۱-۴-۶- توانايي هاي سيستم هاي عصبي- فازي۲۷
۱-۴-۷- مدلسازي عصبي- فازي۲۸
۱-۴-۸- مجموعه هاي فازي۲۸
۱-۴-۹- توابع عضويت۳۰
۱-۴-۱۰- انواع توابع عضويت۳۱
۱-۵- مدلسازي نتايج بدست آمده آزمايشگاهي با استفاده از سيستم استنتاج فازي – عصبي۳۴
فصل دوم: مروري بر تحقيقات گذشته۳۹
فصل سوم: شرح آزمايش و نحوه محاسبات ديناميك جذب آمونياك بوسيله كربن فعال
۳-۱ ديناميك جذب آمونياك بوسيله كربن فعال در ستون ۴ سانتي متر۵۷
۳-۱-۱ كارايي ستون ۴ سانتي متر در جذب آمونياك۵۸
۳-۱-۲ مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون ۴ سانتي متر۵۸
۳-۱-۳ مدل يون نلسون براي جذب آمونياك در ستون ۴ سانتي متر۵۹

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۳-۱-۴ مدل آدامز- بوهارت براي جذب آمونياك در ستون ۴ سانتي متر۶۰
۳-۱-۵ مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون ۴ سانتي متر۶۰
۳-۲ ديناميك جذب آمونياك به وسيله كربن فعال در ستون ۶ سانتيمتر۶۰
۳-۲-۱ كارايي ستون ۶ سانتي متر در جذب آمونياك۶۱
۳-۲-۲ مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون ۶ سانتي متر۶۱
۳-۲-۳ مدل يون نلسون براي جذب آمونياك در ستون ۶ سانتي متر۶۲
۳-۲-۴ مدل آدامز – بوهارت براي جذب آمونياك در ستون ۶ سانتي متر۶۲
۳-۲-۵ مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون ۶ سانتي متر۶۳
۳-۳ ديناميك جذب آمونياك به وسيله كربن فعال در ستون ۸ سانتيمتر۶۳
۳-۳-۱ كارايي ستون ۸ سانتي متر در جذب آمونياك۶۴
۳-۳-۲ مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون ۸ سانتي متر۶۴
۳-۳-۳ مدل يون نلسون براي جذب آمونياك در ستون ۸ سانتي متر۶۵
۳-۳-۴ مدل آدامز – بوهارت براي جذب آمونياك در ستون ۸ سانتي متر۶۵
۳-۳-۵ مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون ۸ سانتي متر۶۶
فصل چهارم: نتايج مربوط به ديناميك جذب آمونياك بوسيله كربن فعال و نتايج مربوط به مدل‌سازي
۴-۱ نتايج ديناميك جذب آمونياك بوسيله كربن فعال در ستون ۴ سانتي متر۶۸
۴-۱-۱- كارايي ستون ۴ سانتي متر در جذب آمونياك۶۸
۴-۱-۲- نتايج مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون ۴ سانتي متر۶۹
۴-۱-۳- نتايج مدل يون نلسون براي جذب آمونياك در ستون ۴ سانتي متر۶۹
۴-۱-۴- نتايج مدل آدامز-بوهارت براي جذب آمونياك در ستون ۴ سانتي متر۷۰
۴-۱-۵ – نتايج مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون ۴ سانتي متر۷۱
۴-۲- نتايج ديناميك جذب بوسيله كربن فعال در ستون ۶ سانتي متر۷۳
۴-۲-۱- كارايي ستون ۶ سانتي متر در جذب آمونياك۷۳
۴-۲-۲-نتايج مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون ۶ سانتي متر۷۳
۴-۲-۳-نتايج مدل يون نلسون براي جذب آمونياك در ستون ۶ سانتي متر۷۴
۴-۲-۴-نتايج مدل آدامز- بوهارت براي جذب آمونياك در ستون ۶ سانتي متر۷۵
۴-۲-۵-نتايج مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون ۶ سانتي متر۷۶
