۱-۱۰ ارتزهاي فعال پا۱۶
۱-۱۱ اگزوسکلتون‌هاي فعال۱۷
۱-۱۲ مباني تئوريک طراحي ارتزهاي فعال و غيرفعال و اگزوسکلتون‌ها۱۸
۱-۱۳ مطالعات انجام‌شده درزمينه‌ي پايداري ايستادن ارتز و اگزوسکلتون۱۸
۱-۱۳-۱ مطالعه‌ي سينماتيک و ديناميک ارتزها و اگزوسکلتون‌ها۱۹
۱-۱۳-۲ مطالعه‌ي کنترل ارتزها و اگزوسکلتون‌هاي فعال۱۹
۱-۱۳-۳ مطالعات انجام‌شده درزمينه‌ي افزايش پايداري ايستادن۲۰
۱-۱۴ تعريف مسئله۲۰
فصل دوم: مفاهيم پايه‌اي پايداري و کنترل۲۲
۲-۱ مقدمه۲۲
۲-۲ معرفي ساختمان مورد بررسي۲۳
۲-۲-۱ ويژگي‌هاي مطلوب براي طراحي ارتز۲۴
۲-۲-۲ نقش بخش‌هاي مختلف سيستم۲۵
۲-۲-۳ انتخاب مواد مورد استفاده در ساختمان ارتز۲۶
۱٫مواد انتخاب‌شده براي بخش‌هاي مختلف مفصل ران۲۶
۲٫مواد انتخاب‌شده براي بخش تنه۲۷
۳٫مواد انتخاب‌شده براي بخش مفصل زانو۲۷
۴٫مواد انتخاب‌شده براي ارتزهاي زانو-قوزک-پا۲۷
۲-۲-۴ طراحي نهايي۲۷
۲-۲-۵ طراحي و ارزيابي نسل دوم ارتز جديد۲۸
۲-۲-۶ پايداري ايستادن با نسل دوم ارتز۲۹
۲-۳ محاسبه جرم، طول، مرکز جرم و ممان اينرسي اندامهاي مختلف بدن۲۹
۲-۴ گشتاور مفاصل بدن يک فرد داراي آسيب نخاعي۳۱
۲-۵ مدل ديناميکي مورد استفاده۳۲
۲-۶ استخراج معادلات حرکت۳۳
۲-۷ نگاهي دقيقتر به ماهيت ديناميکي سيستم۳۵
۲-۸ تعيين محدوده‌هاي پايداري براي يك جرم مشخص و زمان مشخص حركت دست۳۶
۲-۹ بحث۳۷
۲-۱۰ قيود پايداري۳۸
۲-۱۱ به‌کارگيري استراتژي حرکت بالاتنه۳۹
فصل سوم: قيود سينماتيکي ايستادن، تعيين زواياي ارتز و نقطهي تعادل بالاتنه۴۱
۳-۱ مقدمه۴۱
۳-۲ قيد سينماتيکي کف پا۴۱
۳-۳ معادلات قيود سينماتيکي کف پا۴۲
۳-۳-۲ بررسي قيد عدم حرکت در راستاي محور y43
3-3-3 بررسي قيد عدم سرخوردن در راستاي محور x44
3-3-4 بررسي قيد عدم واژگوني از سمت پاشنه يا پنجه۴۵
۳-۳-۵ بررسي سه قيد۴۶
۳-۴ بدست آوردن محدوده‌ي گشتاورها با اعمال پارامترهاي اعضاي بدن۴۶
۳-۵ بررسي قيد عدم واژگوني۴۸
۳-۶ بدست آوردن زواياي پايين‌تنه ارتز۵۱
۳-۷ نقطه‌ي تعادل زاويه‌ي بالاتنه۵۴
فصل چهارم: معادلات ديناميکي۵۷
۴-۱ مقدمه۵۷
۴-۲ ارزيابي انتخاب مکانيزم و جانمايي عملگر الکتريکي۵۷
۴-۳ بررسي فنر بکار رفته در مفصل ران۶۰
۴-۴ طراحي فنر مفصل ران۶۲
۴-۵ انتخاب عملگر و گيربکس مناسب۶۶
۴-۶ جانمايي عملگر۶۸
۴-۶-۱ چرخ‌دنده‌ي ساده۶۸
۴-۶-۲ چرخ حلزون۶۹
۴-۶-۳ گيربکس اسپيندل۶۹
۴-۶-۴ انتخاب مکانيزم مناسب۷۰
۴-۷ خطي سازي معادلات۷۰
۴-۸ کنترلر۷۲
۴-۸-۲ کنترلر جانمايي قطبها۷۴

فصل پنجم: بررسي پايداري به همراه حرکت دست۷۶
۵-۱ مقدمه۷۶
۵-۲ مدل سه لينکي فرد و ارتز۷۶
۵-۲-۲ معادلات ديناميکي۷۷
۵-۲-۳ انرژي جنبشي۷۸
۵-۲-۴ انرژي پتانسيل۷۸
۵-۳ اعتبار سنجي شبيه‌سازي۷۹
۵-۴ بررسي پايداري حرکت دست با اعمال کنترلر CTM در مدل سه درجه آزادي۸۲
۵-۴-۲ حرکت منفرد بالاتنه۸۴
۵-۴-۳ حرکت منفرد دست۸۵
۵-۴-۴ حرکت هم‌زمان دست و بالاتنه۸۶
۵-۵ بررسي پايداري با حرکت دست با استفاده از کنترلرهاي طراحي‌شده۸۸
۵-۵-۱ مدل دو درجه آزادي۸۸
۵-۵-۲ بررسي کنترلر۸۸
۵-۵-۳ بررسي کنترلر جانمايي قطب‌ها۸۹
فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۹۳
۶-۱ نتيجه‌گيري۹۳
۶-۲ پيشنهادات۹۴
شكل۱-۱ آناتومي نخاع۳
شكل۱-۲ صفحات آناتومي بدن انسان۴
شكل۱-۳ درجات آزادي مربوط به پا۵
شكل۱-۴ شبکه عصبي بدن انسان۶
شكل۱-۵ به ترتيب از راست به چپ ۱) کين ۲) عصاي زير بغلي ۳) چارچوب راه رفتن۱۰
شكل۱-۶ ۱) ارتزهاي قوزک-پا ۲) ارتزهاي زانو-قوزک-پا ۳) ارتزهاي ران-زانو-قوزک-پا۱۱
شكل۱-۷ ارتز پاراواکر يا اچ جي او۱۲
شكل۱-۸ ارتز آرجي‌او۱۳
شكل۱-۹ ارتز آرجي‌او ايزوسنتريک۱۴
شكل۱-۱۰ يک ارتز واکاباوت و مفصل تک‌محوره مياني آن۱۵
شكل۱-۱۱ ارتز کاب، اگزوسکلتون ميهايلو پاپين، ويسکانسن، اگزوسکلتون دانشگاه سوگانگ۱۷
شكل۱-۱۲ مکانيزم يان ، اگزوسکلتون هارديمن، بليکس، سارکز۱۷
شكل۱-۱۳ اگزوسکلتون دانشگاه ام‌آي‌تي، هال ،موسسهي کاگناوا، روبوني۱۸
شكل۲-۱ وضعيت ايستادن سي براي يک فرد آسيب نخاعي و موقعيت مرکز جرم و اندامهاي مختلف بدن۲۳
شكل۲-۲ طراحي نهايي نسل اول ارتز۲۷
شكل۲-۳ ارتزMTK-RGO29
A:اجزاي ارتز۲۹
شكل۲-۴ طول اعضا مختلف بدن، برگرفته از مدل وينتر۳۰
شكل۲-۵ مدل مورد استفاده براي تحليل ايستادن فرد مبتلابه آسيب نخاعي۳۳
شكل۲-۶ رفتار فنر TLSO34
شكل۲-۷ (الف) ترسيمه آزاد سيستم در وضعيت تعادل (ب) تقابل ميان گشتاورها۳۶
شكل۲-۸ ناحيه‌ي مجاز زواياي و براي حرکت دست موردنظر در ۳۷
شكل۲-۹ ناحيه‌ي مجاز زواياي و براي حرکت دست به همراه جرم ۱٫۵ کيلوگرم۳۷
شكل۲-۱۰ (الف) مدل در نظر بررسي‌شده (ب)مدل ارائه‌شده با در نظر گرفتن قيد سينماتيکي کف پا۳۸
شكل۲-۱۱ حالت ايستادن فرد مورد آزمايش و جهات مورد استفاده براي اعمال اختلال۳۹
شكل۲-۱۲ ناحيهي پايداري با کارايي عالي و ضعيف۴۰
شكل۳-۱ (الف) دياگرام آزاد بالاتنه (ب) دياگرام آزاد پايينتنه۴۲
شكل۳-۲ محدوده‌ي گشتاور مجاز براي برقراري قيد عدم حرکت در راستاي محور Y47
شكل۳-۳ محدوده‌ي گشتاور مجاز براي برقراري قيد عدم سرخوردن در راستاي محور X47
شكل۳-۴ محدوده‌ي گشتاور مجاز براي برقراري قيد عدم واژگوني از سمت پاشنه يا پنجه۴۷
شكل۳-۵ ناحيه‌ي مجاز گشتاور ورودي به بالاتنه در ناحيه‌ي ۲ و۴۴۹
شكل۳-۶ محدودهي گشتاورهاي رسم شده براي مقادير مختلف پارامتر A50
شكل۳-۷ محدودهي گشتاورهاي رسم شده براي مقادير مختلف پارامتر B50
شكل۳-۸ محدودهي گشتاورهاي رسم شده براي مقادير مختلف پارامتر C51
شكل۳-۹ مدل نمادگذاري شده براي محاسبهي پارامترهاي سيستم۵۱
شكل۳-۱۰ تغييرات زاويه‌ عضو ران و ساق براي دستيابي به‌تساوي گشتاور اعمالي به بالاتنه۵۳
شكل۳-۱۱ تغييرات زاويه ساق و مکان افقي مفصل ران براي دستيابي به‌تساوي گشتاور اعمالي به بالاتنه۵۳
شكل۳-۱۲ تغييرات مکاني مفصل ران با تغييرات زواياي عضو ران و ساق ارتز۵۴
شكل۳-۱۳ ناحيه گشتاور اعمالي براي مفصل ران با در نظر گرفتن قيد تساوي گشتاوري۵۴
شكل۳-۱۴ گشتاور غيرفعال مفصل ران براي زواياي ۵، صفر و ۵- عضو ران ارتز ()۵۵
شكل۳-۱۵ نقطه‌ي تعادل پايدار بالاتنه۵۵
شكل۳-۱۶ نقطه‌ي تعادل ناپايدار۵۶
شكل۴-۱ مکان جانمايي عملگر۵۸
