۲-۶-۲-۱۱-اثر روي سنتز پروتئين۳۷
۲-۷-آلودگي شير و فرآورده هاي آن به آفلاتوکسين ها۳۷
۲-۷-۱-آلودگي غير مستقيم۳۸
۲-۷-۲-آلودگي مستقيم ۳۹
۲-۸-روش هاي پيشگيري از آلودگي مستقيم شير و فرآورده هاي آن به قارچ ها و سموم قارچي۴۰
۲-۹-آفلاتوکسين M1 در شير۴۰
۲-۹-۱-تبديل آفلاتوکسين B1 به آفلاتوکسينM141
2-10-روشهاي تشخيص آفلاتوکسين M1در شير ۴۵
۲-۱۰-۱-استخراج به کمک حلال ۴۵
۲-۱۰-۲-استخراج بوسيله ستونهاي فاز جامد۴۵
۲-۱۰-۳-ستون هاي ايمونوافينيتي۴۶
۲-۱۱-جداسازي نهايي و تعيين مقدار ۴۷
۲-۱۱-۱-کروماتوگرافي لايه نازک۴۷
۲-۱۱-۲-کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا (HPLC)48
2-11-3-روش الايزا (ELIZA)48
2-12-کاهش آفلاتوکسين M1 در شير و فرآورده هاي آن۴۹
۲-۱۲-۱-روش هاي فيزيکي۴۹
۲-۱۲-۱-۱-روش هاي حرارتي۵۰
۲-۱۲-۱-۱-۱-پاستوريزاسيون، نگهداري در دماي پائين و توليد ماست۵۰
۲-۱۲-۱-۱-۲-خشک کردن، تهيه خامه، کره و پنير۵۱
۲-۱۲-۱-۲- جذب سطحي بر روي عناصر کوچک۵۲
۲-۱۲-۱-۳-اشعه ماوراء بنفش (UV)53
2-12-2-روش هاي شيميايي۵۳
۲-۱۲-۲-۱-کاهش آفلاتوکسين M1 در شير با استفاده از H2O2 در دماي مناسب۵۳
۲-۱۲-۲-۲-سولفيت ها و بي سولفيت ها۵۴
۲-۱۳-قوانين مربوط به حد مجاز آفلاتوکسين M1 در شير و فرآورده هاي آن۵۴
۲-۱۴-تفاوت ترکيب شير گاوميش و شير گاو۵۶
۲-۱۴-۱-چربي۵۶
۲-۱۴-۲- پروتئين۵۷
۲-۱۴-۳- مواد معدني۵۸
فصل سوم: مواد و روش ها۵۹
۳-۱- کيت آزمايش۵۹
۳-۱-۱-وسايل بکار رفته شده در آزمايشگاه۶۰
۳-۲- روش کار۶۰
۳-۲-۱-جمع آوري نمونه ها۶۰
۳-۲-۲- اصول آزمايش۶۰
۳-۲-۳- آماده سازي نمونه ها۶۰
۳-۲-۴-روش آزمايش۶۱
۳-۲-۵- قرائت و تفسير نتايج۶۲
۳-۲-۶- تجزيه و تحليل آماري۶۲
۳-۲-۷-حساسيت آزمايش۶۲
۳-۲-۸-ويژگي آزمايش۶۲
فصل چهارم: نتايج و بحث۶۳
فصل پنجم: نتيجه گيري۶۸
پيشنهادات۷۲
منابع۷۴
چکيده انگليسي۸۱

فهرست جدول ها
عنوانصفحه
جدول ۲-۱- مهمترين کپک هاي مولد آفلاتوکسين۹
جدول ۲-۲- خصوصيات فيزيکي و شيميايي انواع آفلاتوکسين ها۱۳
جدول ۲-۳- اثرات سرطانزايي انواع آفلاتوکسين ها بر روي حيوانات آزمايشگاهي۲۶
جدول ۲-۴- اثرات جهش زايي آفلاتوکسين ها بر روي کشت سلولي۳۰
جدول ۲-۵- مقادير متوسط دز کشنده آفلاتوکسين (LD50) براي حيوانات مختلف۳۱
جدول ۲-۶- پاسخ هاي آسيب شناسي باليني ناشي از مصرف آفلاتوکسين در حيوانات مختلف۳۴
جدول ۲-۷- ارگان هايي که تحت تاثير آفلاتوکسين قرار مي گيرند۳۵
جدول ۲-۸- حد مجاز آفلاتوکسين M1 در شير و فرآورده هاي آن در بعضي از کشورها در سال۱۹۸۹۵۵
جدول ۴-۱- توزيع نمونه هاي شير گاو در ماه ها و غلظت آفلاتوکسينM164
جدول ۲-۲- توزيع نمونه هاي شير گاوميش در ماه هاو غلظت آفلاتوکسينM165
جدول ۴-۳- توزيع نمونه هاي شير گاو در فصل ها و غلظت آفلاتوکسينM166
جدول ۴-۴- توزيع نمونه هاي شير گاوميش در فصل ها و غلظت آفلاتوکسينM167
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱- ارتباط بين ميزان دريافت AFB1 از طريق علوفه آلوده و ترشح AFM1از طريق شير۴۲
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- ساختمان شيميايي انواع اصلي آفلاتوکسين ها۱۱
چکيده
هدف از اين مطالعه بررسي آفلاتوکسين M1 در ۱۲۰ نمونه شير خام (۶۰ نمونه شير خام گاو،۶۰ نمونه شير خام گاوميش) بود که به صورت تصادفي در شهر شوش (جنوب غربي ايران) جمع آوري شد. روش الايزا، روش مورد استفاده براي تعيين وجود و ميزان غلظت آفلاتوکسين M1 در نمونه ها بود. ۴۴ نمونه (۸۹/۶۸%) از نمونه هاي شيرخام گاو(ng/L 54/419-64/3 :range;ng/L 49/55 :mean)و ۴۶ نمونه (۸۹/۷۸%) از نمونه هاي شير خام گاوميش (ng/L 73/422-73/12 :range;ng/L 2/116 :mean) به آفلاتوکسين M1 آلوده بودند. غلظت آفلاتوکسين M1 در تمام نمونه ها پايين تر از استاندارد ملي ايران و استاندارد FDA (ng/L500) بود. براساس استاندارد اتحاديه اروپا و کميسيون غذايي کدکس (ng/L50) 18نمونه (۷۸/۲۷%) شير خام گاو و ۳۲ نمونه (۲۲/۵۲%) شير خام گاوميش بالاتر از حد استاندارد بود.نتايج نشان داد که آلودگي نمونه هاي شير خام ، مشکل بسيار جدي براي سلامت عموم بخصوص کودکان و افراد مسن بوده و با توجه به نقش بالاي شير در تغذيه جوامع بشري ، اين موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است.
