۳-۶-۲ بررسي بيان به کمک تکنيک SDS-page…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52
3-6-2-1 محتويات كيت. SDS-page ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
3-6-2-2روش انجام SDS_page………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
فصل چهارم: نتايج
۴-۱نتايج حاصل از اناليز بيوانفورماتيکي پروتئين ناحيه V پروتئين ALCAM……………………………………………………………………………………… 58

۴-۱-۱ نتايج حاصل از بهينه سازي توالي يا Optimization…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
4-2 سنتز شيميايي DNA ناحيه V………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
4-3 کلونينگ پلاسميد- AMP+pBSKحاوي DNA ناحيه VپروتئينALCAM…………………………………………………………………………… 65
4-4 ساب کلونينگ ژن ناحيه V پروتئين ALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
4-5 بيان پروتئين ناحيه V پروتئين ALCAMو تائيد ان به کمک تکنيک SDS-page………………………………………………… 69
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۱-۱٫ نماي شماتيک از ساختار پروتئينALCAM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
2-1 رنگ اميزي ايمنوهيستوشيمياييALCAM در بافت توموري…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
شکل ۱-۳٫ اناتومي کولون و رکتوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
شکل۱-۴ مرحله صفر سرطان کولورکتال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل۱-۵ مرحله? از پيشرفت سرطان کولورکتال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
شکل۱-۶ مرحله?? از پيشرفت سرطان کولورکتال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
شکل ۱-۷ مرحلهA]]] از پيشرفت سرطان کولورکتال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
شکل۱-۸٫ مرحله. B. ???از گسترش سرطان کولورکتال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
شکل ۱-۹ مکانسيم ناپايداري ميکروستلايت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
شکل ۱-۱۰ تفاوت هاي پاتولوژي بين تومورهايي که ناپايداري کروموزومي و ميکروستلايت…………………………………………………. ۱۹
شکل۳- ۱انکوباتور ساخت شرکت پارس طب نوين ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
شکل ۳-۲٫شيکر انکوباتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
شکل ۳-۳٫ تانک الکتروفوز افقي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
شکل ۳-۴٫ تانک الکتروفورز (SDS-Page)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
شکل ۳-۵…. تانک الکتروفورز و دستگاه مولد ولتاژ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
شکل۳-۶٫ سانتريفيوژ اپندورف المان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
شکل ۳-۷… بن ماري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
شکل ۳-۸… انکوباتور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
شکل ۳-۹ دستگاه تصويرساز ژل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
شکل ۳-۱۰ سانتريفوژ يخچال دار. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
شکل ۳-۱۱ کيت استخراج پلاسميد فرمنتاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
شکل۳-۱۲ کيت استخراج DNAاز ژل فرمنتاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
شکل ۴-۱ شاخص سازگاري کدون. سمت راست: قبل از بهينه سازي، سمت چپ: بعد از بهينه سازي…………. ۶۰
شکل۴-۲ … ميزان فراواني کدون هاي بهينه. سمت چپ: قبل از بهينه سازي، سمت راست: بعد از بهينه سازي ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
شکل ۴-۳ . . شاخص محتواي G-C. سمت راست: قبل از بهينه سازي، سمت چپ: بعد از بهينه سازي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
شکل ۴-۴٫ ترادف احيه ژني مورد نظر پس از بهينه سازي کدون هاي مربوطه جهت بيان در ميزبان E.coli.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
شکل ۴-۵٫ مقايسه نوکلئوتيد بصورت نظير به نظير در توالي هاي اوليه و بهينه سازي……………………………………………………………………. ۶۳
شکل ۴-۶٫ تائيد اندازه ژن سنتز شده به کمک هضم انزيمي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
شکل ۴-۷٫ نقشه ي ژني پلاسميد حاوي DNAناحيهV……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
شکل۴-۸تاييد حضور پلاسميد حاوي ناحيهVپروتئينALCAM. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
شکل ۴-۹٫ هضم دوگانه انزيمي پلاسميد تکثير يافته pBSK………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
شکل ۴-۱۰٫ نقشه ژني پلاسميد pet-28a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
شکل ۴-۱۱باکتري هاي BL21(DE3)ترانسفورم شده با pet-28a حاوي ژن ناحيه ………………………………………………………………….. ۶۹
شکل ۴-۱۲٫ تائيد حضور پلاسميد pet-28aحاوي ژن ناحيه Vدر باکتري ترانسفورم شده BL21(DE3)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
شکل ۴-۱۳نتيجه حاصل از هضم انزيمي دو گانه پلاسميد pet-28aحاوي ژن ناحيه…………………………………………………………………………….. ۷۰
شکل۴-۱۴ بررسي بيان پروتيئن ناحيه.ؤ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱ ميزان بروز و مرگ ومير سرطان کولورکتال در ايران و کشور هاي همسايه ايران در هر صد هزار نفر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
چکيده
مقدمه :
يک گليکوپروتئين گذرنده از غشا از خانواده ايمنوگلوبولين ها ALCAM مولکول چسبنده لکوسيت فعال شده مي باشد.اين پروتئين در گسترش تومورزايي سرطان کولورکتال نقش داشته و به عنوان مارکر سلول هاي بنيادي سرطان عمل مي کند.بيان اين پروتئين به طور قابل توجهي در سرطان کولورکتال نسبت به بافت نرمال افزايش پيدا مي کند
سرطان کولورکتال با ۲/۱ مورد جديد در سال که منجر به مرگ ۶۰۰ هزار نفر در سال مي شود نزديک به ? از رايج ترين نوع تومورها را تشکيل مي دهند. که از اين نظر دومين نوع شايع از سرطان هاي بدخيم در سرتاسر جهان مي باشد.از طرفي با توجه به متاستاز ان به نواحي مختلف بدن همچون کبد و ريه در مراحل پيشرفته بيماري ،تنها در صورتي که در مراحل اوليه تشخيص داده شود قابل درمان مي باشد. در اين تحقيق ما ناحيه Vپروتئين ALCAM را که به عنوان مهمترين بخش در تعاملات پروتئين نقش دارد جهت سنتز انتخاب نموديم. پروتئين ALCAM نيز به عنوان مارکر سلول هاي سرطان کولورکتال ، با توجه به بيان ان در مراحل مختلف از پيشرفت بيماري در سطح سلول هاي سرطان کولورکتال مي تواند به عنوان يک هدف مناسب جهت استفاده از ان در کارهاي درماني مثل ساخت واکسن و يا تهيه کيت تشخيصي براي سرطان کولورکتال مورد استفاده قرار گيرد.
