۱-۷-۱ فوتبال۱۰
۱-۷-۲ رفتارهاي نابهنجار۱۱
۱-۷-۳ عوامل مديريتي۱۱
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱-۷-۴ تماشاگر۱۱
۱-۷-۵ پرخاشگري۱۱
۱-۷-۶ خشونت۱۲
۱-۷-۷ اوباشگري۱۲
فصل دوم: ادبيات تحقيق
مقدمه۱۴
۲-۱ مباني نظري تحقيق۱۴
۲-۱-۱ رفتارهاي نابهنجار۱۴
۲-۱-۲عوامل رفتار نابهنجار درجامعه۱۵
۲-۱-۲-۱نقش خانواده۱۵
۲-۱-۲-۲ عوامل اجتماعي۱۶
۲-۱-۲-۳عوامل اقتصادي۱۶
۲-۱-۲-۴نقش دوستان وهمسالان۱۷
۲-۱-۲-۵عوامل روانشناختي۱۷
۲-۱-۲-۶علتهاي ديگر نابهنجاري۱۷
۲-۱-۳عوامل رفتارنابهنجار در ورزشگاه۱۹
۲-۱-۳-۱عامل محيط ورزشگاه۱۹
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱-۳-۲عامل نحوه ي داوري۱۹
۲-۱-۳-۳عامل رسانه هاي ورزشي۲۰
۲-۱-۳-۴عامل زمان برگزاري مسابقه۲۱
۲-۱-۲ اوباشگري۲۲
۲-۱-۳ خشونت۲۴
۲-۱-۴ پرخاشگري۲۴
۲-۱-۴-۱ تعريف پرخاشگري۲۴
۲-۱-۴-۲ نظريه هاي پرخاشگري در ورزش۲۹
۲-۱-۴-۲-۱ نظريه غرايز۳۰
۲-۱-۴-۲-۲ نظريه يادگيري اجتماعي۳۱٫
۲-۱-۴-۲-۳ نظريه تخليه۳۳
۲-۱-۴-۲-۴ نظريه ناكامي ـ پرخاشگري۳۴
۲-۱-۴-۲-۵ نظريه تجديدنظر ناكامي ـ پرخاشگري۳۵
۲-۱-۴-۳ انواع پرخاشگري در ورزش۳۶
۲-۱-۴-۴ عوامل اثر گذار در پرخاشگري ورزشي۳۸
۲-۱-۴-۵پرخاشگري در فوتبال ايران۴۷
۲-۲ پيشينه تحقيق۵۱
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۲-۱ تحقيقات داخل کشور۵۱
۲-۲-۲ تحقيقات خارج کشور۵۳
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
مقدمه۵۶
۳-۱ روش پژوهش۵۷
۳-۲ جامعه آماري۵۷
۳-۳ حجم نمونه۵۸
۳-۴ روش نمونه گيري۵۹
۳-۵ ابزار اندازه گيري۵۹
۳-۶ روايي پرسشنامه۶۰
۳-۷ پايايي پرسشنامه۶۱
۳-۸ روشهاي تجزيه و تحليل داده ها۶۲
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
مقدمه۶۴
۴-۱ بررسي ويژگي هاي توصيفي گروه نمونه۶۴
۴-۲ بررسي ويژگي هاي استنباطي گرونمونه۷۰
۴-۲-۱ فرضيه اول۷۰
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۲-۲ فرضيه دوم۷۱
۴-۲-۳ فرضيه سوم۷۲
۴-۲-۴ فرضيه چهارم۷۳
۴-۲-۵ فرضيه پنجم۷۴
۴-۲-۶ فرضيه ششم۷۴
۴-۲-۷ فرضيه هفتم۷۵
۴-۲-۸ فرضيه هشتم۷۸
۴-۲-۹ فرضيه نهم۷۶
۴-۲-۱۰ فرضيه دهم۷۷
۴-۲-۱۱ فرضيه يازدهم۷۸
۴-۲-۱۲ فرضيه دوازدهم۷۸
۴-۲-۱۳ فرضيه سيزدهم۷۹
۴-۲-۱۴ فرضيه چهاردهم۸۰
۴-۲-۱۵ فرضيه پانزدهم۸۰
۴-۲-۱۶ فرضيه شانزدهم۸۱
۴-۲-۱۷ فرضيه هفدهم۸۲
۴-۲-۱۸ فرضيه هجدهم۸۲
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۲-۱۹ فرضيه نوزدهم۸۳
۴-۲-۲۰ فرضيه بيستم۸۴
۴-۲-۲۱ فرضيه بيست ويکم۸۴
۴-۲-۲۲ فرضيه بيست ودوم۸۵
۴-۲-۲۳ فرضيه بيست وسوم۸۵
۴-۲-۲۴ فرضيه بيست وچهارم۸۶
۴-۲-۲۵ فرضيه بيست وپنجم۸۷
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه۸۹
خلاصه تحقيق۹۰