واژگان کليدي: آفلاتوکسين M1 ، شير خام گاو ، شير خام گاوميش ، شوش

فصل اول
مقدمه
شير و فرآورده هاي آن از زمان هاي گذشته از منابع مهم جهت تغذيه بشر بوده است و هم اکنون نيز در تمامي جوامع و اقشار، بخش مهمي از غذاي روزانه انسان را تشکيل مي دهد. شير و فرآورده هاي آن به علت دارا بودن ترکيبات مختلف غذايي، محيطي مناسب و مطلوب جهت رشد و تکثير ميکروارگانيسم ها۱ مي باشند . در صورت عدم رعايت اصول بهداشتي در طول توليد ، فرآوري ، بسته بندي و حمل و نقل ، مصرف شير و فرآورده هاي آن مي تواند براي سلامتي انسان و بهداشت جامعه خطر آفرين باشد . قارچ ها (کپک ها و مخمرها ) از جمله ميکروارگانيسم هايي مي باشند که مي توانند در شير و فرآورده هاي آن رشد کرده و توليد توکسين۲ نمايد .
قارچ ها به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم باعث آلودگي شير و فرآورده هاي آن مي شوند . اين گروه از ارگانيسم ها۳ قادر هستند در طول مدّت رشد خود بر روي مواد غذايي ، علاوه بر کاهش ارزش غذايي ، متابوليت هاي ثانويه اي۴ به نام مايکوتوکسين۵ توليد کنند . مايکوتوکسين ها داراي اثرات سمّي۶ ، سرطان زايي۷، ناقص الخلقه زايي۸ ، کاهش رشد و اثرات جهش زايي۹ بر روي موجودات زنده مي باشند. وجود قارچ ها و متابوليت هاي آنها بصورت باقيمانده در شير و فرآورده هاي آن مي تواند براي انسان خطرساز باشد . از اين رو ، بررسي آلودگي هاي قارچي شير و فرآورده هاي آن موضوعي است که بايد بطور جدّي مورد توجه قرار گيرد . قارچ ها مي توانند مواد قندي ، پروتئيني ، چربي ها ، اسيد هاي آلي و غيره را مورد مصرف قرار دهند و بدين ترتيب با ايجاد تغيير در اجزاء متشکله ماده غذايي ، باعث فساد آن مي شوند . همچنين با ايجاد سموم باعث مسموميت خفيف يا شديد در مصرف کنندگان ماده غذايي آلوده مانند شير و فرآورده هاي آن مي شوند و در دراز مدت خواص سرطانزايي و جهش زايي خود را در انسان بروزمي دهند . خطرناک ترين سمّ قارچي شناخته شده آفلاتوکسين B1 است . اگر جيره غذايي دام هاي شيري به اين سمّ آلوده گردد و توسط حيوان مصرف شود در بدن حيوان در اثر يک سري فعل و انفعالات شيميايي تغيير پيدا کرده و بصورت آفلاتوکسين M1 وارد شير مي شود و اگر شير آلوده به آفلاتوکسين M1 توسط انسان مصرف شود اثراتي شبيه آفلاتوکسين B1ايجاد خواهد کرد.
از آنجائيکه در حال حاضر جلوگيري از آلودگي شير و فرآورده هاي آن به سموم قارچي به طور کامل امکان پذير نمي باشد ، لذا اکثر کشورها براي بعضي سموم در خوراک انسان و حيوان حدود استانداردي را قائل شده اند و در مورد آفلاتوکسين ها اين استاندارد ها به مراتب بيشتر از ساير سموم قارچي اعمال مي گردد.
در مجموع با توجه به شرايط نامناسب تغذيه اي در دامداري هاي کشور ما ، چه از زمان کاشت و برداشت محصول تا حتي نگهداري نامناسب آن در خود دامداري ها ، و نيز با توجه به توليد بالاي شير و فرآورده هاي آن در کشورمان که از لحاظ آمار و ارقام اقتصادي بسيار با ارزش مي باشد ، لذا اهميت موضوع شناسايي و نحوه برخورد با فرآورده هاي آلوده ضروري بنظر مي رسد . اميد است که در ايران مسئولان ذيربط تمهيدات وسيعي را در اين مورد به کار گيرند .
در اين تحقيق تعدادي نمونه شير خام گاو و گاوميش در شهرستان شوش استان خوزستان را مورد بررسي قرار داده و ميزان آلودگي آن ها به آفلاتوکسين M1 با روش اليزا سنجيده خواهد شد.
بنابراين اهداف کلي اين طرح شامل:
۱- تعيين وضعيت آلودگي شيرخام گاو و گاوميش موجود در شهرستان شوش به آفلاتوکسين M1
2- مقايسه مقدار آلودگي شيرهاي آلوده با استانداردهاي موجود
۳- مقايسه ميزان آفلاتوکسين M1 بين شير خام گاو و گاوميش در فصل ها و ماه هاي مختلف

فصل دوم

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مروري بر تحقيقات انجام شده
۲-۱- کلياتي بر مايکوتوکسين ها
واژه مايکوتوکسين که داراي ريشه يوناني مي باشد از دو کلمه Myhez به معني قارچ و Toeikonبه معناي تير سمي تشکيل شده است . انواع مواد غذايي مورد مصرف انسان و حيوانات و محصولات مختلف کشاورزي در زمان هاي مختلف کاشت ، داشت و برداشت و حتي در زمان انبار شدن در معرض آلودگي به مايکوتوکسين ها مي باشند . اين متابوليت هاي ثانويه که توسط قارچ هاي مولد در شرايط محيطي مختلف بر روي مواد غذايي ايجاد مي گردند با توجه به اثرات بيولوژيکي۱۰ و توکسيکولوژيک۱۱ نامطلوب خود از قبيل مسموميت حاد ، سرطان زايي ، جهش زايي ، ناقص الخلقه زايي ، استروژنيکي۱۲ و غيره جزء مسموم کننده هاي واقعي به حساب مي آيند. مجموع علايم مسموميت که در اثر مصرف مايکوتوکسين ها بوسيله موجودات زنده بالاخص انسان در آنها مشاهده مي گردد اصطلاحاً به عنوان مايکوتوکسيکوز۱۳ شناختهمي شود (وان اگموند۱۴،۱۹۸۹).
