در انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا سنجيد و تاثير آن انتخاب را بر روي کيفيت سود آزمون نمود.
ويژگيهاي خاص شرکت با معاني زير در اين تحقيق مورد آزمون قرار مي گيرد:
اندازه شرکت۶ : فروش خالص شرکت
نسبت اهرم۷ : تقسيم نمودن کل بدهيها به حقوق صاحبان سهام
نسبت سرمايه در گردش۸ : تفاضل دارائي جاري و بدهي جاري
نوع صنعت۹ : طبقه بندي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
۲-۱ تاريخچه مطالعاتي
تحقيقات انجام شده در خارج از کشور به طور خلاصه در جدول زير تشريح گرديده است:
جدول ۱-۱ خلاصه مطالعات تجربي انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا
مطالعهمتدولوژيدوره مطالعه شدهنتايج : متغير هاي معني دارS، متغير هاي غير معني دار(NS)الگستون ات ال(۱۹۷۶)مقايسات زوجي با به کارگيري آزمون کاي مربع۱۹۷۱-۱۹۴۶تغييرات مديريتS، صنعت S حسابرسيSهاگرمن و زميجوسکيآزمون U من ويتني۱۹۷۵فروش خالصNS ، جمع دارائيهاNS ، ريسکNS ، طرح پاداش مديريتNS ، سرمايه بري S، نسبت تمرکزNSبيدل ۱۹۸۰مطالعه مقايسات زوجي با استفاده از آزمونهاي ويلکاکسون و ساين۱۹۷۵-۱۹۷۲ذخيره ماليات برآورديS ، اندازهS ، طبقه بندي صنعتS ، نرخ متوسط رشد موجودي Sزميجوسکي و هاگرمن ۱۹۸۱آزمون U من ويتني۱۹۷۵اندازهS ، نسبت تمرکزS ، طرح پاداش مديريت S، جمع بدهي بر جمع داراييS ، ريسکS ، سرمايه بريNSمورس و ريکاردي ۱۹۸۳سري هاي زماني و مقايسه بين صنعتي با بکارگيري آزمون T1978-1938منافع مالياتS ، اندازه شرکتS ، رشد سودS ، نسبت پرداخت سود سهامNS ، نسبت خالص دارائي مشهود بر بدهي بلند مدتNS ، نسبت سود بر هزينه بهرهNSعبدالخليق ۱۹۸۵تجزيه و تحليل به روش رگرسيون۱۹۷۴طرح پاداش مديريتNSهانت ۱۹۸۵مطالعه مقايسات زوجي با استفاده از آزمون پارامتريک و ناپارامتريک۱۹۷۵-۱۹۷۴اهرم S، طرح تمرکزNS ، پرداخت سود سهامNS ،نسبت جاريNS ، پوشش بهره NS،کنترل شرکتNSلي و هيسه ۱۹۸۵تجزيه و تحليل FIFO درمقابل LIFO با استفاده از آزمون T1980-1960نوسان سود حسابداري NS، نسبت بدهي به سرمايهNS ، نوسان قيمتS ، نوسان موجوديS ، اندازه شرکت NS، تمرکز سرمايه S، گردش موجوديS ، اعضاء صنعت براي صنعت نشر، براي صنايع ديگرNSکاستر و سيمون ۱۹۸۶تجزيه و تحليل با استفاده از لاجيت۱۹۸۳زيان خالص عملياتي انتقالي به دوره بعد S، اهرم NS، خط بازرگاني S، سال مالي S، روش حسابداري بر استهلاک و سرمايه گذاري ماليات بستانکارSلي و پتروزي ۱۹۸۹آزمون ويلکاکسون و من ويتني ۱۹۸۹۱۹۸۰-۱۹۶۹نوسان بهاي تمام شده کالاي فروش رفته S، تکرار نقدينگي موجودي S،تمرکز نقدينگي موجوديS ، نوسان موجودي Sلينداهل ۱۹۸۹مدل پويا مارکو – سري زماني ۱۹۸۱- ۱۹۶۲قيمت هاي فاکتور S، اندازهS ، عضوصنعت S، ثباتS ، نابابي NS، زيان مالياتNS ، هزينه نقدينگي NS، تعهد قرارداديNS ، اندازه نسبي موجوديNS ، نسبت گردشNS ، نرخ تخفيفNSنايهوس ۱۹۸۹آزمون لاجيت و کاي مربع۱۹۸۰سطح مالکيت مديريتي S، تمرکز مالکيت خارجي S، اندازهNS ، نوسان موجوديS ، اهرم NS، صنايع غذايي الکترونيک و نشرS ، صنايع توليد چوبNSشيو ۱۹۹۰آزمون U من ويتني تايوان ۱۹۸۸اندازهNS ، اهرم NSآر کلوس وترن هولم ۱۹۹۱آزمون Tکانادا ۱۹۸۴اندازه S،نسبت تمرکزS ، سرمايه بريS ، ريسکNS ، ميزان موجوديNS ، مالکيت خارجي NS، طرح پاداش مديريتNS ، ضرورت هاي تقسيم سود NS، اهرمSکاشينگ لکلرآزمون T و کاي مربع ذخيره ماليات برآورديS ، ميزان موجودي S، متوسط زيان مالياتي انتقالي به دوره هاي آينده NS، نوسان موجوديS ، نابابي موجوديS ، اندازه شرکتS ، اهرم نسبت جاريSکو ۱۹۹۳آزمون لاجيت و T1988اهرم S، اندازه S، سرمايه بري NS، مالکيت مديريتيNS صلاح کو البوخايت ۱۹۹۸آزمون من ويتني و رگرسيون يک متغييره و چندگانهعربستان صعودي ۱۹۹۴اندازهNS ، سرمايه بري NS، نسبت بدهي به سرمايهNS ، طرح هاي پاداش مديريت NS، نسبت جاريNS ، نسبت موجودي به فروشNS ، نوع صنعتS
3-1 بيان مسئله
مديران مطابق با روش هاي پذيرفته شده اختيار اعمال انتخاب هاي حسابداري را دارا مي باشند که اين اختيارات باعث توزيع مجدد ثروت در ميان طرف هاي قرارداد مي شود که در اين حالت مي گويند مديران ممکن است فرصت طلبانه عمل کنند. سياست انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا نيز که يکي از انتخابهاي حسابداري است،منجر به سودهاي متفاوت و ذخاير مالياتي متفاوت مي گردد که ممکن است ويژگيهاي شرکت در سياست انتخاب حسابداري موثر باشد.همچنين اين انتخابها موجب ايجاد جريان هاي نقدي متفاوت در شرکت مي گردد در اين تحقيق اين سوال مطرح شده که عوامل موثر بر انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا چه مي باشد و روش انتخابي چه تاثيري بر کيفيت سود آوري دارد. به عبارت ديگر آيا اندازه شرکت،ميزان بدهي به سرمايه،ميزان سرمايه در گردش و نوع صنعت مي تواند در انتخاب روش هاي حسابداري موثر باشد يا نه؟ و روش انتخابي چه تاثيري بر سود آوري داشته است.
۴-۱ فرضيه هاي تحقيق
استقرار و تبيين درست و گوياي فرضيه آغاز راهي است که روش علمي نام گذاري شده است. فرضيه خود حاصل مطالعات و بررسيهاي دقيق در يافته هاي پيشينيان است که مباني نظري يک حوزه از علم را پي ريزي نموده اند. يکي از خصوصيات فرضيه توانايي پاسخي دوگانه از يک سوال است که به صورت فرضيه (H0) و فرضيه جايگزين (H1) بيان مي شود. بنابراين مي توان گفت که فرضيه چيزي است که محقق به دنبال آن مي گردد و حدسي زيرکانه و علمي درباره پي آمد پژوهش مي باشد (پاشا شريف ، ۱۳۸۷،ص۸۷)۱۰٫
از آنجا که در اين تحقيق هدف تعيين عوامل موثر بر انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا مي باشد لذا فرضيه هاي تحقيق به صورت زير بيان شده اند:
فرضيه اندازه۱۱:
“روشهاي حسابداري موجودي کالا با توجه به اندازه هاي متفاوت پذيرفته شده در بورس متفاوت است.”
فرضيه نسبت بدهي به سرمايه۱۲:
“بين انتخاب هاي حسابداري موجودي کالا و نسبت بدهي به سرمايه رابطه معني داري وجود دارد.”
فرضيه سرمايه در گردش۱۳:
“بين انتخاب هاي حسابداري موجودي کالا و سرمايه در گردش رابطه معني داري وجود دارد.”
فرضيه نوع صنعت۱۴:
” روشهاي حسابداري موجودي کالا با توجه به نوع صنعت در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس متفاوت است.”
فرضيه مقايسه۱۵ :
“بين انتخاب روش حسابداري موجودي مواد و کالا (FIFO) و سود آوري رابطه معني داري وجود دارد.”
