۳-۲- بازارهاي مالي۱۶
۱-۳-۲- بازار پول و سرمايه۱۶
۲-۳-۲- بازار اوليه۱۷
۱-۲-۳-۲- موسسات تامين سرمايه۱۷
۳-۳-۲- بازار ثانويه۱۸
۴-۲- تاريخچه بورس و اوراق بهادار در جهان۱۹
۵-۲- تاريخچه بورس و اوراق بهادار تهران۱۹
۶-۲- تعريف بورس اوراق بهادار۲۲
۷-۲- اوراق بهادار۲۲
۸-۲- خصوصيات اوراق بهادار۲۳
۹-۲- انواع شرکت هاي سرمايه گذاري۲۳
۱-۹-۲- شرکت هاي سرمايه گذاري با سرمايه متغير۲۳
۲-۹-۲- شرکت هاي سرمايه گذاري با سرمايه ثابت۲۴
۳-۹-۲- صندوق هاي سرمايه گذاري غيرفعال۲۴
۴-۹-۲- شرکت مادر۲۴
۵-۹-۲- شرکت هاي فعاليت تنوعي۲۵
۱۰-۲- شيوه ها و روشهاي ارزشيابي سهام۲۵
۱-۱۰-۲- ارزش اسمي۲۵
۲-۱۰-۲- ارزش براي مالک۲۶
۳-۱۰-۲- ارزش دفتري۲۶
۴-۱۰-۲- ارزش بازار۲۶
۵-۱۰-۲- ارزش منصفانه۲۶
۱۱-۲- ريسک۲۷
۱-۱۱-۲- ريسک نوسان نرخ بهره۲۷
۲-۱۱-۲- ريسک بازار۲۸
۳-۱۱-۲- ريسک تورمي۲۸
۴-۱۱-۲- ريسک تجاري۲۸
۵-۱۱-۲- ريسک مالي۲۸
۶-۱۱-۲- ريسک نقدينگي۲۹
۷-۱۱-۲- ريسک نرخ ارز۲۹
۸-۱۱-۲- ريسک کشور۲۹
۱۲-۲- بازده۳۰
۱-۱۲-۲- بازده واقعي۳۰
۱-۱-۱۲-۲- بازده سرمايه گذاري در دارايي مشهود۳۰
۲-۱-۱۲-۲- بازده سرمايه گذاري در دارايي مالي۳۱
۳-۱-۱۲-۲- بازده مورد انتظار۳۲
۴-۱-۱۲-۲- بازده پرتفوي۳۳
۱۳-۲- رابطه بين ريسک و بازده۳۳
۱۴-۲- مدل CAPM 34
15-2- اهرمها۳۷
۱-۱۵-۲- درجه اهرم عملياتي۳۸
۲-۱۵-۲- درجه اهرم مالي۳۸
۳-۱۵-۲- درجه اهرم اقتصادي۳۹
۱۶-۲- مدل RA-CAPM39
17-2- مدل A-CAPM41
18-2- مدل R-CAPM45
19-2- مدل C-CAPM 46
20-2- پيشينه و تحقيقات پيرامون۴۹
۱-۲۰-۲- تحقيقات انجام شده پيرامون C-CAPM49
2-20-2- تحقيقات انجام شده پيرامون RA-CAPM51
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
۱-۳ مقدمه۵۴
۲-۳- روش تحقيق۵۴
۳-۳- مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير ها۵۵
۱-۳-۳- رابطه بين ريسک نقدشوندگي و بازده مورد انتظار۵۵
۲-۳-۳- بازده هرسهم۵۵
۳-۳-۳- نرخ بازده بازار وبازده مورد انتظار بازار۵۶
۴-۳-۳- مدل ۵۶

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۵-۳-۳- نرخ بازده بدون ريسک۵۸
۶-۳-۳- اهرمها۵۹
۱-۶-۳-۳-درجه اهرم عملياتي۶۰
۲-۶-۳-۳- درجه اهرم مالي۶۱
۳-۶-۳-۳- درجه اهرم اقتصادي۶۲
۷-۶-۳-۳- اختلال اقتصادي۶۴
۷-۳-۳ – مدل C-CAPM 64
4-3 – متغير هاي عملياتي تحقيق۶۵
۵-۳- جامعه آماري۶۵
۶-۳- روش وابزارهاي گردآوري اطلاعات۶۶
۷-۳- اعتبار و پايايي تحقيق پژوهش۶۶
۱-۷-۳- اعتبار دروني۶۶
۲-۷-۳- اعتبار بيروني۶۷
۳-۷-۳- پايايي۶۷
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏۶۹
۲-۴- روش تجزيه و تحليل اطلاعات۷۰
۱-۲-۴ فرضيه اصلي اول۷۰
۲-۲-۴- فرضيه اصلي دوم۷۳
۳-۴- شاخص هاي توصيفي متغيرها۷۴
۴-۴- تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق۷۸
۱-۴-۴- فرضيه اصلي اول۷۸
۱-۱-۴-۴- آزمون فرضيه فرعي اول۷۹
۲-۱-۴-۴- آزمون فرضيه فرعي دوم۸۴
۲-۴-۴- فرضيه اصلي دوم۸۸
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه۹۵
۲-۵- نتايج فرضيه اصلي اول۹۵
۳-۵- نتايج فرضيه اصلي دوم۹۶
۴-۵- پيشنهادها۹۷
۱-۴-۵- پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق۹۷
۲-۴-۵ پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي۹۸
۵-۵- محدوديتهاي تحقيق۹۸
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي:۱۰۲
منابع لاتين:۱۰۴
چکيده انگليسي:۱۰۵
جدول (۱-۱) : تحقيقات انجام شده پيرامون مدل RA-CAPM6
جدول (۲-۱) : مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي۷
جدول (۱-۲): ساختار بازارهاي ثانويه در ايالات متحده۱۸
جدول (۱-۳) : نرخ سود سپرده هاي بانکي کوتاه مدت بانک هاي دولتي۵۹
جدول (۱-۴) شاخص هاي توصيف کننده متغيرها دو مدل RA-CAPM و C-CAPM75
جدول (۲-۴): آزمون توزيع نرمال K-S 76
جدول (۳-۴): آزمون توزيع يکنواخت K-S 76
جدول (۴-۴): آزمون توزيع تشريحي K-S 77
جدول (۵-۴): آزمون فريدمن۷۷
جدول (۶-۴): آزمون آماره هاي فريدمن۷۸
جدول (۷-۴): آزمون آماره هاي ضريب کندلز۷۸
جدول (۸-۴) : ضريب همبستگي پيرسون بتاي مدل و نرخ بازده واقعي سالانه۷۹
جدول (۹-۴) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين- واتسون بتاي مدل RA-CAPM و نرخ بازده واقعي سالانه۸۰
جدول (۱۰-۴) : تحليل واريانس رگرسيون ۸۱
جدول (۱۱-۴) : ضرايب معادله رگرسيون ۸۲
جدول (۱۳-۴) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين و آزمون دوربين- واتسون بتاي مدل C-CAPM و نرخ بازده واقعي سالانه۸۵
جدول (۱۴-۴) : تحليل واريانس رگرسيون ۸۵
جدول (۱۵-۴) : ضرايب معادله رگرسيون۸۷
جدول (۱۶-۴): همبستگي نمونه هاي جفت شده۸۹
جدول(۱۷-۴): آزمون نمونه هاي جفت شده۸۹
جدول(۱۸-۴): آماره هاي توصيفي۹۱
جدول (۱۹-۴): خلاصه يافته هاي فرضيه اصلي اول۹۲
جدول (۲۰-۴): خلاصه يافته هاي فرضيه اصلي دوم۹۳
نمودار (۱-۲): فرايند عرضه اوليه اوراق بهادار۱۷
نمودار (۱-۲): رابطه بين ريسک و بازده۳۴
نمودار (۲- ۲): تأثير تنوع بر روي ريسک پرتفليو۳۵
نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون۸۳
نمودار (۲-۴) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون در مدل C-CAPM88
چكيده:
در اين تحقيق اين مهم مورد بررسي است که کداميک از دو مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي اصلاح شده مي تواند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پيش بيني دقيق و قويتر ظاهر شده و براي سرمايه گذاران در تخصيص بهينه منابع مفيد خواهد بود. براي اين منظور بتا ريسک و بازده واقعي سرمايه گذاري مورد سنجش قرار خواهد گرفت . که بتا متغير مستقل بوده و بازده واقعي متغير وابسته مي باشد. اين از نوع همبستگي است . در اين تحقيق محقق به دنبال بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي تحقيق است و سپس بر اساس روابط موجود بين متغيرها، شدت آنرا بررسي مي کند. جامعه آماري تحقيق عبارتست از شرکتهايي که اولاً جزء شرکتهاي سرمايه گذاري نباشند و ثانياً تا تاريخ پايان اسفند ماه هر سال اطلاعات مالي آنها گزارش شده باشد بنابراين يک نمونه سيستماتيک ۱۰۰ شرکتي از بين جامعه مورد تحقيق انتخاب شده است. تحقيق داراي دو فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي مي باشد فرضيه اصلي اول عبارتست از، مدل RA-CAPM قدرت تبيين بيشتري در پيش بيني بازده واقعي نسبت به مدل C-CAPM دارد. براي تائيد فرضيه اصلي اول دو فرضيه فرعي مطرح مي گردد که شامل: ۱- بين بتاي مدل RA-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد. ۲- بين بتاي مدل C-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد. فرضيه اصلي دوم عبارتست از، ميزان خطاي پيش بيني بازده واقعي و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتراز مدل C-CAPM است. هدف از تحقيق ، آزمون قدرت تبيين تئوري مدل قيمت گذاري دارئيهاي سرمايه اي مبتني بر مصرف و مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي اصلاح شده در تعيين نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران ، بررسي وجود رابطه معني دار بين ريسک و بازده ، بررسي ميزان تاثير پذيري بازده مورد انتظار شرکتها از طريق عاملي به نام ?RA و?C و مقايسه مدل C-CAPM و RA-CAPM و ارائه مدلي سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يک مدل کاربردي براي تعيين ريسک و بازده مي باشد. نتيجه حاصله از اجراي اين تحقيق نشان مي دهد در فرضيه اصلي اول مدل C-CAPM رابطه معني داري بهتري نسبت به مدل RA-CAPM دارد و مي تواند قدرت تبيين بيشتري در پيش بيني بازده واقعي داشته باشد. همينطور نتيجه آزمون فرضيه دوم بيانگربرتري مدل RA-CAPM نسبت به C-CAPM بوده و گوياي اين مطلب است که بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM انحراف کمتري نسبت به مدل C-CAPMاز بازده واقعي دارد.
مقدمه:
از زماني که شارپ و لينتر۱ در سال ۱۹۶۵ مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي را ارائه نمودند اين مدل بارها و بارها مورد آزمون قرار گرفته است . از جمله آخرين اصلاحاتي که بر اين مدل اعمال شده است وارد کردن ريسک نقدينگي و همچنين ريسک غير سيستماتيک در اين مدل مي باشد (تهراني و گودرزي،۱۳۸۶،ص۱۰)۲٫
در اين فصل مدل “قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي اصلاح شده”۳ که از دو مدل ۴A-CAPM و مدل R-CAPM5 حاصل شده است و مدل”قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف”۶ مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و به بيان کلياتي از اين دو مدل مي پردازيم.
