۱-۳-۳ گروه تهاجمي و غير تهاجمي۵
۱-۳-۳-۱ تعريف عملياتي۵
۱-۳-۴ گروه غير تهاجمي۶
۱- ۴ محدوديت هاي پژوهش و ارائه راه حل ان۶
فصل دوم: چارچوب پنداشتي و پيشينه تحقيق
۲-۱ سندرم حاد کرونري ۸
۲-۲ حمله قلبي۹
۲-۲-۱ آنژين پايدار۹
۲-۲-۲ سندرم کرونري حاد۹
۲-۲-۲-۱ آنژين ناپايدار۹
۲-۲-۲-۲ انفارکتوس ميوکارد بدون صعود قطعه NSTEMI)ST ) 10
2-2-3 آنژين قلبي يا سندروم حاد کرونري۱۰
۲-۳ تعريف آنژين قلبي۱۰
۲-۳-۱ آنژين پايدار۱۰
۲-۳-۲ آنژين ناپايدار۱۱
۲-۳-۲-۱بررسي دلايل آنژين ناپايدار يا انفارکتوس۱۱
۲-۳-۲-۱-۱مراحل آترواسکلروزيس۱۲
۲-۳-۲-۱-۱-۱کلسترول و ليپوپروتئين ۱۲
۲-۳-۲-۱-۱-۲ اکسيداسيون ۱۲
۲-۳-۲-۱-۱-۳ پاسخ التهابي۱۲
۲-۳-۲-۱-۱-۳-۱ بسته شدن رگ۱۳
۲-۴ علايم باليني سندروم کرونري۱۳
۴-۲-۱ کيفيت درد ۱۴
۴-۲-۲ مدت درد ۱۴
۴-۲-۳ مکان درد ۱۴
۴-۲-۴ شروع کننده هاي درد۱۴
۴-۲-۵ حمله قلبي جديدترين برونده سندرم کرونري حاد۱۵
۲-۵ تظاهرات بيماري سندروم کرونري۱۵
۲-۵-۱ آنژين پرينزمتال۱۵
۲-۵-۲ ايسکمي خاموش۱۵
۲-۵-۳ سندرم X 16
2- 6 روش هاي تشخيص سندروم حاد کرونري يا حمله قلبي۱۶
۲-۶-۱شرح حال و معاينه باليني۱۶
۲-۶-۲نوار قلب يا ECG 17
2-6-3مارکرهاي آزمايشگاهي۱۷
۲-۶-۴ تستهاي غيرتهاجمي ۱۸
۲-۶-۴-۱ اکوکارديو گرافي۱۸
۲-۶-۴-۲ تست ورزش۱۸
۲-۶-۴-۳ اسکن تاليوم۱۸
۲-۶-۴-۴آنژيوگرافي ۱۹
۲-۶-۴-۵CT Angiography 19
2-5 راههاي درمان۲۰
۲-۵-۱ درمان دارويي۲۰
۲-۵-۱-۱ نيتروگليسيرين يا نيترات ها۲۰
۲-۵-۱-۲ بتابلوکر۲۱
۲-۵-۱-۳ وراپاميل -هپارين و LMWH21
2-5-1-4آنژين ناپايدار۲۳
۲-۵-۱-۵انفارکتوس ميوکارد همراه با بالارفتن قطعه ST23
تداخلات کرونري از طريق پوست۲۳
۲-۵-۲استنت۲۳
۲-۵-۳ جراحي کنارگذر شريان کرونري۲۵
۲-۵-۳-۱اهميت۲۵
۲-۵-۴ باي پس قلبي ريوي۲۵
۲-۵-۴-۱ خطرات۲۶
۲-۵-۵ ريسک فاکتورهاي سندروم کرونري۲۶
۲-۵-۵-۱ سن ۲۷
۲-۵-۵-۲جنسيت۲۷
۲-۵-۵-۳ فاکتور هاي ژنتيکي ۲۷
۲-۵-۵-۴ نژاد۲۷
۲-۵-۵-۵ کيفيت زندگي۲۸
۲-۵-۵-۱ تاريخچه کيفيت زندگي۳۰
۲-۵-۵-۲ مفهوم کيفيت زندگي از نگاه نظريه پردازان۳۱
۲-۵-۵-۲-۱ کالمن۳۱
۲-۵-۵-۲-۲ گودمن۳۲
۲-۵-۵-۲-۳ ريف و سينگر۳۲
۲-۵-۵-۲-۴ موري۳۲
۲-۵-۵-۲-۵ ديويد فيليپس۳۳
۲-۵-۵-۳ ويژگي هاي کيفيت زندگي۳۳
۲-۵-۵-۳-۱چند بعدي بودن۳۳
۲-۵-۵-۳-۲ ذهني بودن۳۴
۲-۵-۵-۳-۳ پويا بودن۳۴
۲-۵-۵-۴ رويکرد روان شناختي اجتماعي و جامعه شناختي مفهوم کيفيت زندگي۳۴
۲-۵-۵-۴-۱نظريه يادگيري اجتماعي۳۵
۲-۵-۵-۴-۲نظريه آنومي دورکيم۳۵
۲-۵-۵-۴-۳ نظريه کنش اجتماعي پارسونز۳۶
۲-۵-۵-۴-۴ نظريه زيمل۳۷
۲-۶ پيشينه تحقيقات۳۹
۲-۶-۱ تحقيقات خارجي۳۹
۲-۶-۲ تحقيقات داخلي۴۱
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
۳-۱ نوع پژوهش۴۴
۳-۲ محيط پژوهش۴۴
۳-۳ جامعه پژوهش۴۴
۳-۴ معيارهاي ورود و خروج مطالعه ۴۴
۳-۴-۱ معيارهاي ورود۴۴
۳-۴-۲ معيارهاي خروج از مطالعه۴۵
۳-۵ روش نمونه گيري۴۵
۳-۶ تعيين حجم نمونه ۴۵
۳-۷ روش اجراي مطالعه۴۶
۳-۸ روش گردآوري اطلاعات۴۷
۳- ۹ ابزار گرد آوري داده ها۴۷
۳-۱۰پرسشنامهSF6 نمره گذاري ۴۷
۳ -۱۱معرفي متغيرهاي تحقيق۵۰
۳-۱۲روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۵۱
۳-۱۳نرم افزارهاي مورد استفاده۵۱
۳- ۱۴ ملاحظات اخلاقي۵۱
فصل چهارم: توصيف و تحليل داده ها (يافته ها)
