۱-۵-سوالات تحقيق۵
۱-۶-فرضيات تحقيق۶
۱-۷-تعاريف واژه ها۶
۱-۸-مشاغل مختلف۷
۱-۹-تعريف صنعت۷
۱-۹-۱-تعريف فعاليت هاي صنعتي۸
۱-۹-۲-تعاريف خدمات۸
۱-۱۰-انواع صنوف۹
۱-۱۰-۱-صنوف توليدي۹
۱-۱۰-۲-صنوف خدمات فني۹
۱-۱۰-۳-صنوف توزيعي۹
۱-۱۰-۴-صنوف خدماتي۹
۱-۱۱-مفهوم صنايع و خدمات شهري۱۰
۱-۱۱-۱-صنايع مورد نياز شهروندان۱۰
۱-۱۱-۲-صنايع تاريخي و قديمي مستقر در شهر۱۰
۱-۱۱-۳-صنايع خدماتي۱۱
۱-۱۲-تعريف آلودگي۱۱
۱-۱۳-مفهوم عام آلودگي۱۱
۱-۱۳-۱-آلودگي هوا۱۲
۱-۱۳-۲-آلودگي آب و خاك۱۲
۱-۱۳-۳-آلودگي صوتي۱۳
۱-۱۳-۴-آلودگي منظر۱۳
۱-۱۴-تعريف مزاحمت۱۴
۱-۱۵-علل پيدايش و بروز آلودگي و مزاحمت۱۵
۱-۱۵-۱-تحليل منافع اقتصادي۱۵
۱-۱۵-۲-توسعه سريع شهري۱۶
۱-۱۵-۳-استقرار تاريخي۱۶
۱-۱۶-تعاريف مربوط به صنوف۱۶
۱-۱۶-۱-فرد صنفي۱۷
۱-۱۶-۲-واحد صنفي۱۷
۱-۱۶-۳-صنف۱۷
۱-۱۶-۴-پروانه کسب۱۷
۱-۱۶-۵-پروانه تخصصي و فني۱۷
۱-۱۶-۶-اتحاديه۱۸
۱-۱۶-۷-مجمع امور صنفي۱۸
۱-۱۶-۸-شوراي اصناف کشور۱۸
۱-۱۶-۹-کميسيون نظارت۱۸
۱-۱۶-۱۰-هيأت عالي نظارت۱۹
۱-۱۷-مقدمه اي بر ساماندهي۱۹
۱-۱۷-۱-تاريخچه ساماندهي۱۹
۱-۱۷-۲-اهداف کلان و راهبردهاي اساسي ساماندهي۲۰
۱-۱۸-ضرورت نگرش سيستمي و جامع نگري۲۱
۱-۱۹-پيوستگي متقابل شهر و صنعت۲۲
۱-۲۰-مرزبندي صنايع و خدمات شهري و غيرشهري۲۳
۱-۲۰-۱-طبقه بندي صنايع به دو گروه کلي شهري و غير شهري :۲۴
۱-۲۰-۲-ترکيب صنايع توليد و خدماتي فني۲۴
۱-۲۱-تفکيک ساير فعاليت ها و مشاغل شهري۲۴
۱-۲۲-صنايع مجاز و غير مجاز۲۵
۱-۲۲-۱-گروه بندي صنايع مجاز و غير مجاز۲۶
۱-۲۳-شاخص هاي استقرار صنوف در شهر۲۶
۱-۲۳-۱-فضاي مورد نياز۲۷
۱-۲۳-۲-فعاليت اقتصادي شهر و نقش صنايع در آن۲۷
۱-۲۳-۳-تعداد کارگاه و صنعت در شهر۲۷
۱-۲۳-۴-ارتباط صنايع با يکديگر۲۸
۱-۲۴-سلسله مراتب عملکردي صنايع و خدمات فني۲۸
۱-۲۴-۱-کارگاه ها و خدمات فني و تعميراتي حوزه سکونتي۲۹
۱-۲۴-۲-مشخصات کالبدي کارگاه ها و خدمات فني و تعميراتي در حوزه سکونتي۲۹
۱-۲۴-۳-مشخصات مديريتي کاربري هاي خدمات تعميراتي حوزه سکونتي۳۰
۱-۲۴-۴-علل همساني کاربري فني و تعميراتي با ساير کاربري هاي حوزه سکونتي۳۰
۱-۲۵-کارگاه ها و خدمات فني و تعميراتي حوزه شهري۳۱
۱-۲۵-۱-در ترکيب کاربري ها در حوزه شهري۳۱
۱-۲۵-۲-مشخصات کالبدي کارگاه ها و خدمات فني- تعميراتي۳۱
۱-۲۵-۳-دسته بندي متقاضيان و مقياس عملکردي۳۲
۱-۲۵-۴-مشخصات اجرايي کاربري کارگاهي و تعميراتي در رده شهري۳۳
۱-۲۶-صنايع و خدمات فني فرا شهري و ملي۳۳
۱-۲۶-۱-ويژگي هاي مکان گزيني۳۳
۱-۲۶-۲-ترکيب کاربري ها۳۴
۱-۲۶-۳-توصيه هاي ويژه ساماندهي در شهرهاي بزرگ۳۴
۱-۲۷-طرح ها و برنامه هاي ساماندهي۳۵
۱-۲۷-۱-ويژگي ها و مشخصات۳۵
۱-۲۷-۲-الگوي سلسله مراتبي ساماندهي۳۵
۱-۲۸-معيارهاي ساماندهي خدمات فني- تعميراتي و کارگاه هاي مجاز۳۶
۱-۲۸-۱-ترکيب کاربري ها در حوزه سکونتي۳۶
۱-۲۸-۲-شاخص هاي تشخيص۳۶
۱-۲۹-معيارهاي ساماندهي بر پايه الگوهاي استقرار۳۷
۱-۲۹-۱-الگوي استقرار پراکنده۳۸
۱-۲۹-۲-الگوي استقرار خطي در حوزه سکونتي۳۸
۱-۲۹-۳-شاخص هاي تشخيص معابر محله اي۳۹
۱-۲۹-۴-الگوي استقرار متمرکز در حوزه سکونتي۳۹
۱-۲۹-۵-شاخص هاي تشخيص مجتمع هاي محله اي۴۰
۱-۳۰-مشخصات و ويژگي هاي کارگاه ها و خدمات فني- تعميراتي حوزه شهري۴۱
۱-۳۰-۱-ترکيب کاربري ها۴۱
۱-۳۰-۲-مقياس عملکردي و ترکيب استفاده کنندگان۴۱
۱-۳۱-ويژگي الگوي استقرار۴۲
۱-۳۱-۱-نحوه استقرار پراکنده۴۲
۱-۳۱-۲-نحوه استقرار خطي۴۲
۱-۳۱-۳-نحوه استقرار متمرکز۴۳
۱-۳۲-معيارهاي ساماندهيکارگاه ها و خدمات فني- تعميراتيحوزه شهري۴۴
۱-۳۲-۱-معيارهاي ساماندهي الگوي خطي۴۴
۱-۳۲-۲-مشخصات و ويژگي هاي معابر شهري ( محل استقرار خدمات فني تعميراتي)۴۴
۱-۳۳-معيارهاي ساماندهي در الگوي استقرار مرکز۴۴
۱-۳۴-معيارهاي ساماندهي کارگاه ها و خدمات فني- تعميراتي حوزه فرا شهري۴۵
۱-۳۴-۱-ويژگي ها و مشخصات خدمات فرا شهري۴۵
۱-۳۴-۲-موقعيت و الگوهاي استقرار۴۶

