۱-۸-۲-۱ پوشش هاي پروتئيني ۲۲
۱-۸-۲-۲ پوشش هاي پلي ساکاريدي ۲۲
۱-۹ کاراگينان ۲۳
۱-۱۰ بالنگو ۲۴
۱-۱۱ جنبه هاي مجهول ۲۴
۱-۱۲ متغيرهاي مربوط به مسئله ۲۴
۱-۱۳ فرضيه هاي پژوهش ۲۵
۱-۱۴ اهداف پژوهش۲۵
۱-۱۴-۱ اهداف علمي ۲۵
۱-۱۴-۲ اهداف کاربردي ۲۵
۱-۱۴-۳ اهداف آرماني۲۶
فصل دوم: بررسي منابع
۲-۱ تحقيقات انجام شده ۲۷
فصل سوم : مواد و روش ها
۳-۱ مواد و دستگاههاي مورد استفاده۳۲
۳-۲ آماده سازي نمونه ها ۳۳
۳-۲-۱ تهيه فيله از ماهي کپورطلايي ۳۳
۳-۲-۲ فرآيند استخراج صمغ بالنگو ۳۴
۳-۲-۳ فرآيند تهيه محلولهاي صمغي۳۴
۳-۲-۴ فرايند پيش تيمار آبگيري اسمزي۳۵
۳-۲-۵ فرايند پيش تيمار پوشش دهي با صمغ ۳۶
۳-۳ شرايط سرخ کردن ۳۷
۳-۴ ارزيابي پارامترهاي کيفي ۳۸
۳-۴-۱ محتواي رطوبت ۳۸
۳-۴-۱-۱ اتلاف آب حين سرخ کردن۳۸

۳-۴-۱-۲ ميزان نگهداري آب۳۸
۳-۴-۲ محتواي روغن ۳۹
۳-۴-۲-۱ ميزان کاهش جذب روغن ۳۹
۳-۴-۳ محتواي پروتئين …۴۰
۳-۴-۴ بررسي رنگ ۴۱
۳-۴-۵ آزمون حسي ۴۲
۳-۵ آناليز آماري ۴۲
فصل چهارم : نتايج و بحث
۴-۱ متوسط ترکيب بدن ماهي کپورطلايي ۴۳
۴-۲ از دست دادن رطوبت ۴۳
۴-۲-۱ اثر پوشش با صمغ و آبگيري اسمزي ۴۴
۴-۲-۲ اثر دما ۴۵
۴-۲-۳ اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دما۴۶
۴-۲-۳-۱ اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دماي ?۱۹۰ ۴۶
۴-۲-۳-۲ اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دماي ?۱۷۰ ۴۷
۴-۲-۳-۳ اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دماي ?۱۵۰ ۴۸
۴- ۳ جذب روغن ۴۹
۴-۳-۱ اثر پوشش با صمغ و آبگيري اسمزي۴۹
۴-۳-۲ اثر دما ۵۲
۴-۳-۳ اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دما ۵۳
۴-۳-۳-۱ اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دماي ?۱۹۰ ۵۳
۴-۳-۳-۲ اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دماي ?۱۷۰ ۵۴
۴-۳-۳-۳ اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دماي ?۱۵۰ ۵۵
۴-۴ ميزان چربي و جذب روغن ۵۶
۴-۴-۱ اثر پوشش با صمغ و آبگيري اسمزي۵۷
۴-۴-۲ اثر دما۵۹
۴-۴-۳ اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دماي C? 19059
4-4-4 اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دماي C? 17060
4-4-5 اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگيري اسمزي و دماي C? 15060
4-5 نتايج رنگ سنجي نمونه ها۶۱
۴-۵-۱ فاکتور * L 61
4-5-2 فاکتور a* 62
4-5-3 فاکتور b *63
4-6 آزمون حسي ۶۴
فصل پنجم : نتيجه گيري کلي و پيشنهادات
۵-۱ پيشنهادات براي پژوهش هاي آينده۷۰
۵-۱-۱ پيشنهادات کاربردي ۷۰
۵-۱-۲ پيشنهاد براي تحقيقات آينده ۷۰
منابع و مآخذ۷۱
پيوست ها۸۱
چکيده انگليسي۹۰
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱ نمايي از ماهي کپورطلايي۵
شکل ۳-۱ نمايي از دستگاه اکستراکتور۳۴
شکل ۳-۲ صمغ بالنگو پيش از آسياب شدن۳۵
شکل ۳-۳ نمايي از فيله هاي ماهي کپورطلايي پويشده شده با نمک۳۵
شکل ۳-۴ نمايي از فيله هاي ماهي کپورغوطه ور شده در محلول نمک ۱۰ درصد۳۶
شکل ۳-۵ نمايي از فيله هاي ماهي کپورطلايي آغشته به صمغ کاراگينان۳۷
شکل ۳-۶ نمايي از دستگاه سرخ کن۳۷
شکل ۳-۷ نمايي از دستگاه آون ۳۸
شکل ۳-۸ نمايي از دستگاه تمام اتوماتيک سوکسله ۳۹
شکل ۳-۹ نمايي از قسمت هضم دستگاه کلدال ۴۰
شکل ۳-۱۰ نمايي از قسمت تقطير دستگاه کلدال ۴۱
شکل ۳-۱۱ نمايي از دستگاه رنگ سنجي هانتر لب ۴۱
شکل ۴-۱ اثر تيمارها روي ميزان از دست دادن رطوبت۴۴
شکل ۴-۲ اثر دما روي ميزان از دست دادن رطوبت ۴۶
شکل ۴-۳ اثر متقابل تيمارها و دماي ?۱۹۰ روي ميزان از دست دادن رطوبت۴۷