شناخت مايکوتوکسيکوز سابقه طولاني دارد و احتمالاً اولين مسموميت قارچي شناخته شده ارگوتيسم۱۵مي باشد که در سال ۱۸۵۳ رخ داده است . اين بيماري سبب نکروز۱۶ و گانگرن۱۷ در اندام ها مي شود که در قرون وسطي در اروپا از آن به عنوان آتش مقدس۱۸ نام مي برند . مسئول ايجاد بيماري مصرف غلات آلوده به قارچ کلاويسپس پورپورا۱۹ بوسيله حيوانات مبتلا بود (مورگان و همکاران۲۰ ،۱۹۹۰).
مسموميت قارچي ديگري بنام ۲۱ATA در سال ۱۹۵۳ اتفاق افتاد که بطور جدي جمعيت انساني را مورد آسيب قرار داد . اين بيماري در انسان به اشکال مختلف ديده مي شود که از آن جمله مي توان به لکوپني۲۲ ، زخم هاي نکروتيک محوطه دهاني ، سپتي سمي ، اسهال خوني و غيره اشاره کرد . اين بيماري با دريافت حبوبات و غلات کپک زده زمستاني در برخي از نواحي روسيه در جنگ جهاني دوم اتفاق افتاد . قارچ مسئول ايجاد اين بيماري از گونه هاي فوزاريوم۲۳ و کلادوسپوريوم۲۴ بود (وان اگموند ، ۱۹۸۹).
در سال ۱۹۵۶ در ژاپن نيز کينوزيتا و شيکاتا۲۵ اعلام نمودند که مصرف برنج زرد باعث ايجاد علائمي نظير استفراغ ، تشنج و فلجي بالا رونده در انسان مي شود که مي تواند ظرف مدت ۳ روز منجر به مرگ شود . قارچ مولد سم در برنج زرد از جنس پني سيليوم۲۶ بود (کيوراتا و همکاران۲۷ ،۱۹۶۸).
تا سال ۱۹۶۰ عليرغم بيماري هاي گزارش شده اهميت زيادي به مايکوتوکسيکوزيس داده نشد و تنها آنرا بعنوان بيماري ناشي از اهمال۲۸ مي دانستند . اما زمانيکه بيماري همه گيري در بوقلمون هاي انگلستان رخ داد اين تفکر تغيير پيدا کرد . اين بيماري که درمدت چند ماه سبب تلفات ۰۰۰/۱۰۰ قطعه از بوقلمون ها گرديد از آنجا که ناشناخته بود بيماري X ناميده شد (سرگينت۲۹ ،۱۹۷۱).
ضررهاي اقتصادي سبب گرديد تا کوشش بسياري در جهت بررسي علت بيماري صورت گيرد . طي تحقيقات بعمل آمده مشخص گرديد که عامل سمي بوجود آورنده بيماري توسط دو قارچ آسپرژيلوس فلاووس۳۰ و آسپرژيلوس پارازيتيکوس۳۱ توليد شده است که نام آنرا آفلاتوکسين۳۲ نهادند . کلمه آفلاتوکسين مشتق شده از ابتداي کلمات آسپرژيلوس و فلاووس و سپس توکسين به معناي سم است(مونتانيوهمکاران۳۳،۱۹۹۸). قارچ هاي مولد آفلاتوکسين به ميزان زياد در هوا ، خاک و محيط اطراف ما وجود دارند . هرگاه شرايط نگهداري اغذيه مناسب نباشد ، وجود رطوبت بالا و گرماي مناسب ، رشد و تکثير سريع قارچ ها را سبب مي شود . آسپرژيلوس فلاووس و آسپرژيلوس پارازيتيکوس از مهمترين قارچ هاي آلوده کنند مواد غذايي هستند که در بروز مسموميت ها نقش انکار ناپذيري دارند . اين قارچ ها نقش مهمي در فساد گندم ، ذرت ، جو ، سويا ، آرد ، سبوس ، نان و ساير مواد غذايي دارند (ميراراني و همکاران۳۴،۱۹۹۷). در ميان مايکوتوکسين ها ، آفلاتوکسين هايي که توسط کپک آسپرژيلوس مخصوصاً انواع آسپرژيلوس فلاووس و آسپرژيلوس پارازيتيکوس توليد مي شوند ، بخاطر سميت زياد براي انسان و مهره داران اهميت زيادي دارند(يونوسان۳۵،۲۰۰۶ ؛زيندين و همکاران۳۶،۲۰۰۷). چهار نوع اصلي آفلاتوکسين به نام هاي B1 ، B2 ، G1و G2 وجود دارند . بخش قابل ملاحظه اي از آفلاتوکسين هاي بلع شده ظرف ۴۸ ساعت در شير ديدهمي شوند و بخشي نيز در کليه ، کبد و عضلات تجمع مي يابند (ايلي۳۷ ،۱۹۹۶؛سايتانو۳۸ ،۱۹۹۷).
آفلاتوکسين ها در مجاورت اشعه ماوراءبنفش (UV) داراي فلوئورسانس مي باشند(رکني ،۱۳۸۱). تحقيقات بعدي در مورد سم مذکور توسط روش کروماتوگرافي روي لايه نازک ( TLC )39 انجام پذيرفت . با استفاده از اين روش مواد جدا شده از رشد کپک آسپرژيلوس فلاووس بصورت چهار نقطه مجزا با درخشش آبي ( انواع B1 و B2 ) و سبز (انواع G1 و G2 ) مشخص گرديد .بنابراين نام اين ترکيبات را آفلاتوکسين نهادند که شامل آفلاتوکسين هاي B1 ، B2 ، G1و G2بود (مونتاني و همکاران ،۱۹۹۸).
گروه B در مجاورت نور اشعه ماوراءبنفش به رنگ آبي در مي آيند و آفلاتوکسين هاي گروه G با رنگ طرد مايل به سبز (زنگاري)مشخص مي شوند . آفلاتوکسين ها باعث آلودگي بسياري از مواد غذايي از جمله شير و فرآورده هاي آن مي گردند . علاوه بر آفلاتوکسين ها ، مايکوتوکسين هاي ديگري نيز طي بيست سال اخير کشف شده اند (حدود ۳۰۰ نوع ) که جنس هاي مختلف قارچي مانند پني سيليوم۴۰ ، آسپرژيلوس و فوزاريوم۴۱ در توليد آنها نقش دارند . در اين رابطه مي توان به سمومي نظير ايسلنديسين۴۲ ، پاتولين۴۳ ، سيتروويريدين۴۴ و زيرالنون۴۵ اشاره کرد . کليه سموم فوق مي توانند کم يا بيش ايجاد مسموميت هاي کبدي و يا در درازمدت ايجاد تومورهاي کبدي بنمايند (رکني ، ۱۳۸۱).
