در دو چشم تو خدا جا داشتعشق با چشم تو معنا داشت
مادرم چشمه ي احساس تو بوديعطر خوشبوي گل ياس تو بودي
فهرست مطالب
چکيده ۱
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱- مقدمه۳
۱-۲- تشريح و بيان مساله۳
۱-۳- ضرورت انجام تحقيق۴
۱-۴- اهداف اساسي تحقيق۵
۱-۵- فرضيه هاي تحقيق۵
۱-۶- قلمرو زماني و مکاني تحقيق۵
۱-۷- تعريف عملياتي واژه ها۵
۱-۸- خلاصه فصل۸
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
۲-۱- مقدمه۱۰
۲-۲- مفهوم فرهنگ۱۱
۲-۳- تعاريف فرهنگ۱۱
۲-۴ – تعاريف فرهنگ سازماني۱۱
۲-۵- عوامل مؤثر در شکل گيري فرهنگ سازماني۱۵
۲-۶- کارکردهاي فرهنگ سازماني۱۷
۲-۷ – سطوح فرهنگ سازماني۱۷
۲-۸ – راهبردهاي تغيير فرهنگ سازماني۲۰
۲-۸-۱- سنجش فرهنگ سازماني۲۱
۲-۹- مدل هاي فرهنگ سازماني۲۲
۲-۹-۱- مدل پارسونز (AGIL)22
2-9-2- مدل ويليام اوچي (تئوريZ)23
2-9-3- مدل مک کندي (۷s)23
2-9-4- مدل شاين۲۴
۲-۹-۵- مدل کندي…………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۹-۶- مدل کوئين و مک گارس ……………………………………………………………………………۲۵
۲-۹-۷- مدل جفري ساني فيلد۲۶
۲-۹-۸- مدل کريتنر و کينيکي۲۷
۲-۹-۹- مدل کرت لوين۲۷
۲-۹-۱۰- الگوي ليت و استرينگر۲۸
۲-۹-۱۱- ديدگاه بارون و الترز۲۹
۲-۱۰- معيارهاي ارزيابي طبقه بندي هاي فرهنگ سازماني۲۹
۲-۱۰-۱- سادگي و قابل فهم بودن۳۰
۲-۱۰-۲- قابليت به کارگيري روش هاي مختلف تحقيق (کمي/کيفي)۳۰
۲-۱۰-۳- توانايي درك تغييرات فرهنگي۳۰
۲-۱۰-۴- برخورداري از چارچوب مفهومى۳۱
۲-۱۰-۵- قابليت کاربرد در انواع سازمان ها۳۱
۲-۱۰-۶- شناسايى ويژگي ممتاز۳۱
۲-۱۰-۷- مدل دنيسون۳۲
۲-۱۱- طبقه بندي فرهنگ سازماني از ديدگاه صاحبنظران۳۴
۲-۱۱-۱- طبقه بندي درويس و ميلر۳۴
۲-۱۱-۲- طبقه بندي دشپند و فرلي۳۶
۲-۱۱-۳- طبقه بندي رکس۳۶
۲-۱۱-۴- طبقه بندي چارلز هندي۳۷

۲-۱۱-۵- طبقه بندي گافي و جونز۳۷
۲-۱۱-۶ – طبقه بندي ديل و کندي۳۹
۲-۱۱-۷- طبقه بندي فرن هام و گانتري۴۰
۲-۱۱-۸- طبقه بندي هافستيد۴۱
۲-۱۲- گونه شناسي هاي فرهنگ سازماني۴۳
۲-۱۲-۱- گونه شناسي فرهنگ سازماني کامرون و کوئين۴۴
۲-۱۲-۲- چهار نوع اصلي فرهنگ سازماني۴۵
۲-۱۳- ارزيابي گونه شناسي فرهنگ سازماني کامرون و کوئين۴۶
۲-۱۳-۱- گونه شناسي فرهنگ سازماني از نظر دنيسون (۱۹۹۰)۴۸
۲-۱۳-۲- معرفي چهار نوع فرهنگ سازماني از نظر دنيسون (۱۹۹۰)۴۸
۲-۱۴- عملکرد مالي۵۰
۲-۱۵- مدل ارزيابي عملکرد۵۲
۲-۱۵-۱- مدل حسابداري ارزيابي عملکرد۵۲
۲-۱۶- مروري بر تحقيقات انجام شده۵۴
۲-۱۶-۱- پژوهش هاي داخلي۵۴
۲-۱۶-۲- پژوهش هاي خارجي۵۵
۲-۱۷- خلاصه فصل۵۶
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
۳-۱- مقدمه۵۸
۳-۲- روش پژوهش۵۸
۳-۳- جامعه آماري۵۸
۳-۴- نمونه آماري۵۹
۳ -۵- متغيرهاي پژوهش۵۹
۳-۵-۱- متغير مستقل۵۹
۳-۵-۲- متغير وابسته۵۹
۳-۶- گردآوري داده هاي پژوهش۵۹
۳-۷- طيف ليكرت۶۰
۳-۸- پايايي و روايي پرسشنامه۶۱
۳-۸-۱- روايي پرسشنامه۶۱
۳-۸-۲- پايايي پرسشنامه۶۱
۳-۹- ضريب آلفاي كرونباخ۶۲
۳-۱۰- روش تجزيه تحليل داده ها۶۳
۳-۱۰-۱- تحليل همبستگي۶۳
۳-۱۰-۲- رگرسيون۶۴
۳-۱۱- خلاصه فصل۶۵
فصل چهارم: تجزيه و تحليل
۴-۱- مقدمه۶۷
۴-۲- توصيف آزمودني ها۶۷
۴-۳- تحليل داده ها۷۱
۴-۴- خلاصه فصل۷۸
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۵-۱- مقدمه۸۰
۵-۲- خلاصه پژوهش۸۰
۵-۳- بحث و نتيجه گيري۸۳
۵-۴- پيشنهادات۸۳
۵-۴-۱- پيشنهادات کاربردي۸۳
۵-۴-۲- پيشنهادات جهت پژوهشهاي آتي۸۴
منابع و مآخذ۸۵
ضميمه الف: پرسشنامه۹۱
ضميمه ب: ليست شرکت هاي نمونه۹۴
ABSTRACT95

فهرست جداول
جدول ۲-۱: گام هاي ثبات و بيروني و بقا۱۶
جدول۲-۲: جوانبي در مورد يگانگي دروني۱۶
جدول ۲-۳: خلاصه اي از مدل ها و طبقه بندي ها در مورد بررسي در فرهنگ سازماني ……………………۳۳
جدول ۲-۴: مروري بر پژوهش هاي داخلي۵۴
جدول ۲-۵: مروري بر پژوهش هاي خارجي۵۵