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱-۳۵-معيارهاي ساماندهي الگوي خطي۴۷
۱-۳۶-معيارهاي ساماندهي الگوي متمرکز۴۸
۱-۳۷-انواع مشاغل آلاينده۴۸
۱-۳۸-انواع آلودگي ها۴۹
۱-۳۹-قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست۴۹
۱-۴۰-بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري۵۰
۱-۴۰-۱-تاملي در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها۵۱
۱-۴۱-اثر بخش کردن نقش اتحاديه ها۵۱
فصل ۲-مروري پيشينه تحقيق۵۴
۲-۱-لزوم ارائه راهکار براي رفع آلوگي هاي ناشي از مشاغل آلاينده۵۵
۲-۲-مطالعات انجام شده در دنيا۵۶
۲-۳-مطالعات انجام شده در ايران۵۸
فصل ۳-روش شناسي تحقيق۶۰
۳-۱-روش تحقيق۶۱
۳-۲-جامعه آماري۶۲
۳-۳-روش گردآوري اطلاعات۶۲
۳-۴-ابزار گرد آوري اطلاعات۶۳
۳-۴-۱-روائي پرسشنامه۶۳
۳-۴-۲-پايائي پرسشنامه۶۴
۳-۵-روش هاي تجزيه و تحليل داده ها۶۴
فصل ۴-تجزيه و تحليل اطلاعات۶۵
۴-۱-يافته هاي توصيفي مربوط به متغير هاي تحقيق۶۶
۴-۱-۱-نحوه پاسخ گويي صاحبان مشاغل آلاينده به سوالات يک تا ۱۰پرسشنامه۷۳
۴-۱-۲-نحوه پاسخ گويي صاحبان مشاغل آلاينده به سوالات پارامتر اقتصادي۷۷
۴-۱-۳-نحوه پاسخ گويي صاحبان مشاغل آلاينده به سوالات ۲۰ تا ۳۰ پرسشنامه۸۳
۴-۲-يافته هاي مربوط به فرضيه هاي تحقيق۸۷
۴-۲-۱-زير فرضيه اول۸۷
۴-۲-۲-زير فرضيه دوم۸۸
۴-۲-۳-زير فرضيه سوم۸۹
فصل ۵-نتيجه گيري و پيشنهادات۹۱
۵-۱-نتيجه‌گيري۹۲
۵-۲-پيشنهادات۹۴
فهرست منابع۹۶
فهرست جداول
جدول‏۲-۱ هداف کلان ساماندهي صنايع و خدمات شهري۲۰
جدول‏۴-۱ توزيع سني صاحبان مشاغل آلاينده۶۶
جدول‏۴-۲ ميزان تحصيلات صاحبان مشاغل آلاينده۶۶
جدول‏۴-۴ نحوه پاسخ گويي به سوالات پارامترهاي اجتماعي – فرهنگي۶۸
جدول‏۴-۵ نحوه پاسخ گويي به سوالات منافع اقتصادي۶۹
جدول‏۴-۶ نحوه پاسخ گويي به سوالات ساماندهي مطلوب۷۱