مطالعات مختلف نشان داده اند که شير گاوهايي که بادام زميني آلوده به آفلاتوکسين هاي B1 و B2 مصرف کرده اند حاوي مواد فلوئورسانسي به نام آفلاتوکسين هاي M1 و M2 مي باشد . آفلاتوکسين هاي M1 و M2 که از نظر ساختماني به آفلاتوکسين هاي B1 و B2 بسيار شباهت دارند ، در اثر هيدروکسيلاسيون۴۶ آفلاتوکسين هاي B1 و B2 در بدن حيوان ايجاد و از راه شير ، ادرار و مدفوع دفع مي شوند (کان کان۴۷ ،۱۹۸۸).
آفلاتوکسين M1 موجود در شير در حقيقت متابوليت سرطانزاي آفلاتوکسين B1 مي باشد و از شير گاوهايي که با غذاهاي آلوده به آفلاتوکسين B1تغذيه شده اند قابل جداسازي است. آفلاتوکسين M1نسبت به حرارت پاستوريزاسيون مقاوم بوده و بدون تغيير وارد فرآورده هاي شير مي گردد و مصرف آن در انسان با بروز سرطان کبدي و افزايش خطر ابتلا به آن همراه است(کان کان ،۱۹۸۸ ؛ هژير و همکاران۴۸،۲۰۰۹ ؛ نماتي و همکاران۴۹،۲۰۱۰ ؛ سايتانو ،۱۹۹۷). بنابراين آلودگي انسان با آفلاتوکسين M1 موجود در شير و محصولات لبني بسيار خطرناک است . آفلاتوکسين را مي توان يکي از سموم قوي در ايجاد سرطان دانست (رکني،۱۳۸۱؛کان کان ،۱۹۸۸ ؛هژير و همکاران۵۰،۲۰۰۹ ؛ نماتي و همکاران۵۱،۲۰۱۰). سميت انواع آفلاتوکسين متفاوت بوده و نوع B1 آن سمي تر از سايرين است و مواد غذايي انسان و خوراک دام در صورت آلودگي مخاطراتي را براي مصرف کنندگان در برخواهند داشت (رکني ، ۱۳۸۱).
۲-۲-انواع قارچ هاي مولد آفلاتوکسين
آفلاتوکسين ها احتمالاً توسط سه گونه آسپرژيلوس فلاووس ، پارازيتيکوس و به مقدار کمتر آسپرژيلوس نوميوس۵۲ توليد مي شوند ، که اينها گياهان و فرآورده هاي گياهي را آلوده مي کنند(فائو۵۳ ،۲۰۰۲).
آسپرژيلوس فلاووس ، آفلاتوکسين هايB1 و B2 را توليد مي کند ، در حاليکه آسپرژيلوس پارازيتيکوس و نوميوس آفلاتوکسين هاي G1 و G2 را هم توليد مي کنند . (علاوه برB1 و B2) . آفلاتوکسين هاي M1 و M2 ، متابوليت هاي هيدروکسيله آفلاتوکسين هاي B1 و B2 هستند که در شير و فرآورده هاي آن که از دام هايي که از آذوقه آلوده تغذيه کرده اند ، ديده مي شوند . بعد از کشف علت بيماري X در سال ۱۹۶۰ تلاش هاي زيادي در راه شناسايي قارچ هاي مولد سموم و بالاخص آفلاتوکسين ها انجام پذيرفت . آسه وِدا۵۴ و همکارانش در سال ۱۹۹۴ بر روي ۹۰ نمونه ذرت سيلو شده مطالعه کردند که عمده قارچ هاي نظير آسپرژيلوس ، پني سيليوم ، فوزاريوم ،آکرومونيوم۵۵ و کلادوسپوريوم جدا گرديدند . در اين ميان آسپرژيلوس فلاووس نسبت به ساير گونه هاي آسپرژيلوس بيشتر ديده شد اما تنها توانسته بود آفلاتوکسين هاي B1 و B2را توليد نمايد . در حاليکه آسپرژيلوس پارازيتيکوس تمام آفلاتوکسين هاي B1 و B2 و G1 و G2 را توليد کرده بود . بهرحال مهمترين قارچ هايي که توانايي توليد آفلاتوکسين را دارند ، آسپرژيلوس فلاووس و در وهله بعدي آسپرژيلوس پارازيتيکوس مي باشند (وان اگموند ،۱۹۸۶؛ فائو ،۲۰۰۲).
در سال ۱۹۸۰ بنت۵۶ و همکارانش در شير خشک هايي که جهت مصرف نوزادان تهيه مي شدند آسپرژيلوس پارازيتيکوس تلقيح نمودند و پس از ۲۴ ساعت نگهداري در دماي ۳۰ درجه سانتيگراد ، آفلاتوکسين هاي B1 و G1 در حد ng/ml 273تشکيل شده بودند (درخشاني ، ۱۳۸۴).
در سال ۱۹۷۱ کيرمير۵۷ اثر ميزان رطوبت را بر روي توليد آفلاتوکسين در ۲۰ درجه سانتيگراد توسط آسپرژيلوس پارازيتيکوس و آسپرژيلوس فلاووس در شير خشک مورد مطالعه قرار داد . در شير خشک هايي با رطوبت حدود ۶ درصد آفلاتوکسين هاي B1 و G1به مقدار بيش از ۱۹۲ ميکروگرم در هر گرم بدست آمد . مسئله مهم تشکيل آفلاتوکسين B1 و G1در حد کمتر توسط پني سيليوم پوبرولوم در شير خشک ها رطوبت ديده بود .
در مطالعات دقيقتر بعدي با شير خشک هاي رطوبت ديده اي که آسپرژيلوس پارازيتيکوس بداخل آنها تلقيح شده بود و در درجه حرارت هاي ۲۰-۱ درجه سانتيگراد بمدت ۱۴ روز نگهداري شده بودند ، نشان داد که آفلاتوکسين G1با مقدار ۲/۸۷ ميکروگرم در هر گرم و در غلظت هاي پايين تر آفلاتوکسين هاي B1 ،B2 و M2 و G2 در ۲۰ درجه سانتيگراد تشکيل شدند و اين در حالي بود که حتي در دماي ۱ درجه سانتيگراد ، آفلاتوکسينG1با مقدار ۵۸/۰ ميکروگرم در هر گرم مشاهده گرديد (درخشاني ، ۱۳۸۴).