شكل۴-۲ ارتز MTK-RGO59
شكل۴-۳ محدودهي مجاز گشتاور اعمالي به بالاتنه براي عدم واژگوني از سمت پاشنه و پنجهي پا۵۹
شكل۴-۴ نمودار مجموع گشتاور غيرفعال مفصل ران و گشتاور توليدشده وزن بالاتنه۶۰
شكل۴-۵ گشتاور غيرفعال مفصل ران۶۱

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شكل۴-۶ نمودار گشتاور ايجادشده توسط وزن بالاتنه و خط مماس بر آن در زاويهي صفر درجه۶۱
شكل۴-۷ غيرفعال وارد بر مفصل ران پس از استفاده از فنر۶۲
شكل۴-۸ معادلهي حداکثر جابجايي تير يکسر درگير با اعمال بار نقطه‌اي۶۲
شكل۴-۹ مدل ساده‌شده‌ي ارتز به همراه فنر۶۳
شكل۴-۱۰ افزايش طول مؤثر تير با افزايش نيروي اعمالي به آن۶۳
شكل۴-۱۱ نمايي از نقطه‌ي تماس TLSO و فنر مفصل ران۶۴
شكل۴-۱۲ تغييرات طول مؤثر فنر۶۴

شكل۴-۱۳ تغييرات شيب‌خط مماس بر تير به تغيير زاويه‌ي بالاتنه۶۵
شكل۴-۱۴ گشتاور وزن و معکوس گشتاور ايجادشده توسط فنر طراحي‌شده برحسب زاويه‌ي بالاتنه۶۵
شكل۴-۱۵ گشتاور غيرفعال مفصل ران پس از استفاده از تير يکسر۶۶
شكل۴-۱۶ فنر پيچشي۶۶
شكل۴-۱۷ گشتاورهاي مجاز در محدوده‌ي زواياي ۶۷
شكل۴-۱۸ (الف) چرخ‌دنده‌ي ساده (ب) سيستم تسمه و پولي۶۸
شكل۴-۱۹ گيربکس چرخ حلزون (الف) نسب شده بر روي عضو ران (ب) نسب شده بر روي TLSO69
شكل۴-۲۰ گيربکس اسپيندل (الف) نسب شده بر روي TLSO (ب) نسب شده بر روي عضو ران۷۰
شكل۴-۲۱ کنترلر طراحي شده براي تابع تبديل ورودي گشتاور به خروجي نقطه‌ي ممان صفر کف پا۷۲
شكل۴-۲۲ گشتاور ورودي۷۳
شكل۴-۲۳ زاويهي بالاتنه۷۳
شكل۴-۲۴ نقطه‌ي ممان صفر کف پا۷۳
شكل۴-۲۵ کنترلر جانمايي قطب‌ها۷۴
شكل۴-۲۶ زاويهي بالاتنه۷۵
شكل۴-۲۷ گشتاور ورودي به بالاتنه۷۵
شكل۴-۲۸ مکان نقطه‌ي ممان صفر در کف پا۷۵
شكل۵-۱ مدل سه لينکي فرد به همراه ارتز۷۷
شكل۵-۲ زاويه‌ي بالاتنه۸۰
شكل۵-۳ گشتاور ورودي به بالاتنه۸۰
شكل۵-۴ مکان نقطه‌ي ممان صفر در کف پا۸۰
شكل۵-۵ زاويه‌ي بالاتنه۸۱
شكل۵-۶ گشتاور ورودي به بالاتنه۸۱
شكل۵-۷ مکان نقطه‌ي ممان صفر در کف پا۸۱
شكل۵-۸ مسير و سرعت حرکت بالاتنه براي حرکت منفرد۸۲
شكل۵-۹ مسير و سرعت دست براي حرکت منفرد۸۳
شكل۵-۱۰ مسير حرکت بالاتنه در هنگام حرکت دست۸۳
شكل۵-۱۱ نمودار زاويه و سرعت زاويه‌اي لينک‌ها۸۴
شكل۵-۱۲ نمودار گشتاور ورودي به لينک‌ها۸۴
شكل۵-۱۳ تغييرات نقطه‌ي ممان صفر واقع در کف پا۸۵
شكل۵-۱۴ نمودار زاويه و سرعت زاويه‌اي لينک‌ها۸۵
شكل۵-۱۵ نمودار گشتاور ورودي به لينک‌ها۸۶
شكل۵-۱۶ تغييرات نقطه‌ي ممان صفر واقع در کف پا۸۶
شكل۵-۱۷ نمودار زاويه و سرعت زاويه‌اي لينک‌ها۸۷
شكل۵-۱۸ نمودار گشتاور ورودي به لينک‌ها۸۷
شكل۵-۱۹ تغييرات نقطه‌ي ممان صفر واقع در کف پا۸۸
شكل۵-۲۰ نمودار زاويه و سرعت زاويه‌اي بالاتنه و دست در حالت مقدار مطلوب صفر براي دست۸۹
شكل۵-۲۱ نمودار گشتاور ورودي به بالاتنه و دست در حالت مقدار مطلوب صفر براي دست۸۹
شكل۵-۲۲ نقطه‌ي ممان صفر در کف پا در حالت مقدار مطلوب صفر براي دست۹۰
شكل۵-۲۳ نمودار زاويه و سرعت زاويه‌اي بالاتنه و دست در حالت دستان آزاد۹۰