مدل “قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي اصلاح شده” با در نظر گرفتن متغير هاي دروني و ذاتي شرکت و همچنين ريسک نقد شوندگي، قسمت اعظم عناصري که باعث ايجاد ريسک سيستماتيک و غير سيستماتيک مي شوند را در نظر مي گيرد و از لحاظ تئوري درصد بيشتري از بازده مورد انتظار را توضيح مي دهد (رهنماي رود پشتي،۱۳۸۶، ص۸)۷٫
مدل “قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف” ، براي اولين بار در سال ۱۹۷۸ توسط لوکاس و بري دن با مفروض قرار دادن اقتصاد مبادله اي که داراي مصرف کنندگان همگن است، تغييرات تصادفي بازده دارايي را مورد بررسي قرار داد و مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي مبتني بر مصرف را ارائه داد. در اين مدل ريسک اوراق بهادار به وسيله کوواريانس بازده با رشد مصرف سرانه، مورد سنجش قرار مي گيرد، اين کوواريانس به بتاي مصرف (?c) معروف است، به عبارت ديگر، مي توان گفت که بتاي مصرف (?c) معياري براي سنجش، گرايش سيستماتيک سهام به دنباله روي از حرکت بازار است (تهراني و همکاران،۱۳۸۷،ص۲)۸٫
فصل اول
كليات تحقيق
۱-۱ مقدمه
در اين تحقيق مدلهاي RA-CAPM وC-CAPM مورد بررسي قرارمي گيرند. در فصل اول پس از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم و به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف کلي و ويژه بيان مي کنيم. چارچوب نظري تحقيق که بنيان اصلي طرح سئوال و موضوع تحقيق بوده است در اين فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحليلي و فرضيه هاي تحقيق نيز اشاره شده است. در پايان اين فصل متغيرهاي عملياتي تحقيق و تعاريف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
۲-۱- بيان مسئله
عدم تبيين ارتباط بين ريسک و بازده و عدم آگاهي سرمايه گذاران در مورد اين مسئله، زمينه سوء استفاده از طريق دستکاري قيمت و ايجاد حباب قيمت را فراهم آورده که اين مسئله باعث زيان بخش اعظم سرمايه گذاران مي گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمايه آسيب مي رساند و متعاقبا نقش تامين کنندگي مالي آن ضعيف خواهد شد. مدلهاي قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي با اندازه گيري ريسک سيستماتيک هر دارايي ميزان بازده مورد انتظار آن دارايي که متناسب با ريسک آن است را ارائه مي دهد. با توسعه اين مدلها مي توان به اختصاص بهينه منابع و تشکيل پرتفوي بهينه متناسب با درجه ريسک پذيري دست يافت. مدل ۱RA-CAPM توانسته است علاوه بر ريسک سيستماتيک ، ريسک نقد ينگي و ريسک خاص شرکت را هم در نظر بگيرد ، اين مدل از لحاظ تئوريکي توانسته دو مفهوم ريسک و بازده را بهم نزديکتر کند. موضوع تحقيق، مقايسه قدرت تبيين مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهاي سهامي عام مي باشد . در اين تحقيق توجه تکنيکي به عامل ريسک مصرف و رابطه بين ريسک مصرف وبازده و نيز عواملي چون ريسک سيستماتيک، ريسک غير سيستماتيک و ريسک نقد شوندگي شده است.
در اين تحقيق اين مهم مورد بررسي قرار گرفته است که کداميک از اين دو مدل مي توااند در بورس اوراق بهادار تهران در نقش ابزار پيش بيني دقيق و قويتر ظاهر شده و براي سرمايه گذاران در تخصيص بهينه منابع مفيد واقع شود. گفتني است چنين آزمونهايي که در نهايت منجر به برگزيده شدن سازگارترين مدل مي شوند مي توانند تا حدود زيادي به سرمايه گذاران ياري دهند. بدين گونه که با نزديک شدن بحث ريسک و بازده مورد انتظار، سرمايه گذاران بازده درست و معقولي ، متناسب با ريسکي که متحمل شده اند را داشته که در بلند مدت باعث افزايش اعتماد و ريسک پذيري سرمايه گذاران مي گردد.

بنابراين سئوالات زير مطرح مي شود:
۱- آيا بين بتاي مدل RA-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد؟
۲- آيا بين بتاي مدل C-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد؟
۳- آيا ميزان خطاي پيش بيني بازده مورد انتظار و بازده واقعي مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است؟
۳-۱- چارچوب نظري تحقيق
مدل RA-CAPM در واقع با شيوه متفاوت در محاسبه بتاي هرسهم، مي تواند پايه و اساسي در بحث قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي قرار گرفته و نقطه آغازين توسعه مدلهاي قيمت گذاري باشد. مدل RA-CAPM مدلي است که با مبنا قرار دادن مفروضات مدل R-CAPM و تعديل آن بر مبناي ريسک نقد شوندگي حاصل گرديده است. به عبارت ديگر مدل RA-CAPM ابتکاري است که از ترکيب دو مدل R-CAPM و A-CAPM حاصل شده است. که از نظر تئوريکي توان زيادي در تبيين بازده مورد انتظار خواهد داشت و بحث در مورد توان عملي آن نياز به آزمونهاي بيشتري دارد.