جدول ۳- ۱ : تركيب سؤالات پرسشنامه پژوهش۶۰
جدول ۳-۲ : پايايي پرسشنامه پژوهش۶۳
جدول ۴-۱: توصيف آزمودني ها بر حسب سن۶۸
جدول ۴-۲: آمار توصيفي آزمودني ها بر حسب سن۶۸
جدول ۴-۳: توصيف آزمودني ها بر حسب تحصيلات۶۹
جدول ۴-۴: آمار توصيفي آزمودني ها بر حسب تحصيلات۶۹
جدول ۴-۵: توصيف آزمودني ها بر حسب سابقه کار۷۰
جدول ۴-۶: آمار توصيفي آزمودني ها بر حسب تجربه حرفهاي۷۰
جدول ۴-۷: نتايج آزمون کلموگروف – اسميرنوف۷۱
جدول ۴-۸: نتيجه آزمون همبستگي متغير مستقل فرهنگ طايفه اي با متغير وابسته عملکرد مالي ……………۷۲
جدول ۴-۹: نتيجه آزمون همبستگي متغيرمستقل فرهنگ سلسله مراتبي با متغير وابسته عملکرد مالي۷۲
جدول ۴-۱۰: نتيجه آزمون همبستگي متغيرمستقل فرهنگ ويژه سالاري بامتغيروابسته عملکرد مالي۷۳
جدول ۴-۱۱: نتيجه مدل براي فرهنگ ويژه سالاري با عملکرد مالي۷۳
جدول ۴-۱۲:نتيجه برازش رگرسيون فرضيه سوم۷۴
جدول ۴-۱۳: ضرايب مدل فرضيه سوم۷۴
جدول ۴-۱۴:نتيجه آزمون همبستگي متغيرمستقل فرهنگ بازاري بامتغيروابسته عملکرد مالي۷۵
جدول ۴-۱۵: ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق۷۵
جدول ۴-۱۶: نتيجه مدل براي عملکرد مالي۷۶
جدول ۴-۱۷: نتيجه برازش رگرسيون با توجه به کليه متغيرها۷۶
جدول ۴-۱۸: ضرايب مدل کل۷۷
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱: فراواني آزمودني ها برحسب سن۶۸
نمودار ۴-۲: فراواني آزمودني ها برحسب تحصيلات۶۹
نمودار ۴-۴: فراواني آزمودني ها برحسب سابقه کار۷۰
فهرست اشكال
شکل۲-۱: انواع فرهنگ سازماني از نظردرويس و ميلر۳۵
شکل۲-۲:چارچوب ارزشهاي رقابتي(کامرون و کوئين، ۳۵:۲۰۰۶)۴۵

چکيده
هدف اين پژوهش تأثير فرهنگ سازماني بر عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براي سنجش فرهنگ سازماني از پرسشنامه کامرون و کويين ۲۰۰۶ و براي سنجش عملکرد مالي از شاخص بازده دارايي با استفاده از داده هاي موجود در صورت هاي مالي شرکت ها در دوره ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۲ استفاده شده است. روش اين پژوهش کاربردي و توصيفي پيمايشي است و نمونه آماري ۶۴ شرکت از شرکت هايي که از لحاظ سرمايه بيشترين سرمايه اوليه را در طبقه بندي گروه صنعت خود داشته اند انتخاب شده اند. رابطه اجزاي فرهنگ سازماني با عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت مدل رگرسيوني مناسب برازش گرديد. نتايج نشان داد که به جز ارتباط مثبت و معنادار بين فرهنگ ويژه سالاري با عملکرد مالي، بين فرهنگ سلسله مراتبي، طايفه اي و بازار رابطه معناداري تاييد نگرديد.
واژگان کليدي: عملکرد مالي، فرهنگ ويژه سالاري، فرهنگ سلسله مراتبي، فرهنگ طايفه اي، فرهنگ بازار.
فصل اول
کليات پژوهش

۱-۱- مقدمه
فرهنگ سازماني موضوعي است که به تازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازماني راه يافته است. امروزه، فرهنگ سازماني داراي اهميت روزافزوني شده و يکي از مباحث اصلي مديريت را تشکيل داده است. فرهنگ سازماني عبارت است از الگوي منحصر به فرد از مفروضات، ارزش ها، هنجارهاي مشترک که فعاليت هاي جامعه پذيري، زبان، سمبل ها و عمليات سازمان را شکل مي دهد. مقصود از آن سيستمي از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به يک سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفکيک دو سازمان از يکديگر مي شود. آگاهي از فرهنگ براي مديران اهميت ويژه اي دارد زيرا آنها مي توانند از نتايج اين شناخت بهره ببرند و با آگاهي بيشتر از عناصر فرهنگي، راه مقابله آسان تر با تغييرات فرهنگي را دريابند. بي ترديد تمايز بين فرهنگ ها، امري معمول است و توجه به اين تمايز، ما را در شناخت بهتر سازمان ياري مي دهد. علاوه بر اين، توجه به اين تمايز موجب دسته بندي فرهنگ ها ميشود. يکي از مهم ترين مزاياي دسته بندي فرهنگ ها اين است که توان مقايسه آنها را افزايش مي دهد.