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل ۴-۴ تاثير متقابل تيمارها و دماي ?۱۷۰ روي ميزان از دست دادن رطوبت۴۸
شکل ۴-۵ تاثير متقابل تيمارها و دماي ?۱۵۰ روي ميزان از دست دادن رطوبت۴۹
شکل ۴-۶ تاثير تيمارها روي جذب روغن۵۱
شکل ۴-۷ درصد پوشش دهي صمغ هاي کاراگينان و بالنگو۵۲
شکل ۴-۸ تاثير دما روي جذب روغن۵۳
شکل ۴-۹ تاثير متقابل تيمارها و دماي ? ۱۹۰ روي جذب روغن۵۴
شکل ۴-۱۰ تاثير متقابل تيمارها و دماي ?۱۷۰ روي جذب روغن۵۵
شکل ۴-۱۱ تاثير متقابل تيمارها و دماي ?۱۵۰ روي جذب روغن۵۶
شکل ۴-۱۲ ارزيابي فاکتور L* در رنگ سنجي تيمارها۶۲
شکل ۴-۱۳ ارزيابي فاکتورa* در رنگ سنجي تيمارها۶۳
شکل ۴-۱۴ ارزيابي فاکتور b* در رنگ سنجي تيمارها۶۴
شکل ۴-۱۵ ارزيابي طعم تيمارها۶۵
شکل ۴-۱۶ ارزيابي رنگ تيمارها۶۶
شکل ۴-۱۷ ارزيابي بوي تيمارها۶۷
شکل ۴-۱۸ ارزيابي بافت تيمارها۶۷
شکل ۴-۱۹ ارزيابي ميزان مقبوليت کلي تيمارها۶۸
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۱ عوامل مؤثر بر جذب روغن۱۳
جدول ۳-۱ مواد مصرفي۳۳
جدول ۳-۲ دستگاه هاي مورد استفاده۳۳
جدول ۴-۱ متوسط ترکيب بدن ماهي کپورطلايي۴۳
چکيده
ماهي کپور طلايي Cyprinus carpio (common carp) از خانواده Mugilidaeاست. ميزان صيد آن در ايران نزديک به يکصد تن در سال مي‌باشد وداراي ارزش تغذيه اي بسيار زيادي براي مصرف انسانها مي باشد. سرخ كردن عميق فرايندي است كه در آن ماده غذايي درون روغن خوراكي كه دمايي بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتي‌گراد دارد، غوطه‌ور مي‌شود. هدف عمده و اصلي فرآيند سرخ كردن عميق حفظ عطر و طعم مواد در يك پوسته ترد و شكننده به وسيله غوطه وركردن ماده غذايي در روغن داغ ميباشد. ميزان روغن در مواد غذايي سرخ شده ممکن است به ۵۰ درصد وزن کل ماده غذايي برسد که علاوه بر اين که براي سلامتي ضرر هاي بي شماري دارد در صنعت نيز موجب مصرف بالاي روغن و هزينه هاي بسيار مي شود. با افزايش آگاهي مصرف کنندگان نسبت به مسائل تغذيه اي و سلامتي، کاهش مصرف مواد غذايي با ميزان چربي بالا روبه افزايش است. ازجمله روش هاي کاهش جذب روغن طي سرخ کردن عميق مواد غذايي استفاده از پيش تيمار آبگيري اسمزي و پوشش دهي با صمغ مي باشد. پوشش ها علاوه بر کاهش جذب روغن، خروج رطوبت را هم کاهش ميدهد که در اين زمينه هيدروکلوئيد ها بسيار کارآمد هستند. هدف از اين تحقيق ارزيابي اثر آبگيري اسمزي (با نمک خشک و آب نمک ?۱۰) و پوشش دهي با صمغ (صمغ کاراگينان ?۱ و صمغ بالنگو ?۱) و دماي سرخ کردن (۱۵۰، ۱۷۰،?۱۹۰) روي ميزان از دست دادن رطوبت و جذب روغن فيله ماهي کپورطلايي طي سرخ کردن عميق مي باشد. نتايج کار نشان داد که با افزايش دما ميزان از دست دادن رطوبت و جذب روغن به طور معني داري افزايش يافت و بيشترين ميزان از دست دادن رطوبت و جذب روغن در دماي ? ۱۹۰ بود. بيشترين ميزان از دست دادن رطوبت را در بين تيمارهاي مختلف، تيمار آبگيري با نمک داشت که اختلاف معني دار(۰۵/۰P<) با ساير تيمارها و نمونه شاهد داشت. تيمار کاراگينان کمترين ميزان از دست دادن رطوبت را داشت و تيمار آب نمک از دست دادن رطوبتي کمي بيش از تيمار شاهد داشت که تفاوت معني دار (۰۵/۰P>) نداشت. استفاده از نمک به طور معني داري باعث افزايش جذب روغن شد. آبگيري با آب نمک و پوشش با صمغ هاي بالنگو و کاراگينان جذب روغن را کاهش دادند، اگرچه اين کاهش به لحاظ آماري معني دار نبود(۰۵/۰P>). نمونه پوشش داده شده با صمغ کاراگينان سرخ شده در دماي ?۱۵۰ محتواي روغن ۱/۴ درصد را داشت و اين نتيجه کمترين جذب روغن در بين همه نمونه ها بود.