جدول‏۴-۷ نتايج آزمون t استيودنت زير فرضيه اول۸۵
جدول‏۴-۸ نتايج آزمون t استيودنت زير فرضيه دوم۸۶
جدول‏۴-۹ نتايج آزمون t استيودنت زير فرضيه سوم۸۸
فهرست شکلها
شکل ‏۴-۱ توزيع سني صاحبان مشاغل آلاينده زن۶۷
شکل ‏۴-۲ميزان تحصيلات صاحبان مشاغل آلاينده زن۶۷
شکل ‏۴-۳ميزان تحصيلات صاحبان مشاغل آلاينده مرد۶۸
شکل ‏۴-۴ نحوه پاسخ گويي به سوال ۱۷۲
شکل ‏۴-۵ نحوه پاسخ گويي به سوال ۲۷۲
شکل ‏۴-۶ نحوه پاسخ گويي به سوال ۳۷۳
شکل ‏۴-۷ نحوه پاسخ گويي به سوال ۴۷۳
شکل ‏۴-۸ نحوه پاسخ گويي به سوال ۵۷۳
شکل ‏۴-۹ نحوه پاسخ گويي به سوال ۶۷۴
شکل ‏۴-۱۰ نحوه پاسخ گويي به سوال ۷۷۴
شکل ‏۴-۱۱ نحوه پاسخ گويي به سوال ۸۷۴
شکل ‏۴-۱۲ نحوه پاسخ گويي به سوال ۹۷۵
شکل ‏۴-۱۳ نحوه پاسخ گويي به سوال ۱۰۷۵
شکل ‏۴-۱۴ نحوه پاسخ گويي به سوال ۱۱۷۶
شکل ‏۴-۱۵ نحوه پاسخ گويي به سوال ۱۲۷۶
شکل ‏۴-۱۶ نحوه پاسخ گويي به سوال ۱۳۷۷
شکل ‏۴-۱۷ نحوه پاسخ گويي به سوال ۱۴۷۷
شکل ‏۴-۱۸ نحوه پاسخ گويي به سوال ۱۵۷۸
شکل ‏۴-۱۹ نحوه پاسخ گويي به سوال ۱۶۷۹
شکل ‏۴-۲۰ نحوه پاسخ گويي به سوال ۱۷۷۹
شکل ‏۴-۲۱ نحوه پاسخ گويي به سوال۱۸۸۰
شکل ‏۴-۲۲ نحوه پاسخ گويي به سوال ۱۹۸۰
شکل ‏۴-۲۳ نحوه پاسخ گويي به سوال ۲۰۸۱
شکل ‏۴-۲۴ نحوه پاسخ گويي به سوال ۲۱۸۱
شکل ‏۴-۲۵ نحوه پاسخ گويي به سوال ۲۲۸۲
شکل ‏۴-۲۶ نحوه پاسخ گويي به سوال ۲۳۸۲
شکل ‏۴-۲۷ نحوه پاسخ گويي به سوال ۲۴۸۲
شکل ‏۴-۲۸ نحوه پاسخ گويي به سوال۲۵۸۳
شکل ‏۴-۲۹ نحوه پاسخ گويي به سوال ۲۶۸۳
شکل ‏۴-۳۰ نحوه پاسخ گويي به سوال ۲۷۸۴
شکل ‏۴-۳۱ نحوه پاسخ گويي به سوال ۲۸۸۴
شکل ‏۴-۳۲ نحوه پاسخ گويي به سوال ۲۹۸۴
شکل ‏۴-۳۳ نحوه پاسخ گويي به سوال ۳۰۸۵
چکيده
مشاغلآلايندهبهعنوان پديده‌هاييكه ازموقعيتمكانينامناسبوسازمان نيافته‌ي برخيازفعاليت‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي در فضاهاي شهري ناشي شده‌اند، بر سلامت جسمي و روحي شهروندان و نيز سيماي شهرها اثرات سوء و نامطلوب دارند. مشاغل آلاينده در شهرهاي بزرگ ، زندگي شهروندان را با مشكل مواجه ساخته اند كه اين معضل، در مناطق مسكوني عوارض حادتري به دنبال داشته است . در پژوهش حاضر، موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق، تحليلي و علي است كه داده‌هاي مورد نياز آن، به روش ميداني گردآوري شده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل ۱۵۰ نفر از صاحبان مشاغل آلاينده مي باشد. نتايج فرضيههاي اين تحقيق با استفاده از آزمون t استيودنت در سطح معني‌داري کمتر از ۰۵/۰، و حدود اطمينان ۹۵%، با استفاده از نرم افزار SPSS بررسي شده است.نتايج حاصل از آناليزهاي آماري نشان مي‌دهد که اتخاذ روش‌هاي آموزشي مناسب و بالا بردن سطح آگاهي صاحبان مشاغل آلاينده، مي‌تواند سبب افزايش جلب مشاركت ايشان براي خروج از شهر شود. از طرفي ساماندهي مطلوب بخش هاي صنعت، خدمات و .. به منظور جلب نظر صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر، براي حفظ محيط زيست شهري مهم و الزامي مي باشد.
کليد واژه: مشاغل آلاينده، انتقال مشاغل آلاينده، آلودگي، حفاظت از محيط زيست شهري
فصل ۱- کليات تحقيق

۱-۱- مقدمه
نياز به تامين مايحتاج زندگي روزمره و بازار عرضه و تقاضا از دير باز موجب شکل گيري و گسترش گونه هاي مختلف مشاغل و صنايع در تار و پود شهر ها شده است. گاهي رشد قارچ گونه برخي صنوف در گذشته موجب بروز و افزايش معضلات نوين شهرنشيني اعم از آلودگي هاي هوا، صوتي، زيست محيطي و ترافيکي گشته است. اين رشد نامتوازن شهري و گاهي اوقات گسترش محدوده شهري تا روستاهاي مجاور، واحد هاي توليدي هم چون دامداري ها را به عامل تهديد کننده سلامت شهر و شهروندان مبدل کرده است.
مطالعات موجود حاکي از آن است که مشکلات پديد آمده از استقرار صنايع در محدوده شهرهاي ايران به خصوص در کلان شهرها بيشتر به واحد هاي کوچک توليدي و خدماتي مثل تعميرگاه هاي خودرو، نجاري، آهنگري، آبکاري و … متعلق است. اين فعاليت ها از يکسو در ايجاد اشتغال، تامين کالا و خدمات مورد نياز شهروندان و کمک به رشد و توسعه صنعت و اقتصاد کشور موثرند و از سوي ديگر در صورت عدم رعايت اصول مکان يابي و همچنين عدم بکارگيري روش هاي کنترل آلودگي و مزاحمت، استقرار آنها در بافت شهري مشکلات بي شماري را به همراه دارد که طبعاً براي رفع و يا کاهش اين مشکلات لازم است اقدامات و مطالعات خاصي انجام پذيرد.
وجود کارگاه‌ها و اصناف و مشاغل مزاحم شهري از جمله معضلاتي است که باعث‌آلودگي صوتي و ايجاد مزاحمت براي شهروندان و نيز بروز سد معبر در پياده روها در شهر ها شده است و براساس طرح هاي بالادست و استانداردهاي شوراي عالي معماري و شهرسازي کشور وجود اين کارگاه‌ها در سطح شهر ممنوع است و دستگاه هاي مربوطه بر اساس تفويض اختيار قانوني اختيار برخورد و انتقال اين صنوف به خارج از شهر را دارند. اين نوع مشاغل برخي داراي سابقه تاريخي بوده و از سال ها پيش در شهر وجود داشته اند و برخي با افزايش جمعيت و گسترش محدوده شهر به تدريج داخل شهر قرار گرفته اند. در اين زمينه کليه مشاغل صنعتي که آلودگي هاي زيست محيطي، هوا و صوتي را به دنبال دارند يا حضورشان در شهر مشکلات و خسارات زيادي در پي دارد و ماهيتاً نمي توانند از آلودگي هاي خود بکاهند، بايد از شهر خارج شوند.
اما از طرف ديگر بايد توجه داشت که انتقال اين واحد ها کاري بسيار دشوار و زمان بر خواهد بود و نيازمند ايجاد مجتمع ها و شهركهايي در مکان مناسب و با امکانات مکفي مي باشد. مشکلات موجود در اين راه به حدي است که برخي از کلان شهرها با وجود تجربه ۲۰ ساله هنوز در ابتداي راه بوده و امروزه شاهد حضور مشاغل مزاحم و آلاينده در شهرها مي باشند.

