۲-۷- مروري بر پژوهش هاي پيشين۴۷
فصل سوم : مواد و روش‌ها۵۶
۳-۱- تهيه نمونه‌ها۵۶
۳-۲- اندازه‌گيري ترکيبات شيميايي ناگت گوشت شترمرغError! Bookmark not defined.
3-2-1- اندازه گيري ميزان رطوبت۵۸
۳-۲-۲- اندازه گيري ميزان چربي۵۸
۳-۲-۳- اندازه گيري ميزان پروتئين۵۹
۳-۲-۴- اندازه گيري ميزان خاکستر۵۹
۳-۳- اندازه گيري pH60
3-4- اندازه‌گيري ويژگي هاي پخت ناگت گوشت شترمرغ۶۰
۳-۵- اندازه‌گيري پارامترهاي بافت ناگت گوشت شترمرغ۶۱
۳-۶- اندازه‌گيري پارامترهاي رنگ ناگت گوشت شترمرغ۶۳
۳-۷- اندازه‌گيري ويژگي هاي حسي ناگت گوشت شترمرغ۶۳
۳-۸- آناليز آماري۶۴
فصل چهارم : نتايج و بحث۶۵
۴-۱- تركيبات شيمياييError! Bookmark not defined.
4-2- pH69
4-3- بافت۷۰
۴-۳-۱- آزمون پروفايل بافت۷۰
۴-۳-۲- نيروي برشي۷۳
۴-۴- رنگ۷۴

۴-۵- ويژگي هاي پخت۷۷
۴-۵-۱- کاهش قطر و افزايش ضخامت۷۷
۴-۵-۲- افت پخت۷۹
۴-۵-۳- چروکيدگي۸۱
۴-۶- ويژگي هاي حسي۸۲
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادها۸۴
منابع۸۸
پيوست‌ها۹۶
فهرست جدول ها
جدول۱-۱- ترکيبات غذايي گوشت شترمرغ در مقايسه با ساير حيوانات۳
جدول ۲-۱- مقايسه گوشت شترمرغ با ساير گوشت ها۹
جدول ۲-۲- ترکيب لاشه يک شترمرغ ۱۰۰ کيلوگرمي۱۰
جدول ۲-۳- تأثير رژيم غذايي حاوي فيبرهاي مختلف در دفع چربي۳۸
جدول ۴-۱- ميانگين پارامترهاي بافت تيمارهاي مختلف ناگت گوشت شترمرغ۷۲
جدول ۴-۲- ميانگين پارامترهاي بافت تيمارهاي مختلف ناگت گوشت شترمرغError! Bookmark not defined.
فهرست شکل ها
شکل ۳-۱٫ تصوير سرخ كن۵۸
شکل ۳-۲٫ نحوه تقسيم ‌بندي سبد سرخ‌كن با استفاده از صفحات استيل براي مجزا كردن نمونه‌ها از يكديگر۵۸
شكل ۳-۳٫ تصوير دستگاه بافت سنج TA plus.63
شکل ۴-۱- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر محتواي چربي تيمارهاي مختلف ناگت شترمرغ۶۶
شکل ۴-۲- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر مقدار رطوبت نمونه هاي سرخ شده ناگت شترمرغ۶۷
شکل ۴-۳- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر مقدار پروتئين تيمارهاي مختلف ناگت شترمرغ۶۸
شکل ۴-۴- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر مقدار خاکستر تيمارهاي مختلف ناگت شترمرغ۶۹
شکل ۴-۵- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر pH تيمارهاي مختلف ناگت شترمرغ۷۰
شکل ۴-۶- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر سختي تيمارهاي مختلف ناگت شترمرغ۷۴
شکل ۴-۳- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر* L نمونه هاي سرخ شده ناگت شترمرغ۷۷
شکل ۴-۴- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر *a نمونه هاي سرخ شده ناگت شترمرغ.۷۸
شکل ۴-۵- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر*b نمونه هاي سرخ شده ناگت شترمرغ.۷۸
شکل ۴-۶- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر درصد افزايش درصد ضخامت نمونه هاي سرخ شده ناگت گوشت شترمرغ۷۹
شکل ۴-۷- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بردرصد کاهش قطر نمونه هاي سرخ شده ناگت گوشت شترمرغError! Bookmark not defined.
شکل ۴-۸- اثر فرمولاسيون هاي مختلف برافت پخت نمونه هاي سرخ شده ناگت گوشت شترمرغ۸۰
شکل ۴-۹- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بر درصد چروکيدگي نمونه هاي سرخ شده ناگت گوشت شترمرغ۸۲
شکل ۴-۷- اثر فرمولاسيون هاي مختلف بردرصد کاهش قطر نمونه هاي سرخ شده ناگت گوشت شترمرغError! Bookmark not defined.
فصل اول : مقدمه
گوشت در جيره غذايي انسان به عنوان يک منبع مهم پروتئين و مواد معدني از جمله آهن و روي به شمار مي آيد. ميزان پروتئين موجود در گوشت شترمرغ در حدود ۸/۲۱ درصد است. از ميان انواع گوشت هاي مصرفي مناسب انسان، گوشت شترمرغ داراي بالاترين ميزان آهن است و بنابراين براي افراد کم خون و باردار بسيار مناسب است. ميزان روي موجود در قسمت هاي مختلف لاشه شترمرغ متفاوت است با اين حال در مقايسه با گوشت ساير پرندگان مقدار بيش تري روي دارد. مس موجود در گوشت شترمرغ از گوشت مرغ، بوقلمون و گاو بيش تر است اما مقدار کلسيم آن از گوشت گاو و مرغ کم تر است. مصرف گوشت شترمرغ براي افراد با فشار خون بالا بسيار مفيد است چرا که اين گوشت سديم بسيار پاييني در مقايسه با گوشت مرغ و گاو دارد (کوپر و همکاران، ۲۰۰۴)(جدول ۱-۱).