۴-۱ يافته هاي کلي پژوهش۵۳
۴-۲-بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي مبتلايان به سندرم حاد کرونري۵۴
۴-۳ تعيين کيفيت زندگي مبتلايان به سندرم حاد کرونري در ابتداي مطالعه۵۶
۴-۴- تعيين كيفيت زندگي مبتلايان به سندرم كرونري دو ماه پس از درمان ۵۸
۴-۵ مقايسه کيفيت زندگي بيماران قبل و بعد از مداخلات درماني۶۳
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
۵- ۱ بحث و نتيجه گيري۶۶
۵-۲ نتيجه گيري۶۹
۵- ۳ پيشنهادات ۶۹
۵-۳-۱ پيشنهادات کاربردي۶۹
۵-۳-۲ پيشنهادات پژوهشي۷۰
منابع و مآخذ۷۲
پيوست۷۹
چكيده انگليسي ۸۵

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۲: حوزه کاربرد کيفيت زندگي۲۹
جدول۲-۲:عامل هاي کيفيت زندگي و مباني نظري آنها۳۸
جدول ۳-۱٫ توزيع سوالات پرسشنامه بر اساس ابعاد در نظر گرفته شده۴۸
جدول ۳-۲٫ چگونگي احتساب نمره هر يک از آيتم هاي پرسشنامه۴۹
جدول ۳-۳ – متغيرهاي مورد بررسي تحقيق۵۰
جدول ۴-۱- نتايج آزمون کلموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرهاي کمي دموگرافيک۵۴
جدول ۴-۲- تعيين خصوصيات دموگرافيک مبتلايان به سندرم حاد کرونري۵۵
جدول ۴-۳ . نتايج آزمون کلموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن متغيرها۵۶
جدول ۴-۴٫ تعيين کيفيت زندگي مبتلايان به سندرم حاد کرونري در ابتداي مطالعه۵۷
جدول ۴-۵ .تعيين کيفيت زندگي مبتلايان به سندرم حاد کرونري دو ماه پس از درمان در گروه استنت و
جراحي باي پس و درمان دارويي۵۸
جدول ۴-۶ مقايسه کيفيت زندگي بيماران قبل و بعد از روش درماني CABGبه تفکيک ابعاد کيفيت زندگي۶۰
جدول ۴-۷ مقايسه کيفيت زندگي بيماران قبل و بعد از روش درماني PTCA به تفکيک ابعاد کيفيت زندگي۶۱
جدول ۴-۸ مقايسه کيفيت زندگي بيماران قبل و بعد از دارو درماني به تفکيک ابعاد کيفيت زندگي۶۲
جدول ۴-۹ نتايج آزمون آناليز واريانس يکطرفه براي مقايسه تغييرات ايجاد شده درکيفيت زندگي بيماران
در سه گروه درماني به تفکيک ابعاد کيفيت زندگي۶۳

بيان مسئله
۱-۱ مقدمه
سندرم کرونري حاد همچنان يکي از بزرگترين اختلالات تهديد کننده زندگي محسوب شده و تاکنون افراد زيادي را در سراسر دنيا درگير کرده است ( ۲و۱) .بيماري هاي قلبي عروقي در دهه هاي اخير با رشد سن جمعيت و بي تحرکي و تغذيه ناسالم افزايش چشمگيري داشته است (۴ و۳) و پيش بيني مي شود که تا سال ۲۰۳۰ بيش از ۴۰ درصد جمعيت جهان را مبتلا سازد ( ۵) طبق آمارجهاني در سال ۲۰۰۸ حدود ۷۲۴۹۰۰۰ نفر در اثر اين بيماري جان سپرده اند ( ۴) که تعداد زيادي از قربانيان زير ۶۵ سال داشته اند ( ۶) . طبق آمار وزارت بهداشت ايران در سال ۱۳۹۰، حدود۴۰ درصد مرگ و مير کشور ايران ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي بوده است ( ۷) و ۶۰ درصد عمل هاي جراحي قلب در ايران، جراحي گرافت عروق کرونري است ( ۸) .سندرم کرونري حاد يکي از پر هزينه ترين مخارج براي سلامت ملي است، چنانچه افراد درگير اين بيماري به طور مکرر به اوژانس هاي قلب مراجعه کرده و همچنين اين بيماري باعث اتلاف نيروي کار فراواني مي گردد ( ۹-۱۱) .طبق آمار اعلام شده، حدود ۱۶۶ بيليون دلار در سال ۲۰۰۹ به طور مستقيم وغير مستقيم هزينه درمان اين بيماري در کشور آمريکا بوده است (۱۲ ) .