جدول ۲-۱- مهمترين کپک هاي مولد آفلاتوکسين(درخشاني ، ۱۳۸۴)
آفلاتوکسين
کپکG2G1B2B1××××Aspegillus Flavus×A.niger×A.wentii×A.rubber×A.glaucus×A.ostranus××A.oryzed×A.ochraceus×A.flavus var columnaris××××A.parasiticus××××A.parasiticus var globolus××××Penicillium puberculum×P.variabe×P.frequentans×P.citrinum××××P.camembertii×××P.roquefortii××Rhizopus sp.
2-3-انواع آفلاتوکسين ها
آفلاتوکسين B1 براي انسان سمي است و مسموميت حاد و شديد آن در انسان به دنبال مصرف مقادير زياد اين سم مکرراً گزارش شده است . نتايج حاصل از آزمايشات انجام شده بر روي حيوانات نشان دهنده وجود تفاوت عمده در مسموميت زايي و سرطانزايي انواع آفلاتوکسين مي باشد (کان کان ،۱۹۸۸).در بين آفلاتوکسين ها ،آفلاتوکسين B1 احتمالاً موثرترين سرطانزاي کبدي شناخته شده (حداقل در حيوانات آزمايشگاهي) مي باشد . همچنين در القاء سرطان در بافت هاي ديگر نيز بسيار موثر است و از نظر سرطانزايي نسبت به ساير آفلاتوکسين ها بيشترين خطر را دارد زيرا باعث ترانسفورماسيون گوانوزين به تيميدين و سيتيدين به آدنوزين بر روي زنجيره هاي DNA در هسته سلول مي شود . اين موتاسيون باعث سرطان کبد در موش و انسان مي شود . در جوجه اردک و ماهي قزل آلاي رنگين کمان ترتيب افزايش مسموميت زايي به شکل G2<B2<G1<B1 است (کان کان ،۱۹۸۸؛ لي و همکاران۵۸ ،۱۹۶۸).
نتايج حاصله حاکي از آن است که دو مشخصه مولکولي آفلاتوکسين در ميزان مسموميت زايي و سرطانزايي آن تاثير بسزايي دارد . حلقه سکيلوپنتانون۵۹ متصل به کومارين۶۰ که در مولکول آفلاتوکسين B1 در مقايسه با لاکتون۶۱ در آفلاتوکسين G2 مسموميت زايي بيشتري را سبب مي شود . علاوه براين تبديل کتون به گروه هيدروکسيل۶۲ همانطور که در آفلاتوکسيکول۶۳ اتفاق مي افتد به طور قابل ملاحظه اي تاثير مسموميت زايي را کاهش مي دهد . حضور دي هيدروفورفوران۶۴ نيز در ميزان مسموميت زايي آفلاتوکسين ها ترکيبات مهم است و بدون آن ترکيب غير فعال مي شود . کاهش اين پروتئين در مولکول آفلاتوکسين فعاليت را به ميزان قابل ملاحظه اي کاهش مي دهد . (AFB1 در مقابل AFB2و AFG1 در مقابل AFG2) .
هيدروکسيلاسيون کربن بين دو حلقه فوران ظاهراً تاثيري بر روي خاصيت مسموميت زايي ندارد (AFB1 در مقايسه با AFM1) (کان کان،۱۹۸۸).

شکل ۲-۱- ساختمان شيميايي انواع اصلي آفلاتوکسين ها(گيودس و همکاران۶۵ ،۲۰۰۶)
آفلاتوکسين ها ترکيبات اشباع شده چند حلقه اي مرکب از يک هسته کوماريني مي باشند که يک طرف آن يک سيستم بي فوران۶۶ بسيار فعال و طرف ديگر آن يک گروه پنتنون۶۷در آفلاتوکسين هاي B و يا حلقه شش ضلعي لاکتوني در آفلاتوکسين هاي گروه G وجود دارد.
آفلاتوکسين ها شامل دو گروه عمده B و G هستند که بر اساس درخشش آن ها در زير اشعه ماوراء بنفش با طول موج بلند مي باشد. از ميان ۱۲ نوع آفلاتوکسين شناخته شده ۶ نوع آن ها که شامل آفلاتوکسين هاي B1 ، B2، G1، G2، M1 و M2 مي باشند از بقيه در مطالعات انجام شده با اهميت تر مي باشند(درخشاني ، ۱۳۸۴). آفلاتوکسين هاي فوق در مقابل حرارت مقاومند ، در آب غير قابل حل بوده و به وسيله حلال هاي آلي از مواد غذايي استخراج مي شوند (شاه حسيني ، ۱۳۸۰). اين ها توسط روش کروماتوگرافي رويه لايه نازک ، ميزان درخشش و مشخصات ساختماني شان از يکديگر تفکيک مي گردند . آفلاتوکسين B1 که سمي ترين نوع آفلاتوکسين ها مي باشند ، داراي نقطه ذوب ۲۶۹-۲۶۸ درجه سانتيگراد و وزن مولکولي ۳۱۲ دالتون و فرمول شيميايي C17H12O6مي باشد(درخشاني ، ۱۳۸۴). ساختار شيميايي آفلاتوکسين G1 شباهت زيادي به نوعB1دارد . آفلاتوکسين G1 داراي نقطه ذوب ۲۴۶-۲۴۴ درجه سانتيگراد ، وزن مولکولي ۳۲۸ دالتون و فرمول عمومي C17H14O7 مي باشد (شاه حسيني ، ۱۳۸۰).
هيدروکسيلاسيون آفلاتوکسين هاي B1 و G1 به ترتيب باعث ايجاد مشتقات دي هيدروکسي آن ها يعني آفلاتوکسين هاي B2 و G2 مي شود (سوتيک و همکاران۶۸ ،۱۹۹۱). آفلاتوکسين هاي گروهBبه خاطر دارا بودن حلقه سيکلوپنتانون در موقعيت هاي ۳ و ۴ داراي فلوئورسانس آبي و گروهG داراي فلوئورسانس سبز در برابر اشعه UV هستند (تانگ و همکاران۶۹ ،۱۹۶۸).
آفلاتوکسين هاي B2a و G2a ترکيب هيدروکسي آفلاتوکسين هاي B2 و G2 مي باشند که در شرايط آزمايشگاهي از آسپرژيلوس فلاووس جدا گرديده اند (شاه حسيني ، ۱۳۸۰).