۱-۲- تشريح و بيان مساله
همانند افراد، سازمان ها نيز داراي شخصيت هايي مي باشند، كه اين قالب شخصيتي سازمان را، فرهنگ آن سازمان مي گويند (قدمي و آذري، ۱۳۸۹). وجود هويت فرهنگي، باورها، ارزش ها و هنجارهاي رفتاري مشترك اعضاي سازمان ها، موجب انسجام و يكپارچگي در كوشش ها، تعهد دروني به سازمان و درك روشن از فلسفه وجودي و جهت گيري اقدامات و در نتيجه موفقيت سازمان ها مي شود. به عبارت ديگر موفقيت چشمگير سازمان ها در عوامل غيرملموس قدرتمند فرهنگ سازماني، در ارزش ها و باورهاي كاركنان نهفته است (زاهدي، ۱۳۸۱). در يک سازمان فرهنگ نقش هاي متفاوتي را ايفا ميکند؛ نخست اينکه فرهنگ، تعيينکننده مرز سازمان است. دوم اينکه، نوعي احساس هويت در وجود اعضاي سازمان تزريق مي کند. سوم فرهنگ باعث مي شود که در افراد نوعي تعهد نسبت به چيزي به وجود آيد که بسيار بيشتر از منافع شخصي اهميت دارد (اعرابي، ۱۳۸۶).
تعريف فرهنگ سازماني در قالب مشخصي امکانپذير نيست يعني تعريفي که به طور عام مورد پذيرش باشد وجود ندارد (شريف زاده و کاظمي، ۱۳۸۵). دنيسون (۲۰۰۰)، فرهنگ سازماني را نيروي قدرتمند مي داند كه نحوه عمل كردن و چگونگي عمليات ها را تعيين مي كند. او عقيده دارد فرهنگ سازماني به ارزش هاي اساسي، باورها و اصولي ارجاع مي شود که همچون شالوده اي محکم به نظام مديريتي خدمت مي کنند. علاوه بر آن، هم ارزش ها و باورها و هم نظام مديريتي، باعث تقويت آن اصول اوليه مي گردند. اين اصول ها و ارزش ها ماندگارند، زيرا براي اعضاي سازمان، حاوي معاني و مفاهيم خاصي هستند. وي معتقد است که پيام و برداشت فرهنگ سازماني به طور نزديکي با استراتژي هاي سازماني مرتبط هستند و تأثير بسيار زيادي بر افرادي که در سازمان کار مي کنند، دارند. دنيسون بيان مي دارد فرهنگ به آساني قابل رؤيت و تماس نيست؛ اما افراد سازمان به گونه اي با اهميت، آن را به خوبي مي شناسند و قانون فرهنگ از هر قانون ديگري قوي تر است. در بسياري از سازمان ها اين مهمترين پيام و برداشت از فرهنگ است (ايران زاده و محمودي، ۱۳۸۹). تمامي اين برداشت ها و نگاه ها مي توانند بر عملکرد يک سازمان تأثيرگذار باشد. تأثير هنجارها و ارزش هاي يک سازمان که در درون افراد نمود پيدا مي کند، بر عملکرد سازمان در حوزه هاي متفاوت تأثيرگذار است و در حوزه عملکرد مالي يک سازمان، نيز مي توان اين موضوع را مشاهده نمود. بر اين اساس، سؤالي که در اين پژوهش مورد بحث است چگونگي تأثيرگذاري فرهنگ سازماني بر عملکرد مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۱-۳- ضرورت انجام تحقيق
در يك سازمان، فرهنگ نقش هاي متفاوتي ايفا مي‌ كند و وظايف گوناگوني دارد. اين وظايف عبارتند از:
فرهنگ سازماني به كاركنان سازماني هويتي سازماني مي ‌بخشد: آنچه كه سازمان هاي موفق را برجسته مي ‌سازد و آنها را از ديگران متمايز مي ‌كند، توانايي آنها در جذب، پرورش و نگهداري كاركنان بااستعداد و خلاق است و كاركنان نيز به نوب? خود وابستگي عميقي نسبت به سازمان پيدا خواهند كرد.
فرهنگ سازماني تعهد گروهي را آسان مي ‌سازد: سازمان هايي كه داراي فرهنگ قوي و توانمند هستند، كاركنان نسبت به ارزش ها و اهداف سازماني احساس تعهد و مسئوليت مي ‌كنند. منظور از تعهد سازماني، پيوند و وابستگي رواني به سازمان است. كه در آن احساس درگير بودن شغلي، وفاداري و باور به ارزش هاي سازماني جاي دارد (عطايي، ۱۳۷۶). فرهنگ قوي مشخص‌كنند? توافق در ميان اعضاي يك سازمان در اهميت به باورها و ارزش هاي فرهنگ است. اگر رضايت و توافق در مورد اهميت ارزش ها و باورها وجود داشته باشد، آن فرهنگ يك فرهنگِ قوي و اگر توافق اندك باشد، فرهنگ ضعيف است.
