گفتار سوم: زندان در عهد باستان۱۸
فصل دوم: مباني مشروعيت زندان در اسلام۱۹
مبحث اول: مباني نقلي۱۹
گفتار اول: آيات الهي۱۹
بند اول: آيه ۳۳ سوره مائده:۱۹
بند دوم: آيه ۱۵ سوره نساء۲۴
بند سوم: آيه ۱۰۶ سوره مائده۲۹
بند چهارم: آيه ۵ سوره توبه۳۱
گفتار دوم: سنت۳۴
گفتار سوم: اجماع۳۷
مبحث دوم: مباني عقلي۳۸
گفتار اول: مشروعيت زندان از ديدگاه عقل۳۸
گفتار دوم: مشروعيت زندان از ديدگاه فقها۳۹
بخش دوم مصاديق زندان در حقوق اسلامي:۴۳
فصل نخست: مصاديق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال۴۴
مبحث اول: زندان در جرايم مرتبط با نفوس۴۴
گفتار اول: حبس جاني در قتل عمد:۴۴
گفتار دوم: حبس ممسک در قتل۴۶
گفتار سوم: حبس آمر در قتل۴۸
گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل۵۱
گفتار پنجم: حبس تروريست۵۲
گفتار ششم: حبس ايلاء کننده و ظهارکننده۵۳
گفتار هفتم: مجازات زندان براي دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار۵۸
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال۵۹
گفتار اول: حبس سارق۵۹
بند اول: حبس جيب بر، رباينده، کيف زن۶۲
بند دوم: حبس نباش۶۳
گفتار سوم: حبس تارک نفقه۶۵

گفتار چهارم: حبس مديون ممتنع از اداي دين:۶۶
فصل دوم: مصاديق زندان در جرايم مرتبط با دين و امنيت۶۸
مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دين۶۸
گفتار اول: حبس مرتد۶۸
گفتار دوم: حبس باغي، طاعي و ياغي (بغي)۷۳
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنيت۷۴
گفتار اول: حبس محارب۷۴
گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکني (زعاره) و (دعاره)۷۵
نتيجه و پيشنهادها۷۸
الف) نتايج۷۸
ب: پيشنهادها۷۹

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فهرست منابع۸۳
چکيده
اعمال زندان يکي از شيوه هاي پيشگيري از جرم و مجازات مجرمين و خطاکاران است با توجه به وضعيت سياسي و اجتماعي صدر اسلام زندان به معناي اصطلاحي فعلي وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم مي شدند و او را در حضور صاحب حق نگه مي داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعيت زندان در لسان قرآن و سنت و ديگر منابع مي پردازد و با کمک آيات و روايات معتبر و تفاسير مرتبط، پاسخي روشن و مستدل به مشروعيت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بين فقهاء و علماي شيعه و سني اختلافي نيست و همگان بر مشروعيت زندان در موارد خاص، تاکيد دارند ولي در به کار بردن مصاديق حبس اختلاف دارند، قرآن کريم در آيات مختلف به اين موضوع اشاره کرده است و در روايات معصومين (ع) موارد گوناگوني بر مشروعيت زندان يافت مي شود که به بعضي از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسي مشروعيت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمي اشاره شده که مشروعيت زندان از آنها به دست مي آيد و هر جرمي از منظر روايات و ديدگاه فقهاي شيعه و سني مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت اثبات شده که مجازات زندان در ميان کيفرهاي اسلامي هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزير به کار رفته است البته بايد توجه داشت که بيشترين کاربرد حبس در بحث تعزيرات مي باشد و بدنبال آن به بررسي انواع زندان در سيستم هاي کيفري دنيا، زيانهاي ناشي از آن و حقوق زنداني در اسلام توجه شده است.
کليد واژه ها:
زندان- حقوق زنداني- مشروعيت زندان- انواع زندان- کيفرهاي اسلامي
مقدمه


پاسخ دهید