۵-۱ بحث و نتيجه گيري فرضيه هاي پژوهش۹۵
۵-۱-۱ فرضيه اول۹۵
۵-۱-۲ فرضيه دوم۹۶
۵-۱-۳ فرضيه سوم۹۹
۵-۱-۴ فرضيه چهارم۱۰۰
۵-۱-۵ فرضيه پنجم۱۰۳
۵-۱-۶ فرضيه ششم۱۰۵
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
۵-۲ پيشنهادهاي کاربردي۱۰۶
۵-۳ پيشنهاد هاي پژوهشي۱۰۷
۵-۴ استفاده کنندگان از نتيجه پايان نامه۱۰۸
فهرست منابع۱۰۹
پيوست ها
چکيده لاتين
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۳-۱ مؤلفه هاي پرسشنامه و سوالات مربوط به تماشاگران۶۰
جدول۴-۱ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران۶۴
جدول۴-۲ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس سن۶۵
جدول۴-۳ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس شغل۶۶
جدول۴-۴ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تحصيلات۶۷
جدول۴-۵ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تاهل۶۸
جدول۴-۶ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس در آمد۶۹
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۳-۱ مؤلفه هاي پرسشنامه و سوالات مربوط به تماشاگران۶۰
نمودار ۴-۱ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس سن۶۵
نمودار ۴-۲ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس شغل۶۶
نمودار ۴-۳ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تحصيلات۶۷
نمودار ۴-۴ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس تاهل۶۸
نمودار ۴-۵ توزيع فراواني گروه نمونه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال بر اساس درآمد۶۹

فصل اول
مقدمه ومعرفي پژوهش

مقدمه :
در بين رشته هاي ورزشي كه در سراسر دنيا داراي مسابقات منظم است ، بي ترديد ورزش فوتبال پر طرفدار ترين و پر مشاركت ترين رشته ورزشي به شمار مي آيد، تا آنجا كه بسياري از کشورهاي پنج قاره جهان آن را در رديف ورزش ملي خودمحسوب كرده اند.
لبريز بودن ورزشگاه ها از تماشاچيان در ديدار هاي داخلي، ملي، قاره اي و جهاني و برخورداري رقابت ها از بينندگان چند صد ميليوني ،پخش تلوزيوني ، فوتبال را به عنوان مردمي ترين ورزش جهان معرفي كرده است. فوتبال در ايران نيز رايج ترين و پر طرفدار ترين ورزش هاست كه در مقايسه با تمام رشته ها ،بيشترين تعداد ورزشكاران و تماشاگران را به خود اختصاص داده است .
از مسائل مهم که در دهة اخير مورد توجه اند يشمندان اجتماعي و جامع شناسي قرار گرفته است،بررسي و تعيين رويداد ها و رفتار هاي نابهنجار در فوتبال است كه هر چند وقت جلوه هايي از آن در هنگام بر گزاري مسابقات فوتبال در عرصه هاي ملي وبين المللي مشاهده مي شود (برومند دولق، ۱۳۸۴).