توکسين هاي AFL ،AFLH1 ، AFQ ، AFP1از مشتقات ديگر AFB1 هستند . آفلاتوکسين هاي M1 و M2از فرآورده هاي متابوليک آفلاتوکسين هاي B1 و B2هستند و از شير گاوهايي که به آن ها بادام زميني آلوده به آفلاتوکسين هاي B1 وB2داده اند ، جدا شده اند . اين ترکيبات از نظر ساختماني به آفلاتوکسين هاي B1 وB2بسيار شباهت دارند و در اثر هيدروکسيلاسيون و تبديل آفلاتوکسين هاي B1 وB2در بدن حيوان توليد مي شوند (کان کان ،۱۹۸۸ ؛شاه حسيني ، ۱۳۸۰).
ساختمان شيميايي آفلاتوکسين M در سال ۱۹۶۶ مشخص شد که به صورت آفلاتوکسين هاي M1 و M2 طراحي شدند و به ترتيب به شکل مشتقات ۴ – هيدروکسي آفلاتوکسين هاي B1 و B2شناسايي گرديدند . در سال ۱۹۸۶ يک مشتق هيدروکسي جديد آفلاتوکسين B1 در شير همراه با آفلاتوکسين با آفلاتوکسين M1 کشف شد . مقدار اين سم که ۱۶ درصد محتواي آفلاتوکسين M1 مي باشد ، آفلاتوکسين M4 نام گرفت(لافونت و همکاران۷۰ ،۱۹۸۶).
آفلاتوکسين M1 داراي نقطه ذوب ۲۲۹ درجه سانتيگراد و وزن مولکولي ۳۲۸ و فرمول شيميايي C17H12O7مي باشد(درخشاني ، ۱۳۸۴). ساير مشتقات آفلاتوکسين ها عبارتند از آفلاتوکسين هاي GM1 ،B2a ،G2a و آفلاتوکسيکول.
جدول ۲-۲- خصوصيات فيزيکي و شيميايي انواع آفلاتوکسين ها(شاه حسيني ، ۱۳۸۰)
آفلاتوکسينفرمول مولکوليوزن مولکولينقطه ذوب
(درجه سانتي گراد)جذب نور ماوراء بنفش
(nm 363-362) پرتودهي فلوئورسنتB1C17H12O6312269/268800/21425
B2C17H14O6314289/286400/23425
G1C17H12O7328246/244100/16450
G2C17H14O7330240-237000/21450
M1C17H12O7328299 (nm357) 000/19 425
M2C17H14O7330293 (nm357) 000/21 425
GM1C17H14O8344276 (nm357) 000/12 425
B2aC17H14O7330240400/20425
G2aC17H14O8346190000/18425
AflatoxcalC17H16O6314234-230100/14425

۲-۴-عوامل موثر بر رشد کپک ها و توليد آفلاتوکسين ها
در اين مطالعه تاثير اين عوامل را در سه گروه بيولوژيکي ، شيميايي و محيطي مورد بررسي قرار مي دهيم .
۲-۴-۱- عوامل بيولوژيکي
۲-۴-۱-۱-نوع کپک
تمامي گونه ها و جنس ها از کپک خاصي قادر به توليد آفلاتوکسين نمي باشند . در اين ميان توانايي هاي ژنتيکي نيز تعيين کننده مي باشند . در کنار اين ها حتي گونه اي که از لحاظ ژنتيکي توانايي توليد آفلاتوکسين را دارا مي باشد ، ميزان توليد آن به عوامل ديگري مانند ميکروارگانيسم هاي رقيب و عوامل محيطي و غيره بستگي خواهد داشت(درخشاني ، ۱۳۸۴).
در ديدگاه کلي از آنجا که اغلب آفلاتوکسين ها توسط گونه هاي آسپرژيلوس که مهمترين آن ها شامل آسپرژيلوس فلاووس و پارازيتيکوس مي باشند توليد مي شوند ، طي مطالعات انجام شده مشخص شد که آسپرژيلوس فلاووس غالباً آفلاتوکسين هاي B1 و B2 را توليد مي کند و آسپرژيلوس پارازيتيکوس ، آفلاتوکسين هايB1 ، B2 ، G1 و G2را نيز توليد مي نمايد(بوس و همکاران۷۱ ،۱۹۸۲).
۲-۴-۱-۲- ميکروارگانيسم هاي رقيب
معمولاً کپک ها در طبيعت همراه با ساير ميکروارگانيسم ها ديده مي شوند . اين موضوع گاهي موجب محدود شدن رشد کپک و در نتيجه کاهش توليد آفلاتوکسين خواهد بود گاهي نيز اثر عکس خواهد داشت. در ذيل به مواردي از مطالعات انجام شده اشاره مي گردد .
براي مثال حضور گونه هاي پني سيليوم به همراه آسپرژيلوس فلاووس منجر به کاهش ميزان توليد آفلاتوکسين گرديد . در مطالعه ديگري ميزان رشد آسپرژيلوس پارازيتيکوس به همراه استرپتوکوکوس لاکتيس۷۲ در محيط آب گوشت APT73مورد بررسي قرار گرفت . مشاهده گرديد که رشد قارچ پس از ده روز بالا رفت. البته افزايش توليد آفلاتوکسين زماني مشاهده شد که اين دو همزمان به محيط افزوده شوند(ايل گندي و همکاران۷۴ ،۱۹۸۱).
در بررسي ديگر مشاهده شد که عليرغم رشد خوب آسپرژيلوس فلاووس در حضور آسپرژيلوس کانديدوس۷۵ و آسپرژيلوس شواليري۷۶ اما قادر به توليد آفلاتوکسين نبود(اليس و همکاران۷۷ ،۱۹۹۱). همچنين تلقيح آسپرژيلوس پارازيتيکوس در محيط کشت حاوي پني سيليوم روبروم و لاکتوباسيلوس پلانتاروم۷۸ باعث افزايش توليد آفلاتوکسين مي شود ، ولي در حضور پني سيليوم ايتاليکوم۷۹ ميزان آفلاتوکسين تغييري نمي يابد (ماگون و همکاران۸۰ ،۱۹۷۳).
در کل نتيجه مي شود که ميکروفلور رقيب مي تواند آفلاتوکسين را متابوليزه و يا متابوليسم کپک را تغيير دهد و يا اينکه با کپک بر سر سوبستراي مناسب جهت توليد آفلاتوکسين به رقابت بپردازد (اليس و همکاران ،۱۹۹۱).
۲-۴-۱-۳-تعداد هاگ کپک
ميزان حداکثر توليد آفلاتوکسين در محيط هاي واجد ۱۰۳ هاگ ديده شده است .