روش کار :
در اين تحقيق ابتدا توالي مورد نظر را با استفاده از بانک هاي اطلاعات ژني استخراج و سپس به وسيله اناليز
بيو انفورماتيکي توالي مورد نظر جهت بهترين بيان در ميزبان مناسب بهينه سازي شد. توالي مورد نظر به روش شيميايي سنتز و سپس قطعه سنتز شده را در ميزبان مناسب با استفاده از فرايند کلونينگ و از طريق وکتور بياني مناسب انتقال داده شده و تکثير پيدا کرد.در برسي استفاده از القاگر مناسب بيان ژن ناحيه سنتز شده در ميزبان بررسي شد. SDS-pageاستفاده از تکنيک نوترکيب القا و پروتئين مورد نظر با
بحث و نتيجه گيري :
اين قطعه ژني توانايي کلون شدن در ميزبان پروکاريوتي را دارا بوده و باکتري قادر است به کمک القاگر مناسب به ميزان فراواني پروتئين ناحيه V را توليد کند. از اين جهت مي توان از اين پروتئين نوترکيب براي تهيه کيت تشخيصي سرطان کولورکتال به واسطه تکنيک الايزا استفاده برد. همچنين مي توان با تزريق اين پروتئين نوترکيب به عنوان واکسن، سيستم ايمني فرد را جهت پيش گيري از ابتلا به سرطان تقويت کرد.
واژه هاي کليدي: سرطان کولورکتال، ژن ناحيهV، اناليز بيوانفورماتيکي ،کلونينگ

فصل اول : مقدمه
۱-۱ پروتئين ALCAM(CD166)
يک گليکوپروتئين گذرنده از غشا از خانواده(ALCAM )مولکول چسبنده لکوسيت فعال شده
ايمنوگلوبولين۱ هاست که داراي يک دومين خارج سلولي با ۵۰۰ امينو اسيد ، يک دومين گذرنده از غشا به طول ۲۲ امينو اسيد و هم چنين يک دومين کوتاه سيتوپلاسمي به طول ۳۴ امينو اسيد مي باشد.(اولريچ وايدله و همکاران۲،۲۰۱۰؛ مايکل بوون و همکاران۳ ،۲۰۱۰ ؛توماس برورنر و )و از ۱۶۳q13.1q13.2همکاران۴،۲۰۱۲) ژن انساني اين پروتئين بروي کروزوم ۳ قرار دارد(
۲۰۰ تشکيل شده است همچنين وزن موکلولي ان ۱۰۵ کيلو Kb اگزون۵ و اندازه ايي بيش از
دالتون مي باشد(اولريچ وايدله و همکاران ،۲۰۱۰) اين پروتئين شامل پنج دومين خارج سلولي مي باشد .(سالمون اوفوري و جودي کينگ۶،۲۰۰۸C27و سه نوع V8 ايمنو گلوبولين دو نوع
مابکل بوون واروفوو۹،۱۹۹۹)
گيادو اسوارت۱۰،۲۰۰۲))ALCAM شکل۱- ۱ نماي شماتيک از ساختار پروتئين
اين پروتئين در تعامل سلول- سلول از نوع هموفيليک و هتروفيليک نقش دارد.در نوع هموفيليک واکنش مي دهد.(اولريچ CD6) و در تعامل هتروفيليک با ALCAM-ALCAM با خودش (
وايدله و همکاران،۲۰۱۰؛ اريک اندرسون و همکاران۱۱،۲۰۱۱؛کاترينا فانالي و همکاران۱۲ ،۲۰۱۴) اين پروتئين هم چنين در مهاجرت سلولي نقش ايفا مي کند.(جودي کينگک و همکاران ۱۳،۲۰۰۴ )
به طول۱۱۰ امينواسيدV2 به طول ۹۳ امينو اسيد و هم چنين V1شامل دو قسمت V ناحيه
مي باشد هم چنين يک ناحيه کوچک به طول ۴ امينو اسيد اين دو ناحيه را به هم متصل مي کند..