۴-۳- نتايج ديناميك جذب آمونياك بوسيله كربن فعال در ستون ۸ سانتي متر۷۷
۴-۳-۱- كارايي ستون ۸ سانتي متر در جذب آمونياك۷۷
۴-۳-۲- نتايج مدل توماس براي جذب آمونياك در ستون ۸ سانتي متر۷۸
۴-۳-۳- نتايج مدل يون نلسون براي جذب آمونياك درستون ۸ سانتي متر۷۸
۴-۳-۴- نتايج مدل آدامز- بوهارت براي جذب آمونياك در ستون ۸ سانتي متر۷۹
۴-۳-۵- نتايج مدل BDST براي جذب آمونياك در ستون ۸ سانتي متر۸۰
۴-۴- تحليل نتايج مدل هاي سينتيکي۸۲
۴-۴-۱- تحليل مدل توماس۸۲
۴-۴-۲- تحليل مدل آدامز- بوهارت۸۲
۴-۴-۳- تحليل مدل يون نلسون۸۲
۴-۴-۴- تحليل مدل BDST82
4-5- نتايج سيستم استنتاج فازي- عصبي۸۳
۴-۶- نتايج رگرسيون خطي چندگانه (MLR)91
4-6-1- بررسي مدل رگرسيون خطي چندگانه۹۱
۴-۶-۲-پيش‌بيني و ارزيابي اعتبار مدل در (MLR)92
4-7- نتيجه گيري۹۴
نتيجه‌گيري و پيشنهادات۹۷
فهرست منابع
منابع فارسي۹۹
منابع لاتين۹۹
چكيده لاتين۱۰۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۱-۱). مشخصه هاي فيزيکي آمونياک۴
جدول (۱-۲). روش هاي مختلف حذف آلاينده هاي نيتروژني۵
جدول(۱-۳): مقايسه جذب فيزيكي و شيميايي۱۳
جدول )۳-۱( . مربوط به ستون ۴ سانتي متر۵۸
جدول) ۳-۲(. مربوط به مدل توماس براي ستون ۴ سانتي متر۵۹
جدول )۳-۳(. مربوط به مدل يون نلسون براي ستون ۴سانتي متر۵۹
جدول ( ۳-۴). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون ۴ سانتي متر۶۰
جدول )۳-۵(. مربوط به ستون ۶ سانتي متر۶۱
جدول (۳-۶). مربوط به مدل توماس براي ستون ۶ سانتي متر۶۲
جدول (۳-۷). مربوط به مدل يون نلسون براي ستون ۶سانتي متر۶۲
جدول (۳-۸). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون ۶سانتي متر۶۳
جدول )۳-۹(. براي ستون ۸ سانتي متر۶۴
جدول (۳-۱۰). مربوط مدل توماس براي ستون ۸ سانتي متر۶۵
جدول( ۳-۱۱). مربوط به مدل يون نلسون براي ستون ۸سانتي متر۶۵
جدول (۳-۱۲). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون ۸سانتي متر۶۶
جدول( ۴-۱). مربوط به ستون هاي ۴سانتي متر و ۶سانتي متر ۸سانتي متر۷۲
جدول(۴-۲). جمع بندي کلي نتايج۸۱
جدول (۴-۳): مرحله‌ي اول Anfis84
جدول (۴-۴): مرحله‌ي دوم Anfis85
جدول (۴-۵): مرحله‌ي سوم Anfis86
جدول (۴-۶): مرحله‌ي چهارم Anfis87
جدول (۴-۷): مرحله‌ي پنجم Anfis88
جدول (۴-۸): مرحله‌ي ششم Anfis89
جدول (۴-۹). بررسي تابع عضويت ها ۹۰
جدول (۴-۱۰). هم‌بستگي بين توصيف‌گر‌هاي انتخابي۹۲
جدول (۴-۱۱ ). آماره‌‌هاي بدست آمده با روش (MLR) را براي دسته تست و آموزش نشان مي دهد۹۲
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(۴-۱). مربوط به ستون ۴سانتي متر۶۸
نمودار (۴-۲). مربوط به مدل توماس براي ستون ۴سانتي متر۶۹
نمودار(۴-۳). مربوط به مدل يون نلسون براي ستون ۴سانتي متر۷۰
نمودار(۴-۴). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون ۴سانتي متر۷۱