فوتبال در ايران نيز روز به روز بين اقشار مختلف جامعه رو به گسترش است و تقريباً دوران گذار خود از فوتبال سنتي به دنياي حرفه اي را مي گذراند. به موازت اين حركت و بيشرفت، در سال هاي اخير خشونت و پرخاشگري در مسابقات فوتبال نيز شيوع يافته است و به حوادث تلخ و تأسف باري چه در عرصه ملي و چه در عرصه بين المللي تبديل شده است واين موضوع نگراني هاي فراواني را براي دست اندركاران وعلاقه مندان فوتبال فرا هم كرده است.با اينكه تيم هاي باشگاهي با عنوان باشگاه هاي فر هنگي ـ ورزشي فعاليت مي كنند، اما تاكنون در مورد نحوه رفتار ورزشكاران و طرفدارانشان در ورزشگاه ها بررسي هاي جدي و قابل ملاحظه كمي صورت گرفته است ، پژوهش هاي گوناگون كه در مورد بروز رفتار هاي نا بهنجار در رقابت ها ي ورزشي انجام گرفته است، نشانگر تأثير معني دار وضعيت هاي مختلف در بروز چنين رفتار هايي است. مثلاً مشخص شده كه درپايان رقابت هاي ورزشي،رفتار خشونت آميز و پر خاشگرانه تماشاگران تيم هايي كه در خطر سقوط قرار دارند و با اينكه در جريان رقابت براي دست يابي به مقام قهرماني هستند، بيشتر مي شود (برومند دولق،۱۳۸۴).مطالعات و بررسي هاي متعددي توسط روان شناسان و افراد آگاه در مورد خشونت و رفتار پرخاشگرانه صورت گرفته است؛ ولي هنوز تحقيقات و مطالعات گسترده درابعاد گوناگون اين رفتار ها در ورزش مورد نياز است.از جمله رفتار هاي نابهنجار مي توان به ‌شرط بندي ، تباني، اوباشگري، خشونت، پرخاشگري و افسردگي اشاره كرد (علي نورعلي وند،۱۳۸۶). كه در اين تحقيق اوباشگري ،پرخاشگري و خشونت مد نظر قرار گرفته شده و مورد بررسي قرار مي گيرد و با توجه به خلا علمي كه در مورد عوامل مديريتي مؤثر در بروز اين رفتار ها در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران به وضوح احساس مي شود، پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل مديريتي بر گزاري مسابقات و بروز رفتار هاي نا بهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شده است .
۱ـ۱ بيان مسأله:
ورزش يكي از مهمترين نهاد هاي جوامع مدرن صنعتي مي باشد كه بخش اعظم جمعيت هر كشوري به اشكال گوناگون با آن سرو كار دارند که در اين بين ورزش فوتبال بي شك پر طرفدار ترين، جذاب ترين، پر بيننده ترين و هيجان انگيز ترين رشته ورزشي محسوب مي شود.
فوتبال مانند هر پديده اجتماعي ديگري مختصات خاص خودش را دارد وبه مانند ساير پديده هاي اجتماعي هم اثرپذير و هم اثر گذارمي باشد. اگرچه گذشته اي نه چندان دور فوتبال صرفاً در بين بخش كوچكي از جوانان ونوجوانان شهرهاي بزرگ رواج داشت،اما امروزه به يک پديده بزرگ اجتماعي تبديل شده که زن ومرد و پير و جوان در اقصي نقاط جهان نسبت به آن حساسيت و علاقه نشان مي دهند(بيژن افسر کشميري،۱۳۸۱).
با حرفه اي شدن ورزش فوتبال و افزايش هيجانات ناشي از مسابقات آن به تدريج بر تعداد تماشاگران اين رشته ورزشي افزوده شده به طوري كه در بر خي از مسابقات جمعيت حاضر در استاديوم به پيش از يك صد هزار نفر هم ميرسد وبا گذر زمان و با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف حساسيت هاي كاذبي نسبت به اين رشته ورزشي شكل گرفت ، به طوري كه منجر به بروز رفتارهاي نا بهنجار در قشر تماشاگران گرديد.