اطلاعات در مورد محتوي ويتاميني گوشت شترمرغ اندک است با اين حال وجود ويتامين هاي مختلف در آن تاييد شده است. با توجه به ارزش غذايي بالاي گوشت شترمرغ قرار گرفتن اين ماده مغذي در سبد غذايي خانواده مي تواند نقش موثري در سلامتي جامعه ايفا کند. با توجه به اين که پرورش شترمرغ در ايران در حال گسترش است در آينده نزديک شاهد استفاده بيش تر از محصولات شتر مرغ خواهيم بود.
جدول۱-۱- ترکيبات غذايي گوشت شترمرغ در مقايسه با ساير حيوانات (کوپر و همکاران، ۲۰۰۴)
آناليزشترمرغخوکگوسالهطيورآهوماهيآب (درصد)۴/۷۵۷۰۷۵۷۵-۷۳۱/۷۵-۵/۷۴۸۲چربي (درصد) ۱/۲۲۵۵/۴-۷/۱۳-۱۳/۳۱پروتئين (درصد)۷/۲۱۲۸-۱۸۲۲-۱۸۲۴-۲۳۶/۲۰۱۶انرژي (کيلوژول در هر ۱۰۰ گرم)۴۳۸۸/۱۳۳۵۶/۶۵۷۶/۴۷۸۴۹۴۴/۳۹۷
چاقي يكي از بيماري‌هاي شايع در دنياي كنوني است. برآورد مي‌شود كه حدود ۲/۱ بيليون نفر از كل جمعيت دنيا داراي اضافه وزن هستند (گارو، ۲۰۰۰). افراد چاق بيشتر از ساير افراد مستعد ابتلا به بيماري‌هاي غير واگير مثل بيماري‌هاي قلبي عروقي، ديابت و برخي سرطان‌ها هستند (پي‌سنر، ۱۹۹۸). بيماري‌هاي قلبي عروقي يكي از مهم‌ترين عوامل تهديدكننده زندگي در جوامع بشري است به طوري كه علت ۷۰ درصد مرگ و مير افراد بالاي ۷۵ سال و علت ۲۵ درصد مرگ و مير افراد بالاي ۳۰ سال را تشكيل مي‌دهد (رفيعي، ۱۳۷۶). از سويي با گسترش زندگي صنعتي، مصرف غذاهاي آماده، غذاهاي پرچرب و سرخ كردني افزايش چشمگيري يافته است و ميزان اسيدهاي چرب ترانس موجود در اين فراورده‌هاي غذايي موجب افزايش شيوع بيماري‌هاي مزمن گرديده است. گوشت شترمرغ در سالهاي اخير به علت چربي و کلسترول پايين خود، به عنوان جايگزيني مناسب براي ساير محصولات گوشتي مورد استفاده قرار گرفته است. بسياري از متخصصين تغذيه مصرف اين گوشت را به علت اسيدهاي چرب اشباع کمتر توصيه مي نمايند(رفيعي، ۱۳۷۶).
با افزايش آگاهي مصرف كنندگان نسبت به تأثير رژيم غذايي چرب بر سلامتي، تمايل به مصرف مواد غذايي كم چرب رو به افزايش است. بنابراين در سال‌هاي اخير تلاش‌هاي زيادي به منظور كاهش ميزان چربي در مواد غذايي سرخ شده ضمن حفظ ويژگي‌هاي كيفي آن‌ها انجام گرفته است. علاوه بر اين به دليل تغييرات فرهنگي و اجتماعي، تقاضا براي مصرف غذاهاي آماده رو به افزايش است و در ميان آن‌ها فراورده‌هاي پوشيده شده با خميرابه۱ به دليل ويژگي‌هاي حسي مطلوب بسيار مورد توجه هستند. غذاهاي روكش شده مثل انواع ناگت به منظور بهبود طعم، ظاهر و خصوصاً ويژگي‌هاي بافتي مطلوب و ايجاد سطح خارجي ترد و در عين حال هسته مرکزي نرم و مرطوب، ابتدا با خميرابه پوشانيده۲ شده، سپس پيش سرخ گرديده، به صورت منجمد به بازار عرضه مي‌گردند(نگادي و همکاران ، ۲۰۰۷).
براي پاسخگويي به نياز مصرف كنندگان به غذاهاي متنوع، توليدکنندگان در صنعت غذا به توليد فراورده‌هاي غذايي كم چرب جديد با طعم و مزه مطلوب همّت گماشته‌اند كه از جمله اين غذاها مي‌توان به غذاهاي سوخاري و پوشش‌دار اشاره كرد(گارو، ۲۰۰۰).
سرخ کردن عميق۳ (DFF) يکي از قديمي‌ترين فرايندهاي تهيه مواد غذايي است. اين فرايند تحت عنوان غوطه‌ور کردن ماده غذايي در يک روغن خوراکي در دمايي بالاتر از نقطه جوش آب تعريف مي‌شود. در طول اين فرايند انتقال همزمان جرم و انرژي صورت مي‌گيرد. در واقع حرارت از روغن به داخل ماده غذايي نفوذ کرده و باعث تبخير رطوبت از درون ماده غذايي مي‌شود، در نتيجه فضاهاي خالي در محصول ايجاد مي‌شود و روغن از همين منافذ وارد ماده غذايي مي‌گردد (امير‌يوسفي و همکاران، ۲۰۱۰). از مزاياي سرخ کردن عميق نسبت به ديگر روش‌هاي پخت مي‌توان به کوتاه بودن زمان سرخ کردن و غير محلول بودن ويتامين‌هاي محلول در آب، در داخل چربي اشاره نمود که مورد اخير از اتلاف ويتامين‌هاي محلول در آب جلوگيري مي‌کند (ساهين و سامنو، ۲۰۰۹).
