۳-۵-۶-۲- تهيه محلول استاندارد۳۵
۳-۵-۶-۳- محاسبه ويتامين ث۳۵
۳-۵-۷- اندازه‌گيري فنل کل، فلاونوئيد کل و ظرفيت آنتياكسيداني۳۵
۳-۵-۷-۱- استخراج عصاره‌ي ميوه‌ها۳۵
۳-۵-۷-۲- فنل کل۳۶
۳-۵-۷-۳- فلاونوئيد كل۳۷
۳-۵-۷-۴- ظرفيت آنتياكسيداني۳۸
۳-۶- تجزيه و تحليل دادهها۳۹
فصل چهارم: نتايج و بحث۴۰
۴-۱- کاهش وزن۴۱
۴-۲- شاخص قهوه‌اي شدن۴۵
۴-۳- مواد جامد محلول (TSS)47
4-4- اسيد قابل تيتر (TA)48
4-5- نسبت قند به اسيد (TSS/TA)50
4-6- ويتامين ث۵۱
۴-۷- فنل کل۵۲
۴-۸- فلاونوئيد كل۵۴
۴-۹- ظرفيت آنتياكسيداني۵۶
نتيجهگيري کلي۵۹
پيشنهادها۶۰
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱- ارزش غذايي ۱۰۰ گرم ميوه‌ي ازگيل ژاپني۶
جدول ۱-۲- مهم‌ترين کشورهاي توليد کننده‌ي ازگيل ژاپني………………………………………………………………………………………..۸
جدول ۱-۳- آمار توليد ازگيل ژاپني در ايران……………………………………………………………………………………………………………..۹
جدول ۲-۱- ويژگي‌هاي پلي‌فنل‌اکسيدازهاي استخراج شده از منابع گياهي گوناگون ……………………………………………………۱۹
جدول ۳-۱- معرفي تيمارهاي شيميايي به‌کار رفته در آزمايش……………………………………………………………………………………۳۰
جدول ۴-۱- تجزيه واريانس اثرات ساده و متقابل زمان، بسته‌بندي و تيمار شيميايي روي صفت کاهش وزن ………………….۴۱
جدول ۴-۲- تجزيه واريانس اثرات ساده و متقابل بسته‌بندي و تيمار شيميايي روي ساير صفات اندازه‌گيري شده…………….۴۴
جدول ۴-۳- مقايسه ميانگين اثر ساده‌ي‌ زمان بر کاهش وزن نمونه‌ها۶۲
جدول ۴-۴- مقايسه ميانگين اثر ساده‌ي‌ تيمار شيميايي بر کاهش وزن نمونه‌ها۶۲
جدول ۴-۵- مقايسه ميانگين اثر ساده‌ي بسته‌بندي بر کاهش وزن نمونه‌ها۶۳
جدول ۴-۶- مقايسه ميانگين اثر متقابل‌ زمان و بسته‌بندي بر کاهش وزن نمونه‌ها۶۳
جدول ۴-۷- مقايسه ميانگين اثر متقابل‌ بسته‌بندي و تيمار شيميايي بر کاهش وزن نمونه‌ها۶۴
جدول ۴-۸- مقايسه ميانگين اثر متقابل‌ زمان و تيمار شميايي بر کاهش وزن نمونه‌ها در بسته‌بندي PS65
جدول ۴-۹- مقايسه ميانگين اثر متقابل‌ زمان و تيمار شيميايي بر کاهش وزن نمونه‌ها در بسته‌بندي PS+PE66
جدول ۴-۱۰- مقايسه ميانگين اثر متقابل‌ زمان، بسته‌بندي و تيمار شيميايي بر کاهش وزن نمونه‌ها۶۷
جدول ۴-۱۱- مقايسه ميانگين اثر ساده‌ي بسته‌بندي بر صفات اندازه‌گيري شده ۶۸
جدول ۴-۱۲- مقايسه ميانگين اثر ساده‌ي تيمار شيميايي بر صفات اندازه‌گيري شده۶۸
جدول ۴-۱۳- مقايسه ميانگين اثر متقابل بسته‌بندي و تيمار شيميايي بر صفات اندازه‌گيري شده (۱)۶۹
جدول ۴-۱۴- مقايسه ميانگين اثر متقابل بسته‌بندي و تيمار شيميايي بر صفات اندازه‌گيري شده (۲)۷۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول ۴-۱۵- ضرايب همبستگي بين صفات اندازه‌گيري شده در ميوه‌هاي ازگيل ژاپني…………………………………………………۷۱

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- مسير بيوسنتز ترکيبات فنلي۱۳
شکل ۲-۲- ساختار تعدادي از مواد هدف PPO14
شکل ۲-۳- مکانيسم قهوه‌اي شدن آنزيمي توسط PPO16
شکل ۲-۴- نحوه‌ي بازدارندگي عوامل احيا کننده۱۸
شکل ۲-۵- فرمول ساختاري اسيد آسکوربيک۲۶
شکل ۲-۶- فرمول ساختاري اسيد سيتريک۲۷
شکل ۲-۷- فرمول ساختاري هگزامتافسفات سديم۲۸
شکل ۳-۱- غوطه‌وري نمونه‌ها در محلول‌هاي مورد آزمايش۳۱
شکل ۳-۲- بسته‌بندي نمونه‌ها به دو شکل يک‌لايه (PS) و دولايه (PS+PE)31
شکل ۳-۳- اندازه‌گيري TSS به‌وسيله‌ي رفرکتومتر ديجيتال۳۳
شکل ۳-۴- بورت ديجيتال مورد استفاده جهت اندازه‌گيري TA و ويتامين ث۳۴
شکل ۳-۵- استخراج عصاره‌ي ميوه‌ها۳۶
شکل ۳-۶- منحني و معادله استاندارد فنل کل بر حسب اسيد گاليک۳۷
شکل ۳-۷- اسپکتروفتومتر مورد استفاده براي اندازه‌گيري فنل کل، فلاونوئيد کل و ظرفيت آنتي‌اکسيداني۳۷
شکل ۳-۸- منحني و معادله استاندارد فلاونوئيد کل بر حسب کاتچين۳۸
شکل ۴-۱- اثر تيمارهاي مختلف بر کاهش وزن نمونه‌ها در بسته‌بندي PS42
شکل ۴-۲- اثر تيمارهاي مختلف بر کاهش وزن نمونه‌ها در بسته‌بندي PS+PE42
شکل ۴-۳- اثر تيمارهاي مختلف بر شاخص قهوه‌اي شدن ميوه‌هاي ازگيل ژاپني۴۵
شکل ۴-۴- اثر تيمارهاي مختلف بر ميزان TSS ميوه‌هاي ازگيل ژاپني۴۷
شکل ۴-۵- اثر تيمارهاي مختلف بر ميزان TA ميوه‌هاي ازگيل ژاپني۴۹
شکل ۴-۶- اثر تيمارهاي مختلف بر نسبت TSS/TA ميوه‌هاي ازگيل ژاپني۵۰
شکل ۴-۷- اثر تيمارهاي مختلف بر ميزان ويتامين ث ميوه‌هاي ازگيل ژاپني۵۱
شکل ۴-۸- اثر تيمارهاي مختلف بر ميزان فنل کل ميوه‌هاي ازگيل ژاپني۵۳
شکل ۴-۹- اثر تيمارهاي مختلف بر ميزان فلاونوئيد کل ميوه‌هاي ازگيل ژاپني۵۵
شکل ۴-۱۰- اثر تيمارهاي مختلف بر ظرفيت آنتي‌اکسيداني ميوه‌هاي ازگيل ژاپني۵۶

