فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل ۱: مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱-۱ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱-۲ تعريف مسئله يا بيان اصلي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱-۳ سابقه و ضرورت انجام تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱-۴ فرضيه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱-۵ اهداف تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱-۶ جنبه هاي نوع آوري تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱-۷ استفاده كنندگان تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱-۸ محدوديت هاي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱-۹ خلاصه فصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۱۹
۲۰
۲۱
۲۱
۲۲
۲۳فصل ۲: مروري بر ادبيات تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۱ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲ انواع تدابير و روش هاي ارتقا سطح کيفي کميتي سازمانها . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۱ اهميت سيستم هاي اطلاعات مديران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۲ تجزيه وتحليل کلمه هاي سيستم / داده/ اطلاعات/ پردازش . . . . . . . . . . . . .
۲-۲- ۳ چرخه فرايند مديريت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۴ چگونگي ايجاد سيستم اطلاعات مديريت در سازمان . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۵ مديريت برنامه ريزي منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۶ تاريخچه برنامه ريزي منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۲-۷ معماري و ساختار برنامه ريزي منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲-۳ نحوه عملکرد در سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۴ ويژه گيهاي بکارگيري مديريت منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۲-۵ مشکلات پياده سازي مديريت منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۴
۲۵
۲۵
۲۷
۲۹
۳۲
۳۵
۳۸
۴۰
۴۸
۴۹
۵۱
۵۴
فصل ۳: روش تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳-۱ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳-۲ بکارگيري مديريت منابع سازماني در صنعت برق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳-۳ آماده سازي بستر براي پياده سازي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳-۳-۱ متدولوژي ASAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-2 متدولوژي اوراکل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳-۳-۳ متدولوژي سيگنيچر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳-۴ مزايا و نواقص اين نوع سيستم در سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۳-۵ نتيجه، دور نما و انتظاراتي که بايد برآورده شود . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵۹
۶۰
۶۱
۶۳
۶۵
۶۷
۷۰
۷۳
۷۴فصل ۴: روش تجزيه و تحليل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴-۱ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴-۲ استراتژي و استقرار برنامه ريزي منابع سازماني در سيستم برق آذربايجان . . . . . . . . . .
۴-۳ فازهاي اصلي پروژه استقرار برنامه ريزي منابع سازماني در برق منطقه اي آذربايجان . . . . .
۴-۴ انتخاب شرکت مانير به عنوان مشاور انتخاب ERP براي صنعت برق ايران . . . . . . . . .
۴-۴-۱ دلايل انتخاب شرکت مانير به عنوان مشاور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴-۵ پروژه هاي به اتمام رسيده در شرکت برق آذربايجان . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴-۵-۱ پروژه طرح تکريم ارباب رجوع در شرکت برق منطقه اي آذربايجان . . . . . . . . . .
۴-۵-۲ پياده سازي سيستم محاسبه مستمر تلفات انرژي در شرکت برق تبريز و اردبيل . . . .
۴-۵ تعيين فرآيندهاي کاري و تحليل تطابق سيستم مديريت سازماني براي مطابقت . . . . . . .
۴-۵-۱ کميته راهبردي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴-۵-۲ تيم پروژه ( PTC ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5-3 فرد خبره هر فرايند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴-۵-۵ متخصصين فرآيندSME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6 مدل سازي فرآيندهاي کاري و فوايد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴-۶-۱ فرهنگ سازي ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۴-۶-۲ مدلسازي کلي سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴-۶-۳ متدولوژي فرآيندسازي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۴-۶-۴ اولويت دهي فرِايندها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۷۵
۷۶
۷۷
۷۹
۸۳
۸۴
۸۷
۸۷
۸۹
۹۲
۹۲
۹۲
۹۳
۹۳
۹۳
۹۳
۹۴
۹۶
۱۰۰فصل ۵: جمع‌بندي و پيشنهاده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵-۱ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۵-۲ ارزياني تاثير اقتصادي برنامه ريزي منابع سازماني عملکرد شرکت برق آذربايجان . . . . . .
۵ -۳ فاکتورهاي لازم براي انتخاب يک سيستم برنامه ريزي منابع سازماني مناسب . . . . . . . .
۵-۴ تحليل ساختار هزينه بکارگيري سيستم برنامه ريزي منابع انساني در صنعت برق آذربايجان . .
۵-۵ نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۵مراجع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱۱۷پيوست‌ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پيوست شماره۱ – برنامه زمانبندي پروژه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
۱۱۹
۱۱۹
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (۱-۱ – )برنامه ريزي منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۷شکل (۲-۱) – توزيع کننده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۵شکل (۲-۲)- مفهوم شماتيک برنامه ريزي منابع سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۰شکل (۲-۳) – پيمانه‌هاي تشکيل‌دهنده ERP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52شكل (۳-۱) – فازهاي متدولوژي ASAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65شكل (۳-۲) – فازهاي متدولوژي AIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67شكل(۳-۳) – فازهاي متدولوژي سيگنيچر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۰شکل (۴-۱) – صقحه نرم افزار محاسته کننده و نشانگر تلفات انرژي . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۰شکل (۴-۲) – دياگرام نحوه مدل سازي فرآيندها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۹۷شکل (۴-۳) – چرخه عملياتي مستندسازي فرآيندها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۸شکل (۵-۱) – هزينه تمام شده مديريت منابع شازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۳
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول(۳-۱) – مقايسه سه متدولوژي متعارف ERP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 جدول (۴-۱) – حوزه هاي کسب و کار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۴ جدول (۴-۲) – زير فرايندها و فعاليت هر فرايند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۹
فهرست علائم اختصاري

فصل اول
مقدمه


پاسخ دهید