کلمات کليدي:ماهي کپور طلايي ،سرخ کردن،صمغ بالنگو ،صمغ کاراگينان،آبگيري اسمزي
فصل اول
( کليات )
۱-۱ مقدمه
سرخ کردن يکي از روش هاي محبوب مصرف مواد غذايي از جمله ماهي، از گذشته تا به امروز بوده است. غذاهاي سرخ شده بسيار خوشمزه هستند و با داشتن ظاهري جذاب، بافتي ترد و طعم بي نظير مورد پسند اکثر افراد جامعه مي باشد. اما از نظر تغذيه اي و مسائلي که به لحاظ سلامتي در اثر مصرف زياد مواد غذايي با محتواي روغن بالا به وجود مي آيد ازجمله بيماري هاي قلبي عروقي، سرطان و افزايش چاقي باعث شده تا مصرف اين نوع مواد غذايي رو به کاهش باشد. بنابراين يکي از مسائلي است که در صنعت غذا مورد توجه قرار گرفته و پژوهش هاي بسياري نيز در اين زمينه انجام شده و راه کارهايي نيز جهت کاهش جذب روغن مواد غذايي مختلف طي سرخ کردن پيشنهاد شده است.
باتوجه به اهميت ماهي کپورطلايي۱ از ديدگاه اکولوژي درياي خزر و سهولت دسترسي و مصرف آن و نيز فرايند سرخ کردن فيله اين گونه که از زمره گونه هاي دريايي است که کمتر مشکلي در فيله کردن دارد، در اين پايان نامه به بررسي تاثير پيش تيمارها و دما روي ميزان جذب روغن و از دست دادن رطوبت فيله ماهي کپورطلايي طي سرخ کردن عميق۲ پرداخته شد.

۱-۲ بيان مسئله
غذاهاي دريايي به ويژه انواع مختلف ماهيان داراي ارزش تغذيه اي زيادي بوده و در دهه اخير مصرف آن‌ها در برخي کشورهاي جهان از جمله ايران روبه افزايش بوده است. يکي از روش‌هاي مصرف ماهي سرخ کردن عميق آن در روغن است. سرخ کردن يکي از قديمي‌ترين فرايندهاي آماده سازي ماده غذايي مي‌باشد (اوليويرا و همکاران۳، ۱۹۹۴) که در آن از روغن با دماي بالاي نقطه جوش به عنوان يک واسطه انتقال حرارت که در تماس مستقيم با ماده غذايي قرار دارد استفاده مي‌شود (چنت و همکاران، ۲۰۰۹). در طي سرخ کردن عميق انتقال حرارت بسيار سريع است و از ويژگي‌هاي منحصر به فرد غذاهاي سرخ شده مي‌توان به ظاهري مناسب با بافتي ترد، رنگ طلايي، عطر و طعم مطلوب اشاره کرد (فيزمن و سالوادور۴، ۲۰۰۳؛ دوگان و همکاران۵، ۲۰۰۵؛ آلبرت و همکاران۶، ۲۰۰۹). با اين حال جذب روغن يک نقطه بحراني از لحاظ تغذيه اي در اين گونه فرآورده هاي غذايي مي‌باشد که در برخي موارد تا يک سوم کل محصول روغن جذب مي‌شود (ملما۷، ۲۰۰۳؛ فريتاس و همکاران۸، ۲۰۰۹). جذب روغن تحت تأثير فاکتورهايي مانند شرايط فرايند (دما و زمان)، مقدار آب ابتدايي ماده غذايي، سطح محصول، نسبت وزن محصول به حجم روغن، پيش تيمار بکار برده شده، منشأ روغن و ترکيب شيميايي آن، فشار و… قرار مي‌گيرد (موريرا و همکاران۹، ۱۹۹۹؛ ايناوونگ۱۰، ۲۰۰۱؛ کاستا و همکاران۱۱، ۲۰۰۱؛ ريماک – برينکيک و همکاران۱۲، ۲۰۰۴؛ فيزمن و همکاران، ۲۰۰۵؛ دانا و ساگوي۱۳، ۲۰۰۶). در سال‌هاي اخير به دليل توجه مصرف کنندگان به مسائل تغذيه اي و سلامتي، کاهش مصرف غذاهاي با چربي بالا رو به افزايش است (کروکيدا و همکاران۱۴، ۲۰۰۱؛ نگادي و همکاران۱۵، ۲۰۰۶). بنابراين علاقمندي فراواني در کاهش جذب مقدار روغن در طي سرخ کردن عميق وجود دارد (رابنوو و ساگوي۱۶، ۱۹۹۷؛ بانگر و همکاران۱۷، ۲۰۰۳). در نتيجه انجام تحقيقات و سرمايه گذاري در اين زمينه جهت رسيدن به کيفيت مطلوب لازم شده است (اوزتوب و همکاران۱۸، ۲۰۰۷؛ ترانکوسو و پدرسچي۱۹، ۲۰۰۹). به اين منظور روش‌هايي براي کاهش محتواي روغن مواد غذايي سرخ شده استفاده مي‌شود. روش‌هايي مانند استفاده از روغني که شامل سيليس هيدروليک است، بکار بردن نوعي پوشش (فيلم) نفوذناپذير روي ماده غذايي با هيدروکلوئيدها، استفاده از صمغ‌هاي مختلف، افزودن فروکتوز، کاهش رطوبت اوليه با استفاده از روش‌هاي مختلف خشک کردن و يا تغيير در روش سرخ کردن اشاره کرد (رابنوو و ساگوي، ۱۹۹۷؛ بانگر و همکاران، ۲۰۰۳). در اين پژوهش به بررسي اثر دو نوع صمغ مختلف، صمغ کاراگينان به عنوان يک صمغ تجاري و صمغ بالنگو به عنوان يک صمغ بومي به صورت نوعي پوشش روي فيله هاي ماهي کپورطلايي و آبگيري اسمزي فيله ها پيش از سرخ کردن به عنوان پيش تيمار در کاهش جذب روغن طي سرخ کردن عميق آن پرداخته مي‌شود.