با توجه به ميزان بالاي روغن در غذاهاي سرخ كردني، تلاش‌هاي زيادي در سطح دنيا براي توليد فراورده هاي كم چرب صورت گرفته است. براي كاهش ميزان روغن فراورده‌هاي سرخ كردني روش‌هايي وجود دارد كه برخي از آن‌ها عبارتند از: استفاده از سيستم مايكرويو، استفاده از جايگزين‌هاي چربي مانند اُلسترا۴ و پوشاندن با فيلم‌هاي خوراكي به منظور كاهش جذب روغن است (آددجي و همکاران، ۲۰۰۹).
پوشش‌دار كردن به معناي غوطه‌ور كردن ماده غذايي در محلول مورد نظر قبل از سرخ كردن مي‌باشد. پوشش دهي يك تيمار سطحي است كه تخلخل سطح را كاهش مي‌دهد و مانعي در مقابل ورود روغن به ماده غذايي ايجاد مي‌کند. پوشش علاوه بر كاهش جذب روغن، خروج رطوبت را نيز كاهش مي‌دهد. مهم‌ترين ويژگي‌هاي يك پوشش قابليت تشكيل فيلم، پايداري حرارتي، ويژگي‌هاي انتقال روغن و رطوبت، كيفيت تغذيه‌اي و حسي آن است (سانز و همکاران، ۲۰۰۸).
اغلب فراورده‌هاي سرخ شده با يک خميرابه پوشانده مي‌شوند که عبارت است از يک مخلوط مايع شامل آب، آرد، نشاسته و ادويه‌ها که فراورده هاي غذايي قبل از پخت در آن غوطه‌ور مي‌گردند. همچنين گاهي پس از اين تيمار، از يک مخلوط خشک به نام پودر سوخاري۵ استفاده مي‌شود. اين تيمارها با ايجاد پوسته۶ بر روي محصول علاوه بر بهبود ظاهر آن، جذب روغن را نيز کاهش مي‌دهند. در فراورده هاي سرخ شده ويژگي‌هاي پوسته اهميت کليدي در پذيرش مصرف کننده دارد (سالوادور و همکاران، ۲۰۰۳).
هدف از اين مطالعه بررسي اثر جايگزيني آردهاي مختلف (آرد گندم، آرد سوخاري، نشاسته، آرد سيب زميني و آرد ذرت) به جاي گوشت شترمرغ در فرمولاسيون ناگت بود.آزمون هاي شيميايي (چربي، رطوبت، پروتئين و خاکستر)، pH، ويژگي هاي پخت (کاهش قطر و افزايش ضخامت، افت پخت و چروکيدگي)،پارامترهاي بافت (آزمون پروفايل بافت ونيروي برشي)، پارامترهاي رنگ (L*، b* و a* ) و ويژگي هاي حسي (رنگ، طعم، آروما، بافت، احساس دهاني و پذيرش کلي) بر محصول نگهداري شده در فريزر۲۰- درجه سانتي گراد اندازه گيري شد.
فصل دوم : بررسي منابع
۲-۱- شترمرغ
شترمرغ۷ متعلق به خانواده رتايت ها۸ به معناي سينه پهنان مي باشد. اعضاي اين خانواده به واسطه عدم قدرت پرواز، توانايي دويدن و فقدان جتاق در استخوان سينه شان شناخته مي شوند. اين پرندگان بسيار مقاوم بوده و به آساني مي توانند با شرايط گوناگون اقليمي سازگار شوند. آنها مي توانند در چراگاه هاي فقيري که گاو و گوسفند قادر به رشد و زندگي نيستند، زنده بمانند (ديمينگ، ۱۹۹۹).
۲-۱-۱- مشخصات ظاهري شترمرغ
شترمرغ بزرگترين پرنده زنده است. متوسط ارتفاع آن ها ۵/۲-۱/۲ متر و وزن آن ها ۱۶۰-۱۰۰ کيلوگرم مي باشد. بدن تخم مرغ شکل آن ها از پرهاي نرم پوشيده شده است. جوجه ها، چه نر و چه ماده، پرهاي قهوه اي دارند. به تدريج نرها که بالغ مي شوند، پرهاي بدنشان سياه و پرهاي بالشان سفيد مي شود. پرهاي بدن ماده ها، خاکستري قهوه اي و نوک پرهاي بال آن ها، قهوه اي يا سياه مي شود. شترمرغ ها گردني بلند و انعطاف پذير دارند که به وسيله آن قادرند روي زمين بچرند و در عين حال از برگ درختان تغذيه کنند. شترمرغ علاوه بر ديد و شنوايي بسيار قوي، مي تواند در هنگام خط با سرعتي بيش از ۴۰ مايل در ساعت (۶۴ کيلومتر در ساعت) بدود. اين پرنده به طور متوسط ۷۰-۶۰ سال عمر مي کند (هالام، ۱۹۹۲).