نمودار(۴-۵). مربوط به محاسبه و tb براي ستون ۴ سانتي متر۷۱
نمودار(۴-۶). مربوط به مدل BDST براي ستون ۴سانتي متر۷۲
نمودار(۴-۷). براي ستون ۶سانتي متر۷۳
نمودار (۴-۸). مربوط به مدل توماس براي ستون ۶سانتي متر۷۴
نمودار(۴-۹). مربوط به مدل يون نلسون براي ستون ۶ سانتي متر۷۵
نمودار(۴-۱۰). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون ۶ سانتي متر۷۶
نمودار(۴-۱۱). براي مدل BDST براي ستون ۶سانتي متر۷۶
نمودار (۴-۱۲). مربوط به ستون ۸سانتي متر۷۷
نمودار(۴-۱۳). مربوط به مدل توماس براي ستون ۸سانتي متر۷۸
نمودار (۴-۱۴). مربوط به مدل يون نلسون براي ستون ۸ سانتي متر۷۹
نمودار(۴-۱۵). مربوط به مدل آدامز – بوهارت براي ستون ۸سانتي متر۸۰
نمودار (۴-۱۶). مربوط به ستون ۸سانتي متر۸۰
نمودار (۴-۱۷). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست۸۴
نمودار (۴-۱۸). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش۸۴
نمودار (۴-۱۹). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست۸۵
نمودار (۴-۲۰). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش۸۵
نمودار (۴-۲۱). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست۸۶
نمودار (۴-۲۲). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش۸۶
نمودار (۴-۲۳). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست۸۷
نمودار (۴-۲۴). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش۸۷
نمودار (۴-۲۵). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست۸۸
نمودار (۴-۲۶). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش۸۸
نمودار (۴-۲۷). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست۸۹
نمودار (۴-۲۸). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش۸۹
نمودار (۴-۲۹). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته آموزش۹۱
نمودار (۴-۳۰). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده براي دسته تست ۹۱
نمودار (۴-۳۱). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده توسط مدل براي دسته آموزش۹۳
نمودار (۴-۳۲). همبستگي بين داده‌‌هاي تجربي و مقادير پيش‌بيني شده توسط مدل براي دسته تست ۹۳
فهرست شكل‌ها
عنوان صفحه
شكل (۱ـ۱): حجم گاز جذب شده بر حسب فشار نسبي۱۱
شکل(۱-۲). يک مجموعه کلاسيک۲۹
شکل( ۱-۳). دسته بندي روزهاي پايان هفته۲۹
شکل(۱-۴). مجموعه فازي افراد بلند قد۳۰
شکل(۱-۵). تابع عضويت در مساله قد۳۱
شکل(۱-۶). توابع عضويت مثلثي و ذوزنقهاي۳۳
شکل(۱-۷). توابع عضويت گاوسي و ناقوس شکل۳۳
شکل(۱-۸). توابع عضويت حلقوي۳۳

شکل (۱-۹). توابع عضويت چند جملهاي۳۳
شکل (۳-۱). شماتيک طرح استفاده شده براي جذب آمونياک بوسيله کربن فعال۵۷
فهرست علائم و نشانه ها
توضيحات علائم
C_o ( mg?lit) شونده جذب اوليه غلظت
W_total ( mg) ستون داخل شونده جذب جرم کل
