۱-۲-اهداف تحقيق۴
۱-۳-فرضيه ها۵
فصل دوم:مروري بر منابع۶
۲-۱-ازگيل۷
۲-۱-۱تاريخچه ازگيل۸
۲-۱-۲رده بندي ميوه ازگيل۸
۲-۱-۳گياه شناسي ازگيل۹
۲-۱-۴ترکيب شيميايي ازگيل۹
۲-۱-۵خواص ازگيل۹
۲-۱-۶خواص دارويي ازگيل۱۰
۲-۲-روغن آفتابگردان۱۰
۲-۲-۱-تاريخچه گياه آفتابگردان۱۱
۲-۲-۲-رده بندي گياه آفتابگردان۱۱
۲-۲-۳-تركيب و كاربرد روغن آفتابگردان۱۲
۲-۳-اکسيداسيون۱۳
۲-۳-۱-عوامل موثر در اکسيداسيون چربي ها۱۵
۲-۴-راديکال هاي آزاد۱۷
۲-۴-۱-تاثيرات منفي راديکال هاي آزاد۱۸
۲-۵-آنتي اکسيدان ها۱۹
۲-۵-۱مکانيسم عمل آنتي اکسيدان ها۲۰
۲-۵-۲-آنزيم هاي آنتي اکسيدان۲۲
۲-۵-۳-آنتي اکسيدان هاي سنتزي۲۲
۲-۵-۳-۱-BHA23
2-5-3-2BHT24
2-5-3-3-TBHQ25
2-5-3-4-گالات ها و اسيدگاليك۲۶
۲-۵-۴-آنتي اكسيدان هاي طبيعي۲۷
۲-۵-۴-۱توكوفرول ها و توكوتري انول ها۲۸
۲-۵-۴-۲-اسيدآسكوربيك و نمك هاي آسكوربات۲۹
۲-۵-۴-۳-كارتنوئيدها۳۰
۲-۵-۴-۴-فلاونوئيدها و اسيدهاي فنلي۳۱
۲-۵-۴-۵-گوسيپول۳۲
۲-۵-۴-۶-ترپنوئيد۳۳
۲-۵-۴-۷-سزامول۳۳
پيشينه تحقيق۳۴
فصل سوم:مواد و روشها۳۹
۳-۱-مواد اوليه۴۰
۳-۲- استخراج عصاره۴۰
۳-۳- اندازه‌گيري تركيبات فنلي۴۰
۳-۳-۱- ترسيم منحني كاليبراسيون۴۰
۳-۳-۲- اندازه‌گيري تركيبات فنولي نمونه۴۱
۳-۴- اندازه‌گيري تركيبات توكوفرولي۴۲
۳-۴-۱- ترسيم منحني كاليبراسيون۴۲
۳-۴-۲-اندازه‌گيري تركيبات توكوفرولي نمونه۴۳
۳-۵-اندازه‌گيري عدد پراكسيد۴۴
۳-۵-۱- ترسيم منحني كاليبراسيون۴۴
۳-۵-۲- تهيه محلول استاندارد آهن ?۴۴
۳-۵-۳- تهيه محلول تيوسيونات آمونيوم۴۴
۳-۵-۴- تهيه محلول آهن ?۴۵
۳-۵-۵- اندازه‌گيري عدد پراكسيد نمونه روغن۴۵
۳-۶- عدد اسيدي۴۵
۳-۷- اندازه‌گيري مقدار كل تركيبات قطبي(TPC)46
3-7-1- پر كردن ستون كروماتوگرافي۴۶
۳-۷-۲-تهيه و آماده سازي نمونه و حلال جداسازي۴۶
۳-۷-۳-عمليات كروماتوگرافي و محاسبه درصد تركيبات قطبي كل۴۶
۳-۸- اندازه‌گيري عدد دي‌ان مزدوج(CDV)46
3-9-اندازه‌گيري عدد كربونيل(CV)47
3-9-1-خالص سازي حلال۴۷
۳-۹-۲-محاسبه ميزان تركيبات كربونيل۴۷
۳-۱۰- شاخص پايداري اكسايشي (OSI)48
3-11- آزمون پايداري۴۸
۳-۱۲- ساختار اسيد چرب۴۸
تجزيه و تحليل آماري ۴۹
فصل چهارم:نتايج و بحث۵۰
۴-نتايج و بحث۵۱
۴-۱- مشخصات روغن آفتابگردان۵۱
۴-۲- مشخصات عصاره پوست ازگيل۵۱
۴-۳ تعيين پايداري روغن توسط آنتي اكسيدان ها تحت شرايط دمايي ۳۰ درجه سانتي گراد طي زمان نگهداري۵۲
۴-۳-۱-عدد اسيدي۵۲
۴-۳-۲-شاخص رنگ ۵۳
۴-۳-۳- عدد پراکسيد ۵۴
۴-۳-۵ نتيجه گيري۵۷
۴-۴ تغييرات پايداري روغن آفتابگردان طي فرآيند حرارتي در دماي ۱۸۰ درجه سانتي گراد۵۷