بنابراين سازمان هايي كه در آنها ارزش هاي كليدي سازمان بيشتر مورد قبول واقع گردد و باعث شود كاركنان تعهدشان به آن ارزش ها بيشتر شود، آن فرهنگ قوي ‌تر است. تمامي اين موارد خود را بايستي در عملکرد سازمان نشان دهند؛ به خصوص اين موضوع بايستي در عملکرد مالي شرکت نمود داشته باشد (طوسي، ۱۳۷۷).
۱-۴- اهداف اساسي تحقيق
۱٫ سنجش تأثير فرهنگ طايفه اي بر عملکرد مالي شرکت
۲٫ سنجش تأثير فرهنگ سلسله مراتبي بر عملکرد مالي شرکت
۳٫ سنجش تأثير فرهنگ ويژه سالاري بر عملکرد مالي شرکت
۴٫ سنجش تأثير فرهنگ بازاري بر عملکرد مالي شرکت
۱-۵- فرضيه هاي تحقيق
۱٫ ميان فرهنگ طايفه اي و عملکرد مالي شرکت رابطه معني داري وجود دارد.
۲٫ ميان فرهنگ سلسله مراتبي و عملکرد مالي شرکت رابطه معني داري وجود دارد.
۳٫ ميان فرهنگ ويژه سالاري و عملکرد مالي شرکت رابطه معني داري وجود دارد.
۴٫ ميان فرهنگ بازاري و عملکرد مالي شرکت رابطه معني داري وجود دارد.
۱-۶- قلمرو زماني و مکاني تحقيق
قلمرو مکاني اين پژوهش، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سهام آنها در طي سال هاي ۹۲-۱۳۸۸ مورد معامله قرار گرفته است و قلمرو زماني آن نيز از فروردين آغاز و تا شهريور ماه سال ۱۳۹۳ به پايان رسيده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱-۷- تعريف عملياتي واژه ها
عملکرد مالي: عملکرد مالي شرکت با استفاده از نرخ بازدهي هاي دارايي ها سنجيده مي شود. بدين منظور با استفاده از تقسيم سود خالص بر کل دارايي هاي شرکت به دست مي آيد (زارعي، ۱۳۷۴).
در اين پژوهش اين متغير همانند تعريف بالا از تقسيم سود خالص بر کل دارايي هاي شرکت به دست ميآيد.
فرهنگ سلسله مراتبي: فرهنگ سازماني متناسب با اين شكل سازماني يك محيط كار رسمي و داراي ساختار است. رويه ها بر آنچه كه افراد انجام مي دهند حاكم هستند. رهبران اثربخش كساني هستند كه بتوانند به خوبي هماهنگي ايجاد كرده، سازماندهي كنند. آنچه كه سازمان در بلندمدت در پي آن است، پايداري، قابليت پيش بيني و كارآيي است. قواعد و خط مشي هاي رسمي سازمان را سرپا نگه مي دارند (طوسي، ۱۳۷۷). فرهنگ گروهي در ربع دايرهاي كه تاكيد بر تمركز داخلي و قابليت انعطاف پذيري دارد قرار دارد. ارزش هسته بارز اين فرهنگ، كارهاي گروهي، باز بودن، مشاركت و رشد و توسعه كاركنان مي باشد. سازمان بر روي رشد محيط كار كاركنان تأكيد دارد. جايي كه كاركنان، مشاركت، تعهد و وفاداري، داشته باشند كارها تسهيل مي شود (کوچکي سياه خاله و ديگران، ۱۳۹۱).
در اين پژوهش اين متغير از طريق پاسخ به پرسش هاي مرتبط با آن که در پرسشنامه قرار داده شده است اندازه گيري مي شود.
فرهنگ بازاري: واژه بازار در اينجا مترادف با كاركرد بازارشناسي نبوده، مرتبط با مصرف كنندگان در بازار نيز نيست. بلكه به گونه اي از سازمان گفته مي شود كه خود به مثابه يك سازمان عمل مي كند. اين نوع از سازمان به جاي امور داخلي به سوي محيط خارجي جهت گيري دارد. تمركز بر تعامل با ذي مدخلان خارجي مشتمل بر ارائه كنندگان، مشتريان، پيمانكاران، اتحاديه ها و . . . است (ايران زاده و محمودي، ۱۳۸۹). فرهنگ بازار در ربع دايرهاي كه تاكيد بر تمركز خارجي و ثبات دارد قرار دارد. ارزش هسته اي اين فرهنگ، رقابت، دستيابي به هدف و توليد است. سازمان هايي كه اين فرهنگ را مي پذيرند با رقيبان خود آماده رقابت مي شوند (عسگري، ۱۳۸۴).
در اين پژوهش اين متغير از طريق پاسخ به پرسش هاي مرتبط با آنکه در پرسشنامه قرار داده شده است اندازه گيري مي شود.
فرهنگ طايفه اي: نامگذاري اين نوع از فرهنگ با توجه به تشابه آن با سازمان به گونه يك خانواده (سازمان هاي خانواده اي) بوده است. سازمان هايي با چنين فرهنگ هايي، بيشتر به خانواده هايي گسترده شبيه هستند تا واحدهاي اقتصادي به جاي قواعد و رويه ها براي فرهنگ سلسله مراتبي يا مراكز سود براي فرهنگ بازاري، ويژگي هاي اين نوع از فرهنگ، كار تيمي، برنامه هاي درگير كردن كاركنان و تعهد سازمان به كاركنان هستند (طوسي، ۱۳۷۷).
اين مفاهيم در شكل تيم هاي كاري نيمه مستقلي كه برمبناي موفقيت در كار جمعي و نه فردي به آنها پاداش داده مي شود و اعضايشان را خود انتخاب كرده به كار آنها خاتمه مي دهند محقق مي شوند. حلقه هاي كيفيت مشوق كاركنان براي ارائه پيشنهاد در جهت بهبود كار و عملكرد شركت و فراهم آوردن زمينه براي تواناسازي كاركنان هستند (عطايي، ۱۳۷۶).