۵-۱ ضرورت انجام تحقيق
يک بررسي درباره تحقيق بر گزارشگري مالي در صحنه بين الملل نشان مي دهد که کارهاي تحقيقي بسياري در حال حاضر به کشورهاي توسعه يافته اختصاص يافته و در کشورهاي سوسياليستي و در حال توسعه تحقيقات حسابداري کمتر صورت گرفته است (ميک و سوداگاران،۱۹۹۰،ص ۱۴۷)۱۶٫ بنابراين آنها اظهار نمودند که ادبيات بيشتري درباره روشهاي حسابداري و گزارشگري در کشورهاي سوسياليستي نسبت به کشورهاي در حال توسعه وجود دارد. با بررسي به عمل آمده از تحقيقات حسابداري انجام شده در ايران،به اين نتيجه رسيديم که در مورد انتخاب هاي حسابداري هيچ تحقيقي انجام نشده،بنابراين نياز به تحقيقاتي در اين مقوله در کشور احساس مي شود. اين تحقيق مي تواند نقطه شروعي براي تجزيه و تحليل حسابداري مالي شرکت و نحوه گزارشگري در ايران بالاخص با جنبه ترجيحات مديران در تغيير سياستهاي حسابداري شرکت باشد. همچنين چارچوبي براي تجزيه و تحليل و توضيح انتخاب حسابداري موجودي کالا براي استفاده کنندگان متفاوت از اطلاعات حسابداري تهيه مي کند.
۶-۱ اهداف تحقيق
هدف از اين مطالعه آزمايش تجربي انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. از آنجايي که مفروضات متفاوت جريان هزينه در ارزشيابي موجودي کالا مي تواند منجر به سود حسابداري،ذخاير مالياتي و جريان نقدي متفاوت در شرکت شود،بنابراين سياست هاي متفاوت در انتخاب روش هاي موجودي کالا مي تواند منجر به ارزش هاي متفاوت در شرکت شود.
محرک هاي اقتصادي مديريت۱۷ براي انتخاب روش حسابداري براي پنج گروه استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري شرکت داراي اهميت مي باشد. در داخل هر يک از اين گروههاي استفاده کنندگان،کاربردهاي متفاوتي از اطلاعات حسابداري شرکت که ممکن است بر انتخاب هاي روش حسابداري توسط شرت موثر باشد طرح شده است. اين گروهها عبارتند از:
۱- مشتريان۱۸: مشتري از اطلاعات حسابداري شرکت که به طرز تلقي توافق هاي تلويحي بين شرکت ها و مشتريانشان همچون کيفيت عملکرد،تامين مداوم کالا و خدمات،دسترسي مداوم به قطعات و خدمات بستگي دارد،استفاده مي کند بنابراين دوام محصول رابطه مثبتي با انتخاب مديريت از روش حسابداري افزاينده سود دارد.
۲- عرضه کنندگان۱۹: همانند مشتريان، عرضه کنندگان شرکت تاکيد به توافق هاي تلويحي بين شرکت و عرضه کنندگان را دارند. اين توفق هاي تلويحي معمولا در ارتباط با زمان پرداخت و تقاضاي مداوم براي عرضه کنندگان محصولات و خدمات است. بنابراين ميزان موجودي شرکت انتظار مي رود ارتباط مثبتي با انتخاب مديريت از روش هاي حسابداري افزاينده سود داشته باشد.
۳- کارمندان۲۰: ليبرتي و زيمرمن۲۱ (۱۹۸۶) يک فرضيه مذاکره که پيش بيني مي کرد مديريت شرکتهايي که عضو قرارداد اتحاديه کارگري هستند احتمالا روش هاي حسابداري کاهنده سود را انتخاب مي کنند.
۴- تامين کنندگان سرمايه۲۲: اين مقوله بر استفاده از اطلاعات حسابداري به وسيله تامين کنندگان سرمايه(مانند بستانکاران کوتاه مدت ،بدهي هاي بلند مدت،سرمايه گذاران). ادعاهاي تلويحي،قراردادهاي صريح و تصميم گيرندگان عمومي مي باشد.
۵- تدوين کنندگان مقررات۲۳: بسياري از مطالعات تجربي که ارتباط بين تدوين کنندگان و انتخاب هاي روش هاي حسابداري مديريت را آزمايش مي کنند بر ديدگاه سياسي شرکت تاکيد دارند. بنابراين مديريت شرکت ها بستگي به وضعيت سياسي به احتمال زياد روش هاي حسابداري کاهنده سود را به کار مي برند (بيمر،۱۹۹۰،ص۴۲).۲۴در اين تحقيق سعي شده که متغيرها و ويژگيهاي شرکت که در انتخاب حسابداري موجودي کالا ممکن است موثر باشد از طريق تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شود.