۴-۴-۱ عدد اسيدي ۵۷
۴-۴-۲ عدد کنژوگه ۵۸
۴-۴-۳ عدد کربنيل ۵۹
۴-۴-۴ شاخص رنگ ۶۱
۴-۴-۵ شاخص پايداري اكسايشي ۶۲
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات۶۳
نتيجه گيري كلي۶۴
پيشنهادات۶۴
فصل ششم:منابع۶۵
منابع۶۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱- پارامترهاي پايداري روغن آفتابگردان۵۱
جدول ۴-۲- تركيبات فنوليك و توكوفرولي موجود در عصاره الكلي پوست ازگيل۵۲
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ تغييرات عدد اسيدي تيمارهاي TBHQ و عصاره هاي PPM 400 وPPM 800 طي فرآيند حرارتي ۶۰روزه .۵۳

نمودار۴-۲ تغييرات شاخص رنگي تيمارهاي TBHQ و عصاره هاي PPM 400 وPPM 800 طي فرآيند حرارتي ۶۰روزه۵۴
نمودار ۴-۳ تغييرات عدد پراكسيد عصاره هاي ۸۰۰پي پي ام ، ۴۰۰پي پي ام و TBHQ طي فرآيند حرارتي ۶۰ روزه۵۵
نمودار۴-۴تغييرات شاخص پايداري اكسايشي تيمارهاي TBHQ و عصاره هاي ۴۰۰ پي پي ام و۸۰۰ پي پي ام طي فرآيند حرارتي ۶۰روزه .۵۶
نمودار ۴-۵ تغييرات مقدار عدد اسيدي ( ميلي گرم بر گرم ) تيمارهاي TBHQ و عصاره ۸۰۰ پي پي ام در طي زمان ۲۴ ساعت در شرايط حرارتي ۱۸۰ ذرحه۵۸
نمودار۴-۶تغييرات عدد کنژوگه در دو تيمار عصاره ppm800 و TBHQطي فرآيند حرارتي ۲۴ ساعته در دماي ۱۸۰ درجه سانتي گراد.۵۹
نمودار۴-۷تغييرات ميزان عدد کربنيل تيمارهاي TBHQ و عصاره PPM800 طي فرآيند حرارتي ۲۴ ساعته.۶۰
نمودار۴-۸تغييرات شاخص رنگ تيمارهاي TBHQ و عصاره ۸۰۰ پي پي ام طي فرآيند حرارتي ۲۴ ساعته در دماي ۱۸۰ درجه سانتي گراد.۶۱
نمودار۴-۹تغيير ميزان شاخص پايداري اكسايشي تيمارهاي TBHQ و عصاره ۸۰۰ پي پي ام طي فرآيند حرارتي ۲۴ ساعته.۶۲
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۳-۱ منحني كاليبراسيون غلظت تركيبات پلي فنلي در برابر ميزان جذب خوانده شده در طول موج ۷۶۵ نانومتر۴۲
شکل ۳-۲ منحني کاليبراسيون ميزان آلفا- توکوفرول در برابر ميزان جذب خوانده شده در طول موج ۵۲۰ نانومتر۴۳
شکل ۳-۳ منحني كاليبراسيون غلظت آهن ?در برابر جذب خوانده شده در طول موج ۵۰۰ نانومتر۴۴
چكيده
روغن ها و چربي ها طي نگه داري در درجه حرارت هاي بالا اكسيده مي شوند و كيفيت تغذيه اي آن ها كاهش مي يابد.