۱۷
۱۸
۱۸
۱۹
۲۱

۲۲
۲۲
۲۳
۲۵
۲۶
فصل دوم- مواد و روش ها …………………………………………………………………. ۲۷۲-۱- محل و مدت انجام تحقيق ……………………………………………………………………………… ۲۷۲-۲- جيره غذايي آزمايش…………………………………………………………………………………….. ۲۷۲-۳- طراحي سيستم آزمايشي ………………………………………………………………………………… ۲۸۲-۴- تيماربندي و ذخيره سازي ………………………………………………………………………………. ۲۹۲-۵- غذادهي ……………………………………………………………………………………………………… ۳۰۲-۶- اندازه گيري کيفيت آب …………………………………………………………………………………. ۳۰۲-۷- جمع آوري اطلاعات مربوط به رشد و تغذيه……………………………………………………… ۳۱۲-۸- بررسي پارامترهاي رشد و تغذيه……………………………………………………………………….. ۳۱۲-۹- آناليز تقريبي ترکيبات لاشه………………………………………………………………………………. ۳۲۲-۱۰- پردازش داده ها …………………………………………………………………………………………… ۳۲
فصل سوم- نتايج ………………………………………………………………………………. ۳۳۳-۱- نتايج حاصل از تاثير رژيم هاي غذايي بر شاخص هاي رشد …………………………………….. ۳۳وزن اوليه(IBW) …………………………………………………………………………………………………… 33وزن نهايي(FBW) …………………………………………………………………………………………………. 33افزايش وزن(WG) ………………………………………………………………………………………………… 33نرخ رشد ويژه(SGR) ……………………………………………………………………………………………… 33ضريب چاقي(CF) ………………………………………………………………………………………………….. 333-2- نتايج حاصل از تاثير رژيم هاي غذايي بر شاخص هاي تغذيه اي………………………………..۳۴ضريب تبديل غذايي(FCR) …………………………………………………………………………………… 34نسبت بازده غذايي(FER) …………………………………………………………………………………….. 34نسبت بازده پروتئين(PER) ……………………………………………………………………………………. 34غذاي روزانه مصرفي(FI) ………………………………………………………………………………………. 343-3- نتايج حاصل از آناليز لاشه ………………………………………………………………………………… ۳۵پروتئين لاشه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۵چربي لاشه ………………………………………………………………………………………………………… ۳۵خاکستر لاشه ………………………………………………………………………………………………………… ۳۵رطوبت لاشه …………………………………………………………………………………………………………… ۳۵فصل چهارم- بحث ………………………………………………………………………….. ۳۷۴-۱- شاخص هاي رشد …………………………………………………………………………………………… ۳۸۳-۲-۴- شاخص هاي تغذيه اي …………………………………………………………………………………… ۴۱۴-۳- آناليز لاشه …………………………………………………………………………………………………… ۴۴۴-۵- نتيجه گيري کلي ………………………………………………………………………………………….. ۴۸۴-۶- پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
فهرست جداول
عنوان
جدول ۱-۱- مطالعات انجام شده در مورد رشد جبراني در ماهيان استخواني ………………………………
جدول ۲-۱ تجزيه تقريبي جيره غذايي……………………………………………………………………………………
جدول ۳-۱ شاخص هاي رشد بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز ۴۰………………
جدول ۳-۲ شاخص هاي رشد بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز ۸۰ …………………
جدول ۳-۳ شاخص هاي تغذيه اي بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز ۴۰………….
جدول ۳-۴ شاخص هاي تغذيه اي بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز ۸۰ ………..
جدول ۳-۵ آناليز لاشه بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز۴۰……………………………
جدول ۳-۶ آناليز لاشه بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز ۸۰…………………………..

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول ۳-۷ فاکتورهاي خوني بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز ۴۰………………..
جدول ۳-۸ فاکتورهاي خوني بچه تاس ماهيان سيبري در تيمارهاي مختلف در روز ۸۰…………….صفحه
۵
۲۹
۳۸
۳۹
۴۱
۴۲
۴۴
۴۵
۵۰
۵۰
فهرست اشکال
عنوانصفحهشکل۱-۱- الگوهاي آرماني جبران رشد ……………………………………………………………….. ۷شکل۱- ۲- تاس ماهي سيبري ……………………………………………………………………………… ۲۰شکل۱-۳- نقشه پراکنش تاس ماهي سيبري………………………………………………………… ۲۱شكل ۱-۴- توليد جهاني تاس ماهي سيبري……………………………………………………………… ۲۳شكل۲-۱- تجهيزات انجام آزمايش……………………………………………………………………..۳۰شکل ۲-۲- تيماربندي آزمايش………………………………………………………………………….۳۲شكل ۲-۳- زيست سنجي ماهيان………………………………………………………………………… ۳۳شکل ۲-۴- زمان هاي نمونه برداري لاشه و خون……………………………………………………….۳۵شکل ۳-۱ مقايسه نرخ رشد ويژه در تيمارهاي مختلف…………………………………………………..۳۹شکل ۳-۲ مقايسه افزايش وزن بدن در تيمارهاي مختلف……………………………………………..۴۰شکل ۳-۳ مقايسه شاخص قيمت در تيمارهاي مختلف………………………………………………۴۱شکل ۳-۴ مقايسه ضريب تبديل غذايي در تيمارهاي مختلف…………………………………………۴۲شکل ۳-۵ مقايسه ميزان غذاي مصرفي کل دوره در تيمارهاي مختلف………………………….۴۳شکل ۳-۶- درصد پروتئين لاشه تيمارهاي مختلف آزمايشي………………………………………۴۶شکل ۳-۷- درصد چربي لاشه تيمارهاي مختلف آزمايشي…………………………………………۴۷شکل ۳-۸- ميزان انرژي لاشه تيمارهاي مختلف آزمايشي…………………………………………… ۴۸شکل ۳-۹- غلظت هموگلوبين تيمارهاي مختلف آزمايشي……………………………………….. ۵۱شکل ۳-۱۰- تعداد گلبول هاي سفيد تيمارهاي مختلف آزمايشي…………………………………… ۵۲شکل ۳-۱۱- تعداد گلبول هاي قرمز تيمارهاي مختلف آزمايشي…………………………………….۵۳شکل ۳-۱۲ مقايسه حجم متوسط گلبولي در تيمارهاي مختلف………………………………………… ۵۴
فصل اول
کليات


پاسخ دهید