در مطالعات آزمايشگاهي مشخص شده که بر اثر تفکيک و شاخه اي شدن ميسيليوم ها آفلاتوکسين توليد شده است . کاهش مواد مغذي و آزاد شدن برخي مواد روي شاخه اي شدن تاثير منفي دارند . در محيط هاي با تعداد هاگ کمتر اين محدوديت ها کاهش يافته و در نتيجه شاخه اي شدن و نيز توليد آفلاتوکسين افزايش خواهد يافت (کاريونارس و همکاران۸۱ ،۱۹۹۰).
۲-۴-۲-عوامل شيميايي
۲-۴-۲-۱- ماده زمينه اي (سوبسترا)
نوع سوبسترا در ميزان توليد آفلاتوکسين موثر مي باشد . در اين ميان ميزان مناسب کربوهيدرات و اسيد چرب مقدار توليد سم را افزايش مي دهد (درخشاني ، ۱۳۸۴).
دانه هاي حاوي کربوهيدرات زياد مانند برنج ، گندم و بادام زميني در مقايسه با دانه هاي روغني مانند سويا و کتان توليد آفلاتوکسين ها را بيشتر تقويت مي کنند . به نظر مي رسد سوبستراهاي با ميزان بالاي مواد روغني ، توسط کپک به راحتي و سرعت نمي توانند متابوليزه شوند .
در ديدگاه کلي توليد آفلاتوکسين ها توسط کپک ها روي سوبستراهاي طبيعي بيشتر از مواد شيميايي و نيمه ساختگي مي باشد (شمس الدين و همکاران۸۲ ،۱۹۹۵).
آسپرژيلوس فلاووس قادر است مقادير پايين کربوهيدرات را مصرف کند و به ميزان بالايي آفلاتوکسين توليد کند . اما آسپرژيلوس پارازيتيکوس در سوبستراي داراي مقادير بالاي پروتئين و کربوهيدرات پايين آفلاتوکسين کمي توليد کرده است .
در صورت استفاده از اسيد هاي آمينه به عنوان منبع کربن ممکن است مقدار بيشتري آمونياک آزاد شود که بر ميزان توليد آفلاتوکسين اثر مي گذارد . آمونياک توليد آفلاتوکسين را مهار مي کند (پارک و همکاران۸۳ ،۱۹۶۳).
۲-۴-۲-۲- ماده مغذي
زماني که لاکتوز ، به عنوان تنها منبع کربن در اختيار کپک باشد ، ميزان توليد آفلاتوکسين بسيار ناچيز خواهد بود (آلبرت و همکاران۸۴ ، ۱۹۷۰).
در مورد آسپرژيلوس پارازيتيکوس قندهاي مانوز و گزيلوز توليد آفلاتوکسين را تحريک مي کنند اين در حاليست که اين دو قند اثر عکس بر روي آسپرژيلوس فلاووس خواهند داشت . اما قندهاي ساده مانند گلوکز ، ساکاروز و فروکتوز محرک توليد آفلاتوکسين براي آسپرژيلوس فلاووس هستند (ماتليس و همکاران۸۵ ،۱۹۶۵).
در بررسي هاي انجام شده توسط شي و مارت۸۶ مشخص گرديد که کلريد سديم (نمک طعام) غلطت ۳-۱ درصد توليد آفلاتوکسين را تحريک مي کند ، اما در غلظت بالاي ۳ درصد اثر بازدارندگي بر روي توليد آفلاتوکسين خواهد داشت (درخشاني ، ۱۳۸۴).
در تجربيات انجام شده مشخص گرديد ميزان توليد آفلاتوکسين و رشد ميسيليوم هاي قارچ به شکل مشخصي با نوع اسيد آمينه و غلظت آن بستگي دارد . آمينو اسيد هايي مانند گلايسين ، گلوتامات ، پرولين ، آلانين و گلوتامين توليد آفلاتوکسين ها را تحريک مي کنند (کاريونارس ،۱۹۹۰).
۲-۴-۲-۳- ترکيبات ضد قارچ
شاهاني و گلدبرگ۸۷ در ۱۹۷۲ طي تجربه اي مشخص کردند که رشد کپک و توليد آفلاتوکسين به ميزان بالايي توسط پيماريسين۸۸ که يک ترکيب ضد قارچي مي باشد در مورد آسپرژيلوس فلاووس کاهش مي يابد(کينانک۸۹ ،۱۹۹۰).
نيسين۹۰ که يک آنتي بيوتيک پلي پپتيدي مي باشد و بصورت طبيعي در شير به وسيله برخي از سويه هاي استرپتوکوکوس لاکتيس توليد مي شود نيز ممکن است اثر مهاري روي توليد آفلاتوکسين داشته باشد .
برخي اسيد هاي چرب با زنجير کوتاه رشد و نمو قارچ ها را مهار مي کنند . اسيد پروپيونيک۹۱ ترکيب ضد قارچ مناسبي عليه آسپرژيلوس فلاووس مي باشد که ميزان تاثير آن تحت تاثير pH و برخي ترکيبات ديگر مي باشد (ديکسون و همکاران۹۲ ،۱۹۸۷).
اسيد سوربيک بوسيله مهار انتقال مواد از محيط به سلول مانع از توليد آفلاتوکسين مي گردد . اما در زير سطح مهار کنندگي ، اسيد سوربيک سبب تحريک توليد آفلاتوکسين مي گردد (ديکسون و همکاران ،۱۹۸۷).
۲-۴-۳-عوامل محيطي
۲-۴-۳-۱- دما

دامنه درجه حرارت مناسب براي رشد کپک ها و توليد سم ۴۳-۱۲ درجه سانتيگراد مي باشد که ۳۳ درجه سانتيگراد مناسبترين درجه مي باشد . مطالعات نشان مي دهد که آسپرژيلوس فلاووس و آسپرژيلوس پارازيتيکوس در دماي ۸ درجه سانتيگراد و پايين تر قادر به رشد و توليد آفلاتوکسين نيستند (ميشل۹۳ ،۱۹۹۶).
تغييرات دما در شرايط طبيعي توليد آفلاتوکسين را تحت تاثير قرار مي دهد . در مطالعه اي روي برنج مشخص شد که آسپرژيلوس پارازيتيکوس در شرايطي که دما متغير بوده نسبت به زماني که در دماي ثابت ۱۵ و ۲۰ درجه سانتيگراد نگهداري شده ، آفلاتوکسين بيشتري توليد مي کند . اما آسپرژيلوس فلاووس در شرايط مشابه آفلاتوکسين کمتري توليد مي کند .