فرآيند اكسيداسيون روغن ها و چربي ها و تشكيل راديكال هاي آزاد سبب ايجاد و پيشرفت سرطان مي شود. با مصرف تركيبات آنتي اكسيداني موجود در ميوه ها و سبزي ها مانند آلفا -توكوفرول ،گلوتاتيون،بتاكاروتن و اسيدآسكوربيك در رژيم غذايي مي توان از اين آسيب ها جلوگيري كرد. رژيم هاي غذايي غني از اين ويتامين هاي آنتي اكسيداني موجب حفظ سلامتي شده و خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي و سرطان را كاهش مي دهد. آنتي اكسيدان هاي سنتزي به ويژهBHAوBHTمعمولا براي ممانعت از واكنش اكسيداسيون استفاده مي شوند. اثرات سمي و سرطان زايي اين آنتي اكسيدان هاي سنتزي در انسان شناخته شده است. همچنين آنتي اكسيدان هاي سنتزي ممكن است باعث تورم كبد شوند و روي فعاليت هاي آنزيمي كبد تاثير بگذارند. بنابراين با توجه به اثرات مضر آنتي اكسيدان هاي سنتزي و اثرات سودمندي كه آنتي اكسيدان هاي طبيعي در حفظ سلامت و ايمني غذاها و بدن انسان ها دارند، در اين مطالعه استفاده از عصاره پوست ازگيل به عنوان يك ماده گياهي و منبع طبيعي آنتي اكسيدان در روغن آفتابگردان مورد بررسي قرار گرفت . در اين تحقيق ابتدا عصاره گيري از پوست و پالپ انجام گرفته و تركيبات فنوليك و توكوفرول موجود در عصاره تعيين گرديده و سپس عصاره در دو غلظت ۴۰۰ پي پي ام و ۸۰۰ پي پي ام به نمونه روغن آفتابگردان بدون آنتي اكسيدان اضافه شد، و سپس نمونه هاي روغن آفتابگردان فرموله شده با اين آنتي اكسيدان طبيعي تحت شرايط دمايي ۳۰ درجه سانتي گراد طي ۶۰ روز ذخيره سازي از نظر پايداري اكسايشي توسط پارامترهاي عدد اسيدي، عدد پراكسيد، شاخص رنگ و شاخص پايداري اكسايشي در دماي ذخيره سازي در زمان هاي۴۵،۳۰،۱۵،۰ و۶۰ با نمونه روغن آفتابگردان حاوي ۱۰۰ پي پي ام آنتي اكسيدان سنتتيك TBHQ مورد مقايسه قرار گرفتند كه نتايج نشان داد غلظت ۸۰۰ پي پي ام عصاره پوست ازگيل در پايدارسازي روغن آفتابگردان طي مدت زمان نگه داري مؤثرتر از TBHQ و غلظت ۴۰۰ پي پي ام عصاره پوست ازگيل عمل نموده است كه به دليل مقادير بالاتر تركيبات فنوليك و توكوفرول هاي موجود در ۸۰۰ پي پي ام عصاره نسبت به غلظت هاي كمتر عصاره مي باشد. در مرحله بعد روغن آفتابگردان حاوي ۸۰۰ پي پي ام عصاره با نمونه روغن حاوي ۱۰۰ پي پي ام آنتي اكسيدان سنتتيك TBHQ تحت شرايط دمايي ثابت ۱۸۰ درجه سانتي گراد به مدت ۲۴ ساعت حرارت داده شدند و در فواصل زماني ۴ ساعت ازنظر پارامترهاي پايداري حرارتي ( عدد اسيدي، عدد كنژوكه، عدد كربونيل، شاخص رنگ، شاخص پايداري اكسايشي) مورد مقايسه قرار گرفتند كه نتايج نشان داد عصاره پوست ازگيل با غلظت ۸۰۰پي پي ام و آنتي اکسيدان سنتزي TBHQ جهت پايداري اكسايشي تقريبا مشابه هم عمل نموده اند بدين ترتيب مي توان پوست ازگيل را به عنوان منبع مناسبي براي آنتي اكسيدان هاي طبيعي معرفي نمود و اين اثر را ناشي از تركيبات توكوفرولي و فنولي موجود در آن دانست.