را براي هر دونوع تعامل هموفيليک و Vمطالعات تهيه نقشه عملکردي دومين ها حضور دومين
هتروفيليک ضروري دانست.(مايکل بوون و همکاران۱۴،۱۹۹۶)
چندين روش مبتني بر روش هاي ژنوميک۱۵ و پروتئوميکس۱۶ اين پروتئين را به عنوان يک هدف مرتبط با سرطان معرفي کرده اند.اين پروتئين هم چنين توسط چندين گروه به عنوان انتي ژن سطحي سلول هاي بنيادي سرطان کولورکتال شناسايي شده است.(اولريچ وايدله وهمکاران ،۲۰۱۰ ) انتي ژن ها مارکر هاي سطح سلولي اند و مي توانند براي شناسايي گروه هاي سلولي که تشکيل دهنده يک ارگان هستند مورد استفاده قرار گيرند.اين مارکرها را مي توان جهت پيش بيني پاسخ به درمان ،مرتب سازي سلول هاي بنيادي سرطان، درمان سرطان و مرتب سازي رده هاي سلولي مورد استفاده قرار داد.(الوين ليو و همکاران۱۷، ۲۰۰۴)
اين پروتئين نقش مهمي در تهاجم و پيشرفت تومو در سرطان کولورکتال دارد(جيايي وانگ و همکاران۱۸،۲۰۱۱)
در بافت توموري انسان(مرته تونه ويجر و همکاران۱۹،۲۰۱۰)ALCAM شکل۱- ۲ رنگ اميزي ايمنوهيستوشيميايي
درطول شکل گيري ضايعات توده ، سلول هاي سرطاني بايد به يکديگر متصل شوند بنابراين از مولکول هاي چسبنده براي اينکه با هم بمانند استفاده مي کنند.تومور مي تواند از طريق افزايش حجم خود به ساختارهاي مجاور به طور مستقيم هجوم برده و يا اينکه مي توانند سايت هاي دور متاستاز شوند.متاستاز هنگامي رخ مي دهد سلول ها از تومور اوليه جدا شده و محيط خودشان را ترک کرده ، به رگ هاي خوني يا لمفاتيک حمله کرده و به مکان هاي دور مهاجرت کنند.با توجه در چسبندگي سلول ها مي توان نقش مهمي را براي اين پروتئين در ايجاد ALCAM به اهميت
متاستاز در سرطان کولورکتال قائل بود(سالمون اوفوري و جودي کينگ۲۰،۲۰۰۸)
۱-۲سرطان
امروزه سرطان۲۱ يكي از مشكلات و معضلات مهم و اساسي بهداشت و درمان در سراسر دنيا به شمار مي رود و در كشور ما نيز اهميت اين بيماري رو به افزايش مي باشد؛ به طوري كه اين بيماري سومين عامل ميرايي و دومين گروه بزرگ از بيماري هاي مزمن غير قابل انتقال را در ايران به خود اختصاص داده است.(علي حسين زاده و همکار۱۳۹۱)
سرطان ها گروهي از بيماري ها هستند كه به صورت رشد بي رويه و خارج از كنترل تعدادي از سلول ها ايجاد مي شوند و حدود ۲۰۰ نوع مختلف دارند. از نظر باليني، سرطان به گروه بزرگي از بيماري ها اطلاق مي شود كه از نظر سن شروع، سرعت رشد، وضعيت تمايز، قابليت شناسايي با اقدامات تشخيصي، راه هاي گسترش، قابليت متاستاز۲۲، پاسخ به درمان و پيش آگهي با يكديگر متفاوت هستند.
۱-۳سرطان کولورکتال۲۳(روده بزرگ)
كولون۲۴ و ركتوم۲۵، قسمت هايي از دستگاه گوارش بوده و لوله عضلاني طويلي بنام روده بزرگ را تشكيل مي دهند. ۱۵۰-۱۲۰سانتي متر ابتداي روده بزرگ، كولون و ۱۵ سانتي متر انتهايي روده بزرگ ركتوم نام دارد..
(www.medicinenet.com) شکل۱-۳ اناتومي کولون و رکتوم
به سرطان ناحيه كولون سرطان کولون و به سرطان راست روده ( قسمت انتهايي روده بزرگ كه به مقعد ختم مي شود) سرطان رکتال۲۶ گفته مي شود. به سرطان هر يک از اين اعضا، سرطان كولوركتال نيز گفته مي شود. (:فريبا كاظمي اسکنداني۱۳۸۸).سرطان کولورکتال يکي ازشايع ترين سرطان هاي بدخيم در سرتاسر جهان بوده که ميزان ابتلابه ان حدود ۶/۰ مي باشد.(مايکل تاچزي۲۷و همکاران۲۰۱۲)اين سرطان در جوامع غربي شيوع بيشتري دارد و به طور کلي در اروپا ،امريکا و ژاپن ميزان شيوع ان در مقايسه با اسيا و افريقا بيشتر مي باشد.(نايجل هال۲۸۲۰۱۱)با توجه به اطلاعاتي که از پروژه گلوبوکان۲۹ به دست امده است سرطان کولورکتال با ۲/۱ ميليون مورد جديد در هر سال نزديک به ? از رايج ترين نوع تومورها را تشکيل مي دهند که منجر به مرگ ۶۰۰ هزار نفر در سال مي گردد.(فرلاي۳۰ و همکاران ۲۰۱۰) تنها در امريکا ساليانه ۱۵۰۰۰۰۰ مورد جديد مبتلا به اين سرطان شناسايي مي شوند.(تروور جي لوين و همکاران۳۱۲۰۱۰)سرطان کولورکتال هم چنين به عنوان شايع ترين بدخيمي در انگلستان مي باشد که ساليانه۳۵۰۰۰ نفر را تحت تاثير قرار مي دهد.(تام جي ار۳۲۲۰۰۴)
بر اساس آخرين آمار ثبت سرطان کشور در ايران سرطان روده بزرگ و راست روده (سرطان کولورکتال) رتبه سوم در ميان سرطان هاي زنان و رتبه پنجم در ميان سرطان هاي مردان را به خود اختصاص داده است .مطابق آخرين گزارش منتشر شده ، ميزان بروز سالانه اين سرطان در سال ۱۳۸۷معادل۶۱۸۵مورد بوده است که بر اساس پيش بيني سازمان جهاني بهداشت ۳۳به ۸۹۲۱مورد جديد ( نزديك به۵/۱برابروضعيت فعلي ) و ۶۴۱۵ مورد مرگ در سال ۲۰۳۰خواهد رسيد.( رشيد رمضاني درياسري و همکاران،۱۳۹۰)
جدول ۱-۱ ميزان بروز و مرگ ومير سرطان کولورکتال در ايران و کشور هاي همسايه ايران در هر صد هزار نفر(وزارت بهدا شت، درمان و آموزش پزشکي۱۳۹۰)
۱-۳-۱ انواع مختلف سرطان کولورکتال
اين بيماري به سه شكل مشاهده مي شود :
الف-نوع موردي (اسپوراديک۳۴) : شايع ترين نوع ابتلاست.در اين نوع بيماري بدون زمينه ارثي و يا فاميلي و معمولا بعد از سن ۵۰سالگي بروز مي کند.( واژه اسپوراديك زماني به كار ميرود كه بيماري در افرادي ديده شود كه سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري را ندارند)
ب-نوع ارثي و ژنتيکي : حدود ۱۵-۱۰ درصد موارد اين بيماري را تشكيل مي دهد. از آنجا که ميزان ابتلا در بستگان درجه اول فرد مبتلا زياد است، خوشبختانه با آموزش افراد خانواده و انجام اقدامات پيشگيرانه، از بروز بيماري در ساير افراد خانواده فرد مبتلا مي توان جلوگيري كرد.