مدل A-CAPM با در نظر گرفتن هزينه عدم نقد شوندگي، بازده دارائيها و بازده پرتفوي بازار را بر همان اساس تعديل مي کند و هنگام تخمين بازده مورد انتظار هزينه عدم نقد شوندگي مورد انتظار را نيز در کنار نرخ بازده بدون ريسک در نظر مي گيرد.
رهنماي رود پشتي در تحقيقات خود با اعمال تعديلات بر روي مدل R-CAPM ، مدل RA-CAPM را ارائه نموده است (رهنماي رود پشتي،۱۳۸۶،ص۲۱۴)۱٫
براي درک مفهوم CAPMمبتني برمصرف۷، مسئله بهينه سازي مصرف فرد را بايستي در نظر گرفت. در هر دوره، فرد سطحي از مصرف را انتخاب مي کند و هم چنين در هر دوره تخصيص پرتفوي متفاوتي ازدارايي هاي مختلف خواهد داشت ، که در نهايت هدف فرد حداکثر کردن مطلوبيت است.جدول شماره (۱-۱) و (۲-۱) تحقيقاتي که در زمينه مدل هاي قيمت گذاري صورت گرفته را نشان مي دهد.
جدول (۱-۱) : تحقيقات انجام شده پيرامون مدل RA-CAPM
سالمحقق / محققانمتغير هاي مورد مطالعهيافته هاي پژوهش۱۹۸۶آميهود و مندلسون۸ريسک نقد شوندگيارائه مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي تعديل شده بر مبناي ريسک نقد شوندگي۱۳۸۶فريدون رهنماي رود پشتي و زهرا امير حسينيريسک ذاتي،بتاي اهرمي،بتاي غير اهرميبين درجه اهرم اقتصادي و بازده بازار رابطه معني داري وجود ندارد.۱۳۸۷حسنعلي سيناييريسک ذاتي،درجه اهرم ماليريسک ذاتي و درجه اهرم مالي اهميت ويژه اي در شکل گيري پرتفوي دارند.۲۰۰۹منيش آروال و استيش۹بتا و ريسک نقد شوندگياثر نقد شوندگي و شرايط بازار بر روي بازده سهام۲۰۰۵اندرو و ليوند رز۱۰اهرمهاي مالي و اقتصادي و بازده بازاراهرمهاي اقتصادي در انتخاب پرتفوي تاثير دارد.۲۰۰۹مايکل۱۱ريسک و بازدهبررسي روابط ريسک و بازده۲۰۰۶روبرت۱۲بتا و اهرمهاي اقتصادياهرمهاي اقتصادي باعث نوسانات بتا مي شود۱۹۸۰هيل و استون۱۳بازده و ريسک نقد شوندگيريسک نقد شوندگي در تصميمات خريداران اثر دارد.
جدول (۲-۱) : مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي۱۴
سالمحقق / محققانمتغير هاي مورد مطالعهيافته هاي پژوهش۱۹۸۷هانسن و ريچارد۱۵ريسک و بازده تحت مفروضات شرطي CAPMمدل CAPM شرطي يک مدل
تعميم يافته CAPM غير شرطي۱۹۹۶وانگ و جاگاناتان۱۶بتا و صرف ريسکدر اثر تغيير بتا و صرف ريسک، مدل به خوبي روابط متقابل
بازدهي را بيان مي کند۲۰۰۲
وانگ و زينگريسک وبازدهرابطه بين ريسک و بازده با ابزارهاي ديگري علاوه بر بتاي شرطي مي بايد مورد سنجش قرار گيرد
۴-۱- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
با توجه به نقش حائز اهميت بازارهاي سرمايه در تامين مالي، همچنين نقش اين بازارها در ايجاد عدالت اجتماعي و بهره مندي تمامي اقشار جامعه از سود حاصل شده، اين مهم بايستي بيشتر مورد توجه قرار گيرد تا با تبيين ارتباط بين ريسک و بازده، سرمايه گذاران را در تشکيل پرتفوي بهينه و مورد انتظار ياري رساند. از همه مهمتر اينکه از اين طريق بتوان از ايجاد حباب قيمت و دستکاري قيمت ها جلوگيري کرد. بنابراين اگر بتوانيم ارتباط روشني بين ريسک و بازده تبيين کنيم مي توانيم قدم بزرگي در تخصيص بهينه منابع به شرکتهاي سود ده برداشته و هر دو طرف سرمايه گذار و سرمايه پذير را از اين طرق منتفع کرد از طرفي عدم وجود معيار مناسب و صحيح باعث ايجاد تهديداتي در تعيين ريسک و نرخ بازده مي شود و باعث مي شود سهام شرکتهايي که داراي ريسک بيشتري هستند همانند سهام شرکتهايي که سهام آنها با ريسک کمتري مواجهند قيمت گذاري شوند. در اين صورت بازده تحقق يافته سرمايه گذاران متناسب با سطح پذيرش ريسک نخواهد بود . ضمن آنکه در شرايط صرف ريسک منفي نرخ بازده مورد انتظار به نحوه مناسبي برآورد نگرديده و بسياري از سرمايه گذاران توان کسب بازدهي متناسب با ريسک را نخواهد داشت و بازده تحقق يافته با بازده مورد انتظار متفاوت خواهد بود. در اين شرايط سهام شرکتها همواره کمتر و يا بيشتر از ارزش واقعي قيمت گذاري مي شود.
۵-۱- اهداف تحقيق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسي قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي مي پردازد، اهداف زير مد نظر است:
۱- آزمون قدرت تبيين تئوري C-CAPM و RA-CAPM در تعيين نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررسي وجود رابطه معني دار بين ريسک و بازده.