۱-۲- بيان مسئله
يكي از بارزترين عوامل آلوده كننده محيط زيست شهري مشاغل آلاينده مستقر در سطح شهر مي‌باشد، لذا در راستاي سياست‌هاي حفظ محيط زيست انتقال و جابجايي اين مشاغل به مكان هاي مناسب ، يك ضرورت است، مشكل اساسي در اجراي اين سياست ها جلب رضايت صاحبان مشاغل به اين انتقال است كه اين امر از طريق اتخاذ متدهاي آموزشي متفاومت و مختلف از نظر كيفيت و كميت با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي هر كدام از اين مشاغل ، قابل اجراست، مشاغل آلاينده سهم بسيار عمده اي در اين مورد ايفا مي‌نمايند كه تهديد بسيار عمده اي براي محيط زيست بشمار مي‌روند كه از طريق ارائه آموزش‌هاي لازم به صاحبان اين مشاغل بستر لازم براي خروج اين مشاغل از شهرها و انتقال به فضاي مناسب با توجه نوع فعاليت حائز اهميت بسزايي مي‌باشد.
در شهر تهران موارد خطرناک و شيميايي بسيار زياد و متنوعي در مشاغل وجود دارد که ريسک بالايي را براي مناطق مختلف شهر تهران به همراه خواهد داشت. در درجه اول، شناسايي اين مکان هاي مستعد خطر بسيار ضروري و حياتي است. همچنين بايد اولويت بر حسب ميزان تأثير ناشي از اين تاسيسات براي محيط هاي شهري و ميزان آسيب پذيري محدوده هاي مجاور آنها تعيين شود و ارائه راهكارهاي لازم جهت انتقال اين مشاغل به خارج از شهر.
۱-۳- اهميت و ضرورت انجام تحقيق
در اين تحقيق مهم ترين مسأله عبارت است از:
موثرترين موانع جلب مشارکت صاحبان مشاغل آلاينده جهت انتقال به خارج شهر کدام است و چه راه حل هاي براي آن وجود دارد. بي توجهي در اين امر و عوامل ناشي از آن به عنوان يکي از مهمترين آلاينده هاي محيط زيست به علت کميت گوناگون مواد و توسعه بي رويه شهرها ، محدوديت هاي وضع شده براي خدمات عمومي در شهرها و عدم تکنولوژي مناسب موجب مشکلات ويژه اي شده است که مورد توجه سياست گذاران ، برنا مه ريزان و مجريان قرار گرفته است.با وجود مشكلات زيست محيطي كه در شهرها شاهد هستيم روشن است كه مشاغل آلاينده سهم بسيار عمده اي در اين مورد ايفا مي‌نمايند كه تهديد بسيار عمده اي بشمار مي روند كه از طريق ارائه آموزش‌هاي لازم به صاحبان اين مشاغل بستر لازم براي خروج اين مشاغل از شهرها و انتقال به فضاي مناسب با توجه نوع فعاليت حائز اهميت بسزايي مي‌باشد.
۱-۴- اهداف تحقيق
بررسي موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده در خروج از شهر.
۱-۴-۱- اهداف كلي
بررسي شيوه ها و روش‌هاي جلب مشاركت مردمي در کاهش عوامل و عناصر آلاينده.
۱-۴-۲- اهداف آرماني
دست يابي به بهترين شيوه اي كه بتوان از طريق آن صاحبان مشاغل آلاينده را مجاب به انتقال تجهيزات خويش به خارج از شهر نمود.
۱-۴-۳- اهدف ويژه
۱- دستيابي به بهترين شيوه انتقال مشاغل آلاينده از شهر
۲- افزايش مشارکت صاحبان مشاغل آلاينده مبني بر خروج آنها از سطح شهرو رفع آلودگي
۳- افزايش رفاه و آسايش شهروندان.

۱-۵- سوالات تحقيق
۱- آيا مشاركت مردم در كاهش آلاينده ها مي‌تواند موثر باشد؟
۲- آيا بالا بردن سطح آگاهي صاحبان مشاغل آلاينده، امكان سهولت در خروج اين مشاغل از شهر را حاصل مي‌نمايد؟
۳- آيا روش‌هاي آموزشي مناسب به جهت افزايش آگاهي صاحبان مشاغل آلاينده مي تواند راهكار مناسبي باشد؟
۴- آيا آموزش صاحبان مشاغل آلاينده در كاهش آلودگي زيست محيطي شهرها ، عملي است؟
۵- چه شيوه آموزشي مناسب براي صاحبان مشاغل آلاينده،مي‌تواند اجرا شود؟
۶- چه اصولي در جلب مشاركت شهروندان و صاحبان مشاغل آلاينده براي خروج از شهر، مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد؟