امروزه با نوآوري هاي جديد در زمينه بازسازي عروق و ورود داروهاي جديد، طيف وسيعي از درمان ها براي بيماري کرونري در دسترس هستند که نياز به ارزيابي مجدد کيفيت زندگي به دنبال استفاده از درمان هاي متفاوت را بيش از پيش مطرح مي سازد ( ۱۵-۱۳) . اساس درمان بيماريهاي کرونري،درمان غير تهاجمي ( دارو درماني) است (۱۶) و درمانهاي تهاجمي اين بيماري جراحي باي پس عروق کرونر و مداخلات کرونري زير جلدي شامل استفاده از آنژيوپلاست ها مي باشد ( ۱۹-۱۷) .
مهمترين هدف مداخلات درماني بيماري هاي فاقد درمان قطعي مانند بيماري هاي ايسکمي قلب، ارتقاء کيفيت زندگي است ( ۲۱و۲۰) .کيفيت زندگي،درک فرد از موقعيت زندگي خود با توجه به نظام ارزشي فرهنگ، اهداف، انتظارات، استانداردها و نگراني هاي فرد مي باشد ( ۲۲) .از دهه گذشته اندازه گيري و سنجش کيفيت زندگي، معيار اثر بخشي درمان هاي قلبي عروقي است (۲۱) که موجب فهم غني تر از نتايج درمان و کاهش هزينه هاي مرتبط با بيماري مزمن و باعث ارتقاء سلامت شده است و امروزه مديريت درمان سندرم کرونري حاد نه فقط به سمت کاهش مرگ و مير بلکه به سمت کاهش ناتواني و ريسک حوادث منجر به کاهش کيفيت زندگي مي باشد( ۲۴و۲۳) و بهره مندي از نيروي سالم و کارآمد را در نظر دارد ( ۲۵) .
در مطالعاتي که در راستاي بررسي کيفيت زندگي به دنبال درمانهاي مختلف صورت گرفته،تناقض ها و نقص هايي ديده مي شود .به طور نمونه در مطالعه بر روي ۱۶۸۰ بيمار ديابتي با درگيري عروق کرونر کيفيت زندگي در گروه درماني جراحي باي پس نسبت به گروه درماني است دارو رهش به طور معنا داري بهتر بود ( ۱۹) ولي در مطالعه ي، وان دامبورگ و همکاران در هلند، در مقايسه کيفيت زندگي بين گروه بيماران درمان شده با آنژيوپلاست ها و گروه بيماران درمان شده با جراحي باي پس تفاوتي ديده نشد ( ۲۶) همچنين در مطالعه کارآزمايي چند مرکزي بر روي ۳۸۹ بيمار، تفاوتي بين نتايج کيفيت زندگي دو گروه جراحي باي پس و استنت دارو رهش ديده نشد (۲۷) .در مطالعه اي که در انگليس در مقايسه روش درماني دارويي و استفاده از مداخله کرونري زير جلدي انجام شد، نشان داده شد که کيفيت زندگي گروه درمان شده با مداخله کرونري زير جلدي بالاتر است (۲۸) ولي مطالعه ديگري در سويس بر روي ۲۸۲ بيمار، تفاوت معني داري در کيفيت زندگي دو گروه درمان دارويي و مداخله کرونري زير جلدي مشاهده نشد ( ۲۹) و کريستوفر نيز بيان مي کند که تفاوت معني داري بين ميزان بيماري زايي و در نتيجه کيفيت زندگي،درمان محافظه کارانه ( دارودرماني) و روش هاي درماني تهاجمي باز سازي مجدد عروق ديده نمي شود ( ۳۰) .اينکه کدام يک از درمانهاي ايسکمي، شامل: باي پس قلبي ريوي، استنت گذاري و يا دارو درماني در افزايش کيفيت زندگي تأثيرگذارترند، هنوز هم بدون پاسخ مانده است (۳۱) .