چکيده
قهوه‌اي شدن آنزيمي مهم‌ترين ناهنجاري فيزيولوژيکي است که به‌شدت کيفيت پس از برداشت و عمر انباري ازگيل ژاپني را تحت تاثير قرار مي‌دهد. به‌منظور بررسي اثر آب مقطر و تعدادي از عوامل ضد قهوه‌اي شدن آنزيمي از جمله اسيد آسکوربيک (۱ و ۲ درصد)، اسيد سيتريک (۵/۰ و ۱ درصد)، هگزامتافسفات سديم (۵/۰ و ۱ درصد) و اثر ترکيبي اين مواد (در ۲ غلظت)، آزمايشي به‌صورت فاکتوريل با ۳ عامل زمان (۷ سطح)، بسته‌بندي (۲ سطح) و تيمار شيميايي(۹ سطح) براي صفت کاهش وزن و ۲ عامل بسته‌بندي (۲ سطح) و تيمار شيميايي (۱۰ سطح) براي ساير صفات، بر پايه طرح کاملاً تصادفي در ۳ تکرار طراحي شد. ميوه‌هاي تيمار شده پس از بسته‌بندي به دو روش (ظروف پلي‌استيرني يا ظروف پلي‌استيرني پوشيده شده با فيلم‌هاي پلي‌اتيلني سبک) به مدت ۳۵ روز در انبار سرد نگهداري شده و پس از آن به منظور ايجاد حالت مشابه با بازار، بدون پوشش به ‌مدت ۲ روز ديگر در دماي ۲۵ درجه سانتيگراد قرار گرفتند. برخي خصوصيات فيزيکوشيميايي از قبيل کاهش وزن، شاخص قهوه‌اي شدن، مواد جامد محلول (TSS)، اسيديته قابل تيتر (TA)، TSS/TA، ويتامين ث، فنل کل، فلاونوئيد کل و فعاليت آنتياکسيداني ميوهها اندازه‌گيري شد. نتايج نشان داد هگزامتافسفات سديم بيشترين تاثير را در کنترل کاهش وزن نمونه‌ها داشت. تيمارهاي اسيد آسکوربيک ۲ درصد، اسيد سيتريک ۱ درصد و هگزامتافسفات سديم ۱ درصد نيز کمترين شاخص قهوه‌اي شدن را به خود اختصاص دادند. پس از ۲ + ۳۵ روز نگهداري، در تمام نمونه‌ها ميزان TSS (به‌جز تيمار اسيد آسکوربيک ۲ درصد) و TA کاهش و در مقابل، ميزان TSS/TA افزايش يافت. همچنين مشخص شد ويتامين ث ميوه‌ها در پايان مدت نگهداري کاهش معني‌داري داشته است اما تيمار اسيد آسکوربيک ۲ درصد توانست آن را در حد مطلوبي حفظ نمايد. علاوه بر اين بيشترين مقدار فنل کل، فلاونوئيد کل و فعاليت آنتي‌اکسيداني در ميوه‌هاي تيمار شده با اسيد آسکوربيک ۲ درصد و محلول ترکيبي با غلظت کمتر مشاهده شد. در مجموع مشخص شد که اسيد آسکوربيک ۲ درصد موثرترين تيمار جهت حفظ کيفيت ميوه‌هاي ازگيل ژاپني در طي انبارداري بوده است.
کليد واژه: ازگيل ژاپني، اسيد آسکوربيک، اسيد سيتريک، قهوه‌اي شدن آنزيمي، هگزامتافسفات سديم.