q_total (mg)ستون جذب ظرفيت ماکزيمم
t (?min)شدن جاري زمان
Q (mlit/min)حجمي دبي
C_ad (mg?lit)شده جذب غلظت
C_o (mg?lit) tلحظه در غلظت
? (min?) شونده جذب “۵۰%” شکست براي لازم مدت
t (min?) شکست زمان z (cm) بستر ارتفاع
u (cm?min) خطي جريان سرعت
v (ml?min) حجمي دبي
k ( lit/(min.mg) )BDST مدل براي جذب سرعت ثابت
K_(A B) ( lit/(min.mg) ) بوهارت آدامز سينتيکي ثابت
N_o (mg?lit) بوهارت آدامز مدل در ماکزيمم جذب ظرفيت
Z (cm) ستون ارتفاع
u_o (cm?min) (طولي) خطي سرعت
q_total (mg)ستون جذب ظرفيت ماکزيمم
q_0 (mg?(gr )) وزن واحد ازاي به تئوري شده جذب مقدارآلاينده
K_th ( lit/(min.mg) )توماس مدل براي جذب سرعت ثابت
چكيده
پس از ايجاد معضلات زيست محيطي به وسيله آمونياك و نظر به اينكه در محدوده غلظت هاي پائين آمونياك در پساب ( ۱۰۰-۲۵ ميلي گرم در ليتر) اكثر روش هاي تصفيه آب مقرون به صرفه نمي باشند، استفاده از جذب سطحي بوسيله كربن فعال يك روش مقرون به صرفه در رسيدن به استاندارد مورد نظر مي باشد. كربن فعال ماده اي نسبتاً ارزان و با صرفه در رسيدن به هدف مذكور مي باشد. آزمايشات جذب سطحي در گروه پيوسته انجام گرفته است. در اين سيستم از تماس خوراك حاوي ۱۰۰ميلي گرم در ليتر آمونياك با كربن فعال در ستون هاي ۴ سانتي متر و ۶سانتي متر و ۸ سانتي متر نتايجي حاصل شد و نتايج به دست آمده بوسيله مدل هاي توماس، BDST ،آدامز – بوهارت و يون نلسون بررسي شد.
با مقايسه مدل هاي فوق مشخص شد که به جز مدل آدامز- بوهارت بقيه مدل ها مطابقت خوبي با نتايج آزمايشگاهي دارند و مشخص شد که با افزايش ارتفاع جاذب در ستون هاي جذب مقدار جذب از ۴۸ به ۵۳ درصد مي‌رسد. در اين تحقيق همچنين مدل هاي رگراسيون خطي چند گانه و سيستم استنتاجي فازي- عصبي براي پيش بيني جذب سطحي آمونياک بکار برده شد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد مدل سيستم استنتاجي فازي -عصبي هم‌خواني خوبي بين داده‌هاي تجربي و پيش بيني شده برقرار مي کند به طوري كه ضريب همبستگي بين آن‌ها به ۹۹۷/۰ مي‌رسد.
كلمات كليدي: جذب سطحي، آمونياك، ستون پيوسته، كربن فعال، استنتاج فازي عصبي، مدل‌هاي سنتيكي.
فصل اول
كلياتي در رابطه با آلاينده‌هاي نيتروژني و آمونياك، جاذب‌هاي سطحي و روش‌هاي مدل‌سازي
۱-۱- مشخصه هاي آمونياك
۱-۱-۱ – آمونياک مايع۱ و گازي
آمونياک (NH3) در فشار اتمسفر گازي است بي رنگ که از هوا روشن تر است و داراي بوي بسيار نافذ است. بعضي از خصوصيات فيزيکي آمونياک در جدول شماره ۱-۱ خلاصه شده است. فشار بخار گاز آمونياک در بالاي مايع آمونياک خالص با استفاده از رابطه زير محاسبه مي شود:
(۱-۱) Log_10?P=995028-0/003863T-(1473/17 )/T
جايي که : P = فشار جزئي به mmHg وT= درجه حرارت بر حسب کلوين (K)
آمونياک مي تواند تحت فشار تقريبي ۱۰ اتمسفر مايع شود و به همين حالت ذخيره و حمل گردد.