ارتقاء کيفيت زندگي بيماران قلبي، يکي از وظايف پرستاري محسوب مي گردد ( ۳۲و۳۳) و پرستاران مي توانند با ايجاد نگرش سلامت محوري به جاي درمان محوري، تيم سلامت را به سمت ارتقاء کيفيت زندگي بيماران سوق دهند ( ۳۶-۳۴) با توجه به اينکه پرستاران بيشترين زمان را براي بيماران صرف مي کنند، در بهترين موقعيت براي بررسي کيفيت زندگي بيماران پس از درمان هاي مختلف ايسکمي قلب هستند ( ۳۸-۳۵) و مي توانند از نتايج ان براي ارزيابي هزينه هاي مالي و انساني ناشي از درمان هاي مختلف ايسکمي واثرات داروها و تجهيزات پيشرفته استفاده کنند( ۳۷و۱۱) . تفاوت کيفيت زندگي در بيماران درمان شده با استراتژي هاي درماني مختلف ايسکمي؛ گاه آن قدر کوچک است که شايد بتوان ترجيحات بيماران را در نظر گرفت. پرستاران بايد بيماران و اعضاء خانواده او و مراقبت کنندگان سلامتي را از پيامد روش هاي درماني ايسکمي قلبي بر روي کيفيت زندگي آگاه کرده وترجيحات بيمار را در مورد روش درماني تا حد امکان درنظر بگيرند (۱۵). در ضمن پرستاران به علت دسترسي به بيماران مي توانند با بررسي کيفيت زندگي قبل وبعد از درمان هاي ايسکمي، احتياجات مراقبتي، ميزان بستري احتمالي و عوارض بيماري و اقدامات مورد نياز براي بيمار را بر آورد کنند (۳۹).
در عين حال علي رغم پيشرفت هاي شگرف در درمان بيماري هاي قلبي عروقي بويژه گرفتگي عروق کرونر، اين روش هاي درماني چنانچه همراه با اقدامات و پشتيباني هاي بعد ( مثل برنامه هاي بازتواني) نباشند، کيفيت زندگي بيماران با اختلال مواجه شده و به عبارت ديگر، بيماران پس از درمان، داراي تحرک و جنب و جوش کافي نبوده و حداقل، از انجام فعاليت هاي بدني اکراه دارند و روش درمان ارائه شده داراي مهمترين نقش در اين وضعيت است. با توجه به مطالبي که ذکر شد و ميزان بالاي بيماري هاي ايسکمي قلب و پروسيجرهاي درماني متفاوتي که بر روي آنها انجام مي شود وکمبود تحقيقات دراين زمينه در کشورهاي آسيايي از جمله ايران )۴۰( و توجه به اينکه، ناحيه جغرافيايي شامل فاکتورهاي فرهنگي، اجتماعي-اقتصادي و ويژگي هاي مراقبت کنندگان سلامتي و سيستم سلامتي در پيامد درمان بيماري هاي قلبي عروقي مؤثر است ( ۳۵و۳۴) لذا انجام اين مطالعه به منظور تعيين تأثير نوع اقدام درماني در کيفيت زندگي بيماران لازم و ضروري به نظر رسيد.
۱-۲ اهداف و فرضيات
۱-۲-۱ هدف كلي
بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي قبل و بعد از مداخلات درماني در مبتلايان به سندرم کرونري حاد
۱-۲-۲ اهداف اختصاصي
تعيين خصوصيات دموگرافيک مبتلايان به سندرم حاد کرونري
تعيين کيفيت زندگي مبتلايان به سندرم حاد کرونري در ابتداي مطالعه
تعيين کيفيت زندگي مبتلايان به سندرم حاد کرونري دو ماه پس از درمان در گروه تهاجمي ( استنت و جراحي باي پس)
تعيين کيفيت زندگي مبتلايان به سندرم حاد کرونري دو ماه پس از درمان در گروه غير تهاجمي (درمان دارويي)
مقايسه نمره کيفيت زندگي گروه درماني تهاجمي و غيرتهاجمي
۱-۲-۳ فرضيه
بين نوع درمان تهاجمي و غير تهاجمي و کيفيت زندگي بيماران ايسکمي قلب ارتباط وجود دارد ؟
۱-۳ تعريف واژه‌هاي كليدي
۱-۳-۱ کيفيت زندگي
۱-۳-۱-۱ تعريف نظري
مفهومي است که احساس خوب بودن جسمي و روحي افراد را ارزيابي مي کند و بر اساس نظر سازمان بهداشت جهاني، درک شخصي فرد از موقعيت زندگي خود با توجه به سيستم ارزش ها، فرهنگ، اهداف، انتظارات، استانداردها و نگراني هاي فرد مي باشد ( ۴۴ و ۲۰).
۱-۳-۱-۲ تعريف عملياتي
كيفيت زندگي نمره اي است كه برطبق تعريف نظري قبل و بعد از درمان بر اساس امتيازهاي حاصل از پرسشنامه SF36 سنجيده مي شود.
۱-۳-۲ مداخلات درماني
۱-۳-۲-۱ تعريف عملياتي
شامل PTCA,CABGو مداخلات داروئي مي باشد.
۱-۳-۳ گروه تهاجمي و غير تهاجمي
۱-۳-۳-۱ تعريف عملياتي
گروه تهاجمي: شامل گروهي است که علاوه بر درمان دارويي تحت PTCA ياCABG قرار مي گيرند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۱-۳-۴ گروه غير تهاجمي
شامل گروهي است که تحت درمان هاي دارويي بدون انجام مداخلات درماني تهاجمي قرار مي گيرد.