ميوهها منابع غني از كربوهيدراتها، ويتامينها، آنتي‌اكسيدانها، پلي‌فنلها، مواد معدني و فيبرهاي غذايي هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که رژيم غذايي سرشار از ميوه و سبزي خطر ابتلا به بيماري‌هاي قلبي و عروقي، انواع سرطان، بيماري‌هاي پوستي و ساير بيماري‌هاي مزمن را کاهش مي‌دهد (برتازا و همکاران، ۲۰۰۳). ارزش غذايي بالاي اين محصولات ميزان تقاضاي آن‌ها را در طي ساليان اخير بين مصرف كنندگان افزايش داده و بستري را جهت توسعه اقتصادي فراهم نموده است (فالر و فيالو، ۲۰۱۰).
توليد ميوه‌هايي با کيفيت مطلوب از طريق اتخاذ تدابير مديريتي در حين فصل رشد امکان‌پذير است اما يکي از مشکلات جدي در صنعت توليد محصولات باغي، حفظ کيفيت پس از برداشت آن‌هاست. واکنش‌هاي متابوليکي در محصولات، پس از برداشت نيز ادامه پيدا مي‌کند که مي‌تواند شاخصه‌هاي کيفي آن‌ها از جمله رنگ، طعم، عطر، ارزش غذايي و بافتشان را تحت تاثير قرار داده و از بازارپسندي آن‌ها بکاهد. اين امر در مورد ميوه‌هاي گرمسيري و نيمه‌گرمسيري که طبيعت فسادپذيرتري دارند بيشتر صدق مي‌کند (فرناندو و همکاران، ۲۰۰۴).
تلفات پس از برداشت مي‌تواند در هر نقطه از زنجيره‌ي توليد و بازاريابي رخ دهد و بسته به نوع محصول و محل توليد، بين ۱۰ تا ۵۰ درصد تخمين زده مي‌شود (ماريا، ۲۰۰۷). زخم‌ها و صدمات مکانيکي از مهم‌ترين دلايل ضايعات در ميوه‌هاست و جلوگيري از ايجاد چنين آسيب‌هايي در زمان برداشت يا پس از آن مي‌تواند در حفظ کيفيت محصولات تاثيرگذار باشد (کاپليني و سپونيس، ۱۹۸۴). همچنين آگاهي از فيزيولوژي پس از برداشت محصولات باغي که عبارتست از مطالعه‌ي فرآيندهاي زيستي بافت‌هاي گياهي پس از جدا شدنشان از گياه مادري، به همراه کاربرد تکنولوژي‌هاي پس از برداشت و انواع تيمار فيزيکي و شيميايي جهت به حداکثر رساندن خصوصيات کيفي بسيار حائز اهميت است (ماريا، ۲۰۰۷). البته امروزه با افزايش سطح آگاهي مصرف کنندگان، عدم استفاده از مواد شيميايي مصنوعي در صنايع غذايي مورد تاکيد قرار گرفته است، لذا لزوم بررسي و شناسايي مواد طبيعي و غيرسمي موثر در افزايش ماندگاري محصولات بيشتر احساس مي‌شود (رابرت و همکاران، ۲۰۰۳).
لازم به ذکر است شناخت روش‌هاي بهينه براي نگهداري حداکثري هر محصول خاص مستلزم انجام آزمايش‌هاي گوناگون است و نمي‌توان يک خط مشي کلي براي رسيدن به اين هدف ترسيم کرد زيرا عوامل بسياري از جمله شرايط تغذيه‌اي و اقليمي در حين رشد و نمو، مرحله‌ي بلوغ هنگام برداشت، تفاوت‌هاي ژنتيکي بين ارقام مختلف و … در تغييرات فيزيولوژيکي و بيوشيميايي پس از برداشت دخيل هستند (ماريا، ۲۰۰۷).
۱-۱- خاستگاه و تاريخچه ازگيل ژاپني
خاستگاه ازگيل ژاپني کرانه‌هاي رود دادو۱ در جنوب چين است و از حدود ۲۰۰۰ سال پيش در آن مناطق کشت مي‌شده است (ژانگ و همکاران، ۱۹۹۰؛ لين و همکاران، ۲۰۰۷). اين گياه در دوران باستان از چين به ژاپن معرفي شد و حدوداً از سال ۱۱۸۰ ميلادي در ژاپن هم مورد کشت و کار قرار گرفت (دينگ و همکاران، ۱۹۹۸). علي رغم پيشينه‌ي تاريخي ازگيل ژاپني در شرق آسيا، آشنايي مردم ساير نقاط دنيا با اين گياه به گذشته‌اي نه‌چندان دور برمي‌گردد. از سابقه کشت ازگيل ژاپني در ايران اطلاعات چنداني در دست نيست اما اين گياه در اروپا براي اولين بار در سال ۱۷۸۴ ميلادي به‌عنوان گياهي زينتي در باغ گياهشناسي پاريس کشت شد و از آنجا راه خود را به انگلستان و کشورهاي مديترانه‌اي باز کرد و در بين سالهاي ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۰ ميلادي از اروپا و ژاپن به فلوريدا و کاليفرنياي آمريکا معرفي شد (ويلانووا و همکاران، ۲۰۰۱؛ لين و همکاران، ۱۹۹۹). اگرچه در ابتدا ازگيل ژاپني در بسياري از کشورها به‌عنوان گياهي زينتي محسوب مي‌شد اما رفته‌‌رفته انتخاب ارقامي با ميوه‌هاي درشت‌تر زمينه‌ساز جلب نظر باغداران به اين گياه به‌‌عنوان درختي بارده شد، به‌‌طوري‌ که امروزه توليد اين ميوه‌ي باستاني در مقياس تجاري در بيش از ۳۰ کشور دنيا انجام مي‌گيرد (بادانس و همکاران، ۲۰۰۰).

۱-۲- مشخصات گياه‌شناسي
ازگيل ژاپني با نام علمي Eriobotrya japonica و نام انگليسي Loquat درختي هميشه‌سبز و نيمه‌گرمسيري است و متعلق به خانواده Rosaceae و زيرخانواده Pomoideae مي‌باشد. نام Eriobotrya از دو کلمه يوناني erion و botrys به معاني کرک و خوشه مشتق شده است که به کرکدار بودن برگ‌ها و ميوه‌هاي اين گياه و فرم گلدهي آن اشاره دارد. کلمه japonica هم به ژاپن برمي‌گردد، چرا که ازگيل ژاپني از اين کشور به بسياري از نقاط دنيا معرفي شد (حسين و همکاران، ۲۰۰۹).
اين گياه داراي گلهاي کامل است و بيشتر ارقام آن خودگشن هستند، ولي در بعضي ارقام خودناسازگاري نيز ديده مي‌شود. گلهاي سفيد رنگ ازگيل ژاپني در پاييز شکوفا مي‌شوند، ميوه‌ها در طي زمستان رشد مي‌کنند و در بهار مي‌رسند. رنگ ميوه‌هاي ازگيل ژاپني از زرد کمرنگ تا نارنجي متغير است. طعم آن‌ها معمولا شيرين با يک ترشي ملايم است و بسيار آبدارند. ميوه‌ها کروي يا تخم‌مرغي شکل‌اند و قطر آنها ۲ تا ۵ سانتيمتر و متوسط وزن آنها ۳۰ تا ۴۰ گرم مي‌باشد که در ارقام بزرگ به ۷۰ يا حتي به ۱۷۰ گرم هم مي‌رسد. معمولا ۲ تا ۴ بذر قهوه‌اي رنگ در هر ميوه وجود دارد (لين و همکاران، ۱۹۹۹؛ لين و همکاران، ۲۰۰۷).

