۲-۱ تاريخچه مطالعاتي۴
۳-۱ بيان مساله۸
۴-۱ سوالات تحقيق۹
۵-۱ فرضيه هاي پژوهش۱۰
۶-۱ اهداف تحقيق۱۰
۷-۱ حدود مطالعاتي۱۰
۱-۷-۱ قلمرو موضوعي۱۰
۲-۷-۱ قلمرو زماني۱۱
۳-۷-۱ قلمرو مكاني۱۱
۸-۱ تعريف واژگان کليدي و اصطلاحات۱۱
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه۱۴
۲-۲ بخش اول: ادبيات پژوهش۱۵
۱-۲-۲ بررسي مفاهيم مربوط به سود۱۵
۲-۲-۲ بررسي سود نقدي۱۵
۳-۲-۲ مفهوم سود در حسابداري۱۶
۴-۲-۲ مفهوم سود هر سهم۱۶
۳-۲ بررسي مفاهيم مربوط به ارزش افزوده اقتصادي۱۷
۱-۳-۲ تاريخچه ارزش افزوده۱۷
۲-۳-۲ مفهوم ثروت ايجاد شده براي سهام داران۱۸
۴-۲ شاخص هاي ارزيابي عملکرد۱۸
۵-۲ شاخص هاي مربوط به اجزاي سود باقي مانده۱۹
۶-۲ارزش افزوده اقتصادي۱۹
۱-۶-۲ ارزش افزوده اقتصادي در عمل۲۲
۲-۶-۲ تکامل ارزش افزوده اقتصادي۲۳
۷-۲ تعاريف عملياتي ارزش افزوده اقتصادي۲۴
۸-۲ارزش افزوده اقتصادي از ديدگاه مديريت مالي۲۵
۹-۲ مدل عايديها براي محاسبه هزينه سرمايه از محل آورده سهامداران۲۷
۱۰-۲ مدل تقسم سود با نرخ رشد ثابت۲۹
۱۱-۲ محاسبه هزينه ي سرمايه با استفاده از مدل CAPM31
12-2 هزينه تامين منابع مالي از طريق دريافت وام۳۲
۱۳-۲ هزينه تامين منابع مالي از طريق صدور سهام ممتاز۳۲
۱۴-۲ هزينه تامين منابع پولي از محل سود تقسيم نشده۳۲
۱۵-۲ تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي۳۳
۱۶-۲ نسبت هاي سرمايه گذاري۳۷
۱-۱۶-۲ نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه۳۷
۲-۱۶-۲ نسبت بدهي۳۷
۳-۱۶-۲ نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه۳۸
۴-۱۶-۲ نسبت پوشش بهره۳۸
۱۷-۲ شبکه‌هاي عصبي۳۸
۱۸-۲ اجزاي شبکه‌هاي عصبي مصنوعي۴۱
۱-۱۸-۲ عناصر پردازشگر۴۱
۱۹-۲ شبکه۴۲
۱-۱۹-۲ ساختار شبکه۴۳
۲۰-۲ پرسپترون چندلايه۴۴
۲۱-۲ پردازش اطلاعات در شبکه‌هاي عصبي مصنوعي۴۵
۲۲-۲ الگوريتم پس‌انتشارخطا۴۹
۲۳-۲ بخش دوم: مروري بر پژوهشها۵۰
۱-۲۳-۲ پژوهشهاي داخلي۵۰
۲-۲۳-۲ پژوهشهاي خارجي۵۴
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
۱-۳ مقدمه۵۶
۲-۳ متغيرهاي تحقيق۵۶
۳-۳ مدل تحليلي تحقيق۵۷
۴-۳جامعه آماري۵۷
۵-۳ روش گردآوري اطلاعات۶۰
۶-۳ روايي و پايايي۶۰
۷-۳ ابزار گردآوري اطلاعات۶۰
۸-۳ ارزش افزوده اقتصادي يا EVA61
1-8-3 نرخ بازده کلي سرمايه۶۱
۲-۸-۳ سرمايه Capital62
3-8-3 نرخ هزينه سرمايه۶۲
۹-۳ نسبت هاي مالي۶۵
۱۰-۳ رگرسيون۶۶
۱۱-۳ شبکه عصبي۶۶
۱۲-۳ روش تجزيه و تحليل داده‌ها۶۷
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏۷۰
۲-۴ آماده سازي داده ها۷۱
۳-۴ محاسبه ارزش افزوده اقتصادي۷۹
۴-۴ پيش بيني با استفاده از رگرسيون۸۲
۵-۴ پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي با استفاده از شبکه عصبي۸۴
۶-۴ مقايسه پيش بيني شبکه عصبي و رگرسيون۸۸
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه۹۳
۲-۵ نتايج فرضيات۹۳
۱-۲-۵ بررسي فرضيه اول۹۳
۲-۲-۵ بررسي فرضيه دوم۹۵
۳-۵ نتيجه گيري کلي۹۶
۴-۵ محدوديت هاي تحقيق۹۷
۵-۵ پيشنهاد براي تحقيقات آتي۹۷
پيوست ها
خروجي ها با استفاده ازنرم افزار مطلب۱۰۰
منابع و ماخذ
منابع فارسي:۱۲۶
منابع لاتين:۱۲۸
چکيده انگليسي:۱۳۰
جدول ۱-۲ برخي از انواع شبکه‌هاي عصبي۴۴
جدول ۱-۳ پنجاه شركت برتر بورس بر اساس سودآوري۵۹
جدول ۱-۳ فرمولهاي نسبتهاي مالي۶۵
جدول ۲-۳ نسبت هاي مالي و نماد هاي آن۶۶
جدول ۱-۴ نسبتهاي مالي براي سالهاي مختلف شرکت باما۷۲
جدول ۲-۴ نسبتهاي مالي براي سالهاي مختلف شرکت چادرملو۷۳
جدول ۳-۴ نسبتهاي مالي براي سالهاي مختلف شرکت اتومبيل ايران۷۴
جدول ۴-۴ نسبتهاي مالي براي سالهاي مختلف شرکت ايران خدرو ديزل۷۵
جدول ۵-۴ نسبتهاي مالي براي سالهاي مختلف شرکت پارس خودرو۷۶
جدول ۶-۴ نسبتهاي مالي براي سالهاي مختلف شرکت سايپا آذين۷۷
جدول ۷-۴ نسبتهاي مالي براي سالهاي مختلف شرکت سايپا۷۸
جدول ۸-۴ محاسبات ارزش افزوده اقتصادي براي سالهاي مختلف شرکت باما۷۹