۱-۶- فرضيات تحقيق
– فرضيه اول: اتخاذ يك روش آموزشي مناسب به عنوان عامل کليدي در جهت رفع موانعموجود به منظور جلب نظرصاحبان مشاغل آلاينده براي خروج از شهر، موثر است.
– فرضيه دوم: آموزش‌ها و بالا بردن سطح آگاهي صاحبان مشاغل آلاينده، مي‌تواند سبب رفع نسبي موانع موجود به منظورجلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاينده براي خروج از شهر شود.
– فرضيه سوم: ساماندهي مطلوب بخش هاي صنعت، خدماتي و .. عامل مهم و الزامي براي رفع موانع موجود براي جلب نظر صاحبان مشاغل آلاينده در خصوص انتقال اين مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محيط زيست شهري، مي باشد.
۱-۷- تعاريف واژه ها
مفهوم آموزش: آموزش فرآيندي است تأثير گذار بر رفتار كه تغييراتي را در دانش، نگرش‌ها، ارزش‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز در جهت ارتقاء يا نيل به هدف مورد نظر، در هر زمينه اي ايجاد مي‌كند.آموزش توام با پرورش به آماده شدن فرد براي كسب الگوهاي نوين رفتاري كمك مي‌كند.آموزش عبارت است از تجاربي كه باعث تحول در متعلم مي‌گردد.
تعريف عملياتي : مشاغل آلاينده، به مشاغلي اطلاق مي‌گردد كه باعث ايجاد آلودگي زيست محيطي از هرنوع( هوا،آب،خاكو غيره…)موجب مي‌شوند.
مفهوم تكنولوژي آموزشي: دانش چگونگي ايجاد شرايطي براي توانايي تغيير در رفتارهاي فردي و جمعي جوامع آموزشي به كمك امكانات موجود.آموزش موثرترين ابزار و شيوه افزايش آگاهي افراد در مواجه با مسائل و معضلات جامعه است(لاهيجانيان, ۱۳۹۰).
تعريف عملياتي: براي تكنولوژي آموزشي سه بعد عملياتي مي‌توان در نظر گرفت:
الف) استفاده از رسانه ها و وسايل جديد در امر آموزش و يادگيري
ب) مجموعه روش‌ها و فنون ها كه در طراحي، اجرا و ارزشيابي آموزشي به كار مي‌رود.
ج) حل مسئله، كه در اين ديدگاه به طور كلي تكنولوژي آموزشي مجموعه روش‌ها و راهبردهايي است كه با يك ديدگاه سيستمي به تجزيه و تحليل و پيدا كردن و حل مشكل مي‌پردازد(لاهيجانيان, ۱۳۹۰).
مفهوم جلب مشاركت: انجام يك فعاليت آگاهانه با استفاده از روش ها و فنون مختلف در رابطه با موضوع يا يك طيف خاص به منظور دخيل كردن اين قشر در فعاليت، در اين تحقيق به معني مجاب نمودن صاحبان مشاغل آلاينده واقع در داخل شهر مي‌باشد.
تعريف عملياتي: اجراي برنامه تدوين شده، مراقبت‌ها و عمليات اجرايي به منظور ايجاد تغيير در ديد نسبت به محيط زيست شهري،بهبود حس تعلق،دست يابي به رشد مناسب،حفظ و ايجاد انگيزه در صاحبان اين مشاغل.
۱-۸- مشاغل مختلف
از ديدگاه علم اقتصاد، صنعت به عنوان يکي از اشکال سه گانه اصلي فعاليت اقتصادي، يعني کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات به صورت زير تعريف مي شود:

۱-۹- تعريف صنعت
نخستين نکته مهم در مورد مفاهيم، تعاريف و تقسيمات صنعت اين است که ابعاد اساسي صنعت و فعاليت صنعتي به دو قلمروي دروني و بيروني تقسيم مي شود. که مشخصات هر يک به قرار زير است:
الف- قلمروي دروني: شامل فرآيند توليد؛ نوع توليدات؛ سازمان توليد و غيره
ب- قلمروي بيروني: شامل انعکاس کالبدي؛ اثرات زيست محيطي و غيره
بديهي است، اين دو قلمرو داراي ارتباطات متقابل است، ولي نکته مهم از نظر برنامه ريزي و طراحي شهري اين است که روند مکان يابي و ساماندهي فعاليت هاي صنعتي، اصولاً خصلتي مکاني- فضايي دارد. از اين نظر، مفاهيم و تعاريف عام مربوط به صنعت و خدمات، به طور مجرد و فارغ از مکان، جواب گوي نيازهاي برنامه ريزي و مکان يابي نمي باشد و لازم است فعاليت هاي صنعتي و اثرات آن از نظر موقعيت مکاني و کارکرد آن در محيط شهري مورد شناسايي و طبقه بندي قرار گيرد(معتمدي،۱۳۷۴ ص۸۵).
از ديدگاه علم اقتصاد، صنعت به عنوان يکي از اشکال سه گانه اصلي فعاليت اقتصادي، يعني کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات به صورت زير تعريف مي شود(منش, ۱۳۷۳).

۱-۹-۱- تعريف فعاليت هاي صنعتي
فعاليتهاي صنعتي به کليه تغيير و تبديلات مکانيکي و شيميايي مواد آلي و غير آلي به وسيله نيروي کار و ماشين و يا انسان، به منظور کالاهاي جديد در کارگاه ها و يا منازل، جهت فروش تمام يا بخشي از آن در بازار . اطلاق مي شود. در اين تعريف که مفهوم عام و رايج صنعت محسوب مي شود، نتيجه نهايي فعاليت به صورت کالاي جديد مورد نظر است و بنابراين شامل خدمات ( از جمله خدمات فني و خدمات تعميري که شباهت زيادي با فعاليت صنعتي دارد نمي شود. در حالي که امروزه به دليل پيچيدگي و وسعت فزاينده فعاليت هاي اقتصادي، اشکال جديدي از فعاليت اقتصادي رواج پيدا کرده که هم خصلت توليد کالايي و هم خصلت توليد خدماتي دارند. از جمله مي توان به صنايع خدماتي، خدمات صنعتي، خدمات فني؛ خدمات تعميراتي و يا فعاليت هاي مربوط به انتقال و توزيع برق و گاز و آب اشاره کرد که نقش روزافزوني در حيات شهري پيدا کرده است(صالحي, ۱۳۸۶)
بنابراين، تعريف علمي و اقتصادي صنعت، اگرچه از نظر شناخت ماهيت فعاليت هاي اقتصادي و تفکيک کلي فرآيندهاي توليدي و خدماتي و طبقه بندي آنها بسيار مفيد و کارآمد است، ولي از نظر برنامه ريزي و مديريت و نيازهاي مربوط به مکان يابي و ساماندهي صنايع و خدمات شهري چندان پاسخگو و کافي نيست و از اين نظربه مفاهيم و تعاريف تکميلي ديگر نياز دارد.