۱-۳- ازدياد ازگيل ژاپني
ازگيل ژاپني از طريق بذر قابل تکثير است اما مشکلاتي چون تفرق صفات، خودناسازگاري و دوره‌ي جواني طولاني مانع استفاده از اين روش تکثير در باغات تجاري مي‌شود. همچنين روش‌هاي ديگري از قبيل پيوند جوانه، خوابانيدن هوايي، کشت بافت و ريزازديادي هم براي تکثير ازگيل ژاپني قابل استفاده است اما بهترين روش، پيوند شاخه روي دانهال‌هاي ازگيل ژاپني، درخت به و بعضي گونه‌هاي جنس Eriobotrya است. پيوند زبانه‌اي، پيوند نيمانيم و پيوند اسکنه از جمله انواع پيوند شاخه‌اند که براي تکثير اين گياه به‌کار مي‌روند ( لين و همکاران، ۱۹۹۹).

۱-۴- نيازهاي خاکي و اقليمي
به‌طور کلي درخت ازگيل ژاپني در نواحي نزديک به دريا و بين عرض جغرافياي ۲۰ تا ۳۵ درجه و گاهي تا ۴۵ درجه شمالي و جنوبي يافت مي‌شود (بادنس و همکاران، ۲۰۰۰). اين گياه با نواحي مديترانه‌اي کاملاً سازگار است و به‌‌دليل نيازهاي اقليمي تقريباً مشابه با مرکبات، در مناطق مرکبات‌خيز به‌خوبي پرورش مي‌يابد (پلات و کاليسکان، ۲۰۰۷؛ ويلانووا و همکاران، ۲۰۰۱).
ازگيل ژاپني به محدوده‌ي وسيعي از خاک‌ها اعم از اسيدي يا قليايي و سبک يا سنگين مقاوم است و در صورت رطوبت و زهکشي مناسب خاک، به‌خوبي رشد مي‌کند (لين و همکاران، ۲۰۰۷). مقاومت درخت به سرما تا منهاي ۱۰ درجه سانتيگراد مي‌رسد اما ميوه‌ها در دماي کمتر از منهاي ۳ درجه يخ مي‌زنند. احداث يک باغ ازگيل ژاپني در مناطقي توصيه مي‌شود که داراي دماي زمستانه بيش از منهاي ۳ درجه و دماي تابستانه کمتر از ۳۵ درجه سانتيگراد باشند (لين، ۲۰۰۷).

۱-۵- ارزش غذايي و دارويي ازگيل ژاپني
ميوه‌ي ازگيل ژاپني معمولاً مصرف تازه‌خوري دارد و علاوه بر طعم شيرين و آبدار بودن، سرشار از مواد معدني و انواع ويتامين به‌خصوص منگنز، پتاسيم و پرو ويتامين آ است (کارادنيز، ۲۰۰۳).
جدول ۱-۱- ارزش غذايي ۱۰۰ گرم ميوه ازگيل‌ژاپني
ترکيبات ميوه مقدار آب ۰۰/۸۷ درصد کالري ۰۰/۴۷ کيلو کالري پروتئين ۴۰۰/۰ گرم چربي ۲۰۰/۰ گرم کلسترول ۰۰/۰۰ کربوهيدرات ۰۰/۱۲ گرم فيبر ۷۰۰/۱ گرم کلسيم ۰۰/۱۶ ميلي‌گرم منگنز ۱۴۸/۰ ميلي‌گرم آهن ۳۰۰/۰ ميلي‌گرم منيزيم ۰۰/۱۳ ميلي‌گرم فسفر ۰۰/۲۷ ميلي‌گرم پتاسيم ۰/۲۶۶ ميلي‌گرم سديم ۰۰/۰۱ ميلي‌گرم ويتامين ث ۰۰/۰۳ ميلي‌گرم ويتامين آ ۰۰/۷۶ ميکروگرممنبع: سازمان تحقيقات وزارت کشاورزي ايالات متحده (U.S.D.A، ۲۰۱۳)

برگ و ميوه‌ي ازگيل ژاپني به‌‌طور سنتي به‌عنوان موادي گياهي با ارزش دارويي بالا مورد توجه بوده‌اند (وي و هسوآن، ۱۹۹۲). فيتاي۲ نام معجوني گياهي است که از برگ و ميوه‌ي ازگيل ژاپني تهيه مي‌شود و در طب سنتي چين به‌عنوان دارويي براي درمان برونشيت مزمن، سرفه و ناراحتي‌هاي ريوي تجويز مي‌شود (ژانگ و همکاران، ۲۰۰۴).
همچنين خواص ضد سرطاني، ضد ديابتي، تسکين درد و رفع التهاب‌هاي پوستي هم به برگ‌هاي اين گياه نسبت داده شده است و ميوه‌ي آن به‌دليل داشتن مواد مغذي در بهبود عملکرد قلب، تقويت قوه‌ي بينايي و سلامت دندان‌ها نقش دارد و با دارا بودن مقادير زيادي فيبر باعث عملکرد بهتر دستگاه گوارش مي‌شود (نيشيوکا و همکاران، ۲۰۰۲).
از طرفي بذر ازگيل ژاپني به‌دليل دارا بودن اسيدهاي چرب غيراشباع از جمله اسيد لينولنيک و اسيد لينولئيک در بهبود عملکرد کبد و پيشگيري از ابتلا به نارسايي کبد موثر است (نيشيوکا و همکاران، ۲۰۰۲).
۱-۶- ارقام ازگيل ژاپني
در کشور ما تحقيقات مدوني بر روي ارقام محلي ازگيل ژاپني صورت نگرفته است و اطلاعات چنداني در اين زمينه موجود نيست اما ارقام بسياري در ساير کشورها به‌ويژه چين، ژاپن و اسپانيا توسط نشانگرهاي مولکولي و با توجه به ويژگي‌هاي فيزيکي و مرفولوژيکي اين گياه شناسايي و معرفي شده‌اند. چين بزرگ‌ترين ژرم‌پلاسم ازگيل ژاپني را در اختيار دارد و حدود ۲۵۰ رقم مختلف از اين گياه در باغ ملي ازگيل ژاپني فوژو۳ در منطقه فوجيان موجود است. در بانک‌هاي ژرم‌پلاسم اسپانيا و ژاپن هم به‌ ترتيب ۱۰۰ و ۶۰ رقم ازگيل ژاپني وجود دارد (لين، ۲۰۰۷).
از ارقام زير مي‌توان به‌‌عنوان ارقام مهم و تجاري ازگيل ژاپني نام برد (لين، ۲۰۰۷؛ ژنگ، ۲۰۰۱؛ ياسر و همکاران، ۲۰۰۳):
گوانگيو۴، يانگوشي ۱۵، دائوزينگ۶، جيفانگ‌ژونگ۷، زائوژونگ ۶۸، مگدال۹، الگري۱۰، گلدن ناگت۱۱، موگي۱۲ و تاناکا۱۳٫