نسبت ساخت آفلاتوکسين هاي مختلف در شرايط دمايي متفاوت توسط کپک متغير مي باشد . در دماي پايين آفلاتوکسين هاي B1 و G1 به ميزان مساوي ساخته مي شوند ولي در ۲۸ درجه سانتيگراد توليد آفلاتوکسينB1 برتري مي يابد (پارک و همکاران ،۱۹۶۳).
۲-۴-۳-۲- رطوبت
دما و رطوبت دو عامل اصلي موثر در رشد کپک و توليد سم مي باشند که قابل تفکيک از يکديگر نيستند . حداقل فعاليت آبي (aw) مورد نياز جهت رشد و توليد آفلاتوکسين در دماها و سوبستراهاي متفاوت ، متغير خواهد بود . بطوريکه در دماهاي مناسب رشد و سوبستراهاي مناسب ، حداقل فعاليت آبي رقم پايين تري خواهد بود (درخشاني ، ۱۳۸۴).
محدوده فعاليت آبي (aw) مناسب براي گونه هاي آسپرژيلوس و پني سيليوم حدود ۹۴/۰ -۷۱/۰ مي باشد . ميزان توليد آفلاتوکسين در فعاليت آبي (aw) کمتر از ۸۵/۰ کاهش مي يابد .
حداقل فعاليت آبي (aw) جهت رشد و توليد آفلاتوکسين در مورد آسپرژيلوس فلاووس بترتيب ۷۸/۰ و ۸۴/۰ و در مورد آسپرژيلوس پارازيتيکوس ۸۴/۰ و ۸۷/۰ گزارش شده است .
در مطالعه اي ديگر حداقل فعاليت آبي(aw) براي توليد آفلاتوکسين در شير خشک ۵۲/۰ اعلام شده است(اليس و همکاران ،۱۹۹۱).
۲-۴-۳-۳- گاز ها
کاهش ميزان دي اکسيد کربن (CO2) جهت رشد هاگ ، متابوليسم قارچ ، توليد پروتئين ، اسيد هاي نوکلئيک و ترکيبات واسطه چرخه تري کربوکسيک اسيد مفيد مي باشد (درخشاني ، ۱۳۸۴).
دي اکسيد کربن در غلظت بالاي ۲۰ درصد رويش هاگ را مهار و در غلظت بالاي ۱۰ درصد توليد آفلاتوکسين را متوقف مي کند . کاهش اکسيژن اتمسفر به کمتر از ۲۰ درصد و نيز افزايش آن به بالاي ۹۰ درصد نيز توليد آفلاتوکسين را مهار مي کند .
در کل افزايش ميزان دي اکسيد کربن و نيتروژن و نيز کاهش ميزان اکسيژن توليد آفلاتوکسين را مهارمي کند(اليس و همکاران ،۱۹۹۱).
۲-۴-۳-۴- نور
تاثير نور بر روي قارچ تحت تاثير دما مي باشد . در دماهاي بالا يا پايين توليد آفلاتوکسين در حضور نور مهار مي شود ولي در دماي ۲۵-۲۰ درجه سانتيگراد چنين نيست . نوع سوبسترا نيز در عکس العمل قارچ و توليد آفلاتوکسين موثر مي باشد . در مطالعات انجام شده بر روي کپک هاي آسپرژيلوس فلاووس و پارازيتيکوس مشخص گرديد که کنيديواسپورها۹۴ در حضور و غياب نور توليد مي شوند ، اما در حضور نور ميزان توليد بالاتر است (درخشاني ، ۱۳۸۴).
۲-۴-۳-۵- pH
آسپرژيلوس فلاووس و پارازيتيکوس در دامنه وسيع pH (34/9-79/1) قادر به رشد بوده و حد مناسب رشد آن ها در ۴۷/۵-۴۲/۳=pHمي باشد .
اما به هر حال آفلاتوکسين در هر pH توليد نمي شود . توليد آفلاتوکسين عليرغم ادامه رشد کپک در pH اسيدي متوقف مي گردد . برخي محققين بهترين pH را براي رشد کپک و توليد آفلاتوکسين pH بالاي ۴ مي دانند (اسکات۹۵ ،۱۹۸۹).
در ضمن تاثير pH در دماهاي مختلف متفاوت مي باشد . به عنوان مثال آسپرژيلوس در ۲۵ درجه سانتيگراد بهترين رشد و بالاترين ميزان توليد سم را دارد و در اين دما تاثير pH ناچيز مي باشد . حال اينکه در دماي ۱۲ درجه سانتيگراد اثر pH بسيار بيشتر مي باشد (اليس و همکاران ،۱۹۹۱).
۲-۵-چگونگي ورود آفلاتوکسين M1 در شير
آلکروفت و کارناگان۹۶ در سال ۱۹۶۳ اعلام کردند که باقيمانده هاي آفلاتوکسين در شير و ساير فرآورده هاي شير حيواناتي که از جيره غذايي آلوده به آفلاتوکسين استفاده کرده اند ممکن است ديده شود (درخشاني ، ۱۳۸۴).
ميزان حضور AFM1 به طور کلي بيشتر با ميزان دريافت AFB1 ارتباط دارد تا ميزان شيردهي . البته مقدار سم در شير به دنبال کاهش سريع ميزان شير که در اثر جذب مقادير بالاي سم اتفاق مي افتد سريعاً افت پيدا مي کند . از عوامل ديگري که ميزان حضور AFM1 را در شير تحت تاثير قرار مي دهد ميزان متابوليسم کبدي آفلاتوکسين مي باشد و همچنين ميزان دفع آن از ساير راه ها نظير مدفوع و ادرار (انجل۹۷ ،۱۹۷۸).
ترشح آفلاتوکسين M1 در شير نسبتاً سريع مي باشد و معمولاً ۳ تا ۴ روز پس از حذف جيره غذايي آلوده اين سم از شير حذف مي شود (ميشل ،۱۹۹۶).
در مطالعاتي که واندرلاين و همکارانش۹۸ در ۱۹۶۴ بر روي دو دسته گاو يکي با توليد بالاي شير (۳۸ کيلوگرم در روز) و گروه ديگر با توليد پايين (حدود ۱۲ کيلوگرم در روز)انجام دادند ، مشخص گرديد حدود ۲۴-۱۲ ساعت پس از دريافت غذاي آلوده به AFB1سم در شير حيوان قابل تشخيص بوده که پس از چند روز به بالاترين حد خود مي رسد . آن ها مقدار سم در شير را حدود ۱ درصد آفلاتوکسين خورده شده بيان داشتند(درخشاني ، ۱۳۸۴).


پاسخ دهید