۱-۹-۲- تعاريف خدمات
بر اساس تعريف عمومي اقتصادي، فعاليت خدماتي، فعاليتي است که در خصوص ايجاد تسهيلات براي زندگي افراد و تسهيل فرآيند توليد ( صنعتي و کشاورزي) صورت گرفته و کالاي ملموس نيز توليد نمي کند. بر اساس اين تعريف، طيف بسيار وسيع و متنوعي از فعاليت هاي انساني، با اهداف مختلف و در قالب سازمانها و تشکلهاي متفاوت، در زمره فعاليت هاي خدماتي قرار مي گيرند. نکته بسيار مهم در مورد خدمات اين است که نقش آن در حيات شهري روز به روز وسيعتر و پيچيده تر مي شود. به طور کلي مي توان طيف وسيع فعاليت هاي خدماتي را به سه گروه تقسيم کرد:
الف- خدمات زير ساختي مبتني بر تأسيسات و تجهيزات شهري
ب- خدمات رفاهي و اجتماعي مبتني بر زيرساختهاي اجتماعي
پ- خدماتي فني- تعميراتي مبتني بر توليدات صنعتي(تهران, ۱۳۶۷)

۱-۱۰- انواع صنوف
در قانون نظام صنفي ايران تعاريف و طبقه بندي ديگري از خدمات ارائه شده که اهداف خاصي را در مورد ساماندهي و مديريت فعاليتهاي شهري تعقيب مي کند. به موجب اين قانون، انواع صنف به چهار گروه زير تقسيم شده است:

۱-۱۰-۱- صنوف توليدي
آن دسته از صنوفي که فعاليت و خلاقيت هاي آنها منجر به تغيير فيزيکي و يا شيميايي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا در غير مستقيم در اختيار مصرف کننده قرار مي دهند، صنف توليدي ناميده مي شود(زادبوم, ۱۳۷۰).

۱-۱۰-۲- صنوف خدمات فني
آن دسته از صنوفي که فعاليت آنها منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري کالا مي گردد، يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم مي باشد، صنف خدمات فني ناميده مي شود(فرنهاد, ۱۳۸۱).

۱-۱۰-۳- صنوف توزيعي
آن دسته از صنوفي که صرفاً نسبت به عرضه کالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي نمايند، بدون آن که در توليد کالا يا تغيير دادن کيفيت آن نقش داشته باشند، صنف توزيع ناميده مي شود.

۱-۱۰-۴- صنوف خدماتي
آن دسته از صنوفي که با فعاليت هاي خود، قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فرآورده يا خدماتفني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي شود.
به طوري که از مفاد قانون نظام صنفي استنباط مي شود، دو گروه از چهار گروه صنفي، يعني صنوف توليدي و صنوف خدمات فني به فعاليتهاي صنعتي و خدمات وابسته به آن اشتغال دارند، بنابراين مشمول ضوابط مکان يابي و ساماندهي صنايع و خدمات شهري قرار مي گيرند. در شهرهاي کنوني، بخش مهمي از خدمات، عملکردي شبيه صنايع دارند و به همين دليل نوعي تداخل و اختلاط در مفهوم صنعت و خدمات به وجود مي آيد که از نظر زيست محيطي و برنامه ريزي کالبدي اهميت زيادي دارد. بر اساس اين واقعيت است که مفهوم ديگري به عنوان صنايع خدماتي يا خدمات صنعتي در برنامه ريزي شهري جهان، رواج و کاربرد عام پيدا کرده است.( سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران، ۱۳۸۴).
صنايع خدماتي شامل صنايعي هستند که به تعمير، سرويس و نگهداري کالاها اختصاص دارند و از صنايعي که به توليد مربوط مي شوند، متمايزند. همان گونه که گفته شد، صنايع خدماتي نقش مهمي در حيات اقتصادي، اجتماعي و کالبدي شهر به عهده دارند و روز به روز نيز بر اهميت و تنوع آنها افزوده مي شود(زياري, ۱۳۷۲).
۱-۱۱- مفهوم صنايع و خدمات شهري
به دلايل مختلف، صنعت و شهر لازم و ملزوم يک ديگرند، اما همه فعاليت هاي صنعتي ارتباط مستقيم با نظام کالبدي- فضايي شهر ندارند و همه آنها نمي توانند و نبايد در شهر مستقر شوند. بنابراين لازم است نوع مرزبندي ميان صنايع و خدمات شهري و صنايع و خدمات غير شهري صورت گيرد تا قلمروي مکان يابي و ساماندهي فعاليت هاي اقتصادي و در مقياس مديريت شهري و مديريت عمومي صنايع معلوم و روشن گردد. صنعت و خدمات با پسوند شهري داراي ويژگيهاي است که متمايز از مفاهيم عام صنعت و خدمات بوده و در برنامه ريزي و مديريت شهري کاربرد دارد. برخي از صنايع، وجودشان به شهر و شهروندان وابسته است. برخي صنايع ديگر، اگرچه پيوند مستقيمي با شهر ندارند، ولي استقرار آنها در شهر بلامانع و حتي مفيد است و بالاخره صنايع ديگري وجود دارد که براي شهر و شهروندان مضر و مزاحم محسوب مي شوند. )مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، همان مأخذ ، ص ۱۵۰( به طور کلي، مي توان صنايع و خدمات شهري را به سه نوع عمده تقسيم کرد:

۱-۱۱-۱- صنايع مورد نياز شهروندان
مهمترين خصلت صنايع شهري، نياز روزمره و مستمر شهروندان به توليدات اين صنايع است. مشخصه نياز روزمره در مورد کالاهاي خوراکي و غير خوراکي متفاوت است.

۱-۱۱-۲- صنايع تاريخي و قديمي مستقر در شهر
بخشي از صنايع قديمي با تاريخ شهر و استخوان بندي آن گره خورده و استقرار آنها در بافت هاي شهري، بيانگر نوعي نياز و وابستگي است. برخي از اين صنايع، تزاحمي با ديگر جنبه هاي شهرنشيني ندارد و بنابراين عنصر مفيدي براي شهر و هويت تاريخي و فرهنگي شهر محسوب مي شود. اما برخي از اين صنايع، براي شهر مشکل و مزاحمت ايجاد مي کند، ولي چون در آميخته با تاريخ و کالبد شهر است، نمي توان به آساني آنها را حذف يا منتقل کرد. ساماندهي و جا به جايي اين گونه صنايع شهري به مطالعه خاص و برنامه ريزي دراز مدت و تدريجي نياز دارد. (حافظ نظامي، ????).