جدول ۹-۴ محاسبات ارزش افزوده اقتصادي براي سالهاي مختلف شرکت چادرملو۷۹
جدول ۱۰-۴ محاسبات ارزش افزوده اقتصادي براي سالهاي مختلف شرکت قطعات اتومبيل ايران۸۰
جدول ۱۱-۴ محاسبات ارزش افزوده اقتصادي براي سالهاي مختلف شرکت ايران خودرو ديزل۸۰
جدول ۱۲-۴ محاسبات ارزش افزوده اقتصادي براي سالهاي مختلف شرکت پارس خودرو۸۱
جدول ۱۳-۴ محاسبات ارزش افزوده اقتصادي براي سالهاي مختلف شرکت سايپا آذين۸۱
جدول ۱۴-۴ محاسبات ارزش افزوده اقتصادي براي سالهاي مختلف شرکت سايپا۸۲
جدول ۱۵-۴ خروجي spss82
جدول ۱۶-۴ جدول اوزان ۸۷
جدول ۱۷-۴ مقادير واقعي و پيش بيني شده۸۸
جدول ۱۸-۴ مقايسه خطاي شبکه و خطاي رگرسيون خطي۹۰
جدول ۱-۵ بررسي نتايج جدول اوزان۹۴
جدول ۲-۵ جدول خطا ها و فاصله۹۶

نمودار ۱-۲ ارزش افزوده۲۰
نمودار ۲-۲ ارزش افزوده اقتصادي۲۱
نمودار ۳-۲ اجزاي يک عنصر پردازشگر۴۲
نمودار ۴-۲ ساختار ساده شبکه‌هاي عصبي مصنوعي۴۳
نمودار ۵-۲ ساختار پرسپترون چندلايه (MLP)45
نمودار ۶-۲ عمليات يک شبکه عصبي نظارتي۴۸
نمودار ۱-۳ مدل تحليلي تحقيق۵۷
نمودار ۲-۳ شبکه عصبي مصنوعي۶۷
نمودار ۱-۴ نمودار خطي رگرسيون۸۴
نمودار ۲-۴ نمودار لونبرک- مارکو۸۵
نمودار ۳-۴ نمودار آموزش شبکه عصبي۸۶
نمودار ۴-۴ نمودار نمايانگر پيش بيني شبکه بر اساس داده هاي ورودي و مقايسه آنها با مقادير واقعي۸۷
نمودار ۵-۴ نمودار مقايسه اي دو پيش بيني۹۱
نمودار ۱-۵ نمودار پيش بيني نتايج۹۵
چكيده:
در اين مقاله به دنبال پيش بيني و ارائه راهکاري براي يافتن ارزش افزوده اقتصادي شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستيم. مبناي پيش بيني هاي انجام شده در اين پژوهش اطلاعات صورت هاي مالي حسابرسي شده است. داده هاي مورد استفاده نيز داده هاي بين سال هاي ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۷ است. پس از انجام محاسبه هاي لازم با استفاده از رگرسيون به پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي مي پردازيم. همين پيش بيني را با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي انجام مي دهيم و پيش بيني هاي صورت گرفته را با واقعيت مقايسه مي کنيم که در پايان اين پژوهش ديده مي شود پيش بيني هاي صورت گرفته با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي عملکرد بهتري نسبت به رگرسون خطي دارند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

واژگان کليدي : شبکه عصبي، ارزش افزوده اقتصادي، نسبت هاي مالي
مقدمه:
با ظهور شركت‌هاي بزرگ و شكل گيري مبحث عظيم جدائي مالكيت از مديريت و ايجاد يك تضاد منافع عظيم بين مالكان و مديران ارزيابي عملكرد شركت‌ها و مديران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالكان دولت و حتي مديران است. همچنين با توجه به جدائي مالكيت از مديريت ايجاد ارزش و افزايش ثروت سامداران از جمله مهمترين اهداف شركتها به شمار مي‌رود. و افزايش ثروت در نتيجه علمكرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراين استفاده كنندگان به دنبا شاخصي هستند تا بتوانند ميزان رسيدن به مهمترين هدف شركت را تعيين كنند. از نظر سهامداران نيز ميزان افزايش ثروت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شركت و چه از طريق سود نقدي حائز اهميت است. اما آنچه كه بيشتر اهميت دارد از ديد سرمايه گذاران است. زيرا اين قشر حاضر نيستند كه در شركت‌هاي با مخاطره بالا سرمايه گذاري كنند و لذا اگر هم چنانچه اين كار را انجام دهند، به ازاي ريسك بيشتر، بازدهي بيشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراين آنها نيز بدنبال شاخصي براي ارزيابي عملكرد شركتها هستند تا بتوانند تصميم به سرمايه گذاري بگيرند.
فصل اول
كليات تحقيق
۱-۱ مقدمه
در اين فصل موضوعاتي از قبيل بيان مساله، اهداف تحقيق، اهميت تحقيق ، فرضيات، سوالات و .. مورد بررسي قرار مي گيرند.