۲-۱-۲- تاريخچه پرورش شترمرغ
در حدود دهه ۱۸۶۰ تقاضاي زيادي براي پر شترمرغ، منجر به اهلي کردن آن در افريقاي جنوبي شد. پس از اختراع دستگاه جوجه کشي مصنوعي، در سال ۱۳۸۷۰ اين حرفه تبديل به حرفه اي بسيار سودآور گرديد، اما از سال ۱۹۱۴ به بعد، تقاضا براي پر کاهش يافت و در اواخر دهه ۱۸۸۰، توجه به گوشت و پوست اين پرنده باعث رونق مجدد اين صنعت شد و تا به امروز اين روند ادامه دارد (اسميت و همکاران، ۱۹۹۵). طي چند سال اخير صنعت پرورش شترمرغ در ايران با هدف ايجاد يک منبع پروتئيني جديد و مطمئن جهت افزايش توليد گوشت قرمز که يکي از مواد اصلي و پرمصرف در رژيم غذايي ايرانيان به شمار مي رود، ايجاد گرديد. با توجه به اينکه ايران از لحاظ موقعيت جغرافيايي و اقليمي مکاني مناسب جهت پرورش اين حيوان به شمار مي رود، امروزه شاهد روزافزون مزارع پرورشي در سطح کشور مي باشيم. ورود شترمرغ هاي پرورشي به ايران به سال ۱۳۷۴ باز مي گردد که تعدادي جوجه از آفريقاي جنوبي و تعدادي از بلژيک وارد ايران گرديدند، بعدها تخم هاي نطفه دار شترمرغ از کانادا هم به دست پرورش دهندگان ايراني رسيد. براساس آمارهاي موجود در سال ۲۰۰۴ در کل دنيا حدود ۱۴ هزار تن گوشت شترمرغ توليد شده است. در حال حاضر کشور آفريقاي جنوبي با در اختيار داشتن بيش از ۵۰ درصد بازارهاي جهاني يک قدرت بلامنازع در بازار اين محصول شناخته مي شود. طي سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۷۰ ميزان توليد گوشت قرمز در ايران از ۵۹۵ هزارتن به ۸۶۶ هزار تن و توليد گوشت ماکيان و طيور از ۴۲۰ هزار تن به ۱۴۶۸ هزار تن افزايش يافته است که توليد گوشت شترمرغ سهم بسزايي در افزايش اين آمار داشته است. استان هاي اصفهان، تهران و همدان داراي بيشترين مزارع پرورش شترمرغ هستند. حدود ۳/۲۸ درصد از کل مزارع استان اصفهان ايجاد شده است (جيران و همکاران، ۱۳۸۶).
۲-۱-۳- انواع شترمرغ
انواع شترمرغ به گروه هاي زير تقسيم بندي مي شوند:
– شترمرغ آفريقاي جنوبي (Struthio camelus australis) گردن آبي
– شترمرغ آفريقاي شمالي (Struthio camelus australus) گردن قرمز
– شترمرغ آفريقاي شرقي (Struthio camelus massaicus) گردن قرمز
– شترمرغ سومالي (Struthio camelus molibdophanes) گردن آبي
– شترمرغ آفريقايي اهلي شده (Struthio camelus domesticus) گردن سياه
مزاياي هر يک از اين گونه ها بدين شرح است (هوفمن و همکاران، ۲۰۰۸):
گردن آبي: جوجه ها مقاوم تر با درصد قدرت زنده ماني بيشتر، اما توليد تخم کمتر
گردن قرمز: قد بلندتر، توليد گوشت بيشتر، بلوغ ديرتر و توليد تخم کمتر
گردن سياه (شترمرغ اهلي): مطيع تر، توليد تخم بالاتر، اما جوجه ضعيف تر، جثه کوچک و توليد گوشت کمتر
۲-۱-۴- توليدات شترمرغ
۲-۱-۴-۱- گوشت
گوشت قرمز شترمرغ يکي از کم چربي ترين و سالم ترين نمونه هاي گوشت قرمز در دسترس است، به طور چشمگيري ترد بوده و مزه آن شبيه به گوشت گوساله است و کلسترول آن از گوشت مرغ پايين تر مي باشد. اين گوشت از نظر مواد مغذي بالانس ايده آلي داشته و به عنوان منبع پروتئين از طرف تشکل هاي سلامتي همچون انجمن قلب، انجمن سرطان و انجمن ديابت امريکا توصيه شده است. به علت توازن مناسب pH، اين گوشت برخلاف ساير گوشت ها جاذب باکتري هاي مضر مانند اشرشياکلي و سالمونلا نمي باشد. در جدول (۲-۱) گوشت برخي حيوانات و پرندگان با گوشت شترمرغ مقايسه شده است (بالوگ و همکاران، ۲۰۰۷؛ کوپر، ۱۹۹۹؛ جونس و همکاران، ۱۹۹۵؛ اسميت و همکاران، ۱۹۹۵).