اعمالي همچون شرط بندي، تباني و خشونت و پرخاشگري از مهمترين انواع رفتار هاي نابهنجاري بود كه در طي سال هاي گذشته تا به امروز در ميادين ورزشي رخ داده است.(علي نور علي وند،۱۳۸۶)
رفتار خشونت آميز و پرخاشجويانه تماشاگران فوتبال كه امروز در بيشتر كشور هاي دنيا مشاهده مي شود از مهمترين اشكال اين رفتار ها قلمداد مي شود.
كشور ايران نيز در يكي دو دهه گذشته و به خصوص در چند سال اخير با بالا رفتن تب فوتبال در بين كليه اقشار جامعه و حضور در مسابقات جام جهاني با اين معضل اجتماعي رو برو بوده است.
هر چند كه سابقه خشونت در ميادين ورزشي كشور ايران به سال هاي بسيار دور و حتي قبل از انقلاب باز مي گردد،ليكن گستره و شدت اين رفتار ها ي خشونت آميز به حدي نبوده كه محققان علوم اجتماعي را به خود جلب كند و در يك دهةاخير پس از بوجود آمدن اين رفتار ها در بين هواداران فوتبال كه در زير به برخي ازآنها اشاره مي شود تحقيقاتي هر چند اندك در اين زمينه صورت گرفته است.
۱ـ در آبان ماه سال ۱۳۸۵ بر اثر خشونت هواداران پس از بازي استقلال و پيروزي به ۴۸۰ دستگاه اتوبوس شركت واحد خسارت وارد شد كه هزينه آن بالغ بر ۱۷۰ ميليون ريال بر آورد شده است. در اين بازي بيش از ۵۰ نفر از تماشاگران آشوب گر دو تيم توسط پليس دستگير شدند(علي نور علي وند،۱۳۸۶).
۲ـ آشوب ها و تجمعات خياباني پس از بر گزاري مسابقه فوتبال بين دو تيم ايران و استراليا در مسابقات مقدماتي جام جهاني ۱۹۹۸فرانسه (به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).
۳ـ آشوب ها و تجمعات خياباني پس از پيروزي تيم فوتبال ايران در برابر آمريكا در مسابقات جام جهاني ۱۹۹۸فرانسه(به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).
۴ـ كشته و زخمي شدن بيش از ۵۰ نفر از تماشا گران فوتبال ايران و ژاپن در استاديوم آزادي در مسابقات مقدماتي جام جهاني (۲۰۰۶) آلمان (علي نور علي وند،۱۳۸۶).

۵ـ بر هم زدن نظم مسابقه فوتبال ايران و كره شمالي از سوي تماشاگران حاضر در استاديوم در مسابقات مقدماتي جام ملت هاي آسيا در سال ۲۰۰۴ ميلادي كه به محروميت ايران از حضور تماشاگران در مسابقات بعدي انجاميد(به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران).
۶ـ تخريب اموال عمومي به خصوص وسايل حمل و نقل شهري و عمومي بعد از مسابقات مهم داخلي و بين المللي (مديريت مطالعات و پژوهش ناجا،۱۳۸۰).
۷ـ پرتاب نارنجك به دست يكي از تماشاگران سپاهان اصفهان و نابينا شدن مأمور نيروي انتظامي در سال ۱۳۸۶ (به نقل از صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران)
حوادث فوق تنها بخشي از رفتار هاي خشونت آميز هواداران فوتبال مي باشدكه لزوم تحقيقات و بررسي هايي در مورد اين رفتار هاي نابهنجار را آشكار مي كند.

۱ـ ۲ اهميت و ارزش تحقيق :
بدون ترديد فوتبال پر طرفدار ترين رشته ورزشي جهان است كه بالا ترين ظرفيت را براي جذب تماشاگران دارد ودر ميان همه رشته هاي ورزشي فوتبال از اهميت ويژه اي بر خوردار است و امروزه صرفاً يك ورزش ساده وتفريحي نيست ، بلكه جنبه صنعتي ،تجاري، سياسي اجتماعي و فرهنگي به خود گرفته است.