كلمات كليدي:عصاره پوست ازگيل، روغن آفتابگردان،پايداري اكسايشي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول
مقدمه و هدف

۱-مقدمه
۱-۱-اهميت استفاده از گياهان دارويي
ضرورت مطالعه بر روي مواد مؤثره دارويي فلور طبيعي گياهان حائز اهميت است. مواد مؤثره وعناصر شيميايي موجود در گياهان بسيار متفاوتند که تنها از طريق آزمايش ها و تجربه هاي متعدد مي توان به ماهيت آنها پي برد و آنها را طبقه بندي نمود.از آنجايي که آزمايش هاي کمي و کيفي مواد مؤثره وعناصر شيميايي دارويي بسيار پرهزينه است اصلاح اين دسته از گياهان کاري بسيار پر هزينه و وقت گير است.
بدين روال تشخيص مواد مؤثره گياهان دارويي کاري بسيار مشکل است و از روي فعاليت هاي متابوليکي پيچيده درون گياه نمي توان سريعا در مورد ويژگي هاي مواد مؤثره نظرات جامع وکاملي ارائه نمود .نکته قابل توجه اينکه مواد مؤثره و عناصر شيميايي تحت تاثير فرآيندهاي مختلف و حتي شرايط محيطي مختلف محل رويش تغيير مي کنند.(اميد بيگي ۱۳۸۴)
روغن هاي مايع به دليل داشتن چربي غيراشباع بهتر از روغن جامد هستند مثل روغن ذرت، آفتابگردان، زيتون، كانولا و سويا. روغن ها غني ترين منبع انرژي در ميان اجزاي غذايي مي باشند. از اين نظر اين مواد مي توانند در مورد افرادي كه گرفتار كمبود انرژي غذايي هستند نظير بسياري از افراد طبقه محروم نقش مهمي ايفا كنند. اما از طرف ديگر مصرف زياد آنها در افرادي كه از لحاظ دريافت انرژي مساله اي ندارند ميتواند سبب افزايش ميزان تري گليسيريدهاي خون شود و به دنبال آن بيماري هاي عروقي ونارساييهاي قلبي به وجود آيد.(۷)روغن هاي هيدروژنه علاوه بر اينكه داراي مقادير زيادي اسيد چرب اشباع هستند، حاوي مقادير زيادي از اسيدهاي چرب ترانس نيز مي باشند. هيدروژناسيون همچنين باعث تشكيل ايزومرهاي اسيد لينولئيك مي شود كه اين ايزومرها بر خلاف اسيدلينولئيك طبيعي ديگر يك اسيد چرب اساسي نيستند و فاقد خواص بيولوژيك اين اسيد مي باشند. اگر ميزان ايزومر ترانس در روغن زير ۱۰ درصد باشد مي توان گفت روغن خوب براي استفاده مي باشد. با توجه به موارد فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه اولا در مصرف روغن ها بايد جانب اعتدال رعايت گردد ديگر اينكه حتي الامكان از روغن هاي غيراشباع مايع به جاي روغن هاي هيدروژنه يا چربي هاي حيواني در برنامه غذايي استفاده شود و بالاخره در جريان سرخ كردن مواد غذايي، روغن براي مدت زياد تحت اثر حرارت بالا قرار نگيرد تا مواد ناخواسته و سمي در آن ايجاد نشود. (۷)
اکسيداسيون ليپيدها در غذاهايي که حاوي مقادير زيادي چربي هستند و اساس و پايه چربي دارند مانند شير، محصولات گوشتي، روغن، دانه هاي روغني و همچنين در غذاهايي که حاوي مقادير کمي چربي هستند مانند سبزيجات اتفاق مي افتد. راديكال هاي آزاد قادرند آسيب به مولكول هاي سامانه هاي بيولوژيك بدن وارد نمايند و باعث بروز بسياري از بيماريها در موجودات زنده و به ويژه انسان ها شوند. (۲۹)بخش عمده اي از اين تركيبات مضر در اثر اكسيداسيون مواد غذايي به خصوص چربي ها توليد مي شوند كه اين مساله نه تنها سلامت مصرف كننده را به خطر مي اندازد بلكه كاهش كيفيت تغذيه اي و ايجاد طعم و بوي نامطبوع را نيز در اين غذاها به همراه خواهد داشت. ( ۱۶ )براي جلوگيري از عمل راديكال هاي آزاد از آنتي اكسيدان ها استفاده مي شود. آنتي اکسيدان ها از تشکيل راديکال هاي آزاد در سلول ها جلوگيري مي کنند و نقش مهمي در پيشگيري از سرطان دارند و باعث محافظت در برابر آسيب سلولي ناشي از راديکال هاي آزاد مي شوند.