جدول ۲-۱- مقايسه گوشت شترمرغ با ساير گوشت ها (در ۱۰۰ گرم گوشت پخته شده بر مبناي وزن خشک) (کوپر، ۱۹۹۹)
نوع گوشتچربي (گرم)پروتئين (درصد)کلسترولآهن (ميلي گرم)انرژي (کيلوکالري)شترمرغ۳۹/۲۶۸۳۲/۳۱۴۲مرغ۴/۷۹/۲۸۸۹۲/۱۱۹۰بوقلمون۵۳/۲۹۷۶۸/۱۱۷۰گاو۳/۹۹/۲۹۸۶۳۲۱۱گوساله۶/۶۹/۲۱۱۱۸۲/۱۱۹۶اردک۲/۱۱۵/۲۳۸۹۷/۲۲۰۱
در کشورهاي حاشيه خليج فارس علاقه وافري به مصرف گوشت شترمرغ ديده مي شود، زيرا اعتقاد بر اين است که علاوه بر کيفيت عالي، جهت بهبود زخم ها و شفادهندگي بيماران روماتيسمي مناسب است (بالوگ و همکاران، ۲۰۰۷). معمولا شترمرغ هاي پرواري در سن يک سالگي تا ۱۴ ماهگي کشتار مي گردند که در اين سن حدود ۱۲۰-۱۰۰ کيلوگرم وزن دارند. گوشت بدون استخوان اين پرنده در حدو.د ۳۵-۳۰ کيلوگرم مي باشد. از يک قطعه شترمرغ ۱۲ ماهه يکصد کيلويي که لاشه ۶۰ کيلوگرمي داشته باشد، ۴۰ کيلوگرم گوشت درجه يک (استيک و فيله) و ۱۴ کيلوگرم گوشت درجه ۲ (گوشت لخم) حاصل مي شود که ۳۵-۳۰ درصد کل گوشت پرنده در پا و ران قرار دارد. البته اين مقادير بسته به سن، جنس و روش هاي مديريتي تغيير مي کند. ميزان اسيد لينولئيک که بدن انسان قادر به ساخت آن نيست ولي براي متابوليسم بسيار ضروري مي باشد و نيز ميزان کراتين که متابوليسم انرژيتيک قلب را بهبود مي بخشد در اين گوشت خيلي بالا است. مقدار آهن آن در ميان گوشت ساير دام ها بالاترين مقدار است. به علاوه گوشت شترمرغ ميزان بالايي از عناصر کم مقدار مانند روي و منيزيم را نيز داراست. اين گوشت نياز بدن به ويتامين نياسين را تامين کرده و نسبت به ساير گوشت ها مقادير بيشتري ويتامين هاي A، C، B1 ، B2 دارد. اين مزايا به همراه ميزان بالاي اسيد چرب امگا-۳ در گوشت شترمرغ باعث شده که اين گوشت انتخاب بسيار خوبي براي بيماران قلبي و عروقي و سالمندان باشد تا با اطمينان بيشتري بتوانند نيازهاي پروتئيني خود را برطرف سازند. از طرف ديگر ميزان کم سديم در گوشت شترمرغ، استفاده از آن را براي افرادي که دچار فشار خون بالا هستند، ممکن مي سازد. ترکيب لاشه يک شترمرغ ۱۰۰ کيلوگرمي به شرح جدول (۲-۲) است (بالوگ و همکاران، ۲۰۰۷؛ کوپر، ۱۹۹۹؛ جونس و همکاران، ۱۹۹۵؛ اسميت و همکاران، ۱۹۹۵):
جدول ۲-۲- ترکيب لاشه يک شترمرغ ۱۰۰ کيلوگرمي
عضودرصد از وزن زندهپر۱/۸پاها۳/۵کبد۱/۵خون۳لاشه۶۰چربي شکمي۴پوست۷
۲-۱-۴-۲- تخم
تخم شترمرغ بزرگترين تخم پرنده در دنياست. طول آن ۱۸-۱۴ سانتي متر، عرض آن ۱۵-۱۲ سانتي متر، سطح آن ۵۸۲ سانتي متر مربع و وزن آن تا ۲۲۰۰ گرم مي رسد که حدود ۱/۵ درصد وزن پرنده بالغ را تشکيل مي دهد. اين پرنده در شرايط مناسب سالانه بيش از ۵۰ و حتي بيش از ۱۰۰ تخم مي گذارد. ضخامت پوسته ۳-۲ ميلي متر و استحکام آن بسيار بالاست، به طوري که مي تواند وزن يک انسان را تحمل کند. طعم تخم شترمرغ شبيه به تخم مرغ ولي اندکي شيرين تر بوده و گفته مي شود تخم شترمرغ نسبت به تخم مرغ داراي خواص غذايي بيشتري است، به طوري که مصريان باستان از تخم هاي اين حيوان براي مصارف دارويي استفاده مي کردند. تخم شترمرغ ۴۸ ساعت طول مي کشد تا درون دستگاه توليدمثل ماده شکل بگيرد. رنگ آن از سفيد تا زرد و خاکستري متغير است و سطح آن درخشنده و داراي خلل و فرج در اندازه و اشکال گوناگون است. از نظر ترکيب، تخم شترمرغ شامل ۵۴ درصد سفيده، ۳۲ درصد زرده و ۱۴ درصد پوسته است. يک شترمرغ با وضعيت جسماني خوب پس از ۲ سال شروع به تخم گذاري مي کند. اگرچه بسياري از ماده ها اين کار را از حدود ۲۰-۱۸ ماهگي آغاز مي کنند و عمرتوليدي ۳۵-۴۰ ساله دارند. تخم گذاري در اوايل بهار آغاز شده و تا پاييز ادامه دارد. طول مدت جوجه کشي تخم ۴۲ روز است. ماده ها در طول روز و نرها شب روي تخم ها مي خوابند (محمدي، ۱۳۸۵).
۲-۱-۴-۳- پوست
پوست شترمرغ يکي از مرغوب ترين چرم ها محسوب مي شود که گاه آن را از لحاظ کيفيت هم رديف پوست کروکوديل و مار قرار مي دهند. اين چرم را مي توان از روي طرح برجسته فوليکول هاي شاه پرها و زمينه خط دار جذاب آن تشخيص داد. به دليل اينکه پوست شترمرغ محتوي روغن بيشتري مي باشد، چرم آن نسبت به ترک خوردن، سفتي و خشکي مقاوم تر است. از هر شترمرغ، چرمي معادل ۱۵ فوت مربع (۴/۱ مترمربع) به دست مي آيد که عموما براي کيف دستي، کمربند، ساک هاي مسافرتي، کفش، چکمه، روکش ميزهاي اداري و پوشش مبل استفاده مي شود(محمدي، ۱۳۸۵).
۲-۱-۴-۴- پر

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بهترين محصول شترمرغ، پر آن است. کيفيت پرهاي شترمرغ کاملا منحصربه فرد است. حتي پيشرفته ترين فناوري قادر به تقليد زيبايي، لطافت و مواجي طبيعي پر شترمرغ نيست. همچنين هيچ ابزاري به واسطه خاصيت توليد الکتريسيته ساکن مانند پر شترمرغ، کارايي لازم براي نظافت را ندارد. از پرهاي با کيفيت عالي در ساخت لوازم تزييني، کلاه و لباس استفاده مي شود. بهترين پرها از مناطق خشک تر جهان به دست مي آيد و با کيفيت ترين آنها، پرهاي توليدي در آفريقاي جنوبي است (محمدي، ۱۳۸۵).