شكل۵-۲۴ نمودار گشتاور ورودي به بالاتنه و دست در حالت دستان آزاد۹۰
شكل۵-۲۵ نقطه‌ي ممان صفر در کف پا در حالت دستان آزاد۹۱
شكل۵-۲۶ نمودار زاويه و سرعت زاويه‌اي بالاتنه و دست در هنگام حرکت دست۹۱
شكل۵-۲۷ نمودار گشتاور ورودي به بالاتنه و دست در هنگام حرکت دست۹۲
شكل۵-۲۸ نقطه‌ي ممان صفر در کف پا در هنگام حرکت دست۹۲
جدول۲-۱ خواص مکانيکي آلياژ آلومينيوم براي ساخت برخي قسمتهاي ارتز۲۶
جدول۲-۲ خواص مکانيکي فولاد مورد استفاده براي ساخت برخي قسمتهاي ارتز۲۷
جدول۲-۳ خواص مکانيکي پيچهاي محدودکننده فلکشن-اکستنشن در مفصل ران۲۷
جدول۲-۴ خواص مکانيکي کوپليمرپلي پروپيلن براي ساخت ارتزهاي زانو-قوزک-پا۲۷
جدول۲-۵ پارامترهاي اعضاي بدن با استفاده از مدل وينتر۳۱
جدول۲-۶ پارامترهاي موردنياز براي محاسبه گشتاور منفعل بر اساس مدل کاگاوا۳۲
جدول۲-۷ پارامترهاي مورد استفاده براي سيستم ديناميکي موردنظر۳۴
جدول۲-۸ زواياي ارتز در نقطه‌ي تعادل پايدار ايستادن۳۶
جدول۵-۱ پارامترهاي اعضاي بدن براي مدل سه لينکي مورد استفاده۷۷
چکيده
در سالهاي اخير مطالعات متعددي براي بهبود عملکرد ايستادن و راه رفتن بيماران داراي ضايعه‌ي نخاعي انجام شده است. اين افراد مي‌توانند با استفاده از ابزارهاي ارتوپدي به نام ارتز توانايي ايستادن و حرکت نمودن خود را بازيابند. ارتزها به دو گروه فعال و غير فعال تقسيم شده و بسته به سطح آسيب نخاعي مي‌توانند حد مورد نياز پشتيباني را براي فرد ناتوان فراهم كنند. در اين پژوهش ابتدا ساختمان يك ارتز ران-زانو-قوزك-پاي غيرفعال مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه به بهبود عملکرد ايستادن افراد داراي ضايعه‌ي نخاعي استفاده کننده از ارتز، در حالت دستان آزاد (بدون استفاده از تکيه‌گاه نظير عصا) پرداخته‌شده است. براي دستيابي به پايداري ايستادن در حالت دستان آزاد، فرد مي‌تواند با استفاده از ارتز غيرفعال به بخش بالايي ارتز تکيه داده وپايداري خويش را بازيابد. در اين حالت فرد آسيب‌نخاعي شکل ايستادن با خم شدن به سمت عقب را که به آن حالت ايستادن سي مي‌گويند، به خود مي‌گيرد. با توجه به مقايسه‌ي حالت ايستادن فرد آسيب نخاعي در حالت سي با نحوه‌ي ايستادن فرد سالم و مشاهده‌ي محدوديت فرد در استفاده از دست‌ها، مي‌توان دريافت اين شيوه‌ي ايستادن مناسب نمي‌باشد. براي دستيابي به حالت درست ايستادن نياز به قرارگيري بالاتنه در حالتي مشابه با فرد سالم ضروريست. براي دستيابي به اين امر نصب عملگر بر روي مفصل ران ارتز غيرفعال ارزيابي شده تا فرد آسيب ديده بتواند در حالت صحيح ايستادن قرارگرفته و با استفاده از استراتژي حرکت بالاتنه پايداري ايستادن را برقرار نمايد. براي نصب عملگر در مفصل ران ارتز، فرد به همراه ارتز به صورت مدل سريال چهار لينکي (سه لينک پايين‌تنه و يک لينک بالاتنه به همراه دست) در نظر گرفته‌شده است. سپس با استفاده از قيود سينماتيکي کف پا براي برقراري پايداري ايستادن، محدوده‌ي مجاز گشتاورهاي اعمالي به بالاتنه براي حفظ پايداري بدست آمده است. براي استفاده‌ي بهينه از عملگر مکان مناسب مفصل ران بدست آمده و با توجه به آن زواياي ثابت ارتز پايين‌تنه و نقطه‌ي تعادل بالاتنه محاسبه‌شده است. در ادامه براي برقراري پايداري بالاتنه دو کنترلر طراحي و عملکرد آن‌ها با استفاده از شبيه‌سازي مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهايت مدل پنج لينکي ارتز و فرد آسيب نخاعي (سه لينک پايين‌تنه و دو لينک بالاتنه و دست) که پايين‌تنه‌ي آن با استفاده از ارتز ثابت شده، به مدل دو درجه آزادي بالاتنه و دست تقليل يافته است. سپس با استفاده از شبيه‌سازي، عملکرد کنترلرها و عملگر نسب شده در مفصل ران براي برقراري تعادل در هنگام حرکت‌هاي مشخص دست مورد بررسي قرار گرفته است.
کلمات کليدي: آسيب نخاعي، ارتز، ايستادن آرام، ايستادن ديناميكي، پايداري.
۱-
فصل اول
مقدمه
۱-۱ پيشگفتار
فلج شدگي۱ ازکارافتادگي دائم اندامهاي تحتاني بدن است که براثر صدمه وارده به نخاع۲ واقع در ستون فقرات، معمولاً ناشي از حوادث يا بيماري، ايجاد ميشود. اين امر باعث از بين رفتن توانايي کنترل حرکت و احساس در اندامهاي پايينتر از سطحي که نخاع آسيب‌ديده است، ميگردد. نوع فلج شدگي به سطح آسيب بستگي دارد و بر اثر فلج شدن ممکن است علاوه بر اندامهاي تحتاني بخشي يا تمام اندامهاي فوقاني متأثر گردند.
در اين قسمت براي بررسي سطح آسيبديدگي و شناخت اندامهاي متأثر شده بر اثر فلجشدگي آناتومي نخاع و ستون فقرات انسان را بررسي مي‌شود.
۱-۲ آناتومي نخاع و ستون فقرات
طناب نخاعي از سوراخ پس سري۳ تا سطح نخستين يا دومين مهره کمري امتداد مي‌يابد. سوراخ پس سري، سوراخي است بزرگ در استخوان پس سر که مغز و نخاع در آنجا به يکديگر متصل مي‌شوند. طناب نخاعي، نخاع شوکي نيز خوانده مي‌شود. از برجستگي کمري به پايين، نخاع شوکي باريک شده و تا ناحيه مخروط انتهايي۴ که دربرگيرندهي بخش‌هاي خاجي۵ طناب نخاعي است ادامه دارد. مخروط انتهايي، پايين‌ترين ناحيه تنه نخاع است.
نخاع دو وظيفه اصلي را بر عهده دارد: اول آنکه اعصابي را در بر دارد که نواحي حسي و کنترل حرکتي۶ مغز را به ساير قسمتهاي بدن متصل ميکند. اين اعصاب مسيرهايي را براي هدايت پالسها از دريافتکنندههاي حسي۷ بدن به مغز و سپس در جهت عکس توسط عصبهاي حرکتي به ماهيچهها و غدد فراهم ميکند. دوم آن‌که نخاع مستقيماً اعصاب حسي را به اعصاب حرکتي مناسب براي ايجاد پاسخ، به‌صورت مستقل از مغز متصل ميکند که اين امر به‌عنوان واکنش نخاعي۸ شناخته ميشود. نخاع درون کانال داخلي ستون فقرات۹ قرار دارد. اعصاب نخاعي به‌طور کلي به چهار بخش تقسيم مي‌شود که متناظر با ناحيهاي از ستون فقرات هستند که در آن قرارگرفتهاند. اين بخشها عبارتند از: ۱-گردني۱۰ ۲- سينهاي۱۱ ۳-کمري۱۲ ۴ – خاجي۱۳ (‏ شكل۱-۱ ).
شكل۱-۱ آناتومي نخاع
اعصاب نخاعي ?? جفت است که از طناب نخاع منشعب مي‌گردند که عبارت‌اند از: ۱-اعصاب گردني، هشت زوج ۲-اعصاب سينه‌اي، دوازده زوج ۳-پنج زوج کمري ۴-پنج زوج خاجي ۵-يک زوج دنبالچه‌اي.