۱-۷- اهميت اقتصادي
توليد جهاني ميوه‌ي ازگيل ژاپني حدود ۵۵۰۰۰۰ تن است و سطح زير کشت آن به بيش از ۱۳۰۰۰۰ هکتار مي‌رسد (هاسه‌گاوا و همکاران، ۲۰۱۰؛ لين، ۲۰۰۷). چين، اسپانيا، ترکيه، پاکستان و ژاپن بزرگ‌ترين توليدکنندگان ازگيل ژاپني در دنيا مي‌باشند. علاوه بر اين کشورها حدود ۳۰ کشور ديگر از جمله برزيل، استراليا، نيوزيلند، هند، ماداگاسکار، مراکش، ايتاليا، يونان و آمريکا هم در توليد اين ميوه نقش دارند (بادنس و همکاران، ۲۰۰۰؛ لين، ۲۰۰۷).
کشت و کار ازگيل ژاپني در چين از دهه ۷۰ ميلادي با شروع برنامه‌هاي اصلاحي که روي معرفي، انتخاب و دورگ‌گيري ارقام مختلف متمرکز بود رشد چشمگيري داشته است و از ۲۰۰۰ هکتار به ۲۶۰۰۰ هکتار در سال ۱۹۹۵ و به ۱۲۰۰۰۰ هکتار در سال ۲۰۰۵ رسيده است (لين و همکاران، ۲۰۰۷؛ ژنگ، ۲۰۰۱).

جدول۱-۲- مهم‌ترين کشورهاي توليد کننده‌ي ازگيل ژاپني
توليد (تن)سطح زير کشت (هکتار)کشور۴۶۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰چين۴۳۳۰۰۳۰۲۳اسپانيا۱۲۰۰۰۸۲۰ترکيه۱۰۴۷۹
۱۰۲۴۰۱۵۰۱
۲۴۲۰پاکستان
ژاپن منبع: لين، ۲۰۰۷
اسپانيا دومين توليد کننده‌ي بزرگ و اولين صادر کننده‌ي ازگيل ژاپني در دنياست و ۸۴% تجارت بين المللي اين ميوه به اسپانيا اختصاص دارد. مقصد اصلي صادرات، کشورهاي اتحاديه اروپا مي‌باشند (کابايرو و فرناندز، ۲۰۰۳؛ کانيته و همکاران، ۲۰۰۷). در اسپانيا هم توليد ازگيل ژاپني در ۳۰ سال گذشته رشد زيادي داشته و از ۱۸۰۰۰ تن در سال ۱۹۸۵ به ۴۵۰۰۰ تن در سال ۲۰۰۴ رسيده است (کانيته و همکاران، ۲۰۰۷).
ترکيه علي‌رغم سطح زيرکشت کمتر نسبت به پاکستان و ژاپن، در رتبه‌ي سوم توليد ازگيل ژاپني قرار دارد (لين، ۲۰۰۷). توليد اين کشور از ۳۰۰۰ تن در سال ۱۹۸۰ به ۱۲۰۰۰ تن در سال ۲۰۰۳ رسيده است (پلات و کاليسکان، ۲۰۰۷).
در پاکستان حدود ۹۸% ازگيل ژاپني توليد شده به مناطق پنجاب و مرزهاي شمال غربي اختصاص دارد. عمده محصول توليدي در اين کشور مصرف داخلي دارد اما مقدار کمي از آن هم به کشور امارات صادر مي‌شود (حسين و همکاران، ۲۰۱۱).
تا قبل از جنگ جهاني دوم ژاپن بزرگ‌ترين توليد کننده‌ي ازگيل ژاپني در دنيا بود، اما بعد از پايان جنگ به‌‌دليل ويراني‌هاي به‌‌بار آمده و ارجحيت توليد محصولات زراعي و صنايع سنگين، سطح زير کشت ازگيل ژاپني به‌شدت کاهش يافت. با اين حال امروزه نيز ژاپن جايگاه خود را در بين توليدکنندگان برتر اين محصول حفظ کرده است (لين، ۲۰۰۷؛ لين و همکاران، ۲۰۰۷).
در ايران ازگيل ژاپني يک درخت ميوه‌ي ناديده گرفته شده است، زيرا باغاتي که در آن‌ها منحصراً ازگيل ژاپني پرورش يابد کمتر به چشم مي‌خورد و بيشتر به شکل محدود در باغات مرکبات و يا در باغچه‌هاي خانگي کشت مي‌‌شود. همچنين بيشتر نهال‌هاي موجود از تکثير بذري حاصل شده‌اند. از طرفي تحقيقات چنداني هم براي انتخاب ارقام برتر، بهبود عملکرد درختان و افزايش ماندگاري ميوه‌هاي ازگيل ژاپني صورت نگرفته است. با اين وجود به‌دليل شرايط اقليمي مساعد در شمال کشور، توليد اين ميوه به‌‌ويژه درغرب مازندران و شرق گيلان مقدار قابل توجهي است.
جدول۱-۳- آمار توليد ازگيل ژاپني در ايران

منبع: آمار نامه وزارت جهاد کشاورزي

کشورهاي پيشرو در توليد اين محصول، از چند دهه پيش با تاسيس مراکز تخصصي، مطالعات گوناگوني را بر روي ازگيل ژاپني سازماندهي کردند که نتيجه‌ي آن، افزايش چشمگير در سطح توليد و درآمدزايي در اين بخش بوده است.
دورگ‌گيري و معرفي ارقام جديد با عملکرد مطلوب‌تر و مقاومت بيشتر به تنش‌هاي محيطي، شناسايي ارقام تريپلوئيد طبيعي و تلاش جهت توليد ميوه‌هاي بدون بذر، تکنيک‌هاي مختلف ازدياد از جمله پيوند روي پايه‌هاي پاکوتاه به‌منظور احداث باغهاي متراکم، تنک شيميايي گل و ميوه جهت افزايش سايز ميوه‌ها، زودرس کردن ميوه‌ها با اعمال تدابير مديريتي از قبيل کم آبياري تنظيم شده۱۴، افزايش عمر انباري ميوه‌ها با تيمارهاي مختلف و … از جمله پژوهش‌هايي است که در اين مراکز صورت گرفته است (لين و همکاران، ۲۰۰۷؛ کوئواس و همکاران، ۲۰۰۷، پلات و کاليسکان، ۲۰۰۷).
در کشور ما هم اين پتانسيل وجود دارد تا با توجه بيشتر به ازگيل ژاپني و انجام تحقيقات لازم، توليد اين ميوه از نظر کمي و کيفي ارتقا يافته تا علاوه بر مصرف داخلي، زمينه براي صادرات آن هم فراهم شود.