ج-فاميليال۳۵ (خانوادگي): حدود ۲۵ درصد از مبتلايان در اين گروه قرار دارند. اين سرطان در بستگان و افراد فاميل درجه اول، دوم و سوم مشاهده مي شود. (محمدرضا زالي، ۱۳۸۴?کتايون زيادي و همکاران،۱۳۹۱)
۱-۳-۲ علائم شايع در سرطان کولورکتال
علائم سرطان كولورکتال بستگي به ناحيه ابتلاي روده دارد. براين اساس علائم سرطان ركتوم (انتهاي كولون) با علائم سرطان كولون راست (ابتداي كولون) كاملاً متفاوت است. سرطان درقسمت چپ كولون علائم پرسر و صداتري نسبت به قسمت راست دارد. بطور كلي علائمي كه در اين سرطان ايجاد مي شود ، مختص اين بيماري نيست و ممكن است در ساير بيماري هاي كولون نيز مشاهده شود تغيير در اجابت مزاج مثل بروز اسهال يا يبوست ، كاهش قطر مدفوع، احساس تخليه ناكامل روده ، خون ريزي از مقعد، کاهش وزن غير عادي ،تغيير رنگ مدفوع و درد شکم البته به صورت ممتد و يا متفاوت در قسمت چپ يا راست شكم از مهمترين علائم اين بيماري به شمار مي ايند.(محمدرضا زالي،۱۳۸۴? ميتچل اس.کاپل۳۶ ،۲۰۰۵)
۱-۳-۳ تعيين مرحله بيماري
تشخيص مرحله بيماري يکي از مهم ترين مواردي است که در چگونگي درمان و وضعيت باليني تاثير دارد. تعيين مرحله ي بيماري، کوششي دقيق جهت اطلاع از توسعه و پيشرفت سرطان و اين که سرطان به چه قسمت هايي از بدن بيمار پيشرفت کرده است، مي باشد. هم چنين به پزشک کمک مي کند تا برنامه ي درماني را طراحي نمايد.
اين بيماري داراي پنج مرحله مي باشد :
الف-مرحله صفر : درمرحله صفر سلول هاي بدخيم به تعداد محدود و فقط در لايه مخاطي جدار روده تشكيل شده است . ممكن است به صورت پوليپ ۳۷كوچك و يا زايدهاي برجسته و يا خراش سطحي ديده شود.بهترين زمان تشخيص بيماري ، اين مرحله است. زيرا با برداشتن آن مي توان به ريشه كن كردن سرطان از بدن اميدوار شد.. اقداماتي كه براي پيشگيري و غربالگري سرطان كولون انجام مي گيرد به منظور شناسايي بيماري در همين مرحله است.
www.cancer.gov شکل۱-۴ مرحله صفر سرطان کولورکتال
ب-مرحله? : در اين شرايط تومور از لايه مخاطي فراتر رفته به لايه هاي مياني جدار كولون نفوذ كرده است. شناسايي تومور در اين مرحله نيز بسيار مطلوب است، زيرا خوشبختانه تومور هنوز در مراحل اوليه قرار دارد.
www.cancer.gov شکل۱- ۵ مرحله? از پيشرفت سرطان کولورکتال
پ-مرحله??: در اين مرحله تومور تمام جدار روده را فرا گرفته است و دو حالت دارد :
?? : تنها جداره هاي روده درگير است. A
: كمي به خارج از روده نيز گسترش يافته است.??B
www.cancer.gov شکل۱-۶ مرحله?? از پيشرفت سرطان کولورکتال
ت-مرحله ???: در اين حالت تومور علاوه بر عبور از جدار روده، به غدد لنفاوي اطراف هم انتشار يافته است، اين مرحله ۳حالت دارد :
: سه عدد از غدد لنفاوي درگيرشده است.???A
www.cancer.gov گسترش سرطان کولورکتال ???A شکل۱- ۷ مرحله
??? : به بافت اطراف جدار روده گسترش يافته است.B
www.cancer.gov ???از گسترش سرطان کولورکتال Bشکل۱-۸ مرحله
??? : بيش از ۴ عدد از غدد لنفاوي را گرفتار ساخته است و به بافت هاي اطراف نيز گسترشC
يافته و حتي ممکن است پرده صفاق را نيز دگير کرده باشد.