۲-۱-۴-۵- ساير محصولات شترمرغ
روغن پوست شترمرغ در محصولات دارويي و آرايشي به کار مي رود. اين روغن غني از اسيدهاي چرب ضروري امگا ۶ و امگا ۹ بوده که مرطوب کننده و حالت دهنده پوست مي باشد. تحقيقات نشان داده است که در آينده مي توان از تاندون ها و قرنيه چشم شترمرغ براي پيوند زدن به انسان استفاده (محمدي، ۱۳۸۵).
۲-۱-۵- گوشت شترمرغ ضامن سلامتي
گوشت شترمرغ که در گروه گوشت هاي قرمز طبقه بندي مي شود از ارزش غذايي بسيار بالايي برخوردارست. به طوري که مي توان گفت يکي از کم چربي ترين و سالم ترين نمونه هاي گوشت قرمز در دسترس است. ميزان چربي آن بسيار کم بوده که يکي از خواص مهم و قابل توجه در بازار مصرف کنوني به شمار مي رود. به همين دليل گوشت قرمز شترمرغ براي کساني که دچار اضافه وزن بوده و از رژيم هاي لاغري پيروي مي کنند جايگزين بسيار مناسبي خواهد بود. نکته جالب ديگر در مورد گوشت شترمرغ اين است که کلسترول آن حتي از گوشت مرغ هم پايين تر است. همچنين اسيدهاي چرب غيراشباع موجود در بافت هاي شترمرغ ۳۰ درصد مجموع اسيدهاي چرب را تشکيل مي دهد که يکي از مزيت هاي گوشت شترمرغ محسوب مي شود. اين مزايا به همراه ميزان بالاي اسيد چرب امگا-۳ در گوشت شترمرغ باعث شده که اين گوشت انتخاب بسيار خوبي براي بيماران قلبي و عروقي و سالمندان بوده تا با اطمينان بيشتري بتوانند نيازهاي پروتئيني خود را برطرف سازند. از طرف ديگر ميزان کم سديم در گوشت شترمرغ، استفاده از آن را براي افرادي که دچار پرفشاري خون هستند ممکن مي سازد. گوشت شترمرغ از نظر پروتئين و آهن نيز از جايگاه بسيار خوبي برخوردار است، لذا براي افراد کم خون و زنان باردار انتخاب مناسبي خواهد بود. علاوه بر موارد فوق گوشت شترمرغ به ميزان بسيار چشمگيري ترد و از قابليت هضم استثنائي برخوردار است. به طوري که ۹۰ درصد آن قابل هضم بوده و از اين حيث پس از ماهي در رتبه دوم قرار دارد، در صورتي که گوشت هاي مرغ و گاو حداکثر ۸۷ درصد قابلت هضم دارند (پالري و همکاران، ۱۹۹۷؛ فرنانديز-لوپز و همکاران، ۲۰۰۶).
۲-۲- سرخ كردن
۲-۲-۱- تعريف فرايند سرخ كردن
سرخ کردن عميق يکي از قديمي‌ترين فرايندهايي است که با هدف خشک کردن و پختن فراورده‌هاي غذايي استفاده مي‌شود (استير، ۲۰۰۴). موفقيت اين فرايند به دليل تطبيق و انعطاف‌پذيري در مقياس خانگي و صنعتي است. اين روش طبخ در صنعت توليد غذا به سرعت در حال رشد است، به طوري كه سرمايه‌گذاري براي توليد غذاهاي سرخ شده هر ساله افزايش مي‌يابد. از لحاظ اقتصادي تجارت سرخ كردن مبلغي بالغ بر ۸۳ بيليون دلار در آمريكا و دو برابر اين مقدار در ساير كشورهاي جهان است (ساهين و سامنو، ۲۰۰۹؛ استير،۲۰۰۴).
از جمله تغييرات مطلوب در مواد غذايي در حين سرخ كردن مي‌توان به آگلوتيناسيون نشاسته و دناتوراسيون پروتئين‌ها در ابتداي فرايند اشاره كرد كه منجر به خوش طعم شدن و افزايش قابليت هضم غذا مي‌شود. واكنش مايلارد۹ و توسعه رنگ قهوه‌اي، تجمع تركيبات عامل ايجاد عطر و طعم مطبوع و نيز تشكيل پوسته خشك ترد و طلايي رنگ كه ظاهري دل‌پذير به محصول مي‌بخشد، از ديگر تغييرات صورت گرفته در حين سرخ كردن مي‌باشند. فراورده‌هاي سرخ شده رطوبت خود را از دست داده‌اند و عمر نگهداري آن‌ها به مراتب از فراورده‌هاي تازه بيشتر است. از مزاياي سرخ كردن اثر محافظتي آن است كه با از بين بردن ميكروارگانيسم‌ها، آنزيم‌ها و كاهش فعاليت آب در سطح غذا حاصل مي‌شود (ساهين و سامنو، ۲۰۰۹؛ ضيايي‌فر و همكاران، ۲۰۰۸).
۲-۱-۲- فرايند سرخ كردن
در سرخ كردن عميق، ماده غذايي در روغن داغ غوطه‌ور مي‌شود، به طوري كه دماي روغن معمولاً بالاتر از نقطه جوش آب مي‌باشد. در اين هنگام انتقال حرارت و انتقال جرم به طور همزمان رخ مي‌دهد. حرارت از طريق همرفت از روغن به ماده غذايي و از طريق رسانش در درون ماده غذايي منتقل مي‌شود. انتقال جرم در دو جهت مخالف انجام مي‌پذيرد، رطوبت سطحي در اثر دماي بالا تبخير شده، از ماده غذايي خارج مي‌گردد. در اثر خروج رطوبت، پوسته تشكيل مي‌شود و حفره‌ها در ماده غذايي توسعه مي‌يابند. كاهش رطوبت و ايجاد حفره‌ها در ماده غذايي، با ورود روغن به ماده غذايي همراه مي‌گردد (بلومنتال، ۱۹۹۱؛ ضيايي‌فر و همكاران، ۲۰۰۸).