به علت ارتباط نخاع با ?? جفت عصب نخاعي، طناب نخاعي را به ?? قطعه (سگمنت) تقسيم مي‌کنند. يک قطعه نخاعي، استوانه‌اي از طناب نخاعي است که يک عصب نخاعي به آن اتصال مي‌يابد. با توجه به اينکه طول نخاع به‌طور متوسط حدود ?? سانتي‌متر کمتر از طول ستون فقرات است، بنابراين قطعات نخاعي از سطح گردني به‌طرف انتهايي‌ترين قسمت نخاع در مقايسه با مهره‌هاي همنام، يکسان نبوده و به‌تدريج از هم دورتر مي‌گردند. به‌عنوان مثال قطعه اول نخاعي (C1)، در سطح مهره اول گردني قرار مي‌گيرد، در حالي که قطعه اول خاجي (S1) در مجاورت مهره اول کمري است که در ‏ شكل۱-۱ قابل‌مشاهده است. از هشت زوج عصب گردني، هفت عصب بالاتر از سطح مهره‌ي مربوط به خود از نخاع خارج مي‌گردند و فقط زوج هشتم گردني از زير مهره هفتم عبور مي‌کند. عصب‌هاي نخاعي سينه‌اي، کمري و خاجي از زير مهره‌هاي مربوط به خود خارج مي‌شوند.
۱-۳ صفحات آناتومي بدن انسان و نام‌گذاري درجات آزادي مرتبط با آن در پايين‌تنه
به‌منظور طراحي، بهبود و يا بررسي ساختار ارتزهاي مورد استفاده در اندام تحتاني، نياز به شناخت آناتومي بدن انسان در قسمت پايينتنه و درجات آزادي موجود در اين قسمت احساس مي‌شود. پاي انسان در حالت کلي به‌صورت يک سازه با هفت درجهي آزادي مدل ميشود ، به اين ترتيب که سه درجهي آزادي در مفصل ران ( لگن)، يک درجهي آزادي در مفصل زانو و سه درجهي آزادي در قوزک پا خواهيم داشت. ‏ شكل۱-۲ صفحات آناتومي بدن انسان را نشان ميدهد و همچنين ‏ شكل۱-۳ يک مدل ساده‌شده از بدن انسان را در درجات آزادي موجود در هر صفحه، به نمايش ميگذارد. در اين جا، به دوران مفاصل در صفحهي طولي خمش۱۴ و کشش۱۵ اطلاق ميشود (براي مچ پا الفاظ خمش به عقب۱۶ و خمش به کف پا۱۷ به ترتيب به‌جاي خمش و کشش استفاده ميشود). علاوه بر اين، حرکت مفصل ران و مچ پا در صفحهي عرضي بدن، دور شدن ۱۸ (هنگامي که پا از بدن دور ميشود) و نزديکي۱۹ (هنگامي که پا به بدن نزديک ميشود) ناميده ميشوند. به درجات آزادي باقيمانده براي ران و قوزک پا دوران۲۰ ميگويند (‏ شكل۱-۳ ).
شكل۱-۲ صفحات آناتومي بدن انسان
شكل۱-۳ درجات آزادي مربوط به پا
۱-۴ انواع آسيب‌ديدگي‌هاي نخاعي
امکان آسيب نخاع در هر سطحي از طناب نخاعي وجود دارد. احتمال آسيب در دو ناحيه (C6-C7) و (T12-L1) بيشتر از ساير نواحي طناب نخاعي است که علت آن تحرک زياد يک قسمت و ثبات (تحرک کمتر) در ناحيه ديگر است. ضايعات ناکامل نخاع در اثر ضربات وارده به طناب نخاعي در ناحيه گردن شيوع بيشتري در مقايسه با قسمت سينه‌اي دارد. سطحي از نخاع که در آن آسيبديدگي ايجادشدهاست و ميزان شدت آسيبديدگي، درجات متفاوتي از ناتواناييهاي عصب‌شناختي۲۱را ايجاد ميکند.
آسيبديدگيهاي نخاعي ممکن است کامل يا ناقص باشد. در آسيبديدگيهاي نخاعي کامل، نخاع کاملاً قطع ميگردد و توانايي کنترل حرکات ارادي و همچنين احساس در سطوح زير آسيبديدگي کاملاً از بين ميرود. دو نوع اصلي از آسيبديدگيهاي نخاعي ناقص وجود دارد. در نوع اول تمام اعصاب در يک سطح خاص آسيب ميبينند، اما اين امر باعث قطع کامل عملکرد آن‌ها نميشود. در نوع ديگر بخشهايي از نخاع کاملاً آسيب ديدهاند درحاليکه بقيه قسمتها سالم ماندهاند.