۱-۱۱-۳- صنايع خدماتي
خدمات شهري مورد نياز، طيف وسيعي از خدمات آموزشي، بهداشتي، اداري، تفريحي و غيره را در بر مي گيرد که مکان يابي و ساماندهي آنها بر عهده نهادهاي مسئول و ضوابط ويژه مي باشد. اما بخشي از خدمات مورد نياز شهروندان به خدمات تعميراتي و فني بر مي گردد که عملکردي شبيه صنايع و وابسته به آن دارند و از اين نظر مشمول ضوابط مکان يابي و ساماندهي صنايع شهري قرار مي گيرند.( زياري، ك، ???? ).

۱-۱۲- تعريف آلودگي
از نظر برنامه ريزي شهري آن دسته از عوارض و اثرات صنعت که نقش منفي در حيات شهر و شهروندان ايجاد مي کند، در درجه اول اهميت قرار دارد. اين عوارض منفي به صور مختلف بروز مي کند که معمولاً به عنوان آلودگي و مزاحمت از آنها ياد مي شود و بر اساس آنها صنايع و خدمات شهري به صنايع آلاينده و صنايع پاك و يا صنايع مزاحم و غير مزاحم تقسيم مي شود. تعريف اين مفاهيم و نحوه ارتباط آنها از نظر مکان يابي و ساماندهي صنايع شهري – امري لازم به شمار مي آيد(لاهيجانيان, ۱۳۸۹) .

۱-۱۳- مفهوم عام آلودگي
به موجب ماده ۹ ” قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ” مصوب سال ۱۳۵۳ و اصلاحيه سال ۱۳۷۱، مفهوم وسيع آلودگي به صورت زير تعريف شده است:
منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از : پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي يا شيميايي يا بيولوژيک آن را به طوري که زبان آور به حال انسان يا ساير. موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد؛ تغيير دهد با توجه به مفهوم عام آلودگي در محيط شهري، مي توان انواع آلودگي را به چند نوع عمده يعني آلودگي بصري؛ هوا؛ آب؛ خاك و صدا تقسيم کرد. فعاليت صنعتي بنا به طبيعت خود، يکي از عوامل مهم موجود آلودگي است و به همين دليل، آلاينده هاي صنعتي از مهم ترين عوامل آلايندگي محيط زيست محسوب مي شوند. اهم آلاينده هاي صنعتي عبارت است از:
آلاينده هاي منابع آب؛ آلاينده هاي هوا؛ آلاينده هاي خاك و آلاينده هاي صوتي(عنابستاني, اکبر, قرباني, & محمد, ۲۰۱۰).

۱-۱۳-۱- آلودگي هوا
تعريف آلودگي هوا از نظر سازمان بهداشت جهاني به قرار زير است:
گاه حضور يک يا چند ماده آلاينده يا مجموعه اي از مواد آلاينده در هوا به مقدار و مدتي تداوم يابد که براي آدمي، جانوران، گياهان و ابنيه زيان آور باشد و يا آسايش مردم مالکيت اشخاص را به نحوي جدي خدشه دار کند، آن هوا آلوده خوانده مي شود، به طوري که از اين تعريف استنباط مي شود، آلودگي هوا مفهومي وسيعتر از آلودگي صرفاً زيست محيطي دارد و شامل جوانب اجتماعي، مانند آسايش مردم و حفظ حقوق مالکيت نيز مي گردد. منابع مولد آلودگي هوا به سه دسته تقسيم مي شود:
الف- کارخانجات و کارگاه ها
ب- وسايل نقليه موتوري
ج- منابع متفرقه
واحدهاي صنعتي به دو صورت هوا را آلوده مي کنند:
۱- استفاده از سوختهاي فسيلي
۲- آزاد شدن مواد آلاينده در طي فرآيند توليد(جو, ۲۰۱۳)
۱-۱۳-۲- آلودگي آب و خاك
به موجب آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب، تعاريف مربوط به آلودگي آب، فاضلاب و مواد زايد جامد به صورت زير بيان شده است:
آلودگي آب: عبارت است از تغيير مواد محلول و يا معلق و يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيکي و شيميايي و بيولوژيکي آب، در حدي که آن را براي مصرفي که مقرر است، مضر يا غير مفيد سازد(صفاري et al., 2013).
فاضلاب: عبارت است از هر نوع ماده مايع زايد حاصله از فعاليت هاي صنعتي يا کشاورزي و دام داري و يا شهري و خانگي که به آب يا خاك تخليه گردد(صفحه, درباره, ارسال, تماس, & راهنماي).
مواد زايد جامد: عبارت است از هر گونه ماده جامدي که در عرف، زايد محسوب شود، مانند : زباله؛ خاکروبه؛ خاکستر؛ جسد حيوانات؛ ضايعات مراکز شهري و صنعتي و زوايد حاصل از تصفيه اعم از شيميايي و بيولوژيک و همچنين فضولات انساني و حيواني و مواد زياد بيمارستانها و غيره(عبداللهي et al., 2012).
1-13-3- آلودگي صوتي
به طور کلي هر چه را که آدمي مايل به شنيدن آن نيست- حتي اگر نواي موسيقي باشد- آلودگي صوتي ناميده مي شود. در برخي موارد، در يک مفهوم وسيع، هر نوع صدايي که باعث ايجاد درد يا ايجاد اختلال در آسايش روحي، جسمي و اجتماعي شود آلودگي صوتي محسوب مي شود. واحد اندازه گيري صدا، دسي بل( db ) ناميده مي شود که بر اساس آن، بار آلودگي صدا و اثرات آن بر انسان سنجيده مي شود. در اين ارتباط، توجه به سه آستانه زير مي تواند راهنماي مناسبي باشد:
الف- آستانه شنوايي db 50
ب- آستانه بحراني db 80
پ- آستانه درد db120
(مظفريان۲, ۲۰۱۳)
کاربريها و فضاهاي شهري از نظر آسايش صوتي يکسان و همانند نيستند و نمي توان با همه آنها به يک صورت برخورد کرد. طبق تجارب جهاني معمولاً کاربريهاي شهري از نظر آستانه هاي آسايش صوتي به سه گروه تقسيم مي شوند :
الف- کاربري هاي حساس نسبت به آلودگي صوتي ( نظير کاربري مسکوني؛ آموزشي؛ بهداشتي و غيره)
ب- کاربري هاي نيمه حساس نسبت به آلودگي صوتي ( اداره ها؛ دفترها؛ مرکزهاي فرهنگي و غيره )
ج-کاربري هاي غير حساس نسبت به آلودگي صوتي ( فرودگاهها؛ ترمينال ها؛ واحدهاي صنعتي و غيره)(عنابستاني, ۲۰۱۰)