تا كنون فوتبال در نزد سياستمداران ،روشنفکران و مردم كوچه و بازار بيشتر به عنوان امر حاشيه اي و از عناصر اوقات فراغت جوانان تلقي مي شده است.در حال حاضر با توجه به تغييرات عمده ساختاري ايجاد شده در جامعه جديد (در سطح ملي و جهاني) ضمن اينكه گروه هاي جديدي شكل گرفته اند ، نياز هاي جديدي نيز مطرح شده است كه بدون شك بي توجهي به اين گروه ها و عدم توجه به نياز هاي آنها پيامد هاي ناگواري براي جامعه در پي خواهد داشت.
در عصر حاضر ورزش به بخش مهمي از زندگي اجتماعي و فرهنگي بسياري از جوامع دنيا بدل شده است. ورزش فوتبال به عنوان يك پديده اجتماعي، محصول و نتيجه نظام اجتماعي و مناسبات اجتماعي حاكم بر همان جامعه است(علي نور علي وند،۱۳۸۶).
با توجه به نقش و تأثير ورزش فوتبال بر اشكال مختلف زندگي اجتماعي ،كاركرد هاي مثبت و منفي اين ورزش همواره مورد توجه ويژه پژوهش گران علوم انساني و به خصوص جامعه شناسان بوده است .
علي رغم پذيرش اين نكته كه ورزش فوتبال داراي كاركرد هاي اجتماعي مثبت فراوان از جمله سلامت جسم و روان،كنترل اجتماعي ،جامعه پذيري، احترام به قوانين ، انضباط پذيري ، و تقويت روحيه ملي و… مي باشد. رفتار هاي نابهنجار نيز جزئي از واقعيتهاي ورزش فوتبال مي باشد، كه مطالعه و بررسي آن و كسب آگاهي نسبت به عوامل به وجود آورنده اين نوع رفتار ها امر مهم و ضروري است .
با توجه به موارد فوق و همچنين روند حاكم بر ورزش دنيا اين سؤال مطرح است كه چرا در عرصه ورزش كه نتيجه صلح و سازش انسان ها با يكديگر است، همواره شاهد مواردي از رفتار هاي خشونت آميز تماشاگران فوتبال هستيم؟ چرا ورزش فوتبال كه خود خواسته و آگاهانه آن را به عنوان فضا و عرصه اي براي فراغت و آرامش خود بر گزيده ايم به نا آرامي ، رقابت نا سالم و خشونت ميان ما انسان ها دامن مي زند؟
لذا پژوهش حاضر در صدد تعيين نقش عوامل مديريتي بر گزاري مسابقات بر بروز رفتار هاي نابهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان مي باشد تا با توجه به خلا علمي كه در مورد اين پديده در فوتبال حرفه اي نو پاي ايران مشاهده مي شود و همچنين وجود عوامل مخربي چون ضرب و شتم، تخريب و نظاير آن، با شناسايي عوامل و تلاش در جهت رفع آنان بتواند براي ورزش كشور مفيد واقع شده و از بروز عوامل آسيب زا در ورزش جلو گيري كند.

۱ـ۳ اهداف تحقيق:
۱-۳-۱ هدف كلي: تعيين نقش مديريتي برگزاري مسابقات وبروز رفتار هاي نابهنجار در تماشاگران تيم هاي فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان
۱-۳-۲ اهداف اختصاصي:
۱ـ نقش محيط ورزشگاه در بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران
۲ـ نقش حضور رسانه ها ي ورزشي دربروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران
۳ـ نقش نحوه ي داوري در بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران
۴ـ نقش زمان برگزاري مسابقات در بروز رفتار هاي نابهنجار تماشاگران
۵- تعيين تفاوت ديدگاه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال در زمينه عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي نا بهنجار به تفکيک متغير هاي شغل ، ميزان تحصيلات ، وضعيت تاهل ، سن وميزان درآمد ماهيانه

۱ـ۴ فرضيات ويژه پژوهش:
۱ـ بين نقش مولفه هاي عامل محيطي ورزشگاه بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.