ماهي کپور ازجمله مهم‌ترين ماهيان استخواني اقتصادي درياي خزر بوده و بر همين اساس و نيز به دليل ميزان درخور توجه صيد و بازارپسندي مطلوب آن‌ها چگونگي حفظ کيفيت و اصول فرآوري و نگهداري آن از اهميت بسزايي برخوردار مي‌باشد. بطوريکه اغلب قسمت‌هاي اجزاي تشکيل دهنده اين آبزي به ويژه گوشت آن به دليل داشتن طعم و مزه مطلوب اشتهار به داشتن فوايد تغذيهاي بالا، مورد مصرف مستقيم جمعيت حاشيه اين دريا و حتي مردم ساير نقاط کشور قرار مي‌گيرد (هدايتي فرد و نعمتي، ۱۳۸۸).
بالنگو نيز يک گياه دارويي از خانواده نعناعيان مي‌باشد که هيدروکلوئيد آن به طور عمده از پلي ساکاريدها (حدود ۷۴/۶۱ درصد) تشکيل شده است (محمد اميني و حداد خداپرست، ۲۰۰۷). که به علت مقدار موسيلاژ بالاي دانه ها به سرعت آب را از طريق فرايند هيدراسيون جذب مي کنند و يک مايع چسبناک، کدر و بي مزه را توليد مي کنند (رضوي و همکاران، ۲۰۱۰).

۱-۳ ماهي کپورطلايي
ماهي کپورطلايي با نام علمي Cyprinus carpio (common carp) متعلق به خانواده کپورماهيان۲۰ است (شکل ۱-۱). اين ماهي از خانواده است که داراي ? جفت سبيلک، ودندان‌هاي حلقي مي باشند کپور معمولي فلس‌هايي درشت و باله پشتي ممتدي دارد. تعداد فلس‌هاي خط جانبي در اين ماهي ??-?? عدد مي‌باشد. دهان آن کشويي بوده و قابل بيرون زدن است. کپور معمولي در حوضه‌هاي درياي خزر، رودخانه تجن و تمام حوضه‌هاي آبريز ايران پراکنش دارد. حداکثر طول در اين ماهي ??? و ميانگين ?? سانتي متر است. بدن اين ماهي تا حدي دراز است و طول ? برابر ارتفاع مي‌باشد.
سر ماهي بزرگ و پوزه کنده است. باله مخرجي کوتاهي دارد.(ويکي پديا). اين ماهي همه چيز خوار بوده و از موجودات ريز بستر آب، کرم‌ها، سخت‌پوستان، نوزاد حشرات و حتي فضولات حيواني و گياهي، لاشه حيوانات، تخم ماهيان و حتي نوزادان خود را مصرف مي‌کنند. پرورش ماهي از نزديک ???? سال پيش از ميلاد از کشور چين آغاز شد و در ايران نيز در استانهاي جنوبي کشور (مانند مازندران، گيلان وخوزستان) اين ماهي پرورش داده مي شود.

شکل ۱-۱ نمايي از ماهي کپورطلايي
صيد ماهي کپورطلايي در درياي خزر، در آب هاي ايران از سال ۱۳۱۲ شروع شد و در سال ۱۳۳۲ صيد اين ماهي با ميانگين وزني ۵۰۰ – ۶۰۰ گرم به بيش از چند صد تن در سال رسيد. پس از انقلاب اسلامي ايران، صيد بي رويه ي ماهيها شدت گرفت و صيادان با استفاده از تورها با چشمه ي غير استاندارد در سال ۱۳۶۱، اقدام به صيد بيش از چند صد تن ماهي کپورطلايي از درياي خزر با ميانگين وزني ۲۱۰ گرم نمودند. اين صيد بي رويه باعث کاهش شديد ذخاير اين ماهي گرديد. با اعمال مديريت شيلات، ذخاير اين ماهي در درياي خزر افزايش يافت و در سال هاي ۱۳۷۰ – ۱۳۷۶ متوسط صيد آن به يکصد تن در سال رسيد (رضوي صياد ۱۳۷۸).
۱-۳-۱ مشخصات ظاهري و فيزيولوژيک ماهي کپورطلايي
چشم ها در ماهي کپورطلايي داراي يک لکه سياهي بزرگ است. در باله پشتي ? تا ? خار سخت و ??(??) تا ??(??) شعاع نرم و شاخه شاخه وجود دارد. در باله مخرجي نيز ? خار سخت و ? يا ? شعاع نرم شاخه شاخه ديده مي‌شود. در دماي کمتر از ? درجه سانتي‌گراد به صورت دسته جمعي به خواب زمستاني فرو مي‌روند ،در آب شيرين به سر برده و آب‌هاي گرم، آرام و پوشيده از گياه را دوست دارد. عمر اين ماهي تا ۴۵-۵۰ سال گزارش شده و نمونه هاي از آن تا ۳۰ کيلوگرم وزن مي توانند داشته باشند
در ميان کپور ماهيان مي‌توان ? نوع آن را بر حسب قرار گرفتن فلس‌ها بر روي بدن از يکديگر تشخيص داد: ?)کپور فلس‌دار: که داراي بدني کاملاً پوشيده از فلس است. ?) کپور آئينه‌اي: که داراي فلس‌هاي آئينه‌اي شکل و نا مرتب است. ?)کپور فلس يک رديفي: که داراي يک رديف فلس در امتداد خط جانبي بوده و همگي آنها به يک اندازه‌اند. ?) کپور چرمي يا برهنه: که فاقد فلس و يا داراي تعداد کمي فلس است.