۱- ۴ محدوديت هاي پژوهش و ارائه راه حل آن
۱- با توجه به گستردگي جامعه آماري و توزيع پرسشنامه ها،در جمع آوري پرسشنامه ها با مشكل مواجه شديم، كه با پيگيري فراوان و تماس و رفت و آمد مكرر موفق به جمع اوري كامل پرسشنامه ها شديم.
۲-محدوديت ديگري نيز در پژوهش مورد نظر وجود داشت از جمله عدم همكاري مسئولان و پاسخگويان بود، كه با پيگيري و گرفتن مجوز از دانشگاه تا حدودي همكاري مسئولان به دست امد.
۳-تعدادي از پاسخ دهندگان از سواد لازم يا از بينايي لازم ( بدليل کهولت سن) براي درک و فهم محتواي پرسشنامه برخوردار نبودند و خود مجبور به قرائت و توضيح پرسشنامه بودم.

۲-۱ سندرم حاد کرونري
بيماريهاي قلبي- عروقي شايعترين علت مرگ و مير انسانها در جهان هستند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني اين بيماري ها درسال???? موجب مرگ ومير ۵ (WHO) شانزده و نيم ميليون انسان در جهان شده اند. تخمين زده مي شود که در سال ???? حدود بيست وپنج ميليون انسان به خاطر اين بيماري ها جان خود را ازدست بدهند. در کشور ما نيز بيماري هاي قلبي-عروقي از جمله سندرم حادکرونري ۶ شايعترين علت مرگ و مير بوده و حدود ?? درصد مرگ و مير ها به دليل اين بيماري هاست با توجه به تاكيد انجمن علايم قلب آمريكا بيماري عروق كرونر شامل درد قفسه سينه در قسمت مركزي، احساس پري و انتشار درد به بازو، پشت، گردن، فك تحتاني و ناحيه معده، تعريق وسبكي سر است. اما تحقيق نشان داده كه اين الگوي درد ميتواند در زنان و مردان متفاوت باشد به گونه اي كه در زنان شدت درد قلبي كمتر بوده اما ساير علايم شديدتر بروز مي كنند.در كنار اين يافته ها وجود علايم غيرمعمول مانند ضعف، خستگي، تپش قلب، سرگيجه، سوء هاضمه و سوزش سر دل از جمله عواملي هستند كه تأثير بسزايي در روند درمان بيماران دارند (۴۱).
سندرم حاد کرونري موجب ازکارافتادگي، کاهش توليد وعوارض قابل توجهي در بيماران مي شودکه منشأ زيانهاي فراوان براي جامعه وخانواده بيماران است.در بررسي اوليه اين بيماران بايد در بخش اورژانس شرح حال کامل گرفته شود و مواردي که بايد بررسي شوند شامل نوع درد، شدت ومدت ايجاد درد است ( ۴۲).
مهمترين نشانه سندرم حاد کرونري درد است که به طور مشخص درناحيه زير جناغ يا گاهي در قسمت اپي گاستر حس مي شود و به طور شايع به گردن، شانه و بازوي چپ انتشار مي يابد. بايد مسير انتشار بررسي شود و شدت درد تعيين شود زيرا نشان دهنده شدت ايسکمي قلب است. گاهي درد قلبي ممکن است آن قدر شديد باشد که بيمار آن را بدترين درد دوران زندگي خود توصيف کند. البته گاهي نيز به صورت دردي عمقي احساس مي شود و بيمار آن را به صورت احساس سنگيني، فشردگي و خرد شدگي توصيف مي کند. بيماران دچار سندرم حاد کرونري علاوه بر درد ممکن است دچار ضعف، تعريق، تهوع، استفراغ و اضطراب شوند.
بديهي است با توجه به افزايش پيش رونده بيماريهاي قلبي-عروقي و از جمله بيماريهاي عروق کرونر و افزايش مراجعه اين بيماران به مرکز اورژانس بيمارستان ها ضروري به نظر مي رسد که علايم اين سندرم به طور دقيق و با در نظر گرفتن اختلاف جنس در بيماران، مورد بررسي و تشخيص قرار گيرد، چه بسا که بي توجهي به اين نکته مهم و حياتي خطرجبران ناپذيري براي جامعه و خانواده در پي داشته باشد ( ۴۳).

۲-۲ حمله قلبي
قلب پرکارترين اندام بدن انسان است. در سراسر زندگي يک فرد به طور دائم خون را که غني از اکسيژن و مواد غذايي است از طريق شبکه رگ ها به تمام قسمت هاي بدن پمپ مي کند. عضله قلب نيز به خون غني از اکسيژن نياز دارد که اين خون توسط عروق کرونري تامين مي شود. بيماري عروق کرونر شايعترين علت حمله قلبي مي‌باشد. در بيماران عروق کرونر وجود يکي از سه سندرم زير درجات مختلف شدت بيماري را نشان مي‌دهد (۴۴).
۲-۲-۱ آنژين پايدار۷
آنژين نشانه اوليه بيماري عروق کرونر مي‌باشد که به درد قفسه سينه اشاره دارد. آنژين پايدار دردهاي قابل پيش بيني قفسه سينه مي‌باشد که معمولا با دارو درمان مي‌شود.