جدول (۱-۱). مشخصه هاي فيزيکي آمونياک [۱]
مشخصه هامقاديرنقطه جوش در يک اتمسفر? ۴/۳۳-نقطه ذوب? ۷۴/۷۷-دانسيته ( مايع) در ? ۳۵/۳۳- و يک اتمسفرcm2 /gm 6818/0-دانسيته ( گاز)Liter / g 7714/0-ويسکوزيته در ? ۳۳-Cp 254/0ويسکوزيته در ? ۲۰p 109× ۸۲/۹شاخص شکست (Refractive) در ? ۲۵۳۲۵/۱ثابت دي الکتريک در ? ۲۵۹/۱۶كشش سطحي در ? ۱۱cm / dyn 38/23هدايت ويژه در ? ۳۸-cm-1 7-10×۹۷/۱هدايت گرمايي در ? ۱۲cm /Goal 5-10 ×۵۱/۵فشار بخار در ? ۲۵atm 10درجه حرارت بحراني? ۴۵/۱۳۲فشار بحرانيatm 3/112دانسيته بحرانيcm3 /g 2362/0
1-1-2- روش هاي حذف آلاينده هاي نيتروژني و آمونياک
آلاينده هاي نيتروژني اغلب به روش هاي معمولي و مرسوم تصفيه قابل حذف نبوده و نياز به تصفيه پيشرفته فاضلاب دارند. در طي ۶۰ سال گذشته روش هاي متعددي براي تبديل و حذف نيتروژن از فاضلاب ها به کار گرفته شده اند که به چهار گروه عمده تقسيم مي شوند.
موارد به کار گيري و قدرت تأثير گذاري هرکدام از اين روش ها در جدول (۱-۲) نشان داده شده است]۱ [از نقطه نظر صنعتي در يک شبيه سازي متفاوت زمينه هايي که تا کنون براي حذف آمونياک از پسآب ها به کار برده شده اند در دو گروه اصلي تحت عنوان فرآيندهاي فيزيکي – شيميايي و فرآيندهاي بيولوژيکي دسته بندي شده اند.
جدول (۱-۲). روش هاي مختلف حذف آلاينده هاي نيتروژني [۲]
فرآيندهاي تصفيهدرصد حذف ترکيبات نيتروژني% حذف نيتروژن پسآبنيتروژن آلي?NH_3- NH?_4^+NO_3^-فرآيندهاي بيولوژيکي
۱- نيترات سازي
۲- دي نيتريفيکاسيون
۳- حوضچه هاي اکسيداسيون
۵۰-۱۰
بي اثر
جرئي۹۰-۷۰
( تبديل به NO_3^-)
بي اثر
جزئيبي اثر
۹۰-۸۰
( تبديل به N2)
جزئي
۲۰-۵
۹۵-۷۰
۹۰-۲۰فرآيندهاي شيميايي
۱-کلرزني تا نقطه شکست
۲- انعقاد شيميايي
۳- تبادل يوني (رزين هاي مصنوعي)
۴- تبادل يوني ( رزين هاي طبيعي)
۵- جذب سطحي ( کربن فعال)
۹۰-۵۰
جزئي
جزئي
۵۰-۲۰
۱۰۰-۹۰
جزئي
جزئي
۹۷-۸۰
جزئي
بي اثر
جزئي
۹۰-۷۵
بي اثر
جزئي
۹۵-۸۰
۳۰-۲۰
۹۰-۷۰
۹۵-۷۰
۲۰-۱۰فرآيندهاي فيزيکي
۱-دفع آمونياک
۲- الکترودياليز
۳- فيلتراسيون
۴- اسمز معکوس
بي اثر
۱۰۰(به صورت معلق)
۱۰۰-۳۰ (به صورت معلق)
۱۰۰-۳۰ (به صورت معلق)
۹۵-۶۰
۵۰-۳۰
جزئي
۹۰-۶۰
بي اثر
۵۰-۳۰
جزئي
۹۰-۶۰
۹۰-۵۰
۹۰-۸۰
۴۰-۲۰
۹۰-۸۰استفاده از زمين
۱-آبياري
۲- نفوذ سريع
۳- جريان روي زمين
تبديل به NH_3
تبديل به NH_3
تبديل به NH_3
تبديل بهNO_3^-
تبديل بهNO_3^-
تبديل بهNO_3^-
تبديل بهN_2
تبديل بهN_2
تبديل بهN_2
90-60
80-30
90-701-2 مفاهيم عمومي فرآيند جذب سطحي
جذب سطحي۲ يكي از روش‌هاي جداسازي انتخابي است كه در آن جزء يا اجزاي مشخصي از فاز گاز يا مايع به روي سطح جاذب متخلخل منتقل مي‌گردد. گزينش‌پذيري يك جاذب براي جذب يك جزء يا اجزاي محلول از سيال حامل، موجب استفاده گسترده‌تري از اين فرآيند شده است. عمل جذب سطحي شامل تجمع مولكول‌هاي جذب شونده روي سطح داخلي جاذب مي‌باشد و با توجه به اينكه در واحد سطح فقط مقدار اندكي تجمع مي‌تواند صورت پذيرد، از جاذب‌هاي فوق‌العاده متخلخل با نسبت سطح به حجم خيلي زياد استفاده مي‌شود. اصولاً قدرت انتخابي كنندگي يك جاذب بين حل شونده و سيال حامل يا بين حل شونده‌هاي مختلف، امكان جداسازي حل شونده‌هاي بخصوص از سيال حامل و از يكديگر را فراهم مي‌سازد. بطريق مشابه در عمليات معكوس كه به نام دفع۳ ناميده مي‌شود، اجزاي موجود در ماده جامد جداسازي مي‌شوند.