امروزه همه جا از فوايد آنتي اکسيداني از پيشگيري بيماري هاي قلبي گرفته تا کاهش آسيب مغز و چشم ها صحبت مي شود. براي جلوگيري از عمل راديکال هاي ازاد بدن بايد داراي يک سد دفاعي از آنتي اکسيدان ها باشد تا جلوي عمل راديکال هاي آزاد را گرفته و مانع از تخريب سلول هاي حياتي بدن شوند.عملکرد انتي اکسيدان ها تحت تاثير شرايط مختلف اعم از فرآوري ونگه داري و محيط ماده غذايي مربوطه قرار مي گيرد .آنتي اکسيدان هاي غذايي علاوه بر ايمن بودن نبايد رنگ و طعم ماده غذايي را تحت تاثير قرار دهند بايد در غلظت هاي پايين مؤثر باشند، به راحتي با روغن ممزوج شوند، پس از فرآيند باقي بمانند، در محصول نهايي پايدار باشند وچندان گران نباشند. (کوپن ۱۹۸۳ )
علي رغم اينكه آنتي اكسيدان هاي سنتتيك طي فرآيندهاي حرارتي و شرايط ذخيره سازي مؤثر عمل مي كنند اما استفاده نمودن از اين آنتي اكسيدان ها به جهت سمي بودن و امنيت مواد غذايي بحث برانگيز است .با توجه به اينكه آنتي اكسيدان هاي سنتزي اثرات نامطلوبي همچون اثر جهش زايي و سرطان در بدن انسان دارند به تدريج در حال حذف شدن از ليست آنتي اكسيدان هاي مصرفي مي باشند.نگراني در مورد امنيت آنتي اكسيدان هاي سنتتيك مانندBHA،BHTو TBHQكه به طور معمول استفاده مي شوند منجر به افزايش علاقه به آنتي اكسيدان هاي طبيعي كه در گياهان به عنوان متابوليت هاي ثانويه وجود دارند شده است.بنابراين بايد راه هاي کاهش استفاده از آنتي اکسيذان هاي سنتزي را بدانيم که آن استخراج آنتي اکسيذان هاي طبيعي از گياهان است.

۱-۲-اهداف تحقيق
در صنايع غذايي و مصارف خانگي مقدار زيادي محصول فرعي توليد مي شود كه حذف آن نيازمند اكسيژن بالايي است. مواد گياهي كه به عنوان زائدات در اين صنعت توليد مي شود شامل سطح بالايي از تركيبات فنلي اند كه براي محيط مضر مي باشند ولي اثر مثبت آنها بر سلامتي انسان و خاصيت آنتي اكسيداني آنها ثابت شده است به طور مثال ۹۶ درصد از محصولات مركبات در كشور ما براي توليد آبميوه استفاده مي شود كه پوست آنها به عنوان محصول فرعي در صنعت آبميوه خواهد بود (كانگ و چالا وهمكاران ،۲۰۰۶ ).
در اين تحقيق منابع طبيعي آنتي اكسيداني نسبتا فراوان و ارزان و قابل دسترس از جمله عصاره پوست ازگيل جهت پايدارسازي روغن آفتابگردان كه يكي از مهمترين منابع روغن گياهي مي باشد اضافه مي شود و اثرات پايدارسازي آن در دو شرايط حرارتي و ذخيره سازي نسبت به روغن آفتابكردان حاوي آنتي اكسيدان TBHQ مقايسه خواهد شد .
با توجه به مشخص شدن اثرات سوء انتي اكسيدان هاي سنتتيك كه اثرات سمي بر روي مصرف كنندگان دارد و فعاليت آنزيم هاي كبدي را مختل مي نمايد ومنجر به ايجاد انواع سرطان ها مي گردد و در دنيا كاربرد آنها در حال محدود شدن است لذا شناسايي آنتي اكسيدان ها از منابع قابل دسترس و ارزان و تعيين اثرات پايدارسازي آنها بر روي روغن ها تحت شرايط مختلف جزء مهم اهداف اين تحقيق مي باشد. در پايان اين تحقيق بهترين فرمول آنتي اكسيدان طبيعي با بهترين غلظت تحت شرايط ذخيره سازي معرفي مي گردد.