۷-۱ حدود مطالعاتي
با توجه به موضوع تحقيق،جامعه آماري اين تحقيق کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۸۸ به استثناي شرکت هاي سرمايه گذاري (به خاطر نداشتن موجودي) مي باشد.
جمع آوري اطلاعات با مراجعه به ليست شرکتهاي پذيرفته شده در سايت بورس اوراق بهادار که در دوره زماني مذکور بوده است جمع آوري مي گردد. پس از اطلاعات بدست آمده جهت آزمون فرضيات در طي دوره چهار ساله ميانگين تهيه مي شود.
۸-۱ تعريف واژگان کليدي و اصطلاحات
۱- اندازه:
براي تقسيم شرکت ها به شرکتهاي بزرگ و کوچک(اندازه شرکت ها) ميانگين فروش خالص شرکتهادر طي دوره چهارساله محاسبه و به ترتيب صعودي مرتب کرده سپس به دو گروه کوچک وبزرگ تقسيم مي شود(کريس رولند،۲۰۰۲،ص۳۲)۲۵٫
۲- نسبت بدهي به سرمايه:
به عنوان جمع بدهي ها به جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه مي شود.براي تقسيم شرکت ها به نسبت بدهي به سرمايه بالا و پائين،ميانگين نسبت مزبور در طي چهارسال محاسبه و به ترتيب صعودي مرتب شده سپس به دو گروه نسبت بدهي به سرمايه بالا و پائين تقسيم مي شود(کريس رولند،۲۰۰۲،ص۳۲)۲۶٫
۳- سرمايه در گردش:
در اين تحقيق سرمايه در گردش به عنوان اختلاف بين دارائي هاي جاري منهاي بدهي هاي جاري تعريف مي شود. شرکت ها به دو گروه سرمايه در گردش بالا و پائين تقسيم مي شوند. براي اين منظور از سرمايه در گردش شرکت ها طي چهار سال ميانگين گرفته سپس شرکتها را به دو گروه سرمايه در گردش بالا و پائين تقسيم مي نماييم(کريس رولند،۲۰۰۲،ص۳۳)۲۷٫
۴- طبقه بندي صنعت:
در اين مطالعه طبقه بندي صنعت مطابق با طبقه بندي انجام شده توسط بورس مي باشد.
۵- موجودي کالا:
در اين تحقيق منظور از موجودي کالا،کالاي ساخته شده است.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه
روش هاي حسابداري مورد استفاده در شرکتها داراي پيامدهاي اقتصادي بوده و بر توزيع ثروت موثر است. در شرکتهاي سهامي افراد به اميد افزايش ثروتشان سرمايه گذاري مي کنند. روش هاي حسابداري مورد استفاده بر ثروت سرمايه گذاران اثر دارد.
انتخاب روش هاي حسابداري براي افزايش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مديريت به کار مي رود.ادبيات حسابداري شامل مطالعاتي است که روابط بين متغير هاي خاص شرکت و سياست انتخاب حسابداري به وسيله مديران را آزمايش مي کند. بسياري از اين مطالعات متکي بر مطالعات مقطعي يا طرح هاي تجربي مقايسات زوجي است و بر ارتباط بين روش انتخاب حسابداري و ويژگيهاي متنوع خاص شرکت تاکيد مي کنند. انتخاب از بين مفروضات متفاوت ارزشيابي موجودي کالا و تاثيري که بر کيفيت سود آوري واحد تجاري دارد يک نمونه از انتخاب هاي حسابداري است.
۲-۲ روشهاي حسابداري موجودي کالا۲۸
موجودي مواد و کالا و انواع آن
موجودي مواد و کالا، يکي از اقلام دارائيهاي جاري است که نقش مهمي در انجام فعاليتهاي واحد تجاري به عهده دارد. موجودي مواد و کالا به صورت يکي از اقلام زير مي باشد:
۱- موجودي کالا و محصولات ساخته شده، که براي فروش طبق روال عادي فعاليتهاي واحد تجاري نگهداري مي شود.
۲- موجودي کالاي در جريان ساخت، محصولات تکميل نشده اي که در جريان فرآيند ساخت قرار دارد.
۳- موجودي مواد اوليه، مواد خام اوليه مورد نياز براي توليد محصولات است.
۴- ملزومات مصرفي، لوازم و قطعات يدکي، به طور غير مستقيم در جريان فعاليت عادي واحد تجاري مصرف مي شود.