: در اين مرحله تنها روده بزرگ درگير نيست ، بلكه جدار داخلي شكم و ارگان IVث-مرحله
هاي ديگر از جمله كبد نيز مورد تهاجم قرار مي گيرند.(کارولين کاپتون و فردريک گرينه،۳۸۲۰۰۴ ؛محمدرضا زالي،۱۳۸۴ ?مهشيد باقري و ،فرشته كماني۱۳۸۵)
۱-۳-۴ تشخيص سرطان کولورکتال
تشخيص سرطان کولورکتال مي تواند بسيار ساده باشد.گاهي با بروز کوچکترين علائمي که ذکر شد و به کارگيري روش هاي تشخيصي مي توان به نتيجه رسيد. گاهي اوقات تشخيص ساده نيست و از پيچيدگي هايي برخوردار است،.همان طور که ذکر شد علائم بيماري از طيف گسترده ايي برخوردار است و نوع علائم نيز مي تواند براي تشخيص و تعيين مرحله بيماري مهم باشد،به عنوان مثال اگر تنها بيماري با علائم انسداد روده مراجعه کند مي تواند نشان دهنده اين مطلب باشد که تومور به داخل جدار روده نيز نفوذ کرده است.
راه هاي تشخيصي براي سرطان کولورکتال عبارتند از :
الف-آزمايش وجود خون مخفي در مدفوع : مرگ و بروز سرطان از طريق غرباگيري با استفاده از اين تست کاهش مي يابد.( رابرت اسکون و همکاران ۳۹،۲۰۱۲ ?پائول هويتسون و همکاران۴۰،۲۰۱۱) اين تست هزينه پاييني دارد و هم چنين به منابع تخصصي کمي نياز دارد. دو نوع از اين تست وجود دارد. تست خون مخفي استاندارد گاياک۴۱ که فعاليت پروکسيداز هم ۴۲رو شناسايي مي کند و دومين نوع از تست هاي خون مخفي، ازمون ايمنوشيميايي مدفوع مي ياشد که در اين تست از انتي بادي هايي که اختصاصي براي همگوگلوبين انسان و يا ديگر اجزاي خون هستند استفاده مي شود و نسبت به ازمون اول حساسيت بالاتري دارد.(داويد ليبرمن ۴۳،۲۰۰۹)
ب- سيگموئيدوسكوپ انعطاف پذير۴۴ : سيگموئيدسکوپي انعطاف پذير براي نمايش توده هاي سرطان کولورکتال توصيه شده است بااين حال شناخت کمي در مورد خطر عوارض جانبي سيگموئيدسکوپي انعطاف پذير در مواردي که در کارهاي باليني عمومي استفاده مي شود وجود دارد.(تئودورلوين و همکاران،۴۵ ۲۰۰۲) اين روش تنها براي قسمت چپ روده بزرگ و قسمت عمده ايي از کولون نزولي استفاده مي شود. (يازهوانگ و همکاران۴۶ ّ، ۲۰۱۳)
پ-كولونوسكوپي۴۷ :كولونوسكوپي درحال حاضر بهترين و موثرترين روش تشخيصي و غربالگري است . در اين روش علاوه بر تشخيص دقيق، امكان برداشتن توده و ضايعات پوليپ هم وجود داردبنابراين اين روش علاوه بر اينكه يك روش تشخيص قطعي است، يك عمل پيشگيرانه نيز محسوب مي شود.(انريکه کوينترو و همکاران۴۸،۲۰۱۲)همچنين در حين انجام كولونوسكوپي، ساير بيماري هاي روده از جمله بيماري هاي التهابي روده، پوليپ و غيره نيز تشخيص داده مي شوند.
ت-سي تي اسکن : به منظور ارزيابي سرطان در روده و داخل شکم و ساير ارگان ها انجام مي شود.با انجام اين ازمون پزشک متوجه مي شود بيماري در چه مرحله ايي بوده و کدام روش درماني بهتر مي باشد.
ج-ازمون هاي خوني : گاهي اوقات نشانه هايي از تومور در بدن است که به مارکرهاي سرطان معروف اند.(محمدرضا زالي،۱۳۸۴)
۱-۳-۵ انواع ژنتيکي سرطان کولورکتال و تغييرات مولکولي در انها
بر اساس تغييرات عمده ژنتيکي و اپي ژنتيکي سه زيرگروه براي اين سرطان پيشنهاد شده است :
)۴۹CIN الف-تومورهايي با بي ثباتي کروموزومي (
)۵۰MSIب-تومورهايي با بي ثباتي ميکروستلايت(
)۵۱(جي . پرا و همکاران ۵۲،۲۰۱۱)CIMP متيلاتور (CpGپ-تومورهايي با فنوتيپ جزاير
البته اغلب سرطان هاي کولورکتال ويژگي هاي بيشتر از يک زير گروه خاص را دارند که رايج تشيکل مي دهند.(پاول پيتوله MSI+ و CIN+يا CIMP+و MSI+ترين ترکيبات را
وهمکاران۵۳۲۰۱۳،)
تومور هايي با بي ثباتي کروموزومي : شايع ترين نوع مي باشد که در ۸۰ الي ۸۵ درصد از سرطان هاي کولورکتال يافت مي شود.( ويليام گرادي و جان کارترز۵۴،۲۰۰۸) که مي توان ان را به عنوان تغييرات بزرگ در تعداد کروموزوم ها که با از دست دادن هتروزيگوسيتي همراه است توصيف کرد.از دست دادن تمام يا قسمتي ار يک کروموزوم منجر به از بين رفتن ۲۵ تا ۳۰ درصد از الل ها مي گردد. چندين مکانيسم مختلف در پيشرفت بي ثباتي کروموزومي نقش دارند که شامل نقص در تفکيک کروموزوم ها ، اختلالات سانترومري و اختلال در عملکرد تلومرها مي ها محصول APC باشد. ژن هاي سرکوبگر تومور که بيشترين ميزان جهش را دارا مي باشند
و اسکلتWnt/?- catenin پروتئيني اين ژن تنظيم کننده عمده مسيرهاي سيگنالينگ
، که يک تنظيم کننده رونويسي و پاسخ P53 سلولي مي باشد( پاول پيتوله وهمکاران۲۰۱۳) ژن
استرس سولي مي باشد(والنتينا ذاکرمن وهمکاران۵۵ ،۲۰۰۹) و سه ژن که بروي بازوي بزرگ قرار دارند که از دست دادن الل بيشترين (SMAD4, SMAD2 و DCC) کروموزوم ۱۸
پروتئني را کد مي کند که شباهت قابل توجهي به خانوادهDCC تاثير را براين ناحيه دارد..