طبق تعريف فاركاس (۱۹۹۴) سرخ كردن را مي‌توان يك نوع فرايند خشك كردن دانست كه انتقال رطوبت طي چهار مرحله به شرح زير صورت مي‌گيرد:
۱- حرارت دهي اوليه: دوره كوتاه؛ مرحله اي است كه ماده غذايي خام وارد روغن داغ مي‌شود و دماي سطح آن تا دماي جوش آب بالا مي‌رود. انتقال حرارت بين روغن و سطح محصول رخ مي‌دهد ولي تبخيري صورت نمي‌گيرد.
۲- جوشش سطحي: اين مرحله با افت ناگهاني رطوبت سطح ماده غذايي مشخص مي‌شود. تبخير سطحي آغاز شده، سرعت انتقال حرارت از سطح افزايش يافته و تشكيل پوسته ترد و خشك آغاز مي‌گردد.
۳- سرعت نزولي: اين مرحله مصداق تعريف خشك كردن مي‌باشد. دماي قسمت‌هاي دروني غذا به آهستگي به سمت دماي جوش آب بالا رفته، ضخيم شدن ناحيه ادامه يافته، به تدريج سرعت انتقال حرارت و همچنين انتقال بخار از محصول كاهش مي‌يابد.
۴- نقطه پاياني جوش: سرعت دفع رطوبت كاهش مي‌يابد و ديگر هيچ حبابي در سطح محصول مشاهده نمي‌شود.
فراورده‌هاي سرخ شده مانند چيپس سيب زميني، فرنچ فرايز، دونات، ناگت مرغ، استيك ماهي و انواع اسنك‌هاي سرخ شده از مطلوبيت بسيار بالايي برخوردارند. موفقيت اين روش به دليل وجود مزايايي است كه با استفاده از ساير روش‌هاي فرآوري به راحتي نمي‌توان به آن‌ها دست يافت. از مزاياي سرخ کردن عميق نسبت به ديگر روش‌هاي پخت مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد :
۱- انتقال حرارت يکنواخت و کوتاه شدن زمان فرايند در نتيجه‌ي دماي بالاي روغن
۲- حداقل حذف ترکيبات محلول در آب
۳- حذف مقادير کمتري از ويتامين‌هاي حساس به حرارت در مقايسه با ساير روش‌هاي پخت
۴- کاهش ناچيز مواد معدني
۵- آماده سازي آسان و سريع
۶- ويژگي‌هاي حسي مطلوب مانند رنگ، بافت، عطر و طعم مناسب (سالوادور و همکاران، ۲۰۰۳)
۲-۲-۲- سرخ کردن سطحي
اين روش جهت فرآوري قطعاتي که نسبت سطح به حجم آن ها زياد است، بسيار مناسب است. در اين روش حرارت بيشتر در اثر رسانش گرما از کف داغ ظرف پس از عبور از يک لايه نازک روغن به غذا منتقل مي شود و ضخامت لايه روغن به علت نامنظم بودن سطح غذا يکنواخت نيست (آددجي و همکاران، ۲۰۰۹).
۲-۲-۳- سرخ کردن عميق
در اين روش انتقال حرارت به صورت ترکيبي از همرفت و رسانش از داخل روغن داغ به درون غذا انجام مي شود و در نتيجه تمام قسمت هاي سطح غذا در معرض حرارت يکساني قرار مي گيرند و ظاهر و رنگ يکنواختي در محصول به وجود مي آيد. جهت فرآوري قطعات غذا با هر شکلي، سرخ کردن به روش غوطه وري مناسب است اما در اين روش حجم روغن مصرفي زياد بوده، به هنگام خارج کردن قطعات غير منتظم از ظرف امکان چسبيدن به ظرف وجود دارد (نگادي و همکاران، ۲۰۰۷)
سرخ‎کردن عميق يکي از روش‎هاي متداول تهيه موادغذايي سرخ‎شده است. دراين فرايند ماده غذايي در حمام روغن با دماي بالاتر از نقطه جوش آب غوطه‎ور مي‎شود. هدف اين فرايند درزگيري سطح ماده غذايي با غوطه‎وري قطعات ماده‎غذايي در روغن داغ، حفظ شيرابه و عطر و طعم در ماده غذايي سرخ‎شده مي‎باشد (سينگ تانگ وتانگ کيو،۲۰۰۹). آماده‎سازي آسان و سريع، ويژگي‎هاي حسي مطلوب مانند رنگ، بافت، عطر و طعم مناسب در موادغذايي سرخ‎شده، باعث افزايش مطلوبيت اين مواد مي‎گردد(ساهين و سومنو، ۲۰۰۹).