۱-۲-۲ روشهاي ارزشيابي موجودي مواد و کالا۲۹
روشهاي ارزشيابي موجودي مواد و کالا به شرح زير است:
۱- اولين صادره از اولين وارده۳۰:
در اين روش ارزش موجودي پايان دوره مواد و کالا بر اساس نرخ آخرين خريدها محاسبه مي شود.
۲- ميانگين موزون۳۱ :
شامل ميانگين موزون متحرک ( براي ثبت دائمي موجوديها) و ميانگين موزون ساليانه، شش ماهه يا ماهانه (براي ثبت ادواري موجوديها) مي باشد. در اين روش ، نرخ ميانگين بر اساس نرخ موزون موجودي ابتداي دوره و خريدهاي انجام شده تا زمان ارزشگذاري محاسبه مي گردد.
۳- شناسايي ويژه: ارزش هريک از اقلام موجودي بر اساس بهاي تمام شده واقعي آن موجودي تعيين مي شود و براي آن دسته از موجوديها قابل استفاده است که هر يک به طور جداگانه قابل تشخيص باشد.
۴- اولين صادره از آخرين وارده۳۲:
موجوديهاي پاياين دوره در اين روش، به بهاي اولين خريدها ارزش گذاري مي شود و طبق استانداردهاي حسابداري براي ارزشيابي مناسب نمي باشد.
۵- روش موجودي پايه۳۳ :
در اين روش تعدادي از موجوديها به عنوان موجودي پايه يا حداقل موجودي لازم براي انجام فعاليت (بر اساس قيمتهاي زمان تاسيس) واحد تجاري ، ارزشگذاري و مازاد موجوديها با استفاده از يکي ديگر از روشهاي قيمت گذاري محاسبه مي شود. اين روش منسوخ شده است.
۶- روش خرده فروشي۳۴براي آندسته از واحد هاي تجاري که اقلام موجودي آنها بسيار متنوع و به سرعت در حال تغيير است، موجودي پايان دوره بر اساس قيمت خرده فروشي منهاي درصدي به عنوان سود نايژه، محاسبه و ارزش گذاري مي شود (سازمان حسابرسي، استاندارد شماره ۸،۱۳۸۸) ۳۵٫
۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا
FLV در سال ۲۰۰۰ تعريف زير را از انتخاب هاي حسابداري بيان مي نمايد:
“انتخاب حسابداري شامل هر نوع تصميمي است که هدف اصلي آن اثر گذاري بر ستاده سيستم حسابداري است” (هس؛۲۰۰۱،ص۲۶).۳۶
اين تعريف از چندين بعد قابل بررسي است. يکي از اين ابعاد ماهيت تصميم گيرنده مي باشد. تصميم گيرندگان انتخاب حسابداري شامل مديران،حسابرسان و اعضاء کميته حسابرسي و حتي گروههاي تدوين کننده استانداردها مي باشد.
بعد دوم از تعريف فوق در انتخاب حسابداري ” ماهيت انتخاب” مي باشد. اين تعريف شامل انتخاب ميان قواعد پذيرفته شده هم تراز(مانند انتخاب از بين روشهاي FIFO،LIFO يا انتخاب بين روش خط مستقيم يا نزولي در زمينه استهلاک)، قضاوت و برآوردهاي مورد نياز قواعد پذيرفته شده حسابداري(مانند برآوردهاي عمر مفيد دارايي ها، برآورد ذخيره م م ) تصميمات مربوط به افشاء(مانند ميزان جزئياتي که براي تشريح سياست هاي حسابداري بيان مي گردند) تصميمات مربوط به زمان( تسريع و يا تاخير در اتخاذ يک قاعده حسابداري الزامي شده هنگامي که انعطاف پذيري در زمان اتخاذ سيستم وجود دارد). تصميمات مربوط به تصويب استانداردها و قواعد، تصميمات مربوط به انتخاب شکل گزارشگري، تصميمات مربوط به طبقه بندي و … مي شود. اين تعريف از انتخاب حسابداري يک مجموعه متنوع از فعاليتهاي موثر در ارقام حسابداري را تحت پوشش قرار مي دهد.