۲-۲-۲ سندرم کرونري حاد
سندرم کرونري حاد شرايطي ناگهاني و شديد براي قلب مي‌باشد که نياز به درمان تهاجمي‌دارد. اين سندرم شامل موارد زير مي‌باشد:
۲-۲-۲-۱ آنژين ناپايدار
آنژين ناپايدار وضعيتي جديدتر از آنژين پايدار مي‌باشد و اغلب مرحله اي بينابيني در آنژين پايدار و يک حمله قلبي مي‌باشد.

۲-۲-۲-۲ انفارکتوس ۸ميوکارد بدون صعود قطعه NSTEMI)ST )9
اين وضعيت که انفارکتوس ميوکارد بدون موج Q نيز ناميده مي‌شود با آزمايش خون و ECG10 تشخيص داده مي‌شود (۴۵).
۲-۲-۳ آنژين قلبي يا سندروم حاد کرونري
سالانه حدود يک ميليون بيمار با سندروم حاد کرونري در امريکا بستري مي‌شوند که درصدي از آنها انفارکتوس قلبي و بقيه دچار آنژين ناپايدار قلبي شده اند. درحالي در انفارکتوس کامل قلبي انسداد کامل يک رگ تغذيه کننده عضله قلب يا سرخرگ هاي کرونري رخ مي‌دهد.در آنژين ناپايدار يا انفارکتوس غير کامل ناشي از انسداد شديد يا غير کامل رگ کرونري است. به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش پيشرونده افراد مسن تر و شيوع بالاي ديابت شيوع اين شکل سندروم کرونري نسبت به انفارکتوس کامل رو به افزايش است (۴۶ ).
۲-۳ تعريف آنژين قلبي
۲-۳-۱ آنژين پايدار
زماني تنگي سرخرگ هاي کرونري حدود ۷۰ درصد قطر سرخرگ را درگير کند بصورت علايم درد قفسه سينه يا تنگي نفس يا طپش قلب هنگام فعاليت بروز مي‌کند.درد آنژين پايدار اغلب بصورت احساس ناراحتي يا سنگيني عميق و مبهم و با ناحيه اي نامشخص و بندرت بصورت درد است. که احساس وزنه سنگين روي سينه يا کشيدن طناب دور سينه يا عطش به هوا و… علايم بسيار غير اختصاصي ديگر نيز بصورت شايع ديده مي‌شود. بيشتر ين مشخصه بيماري در اين مرحله بروز علايم اغلب با فعاليت فيزيکي و ورزش يا بدنبال استرس روحي است که با استراحت يا مصرف زيرزباني نيتروگليسيرين در عرض ۵ تا ۱۰ دقيقه بهبودي مي‌يابد.آنژين قلبي در واقع درد ناشي از کم خوني يا نرسيدن خون و اکسيژن و موادغذايي لازم به عضله قلب دراثر عدم تعادل بين عرضه خون بدليل تنگي سرخرگ کرونر با نياز عضله قلب به خون در اثر فعاليت يا استرس يا تاکيکاردي يا عفونت و تب يا پر کاري تيروييد ايجاد مي‌شود. وقتي تنگي سرخرگ کرونر خيلي شديد باشد درد قفسه سينه در هنگام استراحت نيز بروز خواهد کرد که اصطلاحا آنژين ناپايدار مي‌گويند (۴۷).
۲-۳-۲ آنژين ناپايدار
معمولا در اين مرحله علايم بصورت درد مشخص در ناحيه پشت جناغ و سمت چپ قفسه سينه يا درد در گلو يا فک تحتاني يا پشت قفسه سينه يا شانه چپ يا سطح داخلي آرنج يا درد قسمت فوقاني شکم و بالاي ناف و گاهي دردهاي سمت راست قفسه سينه بروز مي‌کند درصورتي که به يکي از شکل هاي زير باشد به آن آنژين ناپايدار مي‌گويند:
درد هنگام استراحت يا با حداقل فعاليت که بيش از ۲۰ دقيقه طول مي‌کشد و با استراحت يا مصرف نيترو گليسيرين يا مسکن رفع نمي‌شود.
درد کاملا شديد که بيمار را از خواب بيدار مي‌کند يا دردي که اخيرا شروع شده است.
درد قفسه سينه که نسبت به دردهاي قبلي شدت يا فرکانس يا سطح فعاليت کمتري يا مدت زمان بيشتري طول مي‌کشد (۴۸ ).
۲-۳-۲-۱بررسي دلايل آنژين ناپايدار يا انفارکتوس
> پارگي يا زخم در پلاک آترو اسکلروتيک که سبب فعال شدن سيستم انعقادي و پلاکت هاي موجود در گردش خون در ناحيه آسيب ديده و تشکيل ترومبوز يا لخته روي پلاک و انسداد کامل يا نسبي سرخرگ کرونر و بروز حمله قلبي مي‌شود که شايع ترين علت ايجاد حمله قلبي است.
> انسداد ديناميک يا اسپاسم که اين فاکتور در مواردي در افراد مستعد حتي بدون تنگي کرونر و در بعضي با اسپاسم در ناحيه يک تنگي کوچک مکانيکي کرونر سبب بروز يک حمله قلبي مي‌شود. مثلا آنژين پرينزمتال يا در اثر تحريک آدرنرژيک با استرس شديد يا سرما يا مصرف کوکايين…
> انسداد شديد مکانيکال سرخرگ کرونر در اثر پيشرفت تدريجي آترواسکلروز يا تنگي رگ بعد از آنژيوپلاستي که لومن سرخرگ را شديدا تنگ کرده و سبب انسداد رگ مي‌شود.