۲- ارائه مدلي سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان يک مدل کاربردي تعيين ريسک و بازده.
۳- بررسي ميزان تاثير پذيري بازده مورد انتظار شرکتها از طريق عاملي به نام ?RA و?C و مقايسه مدل C-CAPM و RA-CAPM
6-1- فرضيه هاي تحقيق
اين تحقيق داراي دو فرضيه اصلي و دو فرضيه فرعي مي باشد .
فرضيه اصلي اول :
مدل RA-CAPM قدرت تبيين بيشتري درپيش بيني بازده واقعي نسبت به مدل C-CAPM دارد.
فرضيه اصلي فوق داراي دو فرضيه فرعي بشرح ذيل مي باشد.
فرضيه هاي فرعي:
۱- بين بتاي مدل RA-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد.
۲- بين بتاي مدل C-CAPM و بازده واقعي رابطه وجود دارد.
فرضيه اصلي دوم :
– ميزان خطاي پيش بيني بازده واقعي و بازده مورد انتظار مدل RA-CAPM کمتر از مدل C-CAPM است.
۷-۱- حدود مطالعاتي
قلمروموضوعي
پژوهش حاضر قدرت تبيين کنندگي دو مدل و را در مقايسه با يکديگر مورد آزمون قرار مي دهد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري است.
قلمرومکاني
تحقيق حاضر از نظر مکاني، در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان بزرگترين بازار سرمايه ايران صورت گرفته است.
قلمرو زماني
قلمرو زماني ۹ ساله مي باشد که از ابتداي فروردين ماه سال ۱۳۸۰ تا پايان اسفند ماه ۱۳۸۸ ميباشد.
۸-۱- تعريف واژه و اصطلاحات
بازار مالي۱۷
بازاريست که داراييهاي مالي يعني انواع اوراق بهادار نظير اوراق قرضه۱۸، سهام ممتاز۱۹، سهام عادي۲۰ و منابع کوتاه مدت پولي در آن عرضه و مبادله مي شود(فبوزي،۱۳۷۶، ص۲۳)۵٫
بازار سرمايه
بازاري است که در آن ابزارهاي بدهيهاي بلند مدت و ميان مدت مانند اوراق تجاري و اوراق قرضه و همچنين ابزار سرمايه مانند سهام در آن داد و ستد مي شود و شامل بازارهاي اوليه و ثانويه ميباشد. بازار اوليه توسط بانکهاي سرمايه گذاري و بانکهاي تجاري، و بازار ثانويه توسط کارگزاران و واسطه هاي مالي ايجاد مي شود (راعي،۱۳۸۵،ص۴۰)۶٫
بورس اوراق بهادار
بازار متشکل و رسمي سرمايه است که در آن خريد و فروش سهام شرکتها يا اوراق قرضه دولتي يا موسسات خصوصي تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي شود(راعي و تلنگي،۱۳۸۳، ص۴۸)۷٫
بازده۸
به هر گونه عايدي سرمايه که به شکل سود نقدي افزايش قيمت سهام، سهام جايزه و غيره که به صورت درصدي از ميزان سرمايه اوليه بيان مي شود(راعي و تلنگي،۱۳۸۳، ص۱۱۳)۹٫
بازده مورد انتظار۲۱
به ميزان بازدهي که از يک دارايي خاص انتظار مي رود، بازده مورد انتظار آن دارايي مي گويند که معمولا با توجه به عملکرد قبلي و روند گذشته آن دارايي در ايجاد بازده بدست خواهد آمد (نيکومرام،۱۳۸۱، ص۳۸)۲٫
بازده مورد انتظار با فاصله زماني (t+1)
به بازده هر سهم در دوره t+1 که به وقوع پيوسته باشد به عبارت ديگر بازده هر سهم که در يک دوره بعد از دوره مورد بررسي رخ داده است (امير حسيني،۱۳۸۷،ص۱۰۳)۳٫
ريسک۴
احتمال انحراف از بازده مورد انتظار است که اگر از عوامل بيروني و غير قابل کنترل توسط شرکت ايجاد شود ريسک سيتماتيک و اگر ناشي از تصميمات مديريت شرکت يا ساير عوامل دروني باشد ريسک غير سيستماتيک ناميده مي شود . که به مجموع ريسک سيستماتيک و ريسک غير سيستماتيک، ريسک کل مي گويند (چارلزپي،۲۰۰۷،ص۱۲۵)۵٫
ريسک سيستماتيک( ريسک غير قابل اجتناب)
در اين حالت انحراف از بازده مورد انتظار ناشي از تغييرات بازار است و متاثر از عوامل بيرون از شرکت مي باشد. ريسک سيستماتيک به وسيله ? (بتا) اندازه گيري مي شود(رهنماي رود پشتي، ۱۳۸۴، ص۵۰)۶٫
ريسک غير سيستماتيک(ذاتي)
ميزان ريسک که مختص هر شرکت بوده و تاثير پذير از فعاليتهاي دروني شرکت بوده و با تنوع پذيري پرتفوي قابل اجتناب خواهد بود. با توجه به اينکه اين معيار از فعاليتهاي خاص هر شرکت نشأت مي گيرد بنابراين به آن ريسک دروني يا ريسک ذاتي نيز مي گويند(رهنماي رود پشتي،۱۳۸۴،ص۵۱ )۷٫
هزينه عدم نقد شوندگي۸
بطور ساده بيانگر اختلاف قيمتي است که اگر فرد سرمايه گذار، سهامي را بخرد و بدون هيچ فاصله زماني بخواهد آنرا به وجه نقد تبديل کند متحمل خواهد شد.