۲-۱ تاريخچه مطالعاتي
تحقيقات داخلي
فدايي در بررسي آثار تورمي ماليات بر ارزش افزوده بر بخشهاي مختلف اقتصادي در ايران (تحليل داده-ستانده) به بررسي ظرفيت بالقوه مالياتي كشور مي پردازد كه بين ظرفيت بالقوه مالياتي و وصوليهاي بالفعل، شكاف قابل توجهي وجود دارد و حاكي از آن است كه با اتخاذ تدابيري در جهت اصلاح نظام مالياتي و رفع مشكلات موجود، مي توان وصولي هاي مالياتي را افزايش داده و اتكا به درآمدهاي نفتي را كاهش داد. بدون از بين بردن مشكلات سيستم مالياتي، اين سيستم قادر به تامين بخش عمده اي از هزينه هاي دولت نخواهد بود. در اين راستا مي توان به مساله ((ماليات بر ارزش افزوده)) به عنوان يكي از روشهاي اخذ ماليات توجه داشت كه در سه دهه اخير نيز مورد توجه و استفاده بيش از ۹۰ كشور جهان قرار گرفته است. اجراي ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در يك شكور، آثار اقتصادي متددي بر جاي خواهد گذاشت كه به طور كلي مي توان اين آثار را به سه دسته تقسيم كرد:۱- آثار قيمتي (تورمي). ۲- آثار توزيعي. ۳- آثار درآمدي.اين تحقيق در جهت بررسي آثار تورمي اجراي ((ماليات بر ارزش افزوده)) بر بخشهاي مخلتف اقتصادي در ايران صورت مي گيرد تا با شناخت دقيق اثار تورمي ((ماليات برارزش افزوده)) بر هر كدام از بخشهاي اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم در كشورمان تدابير لازم در اين زمينه انديشيده شود. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه از ۷۸ بخش اقتصاد، ۳۶ بخش اثرات قيمتي ضعيف، ۱۳ بخش اثرات قيمتي متوسط و ۲۹ بخش اثرات قيمتي شديد دارند (سناريوي اول).با استفاده از ((مدل قيمت)) مشاهده مي كنيم كه:
دامنه تورم ناشي از اعمال ماليات بر ارزش افزوده بر ۷۸ بخش اقتصاد ايران، بين ۰۰۰۳/۰ درصد تا ۴/۳۹ درصد متفاوت است (سناريوي دوم). در اين تحقيق پيشنهاد شده است كه پس از اعمال ماليات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد، بخشهاي اقتصادي با اثرات قيمتي شديد (۲۹ بخش)-سناريوي اول-و بخشهايي كه آثار تورمي آن بزرگتر يا مساوي ۱/۱۰ درصد است (۳۴ بخش)-سناريوي دوم معاف گردند. نهايتا مي توان گفت كه ۳۶ بخش اقتصاد قطعا مي تواند مشمول ماليات بر ارزش افزوده باشد و ۸ بخش نيز مشروط به درآمدهاي مالياتي مورد انتظار حاصل از ۳۶ بخش مشمول مي باشند. ميزان تورم حاصل از اعمال ماليات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد در كل اقتصاد، قبل از معاف كردن بخشها ۵/۱۳ درصد و پس از معاف كردن بخشها ۲/۱ درصد مي باشد (فدايي، ۱۳۷۹، ۲۲)۱٫
موضوع ساختار سرمايه از جمله مسائلى است كه تا كنون تحقيقات و آزمونهاى زيادى بر روى آن انجام شده است،و در حال حاضر نيز تحقيقات نظرى و بررسى هاى تجربى در مورد آن ادامه دارد. مباحث تئوريك در خصوص ساختار سرمايه، در پى رسيدن به حدى از تعادل بين دو منبع اصلى تامين مالى يعنى بدهى و حقوق صاحبان سرمايه است كه بتواند در آن نقطه، ارزش سهام شركت را به حداكثر رسانيده، در مقابل ،هزينه منابع تامين مالى را نيز به حداقل ممكن كاهش دهد. تحقيقات انجام گرفته منجر به مدلى كاربردى به منظور بهينه سازى ساختار سرمايه نگرديده اند. شايد يكى از دلايل اين باشد كه عليرغم وجود مدلهاى متفاوت براى امكان سنجش تاثير ساختاري سرمايه بر ارزش شركت، مدل برترى مشخص نگرديده است. در ميان معيارهاى ارزشكذارى شركت، مدل ارزش افزوده اقتصادى به عنوان مدلى نوين كه با خلق ارزش در واحدهاى انتفاعى ارتباط بيشترى دارد مطرح مى گردد. لذا در اين تحقيق با اين پيش فرض كه EVA يك معيار مناسب در بررسى عملكرد يك بنگاه اقتصادى مى باشد، ارتباط نزديكى با ايجاد ارزش دارد، جهت سنجش اثر ساختار سرمايه بر روى ارزش شركت، ثروت سهامداران مورد توجه قرار مى گيرد. لذا، اين تحقيق درصدد است ارتباط بين ارزش افزودة اقتصادى و ساختار سرمايه را در راستاى پاسخگويى به پرسش اصلى پژوهش مورد آزمون تجربي قرار دهد. فرضيه اي كه مارا در حل مساله تحقيق هدايت مي كند عبار ت است از اينكه بين EVA و نسبت هاي ساختار سرمايه رابطه معني داري وجود دارد ( صوفياني ، ۱۳۸۴، ۱۳)۲٫
ارائه اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزاي آن، همچنين محتواي اطلاعاتي اين متغير حسابداري ، در چند دهه اخير مورد بحث محافل و مجامع مالي و حسابداري بوده است. در تحقيق حاضر، هدف اصلي بررسي محتواي افزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي) در مقابل سود حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات مي باشد.ارائه مدلي جهت پيش بيني بازده سهام براساس متغيرهاي فوق نيز از ديگر اهداف تحقيق حاضر است.