> التهاب در پلاک بصورت التهاب موضعي يا دراثر يک التهاب سيستميک
> آنژين ناپايدار ثانويه که در اثرافزايش شديد در نياز عضله قلب به اکسيژن يا کاهش رسيدن اکسيژن به عضله قلب به علت تاکي کاردي- تب- کاهش فشار خون – آنمي‌ايجاد مي‌شود (۴۹).
۲-۳-۲-۱-۱مراحل آترواسکلروزيس۱۱
سندروم کرونري نتيجه نهايي فرآيندي پيچيده به نام آترواسکلروزيس (سخت شدن ديواره عروق) مي‌باشد.
مراحل مختلفي براي شکل گيري آترواسکلروزيس وجود دارد که برخي از آنها ناشناخته اند. محققان در حال مطالعه بر روي ارتباط بين کلسترول و فرآيندهاي اکسيداسيون و پاسخ هاي التهابي مي‌باشند.
۲-۳-۲-۱-۱-۱کلسترول و ليپوپروتئين۱۲
کلسترول ماده مغذي است که در همه سلول هاي حيواني و غذاهاي حيواني يافت مي‌شود. کلسترول براي بسياري از کارکردها در بدن لازم است ولي تحت شرايطي مي‌تواند براي بدن مضر باشد. ليپو پروتئين،کلسترول را حمل مي‌كند (ناقل کلسترول ميباشد ) ليپو پروتين با چگالي کم۱۳ يا کلسترول بد و ليپو پروتئين با چگالي زياد۱۴(HDL ) يا کلسترول خوب.
۲-۳-۲-۱-۱-۲ اکسيداسيون۱۵
فرآيند آسيب اکسيداسيون ناميده ميشود که يک آغاز کننده مهم آترواسکلروزيس مي‌باشد. اکسيداسيون فرآيندي شيميايي در بدن مي‌باشد که با رهاسازي مواد ناپايدار که راديکالهاي آزاد اکسيژن نام دارند همراه مي‌باشد. اين فرآيند در وضعيت طبيعي در بدن رخ مي‌دهد ولي تحت شرايطي (مواجهه با سيگار و يا ساير عوامل محيطي) توليد آنها در بدن افزايش مي‌يابد. در بيماري هاي قلبي راديکال هاي آزاد در عروق رها شده و LDL اکسيد شده پايه اي براي تشکيل کلسترول در ديواره عروق مي‌باشد.
۲-۳-۲-۱-۱-۳ پاسخ التهابي
براي سخت شدن عروق مي‌بايست يک واکنش دايمي‌(طولاني مدت ) در بدن وجود داشته باشد. محققان هم اکنون معتقدند که اين واکنش يک فرآيند ايمني به نام پاسخ التهابي مي‌باشد در زير يکي از تئوري هاي پاسخ التهابي که منجر به بيماري قلبي مي‌شود، توضيح داده مي‌شود: آسيب عروقي در جريان اکسيداسيون پيام هايي را به سيستم ايمني مي‌فرستد و گلبول هاي سفيد (مخصوصا نوتروفيل و ماکروفاژ) به محل رها مي‌شوند. اين فاکتورها پاسخ التهابي را شروع مي‌کنند ماکروفاژها LDL اکسيد شده را مي‌بلعند. اين فرآيند کلسترول LDL را به صورت سلول هاي کف آلود به ديواره عضلاني رگ متصل مي‌کند. با گذشت زمان کلسترول سخت شده، پلاک را تشکيل مي دهد. در چنين شرايطي سيستم ايمني فاکتورهاي ديگري به نام سيتوکائين رها مي کند. سيتوکائين مولکول هاي التهابي قدرتمندي مي‌باشند که گلبول هاي سفيد بيشتري را به محل جذب مي کنند اين امر منجر به آسيب دايمي‌رگ مي‌شود.
۲-۳-۲-۱-۱-۳-۱ بسته شدن رگ
رگ کلسيفيه شده (سخت شده ) تنگ مي‌شود. همچنان که رگ تنگ و سخت ميشود جريان خون کند مي شود و از رسيدن خون غني از اکسيژن به قلب جلوگيري مي‌شود. محروم شدن سلول هاي حياتي از اکسيژن ايسکمي‌ناميده مي شود. وقتي ايسکمي‌در عروق کرونر اتفاق افتد آسيب قلبي را به وجود مي‌آورد آسيب ديواره داخلي رگ مانع توليد نيتريک اکسايد به اندازه کافي مي‌شود. نيتريک اکسايد ماده اي ضروري براي برقراري خاصيت الاستيسته رگ مي‌باشد. اين عروق تنگ و غير الاستيک نه تنها جريان خون را کند مي‌کنند بلکه در برابر ضربات و پاره شدن نيز آسيب پذير مي‌باشند (۵۰).