۱-۸- بيان مسئله و اهداف تحقيق
درخت ازگيل ژاپني با اقليم نوار ساحلي شمال کشور کاملا سازگار است و در اين نواحي کشت مي‌شود اما کوتاه بودن عمرانباري ميوه‌ي ازگيل ژاپني و حساسيت بالاي آن به از دست دادن آب و قهوه‌اي شدن از عوامل اصلي محدوديت عرضه اين محصول به بازارهاي دورتر است.
پديده‌ي قهوه‌اي شدن واکنشي است که ميوه‌ها و سبزي‌ها در نتيجه‌ي صدمات مکانيکي و فيزيولوژيکي در طي انبارداري يا فرآوري از خود بروز مي‌دهند. ترکيبات فنلي و آنزيم پلي‌فنل‌اکسيداز (PPO) مستقيماً در بروز اين پديده نقش دارند زيرا آنزيم PPO که از کمپلکس پروتئين- مس تشکيل شده در حضور اکسيژن، ترکيبات فنلي موجود در ميوه را به اورتو- کوئينون اکسيده مي‌کند. در ادامه اورتو- کوئينون‌ها به ماده‌ي رنگي ملانين تبديل و سبب توليد مواد تيره رنگ مي‌شوند (دينگ و همکاران، ۲۰۰۲). بنابراين تيمار ميوه‌ها با ترکيبات طبيعي و غيرسمي که به‌طرق مختلف از فعاليت آنزيم PPO و يا از توليد مواد تيره رنگ ممانعت مي‌کنند مي‌تواند راهکاري مناسب براي جلوگيري از قهوه‌اي شدن زودهنگام ميوه‌ها باشد (لي و همکاران، ۱۹۸۳؛ گوئررو- بلتران و همکاران، ۲۰۰۵). به‌علاوه از آنجايي‌‌که PPO نياز به اکسيژن دارد تا بتواند در محل زخم واکنش قهوه‌اي شدن را ايجاد کند استفاده از بسته‌بندي‌هاي غيرقابل نفوذ به اکسيژن و يا محيط‌هايي با اتمسفر تغييريافته هم مي‌تواند در جلوگيري از بروز اين پديده موثر باشد (مارتينز و ويتاکر، ۱۹۹۵).
پژوهش حاضر با اهداف ذيل طراحي شده است:
۱- بررسي اثر اسيد آسکوربيک، اسيد سيتريک و هگزامتافسفات سديم در جلوگيري از تغيير رنگ ميوه‌هاي ازگيل ژاپني.
۲- حفظ کيفيت ظاهري و افزايش ماندگاري ميوه‌هاي ازگيل ژاپني بسته‌بندي شده در طي انبارداري سرد.
۳- جلوگيري از تغيير طعم و از بين رفتن ارزش غذايي ميوه‌هاي ازگيل ژاپني.

۲-۱- مشکلات پس از برداشت ازگيل ژاپني
ميوه‌ي رسيده‌ي ازگيل ژاپني به‌شدت فسادپذير است و در طي چند روز پس از برداشت، فاسد و غيرقابل مصرف مي‌شود و از آنجايي‌که اين ميوه نافرازگراست قبل از رسيدن کامل غيرقابل برداشت مي‌باشد (تيان و همکاران، ۲۰۰۷).
ازگيل ژاپني بسيار آبدار است اما به‌دليل داشتن پوست نازک، مقادير زيادي از آب خود را از دست مي‌دهد و دچار کاهش وزن شديدي مي‌شود. همچنين طبيعت حساس اين ميوه سبب مي‌شود با کوچک‌ترين ضربه و آسيب مکانيکي در حين برداشت، حمل و نقل و يا انبارداري به‌سرعت قهوه‌اي شده و از بازارپسندي‌اش کاسته شود (دينگ و همکاران، ۲۰۰۲). لذا اتخاذ تدابير و تيمارهاي ويژه براي حفظ کيفيت آن و افزايش مقدار محصول قابل عرضه به بازار ضروري به‌نظر مي‌رسد.
۲-۲- قهوه‌اي شدن آنزيمي
قهوه‌اي شدن آنزيمي مهم‌ترين عامل محدود کننده‌ي ماندگاري ازگيل ژاپني و بسياري از محصولات ديگر خصوصاً ميوه‌هاي برش‌يافته۱۵ و فرآوري شده مي‌باشد و تخمين زده مي‌شود که بيش از ۵۰ درصد ضايعات در ميوه‌ها ناشي از آن است (ويتاکر و لي، ۱۹۹۵). اين فرآيند با قهوه‌اي شدن غيرآنزيمي که در مواد غذايي ديده مي‌شود و در نتيجه‌ي تجزيه‌ي اسيد آسکوربيک، کارامليزاسيون و واکنش‌هاي پيچيده‌ي ميلارد اتفاق مي‌افتد متفاوت است (توريبيو و لوزانو، ۱۹۸۴). محققين مختلف چندين آنزيم از جمله پراکسيداز، فنيل‌آلانين آمونيالياز، ليپوکسيژناز و آنزيم‌هاي پکتيک را در بروز اين پديده موثر دانسته‌اند (لاميکانرا، ۲۰۰۲)، اما آنزيمي که تمامي محققين آن را به‌عنوان مسئول اصلي قهوه‌اي شدن آنزيمي پذيرفته‌اند پلي‌فنل‌اکسيداز (PPO) است (مارتينز و ويتاکر، ۱۹۹۵؛ ماير و هارل، ۱۹۷۹؛ کاورايان و آيدمير، ۲۰۰۱). از طرفي ديگر ترکيبات فنلي به‌عنوان ماده‌ي هدف۱۶ اين آنزيم، ديگر عامل دخيل در اين فرآيند شناخته شده‌اند (دينگ و همکاران، ۲۰۰۶؛ واکر و فرار، ۱۹۹۸). درواقع براي بروز قهوه‌اي شدن آنزيمي مي‌بايست آنزيم فعال، اکسيژن مولکولي و مواد هدف فنلي در کنار هم حضور داشته باشند.