در بعد “گردش وجه نقد۳۷” انتخاب هاي حسابداري شامل هر نوع از تصميمات واقعي (تصميماتي که اثر مستقيم بر وجه نقد دارند) و تصميمات حسابداري غير واقعي ( مانند تخصيص مديريت از يک صرف تحصيل بين توسعه و تحقيقات در حال انجام که بي درنگ هزينه مي شود و توسعه تکنولوژي که در طول سه سال از خدمات هزينه مي شوند) مي شود(راي و فيليپ،۱۹۶۸،ص ۱۵۸)۳۸٫
عدم تجانس انتخاب حسابداري در بعد گردش وجه نقد بسيار مهم است، زيرا انگيزه براي يک تصميم واقعي ممکن است به بازده حسابداري مرتبط نباشد در حاليکه انگيزه براي يک تصميم حسابداري تنها بايد با بازده ارتباط داشته باشد.بعد ديگر انتخاب حسابداري “تاثيرات بر سود” مي باشد. در حاليکه بيشتر انتخاب ها هر دو اثرات کوتاه مدت و بلند مدت را بر سود دارا مي باشد ساير انتخاب ها تنها بر عناصر تشکيل دهنده سود از دوره اي به دوره ديگر تاثير مي گذارند (برنارد،۱۹۹۵،ص۷۷۳)۳۹٫
تعريف FLV از انتخاب حسابداري در مورد انگيزه ها مسکوک مي باشد. انتخاب حسابداري مي تواند با نفع شخصي مديريت در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران با هزينه اشخاص ديگر طرف قرارداد يا با تهيه اطلاعات صورت مي گيرد. چيزي که روشن نيست اين است که انگيزه ها ممکن است با انتخابها منطبق نباشد. بنابراين براي رسيدن به نتيجه مطلوب بايستي انتخابهاي مشخص با کاربرد بهينه به کار رود.
تعريف FLV از انتخاب حسابداري و نتايجشان در مورد فقدان تحقيق تجربي انواع انتخاب هاي حسابداري اين است که انگيزه براي انتخاب از ميان انواع انتخاب هاي حسابداري يک سوال مهم و حاوي منافع مي باشد. براي مثال آيا انواع مورد اطمينان از انتخاب هاي حسابداري بهترين و يا حتي تنها راه حل براي دست يافتن به انگيزه هاي مورد اطمينان است.در صورتيکه تغيير از LIFO به FIFO ممکن است منجر به يک نتايج سريعي از گزارشگري مالي مطلوب شود، وضوح يک تغيير در يک انتخاب حسابداري ممکن است يک تصميم با موفقيت پايين تر در رسيدن به يک بازده شود که همراه با يک درجه اي از ابهام گزارشگري مالي مي باشد.
FLV نتيجه گرفت که پيشرفت نسبتاٌ کمي در فهم انگيزه ها و نتايج انتخاب حسابداري در دهه هاي اخير وجود داشته است.
۴-۲ فاکتورهاي اقتصادي مورد انتظار براي تاثير انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا در ايالات متحده
تجزيه و تحليل هاي انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا به وسيله شرکت ها يک جايگاه مهمي در ادبيات حسابداري دارد. چندين مطالعه در تضاد اين انتخاب بر بازار سرمايه مشاهده شده است. در ايالات متحده IRS گزارش کرد که اگر در سال ۱۹۷۹ شرکت ها به روش LIFO تغيير روش دهند آنها تقريباٌ ۱۸ ميليارد دلار کمتر ماليات بر درآمد پرداخت مي نمودند. محققان را بر آن داشته که چرا شرکت ها تغيير روش نمي دهند. يک تعداد بزرگي از اين مطالعات در ارتباط با يک تلاش در اين رفتار است. به شرح زير فاکتورهايي که انتظار مي رود تا انتخاب روش هاي حسابداري موجودي کالا در ايالات متحده را تحت تاثير قرار دهد ارائه مي گردد (گولدستين،۱۹۹۳،ص۸)۴۰:
۱-۴-۲ محرک جريان نقدي (ذخيره ماليات)
مورس و ريچاردسون (۱۹۸۳)۴۱ داپوچ و پينکاس (۱۹۸۸)۴۲ لينداهل (۱۹۸۹)۴۳ و کاشينگ ولکلرا (۱۹۹۲)۴۴ دريافتند که استفاده کنندگان LIFO ذخيره ماليات بيشتري نسبت به شرکتهاي FIFO اگر به روش LIFO تغيير روش مي دادند، شناسايي مي کنند. مخصوصاٌ،استفاده کنندگان LIFO يک مجموعه معيني از ويژگيهاي عملياتي،تامين مالي و سرمايه گذاري دارند که آن شرکتها را قادر مي کند تا سطح بالاتري از ذخاير مالياتي نسبت به استفاده کنندگان بلند مدت FIFO شناسايي کنند. نتيجه اينکه محرک جريان نقدي انگيزه بسيار زيادي براي پذيرش LIFO مي باشد.