اگر سرمايه گذار بتواند سهامي خريداري نمايد و بلافاصله بتواند همان را به هما ن نرخ بفروشد در حقيقت سهامي با هزينه عدم نقد شوندگي صفر خريداري کرده است(امير حسيني،۱۳۸۷،ص۱۰۸)۲۲٫
ضريب حساسيت بتا(?)۲۳
ضريب بتا يک مقياس از ريسک سيستماتيک است که از طريق مقايسه يک پرتفوي با کل بازار بدست مي آيد . ضريب بتا از طريق روش رگرسيون محاسبه مي شود و اين ضريب به عنوان تمايل بازده سهم به واکنش نسبت به نوسانات بازار در نظر گرفته مي شود. ضريب بتاي يک نشان مي دهد که نوسانات قيمت سهم با بازار در حال حرکت مي باشد. ضريب بتاي بزرگتر از يک نشان مي دهد که سهم با نوسان بيشتري نسبت به بازار در حال حرکت است و ضريب بتاي کمتر از يک با نوسان کمتر نسبت به تغييرات قيمتي بازار در حال حرکت مي باشد.
براي مثال اگر ضريب بتاي سهم ۱٫۲ باشد يعني از لحاظ علمي ۲۰ درصد بيشتر از نوسانات بازار حرکت مي کند(تهراني،۱۳۸۶،ص۳۰)۳٫
نرخ بازده بدون ريسک۴
بازده بدون ريسک، عبارتند از، متوسط نرخ بازدهي است که سرمايه گذاران بدون تحمل ريسک، انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداري را که داراي هيچ گونه ريسک سيستماتيک نمي باشد، اوراق بهادار بدون ريسک مي نامند. ضريب بتاي اين گونه اوراق صفر است. بهترين نمونه اوراق بهادار بدون ريسک، اوراق خزانه هستند (پارسائيان ،۱۳۸۳ ،ص۱۹۵)۴٫
صرف ريسک۵
پاداشي که بازار به پذيرش ريسک اضافي پرداخت مي کند صرف ريسک ناميده مي شود. صرف ريسک برابر است با نرخ بازده رايج منهاي نرخ بازده بدون ريسک (جهانخاني،۱۳۷۴،ص۸۰)۶٫
بازار متقارن
بازاري است که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قيمت اوراق بهادار تاثير مي گذارد. مفهوم بازار کارآ بر اين فرض استوار است که سرمايه گذاران در تصميمات خريد و فروش خود تمامي اطلاعات مربوط را در قيمت سهام لحاظ خواهند کرد. بنابراين قيمت فعلي سهام شامل اطلاعات شناخته شده اعم از اطلاعات گذشته و اطلاعات فعلي است.
اطلاعات فعلي مي تواند شامل اطلاعاتي باشد که اعلام شده ولي هنوز اعمال نشده است (مانند خبر سهام). بعلاوه اطلاعاتي که از نظر منطقي استنباط شده است نيز در قيمتها منعکس مي شود(رهنماي رود پشتي،۱۳۸۶، ص۳۰)۱٫
بازار نامتقارن
امروزه اکثر بازارها جه بازارهاي ديجيتال و چه بازارهاي سنتي ار ميتوان جزئي از بازارهاي با اطلاعات نامتقارن شناسائي کرد در چنين بازارهايي که اطلاعات نا متقارن است ديگر قيمت کارايي خود را بعنوان معياري براي کيفيت کالا از دست مي دهند. از اين شرايط برخي بنگاه ها ممکن است بازار را در اختيار بگيرند(قدرت بازار را به دست بگيرند) و ممکن است اقدام به تبعيض قيمت در بين بخشهاي بازار با استفاده از تفاوت جريان اطلاعات نمايند که اين باعث به وجود آمدن بنگاه هاي انحصارگر در بازار و در نتيجه قيمت در نقطه ببيش از هزينه نهايي توليد بنگاه(P>MC) تعيين مي گردد. در چنين حالتي عدم توازن اطلاعات در زير بخشهاي بازار سبب عدم موفقيت نيروهاي بازار و در نتيجه شکست بازار و از بين رفتن خواص مطلوب بازار رقابتي از جمله تخصيص بهينه به کارايي اجتماعي شود(تهراني وتوکلي بغداد آبادي ،۱۳۸۶،ص۲۵)۲٫
سبد سرمايه گذاري کارا۳
سبد سرمايه گذاري کارا توسط ماکوتيز بيان شد. او مفهوم پرتفوي کارا را به نحوي بيان کرد که داراي کمترين ميزان ريسک با ميزان بازده يکسان و يا بيشترين ميزان بازده با ريسک يکسان باشد. بدين معني که سرمايه گذاران مي توانند براي يک بازده معين و يا تعيين بازده مورد انتظار سبد سهام خود ريسک سهام خود را کاهش داده و سبدي با کمترين ريسک سهام را گزينش نمايند و يا سطح ريسک مورد علاقه خود را مشخص نموده و بازده مورد انتظار بيشتري را درخواست نمايند (چارلزپي،۲۰۰۷،ص۲۵)۴٫
مدل قيمت گذاري ۵CAPM
مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي يا CAPM، حداقل نرخ بازده مورد انتظار هر اوراق بهاردار با پرتفوي را با معيار مناسب ريسک اوراق بهادار، يعني بتاي آن مرتبط مي سازد .