با استفاده از عمل جذب مي‌توان جداسازي‌هاي بسياري را كه بوسيله تكنيك‌هاي ديگر جداسازي همچون تقطير، جذب مايع‌ـ گاز، استخراج مايع‌ـ مايع۴ و رو‌ش‌هاي جداسازي غشايي بعضاً غيرممكن يا غيرعملي مي‌باشند انجام داد. لازم به ذكر است كه بدليل سادگي و كاربرد فراگير، تقطير سهم بزرگي در تكنولوژي سنتي جداسازي دارد. از سال ۱۹۷۲ جذب سطحي از برخي جهات بر فرآيند وابسته به انرژي تقطير برتري يافته است. البته جداسازي از طريق جذب سطحي موقعي اقتصادي‌تر است كه ضريب جداسازي۵ يا انتخاب‌پذيري جاذب۶ خيلي بيشتر از ضريب فراريت نسبي باشد. به بياني ديگر وقتي فراريت نسبي كمتر از حدود ۲۵/۱ باشد، به صورت يك قانون نسبي، جذب سطحي نسبت به تقطير براي جداسازي توده فاز برتري مي‌يابد. لذا پيدايش جذب سطحي موجب افزايش كاربردهاي فرآيندي و زيست‌محيطي تكنيك‌هاي جداسازي گرديده است. ضمن اينكه بسياري از اين كاربردها فقط از طريق توسعه تكنولوژي جذب قابليت امكان يافته‌اند.
فرآيند جذب سطحي اغلب در يك بستر ثابت از جاذب صورت مي‌گيرد كه عمليات احياء بصورت دوره‌اي روي آن انجام مي‌گيرد. يك سيستم متعارف شامل دو بستر موازي است كه در آن يكي در حالت جذب كردن بوده و ديگري در حال احياء مي‌باشد. در واحدهاي بزرگ صنعتي، استفاده از سه بستر متداول است. بدين ترتيب كه همواره دو بستر در حال جذب و يك بستر در حال احياء مي‌باشد.
در دماهاي پائين عمل جذب سطحي معمولاً بوسيله نيروهاي بين مولكولي و بدون تشكيل پيوندهاي شيمايي جديد انجام مي‌گيرد. بدين دليل به اين عمل جذب فيزيكي۷ گفته مي‌شود. ولي در دماها بالاتر از ?C 200 انرژي اكتيواسيون براي تشكيل يا شكستن پيوندهاي شيميايي در دسترس مي‌باشد. لذا به چنين مكانيزمي جذب شيميايي۸ اطلاق مي‌شود. جذب فيزيكي عمدتاً بوسيله نيروهاي واندروالس و الكترواستاتيك بين مولكولهاي جذب شونده و اتم‌هاي تشكيل دهنده سطح جاذب انجام مي‌گردد.