در اين پژوهش اين متغير از طريق پاسخ به پرسش هاي مرتبط با آنکه در پرسشنامه قرار داده شده است اندازه گيري مي شود.
فرهنگ ويژه سالاري: همگام با گذر از عصر صنعتي به عصر اطلاعات، شكل چهارمي از سازمان پديد آمد كه ويژگي آن پاسخ به شرايط محيطي بسيار متلاطم و تغييرات پرشتاب است. در اين شرايط مفروضات متمايزي از نوع هاي قبلي مطرح شد. اينها عبارتند از: نوآوري، پيشگامي و ابتكارات كه به موفقيت منجر مي شوند. سازمان ها دست اندركار ايجاد محصولات و خدمات تازه براي آينده هستند و كار عمده مديريت تقويت كارآفريني، خلاقيت و فعاليت در بالاترين و بهترين سطح ممكن است (طوسي، ۱۳۷۷). در ربع دايرهايي كه تاكيد بر تمركز خارجي و قابليت انعطاف پذيري دارند، قرار دارد. ارزش هسته اي اين فرهنگ، قابليت انطباق، قابليت انعطاف پذيري و نوآوري مي باشد. اين نوع فرهنگ در جاهايي كه به تيم هاي تخصصي يا موقت نيازمند است وجود دارد. براي وظايفي كه تكنيك هاي بالايي همراه با سطح بالايي از عدم قطعيت است. تاكيد زياد اين فرهنگ بر روي ويژگي هاي شخصيتي، ريسك پذيري و پيشي گرفتن در آينده است (کوچکي سياه خاله سر و ديگران، ۱۳۹۱).
در اين پژوهش اين متغير از طريق پاسخ به پرسش هاي مرتبط با آن که در پرسشنامه قرارداده شده است اندازه گيري مي شود.
۱-۸- خلاصه فصل
در اين فصل به تشريح بررسي انواع فرهنگ سازماني که برعملکرد مالي اثر دارد و در رابطه است و موضوع اين پژوهش مي باشد، پرداخته شد.
در ادامه ضرورت انجام اين پژوهش و سپس اهداف و فرضيه ها بيان گرديد و در نهايت تعاريف واژگان کليدي آورده شد. در نهايت در ادامه و در فصل دوم به ادبيات و مباني نظري تحقيق ارائه خواهد شد. سپس به بيان پيشينه تحقيقات انجام شده راجع به فرهنگ سازماني و عملکرد مالي مي پردازيم.
در فصل سوم روش تحقيق را مورد بحث قرار مي‌ دهيم که در ابتدا توضيحي کوتاه درباره تحقيق علمي و مراحل آن خواهد آمد و در ادامه بيان فرضيات، روش گردآوري داده‌ ها، جامعه آماري، متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه‌ گيري آنها و روش آماري مورد استفاده در تحقيق مورد بحث قرارگرفته است.
فصل چهارم به تجزيه و تحليل اطلاعات و تحليل يافته‌ها اختصاص دارد. در اين فصل، نتايج آزمون هر يک از فرضيه‌هاي تحقيق تشريح شده است.
فصل پنجم شامل تشريح محدوديت ‌هاي تحقيق، خلاصه فرضيات و نتايج آنها، نتيجه‌ گيري و ارائه پيشنهادات براي تحقيقات آتي خواهد بود.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق

۲-۱- مقدمه
اهميت فرهنگ سازماني و تأثير آن بر حيات و عملکرد سازمان بر کسي پوشيده نيست. اين رهگذر سازمان هاي پويا و زنده جهاني به موقعيت هاي بي نظيري دست يافته اند. در کشور ما با وجود فرهنگ کهن و مواريث تاريخي به اين موضوع اهميت کافي داده نشده و مطالعات لازم در اين زمينه صورت نگرفته است. مديران و رهبران سازمان وظيفه دارند در جهت ايجاد ارزش هاي فرهنگي مؤثر که متعهدانه از سوي اعضا دنبال شود، کوشش کنند. بنابراين مديران تنها از فرهنگ پيروي نمي کنند، بلکه يکي از نقش هاي مؤثر آنان وضع ارزش هاي فرهنگي مناسب است که با توجه به اهميت نحوه رويارويي با تغييرات محيط از تنش هاي بسيار مهم آنان محسوب مي شود. وجود فرهنگ سازماني منعطف که تغييرات را به خوبي مورد حمايت قرار دهد و همواره سازمان را در حالت رقابت موفق نگه دارد، براي کاويدن، فهميدن و خلق دانايي مورد نياز سازمان و اشاعه آن در ميان کارکنان ضروري به نظر مي رسد. زيرا فرهنگ سازماني هويت و اشاعه آن در ميان کارکنان ضروري به نظر ميرسد و فرهنگ سازماني، هويت و شخصيت هر انسان است و افراد ناخودآگاه مطابق آن عمل مي کنند. فرهنگ سازماني ايستا و غير منعطف ميتوانند اشتباهات جبران ناپذيري را موجب شوند. همچنان که بي توجهي به دانش جديد مي تواند سازمان ها را از مزيت رقابتي محروم کند.
در اين فصل ابتدا به مفاهيم فرهنگ و فرهنگ سازماني، سطوح فرهنگ سازماني وانواع آن از ديدگاه هاي مختلف پرداخته ميشود. سپس عملکرد مالي و نظريه هاي مربوط به آن بيان مي گردد و در انتها تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در گذشته و حال در ايران و خارج از ايران آورده شده است.