به عنوان يکيSMAD4 مولکول هاي چسبنده سلولي دارد(فارون و وگلستين۵۶،۱۹۹۰)پروتئين
در پاسخ به پيام هاي فاكتور رشد تومورتوسط گيرنده هاي SMAD از اعضاي خانواده
سرين- تروئونين كينازمتصل به غشاي سلولي، فسفريله شده و فعال مي شود. اين پروتئين ها با وارد هسته شده و با شناسايي تواليهاي تکراري ۸ تايي بهSMAD ديگر اعضاي خانواده
متصل مي شوند و بيان ژن هاي هدفشان راتنظيم مي کند. (احسان عارفيان و همکارانDNA
1390) اين ژن در برخي از پروسه هاي سلولي از قبيل تکثير و تمايز سلولي ، اپوپتوز و مهاجرت سلولي نقش دارد (الکساندرا نيکوليک و همکاران۵۷،۲۰۱۰) در ميان انکوژن ها،رايج ترين جهش را که نقش مهمي در تومورزايي سرطان ?-catenin که پروتئين CTNNB1 هاي ژني ،
PIK3CA وKRAS کولورکتال دارد را کد مي کند،(برايان وايت و همکاران۵۸،۲۰۱۲) و
که هر دو نقش هايي را در بقا و تکثير سلولي بازي مي کنند.تکرار جهش ها حاکي از ان است که اين دو رايج ترين جهش هاي ژني را در سرطان هاي انساني دارا مي باشند.(ياردنا سامولز و ها درسرطان هاي مختلف شايع بوده ونقش مهمي در مراحلKRASوالدمن ،۲۰۱۰) جهش ژن
مختلف پيشرفت تومور، رشد، گسترش، متاستاز و پاسخگويي به درمان بيماران دارد.بنابراين شناسايي جهش اين ژن در مطالعات سرطان شناسي امري ضروري مي باشد.اين ژن بروي باشد.در ۲۰ تا ۵۰ درصد مي GTPase بازوي كوتاه كروموزوم ۱۲ قرار داشته و يك پروتئين
سرطان هاي كولون جهش اين ژن در سه كدون ۱۳،۱۲و۶۱ اتفاق مي افتد(لاري و همکاران۱۳۹۰)
مثبت سبب ارجاع مسير بي ثباتي کروموزمي CIN وجود اين جهش ها به همراه پس زمينه
در گسترش سرطان کولورکتال مي گردد. با وجود تلاش هاي زيادي جهت برقراري ارتباط جهش هاي انفرادي با نتايخ تشخصي،هنوز هيچ يک به عنوان فاکتورتشخيصي در کارهاي باليني استفاده نمي شوند ( پاول پيتوله و همکاران،۲۰۱۳) .به طور کلي بي ثباتي کروموزمي .مثبت نتايج دارد.MSI نامطلوب تري نسبت به سرطان هاي کورکتال
ناپايداري ميکروستلايت : سرطان کولورکتال با ناپايداري ميکروستلايت ۱۵ درصد از تمام سرطان هاي کولورکتال را تشکيل مي دهد.عامل عمده گسترش اين ناپايداري غير فعال شدن مکانيسم ، که به وسيله جهش يا مهار بيان ژن هاي تعميري که(MMR) DNA mismatch تعميري
از طريق هايپر متيلاسيون پروموتر ايجاد مي شود ، مي باشد(سورايده و همکاران،۵۹۲۰۰۵) مسير
را که به وسيله اشتباه در همانندسازي DNAسيستم پيچيده ايست که تغييرات تصادفيMMR
مي شوند( پگي هسيه و DNAبه وجود مي ايند را تعمير مي کند و سبب حفظ يکپارچگي
،MLH1 کازوهيکو يامانه۶۰،۲۰۰۸) مهمترين پروتئين هاي مسير بي ثباتي ميکروستلايت
مي باشند که جهش اينها نقش مهمي در گسترش نوع شناختهMSH6 و MSH2،PMS2
شده ايي از سرطان کولورکتال موروثي بنام سندرم لينچ ايفا مي کند(پاول پيتوله وهمکاران پروتئين هاي اوليه مسئول شناسايي طيف وسيعي از MSH6 و MSH22013) پروتئين هاي
وMLH1 مي باشند.( پگي هسيه و کازوهيکو يامانه،۲۰۰۸)DNA هايmismatch
هستند که در فرايتد نوترکيبي ميوزي در MutL هومولوگهاي اصلي خانوادهPMS2
تغيير درMMRپستانداران نقش دارند.(انتون اسوتلانو و پائولاکوهن۶۱،۲۰۰۴) شکل غير فعال
طول ناحيه ميکروستلايت را شامل مي شود که يک،دو و يا سه نوکلئوتيد تکراري در بسياري از ژن ها يافت مي شود.فعال نشدن اين سيستم مجر به جهش سوماتيک در ژن هايي که داراي ناحيه ميکروستلايت هستند مي شود که در اغلب موارد موجب جهش از نوع فرم شيفت و توليد پروتئين TGF?RII و PTEN، BAX کوتاه و يا غيرعملکردي مي شود .برخي از اين ژن هااز قبيل
نقش مهمي در توسعه سرطان کولورکتال ايفا مي کنند.(بري لاکوپتا و همکاران۶۲،۲۰۱۰)
شکل ۱-۹ مکانسيم ناپايداري ميکروستلايت(سورايده وهمکاران،۲۰۰۵)