بدين منظور ارتباط بازده سهام و تغييرات داده هاي مربوط به ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده نقدي، سود حسابداري و وجوه نقد حاصل از عمليات ، براي شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ مورد آزمون قرار گرفته است، و در اين مورد از مدلهاي اقتصادسنجي استفاده مي شود و جهت آزمون فرضيات مربوط، از تحليل رگرسيون چندمتغيره براي داده ها، يكبار به شكل مقطعي ‏‎Cross-Sectional‎‏ و بار ديگر بصورت تجمعي‏‎Pooled‎‏ استفاده مي گردد . نرم افزار آماري مورد استفاده در اين تحقيق نيز۱۱‏‎SPSS-‎‏ مي باشد(مشايخي ، ۱۳۸۳، ۳۷)۱٫
صاحبان سرمايه به عنوان مالكان شركت همواره به دنبال ارزيابي عملكرد مديران اين واحدها بعنوان نماينده آنها در بكارگيري منابع سرمايه گذاري شده خود مي باشند و در اين رابطه از معيارهاي مختلفي استفاده مي نمايند. يكي از معيارهاي جديد مطرح شده براي ارزيابي عملكرد ارزش افزوده اقتصادي مي باشد. اين معيار نتايج عملكرد مديريت واحد تجاري را با توجه به منابع در اختيار آنها اندازه گيري مي كند. تحقيق حاضر به منظور تعيين ارتباط بين عملكرد كارا و بهره ورانه مديران و خلق ارزش واقعي براي شركت به بررسي تاثير استفاده كارا از منابع در ايجاد ارزش براي شركت ها مي پردازد. بدين منظور دو فرضيه اصلي در اين تحقيق طراحي شد. فرضيه اصلي اول مبني بر “نسبت هاي فعاليت يا كارايي در يك واحد تجاري با ارزش افزوده اقتصادي خلق شده توسط آن واحد رابطه اي معنادار دارد” بود. فرضيه اصلي دوم نيز عبارت از “نسبت گردش كل دارايي ها در يك واحد تجاري بيشترين همبستگي را با ارزش افزوده اقتصادي خلق شده توسط آن واحد دارد” بود. پس از آزمون فرضيات فرعي تحقيق همبستگي معناداري بين هيچيك از ۴ نسبت فعاليت مورد بررسي (به استثناي همبستگي ضعيف مشاهده شده بين گردش موجودي كالا و EVA كه قابل اغماض بود) و EVA محاسبه شده شركت ها طي دوره بررسي بدست نيامد. در نتيجه اولين فرضيه اصلي اين تحقيق رد شد. همچنين با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون فرضيات فرعي تحقيق بيشترين همبستگي بين EVA و گردش موجودي كالا مشاهده شد كه درنتيجه فرضيه اصلي دوم اين تحقيق نيز رد شد (حراف عموقين ، ۱۳۸۳، ۶۴)۲٫
هدف از انجام اين تحقيق اولويت‌بندي روشهاي پاداش‌دهي در ارتباط با افزايش انگيزه مديران به منظور افزايش ثروت سهام‌داران است تا بدينوسيله صاحبان صنايع بتوانند بهترين روش پاداش‌دهي را انتخاب نمايند و از اين طريق مهمترين هدف سازمان كه ايجاد ارزش افزوده براي مالكان است را محقق نمايند.همچنين هدف ديگر تحقيق حاضر ارائه روش پاداش‌دهي مناسب در جهت كاهش تعارض ميان مديران و مالكان ميباشد.بطوريكه پاداش پرداختي بيشترين همبستگي را با عملكرد مديران نيز داشته باشد ( صارمي ، ۱۳۸۰، ۳۵)۳٫
سرمايه گذاران امروزه بيش از هر زمان ديگر خواهان ارزش سهام هستند. تئوري مالي از مدتها پيش هدف نهايي شركتها را حداكثر كردن ارزش سهام بيان داشت است. اين مساله از زماني كه سهامداران مالك شركت و موسسه شده وسرمايه گذاران منطقي بازده بلند مدت مناسبي از سرمايه گذاري خود طلب نمودند ، بصورت يك امر طبيعي و بديهي در آمد. در گذشته ، اين هدف نهايي اغلب بدرستي فهميده نشده بود و مورد توجه قرار نمي گرفت و به طور سنتي معيارهاي اندازه گيري نظير بازده سرمايه گذاري و سود هر سهم با وجود اينكه از لحاظ تئوري با افزايش سهامدار بدرستي همبستگي ندارند، اما بعنوان مهمترين معيارهاي اندازه گيري عملكرد وحتي پايه و مبنايي براي پاداش دراكثر شركتها مورد استفاده قرار مي گرفت. يكي از متداول ترين معيارهاي مبتني بر ارزش كه در سالهاي اخير به شدت مورد توجه واقع شده است ارزش افزوده اقتصادي ‏‎EVA‎‏ مي باشد. در اين تحقيق توانايي ‏‎EVA‎‏ را در ارائه اطلاعات مناسب درخصوص بازده سهام بررسي و آن را با يكي از معيارهاي قديمي تر ( سود عملياتي ) مقايسه كرديم. با توجه به نتايج حاصل از تجزيه وتحليل آماري اطلاعات جمع آوري شده ، دريافيتم كه از دو معيار فوق الذكر فقط سود عملياتي ‏‎OI‎‏داراي بار اطلاعاتي در زمينه توضيح تغييرات بازده سهام مي باشد و ‏‎EVA‎‏ در اين زمينه داراي بار اطلاعاتي نمي باشد . بهرحال تحقيق حاضر اين ادعا كه ‏‎EVA‎‏ بهترين معيار ارزيابي است را تاييد نمي كند. لازم به ذكر است اگر چه براساس نتايج اين تحقيق معيار تعيين كننده در بازار سهام ايران‏‎OI‎‏ است اما اين مساله به معني ضعف ‏‎EVA‎‏ نيست بلكه ايراد به بازار سهام وارد است زيرا كه بدلايل عدم كارايي وهمچنين توجه بيشتر بازار به معيارهايي كه عملكرد واقعي را نشان نمي دهند باعث شده است كه اين نتايج حاصل شود ( جليلي ، ۱۳۸۰، ۵۱)۱٫
تحقيقات خارجي
استيوارت ( ۱۹۹۱) معتقد است که سود ، سود هر سهم و رشد سود ، معيار هاي گمراه کننده اي از عملکرد شرکت هستند و ارزش افزوده ي اقتصادي بهترين معيار ارزيابي عملکرد است. ارزش افزوده ي اقتصادي همان عاملي است که قيمت سهام را حرکت وا مي دارد. بعد از اين ادعا پژوهش هاي زيادي براي بررسي اين موضوع انجام شد. در پژوهش هاي مزبور رابطه بين ارزش افزوده ي اقتصادي با ارزش افزوده بازار بررسي و رابطه آن با معيارهاي سنتي ارزيابي عملکرد مقايسه شد.