۲-۲- مفهوم فرهنگ
فرهنگ، واژه ‌اي فارسي و مرکب از دو کلمه “فر” و “هنگ” است. “فر” پيشوند و به معناي بالا بوده و “هنگ” از ريشه اوستايي سنگ به معناي کشيدن سنگيني و وزن است. معناي ترکيبي آنها نيز از نظر لغت به معناي بالا کشيدن و بيرون کشيدن است. به عقيده تيلور، فرهنگ مجموعه آموخته و پيچيده و نظام يافته‌ اي از دانستني ها، هنرها، باورها، آيين ها، حقوق و آداب و رسوم، منشأ خوبي ها و بسياري چيزهاست که انسان از جامعه خودش کسب کرده است. فرهنگ، سازمان و اعمال آن را ‌اندازگيري مي ‌کند. آن، چيزي شبيه “سيستم عمل” سازمان است که کارمندان را در چگونه فکر کردن و چگونه احساس و عمل کردن هدايت مي‌ کند. فرهنگ، پويا و سيال است و هرگز ثابت نمي ‌شود. فرهنگ ممکن است تحت مجموعه‌ اي از شرايط اثرگذار بوده و يا اثرگذار نباشد (پورکاظمي، شاکري نوائي، ۱۳۸۸).
۲-۳- تعاريف فرهنگ
تعريف اوليه فرهنگ عبارت است از کل پيچيده اي شامل دانش، باور، هنر، اخلاقيات، قانون، رسوم و ديگر قابليت ها و عاداتي که انسان به عنوان يک عضو جامعه به دست آورده است. صاحبنظران بعدي بيش از ۳۰۰ تعريف را براي فرهنگ شناسايي کردهاند. در بيشتر اين تعاريف به فرهنگ به عنوان سرمايه و دارايي هاي اجتماعي نظر دارند (اينکلز و لوينسون، ۱۹۶۹). فرهنگ ها را ميتوان آموخت و آن را کسب کرد. فرهنگ مي تواند بازتاب الگوهاي فکري، نحوه ابراز احساسات، اعمال (هريس، ۱۹۸۷)، عکس العمل ها (کلاك هان، ۱۹۵۱)، ارزشها و ايده ها و ديگر نظام هاي معني دار نمادين (کروبر و پارسونز، ۱۹۵۸) باشد. ايده اصلي اين است که فرهنگ مفهومي انتزاعي دارد و برگرفته از رفتار عيني و ملموس است. اساساً فرهنگ با نمادها انتقال مي يابد و اين نمادها ترکيبي از دستاوردهاي شخصي گروه هاي انساني شامل مظاهر موجود در قالب مصنوعات است (کلاك هان، ۱۹۵۱).
۲-۴ – تعاريف فرهنگ سازماني۱
مير کمالي: ((فرهنگ سازماني عبارت است از الگوي رفتاري غالب در بين افراد يک سازمان که بر اساس ارزش ها، اعتقادات، عادات افراد پديد آمده و مورد حمايت اکثريت افراد قرار مي گيرد و تحت تأثير عواملي چون نظارت، کنترل، ارتباطات، مشارکت، تعارض، همکاري، رعايت ارزش هاي اجتماعي و نظاير آن قرار دارد)) (استاد حسنلو، ۱۳۹۰).
اسمير سيچ، فرهنگ سازماني را چنين تعريف مي کند: ((فرهنگ سازماني مجموعه اي از ارزش هاي کليدي، باورهاي راهنما و تفاهم ها که در اعضاي يک سازمان مشترک بوده و بخش اساسي و نانوشته سازمان را نمايان مي سازد)) ( سليماني، ۱۳۸۰).
لوييس، فرهنگ سازماني را چنين تعريف مي کند: ((مجموعه اي از دريافت ها و تفاهم هاي مشترک براي سازمان دادن کنش هاست که زبان و ديگر محمل هاي نمادي براي بيان تفاهم مشترک به کار مي رود)) (ايران زاده، ۱۳۷۷).
استانلي ديويس، فرهنگ سازماني را چنين تعريف كرده است: ((فرهنگ سازماني الگويي از ارزشها و باورهاي مشتركي است كه به اعضاي يك نهاد معني و مفهوم مي بخشد و براي رفتار آنها در سازمان دستورهائي فراهم مي آورد)).
پيترز و واترمن، فرهنگ را “مجموعهاي از ارزش هاي مشترك غالب و داراي ارتباط منطقي كه با وسايل نمادين مانند داستان ها، افسانه ها، حكايت و كلمات قصار مبادله مي شود”، تعريف كرده اند (عاقل، ۱۳۸۳).
دنيسون، فرهنگ سازماني را “کاربردي براي تعيين ارزش ها، اعتقادات، فرضيات و شيوه هاي مشترکي مي داند که نگرش و رفتار اعضا را در سازمان شکل مي دهد و سپس هدايت مي کند” (دنيسون، ۲۰۰۶).
کريس آرجريس، فرهنگ سازماني را نظامي‏ زنده مي ‏خواند و آن را در قالب رفتاري که مردم‏ در عمل از خود آشکار مي‏ سازند، راهي که به طور واقعي مي ‏انديشند و احساس مي ‏کنند و شيوه‏ اي که‏ به طور واقعي با هم رفتار مي ‏کنند، تعريف مي‏کند. ادگارشاين، نيز معتقد است که “فرهنگ سازماني، الگويي از مفروضات بنيادي است که اعضاي گروه‏ براي حل مسايل مربوط به تطابق با محيط خارجي‏ و تکامل داخلي آن را ياد مي‏ گيرند و چنان خوب‏ عمل مي ‏کند که معتبر شناخته شده، سپس به‏ صورت يک روش صحيح براي درک، انديشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل به‏ اعضاي جديد آموخته مي ‏شود” (دنيسون، ۲۰۰۶).