سرطان هاي کولورکتالي که ناپايداري ميکروستلايت دارند شکل متفاوتي از ديگر زيرگروها مي باشد که داراي تعداد بيشتري از لنفوسيت هايي مي باشند که تومور به انها نفوذ کرده و به طور عمده تمايل دارند در بخش ابتدايي روده بزرگ به وجود ايند.(سورايده و همکاران ،۲۰۰۵ ? بري لاکوپتا و همکاران،۲۰۱۰ ? ريچارد بولند و اجاي گوئل۶۳،۲۰۱۰) در حال حاضر وضعيت ناپايداري ميکروستلايت براي پيش بيني و يا تشخيص بيماري استفاده نمي شود اما بر اساس منفي MSIمثبت نسبت به بيمارانMSIتومورهاي اطلاعات ازمايشگاهي موجود، بيماراني با
بقاي بهتري را نشان مي دهند(پاول پيتوله وهمکاران،۲۰۱۳) حضور ناپايداري ميکروستلايت را مي توان به عنوان يک مارکر مهم جهت غربالري سندرم لينچ به خصوص در بيماران جوانتر مبتلا به سرطان کورکتال يا در خانواده هايي که بارژنتيکي شناخته شده ايي دارند استفاده کرد.(لين اسچافيلد و همکاران۶۴،۲۰۰۹)
شکل۱-۱۰ تفاوت هاي پاتولوژي بين تومورهايي که ناپايداري کروموزومي و ميکروستلايت را نمايش مي دهند(سورايده و همکاراران،۲۰۰۶،)
متيلاتور : مشخصه ي سومين زيرگروه سرطان کولورکتال، وجود شکل متيلاتور CpGجزاير
است که نتيجه متيلاسيون نابجاي اين جزاير مي باشد .اين جزاير توالي هاي CpGجزاير
کوچک غني از سيتوزين و گوانين بوده که در بيش از نيمي از ژنوم انسان در نواحي پروموتري و يا اولين اگزون قرار دارند.(مونيرو و همکاران۶۵،۱۹۹۹،پاول پيتوله و همکاران،۲۰۱۳) به طور هاي دي نوکلئوتيدي که در خارج از نواحيCpGطبيعي اين جزاير متيله نمي باشند (در تضاد با
پروموتري قرار دارند) به جز انهايي که به ژن هاي حک متصل اند و يا جايگاه ژني انها بروي غير فعال قرار دارد.(اليسون کاتن و همکاران۶۶ ،۲۰۱۱) در سرطان هاي کولورکتالXکروموزوم
تقريبا ۵ درصد از ژن ها در مقايسه با بافت نرمال متيلاسيون نابجاي اين جزاير را دارند
۱-۳-۶ عوامل خطرزا در ابتلا به سرطان کولورکتال
افرادي که داراي يک يا بيشتر از يک نفر مبتلا به سرطان روده بزرگ در بستگان درجه يک خود هستند، خطر بالاتري براي ابتلا به بيماري دارند که اين مسئله بيانگر تعامل فاکتورهاي متعدد ژنتيک و مواجهات محيطي مي باشد. بر همين اساس، راهکارهاي باليني متعدد، پيشنهاد کرده اند که اشخاص داراي سابقه فاميلي براي يک سرطان مشخص، نيازمند انجام برنامه هاي غربالگري خاص و غربالگري در سنين پايين مي باشند.(ازاده صفائي و همکاران،۱۳۹۱)در واقع بعد از سن ، سابقه فاميلي ممکن است به عنوان مهمترين فاکتور خطر براي سرطان کولورکتال در نظر گرفته شود.(دريس ايت اواکريم و همکاران۶۷ ؛۲۰۱۳) لازم به ذکر مي باشد که مطالعات متعددي در خصوص رابطه بين رژيم غذايي وسرطان كولوركتال انجام شده است اما هنوز رابطه بين رژيم غذايي با سرطان كولوركتال به طور كامل معلوم نيست. تغيير رژيم غذايي عامل بالقوه اي دركاهش اساسي مرگ ناشي از سرطان كولوركتال است. مطالعات مختلفي نشان داده اند كه با تغيير رژيم غذايي مي توان در جهت كاهش بروز بيماري گام برداشت.(کامران مشفقي وهمکاران، ۱۳۸۹) مصرف گوشت به خصوص گوشت قرمز و فراوري شده با افزايش خطر ابتلا به سرطان کورکتال همراه مي باشد.دليل بالقوه ارتباط بين مصرف گوشت هاي قرمز و فراوري شده و خطر سرطان کلورکتال ، محنواي گوشت (پروتئين ،هم) و ترکيبات توليد شده توسط فرايند پخت ) مي باشد .اين فاکتورها مي توانند مخاط رودهheterocyclicamines وN-nitrosoوپز(
بزرگ را از طريق اختلال در متابوليسم تحت تاثير فرار دهند.(يونجون کيم وهمکاران۶۸،۲۰۱۳ ) ساير عوامل خطر شامل چاقي،عدم فعاليت ،سيگار،مصرف الکل و همچنين رژيم غذايي با فيبر کم مي باشد.(نايجل هال،۲۰۱۱) در ايران نيزرشد سريع سرطان كولوركتال مي تواند ناشي از تاثير عوامل محيطي از جمله عادات غذايي خاص مانند افزايش مصرف كربوهيدرات ها و چربي ها و كاهش مصرف فيبر به ويژه درجوانان، تغيير سبك زندگي، عدم تحرك كافي و چاقي، جوان بودن اكثريت افراد جامعه و احتمالاً دخالت مسائل ژنتيكي باشد.(کامران مشفقي و همکاران،۱۳۸۹)
۱-۳-۷ درمان هاي رايج سرطان کولورکتال