۲-۴-۲ تئوري هزينه سياسي
در تئوريهاي اقتصادي مربوط به فرآيند سياسي فرض شده است که سياستمداران دنبال اين هستند که ثروتشان حداکثر کنند.
بر اساس فرضيه فرآيند سياسي، رقابت براي انتقال ثروت به وجود مي آيد. ماليات ها و مقررات از طريق خدمات دولتي (همانند بزرگ راهها، آموزش و پارک ها) اعانات و تعرفه هاي گمرکي و انحصارات دولتي باعث جابجايي ثروت مي شوند. مشارکت در فرآيند بدون هزينه نيست و مستلزم تقبل هزينه هاي کسب اطلاعات و ائتلاف است. شرکت ها نيز در سياسي فعاليت مي کنند و الزاماٌ هزينه هايي را از طريق فرآيند سياسي متحمل خواهند شد. امکان دارد در جامعه اي ، مردم داري اين انگيزه باشند که شرکت ها ملي شوند يا اينکه منحل شوند، در نتيجه شرکتها براي ادامه فعاليت خود بايد با مقامات مسئول مذاکره کنند و آنها را براي تداوم فعاليت شان توجيه کنند. حتي شرکت ها به منظور استفاده از مزاياي قانون گذاري در مناسبت هاي انتخاباتي مشارکت مي کنند و اين کار براي آنها هزينه دارد (برسفورد، ۱۹۹۹،ص۶۷)۴۵٫
در فرآيند سياسي عوامل زيادي دخيل هستند که شکل و نحوه عمل افراد را تحت تاثير قرار مي دهند. يکي از اين عوامل هزينه اطلاعات است. هر فرد داراي يک راي بوده و به تنهايي تاثير کمي بر نتيجه انتخابات دارد و با فرض ثابت بودن ساير عوامل مزاياي ناشي از آن ناچيز است و به همين دليل افراد انگيزه کمتري براي جمع آوري اطلاعات دارند. لوايح قانوني و مقررات سياسي در مجلس و نزد مسئولين دولتي هست، هزينه مطلع شدن از آنها و تضمين تاثير آنها بر منافع فردي بسيار زياد است و اين باعث مي شود که گروهها در اشکال مختلف آن (مثل اتحاديه هاي کارگري و اصناف) تشکيل شود.دومين مسئله مهم تضاد منافع است. وقتي که گروههاي بزرگ شکل گرفت هزينه اطلاعات کاهش مي يابد اما همزمان تضاد منافع پيش مي آيد . البته گروههايي مثل اتحاديه کارگري هستند که به طور نسبي منافع مشترک دارند ولي گروهي مثل هيات تدوين استانداردهاي حسابداري مالي که شامل افراد با منافع مختلف است از فرآيند سياسي بهره کمتري مي برند و نمي توانند در فرآيند سياسي همانند اتحاديه هاي کارگري عمل کنند.عامل سوم هزينه سياسي است. گروههايي ذينفع براي اينکه بتوانند در فرآيند سياسي موثر باشند بايد هزينه هاي سازماندهي را متحمل شوند. اينها براي مطرح کردن خواسته هاي خود، مبارزات انتخاباتي و حمايت از سياستمداران بايد سازمان يافته باشند(گرالد،۱۹۹۹،ص۶۵)۴۶٫
به خاطر اطلاعات، لابينگ و ائتلاف بر فرآيند سياسي پر هزينه اثر مي گذارد. آن فرض مي کند که سياستمداران متکي بر ارقام حسابداري در تلاش شان نسبت به انتقال ثروت هستند. همچنين ارقام حسابداري در تعيين نرخ هاي خدمات در صنعت هاي مقرراتي (منفعت عمومي و بانکها) به کار مي رود. به عنوان نتيجه مديران شرکتها که انتقال ثروت بالقوه ناشي از فرآيندهاي سياسي دارند فرضيه براي قبول يا تغيير براي روش هاي حسابداري که ديد سياسي شرکت است انجام مي دهند.