۲ـ بين نقش مولفه هاي عامل نحوه داوري بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.
۳ـ بين نقش مولفه هاي عامل زمان برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.
۴- بين نقش مولفه هاي عامل رسانه هاي ورزشي بر بروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.
۵ـ بين نقش عوامل مديريتي بربروز رفتارهاي نابهنجار درتماشاگران تيمها تفاوت معني داري وجود ندارد.
۶- بين ديدگاه تماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال در زمينه نقش عوامل مديريتي مؤثر بر بروز رفتارهاي نابهنجار به تفكيك متغيرهاي شغل،ميزان تحصيلات،وضعيت تاهل،سن وميزان درآمد ماهيانه تفاوت معني داري وجود ندارد.

۱-۵ قلمرو تحقيق:
۱-۵-۱ قلمرو مكاني: اين تحقيق در ورزشگاه فولادشهر استان اصفهان انجام گرفت .
۱-۵-۲ قلمرو زماني: اين تحقيق از اوايل ارديبهشت ماه ۸۸تا اواخر شهريور ماه۹۰به طول انجاميده است.

۱-۶ محدوديت هاي تحقيق :
۱-محدود بودن نتايج پژوهش به تماشاگران دو تيم ذوب آهن وسپاهان واحتياط در تعميم نتايج به ساير تماشاگران تيم هاي ديگر
۲-محدود بودن ابزار اندازه گيري به پرسشنامه محقق ساخته ونبودن پرسشنامه استاندارد که براي رفع اين محدوديت اقدام به سنجش روايي وپاياني پرسشنامه گرديد که مورد تاييد قرار گرفت.
۳- ازبين رفتن پرسشنامه هاي متعدد در بين تماشاگران که محقق مجبورشد مجددا پرسشنامه ها را تکميل کندبدين ترتيب وقت زيادي جهت جمع آوري اطلاعات هدر رفت.
۴ـ در اين تحقيق فقط عوامل بيروني در نظر گرفته شده و عوامل دروني مثل هيجان، و…. مد نظر قرار نگرفت.
۵ـ جمع آوري داده ها در مراحل پاياني ليگ بر تر و فشردگي كار ها

۱ـ۷ تعريف واژه ها و اصطلاحات کليدي:
۱-۷-۱ فوتبال۱ : بازي فوتبال ( football) يا soccer ورزشي است تيمي که در آن دو گروه يازده نفره در مقابل هم بازي مي‌کنند و اغلب آن را پرطرفدارترين ورزش جهان مي‌دانند. اين ورزش در زميني مستطيل شکل با پوشش چمن يا چمن مصنوعي انجام مي‌گيرد که در انتهاي عرضي دو ضلع آن دو دروازه قرار داده شده است. هدف وارد کردن توپ به دروازه‌ي حريف است.
دروازه ‌بان تنها کسي است که در اين بازي حق دارد از دستان خود براي گرفتن و مهار توپ استفاده کند. ديگر اعضاي تيم توپ را اغلب با استفاده از پا و ضربه زدن به آن به گردش درمي‌آورند، گاه نيز ممکن است از سينه يا سر خود استفاده کنند. هر تيمي که بيشترين گل را به حريف بزند برنده‌ي بازي است. اگر بازي در پايان با گل‌هاي برابر پايان پذيرد نتيجه بازي را مساوي اعلام مي‌کنند يا اين که بازي به وقت اضافي کشيده مي شود و سپس ممکن است ضربات پنالتي تعيين‌کننده بازي باشد (سايت اينترنتي ويکيپديا).
۱-۷-۲ رفتار نابهنجار۲ : اعمالي همچون شرط بندي، تباني، خشونت، اغتشاش، پرخاشگري، اوباشگري عصيانگري از مهمترين انواع رفتار هاي نابهنجار بوده که طي ساليان گذشته تا به امروزدر ميادين ورزشي رخ داده است (علي نور علي وند،۱۳۸۶).