۲-۲-۱- ترکيبات فنلي
ترکيبات فنلي گروه مهمي از آنتي‌اکسيدان‌هاي طبيعي هستند و داراي تنوع و دامنه‌ي انتشار وسيعي در ميوه‌ها و سبزي‌هاي مختلف مي‌باشند که از طريق داشتن حداقل يک حلقه‌ي آروماتيک با يک يا چند گروه هيدروکسيل شناسايي مي‌شوند. اين ترکيبات متابوليت‌هاي ثانويه‌اي هستند که در نتيجه‌ي سوخت و ساز در گياهان و طي فرآيندهاي گوناگوني چون جذب عناصر غذايي، سنتز پروتئين‌ها، فعاليت آنزيمي و فتوسنتز ساخته مي‌شوند. همچنين داراي نقش ساختاري در سلول‌هاي گياهي هم هستند و در ويژگي‌هاي حسي ميوه‌ها نظير رنگ، گسي و طعم آنها نقش ايفا مي‌کنند (رابينز، ۲۰۰۳).
فنل‌ها با دارا بودن ظرفيت آنتي‌اکسيداني بالا مي‌توانند راديکال‌هاي آزاد به‌ويژه راديکال‌هاي هيدروکسيل را با اهداي هيدروژن خنثي کنند و با تنظيم فعاليت آنزيمي سلول‌ها، مانع از تجزيه‌ي آن‌ها شوند (هاشم و همکاران، ۲۰۰۵). همچنين اين ترکيبات با حضور در پوست ميوه‌ها به‌عنوان لايه‌اي محافظ عمل کرده و ساختار سلول‌هاي حساس را از آثار مخرب اشعه‌ي فرابنفش خورشيد حفظ مي‌کنند (هامازو، ۲۰۰۶). بخشي از نقش مثبت ميوه‌ها و سبزي‌ها در سلامتي افراد را مي‌توان به آنتي‌اکسيدان‌هاي طبيعي موجود در آن‌ها از جمله پلي‌فنل‌ها نسبت داد. ثابت شده است که اين مواد احتمال ابتلا به بيماري‌هاي قلبي و انواع سرطان را کاهش مي‌دهند ( کانگ و همکاران، ۲۰۰۵).

شکل۲-۱- مسير بيوسنتز ترکيبات فنلي

توليد اسيد آمينه‌ي معطر فنيل‌آلانين از مسير شيکيميک اسيد زمينه ساز بيوسنتز ترکيبات فنلي در گياهان پيشرفته است و مهم ترين آنزيم در طي اين فرآيند آنزيم فنيل‌آلانين آمونيالياز (PAL) مي‌باشد. اين آنزيم فنيل‌آلانين را به سينامات تبديل کرده و در ادامه اين ماده توسط آنزيم سينامات ۴- هيدروکسيلاز به ۴- کومارات تبديل مي شود (شکل ۲-۱). در نهايت پس از چند واکنش ديگر انواع مختلفي از فنل ها از جمله آنتوسيانين‌ها، فلاونوئيدها، ليگنين‌ها، اسيدهاي بنزوئيکي و مشتقات آن‌ها توليد مي‌شود (هامازو، ۲۰۰۶).
تاکنون بيش از ۸۰۰۰ نوع مختلف از ترکيبات فنلي با ساختار شيميايي متفاوت از منابع گياهي گوناگون استخراج و شناسايي شده است (رابينز، ۲۰۰۳) که تعدادي از آن‌ها و نه همه‌ي آن‌ها ماده‌ي هدف آنزيم PPO هستند زيرا اين آنزيم روي گليکوزيدها واکنش انجام نمي‌دهد. از کاتکول، کاتچين، ۳و۴- دي‌هيدروکسي‌فنيل‌آلانين (DOPA)، اسيد کافئيک و اسيد کلروژنيک مي‌توان به‌عنوان مهم‌ترين مواد هدف PPO نام برد (کرومير، ۲۰۰۰).