هرچه آسيبديدگي در سطح بالاتري اتفاق افتد و هرچه شدت آن بيشتر باشد، ميزان ازدسترفتگي احساس و ناتواني در کنترل حرکت اندام تحتاني بيشتر است. اگر ضايعه نخاعي در سطح گردني باشد، با توجه به‌شدت آسيب باعث ايجاد ضعف اندام‌ها يا فلج چهار اندام مي‌گردد. ضايعه در سطح سينه‌اي يا ناحيه کمري منجر به ضعف اندام‌هاي تحتاني يا فلج اندام‌هاي تحتاني مي‌شود.آسيب‌هاي رشته‌هاي دم‌اسبي، نماي باليني ويژه‌اي به‌صورت فلج شل دو پا، بي‌اختياري ادرار و مدفوع و همچنين بي‌حسي نسبت به درد و حرارت در ناحيه زيني۲۲ ايجاد مي‌کنند.
در مورد آسيبهاي کامل، سطح آسيب وارده توانايي بيمار براي انجام فعاليتهاي مختلف را تحت تأثير قرار ميدهد. سطح T1 بالاترين سطح آسيبديدگي است که در آن فرد توانايي اندام فوقاني خود را کاملاً حفظ ميکند، اما توان ايستادن و راه رفتن را از دست ميدهد. در آسيبديدگي در سطوح T2 تا T5 بيمار داراي اندکي توانايي براي کنترل تنه است و ممکن است با استفاده از عصا بتواند بايستد. در سطوح T6 تا T12 فرد ممکن است بتواند با استفاده از عصا براي فواصل کوتاه راه برود. بيماران سطح L2 تمام حرکات تنه و مفصل کمر را دارند، در حالي که بيماران L3 ميتوانند زاويه زانو را نيز تغيير دهند. بيماران سطح L4 ميتوانند، ساق پا و قوزک را به‌گونه‌اي کنترل کنند که خمش به عقب ۲۳ ايجاد کنند. بيماران سطوح S1 و S2 ميتوانند پا را در جهت خمش به کف پا ۲۴ نيز حرکت دهند و مستقلاً بر روي تمام سطوح صاف و ناصاف بدون عصا راه بروند. رشتههاي عصبي منشعب شده از نخاع در ‏ شكل۱-۴ نمايش داده‌شدهاست. با مقايسهي ‏ شكل۱-۱ و ‏ شكل۱-۴ ميتوان درک بهتري از سطح آسيبديدگي در ستون فقرات و ارتباط آن با از دست دادن توانايي کنترل حرکتي و حسي را به دست آورد.
شكل۱-۴ شبکه عصبي بدن انسان
۱-۵ بررسي مشکلات بيماران ضايعه نخاعي و راهکارها
بيماران ضايعه نخاعي پس از فلج شدگي علاوه بر از دست دادن توانايي کنترل حرکتي و حسي، دچار مشکلاتي در زمينهي عملکرد سلامت بدن خود ميشوند که از آن جمله ميتوان به موارد ذکرشده در زير اشاره نمود:
۱-عفونتهاي ادراري۲۵
۲-سنگ کليه و مثانه۲۶
۳-زخم بستر۲۷
۴-درمان تدريجي و کند آسيبهاي واردشده به اندام فلج
۵-پوکي استخوان۲۸
۶-اختلال در عملکرد دستگاه جنسي براي مردان
۷- سفتي عضلاني۲۹
۸- کوتاهشدگي فيبرهاي عضلات۳۰
۹- اختلال در عملکرد سيستم تنفسي
آسيب نخاعي۳۱ که ميتواند باعث فلج شدگي در اندام تحتاني فرد شود، معمولاً درنتيجه تصادفات شديد۳۲ به وجود ميآيد. در آمريکا هرساله به ازاي هر يک ميليون نفر نزديک به چهل نفر دچار آسيب نخاعي ناشي از تصادفات ميگردند. آسيب نخاعي معمولاً ردهي اول افراد بزرگ‌سال که در سنين جواني هستند، را تهديد ميکند. ۵۵% از افراد داراي آسيب نخاعي در ميان افراد ۱۶تا۳۰ ساله هستند و سن متوسط آسيب برابر ۱/۳۲ برآورد شدهاست. آسيبهاي کامل که منجر به از دست دادن کامل احساس و کنترل حرکت در اندام تحتاني ميشوند، حدوداً۴۵%و بقيهي آسيبها ناکامل هستند۳۳٫ آسيب نخاعي ممکن است در اثر يک بيماري عفوني يا تومور نخاعي نيز ايجاد شود.