بزرگترين مشکل سرطان کولورکتال توانايي بالا ان به شکل تومورهاي ثانويه به خصوص در کبد و ريه مي باشد.بر اساس مطالعات مختلف ؛در ۲۰ درصد از بيماران متاستاز در مراحل اوليه شناسايي تومور و در بيش از ۳۰ درصد همزمان باپيشرفت بيماري گسترش مي يابد.عارضه ديگر مرتبط با سرطان کولورکتال ناهمگوني زياد تغييرات ژنتيکي و اپي ژنتيکي در ميان تومورهاي انفراديست.(پاول پيتوله و هکاران،۲۰۱۳) از انجايي که علائم بيماري متفاوت و گسترده مي باشد و همچنين بيماري مي تواند در مراحل مختلف باشد ،روش هاي درماني نيز مي توانند متعدد و بر اساس شرايط باشند.انچه که بيش از همه نوع درمان را تعيين مي کند، مرحله ايي است که بيماري در ان قرار دارد. واضح است که اگر بيماري در مرحله صفر ويا حتي در مرحله يک و دو باشد تنها برداشتن بافت درگير از طريق عمل جراحي کفايت مي کند؛ اما هنگامي که بيماري قسمت هاي مختلف را در گير کرده است ، يک نوع درمان پاسخگو نخواهد بود لذا بايد از روش هاي مختلف درماني بهره گرفت.معمولا درمان اين سرطان نيازمند يک تيم پزشکي که شامل متخصص داخلي و انکولوژيست هست مي باشد.ساير اعضا بسته به شرايط بيماري مي توند جراح و متخصص راديوتراپي باشند.لازم به ذکر است درمان هاي ارائه شده اغلب مرحله ايي بوده و هر مرحله مقدمه ايي را براي مرحله بعد فراهم مي سازد .با اين مقدمه متوجه اين نکته مي شويم مراحل درمان زمان بر و متفاوت مي باشد و از پيچيدگي هاي خاصي برخودار است.روش هاي درماني رايج عبارتند از :
الف-جراحي : در حال حاضر، عمل جراحي هنوز هم نقش غير قابل جايگزيني در درمان سرطان کولورکتال ايفا مي کند زيرا بدون توجه به ويژيگي هاي بيولوزيکي و مولکولي تومور، تمام حجم تومور اوليه يا ثانويه را بر مي دارد..(پاول پيتوله و همکاران،۲۰۱۳) در سرطان کولون اگر بيماري در مرحله يک تا سه باشد درمان جراحي اولويت دارد. در اين روش ناحيه ازرده روده برداشته مي شود که اين کار از انسداد ، خونريزي و پيشرفت بيماري تا حدودي جلوگيري مي کند و علاوه بر ان زمينه را مناسب مي سازد تا روش هاي ديگر درمان به راحتي اجرا شود.(محمدرضا زالي،۱۳۸۴) البته ايجاد عمل جراحي که پس از ان شيمي درماني سيستماتيک صورت پزيرد گزينه مناسبي مي باشد(جي مولسوو و هکاران۶۹ ،۲۰۱۲)
ب-شيمي درماني : همانطور که اشاره شد درمان سرطان کولورکتال چند مرحله ايست بنابراين اگر در ابتدا عمل جراحي صورت پزيرد متعاقب ان نيازمند استفاده از شيمي درماني وگاهي راديوتراپي مي باشيم. شيمي درماني اگرچه با عوارض همراه است،ولي نسبت به اثري که دارد انجام ان با ارزش مي باشد.شيمي درماني معمولا به صورت دوره هاي درماني و هر چند يک هفته يکبار انجام مي شود و چند مرحله به طول مي انجامد.(محمدرضازالي،۱۳۸۴)رايج ترين روش شيمي درماني که براي درمان سرطان کولورکتال به کار مي رود ، برپايه ۵ فلوئورو اوراسيل ، مشتقاتي از پلاتين فعال شده (اوگزاپلاتين۷۰) و ايرينوتکان (به عنوان مهر کننده انزيم هسته ايي توپوايزومراز?) مي باشد.(پاول پيتوله و همکاران۷۱،۲۰۱۳) البته به تازگي طيف وسيعي از شيمي همراه استcetuximaدرماني را که با درمان هاي بيولوژيکي که با انتي بادي مونوکلونال
مورد استفاده قرار مي گيرند.رويكردهاي درماني جديد، رسپتور فاكتور رشد اپي درمي را مورد هدف قرار دادهاند؛ چون در اغلب تومورها، اين رسپتور ها حالت جهش يافته و بيش بروز يافته پيدا مي كند و سبب القاء تكثير و تزايد، آنژيوژنز، تهاجم و متاستاز دور دست تومور مي شود .مهارمسير انتقال پيام رسپتور فاكتور رشد اپيدرمي در خارج سلول به وسيله آنتي بادي هاي پيشرفته ترين مونوكلونالآنتــي بــاديضدرسپتور Cetuximab. اختصاصي صورت مي گيرد
فاکتور رشد اپي درمي در طول تکامل درماني مي باشد.اين دارويك مونوكلونال آنتي بادي است كه به زنجيره خارج سلولي گيرنده فاكتور رشد اپي درمي متصل مي شود و نشان داده شده است كه براي درمان سرطان كولوركتال متاستاتيك، بعد از شكست درمانهاياستاندارد مؤثر مي باشد . (محسن رضوي و همکاران ،۱۳۸۷)


پاسخ دهید