بتا۲۴ معيار مناسب ريسک است که از طريق تنوع نتوان آنرا تغيير داد و سرمايه گذاران بايد در فرآيند تصميم گيري مديريت پرتفوي۲۵ خود آنرا در نظر گيرد(چارلزپي،۲۰۰۷،ص۲۱۶)۲۶٫
مدل RA-CAPM ( مدل قيمت گذاري دارائيهاي اصلاح شده)۲۷
مدلي است که با در نظر گرفتن متغير هاي دروني و ذاتي شرکت و همچنين ريسک نقد شوندگي قسمت اعظم عناصري که باعث ايجاد ريسک سيستماتيک و ريسک غير سيستماتيک مي شوند را در نظر مي گيرد و توانسته است از نظر تئوريکي دو مفهوم ريسک و بازده را بهم نزديکتر کند (رهنماي رود پشتي و گودرزي،۱۳۸۷،ص۲۰)۵٫
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه
در اقتصاد مبني بر بازار قيمت حاصل تعامل مستقيم ميان عرضه و تقاضا مي باشد. قيمتها علائمي در اقتصاد مبتني بر بازار مي باشند. که منابع اقتصادي را به بهترين کارکرد اقتصادي راهنمايي مي کنند. انواع بازارهاي موجود در اقتصاد را مي توان بدينگونه تقسيم کرد.
الف)بازار محصولات ( بازار کالاهاي ساخته شده و خدمات)
ب) بازار عوامل توليد(نيروي کار و سرمايه)
بازار سرمايه به بخشهاي مختلفي تقسيم مي شود که بازار مالي يکي از مهمترين بخشهاي آن محسوب مي شود. در اين بازار تبادل ميان دارايي مالي و بازار وجود دارد و بدين واسطه قيمت دارايي تعيين مي شود.
در اين بخش پس از تشريح مفاهيم اصلي بازارهاي مالي، مباني نظري، پيشينه و سوابق هر يک از مدلها، تشريح ونحوه محاسبه متغيرها و سير تکامل مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي مورد بررسي، تشريح شده است.
۲-۲- داريي۲۸
دارايي در معاني وسيع، هر مايملکي است که ارزش مبادله اي داشته باشد. دارايي را به دو نوع دارايي مشهود و دارايي نامشهود تقسيم مي کنند (تهراني و بغداد آبادي،۱۳۸۵،ص۱۸)۲٫
۱-۲-۲- دارايي مالي۳
دارايي مالي از نوع داراييهاي نامشهود است. براي دارييهاي مالي منفعت و ارزش نقدينگي در آينده متصور مي باشد و دو عملکرد اقتصاد را ايفا ميکند.(امير حسيني وگودرزي،۱۳۸۶،ص۲۵)۴٫
عملکرد اول : انتقال وجه از دارندگان وجوه اضافي به کساني که نيازمند وجوهي براي سرمايه گذاري در داراييهاي مشهود مي باشند.
عملکرد دوم : توزيع خطر همراه با جريان نقدي حاصل از دارائيهاي مشهود بين متقاضيان وجوه نقد و دارندگان وجوه نقد.
۳-۲- بازارهاي مالي۲۹
در بازارهاي مالي افراد و سازمانهايي که کسري منابع مالي دارند با افراد و سازمانهايي که داراي مازاد منابع مالي هستند روبرو مي شوند. بازارهاي مالي، بازارهاي رسمي و سازمان يافته هستند که انتقال وجوه از افراد و واحدهايي که با مازاد منابع مالي مواجه هستند به افراد و واحدهاي متقاضي هستند را صورت مي دهد (امير حسيني وگودرزي،۱۳۸۶،ص۲۵)۲٫
انواع مختلفي از بازارهاي مالي با تنوعي از سرمايه گذاري ها و مشارکتها وجود دارد.
بازارهاي مالي برحسب انواع سرمايه گذاريها، سررسيد سرمايه گذاريها، انواع وام دهندگان و وام گيرندگان، محل بازار و انواع مبادلات دسته بندي مي شوند.
۱-۳-۲- بازار پول۳ و سرمايه۴
بازار مالي از نظر سررسيد ابزار مورد معامله به دو دسته تقسيم مي شود. بازار پول که بازار مطالباات کوتاه مدت(حداکثر تا يک سال) را در بر مي گيرد و بازار سرمايه که نيازهاي مالي بلند مدت تر (بيش از يک سال) را تامين مي کند. گرايش اصلي بازار پول اصولا بر ابزارهايي متمرکز است که با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعيت نقدينگي را تغيير داد و بر همين اساس در اين بازارها سرعت نقدينگي بسيار بالا، نرخ بهره بيش از حد متعارف و امکان تبديل وجوه جمع آوري شده به سرمايه مالي امکان پذير نمي باشد. و تنها براي تامين مالي عمليات توليدي و تجاري پيش بيني نشده بکار مي رود.
بازار سرمايه بازاري است که ارتباط تنگاتنگي با پس انداز و سرمايه گذاري دارد و به هدف تامين نيازهاي بلند مدت بنگاههاي اقتصادي نقش هدايت و تخصيص منابع اقتصادي را به عهده دارد. غالبا اين وجوه به سرمايه تبديل ميشود و با ريسک همراه است(راعي و تلنگي،۱۳۸۳،ص۷)۵٫
۲-۳-۲- بازار اوليه۳۰
وجه مشخصه بازار اوليه اين است که در آن شرکت کنندگان در بازار اعم از پس انداز کنندگان و سرمايه گذاران دارائيهاي مالي را مستقيما ار منابع اوليه آن خريداري مي کنند. اين بازارها واحد اقتصادي را قادر مي سازد که نيازهاي مالي خود را از طريق مراجعه به عموم و انتشار سهام تامين نمايند.