مخصوصاٌ مديران اين شرکتها بسيار تمايل به استفاده از روش هاي حسابداري دارند که درآمدهاي دوره جاري را کاهش دهند و انحراف از درآمد نسبت به مديراني که کمتر ديد سياسي دارند ايجاد مي شود. هالستون و لفت ويچ (۱۹۸۳)۴۷ اظهار کردند که ارتباط علي بين ديدگاه سياسي و انتخاب هاي حسابداري نسبت به ارتباطهاي علي ديگر در مقوله انتخاب هاي حسابداري بسيار آزمايشي است. به خاطر اينکه آن وابسته به هر قرارداد صريحي از جمله قراردادهاي بدهي که شرکت بخشي از آن است نمي باشد.اندازه گيري مستقيم هزينه هاي سياسي در ادبيات انتخاب هاي حسابداري امکان پذير نيست. در عوض اندازه شرکت به عنوان جايگزيني براي ديدگاه سياسي به کار مي رود. در اين تحقيق نيز براي تعيين اثر پذيري فرآيند سياسي بر انتخاب هاي حسابداري فروش خالص شرکت به عنوان مقياس اندازه گيري اندازه شرکتها جهت آزمون فرضيه اندازه به کار رفته است.
۳-۴-۲ اثر فرآيند سياسي بر روي روش هاي حسابداري
۱-۳-۴-۲ اثرات بحرانهاي بالقوه۴۸
روش هاي حسابداري مورد استفاده در شرکتها داراي پيامدهاي اقتصادي بوده و بر توزيع ثروت موثر است. در شرکتهاي سهامي افراد به اميد افزايش ثروتشان سرمايه گذاري مي کنند. روش هاي حسابداري مورد استفاده بر ثروت سرمايه گذاران اثر دارد.مثلا اگر مديران شرکت از روشي استفاده کنند که سود را بيش از واقع نشان دهد و از اين طريق دارائي ها را به تدريج ميان سهامداران تقسيم کنند آنگاه ادعاي تامين کنندگان اعتبار بر عليه يک پيکر پوشالي ( به نام شرکت) باقي مي ماند. مردم در حکومت دموکراسي از سياستمداران انتظار دارند که از منافعشان حمايت کنند و براي همين منظور هم به پاي صندوق راي مي روند و به نمايندگان مجلس يا رئيس جمهور راي مي دهند. بنابراين منطق حکم مي کند که در فرآيند سياسي، مقررات (شامل مقررات حسابداري) براي حمايت از منافع مردم وضع شود.
از طرفي خود سياستمداران بر طبق تئوريهاي اقتصادي مي خواهند که ثروت خود را حداکثر کنند و از اين رو در پي گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراين حسابداري نيز مشمول فرآيند سياسي خواهدشد و انتظار مي رود که سياستمداران اعمال روشهايي را در حسابداري اجبار مي کنند به عنوان نمونه در امريکا تا قبل از بحران سال ۱۹۲۹ ميلادي شرکت ها از روش هاي حسابداري اختياري استفاده مي کنند. با بروز بحران مجلس براي جلوگيري از بحرانهاي آتي،کمسيون بورس اوراق بهادار را تاسيس کرد که از جمله کارهاي بورس استفاده از حسابداري بهاي تمام شده در ارزش گذاري سرمايه گذاريها اجباري گرديد (بيمر، ۱۹۹۲، ص۴۲)۴۹٫
سودهاي گزارش شده شرکتها توجه زيادي را به خود جلب مي کند، افزايش سود شرکتهاي نفت در امريکا(سال ۱۹۷۱) در دوره افزايش قيمت نفت باعث شده که قيمت ها توسط دولت کنترل شود. در اول نوامبر ۱۹۷۸ کارتر(رئيس جمهور وقت امريکا) براي جلوگيري از تورم،دستورالعمل ۱۲۰۹۲ را به منظور کاهش تورم از طريق نظارت بر قيمت ها و کنترل قراردادها دولتي صادر کرد. شرکت هايي از اين دستورالعمل مصون بودند که سود آنها افزايش نداشته است. استفاده از سودهاي گزارش شده بوسيله سياستمداران و قانون گذاران در مديران انگيزه اي ايجاد مي کند که سودهاي گزارش شده را کاهش دهند(رادون،۱۹۹۶،ص۴۵)۵۰٫
تورم زياد نيز مثال ديگري از يک بحران است که موجب ايجاد انگيزه براي مديران جهت انتخاب روشهاي حسابداري کاهنده سود هستند سودهاي گزارش شده پائين تر احتمال مخالفت در مقابل کارهاي دولتي را کاهش مي دهد و احتمال سکوت دولت براي شرکت افزايش مي يابد و موجب کاهش در مانور انتخاب روش هاي حسابداري مي گردد. همچنين کاهش سودهاي گزارش شده علاوه بر کاهش احتمال واکنش از طرف دولت احتمال پرداخت سوبسيدهاي دولت بر شرکت را افزايش مي دهد.
۲-۳-۴-۲ قانون نرخ۵۱


پاسخ دهید