۱-۳- فرضيه ها
۱-روغن آفتابگردان با آنتي اكسيدان طبيعي نسبت به نمونه فاقد آنتي اكسيدان پايدارتر است.
۲-فرمول هاي مختلف آنتي اكسيدان هاي طبيعي، پايداري مختلفي را در روغن ايجاد مي كنند.
۳-اثر آنتي اكسيداني پوست ازگيل و پالپ ازگيل در پايدارسازي روغن آفتابگردان متفاوت است.
۴-مقادير كل تركيبات فنليك و توكوفرول ها در عصاره پوست ازگيل و عصاره پالپ ازگيل متفاوت است

فصل دوم
مروري بر منابع

۲-۱-ازگيل
ازگيل درختچه اي خاردار داراي ميوه اي قهوه اي گاهي اوقات مايل به قرمز بلوري شبيه به ميوه هاي سيب و گلابي در رنج ۳-۱٫۵ سانتي متر قطر و وزن بسيار کوچک (حدود ۱۰ گرم ) و بزرگ (بيشتر از ۸۰ گرم ) مي باشد.(بيگنامي ۲۰۰۰ )(۱۲)
درختچه اي کوچک داراي عرض ۳-۲ متر و ارتفاع ۶-۴ متر،ميوه با پنج دانه سنگي و گلابي شکل و تاج توسط کاسبرگ پولکي پوشيده شده است. (بيگنامي و تسيپوريديس ۱۹۹۸ ) (۳۵) برگ هاي دراز داردوبرگهاوگل ها شبيه به سيب هستند وقتي ميوه ها قابل خوردن هستند قهوه اي رنگ هستند (۳۶) ميوه هاسخت هستند وقتي پس از برداشت مي رسند قهوهاي، نرم، شيرين وخوراکي مي شوند.(دير ۱۹۹۰ ).آنها به طور گسترده اي به عنوان کنسرو وگاهي اوقات به عنوان ترشي يا ليکور (نوشابه الکلي) استفاده مي شوند. (۲۴)حالت گسي اين ميوه به خوبي شناخته شدهاست .طب مدرن توانايي ازگيل را به عنوان يک درمان براي سنگ کليه ومثانه به رسميت شناخته است. (بايتوپ ۱۹۹۹ ).
ميوه ازگيل به طور گسترده اي در ترکيه مصرف مي شود در شمال شرقي ترکيه (آناتولي) هر دو صورت وحشي و کشت شده رشد کرده است و ميوه اش به طرق مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.در ماه اکتبر ميوه هاي سبز از درختان ازگيل برداشت شده و در مکان هاي سرد، تاريک و داراي تهويه ذخيره مي شود با اين حال بخش قابل توجهي از محصول در مراحل بلوغ بر روي درخت باقي مانده و بعد از نرم شدن برداشت شروع مي شود .اين ميوه اغلب مصرف، يا در بازارها و فروشگاه هاي محلي فروخته مي شود. (۳۵)
ازگيل عضو خانواده Rosaceaeوبومي اروپاي جنوبي، آنتاليا، کوساسيا و قسمت هاي شمالي عراق و ايران مي باشد.(بروويکز ۱۹۷۲ ). به طور کلي رسيدن در ازگيل دير اتفاق مي افتد ميوه ازگيل به عنوان يک ماده تغذيه اي توسط مشتريان محلي استفاده وبه عنوان مارمالاد هم توسط اين افراد مصرف مي شود.همچنين به عنوان درمان يبوست و پاکسازي ودفع سنگ کليه و مثانه استفاده مي شود.(بايرد و تيرت ۱۹۸۹ )(۲۴).