نتيجه برخي از اين پژوهش ها يومار و همکاران۱ ، ۱۹۹۶؛ ابرايان۲ ، ۱۹۹۶ ؛ ميلونوويچ۳ و تسويي ، ۱۹۹۶ نشان دادند که رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار بيشتر از رابطه اي است که معيار هاي سنتي ارزيابي عملکرد با ارزش افزوده بازار دارند.
در پژوهش هاي ديگري که توسط لهن۴ و ماخيجا ،۱۹۹۶، چن۵ و داد ،۲۰۰۱ و ورثينگتون و وست ،۲۰۰۴ رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و بازده سهام بررسي و با رابطه معيارهاي سنتي ارزيابي عملکرد و بازده سهام مقايسه شد که نتيجه بيشتر پژهش هاي مزبور نشان دادند که هنوز سود حسابداري داراي بيشترين ارتباط با بازده سهام است. بنابراين در بيشتر پژوهش هاي تجربي تا کنون انجام شده است ، تاکيد بر بازده سهام بود.
۳-۱ بيان مساله
با ظهور شركت‌هاي بزرگ و شكل گيري مبحث عظيم جدائي مالكيت از مديريت و ايجاد يك تضاد منافع عظيم بين مالكان و مديران ارزيابي عملكرد شركت‌ها و مديران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالكان دولت و حتي مديران است. همچنين با توجه به جدائي مالكيت از مديريت ايجاد ارزش و افزايش ثروت سامداران از جمله مهمترين اهداف شركتها به شمار مي‌رود. و افزايش ثروت در نتيجه علمكرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراين استفاده كنندگان به دنبا شاخصي هستند تا بتوانند ميزان رسيدن به مهمترين هدف شركت را تعيين كنند. از نظر سهامداران نيز ميزان افزايش ثروت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شركت و چه از طريق سود نقدي حائز اهميت است. اما آنچه كه بيشتر اهميت دارد از ديد سرمايه گذاران است. زيرا اين قشر حاضر نيستند كه در شركت‌هاي با مخاطره بالا سرمايه گذاري كنند و لذا اگر هم چنانچه اين كار را انجام دهند، به ازاي ريسك بيشتر، بازدهي بيشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراين آنها نيز بدنبال شاخصي براي ارزيابي عملكرد شركتها هستند تا بتوانند تصميم به سرمايه گذاري بگيرند.
در گذشته يكي از معيارهاي كه در اين راستا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نرخ بازده دارائي‌ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام يعني نظام دوپونت است كه از دهه ۱۹۸۰ به بعد مورد استفاده قرار گرفته است.
روش ديگري كه در دهه ۱۹۹۰ مورد استفاده قرر گرفت ارزش افزوده اقتصادي ناميده مي‌شود. كه اولين بار توسط يك گروه مشاوره مديريت با نام Stern stewart co مطرح شده است. اين روش به طور خلاصه بر ايجاد يا از بين رفتن سرمايه (ارزش شركت) تأكيد دارد به بيان ديگر اين روش ميزان بازده سرمايه را پس از وضع هزينه‌هاي تأمين مالي از طريق بدهي و حقوق صاحبان سرمايه را نشان مي‌دهد.
با توجه بررسي‌هاي انجام شده و نتايج حاصله و نيز ايرادات وارده بر سود خالص مانند هموارسازي، اثر برآوردها، اختلاف سلايق و در نظر نگرفتن هزينه تامين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام (هزينه فرصت سرمايه گذاران) در محاسبه سود و. .. معيار نرخ بازده دارايي‌ها مورد ترديد است و لذا چون در معيار ارزش افزوده اقتصادي ايرادات مربوطه حذف شده است همچنين چون در محاسبه eva هزينه كل منابع تامين مالي شركتها كه شامل (هزينه فرصت سرمايه گذاران است) در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين ارزش افزوده اقتصادي معيار مناسبتري براي ارزيابي عملكرد شركت‌ها است.