۱-۳-۲ صيد ماهي کپورطلايي
بيشترين ميزان صيد آن در درياي خزر متعلق به ايران است. بيشترين ميزان صيد در ايران در صيدگاه بابلسر است. صيد آن اغلب با پره ساحلي انجام مي شود. فاصله ي گره هاي پره صيد کپورطلايي سي ميلي متر است. فصل صيد آن در ايران مهر تا فروردين مي باشد.
www.fishbase.ir/species/caspiansea/Liza-aurata.html))
1-3-3 ارزش اقتصادي ماهي کپور طلايي
ماهي کپورطلايي به لحاظ اقتصادي داراي ارزش بسيار زيادي است (عباسي و همکاران مولف، ۱۳۷۸؛ وثوقي و مستجير، ۱۳۷۱).

۱-۴ سرخ کردن
۱-۴-۱ تعريف فرايند سرخ کردن:
سرخ کردن يکي از روش هاي مرسوم تهيه مواد غذايي در منازل، موسسات و کارخانجات توليد مواد غذايي است که به دو صورت سطحي و عمقي انجام مي شود (بلوريان و همکاران، ۱۳۸۸). اين فرايند يکي از قديمي ترين فرايندهاي پخت مواد غذايي است که با تغييرات شيميايي و فيزيکي شامل ژلاتيناسيون نشاسته، دناتوراسيون پروتئين، تبخير آب و شکل گيري پوسته همراه است (ماليکارجونان و همکاران۲۱، ۱۹۹۷؛ ريماک- برنکيک و همکاران، ۲۰۰۴). اين فرايند مي تواند به عنوان عمليات واحد متعارفي تعريف شود که در تهيه غذاهاي فرايند شده استفاده مي شود (فارکاس۲۲، ۱۹۹۴؛ گازموري و بوچون۲۳، ۲۰۰۹). سرخ کردن يک روش پخت است که از چربي يا روغن به عنوان واسطه انتقال حرارت در تماس مستقيم با ماده غذايي در دماي بالاي نقطه جوش آب استفاده مي شود (وارلا و همکاران۲۴، ۱۹۸۸؛ چن و همکاران۲۵، ۲۰۰۹). هدف اين فرايند ترکيب زمان کوتاه پخت با مشخصات بي نظير در محصول سرخ شده است (دانا و ساگوي، ۲۰۰۶).
طي سرخ کردن، تغييرات پيچيده اي شامل تغييرات فيزيکي (افزايش ويسکوزيته و دانسيته، افزايش تيرگي و تمايل به ايجاد کف در روغن، کاهش نقطه دود، کاهش کشش سطحي)، شيميائي (افزايش عدد پراکسيد و ميزان اسيد هاي چرب آزاد، افزايش جذب در طول موج ۲۳۱ نانومتر ناشي از دي ان هاي فرد و زوج، افزايش ترکيبات با وزن مولکولي بالا، کاهش پايداري روغن، کاهش ميزان ترکيبات غير اشباعي) و ارگانولپتيکي (شامل کاهش طعم و مزه) در روغن روي مي دهد که اثر مستقيمي بر کيفيت و سلامتي ماده غذائي دارند (کاظمي، ۲۰۰۵؛ مک کي۲۶، ۲۰۰۰). همچنين سرخ کردن عميق به عنوان يک روش نگهداري جهت افزايش ماندگاري، به علت کاهش مقدار رطوبت محصولات غذايي نيز شناخته شده است (تيواري و همکاران۲۷، ۲۰۰۹).
سه فرايند، همزمان طي سرخ کردن رخ مي دهد: انتقال حرارت از روغن داغ به محصول، انتقال جرم که رطوبت از بخش داخلي تر محصول به بخش بيروني تر وسپس به روغن و انتقال جرمي که روغن وارد محصول مي شود (بنگتون و ماليکارجونان۲۸، ۲۰۰۶).
در مجموع چهار فاکتور مسئول تعيين کيفيت در مواد غذايي سرخ شده هستند (بورن۲۹، ۱۹۸۲) :
(۱) ظاهر؛ شامل رنگ، شکل وغيره
(۲) طعم؛ شامل مزه بو
(۳) بافت
(۴) تغذيه
۱-۴-۲ فرآيند سرخ کردن عميق
امروزه بخش بزرگي از بازار مواد غذايي شامل محصولات سرخ شده از مواد غذايي مختلف مثل ريشه ها، قارچ ها، غلات، موز، موز سبز، مرغ و ماهي است (ايکوکو و کوري۳۰، ۲۰۰۷). سرخ کردن عميق يک روش رايج در آماده سازي سريع ماده غذائي با ويژگي هاي حسي مطلوب مي باشد (.ملما، ۲۰۰۳؛آکو۳۱ ۲۰۰۲). اين روش يک فرايند پخت خشک است که در روغن داغ ۱۶۰ تا ۱۸۰ درجه سانتي گراد انجام مي شود (بوآمن۳۲ ،اچر۳۳ ۱۹۹۵) و در آن چربي به عنوان محيط انتقال حرارت ايفاي نقش مي کند و نيز مسئول ايجاد و انتقال مواد مغذي و عطر و طعم به مواد غذائي مي باشد (موريرا و همکاران ،۱۹۹۹).