ازگيل ميوه اي از نوع کلايماکتريک است که ارزش مصرف انساني و اهميت تجاري را در سالهاي اخير به دست آورده است ومحققان جذب مطالعه بر ترکيبات شيميايي يا تغذيه اي آن شده اند.محتويات فروکتوزوگلوکز(گلو، ۲۰۰۰)، اسيد لينولئيک و اسيدپالميتيک( اياز و همکاران ۲۰۰۲)،آسپاراتات و گلوتامات(گلو و همکاران، ۲۰۰۳)وپتاسيم(گلو وهمکاران ۲۰۰۳ )در سطوح بالا در ميوه ازگيل رسيده تعيين شدند. (۱۲)
چندين ارقام رايج در سراسر اروپا و آسيا به خوبي شناخته شده اند. در اين ميانDutsch(با ميوه بزرگ)،Common (با ميوه متوسط)،Royal(با ميوه کوچک )،Nottingham(با ميوه کوچک و خوشمزه)وStonless (بدون هسته )احتمالا بهترين شناخته شده است. معمولترين استفاده از ميوه ازگيل براي مصرف خام بعداز Bletting است. ازاين ميوه به عنوان اشتهاآور در روزهاي سرد زمستان استفاده مي شود. (۳۳)درسال ۱۹۶۴ دو آنتي بيوتيک جديد سيکلوپنتوئيد مونوترپن جدا و شناسايي شدند اينها اسيدجنيپيک واسيدجنيپينيک مشتق شده از کربومتيلوکسيل هستند.(آنونيموس ۱۹۸۴)
ازگيل درختچه اي از تيره گلسرخيان که در تمام جنگل هاي شمال ايران و همه ارتفاعات سواحل دريا و در دامنه هاي البرز، دره کرج و… به طور خودرو عمل مي آيد وبا نام محلي هر منطقه شناخته مي شود. تکثير آن غالبا از طريق پيوند روي درختان ديگر از جمله پيوند روي پايه زالزالک وليک صورت مي گيرد. گاهي هم روي پايه گلابي وبه پديد مي آيد ونوع پيوند شکمي است و در تابستان انجام مي شود. ازگيل در اواخر پائيز و اوايل زمستان مي رسد گل هاي درخت آن سفيد و ميوه اش شبيه زالزالک است با اين تفاوت که ميوه ازگيل درشت تر وقهوه اي رنگ و طعمش شيرين و کمي گس است. هسته آن را مي کارند و درخت ازگيل را به درخت به و گلابي هم پيوند مي زنند. .بخش هاي مورد استفاده درخت ازگيل برگ و ميوه آن است. اسامي فارسي قديم ازگيل اردف و گيل بوده است.

۲-۱-۱تاريخچه ازگيل
ازگيل از حدود سه هزار سال پيش در جنوب درياي خزر و در مناطق گيلان و مازندران در ايران کاشت مي شد و۷۰۰ سال پيش از ميلاد به يونان و ۲۰۰ سال پيش از ميلاد به روم رسيد. کاشت اين ميوه از طريق روميها در بقيه اروپا گسترش يافت.ميوه ازگيل تا دوره ويکتوريا به وفور استفاده مي شد اما در دوره هاي بعد از آن کمتر مورد توجه قرار گرفت تا آن که اکنون در بخش هاي کوچکي از اروپا طرفداران چنداني ندارد.

۲-۱-۲رده بندي ميوه ازگيل)۷۸)
فرمانرو: گياهان
راسته : رزالس
سرده : ازگيل ها
دسته : گياهان دارويي
رده : دولپه اي ها
تيره : گلسرخيان
زيرخانواده : ماليده

۲-۱-۳گياه شناسي ازگيل
جنس ازگيل دو گونه دارد که اولي همان ازگيل معمولي با نام علميMespilusGermanicaاست اين گونه بوميجنوب غربي آسيا و احتمالا جنوب شرق اروپاست اما منشا آن را ايران مي دانند.گونه ديگر MespilusCanescensکه اخيراً به سال ۱۹۰۰در آمريکاي شمالي کشف شده است.
۲-۱-۴ترکيب شيميايي ازگيل
۱-آب ۲-قند ۳-اسيدهاي آلي (اسيدماليک اسيدسيتريکوتارتاريک ) ۴-تانن (يک ماده قوي)
۵-لعاب ۶-اسيد بوريک هيدرات
فروکتوز،گلوکز وساکارز به عنوان قندهاي اصلي شناخته شده اند وسطح آنها در طي توسعه قابل ملاحظه است.(بايتوب ۱۹۸۴ گلو وهمکاران ۲۰۰۳ ). اسيدهاي چرب موجود در مزوکارپ ازگيل در مراحل مختلف رسيدن اندازه گيري شده و اسيد پالميتيک ، اسيد لينولئک واسيد آلفا لينولئيک اسيدهاي چرب اصلي شناخته شده اند.(اياز وهمکاران ۲۰۰۲). (۳۶)

۲-۱-۵خواص ازگيل
۱-ازگيل سرشار از ويتامين هايBوC، قند، تانن، سلولز و اسيدسيتريک مي باشد.