استفاده از روشها يا تكنيكهايي براي دستيابي به وضعيت آينده همواره دغدغه اصلي دانشمندان علوم مختلف بوده است. در اين راه به طور طبيعي روشهايي قابليت ماندگاري و كاربردي مناسب دارند كه داراي كمترين خطاي ممكن در پيش بيني باشد. بر اين مبنا در سالهاي بسيار روشهاي رياضي اعم از ميانگين (ساده، مترادف، دوبل) و رگرسيون و مانند اينها تنها الگويي بودند كه قاطعانه مورد تأئيد و استفاده قرار مي‌گرفت – اما در مواقع گوناگون داراي اشكالاتي بودند(زماني كه نتوان بين داده‌ها و متغيرهاي وابسته و مستقل رابطه رياضي ايجاد كرد با ايجاد روشهاي هوش مصنوعي مانند شبكه عصبي بويژه در مواقعي كه رابطه رياضي مناسبي بين داده‌ها و متغيراي مستقل و وابسته قابل شكل دهي نبود اميدهاي بسياري بوجود آمد اين اميدها تا جايي ادامه يافت كه حتي آنها را جايگزين روشهاي رياضي نيز دانستند.
مساله اساسي تحقيق اين است که آيا مي توان با استفاده از داده هاي حال حاضر به پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي و دارايي هاي مالي در آينده بپردازيم؟
۴-۱ سوالات تحقيق
آيا شبكه هاي عصبي توانايي پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي شركتهاي مورد مطالعه را دارد؟
آيا مي توان با استفاده از شبکه عصبي و نسبتهاي مالي به پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي و دارايي هاي مالي در آينده بپردازيم؟
ايا پيشبيني ارزش افزوده اقتصادي شركتها از طريق شبکه عصبي نسبت به رگرسيون خطي برتري دارد؟
۵-۱ فرضيه هاي پژوهش
* ترکيب شبکه عصبي مصنوعي و نسبت هاي مالي قابليت پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي را دارند.
* مدل ارائه شده در اين پژوهش عملکرد بهتري در پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي نسبت به رگرسون خطي دارد.
۶-۱ اهداف تحقيق
هدف ابتدايي اين پژوهش پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي اوراق بهادار است که مي توان از آن براي سرمايه گذاري استفاده نمود.
پيش بيني بازده دارايي هاي در طول زمان براي کسب منفعت و سود بيشتر هميشه مورد توجه بوده است اما در اين پژوهش ارزش افزوده اقتصادي به عنوان گامي بلند تر براي رسيدن به سرمايه گذاري بهتر دست يابيم و در حسابداري مالي اين امر براي سهام داران را مي توان ارائه کرد . در پزوهش هايي که تا به حال انجام شده است روش هاي بسياري براي پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي ارائه شده است اما تا کنون به يک روش يگانه که بهترين روش براي پيش بيني ارزش افزوده اقتصادي يافت نشده است به همين دليل در اين پژوهش به دنبال يافت روشي براي پيش بيني بهتر ارزش افزوده اقتصادي شرکت ها ها هستيم.
از اهداف ديگر اين پژوهش مي توان به بهبود پيش بيني هاي ارزش افزوده اقتصادي و جستجو براي يافتن روش هاي بهتر با کارايي بيشتر و سرعت عمل بيشتر اشاره کرد.

۷-۱ حدود مطالعاتي
۱-۷-۱ قلمرو موضوعي
محور اصل اين تحقيق پيش بيني EVA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي مي‌باشد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري طرح و بررسي شده است.
۲-۷-۱ قلمرو زماني
دوره ۶ ساله از ابتداي سال ۱۳۸۲ تا انتهاي سال مالي ۱۳۸۷٫
۳-۷-۱ قلمرو مكاني
محدوده شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۸-۱ تعريف واژگان کليدي و اصطلاحات
* ارزش افزوده ۶
در يك مفهوم كلي به معناي افزايش در ارزش متعارف يك واحد اقتصادي با كذشت زمان است، به عبارت ديگر قدرت سود آوري داراييهاي موجود را بيان مي كند.
* ارزش افزوده اقتصادي ۷
اين ارزش به عنوان معياري كه با هدف سازمان در ارتباط با افزايش ثروت سهامداران همبستگي دارد استفاده مي شود و تأثير سياستهاي مديريت روي ارزش سهام را اندازه گيري مي كند و برابر با سودهاي عملياتي منهاي هزينه سرمايه هائي است كه براي ايجاد آن به كار گرفته شده است و در اين تحقيق از فرمول: سرمايه به كار رفته × (نرخ ميانگين موزون هزينه سرمايه- نرخ بازده كل داراييها) محاسبه مي شود.
* سود هر سهم ۸
از طريق گزارشات مالي شركت تعيين مي شود و برابر است با سود ويژه شركت پس از كسر ماليات تقسيم بر تعداد سهام عادي آن شركت در پايان سال.
*سرمايه به كار رفته۹
سرمايه به كار رفته عبارتست از جمع كل منابع مالي مورد استفاده براي تأمين داراييها كه شامل جمع كل بدهيها و حقوق صاحبان سهام است؛ به عبارت ساده تر سرمايه به كار رفته عبارتست از جمع كل داراييها.
* نرخ بازده كل سرمايه (r)
اين نرخ از تقسيم سود خالص عملياتي پس از مالياتي بر كل سرمايه به كار رفته به دست مي آيد.
* نرخ هزينه سرمايه (c)
حداقل بازدهي است كه شركت بايد از سرمايه گذاريهاي خود به دست آورد تا قيمت بازار سهام تغيير نكند.
* قيمت سهام (P)
عبارتست از مبلغي كه سرمايه گذار در يك بازار رسمي عرضه سهام براي هر سهم يك شركت حاضر است بپردازد كه اين قيمت تابع عوامل متعددي مانند ميزان عرضه و تقاضاي آن سهم مي باشد؛ بنابراين در اين تحقيق منظور از قيمت سهام قيمت بازار سهام است كه توسط بازار بورس تعيين مي گردد و نه قيمت اسمي آن. در اين تحقيق همانطور كه در فصول بعدي به اجمال به آن اشاره خواهد شد از متوسط قيمت سهام در اول و آخر دوره استفاده مي گردد.