در حين سرخ کردن عميق، آب موجود در پوسته تبخير شده و به خارج از ماده غذائي انتقال مي يابد. به منظور ادامه يافتن جريان بخار، آب کافي بايد قادر به مهاجرت از ماده غذائي به پوسته باشد و پوسته بايد همچنان قابل نفوذ باقي بماند. خروج بخار مانع ورود روغن مي شود و تا زماني که رطوبت داخل ماده غذائي حفظ شود، مي تواند از ورود روغن جلوگيري نمايد (آگويلرا و هرناندز۳۴،۲۰۰۰).
فرايند تبخير موجب حالت چروکيدگي و گسترش منافذ و سختي سطح ماده غذائي مي گردد؛ به ويژه اگر تبخير به صورت شديد باشد، سبب ايجاد منافذ بيشتر و بزرگتر مي شود (ملما ،۲۰۰۳).

۱-۴-۳ مکانيسم جذب روغن
در فرايند سرخ کردن، ابتدا آب از طريق تبخير در حين فرايند سرخ کردن خارج مي شود و سپس روغن، طي سرد کردن و در نتيجه کندانس شدن آب و کاهش فشار در منافذ و به وسيله جريان موئينگي جذب مي شود (اچر ،۲۰۰۸). مقدار روغن يکي از مهم ترين ويژگي هاي کيفي محصولات سرخ شده عميق در روغن مي باشد. بافت محصولات با ميزان روغن کم، مي تواند سخت و نامطلوب باشد.
سه مکانيسم مقدار چربي محصولات سرخ شده نهائي را تحت تاثير قرار مي دهند که عبارت اند از : روغني که پس از مرحله سرد کردن، به سطح محصول مي چسبد، روغني که از طريق منافذ پوسته پس از برداشتن از سرخ کن، توسط نيروي مکش حاصل وارد پوسته مي شود و در نهايت روغني که در حين تشکيل پوسته در هنگام سرخ کردن، جذب مي شود.
بخش کوچکي از روغن جذب شده، به علت مکانيسم آخر جذب مي شود؛ زيرا بخش عمده جذب روغن بعد از برداشتن محصول سرخ شده از سرخ کن صورت مي گيرد (آگولرا و هرناندز ،۲۰۰۰). بنابراين مي توان گفت که روغن منحصراً در ناحيه پوسته وجود دارد (بوچون و همکاران۳۵ ،۲۰۰۱). در اين جا به چهار مکانيسم جذب روغن اشاره مي شود.
۱-۴-۳-۱ خروج آب و جذب روغن
اغلب نويسندگان هم عقيده اند که طي سرخ کردن حرارت و انتقال جرم از طريق انتقال حرارت در سطح محصول کنترل شده است (ضيايي فر و همکاران، ۲۰۰۸). فارکاس و همکارانش (۱۹۹۶) اولين دانشمنداني هستند که پيشنهاد توصيف فيزيکي را از سرخ کردن دادند. آنها بيان کردند که اين فرايند بايد به عنوان يک مسئله پيچيده استفان توصيف شود زيرا انتقال جرم و حرارت به هم متصل اند در نتيجه جابجايي و حرکت بخار از بخش بيروني تر دو ناحيه ديناميک را از هم جدا مي کند: يک پوسته آبگيري شده و يک مرکز مرطوب. همچنين پوسته هدايت حرارتي پائيني دارد که روي انتقال جرم و حرارت تاثير مي گذارد و تا حدي مسئول کاهش سرعت آبگيري است. گامبل و همکارانش (۱۹۸۷) دريافتند که از دست دادن رطوبت و جذب روغن هر دو توابعي خطي از ريشه مربع زمان هستند. آنها فرض کردند که روغن وارد اسلايس هاي سيب زميني مي شود و در فضاهاي خالي که رطوبت بخار شده و آنجا را ترک کرده مي گردد. بنابراين از دست رفتن رطوبت مي تواند بيانگر متغير براي انتقال، به ويژه جذب روغن باشد زيرا خروج آب حفره هايي را در محصول ايجاد مي کند (ويتراک۳۶، ۲۰۰۰).

۱-۴-۳-۲ فشار موئينگي و جذب روغن
موريرا و همکارانش (۱۹۹۹) يک رابطه فيزيکي بين جذب روغن و حالت تخلخلي که مکانيسم جذب روغن از طريق نيروهاي موئينگي موجب آن مي شود را توصيف کرده اند. وقتي در ميکروکانال هايي مثل منافذ پوسته جريان هايي از قبيل جذب روغن رخ مي دهد، پديده هاي سطحي از قبيل ويسکوزيته يا نيروهاي موئينگي خيلي مهم مي شوند. موئينگي که توانايي يک منفذ باريک در کشيدن يک مايع رو به بالا است، زماني رخ مي دهد که نيروهاي درون مولکولي چسبندگي بين يک مايع و يک جامد، قوي تر از نيروهاي درون مولکولي چسبندگي در مايع است. اين اثر موجب ايجاد يک هلال مقعر شکل مايع در تماس با سطح عمودي مي شود. اين پديده باعث ايجاد فشار متفاوتي بين دو طرف مي شود که به وسيله قانون لاپلاس بيان شده است:
P1 – P2 = ) 1-1)

بنابراين جذب روغن بستگي به شعاع منفذ دارد، منافذ کوچک باعث فشار موئينگي بيشتر و جذب روغن بيشتر مي شوند (موريرا و همکاران، ۱۹۹۷). در ادامه زاويه تماس کمتر بين روغن و سطح محصول، باعث افزايش نيروهاي چسبندگي و جذب روغن مي شود و در نهايت تنش سطحي بيشتر از مايع، جذب روغن را بيشتر مي کند (ضيايي فر و همکاران، ۲۰۰۸).