۲-۴ علايم باليني سندروم کرونري
آنژين نشانه اوليه بيماري عروق کرونر و در موارد شديد يک حمله قلبي مي‌باشد. تظاهر آن به صورت درد قفسه سينه مي‌باشد و وقتي رخ مي‌دهد که نياز عضله قلب به خون به مقدار کافي تامين نشود (ايسکمي).
– آنژين پايدار (قابل پيش بيني )
– آنژين ناپايدار (کمتر قابل پيش بيني و اغلب علامت يک مشکل جدي )
آنژين به تنهايي يک بيماري نيست. در حقيقت شروع آنژين حداقل ۴۸ ساعت قبل از حمله قلبي مي‌تواند محافظت کننده باشد ( احتمالا قلب را در برابر آسيب هاي ناشي از حمله قلبي مقاوم مي‌کند )

۴-۲-۱ کيفيت درد
درد معمولا به حالت هاي زير توصيف مي‌شود: فشارنده، سنگين، خفه کننده و در موارد نادر درد شديد (جانکاه ) و سوزاننده. شدت درد هميشه دليل بر شديد بودن مشکل نيست. در برخي موارد بيماران تنگي نفس يا خستگي بجاي درد دارند و در برخي ديگر ايسکمي‌بدون علامت مي‌باشد.
۴-۲-۲ مدت درد
يک حمله آنژين چند دقيقه بيشتر طول نمي‌کشد. اگر درد ساعتها طول بکشد (ادامه يابد) احتمالا آنژين نيست.
۴-۲-۳ مکان درد
درد معمولا در قفسه سينه زير استخوان حس مي‌شود. درد اغلب به گردن فک و شانه چپ گسترش مي‌يابد.
۴-۲-۴ شروع کننده هاي درد
آنژين معمولا در اثر فعاليت فيزيکي، فشارهاي رواني و در معرض سرما قرار گرفتن ايجاد مي‌شود (۵۱).
آنژين معمولا با استراحت و يا نيتروگليسيرين زير زباني آرام مي‌شود.
آنژين پايدار: آنژين پايدار درد قابل پيش بيني قفسه سينه است. اگر چه جديت آن کمتر از آنژين ناپايدار است اما مي‌تواند خيلي دردناک باشد. معمولا با استراحت آرام مي‌شود و به راحتي به درمان با نيتروگليسيرين پاسخ مي‌دهد. ورزش، هواي سرد و استرس مي‌تواند شروع کننده آنژين باشد. حمله آنژين در هر ساعتي از شبانه روز مي‌تواند اتفاق افتد ولي بيشترين احتمال وقوع آن بين ساعت ۶ صبح تا ظهر مي‌باشد.
آنژين ناپايدار: آنژين ناپايدار شرايطي جديدتر از آنژين پايدار است و اغلب بينابين آنژين پايدار و حمله قلبي قرار دارد. يک بيمار آنژين پايدار تحت يکي (يا بيشتر) از شرايط زير تشخيص داده مي‌شود:
۱- درد زمان استراحت يا حين ورزش
۲- بيماري که تجربه درد آنژين را نداشته باشد در مواجهه با يک آنژين نا پايدا ر مي‌تواند درد متوسط تا شديدي را احساس کند.
۳- آنژين پايداري که بيش از ۲ ماه ادامه يابد و دارو در کاهش درد ناشي ار آن تاثير چنداني نداشته باشد.
آنژين ناپايدار معمولا بخشي از يک سندرم کرونري حاد شناخته مي‌شود. سندرم کرونري حاد همچنين شامل افرادي مي‌شود که انفارکتوس ميوکارد بدون صعود قطعه (ST NSTEMI) دارند. آزمايش خون بيمار با انفارکتوس ميوکارد با صعود قطعه STEMI) ST)16 يک حمله قلبي پيشرفته را نشان مي‌دهد (۵۲ ).
۴-۲-۵ حمله قلبي جديدترين برونده سندرم کرونري حاد
حمله قلبي جديترين برون ده آترو اسکلروزيس مي‌باشد. اين امر مي‌تواند در نتيجه يک يا دو تاثير آترواسکلروزيس به وجود آيد:
۱- اگر رگ به طور کامل بسته شود منجر به گسترش ايسکمي‌و مرگ عضله قلبي مي‌شود.
۲- اگر پلاک تشکيل شده منجر به پارگي رگ شود پلاکت ها به پلاک آترومي‌چسبيده و لخته خون (ترومبوز) شکل مي‌گيرد.
اگر لخته تشکيل شده عبور خون غني از اکسيژن را به قلب متوقف کند حمله قلبي رخ مي‌دهد (۵۲).
۲-۵ تظاهرات بيماري سندروم کرونري
۲-۵-۱ آنژين پرينزمتال۱۷
آنژين پرينزمتال (نوع سوم آنژين) در نتيجه اسپاسم عروق کرونر به وجود مي‌آيد. اغلب هميشه در حالت استراحت رخ مي‌دهد. حدود دو سوم افراد با اين آنژين آترواسکلروزيس شديد در حداقل يکي از عروق خوني بزرگ دارند. ضربان قلب نامنظم شايع است اما درد ناشي از اين نوع آنژين، فوري با درمان استاندارد برطرف مي‌شود.


پاسخ دهید