۲-ازگيل داراي مقدار زيادي هيدرات کربن است که مولد انرژي مي باشد.
۳-ويتامين B ازگيل اعصاب را تقويت مي کند و از نظر تغذيه اهميت دارد.
۴-ازگيل ادرارآور است.
۵-ازگيل کار روده ها را تنظيم مي کند.
۶-ازگيل ميوه اي بسيار مقوي است زيرا قدرت اسمزي خون را مي افزايد.
۷-ازگيل به سبب داشتن املاح سيتريک، ماليک و تارتاريک ترشي خون را مي زدايد.
۸-ازگيل در تقويت خون موثر است.

۲-۱-۶خواص دارويي ازگيل
اعجاز گياهان دارويي از روزگاران كهن در ميان بشر مورد توجه بوده است و انسان در طول تاريخ موفق به كشف اثر معجزه آساي گياهان دارويي در درمان بيماريهاي مختلف شده است اما اثربخشي سريع داروهاي شيميايي سبب شد كليه آن تجربيات به تدريج به بوته فراموشي سپرده شوند . خوشبختانه اين بي توجهي به منابع طبيعي چندان دوام نيافت و بروز آثار ناخواسته و عوارض داروهاي شيميايي و گاهي مقاومت عوامل بيماريزا به آنها، مصرف گياهان دارويي و محصولات حامل مواد مؤثره آن ها را مجددا روح داد و نگرشي جديد نسبت به اين ذخاير طبيعي را پديد آورد. در اين ميان ميوه ازگيل از جمله گياهاني است كه از ديرباز مورد توجه بشر بوده است با وجود مرسوم بودن مصارف خوراكي آن از گذشته بسيار دور، اثر دارويي آن بعدها تشخيص داده شده است.
۱-ازگيل از ماده اي به نام تانن برخوردار است که بهترين دارو براي درمان عفونت هاي روده بزرگ شمرده مي شود.
۲-مصرف ازگيل خام يا کنسرو ازگيل در معالجه اسهال ساده اثر قطعي دارد.
۳-خوردن ازگيل خام و خصوصا نارس که تانن بيشتري دارد در معالجه خونريزي هاي داخلي تاثير شفابخش دارد.
۴-ازگيل در معالجه ورم روده به کار مي رود.
۵-ازگيل در معالجه زخم دهان و تورم مخاط گلو موثر است.
۶-جوشانده نيم گرم برگ ازگيل سالک را درمان مي کند.
۷-غرغره کردن با جوشانده برگ ازگيل آبسه هاي دهان و گلو را معالجه مي کند.

۲-۲-روغن آفتابگردان
آفتابگردان گياهي است از جنس Helianthus كه دانه آن كشت مي شود. روغن آفتابگردان به رنگ زرد نيمه خشك شده يا روغن چرب خشك شده فشرده شده از دانه هاي معمول آفتابگردان است كه در مواد غذايي، صابون و رنگ استفاده مي شود. روغن آفتابگردان داراي كاربرد گسترده اي هم در خانه و هم در بازار خارجي است. (۳۲) روغن آفتابگردان تصفيه شده خوراكي از نظر كيفيت برابر با روغن زيتون قرار گرفته است. روغني است كه از دانه هاي گل آفتابگردان استخراج مي كنند از اين روغن براي مصارف خوراكي استفاده مي شود اين روغن يكي از روغن هاي رايجي است كه براي سرخ كردن و پخت و پز مواد غذايي كاربرد گسترده اي دارد. پس از آنكه از دانه هاي آفتابگردان روغن گرفتند كنجاله آن را براي خوراك دام مورد استفاده قرار مي دهند. روغن آفتابگردان حاوي اسيدهاي چرب اشباع شده ( ۵ تا ۱۶ درصد ) بوده و باقي اشباع نشده مي باشند.
اساسا دو نوع دانه آفتابگردان وجود دارد: نوع روغني و نوع غير روغني
آفتابگردان نوع روغني دانه هاي سياه رنگ كوچك هستند كه محتوي ۴۰ درصد روغن ميباشند. تركيب دانه پوست گيري شده حاوي ۶۷ درصد روغن، ۲۱ درصد پرتئين، ۳ درصد فيبر و ۳ درصد خاكستر مي باشد


پاسخ دهید