شکل۲-۲- ساختار تعدادي از مواد هدف PPO

۲-۲-۲- نقش پلي‌فنل‌اکسيداز در قهوه‌اي شدن آنزيمي
پلي‌فنل‌اکسيدازها گروهي آنزيم متشکل از کمپلکس پروتئين- مس هستند که در انواع موجودات زنده از باکتري تا پستانداران يافت مي‌شوند. ميزان بالايي از اين آنزيم‌ها در قارچ خوراکي، موز، سيب، گلابي، آووکادو، ازگيل ژاپني، هلو و سيب‌زميني وجود دارد که اکسيداسيون ترکيبات فنلي به کوئينون‌ها را کاتاليز مي‌کنند که اين امر سبب توليد مواد تيره رنگ در بافت‌هاي زخمي و کاهش کيفيت محصولات مي‌شود (ماير و هارل، ۲۰۰۶). با اين حال در بعضي ميوه‌هاي خشک نظير آلوها، کشمش سياه، انجير سياه، خرما و همين‌طور در روند توليد چاي خشک، قهوه و کاکائو فعاليت آنزيم PPO براي حصول طعم و رنگ مطلوب ضروري است و در واقع برخلاف ساير محصولات غذايي، آنزيم PPO در افزايش کيفيت و بازارپسندي اين موارد خاص نقش مثبتي ايفا مي‌کند (واکر، ۱۹۹۵؛ مارتينز و ويتاکر، ۱۹۹۵). فعاليت PPO در بسياري از ميوه‌ها اثبات شده است اما شدت اين فعاليت در بخش‌هاي مختلف ميوه متفاوت است. در موز بيش‌ترين فعاليت PPO در گوشت و در سيب و گلابي بيش‌ترين فعاليت PPO در پوست ميوه گزارش شده است (مچيکس و همکاران، ۱۹۹۰؛ آلزامارا و همکاران، ۲۰۰۰). همچنين فعاليت اين آنزيم در بين ارقام مختلف و مراحل مختلف بلوغ متفاوت است (ساپرس و داگلاس، ۱۹۸۷).
مکانيسم عمل PPO بر اساس قابليت آن در اکسيده کردن ترکيبات فنلي استوار است. در حالت عادي PPO ها در پلاستيدها قرار دارند و ترکيبات فنلي در واکوئل‌ها ذخيره مي‌شوند لذا در ميوه‌هاي سالم اين دو جدا از هم هستند و اکسيده شدن فنل‌ها رخ نمي‌دهد. اما عواملي مانند پيري و آسيب‌هاي مکانيکي باعث پارگي و از هم پاشيدگي غشاهاي سلولي شده و الحاق مواد هدف فنلي به PPO منجر به قهوه‌اي شدن آنزيمي مي‌گردد (ماير و هارل، ۱۹۷۹). از طرفي اتيلن توليد شده در اثر آسيب‌هاي بافتي باعث فعاليت بيشتر آنزيم PAL شده و با افزايش بيوسنتز فنل‌ها، ماده‌ي هدف بيشتري براي PPO فراهم مي‌شود (کوچر و همکاران، ۱۹۹۳؛ سالتويت، ۱۹۹۶). جايارامان و همکاران (۱۹۸۲) بيان کردند شدت قهوه‌اي شدن موزهاي برش داده شده، با فعاليت PPO و غلظت مواد هدف فنلي مرتبط است. گزارش‌هاي ديگري نيز مبني بر ارتباط بين ميزان ترکيبات فنلي با شدت قهوه‌اي شدن بافت ميوه‌ها وجود دارد (ولر و همکاران، ۱۹۹۷؛ کوزتنگ و لي، ۱۹۸۷). PPO دو واکنش مختلف را در حضور اکسيژن کاتاليز مي‌کند:
الف- هيدروکسيلاسيون مونوفنل‌ها به او- دي‌فنل‌ها (فعاليت مونوفنلازي).
ب- اکسيداسيون او- دي‌فنل‌ها به او- کوئينون‌ها که با تشکيل مولکول آب همراه است (فعاليت دي‌فنلازي).
اين فرآيند با يک واکنش غيرآنزيمي که منجر به توليد ماده‌ي تيره رنگ ملانين مي‌شود تکميل مي‌گردد (شکل۲-۳). او- کوئينون‌ها بسيار واکنش‌پذيرند و به سرعت اکسيده يا پلي‌مريزه مي‌شوند. آنها مي‌توانند با ساير مولکول‌هاي کوئينون، ترکيبات فنلي، گروه‌هاي آميني موجود در پروتئين‌ها و اسيدهاي آمينه، آمين‌هاي آروماتيک، ترکيبات تيولي و… واکنش دهند (ويتاکر و لي، ۱۹۹۵).
شکل۲-۳- مکانيسم قهوه‌اي شدن آنزيمي توسط PPO
معمولاً طي اين فرآيند رنگدانه‌هاي قهوه‌اي رنگ حاصل مي‌شود اما رنگ‌هاي قرمز مايل به قهوه‌اي، خاکستري و حتي سياه هم قابل انتظار است. تفاوت رنگ توليدي و نيز شدت تغيير رنگ به نوع ترکيبات فنلي دخيل در واکنش و شرايط محيطي در حين اکسيداسيون فنل‌ها بستگي دارد (آميوت و همکاران، ۱۹۹۷؛ نيکلاس و همکاران، ۱۹۹۴).
قهوه‌اي شدن آنزيمي در واقع يک مکانيسم دفاعي در گياهان محسوب مي‌شود زيرا ملانين با داشتن خواص ضد ميکروبي به‌عنوان مانعي در راه ورود عوامل بيماري‌زا به بافت‌هاي آسيب‌ديده عمل مي‌کند (نيکلاس و همکاران، ۱۹۹۴). اما پيامدهاي اين فرآيند تنها به تغيير رنگ محدود نمي‌شود و طعم ناخوشايند و کاهش ارزش غذايي را نيز در پي دارد در نتيجه سبب کاهش بازارپسندي محصولات و ضرر و زيان مالي به توليدکنندگان مي‌گردد. از اين رو PPO در صنايع غذايي به‌عنوان يک آنزيم بحراني در نظر گرفته شده و مطالعات زيادي جهت کنترل فعاليت آن صورت گرفته است (آروگبا، ۲۰۰۰؛ واموس-ويگيازو، ۱۹۸۱).
۲-۲-۳- روش‌هاي کنترل قهوه‌اي شدن آنزيمي
ميزان مواد هدف فنلي و فعاليت آنزيم PPO همبستگي نزديکي با شدت قهوه‌اي شدن بافت ميوه‌ها و سبزي‌ها دارد. گزارشهاي متعددي مبني بر تفاوت درجه‌ي قهوه‌اي شدن ارقام مختلف سيب به دليل اختلاف در ميزان فعاليت PPO و محتواي پلي‌فنلي آن‌ها موجود است (سونگ و همکاران، ۲۰۰۷؛ ساپرس و داگلاس، ۱۹۸۷؛ کوزتنگ و لي، ۱۹۸۷). در مطالعه‌اي روي ۱۲ رقم سيب مشخص شد که برش‌هاي ارقام کورتلند، امپاير، گلدن دليشز، نيويورک ۶۷۴ و رد دليشز کمترين شاخص قهوه‌اي شدن را بعد از ۳ روز نگهداري در دماي ۲ درجه‌ي سانتيگراد دارا بودند که اين موضوع اهميت انتخاب ارقام مناسب جهت توليد محصولات برش يافته و فرآوري شده را نمايان مي‌سازد (واتادا و کي، ۱۹۹۹).
در مورد ساير محصولات جلوگيري از زخمي شدن در حين و يا پس از برداشت مي‌تواند کمک شاياني به حفظ کيفيت آن‌ها بکند زيرا صدمات مکانيکي، حساسيت بافت‌هاي گياهي به قهوه‌اي شدن را به دليل سنتز بيشتر ترکيبات فنلي و دسترسي بيشتر PPO به آن‌ها افزايش مي‌دهد (دينگ و همکاران، ۲۰۰۱؛ کوچر و همکاران، ۱۹۹۳).
همچنين قهوه‌اي شدن آنزيمي از طريق تيمارهاي پس از برداشت شيميايي و فيزيکي قابل کنترل است. تيمار شيميايي شامل کاربرد عوامل بازدارنده‌اي مي‌شود که روي آنزيم، مواد هدف و يا فرآورده‌هاي آن اثر مي‌گذارند. متداول‌ترين روش‌هاي فيزيکي نيز عبارتند از: انبارداري سرد، تيمار حرارتي، بسته‌بندي، اصلاح شرايط اتمسفري، تيمار با مواد خوراکي پوشاننده‌ي سطح محصولات، کاربرد فشار بالاي هيدرواستاتيک و پرتو افکني گاما.


پاسخ دهید