۱-۴-۳-۳ متراکم شدن بخار و اثر خلا
طي سرخ کردن، خشک شدن شديد در يک دماي بالاي نقطه جوش آب رخ مي دهد. ماتريکس جامد مواد غذايي يک مانع در مقابل رشد حباب آب هستند که منجر به ايجاد گراديان فشار در ماده غذايي مي شوند (ضيايي فر و همکاران، ۲۰۰۸). فشار بسيار بالايي در يک کار آزمايشي به وسيله ويتراک (۲۰۰۰) اندازه گيري شد. او يک فشار خيلي زياد دروني kpa 45 را طي سرخ کردن يک ژل آلژينات شامل ۱۰ درصد نشاسته اندازه گيري کرد. اين فشار خيلي بالا بستگي به ساختار اوليه محصول دارد، بعلاوه مقاومت بيشتر ساختار نسبت به انبساط، فشار درون محصول را بالاتر مي برد، با اين حال برخي ساختارها مقاومت کافي در برابر فشار را ندارند و شکسته مي شوند و اجازه مي دهند تا آب مايع بخار شود (ضيايي فر و همکاران، ۲۰۰۸). اين پديده از دست رفتن آب به هر دو شکل بخار و مايع طي سرخ کردن عميق اسلايس هاي سيب مشاهده شده است (ويتراک و همکاران، ۲۰۰۳).
در نتيجه، طي سرخ کردن زماني که هنوز محصول محتواي آب آزاد بالايي است، مستعد تبخير و خروج آب است، وجود فشار بالا در محصول مانعي در برابر جذب روغن است. درمقابل وقتي که محصول از سرخ کن خارج مي شود دماي پوسته کاهش مي يابد، بخار کندانس مي شود و فشار در محصول به طور ناگهاني کاهش مي يابد، در نتيجه اختلاف قابل توجهي بين فشار دروني و خارجي محصول ايجاد مي شود که “اثر خلا۳۷” ناميده مي شود و موجب نفوذ روغن سطحي به درون محصول مي شود (گامبل و رايس۳۸، ۱۹۸۷؛ موريرا و باروفت، ۱۹۹۶).

۱-۴-۳-۴ چسبندگي و نشت روغن
جذب روغن مستلزم يک توازن بين نيروهاي چسبندگي (موئينگي و کندانس شدن آب) و نشت روغن طي دوره خنک شدن است (آفيل و اچر، ۱۹۹۶). در سرخ کردن، چسبندگي يک فاکتور مهم در جذب روغن است که توانايي روغن در چسبيدن به سطح بيروني محصول است. نشت هم در واقع ورود روغن به درون محصول در نتيجه نيروهاي ثقلي است (ضيايي فر و همکاران، ۲۰۰۸).
آبگيري در دماي بالاي C? 100 رخ مي دهد. بخار آب ضعيف ترين مسيرها را در چسبندگي سلولي انتخاب مي کند که منجر به تشکيل مجراهاي موئينه و افزايش سطح تخلخل مي شود. بنابراين بيشتر اين بخار ممکن است درون اين منافذ به دام افتد و انتشار درون مولکولي محدود شود، بخار فوق گرم باعث مي شود که ديواره هاي منافذ از شکل طبيعي خارج شوند و به ايجاد تخلخل کمک مي کند (ضيايي فر و همکاران، ۲۰۰۸). مطابق برخي مطالعات آزمايش شده افزايش تخلخل طي سرخ کردن وابسته به ميزان جذب روغن است (پينتاس و همکاران۳۹، ۱۹۹۵؛ موريرا و همکاران، ۱۹۹۷). بنابراين به نظر مي رسد که مشخصات ميکروساختاري محصول، فاکتور تعيين کننده در توصيف انتقال در مقياس ماکروسکوپي از قبيل جذب روغن باشد (ضيايي فر و همکاران، ۲۰۰۸).

۱-۴-۴ فاکتورهاي مهم در جذب روغن
جذب روغن در حين سرخ کردن عميق توسط تعداد زيادي از عوامل نظير نوع رقم و واريته، ميزان ماده خشک، کيفيت روغن، دما و مدت زمان سرخ کردن، ترکيب ماده غذائي (براي مثال رطوبت و ماده جامد آن، تخلخل)، تيمار هاي قبل از سرخ کردن (نظير خشک کردن و بلانچينگ)، پوشش دهي ماده غذائي، اندازه ماده غذائي (پينتاس و همکاران، ۲۰۰۸؛ دارايي گرمخاني،۲۰۰۱) و نسبت سطح به حجم (ساگوي و پينتاس، ۱۹۹۵) تحت تاثير قرار مي گيرد. جذب روغن به وسيله مقدار رطوبت ماده غذائي کنترل مي شود. مواد غذائي که در طي سرخ کردن عميق، افت رطوبت بالائي داشته باشند، ميزان جذب روغن بالاتري نيز خواهند داشت (گامبل و همکاران، ۱۹۸۷). همچنين حجم کل روغن جذب شده برابر مقدار آب جدا شده از ماده غذائي در حين سرخ کردن مي باشد (پينتاس و همکاران، ۱۹۹۳).