۲-۲-۴-روش هاي نوين سرخ کردن
امروزه روش‎هاي نوين سرخ‎کردن مانند سرخ‎کردن تحت خلا۱۰، سرخ‎کردن تحت فشار۱۱ و سرخ‎کردن در مايکروفر۱۲ به‎منظور بهبود کيفيت محصولات، مورد توجه‎اند (ساهين و سومنو، ۲۰۰۹). سرخ‎کردن تحت خلا، تکنولوژي جديدي است که مي‎توان از آن براي توليد اسنک‎هاي جديد، مانند اسنک ميوه‎ها و سبزيجات با کيفيت مناسب و محتواي کم روغن استفاده کرد (ماريسکال و باچن، ۲۰۰۸). اين فرآيند مي‎تواند جايگزين بسيار مناسبي براي روش‎ معمول سرخ‎کردن ‎باشد، چراکه استفاده از فشارهاي کمتر از فشار اتمسفر طي سرخ‎کردن منجر به ايجاد محصولي سالم‎تر و با کيفيتي بهتر مي‎شود (گراندا و همکاران، ۲۰۰۴). سرخ‎کردن در فشار بالا، که در آن بخار آزاد‎شده از ماده‎ي غذايي باعث ايجاد فشار مناسب مي‎شود، روش ديگري براي سرخ‎کردن موادغذايي محسوب مي‎گردد (اينوانگ، ۲۰۰۶). در اين روش ماده غذايي در فضايي بسته و تحت فشار سرخ مي‎شود، اين امر باعث افزايش نقطه جوش روغن و رطوبت موجود در ماده‎ي غذايي، و درنتيجه افزايش سرعت انتقال حرارت به داخل ماده‎ي غذايي و کاهش زمان سرخ‎کردن مي‎گردد. به‎عبارت ديگر، سرخ‎کردن تحت فشار در مقايسه با سرخ‎کردن در فشار اتمسفر، باعث توليد محصولاتي آب‎دارتر مي‎شود (بالارد، ۲۰۰۶، اينوانگ، ۲۰۰۶). اين فرآيند همچنين باعث کاهش زمان سرخ‎کردن، صرفه‎جويي در مصرف انرژي و عمر طولاني‎تر روغن در مقايسه با سرخ‎کردن در فشار اتمسفر مي‎گردد (ريداگدو و دژمک، ۲۰۱۰). سرخ‎کردن با استفاده از امواج مايکروويو سبب مي شود تا افت رطوبت و تبخير، با سرعت بيشتري صورت مي‎گيرد. در نتيجه‎ي حذف رطوبت بيشتر، و با توجه به رابطه‎ي مستقيم جذب روغن و حذف رطوبت، جذب روغن نيز در اين فرآيند افزايش مي‎يابد، اما انتظار مي‎رود که سرخ‎کردن در مايکروفر، در مقايسه با روش‎هاي معمول سرخ‎کردن، در زمان کوتاهتري انجام گيرد که درمقابل منجر به کاهش محتواي روغن محصول نهايي مي‎شود (اوزتاپ و همکاران، ۲۰۰۷).
۲-۳- خصوصيات کيفي محصول سرخ شده
ويژگي هاي محصولات سرخ شده که در طي فرآيند سرخ کردن دچار تغييرات مي شوند به چند دسته کلي تقسيم مي شوند:
۱) ويژگي هاي هندسي و ثقلي (شکل، اندازه، چروکيدگي، حجم، دانسيته و تخلخل)
۲) خصوصيات حرارتي (گرماي ويژه، ضريب انتقال حرارت و دماي گذار شيشه اي)
۳) ويژگي هاي انتقال جرم ( ضريب نفوذ موثر رطوبت و روغن)
۴) ويژگي هاي مکانيکي (چسيندگي ، الاستيسيته ،تردي، سختي و زبري)
۵) ويژگي هاي ظاهري (رنگ، طعم، عطر و پذيرش کلي) (پينتوس و همکاران، ۱۹۹۵)
۲-۳-۱- حجم و دانسيته
در حين فرآيند سرخ کردن شاهد تغييراتي در اندازه و حجم محصول مشاهده مي شود. سرخ کردن منجر به تغيير شکل و اندازه به صورت خميدگي، انحنا و يا تغيير در اندازه ضخامت مي شود. نوع و شدت اين تغييرات به نوع محصول، ضخامت آن و عوامل خارجي مانند دما و زمان سرخ کردن بستگي دارد (ساهين و سامنو، ۲۰۰۹). اندازه گيري حجم محصول اطلاعات ارزشمندي را در مورد کيفيت محصول در اختيار ما قرار مي دهد و روش مناسبي براي ارزيابي و مقايسه تاثير انواع فرآيندها و افزدوني ها به محصول مي باشد. تان و ميتال (۲۰۰۶) گزارش کردند که در شرايط اتمسفري، افزايش ميزان رطوبت اوليه محصول تغييرات حجم را کاهش مي دهد. همچنين در اثر افزايش دماي سرخ کردن در شرايط تحت خلا، تغييرات حجم کاهش يافت و افزايش خلا تغييرات حجم را افزايش داد. کروکيدا و همکاران (۲۰۰۰) اثر شرايط سرخ کردن (دماي روغن، ضخامت محصول و نوع روغن) را بر دانسيته ظاهري، دانسيته واقعي، حجم مخصوص و تخلخل در طول سرخ کردن عميق در فرنچ فرايز بررسي کردند. يک مدل رياضي ساده با استفاده از پنج پارامتر فيزيکي: دانسيته آب (w?)، دانسيته روغن (l?)، دانسيته جامد (s?)، دانسيته توده (b?) و چروکيدگي حجمي (?) براي ايجاد همبستگي بين خصوصيات فوق و ميزان روغن و رطوبت مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد که همه خصوصيات اندازه گيري شده به شدت تحت تاًثير متغيرهاي فرايند بودند. دانسيته ظاهري و حجم مخصوص در طول سرخ کردن کاهش يافتند، در حاليکه تخلخل با افزايش دماي روغن و ضخامت نمونه افزايش يافت. نمونه اي که در روغن هيدروژنه سرخ شده بود، تخلخل بيشتري داشت.
۲-۳-۲- تخلخل
تخلخل عبارتند از مجموع فضاهاي خالي يا منافذ حاوي هوا موجود در در محصول که به صورت فرمول ذيل بيان مي شود:
?= (۲-۱)
که در اين رابطه ? تخلخل، دانسيته توده، دانسيته واقعي، حجم منافذ و حجم کل نمونه مي باشد.


پاسخ دهید