* پاسخگويي نسبت به سرمايه
عبارتست از حسابدهي يا استدلال منطقي يك مدير يا فردي كه وظيفه استفاده از سرمايه يك سرمايه گذار را براي نيل سرمايه گذار به هدف مورد نظرش به عهده دارد، در زمينه روشي كه براي رسيدن به هدف سرمايه گذار در پيش گرفته است (عمدتآً هدف سرمايه گذار رسيدن به سود و ثروت بيشتر است).
*شبکه عصبي مصنوعي
شبکههاي عصبي يکي از پوياترين حوزههاي تحقيق در دوران معاصر است که افراد متعددي از رشتههاي گوناگون علمي را به خود جلب کرده است. زيست شناسان، شبکههاي عصبي بيولوژيکي را طي ساليان متمادي مطالعه کردهاند، که مغز انسان نمونهاي از اين شبکههاست. دست يابي به روش کار مغز، تلاش بي وقفهاي بوده است که بيش از ۲۰۰۰ سال پيش توسط ارسطو و هراکليتوس آغاز شد و با تحقيقات دانشمندان ديگري چون رامني کاجال، کلگي و هب ادامه داشته است.

فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه
مدل هاي ارزش گذاري درآمدپسماند، موضوع پژوهش بسياري از پژوهشگران بوده است که به گونه اي گسترده در مديريت سرمايه ، به کار گرفته مي شوند . درآمد پسماند برابر با سودخالص شرکت، منهاي هزينه فرصت سرمايه به کار رفته براي توليد سود است. از آنجا که هزينه حقوق صاحبان سهام در صورت سود وزيان درج نمي شود، ممکن است سود خاص شرکت، عددي مثبت باشد ولي سود بالا، براي پوشش هزينه فرصت حقوق صاحبان سهام، کافي نباشد. در اين صورت در حقيقت سهام داران از سرمايه گذاري در شرکت، زيان ديده اند. در آمد پسماند با در نظر گرفتن هزينه حقوق صاحبان سهام، اين مشکل را بر طرف کرده است .
يکي از نويسندگان و محققين مديريت مالي در سال ۱۹۶۴ ميلادي اظهار داشت (معلومات اندکي درباره چگونگي اتخاذتصميمات بسيار با اهميت اما غير مکرر مالي در اختيار دست اندرکاران مالي قرار دارد) . مديران درباره ارزش داراييها اطلاعاتي چنداني در اختيار ندارند.اينکه براساس چه فرآيندي يک پروژه سرمايه گذاري توسط يک واحد انتفاعي قبول و توسط واحد ديگر رد مي شود؟
بنابراين مديران به عنوان استفاده کننده ، به اطلاعات حسابداري و اطلاعات تکميلي نيازمند اند از سوي ديگر هر واحد تجاري به منظور تداوم فعاليت تصميم گيري در جهت اتخاذ رويه هاي وخط مشي مطلوب نياز به ارزيابي عملکرد و بررسي ضعف ها و کاستي ها ي ناشي از اقدامات گذشته را دارد در اين راستا مديريت استراتژيک نياز به برنامه ريزي مناسب و بهينه دارد.
يکي از سطوح مورد توجه مديران در تصيم گيريها ي خود براي خلق ارزش ، صرفه اقتصادي است که در واقع ارتباط تنگاتنگي با خلق ارزش دارد. صرفه اقتصادي ، استفاده کارا وموثر از منابع با توجه به سودآوري در بلند مدت مي باشد . معيار هاي مختلفي براي ارزيابي داراييها وجود دارد که به شرح ذيل مي باشد:
نرخ بازدهي سرمايه ،نرخ بازدهي حقوق صاحبان سهام، حاشيه سود خالص و بسياري معيارهاي ديگر براي اين ارزيابي وجود دارد.
۲-۲ بخش اول: ادبيات پژوهش
۱-۲-۲ بررسي مفاهيم مربوط به سود
سود اساسا يک مفهوم حسابداري است که بخش اعظم تلاش حسابداران در جهت اندازه گيري آن معطوف مي گردد.
از ديدگاه حسابداري سود و زيان خالص عبارت است از تغيير در حقوق صاحبان سهام يعني تغيير در خالص داراييهاي يک واحد تجاري طي يک دوره مالي که از فعاليتهاي انتفاعي و مستمر واحد تجاري و عممليات فرعي ، رويدادهاي تصادفي و ساير عمليات،رويدادها و شرايط موثر بر واحد تجاري است که طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شود.