به عقيده پژوهشگر ديگري، فرهنگ سازماني‏ عبارت است از: ((انديشه مشترک اعضاي يک‏ سازمان که آن را از سازمان ديگر متمايز مي ‏کند)).
اين پژوهشگر مي ‏نويسد: فرهنگ:
۱- تاريخچه سازمان را منعکس مي‏کند.
۲ – به مطالعه انسان ‏شناسي مانند رسوم و نهادها مربوط مي ‏شود.
۳- توسط گروهي از افراد که يک سازمان را تشکيل داده‏اند، شکل گرفته است.
۴- حرکت آن کند و سخت است.
۵- تغيير آن به سختي صورت مي ‏گيرد (هوشمند همداني، ۱۳۷۹).
فرهنگ سازماني، عبارت است از مجموعه‌اي از ارزش ها، باورها، درک و استنباط و شيوة تفکر و انديشيدن که اعضاي سازمان در آنها وجوه مشترک دارند (ال دفت، ۱۳۸۶ ).
دنيسون فرهنگ سازماني را در ارزش هاي اساسي، باورها و مفروضاتي که در سازمان وجود دارند، الگوهاي رفتاري که از بين اين ارزش هاي مشترک ناشي مي شود و نمادهاي که مبين پيوند بين مفروضات و ارزش ها و رفتار اعضاي سازمان اند، مي داند (دنيسون، ۲۰۰۱).
فرهنگ سازماني به عنوان نظامي از ارزش هاي مشترک، اعتقادات، عادات در يک سازمان که با ساختار رسمي سازمان در جهت ارائه هنجارهاي رفتاري تعامل دارند، شناخته مي شود (سيدجوادين، ۱۳۷۸).
فرهنگ سازماني، الگوي رفتار و باورها، تلقي هاي مشترک و جمعي و ارزش هايي که اکثريت اعضاي سازمان در آن سهيم هستند. فرهنگ سازماني را مي توان در رفتار، زبان، انديشه و اهداف سازمان مشاهده کرد و روش ها و قوانين و رويه هاي سازمان تبلور آن را احساس نمود (الواني، ۱۳۹۰).
فرهنگ سازماني، مجموعه اي از مفروضات، باورها و ارزش هاي مشترک و هنجارهاي پذيرفته شده بين اعضاي کارکنان است که رفتار آنان را هدايت مي کند (گاردن، ۱۳۸۸).
بيکر ادوين‏ (۱۹۸۰)، هفت ويژگي را به عنوان جوهر اصلي‏ فرهنگ سازماني معرفي کرده است:
۱) استقلال فردي: ميزان مسئوليت، استقلال و فرصت ‏هايي‏ که به فرد در سازمان داده مي ‏شود.
۲) ساختار: قوانين و مقررات حاکم بر سازمان.
۳) پشتيباني: ميزان کمک و حمايتي که توسط مديريت سازمان‏ براي کارکنان ايجاد مي ‏شود.
۴) همانندي: ميزان همانندي و همگوني اعضا با سازمان به‏ معناي يک کل.
۵) پاداش عملکرد: ميزان تخصيص پاداش، مانند اضافه‏ کار، حقوق، تشويق و غيره، به نحوه‏ عملکرد اعضاي سازمان.
۶) تحمل تعارض و تضاد بين کارکنان و گرايش‏ آنها به صداقت و راستي درباره‏ تحمل و حل اختلافات.
۷) تحمل خاطرات: ميزان ريسک پذيري کارکنان در انجام امور (مرمريان، ۱۳۸۵).
استيفن رابينز، در كتاب خود تحت عنوان مباني رفتار سازماني، ضمن تعريف فرهنگ سازماني به عنوان باورهاي مشترك كاركنان در سازمان، ۱۲ ويژگي را هدف و نمايانگر فرهنگ سازماني به شرح زير مي داند:
۱- آزادي و استقلال فردي: درجه مسئوليت پذيري، آزادي عمل و استقلال كاري كه اعضا از آن برخوردارند.
۲- حمايت مديريت: ميزان كمك و پشتيباني مديران از زير دستان و تشويق آنها در انجام دادن امور.
۳- هماهنگي و انسجام: ميزان همانندي اعضا با يكديگر جهت انجام دادن فعاليت هاي منتهي به هدف.
۴- ساختار كنترل: تعداد قوانين و آئين نامه ها و ميزان نظارت سرپرستان بر رفتار زير دستان.
۵- وضوح اهداف: ميزان وضوح و روشني مأموريت ها، اهداف و استراتژي هاي سازمان.
۶- سيستم پاداش: ميزان بستگي پاداش يعني اضافه كاري، مزايا، جايزه و غيره به عملكرد كاركنان.
۷- نوآفريني و خلاقيت: ميزان تشويق كاركنان به تلاش و نوآفريني، خلاقيت و كار آفريني در سازمان.
۸- شناخت سيستمي: ميزان شناخت اعضا پيرامون سازمان به سلسله مراتب رسمي فرماندهي و اختيار.
۹- الگوهاي ارتباطي: درجه انحصار ارتباطات سازمان به سلسله مراتب رسمي فرماندهي و اختيار.
۱۰- خطرپذيري: ميزان تشويق و ترغيب كاركنان به پذيرش خطر و ريسك پذيري در امور.
۱۱- تعارض پذيري: ميزان تشويق و ترغيب كاركنان به بهره گيري از تعارضات مثبت و حل تعارض منفي.
۱۲- پذيرش هنجارها و ارزش ها: درجه پذيرش ارزش ها، باورها و هنجارهاي غالب از سوي اعضا و ترويج آنها (عاقل، ۱۳۸۳).