به علت گستردگي دامنه اين رفتار ها در اين تحقيق فقط به بررسي اوباشگري ، پرخاشگري و خشونت پرداخته شده است.
۱-۷-۳ عوامل مديريتي۳ : مديريت يعني توانايي به كاربردن مؤثردانش وتجربه شخصي كه قابل پرورش است(علي علاقه بند،۱۳۷۰).
كه در اين تحقيق عوامل مديريتي مؤثر بر محيط استاديم ، رسانه هاي گروهي، زمان بر گزاري بازي و مديريت داور مد نظر قرار گرفته شده است.
۱-۷-۴ تماشاگر۴: در فوتبال تماشاگر فردي است که براي تماشاي يک مسابقه فوتبال بين دوتيم به استاديوم رفته واز روي سکوهاي مخصوص مسابقه فوتبال را تماشا ميکند(سايت اينترنتي ويکيپديا۵).
۱-۷-۵ پرخاشگري۶: يعني اينكه كسي به صورت فيزيكي، كلامي يا ظاهري (ژست) با يك محرك مخالف به كسي حمله كند که اين نشان دهنده يك وضع يا حالت نيست، بلكه يك رفتار است كه قصد صدمه زدن دارد اين رفتار در مكان ورزشي مي تواند از ورزشكار ، مربي يا تماشاگر سر بزند (تنن بام،۱۹۹۷).
۱-۷-۶ خشونت۷: نوعي تحميل وتخريب فيزيكي و نوعي اعمال پر خاشگرانه سخت محسوب مي شود که‌سازه فيزيكي شده پرخاشگري است. يعني يك پر خاشگري عملي است كه به منظور كاستن از نيروي رقابتي حريف به وي وارد مي گردد(تنن بام،۱۹۹۷).
۱-۷-۷ اوباشگري۸: اوباشگري به معناي خشونت نشان داده شده به وسيله گروهي ازهواداران فوتبال، در داخل و خارج استاديومها مي باشد كه بيشتر اوقات به وسيله افراد جوان صورت مي گيرد. اوباشگري يك بزهكاري معمولي مي باشد كه با حذف نقش اجتماعي اين افراد همراه است (بودين۹،۲۰۰۴).

فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه:
در اين فصل سعي شده است به طور فشرده و مختصر، توضيحاتي در مورد رفتار هاي نابهنجار داده شده، سپس به بررسي اوباشگري و زير مجموعه هاي آن خشونت و پر خاشگري که موارد اصلي رفتارهاي نا بهنجار را در اين تحقيق شامل مي شود ،پرداخته شودو سپس انواع پرخاشگري در ورزش و عوامل اثر گزار در پرخاشگري ورزشي و نظريه هاي مربوط به پرخاشگري مورد بررسي قرار مي گيرد .
در ادامه خلاصه اين رفتار ها در فوتبال ايران ودر پايان فصل نيز تحقيقات مربوط به اين رفتار ها در ورزش داخل و خارج کشور بررسي شده است.

۲-۱ مباني نظري تحقيق:
۲-۱-۱ رفتار هاي نابهنجار:
با حرفه اي شدن ورزش فوتبال و افزايش هيجانات ناشي از مسابقات آن، به تدريج بر تعداد تماشاگران اين رشته ورزشي افزوده شد. به طوري كه در برخي از مسابقات جمعيت حاضر در استاديوم ها به بيش از يك صد هزار نفر مي رسيد.با گذر زمان و با رواج تب فوتبال در جوامع مختلف حساسيت هاي كاذبي نسبت به اين رشته ورزشي شكل گرفت، به طوري كه منجر به بروز برخي از رفتارهاي نا بهنجار در قشر تماشاگران گرديد.اعمالي همچون شرط بندي، تباني، خشونت، اغتشاش، پرخاشگري،اوباشگري و عصيانگري از مهمترين انواع رفتارهاي نابهنجار بوده که طي ساليان گذشته تا به امروزدر ميادين ورزشي رخ داده است که به علت گستردگي دامنه اين رفتار ها در اين تحقيق فقط به بررسي اوباشگري و زير مجموعه آن پرخاشگري و خشونت پرداخته شده است (علي نور علي وند،۱۳۸۶).