هدف سرمايه گذاران حداکثر بودن سود است که در واقع همان حداکثر ثروت است
۲-۲-۲ بررسي سود نقدي
جريان نقدي وجوه يكي از عوامل بسيار مهم در ارزيابي عملكرد شركتها است. سرمايه گذاران براي ارزيابي سهام شركت هاي مختلف ، علاقه مند به داشتن ميزان سود نقدي دريافتي از شركتها مي باشند زيرا اين عامل در ميزان بازده سرمايه گذاري ( بازده سهام ) موثر است . بررسي رابطه بين وجوه نقد حاصل از عمليات با بازده سهام از آن نظر حائز اهميت است كه (۱) سود نقدي توزيع شده بين سهامداران يكي از اجزاي تشكيل دهنده بازده سهام است و (۲) توزيع سود نقدي به قدرت نقدينگي واحد تجاري وابسته است و يكي از عوامل اصلي تغييرات وجه نقد در طي يك دوره مالي ، فعاليتهاي عملياتي است. در حقيقت مي توان مدل مفهومي زير را استنباط نمود :
افزايش بازده سهام
ايجاد ارزش افزوده
تداوم فعاليت بالابردن
توان پرداخت بدهيها و انجام به موقع تعهدات
به عقيده هندريكس در درازمدت معادله حسابداري موجب مي شود سود تعهدي با سود نقدي يكسان شود اما در كوتاه مدت انحرافات بين تعهدات و جريانات نقدي ممكن است كاملاً عمد گردد . آنها ممكن است تفاوت فاحشي بين تداوم فعاليت و يا ورشكستگي ايجاد نمايند . به عبارت ديگر اگرچه حسابداري تعهدي با تطابق هزينه ها با درآمدها در تجزيه و تحليل سودآوري بلندمدت با اهميت مي باشد با اين وجود گزارشگري جريان نقد براي مؤسسه ضروري است (يوسف نژاد، ۱۳۸۵،۶۵)۱٫
شيماهو در سال ۲۰۰۴ ميلادي بيان كرد كه : ” با توجه به اينكه مديران مي توانند تعهدات جاري را به وسيله شناسايي افزايش درآمد ( فروش نسيه ) يا به تاخير انداختن شناسايي هزينه دستكاري كنند جريانهاي نقدي نسبت به سود معيار بهتري از عملكرد شركت است … ” . تئوري حسابداري به سود عنوان معياري براي ارزيابي عملكرد نگاه مي كند . در طي يك دوره معين اطلاعات جريانهاي نقدي مي تواند جزئيات بيشتري ارائه نمايد و در نتيجه ارزيابي معني داري از عملكرد ارائه دهد اما اگر به جريانهاي نقدي به عنوان نشانگر عملكرد نگاه شود ، گمراه كننده خواهد بود . اگرچه براي محاسبه سود و خالص جريانهاي نقدي از وقايع و اطلاعات مشابهي استفاده مي شود اما آنها نمي توانند جايگزين يكديگر شوند (يوسف نژاد، ۱۳۸۵،۶۶)۲٫
۳-۲-۲ مفهوم سود در حسابداري
امروزه در اکثر کشورهاي پيشرفته ، قسمت عمده درآمد ملي را ماليات تشکيل مي دهد. بر اين مبنا که مکانيسم مالياتي که در کشورهاي توسعه يافته طراحي و اجرا مي شود به قدري کامل و جامع است که اسخاص حقيقي و حقوقي در ان کشورها خود را ملزم و متعهد به پرداخت ماليات مي دانند که علت اين امر در اين مقوله نمي گنجد. بسياري از واحد هاي تجاري موظف به محاسبه درآمد مشمول ماليات و پرداخت ماليات بردرآمد مي باشند. مبالغ درآمدهاي فروش و ساير درآمدها و کليه هزينه هايي که براي تحصيل درآمد مشمول ماليات به کار مي رود ، گر چه شبيه مبالغي است که براي اندازه گيري سود در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد ، اما عيناَ مساوي آن ارقام نمي باشند. اين اختلاف حائز اهميت است و نمي توان براي حل مساله اندازه گيري سود حسابداري ، به قوانين مالياتي ناظر بر محاسبه درآمد مشمول ماليات تکيه کرد.
۴-۲-۲ مفهوم سود هر سهم
مفهوم سود هر سهم يکي از مفاهيمي است که سرمايه گذاران و تصميم گيران مالي ازآن براي تجزيه و تحليل اطلاعات مالي و عملکرد مالي يک شرکت استفاده مي کنند . اين مفهوم بيانگر سود متعلق به هر سهم است که ناشي از فعاليت هاي اقتصادي يک بنگاه اقتصادي در طي يک دوره زماني معيني است مي باشد.مفهوم EPS شرکتها ، ابتدا با در نظر گفتن ميزان افزايش سرمايه طي دوره ( در صورت افزايش سرمايه در طي دوره ) مقدار سهام در پايان سال مورد تعديل قرار مي گيرد.
۳-۲ بررسي مفاهيم مربوط به ارزش افزوده اقتصادي
ارزش افزوده ثروت ايجاد شده توسط بنگاه هاي تجاري را اندازه گيري مي کند، ارزش افزوده شامل ثروت ايجاد شده توسط عرضه کنندگان به بنگاه ها نمي شود وبه همين دليل آن را متفاوت از درآمد فروش مي دانند. کلي ترين روشي که براي تعريف و محاسبه ارزش افزوده مي توان بيان کرد اين است که ارزش افزوده برابر مابه التفاوت درآمد حاصل از فروش کالا يا خدمات و هزينه اي است که بابت خريد مواد اوليه و خدمات دريافتي پرداخت شده است.
به طور خلاصه ارزش افروده ، ستاده بنگاه ها را به جاي بازده ناخالص آنها اندازه گيري مي کند. از آنجا که ارزش افزوده ثروتي را مي سنجد که حاصل کار وتلاش گروهي از کساني است که در بنگاه شاغل هستند لذا بايد در پرداخت حقوق کساني که در ايجادش سهيم بوده اند از آن استفاده شود. قسمتي از ثروت يا ارزش ايجاد شده درقالب حقوق و دستمزد ، بيمه يا بازنشستگي ، بهره وام ها و سود سهام توزيع مي شود وقسمت باقي مانده به عنوان ذخاير يا براي سرمايه گذاري مجدد در همان بنگاه و استهلاک انباشته منظور مي گردد.
ذکر اين نکته لازم است که ارزش افزوده ايجاد شدهتوسط يک واحد تجاري برابر مابه التفاوت آنچه را که مشتري مي پردازد با آنچه را که سازنده يا فروشنده بايد بابت مواد خام و ساير عوامل واسطه اي فرايند توليد به پردازد مي باشد به عبارت ديگر ارزش افزوده فقط تلاشي را که در يک فعاليت صورت مي گيرد اندازه گيري نمي کند بلکه ميزان رضايت مشتري را نيز در قالب مقدار پولي که حاظر است به پردازد مورد سنجش قرار مي دهد .


پاسخ دهید