بر طبق جديدترين تحقيقاتي که “رابينز” انجام داد، هفت ويژگي اصلي که در مجموع در برگيرنده جوهر و ماهيت فرهنگ سازماني است، بيان مي‌شود:
۱- نوآوري و پذيرش ريسک: ميزاني که هر کارگر براي نوآور بودن و پذيرش ريسک برانگيخته است.
۲- توجه به جزئيات: ميزاني که از هر کارگر انتظار مي ‌رود تا از خود دقّت، تجزيه و تحليل و توجه به جزئيات را نشان دهد.
۳- نتيجه گرايي: ميزاني است که يک مدير روي نتايج و پيامدها تمرکز مي‌کند، به جاي اينکه روي تکنيک ها و رويه ‌‌هاي به کار گرفته شده براي به دست آوردن آن پيامدها تمرکز کند.
۴- توجه به افراد (مردم گرايي): ميزاني که يک مدير در درون شرايط حاصل از تأثير پيامدها بر روي افراد در سازمان ها تصميم ‌گيري مي‌ کند.
۵- تيم گرايي (همکاري): ميزاني که فعاليت ها و ماوراهاي تيم سازماندهي شده به جاي اينکه ماوراهاي افراد سازماندهي شود.
۶- جسارت (پرخاشگري): ميزاني که افراد جسور هستند و رقابت جُو؛ به جاي اينکه سهل‌ انگار باشند.
۷- ثبات: ميزاني که فعاليت هاي سازمان بر حفظ وضع موجود در مقايسه با رشد تأکيد مي‌کند.
هر يک از اين خصيصه ‌ها روي يک پيوستاري از بالا تا پايين قرار دارند. اگر سازمان بر مبنـاي اين هفت خصيصـه ارزيابـي شود، يک تصوير کلـي از فرهنـگ سازماني به‌ دست مي‌ آيد (پور کاظمي و شاکري، ۱۳۸۸)
۲-۵- عوامل مؤثر در شکل گيري فرهنگ سازماني
به عقيده ادگار شاين، فرهنگ سازماني در پاسخ به دو چالش اصلي که هر سازمان با آن روبروست، شکل مي گيرد: ثبات و يکپارچگي بيروني و بقا و يگانگي دروني.
ثبات و يکپارچگي بيروني مربوط به موقعيت سازمان در محيط است، اينکه سازمان چگونه مي تواند خود را با تغييرات محيطي رويارو سازد.
ثبات و يکپارچگي بيروني شامل گام هاي ذيل است:
جدول ۲-۱: گامهاي ثبات و بيروني و بقا
۱٫ ماموريت و راهبردکسب فهم مشترک از ماموريت اصلي به وظايف اوليه و کارکردهاي آشکار و نهان سازمان۲٫ اهداف توسعه دادن توافق عمومي به سوي اهداف، از طريق مأموريت اصلي۳٫ وسايلتوسعه دادن توافق عمومي در وسايلي که بايد براي رسيدن به اهداف استفاده کرد. همچون ساختارهاي سازمان، تقسيم کار، سيستم کار، سيستم پاداش و سيستم اختيار۴٫ اندازهگيريايجاد ملاک هايي براي اندازه گيري آنچه توسط گروه و افراد انجام مي شود همچون سيستم کنترل و نظارت ۵٫ اصلاح اصلاح راهبردهاي براي رسيدن به اهداف مورد نظرمنبع: (ادگار شاين، ۲۰۰۴)
يگانگي دروني مربوط به ايجاد و حفظ و روابط کاري اثر بخش بين اعضاي سازمان است و شامل موارد زير است:
جدول ۲-۲: جوانبي در مورد يگانگي دروني
۱٫ ايجاد زبان و مفاهيم مشترکاگر اعضا نتوانند با هم ارتباط برقرار کنند و همديگر را درک کنند تعريف گروه غير ممکن است، يعني تشخيص روش هاي ارتباط و ايجاد معاني مشترک براي مفاهيم مهم ضروري است. ۲٫ تعريف حدود و ملاک هايي براي دخالت و ممانعتگروه بايد بتواند خودش را تعريف و مشخص کند و کسي که در داخل يا بيرون آن قرار دارد و همچنين تعيين ملاک هاي براي عضويت مشخص در گروه۳٫ توزيع خدمات و منزلتتبين قواعد و ملاک هاي براي کسب و نگهداري قدرت پايگاه و حفظ و از دست دادن آنها ۴٫ توسعه دادن هنجارهاي صميميت و دوستي و محبتاجماع در اين حوزه براي کمک به اداره کردن احساسات دوستي، مهر و محبت حياتي است. ۵٫ تعريف و تعيين پاداشهر گروهي بايد رفتارهاي خوب يا مضر را بداند و بايستي آنچه پاداش برانگيز است يا آنچه که موجب تنبيه است را بداند. از طريق ايجاد نظام هاي تشويق رفتارهاي مطلوب منع و تنبيه رفتارهاي نامطلوب منبع: (ادگارشاين، ۲۰۰۴)
۲-۶- کارکردهاي فرهنگ سازماني
۱- اعطاي هويت و شخصيت به اعضاي سازمان هويت سازماني با تخصيص پاداش ها تقويت مي گردد که در نتيجه باعث تقويت خلاقيت مي شود.
۲- ايجاد تعهد گروهي کارکناني که فرهنگ سازماني را پذيرفته اند و تمايل دارند تا مدت زمان حضور و فعاليتشان در سازمان طولاني باشد و از اينکه عضوي از سازمان محسوب مي شوند افتخار مي کنند.


پاسخ دهید