سطوح جاذب‌هاي متخلخل اغلب نامرتب بوده و انرژي‌هاي پيوندي از يك مكان فعال تا ديگري بسيار متفاوت مي‌باشند. البته در غربالهاي مولكولي۹ كه نمونه‌هايي از سطوح با يكنواختي زياد هستند، انرژي اتصال تقريباً ثابت است. سطوح جذب كننده‌ها در كانال‌ها يا حفره‌هاي داخلي داراي ساختمان‌هاي ميكروكريستالي مي‌باشند.
جاذب‌ها عموماً موادي مصنوعي يا طبيعي با ساختمان‌هاي بي‌شكل (آمورف) يا ميكروكريستالي هستند. از جاذب‌هاي رايج كربن فعال، آلوميناي فعال، سيليكاژل، بنتونيت، لايگنيت۱۰، بعضي از خاك‌ها مانند خاك رس، غربال‌هاي مولكولي (زئوليت‌ها) و رزين‌هاي تبادل كنده يوني را به عنوان موادي كه در مقياس صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، نام برد.
۱-۲-۲- كاربردهاي اصلي فرآيند جذب سطحي
۱-۲-۲-۱- كاربردهاي جذب سطحي از فاز مايع
يكي از كاربردهاي اصلي فرآيند جذب سطحي، جذب از فاز مايع مي‌باشد. مهمترين كاربري‌ها در اين گروه عبارتند از:
۱٫ رنگ‌گيري، خشك كردن يا گرفتن مواد سنگين چسپناك از سوخت‌ها، روان‌كننده‌ها۱۱ حلال‌هاي آلي، روغن‌هاي گياهي و حيواني.
۲٫ بازيابي مواد آلي بيولوژيكي نظير آنتي‌بيوتيك‌ها، ويتامين‌ها و مانند آن از محصولات تخميري يا عصاره‌ها گياهي.
۳٫ شفاف‌سازي۱۲ محصولات غذايي و دارويي مانند رنگ‌گيري از محلول‌هاي شكر خام.
۴٫ تصفيه جريان‌هاي خروجي از فرآيند براي كنترل آلودگي.
۵٫ تصفيه آب براي گرفتن مزه، بو و رنگ.
۶٫ جداسازي پارافين‌هاي خطي از پارافين‌هاي حلقه‌اي يا ايزومرهاي شاخه‌دار.
۷٫ تثبيت آنزيم سلول‌ها ميكروبي روي جاذب و استفاده از آن در تصفيه فاضلاب‌ها بوسيله جداسازي بيولوژيكي۱۳٫ ]۲[.
۱-۲-۲-۲- كاربردهاي جذب سطحي از فاز گاز
مورد ديگر كاربردهاي اصلي فرآيند جذب سطحي، جذب از فاز گاز مي‌باشد. مهمترين آنها عبارتنداز:
خشك كردن و رطوبت زدايي از گازها
تصفيه هواي ورودي، گردشي يا خروجي از فرآيند براي گرفتن گازهاي سمي، بودار و آئروسل‌ها۱۴٫
بازيابي حلال از هواي خروجي از يك واحد تبخيري مانند رنگ‌آميزي پاششي، فرآيندهاي پليمري و غيره.
جداسازي مخلوط گازها (بالكهاي شيميايي، ايزومرها و هوا).
جداسازي ناخالصي‌ها از توده فاز گاز.
۱-۲-۳- خواص اساسي جاذب‌ها
براي انتخاب يك جاذب جهت يك فرآيند خاص بايد خواص ويژه آنرا كه شامل ظرفيت، گزينش‌پذيري، احياء پذيري، سرعت جذب، سازگاري با فرآيند و قيمت مي‌باشند در نظر گرفت. گرچه به ندرت جاذبي يافت مي‌شود كه در تمام موارد فوق‌الذكر بهينه باشد.
۱-۲-۳-۱- ظرفيت۱۵
ظرفيت مهمترين خاصيت يك جاذب مي‌باشد كه بصورت مقدار ماده جذب شده به ازاي واحد وزن يا حجم جاذب تعريف مي‌شود. اين عامل با توجه به تأثير آن در مقدار جاذب مصرفي و نيز حجم محفظه جذب، در قيمت تمام شده يك واحد بسيار مؤثر مي‌باشد.


پاسخ دهید