با وجود آن‌که دانشمندان هنوز بر سر اين موضوع که آيا حرکت کردن ميتواند از لحاظ فيزيولوژيکي به اين افراد ناتوان حرکتي کمک کند يا نه به توافق نرسيدهاند و تحقيقات بسياري در اين زمينه انجام‌شدهاست، تعداد زيادي از آن‌ها بيان ميکنند که حرکت کردن به‌صورت عام و راه رفتن به‌طور خاص مزاياي بسياري را براي بيماران ناتوان حرکتي در بر دارد، که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
۱-کاهش پوکي استخوان و درنتيجه کاهش ميزان شکستگي استخوانها
۲-کاهش عفونتهاي ادراري
۳-کاهش سفتي عضلاني
۴-کمک به گوارش غذا
۵- جلوگيري از ايجاد زخم بستر
علاوه بر فلج شدگي ناشي از آسيب نخاعي، در اروپا در سال ۲۰۰۰ بيش از ۶۰ ميليون نفر (% ۴/۱۶ از جمعيت اروپا) داراي سنيني بالاتر از ۶۵ سال بودهاند؛ با افزايش مداوم اميد به زندگي و کاهش نرخ تولد، تعداد افراد سالمند در حال افزايش چشمگيري است. انتظار ميرود جمعيت بالاي ۶۰ سال در سال ۲۰۵۰ در اروپا به %۳۷ کل جمعيت اين قاره برسد. آنچه مسلم است، افزايش سن انسان محدوديتهاي جسماني را براي او به همراه خواهد داشت،که دستهاي از شايع‌ترين آن‌ها ناتواناييهاي ايجادشده در اندام تحتاني است.
به همين دليل تلاشهاي قابل‌توجهي در جهت طراحي و ساخت وسايلي که براي حرکت کردن و راه رفتن به اين بيماران کمک کنند، صورت گرفتهاست و در طول سالهاي گذشته استفاده از دستگاههاي فعال و غيرفعال در توان‌بخشي و درمان بيماران (که در ادامه ذکر توضيح داده مي‌شود)، روشهاي درماني مرسوم را به‌کلي متحول کرده است. استفاده از اين دستگاه‌ها در توان‌بخشي باعث کاهش فعاليتهاي انجام‌شده توسط فيزيوتراپها ميشود که هم سبب کمتر شدن بار کاري آن‌ها و هم باعث کاسته شدن هزينههاي موردنياز ميگردد. اين دستگاهها علاوه بر فوايد زيادي که دارند، داراي معايبي هم هستند. از آن جمله ميتوان به مورد قبول واقع‌شدن دستگاه از سوي بيماران و کارکنان بيمارستانها و هزينهي بالاي خريداري آن‌ها براي مراکز درماني اشاره کرد.
دستهاي از اين دستگاهها تحت عنوان ارتز۳۴ شناخته ميشوند که در ادامه انواع و نحوهي عملکرد آن‌ها بررسي خواهد شد.
۱-۶ ارتز
ارتز يک دستگاه با اهداف ارتوپدي است که براي پشتيباني يا تصحيح عملکرد يک عضو از بدن استفاده ميشود. يک بريس ارتوپدي۳۵ يا ارتز ميتواند براي اهداف زير مورداستفاده قرار گيرد:
۱- کنترل، هدايت، تحديد يا ثابت کردن يک عضو يا مفصل
۲- کمک به حرکت کردن (عام)
۳- کاهش نيروي وارده بر اندام تحتاني ناشي از وزن پس از عملهاي جراحي و موارد مشابه
۴- توان‌بخشي اندامهاي مختلف بدن
۵- تصحيح شکل يا عملکرد بخشهاي مختلف بدن و فراهم کردن توانايي حرکت آسان يا کاهش درد
ارتزها به دو دسته ارتزهاي غيرفعال۳۶ و فعال۳۷ تقسيم ميشوند. گروهي ديگر از سيستمهاي مشابه که پا به عرصهي وجود گذاشتهاند، سيستمهاي رباتيکي فعالي هستند که براي افزايش توانايي انسانهاي سالم و معمولاً با اهداف نظامي ساخته ميشوند، که واژه اگزوسکلتون معمولاً در مورد آن‌ها بکار ميرود. در اين پايان‌نامه منظور از ارتز، سيستمهاي مورد استفاده براي بهبود عملکرد اندام تحتاني بيماران آسيب نخاعي است.
۱-۶-۱ ارتزهاي غيرفعال

ارتزهاي غيرفعال که توسط افراد ناتوان بدون دخالت هيچ منبع انرژي خارجي و معمولاً به همراه عصا استفاده ميشوند، عمدتاً براي اهداف توان‌بخشي مورد استفاده قرار ميگيرند. استفاده از اين دستگاهها به علت اينکه نيازمند تلاش فيزيکي زيادي از جانب فرد ميباشد، براي بازههاي زماني طولاني بسيار سخت و خسته‌کننده ميباشد. با اين وجود به نظر ميآيد که اثر آن‌ها براي بهبود توان فرد و تحقق مزاياي فيزيولوژيکي که پيش‌تر به آن‌ها اشاره شد، مناسب باشد. بسته به اينکه ميزان آسيب چقدر است و در چه سطحي از نخاع اتفاق افتادهاست، انواع ارتزهاي غيرفعال ميتوانند براي ايجاد پايداري در قوزک پا، زانو و مفصل ران مورد استفاده قرار بگيرند و به فرد در ايستادن و راه رفتن کمک کنند. اين امر علاوه بر مزاياي فيزيولوژيکي يادشده از لحاظ روحي نيز ميتواند بسيار براي فرد مفيد واقع‌شده و اعتمادبه‌نفس وي را نيز افزايش دهد.
۱-۶-۲ ارتزهاي فعال


پاسخ دهید