۱-۴-۴-۱ ويژگي هاي محصول
جذب روغن يک پديده سطحي است، زماني که ماده غذايي ضخيم تر باشد جذب روغن به طور معني داري کاهش پيدا مي کند (گايلومين۴۰، ۱۹۸۳). براي مثال جذب روغن فرانچ فرايز کمتر از چيپس است زيرا نسبت سطح به حجم در فرانچ فرايز نسبت به چيپس کوچکتر است (ضيايي فر و همکاران ۲۰۰۸). يک رابطه خطي بين ناحيه سطحي و ميزان جذب روغن وجود دارد (گامبل و رايس ۱۹۸۸). همچنين جذب روغن اغلب از طريق منافذ در پوسته ي ماده غذايي صورت مي گردد. ويژگي هاي ساختاري لايه خارجي ماده غذايي مهم مي باشد. بعلاوه سلول هايي که طي برش شکسته شده اند موقعيت ويژه اي در افزايش دادن جذب روغن در ماده غذايي دارند (ساگوي و پينتاس، ۱۹۹۵). بنابراين استفاده از تيغه هايي با کيفيت مناسب براي برش زدن مواد غذايي در کاهش جذب روغن مي تواند موثر باشد.
ميزان رطوبت و ماده جامد اوليه در محصول فاکتوري است که روي جذب روغن تاثير مي گذارد، زيرا بين از دست دادن رطوبت و جذب روغن ارتباط وجود دارد (کوزمپل و همکاران۴۱، ۱۹۹۱؛ پينتاس و ساگوي، ۱۹۹۴؛ موريرا و همکاران، ۱۹۹۷؛ کروکيدا و همکاران، ۲۰۰۱؛ يام سانگ سونگ۴۲ و موريرا، ۲۰۰۲).
عوامل موثر بر جذب روغن محصول در حين سرخ کردن در جدول زير ارائه شده است :
جدول ۱-۱ عوامل مؤثر بر جذب روغن
عاملمرجعافزايش دهندهناصافي و سختي سطح(رابنو و ساگوي، ۱۹۹۷)نازکي محصول(کروکيدا و همکاران، ۲۰۰۰)افزايش سطح(کلر و همکاران۴۳، ۱۹۹۰)تخلخل(پينتاس و همکاران، ۱۹۹۳)کاهش دهندهخشک کردن مقدماتي(دارايي گرمخاني و همکاران، ۲۰۰۱)پائين بودن مقدار رطوبت اوليه(خليلي ، ۱۹۹۹),(کروکيدا و همکاران، ۲۰۰۱)پوشش دهي کردن(شاي و همکاران۴۴، ۲۰۰۱)
۱-۴-۴-۲ نوع روغن
اثر نوع روغن پديده اي است که محققان نظرات مختلفي درمورد آن دارند. کيتا و ليسينسکا۴۵ (۲۰۰۵) بيان کردند که جذب روغن زماني که مقدار اسيدهاي چرب غيراشباع بيشتر باشد بالاتر است. ويتراک (۲۰۰۰) نشان داد که جذب روغن با يک روغن غير اشباع مثل کتان نسبت به روغن پالم بيشتر است زيرا ويسکوزيته اش طي خنک شدن کمتر است و توانايي نفوذ آن آسان تر خواهد شد. اين تناقضات اين حقيقت را عنوان مي کند که ويسکوزيته روغن در مکانيسم جذب روغن خيلي موثر است، اما هر دو ديناميک چسبندگي و نشت را دربر مي گيرد.
همچنين روغن سرخ کردن ممکن است شامل يک بخش چربي باشد که در زمان خنک شدن، متبلور شده و سخت نفوذ مي کند. توجه به مقدار چربي، هم از نظر نفوذ روغن در پوسته و هم کريستاليزاسيون چربي روي سطح مي باشد. ويسکوزيته بالاتر روغن، حرکت روغن را کندتر مي کند. ويسکوزيته روغن تنها به نوع روغن بستگي ندارد، بلکه به دما و کيفيت محيط سرخ کردن هم بستگي دارد. ويسکوزيته روغن با افزايش دما کاهش مي يابد. مطابق معادله آرنيوس، تنش سطحي اوليه روغن فاکتور مهمي است که در فعاليت موئينگي به آن توجه مي شود و منجر به جذب روغن مي شود (ضيايي فر و همکاران، ۲۰۰۸).
بنابراين افزودن سورفاکتانت ها (عوامل فعال سطحي يا عوامل مرطوب کننده) از قبيل توئين۴۶ ۸۰ (پلي سوربات) و اسپن ۸۰۴۷ (سوربيتان مونولئات) در روغن سرخ کردني مي تواند ويژگي هاي سطحي را تغيير دهد و مقدار روغن نهايي در محصول را اصلاح مي کند (پينتاس و ساگوي، ۱۹۹۴). با اين وجود، موافقت نشده که اين محصولات به طور گسترده در مواد غذايي استفاده شوند (ضيايي فر و همکاران، ۲۰۰۸).


پاسخ دهید