۱-۲-۳-۲- موسسات تامين سرمايه
موسسات تامين سرمايه به عنوان واسطه ميان منتشر کنندگان و سرمايه گذاران قرار مي گيرند. منتشر کنندگان، اوراق بهادار خود را به موسسات تامين سرمايه مي فروشند و اين موسسات براي شرکتهايي که به دنبال افزايش سرمايه بالايي هستند امکاناتي نظير: وظيفه مشاوره، وظيفه تضمين فروش اوراق بهادار و وظيفه بازاريابي فراهم مي آورند تا آن شرکتها بتوانند اوراق را از بازارهاي اوليه تهيه نمايند.
نمودار (۱-۲) فرايند عرضه اوليه اوراق بهادار از طريق موسسات تامين سرمايه نشان داده است.
نمودار (۱-۲): فرايند عرضه اوليه اوراق بهادار
۳-۳-۲- بازار ثانويه۳۱
بازار ثانويه ، بازاري است که در آن ، معامله بر روي اوراق بهادار موجود که قبلا انتشار يافته اند صورت مي گيرد. در اين بازار قيمتها بر اساس ميکانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شود و شرايط لازم جهت تبديل داريي مالي به وجه نقد فراهم مي شود. در صورت نبود چنين بازاري نه تنها اکثر سرمايه گذاران تمايلي به خريد اوراق از خود نشان نمي دهند بلکه بازدهي نسبتا بيشتر را به منظور پوشش ريسک ناشي از عدم نقد شوندگي مطالبه خواهند کرد.ميزان توسعه يافتگي بازار ثانويه يکي از عوامل مهم تعيين کننده در رشد و کارآيي بازار اوليه است. در همين رابطه بازار بورس اوراق بهادار، يکي از مهمترين بازارهاي سرمايه و بازار ثانويه شناخته شده است (چارلز پي و جونز،۱۹۸۵، ص۲۱۸)۳۲٫
جدول (۱-۲): ساختار بازارهاي ثانويه در ايالات متحده
بازارهاي ثانويهانواع اوراق بهادارجايي که مورد معامله قرار مي گيرندبازارهاي سهام
(سهام عادي، سهام ممتاز، حق تقدم خريد سهام و اوراق خريد و فروش )بورس اوراق بهادار سازماندهي شده مثل اوراق بهادار نيويورک
بازارهاي خارج از بورس
بازارهاي دست سوم و چهارمبازارهاي اوراق قرضه
(اوراق خرانه نهادهاي دولتي، شرکتها و شهرداري)بازارهاي خارج از بورس(فرا بورس)
تا حدودي در بورس اوراق بهاداراوراق اختيار خريد و فروش سهامبورس اوراق بهادار سازماندهي شده
بورس اوراق بهادار نيويورک
بورس اوراق بهادار فيلادلفيا
۴-۲- تاريخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولين بورس اوراق بهادار در دنيا در شهر آمستردام و توسط اولين شرکت چند مليتي به نام “کمپاني هند شرقي هلند” پديدار شد. به همين نحو، شرکت “کمپاني هند شرقي هلند” اولين شرکتي بود که سهام منتشر کرد. اين شرکت به مرحله‎اي رسيده بود که مي‌بايست در امور اقتصادي خود تغيير ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومي، در حقيقت در زمان خود به اقدامي انقلابي دست زد.
امروزه نقش بورس‎هاي اوراق بهادار در اقتصاد جهان غيرقابل انکارند. شايد محققين نيز هيچ گاه تصور نمي ‎کردند که کاري که شرکتي در ۴۰۰ سال پيش ابداع نمود، سراسر دنيا را در برگيرد. به هرحال، پيدايش اولين بورس اوراق بهادار را مي‎توان به تشکيل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن ۱۸ نسبت داد، درحالي که اقتصاد در ايالات کشور نوپاي آمريکا به شدت تحت کنترل بريتانيا قرار داشت. تا اينکه اولين بازار حراج غير رسمي در سال ۱۷۵۲ در نيويورک تأسيس و در سال ۱۷۹۲ با امضاي قرارداد بين کارگزاران، بورس اوراق بهادار نيويورک رسماً معرفي گرديد، نهادي که بي شک قلب اقتصاد جهان در آن مي‎تپد.
۵-۲- تاريخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ريشه هاي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران به سال ۱۳۱۵ بازمي‌گردد. در اين سال يک کارشناس بلژيکي به همراه يک کارشناس هلندي، به درخواست دولت وقت ايران، درباره تشکيل بورس اوراق بهادار مطالعاتي نمودند و طرح تأسيس و اساسنامه آن را تنظيم کردند. در همان سال‌ها يک گروه کارشناسي در بانک ملي نيز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملي درباره جزئيات مربوط به تشکيل بورس اوراق بهادار تهيه کردند. پيروزي انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي در اين دوره رويدادها و تحولات بسياري را به دنبال داشت. از ديدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب بود که به موجب آن۳۶ بانک‌ تجاري و تخصصي کشور در چهارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاري و ۳ بانک تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شرکت‌هاي بيمه نيز در يکديگر ادغام گرديدند و به مالکيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير ۱۳۵۸ باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌اي که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادي در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پايان سال ۱۳۶۷ کاهش يافت.
پايان يافتن جنگ تحميلي و آغاز دوره سازندگي زمينه هاي احياي دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار يکي از مهمترين ساز و کار هاي اجرايي بهسازي اقتصاد ملي به شمار مي آمد که از طريق انتقال پاره اي از وظايف تصدي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس اندازي سرگردان و هدايت آنها به سوي مصارف سرمايه گذاري مي توانست به تجهيز و مشارکت فعالانه بخش خصوصي در فعاليتهاي توليدي بينجامد.


پاسخ دهید