۲-۱-۲ عوامل رفتار نابهنجار در جامعه:
عوامل مختلفي نظير عوامل اجتماعي ، اقتصادي ، فيزيولوژيکي و … در کنار هم باعث مي شوند که رفتارنابهنجار در افراد به منصه ي ظهور برسد .
۲-۱-۲-۱ نقش خانواده: محيط خانواده اولين محيطي است که فرد در آن رشد مي کند و هنجارها را مي آموزد . علي رغم اينکه بسياري از عوامل در وقوع ناهنجاري افراد دخيل اند اما در گام نخست اين خانواده ها هستند که نقش تعيين کننده اي در سرنوشت افراد دارند . چنانکه با تربيت درست مي توانند افراد را به راه صحيح هدايت کنند ويا شرايط و محيط را براي تحقق ناهنجاري توسط افراد مهيا سازند . معمولا والدين افراد نابهنجار از نظر رفتاري يا بسيار خشن و سخت گير هستند و يا نسبت به فرزند خود بسيار بي توجه و سهل انگار هستند . غالبا والدين اين دسته ازافراد در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمي توانند به درستي به تکاليف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند .
دانشمندان با پژوهش ها ي اجتماعي ، وضع نابسامان محيط خانوادگي را در بروز جرائم تاييد کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگي شخص رابطه ي مستقيم با بروز حالت خطرناک و ناهنجار وي دارد از نظر تحصيلات و مسائل فرهنگي ، فرزندان خانواده هاي سطح پايين و متوسط به مراتب بيشتر از فرزندان خانواده هاي روشنفکر وسطح بالاي جامعه در معرض ارتکاب رفتار نابهنجار هستند . بنابراين نبايد سياست جنائي خاص ناهنجاري افراد را ازسياست حمايت خانواده جدا دانست . به عبارت ديگر حمايت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسي و کارشناسانه بر آن سبب کاهش ناهنجاري افرادخواهد شد .
به نظر روانشناسان اگر شخصي در محيط خانواده از نظر رفع نياز هاي اساسي جسمي و رواني مانند نياز هاي عاطفي ارضا نشود ، به احتمال فراوان در آينده اي نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعي دست زند . عدم وجود محبت ، ارتباطات صميمي ، تفاهم متقابل و در عين حال وجود تشنج در خانواده ، ازهم گسيختگي خانواده ، طلاق ، فوت والدين و… از جمله عواملي هستند که در وقوع ناهنجاري توسط افراد موثر است

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۲-۱-۲-۲ عوامل اجتماعي: جامعه اي که از يک ثبات و پايداري اجتماعي برخوردار نيست و دائما دچار هرج و مرج و بي نظمي از قبيل جنگ ، شورش ، اختلافات طبقاتي ، آلودگي هوا ، وضع بد سکونت ، جمعيت بالا و … باشد ، قطعا شرايط و بستر مساعدي را براي ارتکاب ناهنجاري فراهم مي کند و بالعکس جامعه اي که ازيک ثبات و نظم اجتماعي واقعي برخوردار است ، مي تواند به مرور زمان ريشه هاي ناهنجاري و عوامل آن را در خود بخشکاند .
۲-۱-۲-۳ عوامل اقتصادي: فقر از عوامل اصلي ايجاد ناهنجاري است . کمبود امکانات نظير امکانات بهداشتي ، خوراک ، پوشاک و مسکن باعث مي شود نيازهاي اشخاص بر طرف نشده و موجب تحريک وترغيب آن ها به ارتکاب ناهنجاريهاي مختلفي مي شوند .


پاسخ دهید