۱-۱۳-۴- آلودگي منظر
فعاليت صنعتي با احجام عظيم ساختماني، ماشين آلات غول پيکر، وسايل حمل و نقل سنگين، انبارها و زايدات فراوان به خودي خود، فضاي طبيعي و چشم انداز جغرافيايي پيرامون خود را در هم مي ريزد و با ايجاد آشفتگي، تجمع زايدات و انواع آلودگي باعث کراهت منظر، بي سازماني بصري و آزار رواني مي شود. پديده آلودگي بصري، امروزه اهميت زيادي در مطالعات محيطي و طراحي شهري پيدا کرده است. زيرا پژوهشهاي فراوان نشان مي دهد که نقش موثري در کيفيت و جاذبه محيط شهري، رضايتش هروندان و تنشهاي رواني دارد. به همين دليل در کشورهاي پيشرفته جهان، اقدام هاي زيادي در زمينه بهسازي سيما و منظر شهري انجام شده و مي شود. اگرچه هنوز آلودگي بصري به طور رسمي در مقرارت زيست محيطي و شهرسازي ايران تعريف نشده و راه هاي مقابله با آن تعين نشده است، ولي به طور ضمني، معمولاً به عنوان مصاديق آلودگي و مزاحمت به حساب مي آيد و در سال هاي اخير، اقدام هاي پراکنده اي در جهت مقابله با آن انجام شده است. در هر حال، حقيقت اين است که آلودگي منظر بايد به عنوان يکي از عناصر آلودگي و مزاحمت در محيط شهري تلقي شود و در مکان يابي و ساماندهي صنايع و خدمات شهري، توجه کافي به آن مبذول گردد(فروزانفر, ۱۳۸۵).

۱-۱۴- تعريف مزاحمت
مزاحمت در مفهوم عام و کلي خود، عبارت است از هر گونه آثار و پيامدهاي ناشي از فعاليت صنعتي و خدماتي که در روند شهر نشيني اختلال ايجاد کرده و شهروندان را دچار مشکل مي سازد. اگر در مفهوم آلودگي بيشتر جنبه هاي بيروني و عيني فرآيند فعاليت مورد توجه است، در مفهوم مزاحمت اثرات اين فرآيند در حيات جسماني و رواني انسان مورد تأکيد قرار مي گيرد. عوامل موجب مزاحمت در فعاليت هاي صنعتي، داراي دو منشأ هم پيوند اساسي است:
الف- فرآيند توليد و اثرات آلودگي زايي
ب- موقعيت استقرار و اثرات کالبدي- فضايي
به طور کلي مي توان مزاحمت را به صورت زير تعريف کرد:
مزاحمت پديده اي زيست- محيطي، کالبدي و اقتصادي- اجتماعي بوده که ناشي از آثار و پيامدهاي سوء فعاليت هاي صنعتي و خدمات فني بر روي شهر و شهروندان مي باشد. بنابراين صنايع و خدمات مزاحم، آن دسته از صنايع و خدمات شهري هستند که در محيط طبيعي، کالبدي و اجتماعي شهر ايجاد اختلال کرده و به سلامت جسمي و رواني شهروندان آسيب مي رسانند(قراخانلو, ۱۳۸۰).
مفاهيم آلودگي و مزاحمت در واقع، مکمل يکديگرند و نمي توان آنها را از هم تفکيک کرد. زيرا هر نوع آلودگي منشاء مزاحمت است و هر نوع مزاحمت خود نوعي آلودگي محيط محسوب مي شود. بنابراين کاربرد اصطلاح ترکيبي ” آلودگي و مزاحمت “به عنوان يک مفهوم واحد و مشترك، دريافت دقيق تر و جامع تري از موضوع به دست مي دهد که با تعاريف و اهداف ساماندهي صنايع و خدمات سازگارتر است. هر يک از اصطلاح هاي ” مزاحمت ” يا ” آلودگي ” در بطن خود، متضمن هر دو مفهوم مي باشد. بنابراين مي توان ” آلودگي و مزاحمت” را به صورت زير تعريف کرد.
آلودگي و مزاحمت به کليه نتايج ناشي از فعاليت هاي توليدي و خدمات فني اطلاق مي شود که در شرايط عمومي محيط زندگي انسان ( محيط طبيعي و کالبدي، محيط اقتصادي- اجتماعي و محيط رواني)اثرات منفي و اختلال ايجاد مي کند و به نوعي باعث کاهش کيفيت زندگي مي شود.
نکته مهم در مورد شناخت مصاديق آلودگي و مزاحمت و جستجوي نحوه مقابله با آن ها، تميز آلودگي و مزاحمت ” عرضي ” و ” ذاتي ” از يکديگر است. برخي از اشکال آلودگي و مزاحمت به ماهيت فعاليت صنعتي مزاحمت مثل فرايند توليد ( ايجاد سموم، سنگين و غيره ) مربوط مي شود، ولي برخي ديگر از اشکال آلودگي و مزاحمت از ذات فعاليت ناشي نمي شود، بلکه از موقعيت استقرار، نحوه بهره برداري و مديريت، و مانند اينها منشاء ميگيرند،بنابراين خصلت ” عرضي ” و ” تبعي ” دارند، صنايع و خدمات غير شهري مثل صنايع سنگين و ويژه، بيشتر با مزاحمت ذاتي همراه هستند ولي بخشي اعظم از انواع مزاحمت و آلودگي ناشي از صنايع و خدمات شهري از نع عرضي است و به همين دليل اغلب آن ها به کمک تمهيدات فني ، کالبدي و مديريتي،قابل رفع و رجوع هستند(تهران, ۱۳۶۷).

۱-۱۵- علل پيدايش و بروز آلودگي و مزاحمت


پاسخ دهید