۲-۳-۲ به موقع بودن صورت هاي مالي۲۰
۳-۳-۲ نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام۲۲
۴-۳-۲نسبت نقدينگي۲۳
۵-۳-۲ مديريت بدهي۲۵
۶-۳-۲ مديريت دارايي۲۵
۷-۳-۲ نسبت سودآوري۲۶

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

۸-۳-۲ اهرم مالي۲۸
۹-۳-۲ اندازه شرکت۲۹
۴- ۲ تحقيقات نظري۳۰
۵-۲ پژوهش هاي پيشين۳۲
۱-۵-۲ تحقيقات خارجي۳۲
۲-۵-۲ تحقيقات داخلي۴۳
۳-۵-۲ خلاصه پژوهش هاي خارجي و داخلي۴۷
۶-۲ مدل مفهومي تحقيق۵۳
فصل سوم: روش شناسي تحقيق۵۴
۱-۳مقدمه۵۴
۲-۳روش کلي تحقيق۵۵
۳-۳تعريف جامعه آماري۵۶
۴-۳ حجم نمونه و روش نمونه گيري و دليل انتخاب۵۶
۵-۳روش گردآوري داده ها و کاربرد آن۵۷
۶-۳ ابزار تحقيق و کاربردآن۵۷
۷-۳روش هاي و ابزار تحليل داده ها۵۸
۸-۳مدل تحقيق و نحوه اندازه گيري آنها۶۱
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق۶۳
۱-۴مقدمه۶۳
۲-۴ توصيف نمونه آماري۶۳
۳-۴ توصيف يافته ها۶۵
۱-۳- ۴آمار توصيفي۶۸
۲-۳-۴آزمون نرمال بودن داده ها۶۹
۴-۴ شناسايي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي۷۰
۵-۴ ارزيابي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي۷۲
۶-۴ رتبه بندي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي۷۴
۷-۴ تعيين ساختار سلسله مراتبي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي۷۶
۸-۴ جمع بندي۷۶
فصل پنجم: خلاصه،نتيجه گيري و پيشنهادات۷۹
۱- ۵ مقدمه۷۹
۲-۵خلاصه يافته ها۷۹
۴-۵نتيجه گيري۸۲
۵- ۵ محدوديت هاي تحقيق۸۳
۶-۵پيشنهاد هاي تحقيق۸۴
منابع و مآخذ۸۵
منابع فارسي۸۵
منابع لاتين۸۸
منابع اينترنتي۹۰
چکيده لاتين

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۲- خلاصه پژوهش هاي خارجي و داخلي ۴۷
جدول ۱-۳- متغير هاي پژوهش و مدل تحقيق آن ۶۲
جدول ۱-۴ جدول نمونه هاي تصادفي جامعه آماري۶۵
جدول ۲-۴- متغير هاي آمار توصيفي ۶۸
جدول ۳-۴- نتايج آزمون نرمال داده ها ۶۹
جدول ۴-۴- متغيرها و شاخص تحقيق ۷۱
جدول ۵-۴- نتايج آزمون داده ها تحليل عاملي۷۵
جدول ۶-۴- نتايج آزمون داده ها رتبه بندي فريدمن۷۵
جدول ۱-۵- اطلاعات مربوط به تحقيقات داخلي گذشته جهت مقايسه ۸۱
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۲- رابطه بين خصوصيات کيفي ۱۹
شکل ۲-۲- مدل مفهومي تحقيق۵۳
شکل ۱-۴- تحليل عاملي تاييدي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگري مالي (حالت استاندارد)۷۳
شکل ۲-۴- تحليل عاملي تاييدي عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش گري مالي (حالت معني داري) ۷۴
چکيده
گزارش مالي براي پاسخگويي به نيازهاي تصميم گيرندگان ارائه مي شود. بر اين اساس، به موقع بودن به عنوان يکي از ويژگي هاي اطلاعات در گزارشگري مالي شناخته شده است. به موقع بودن، اهميت حياتي براي بازارهاي سرمايه دارد و به عنوان يکي از اجزاي اصلي بازار سرمايه كارا محسوب مي شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهاني، شايعه ها و درز اطلاعات دربازار مي شود براي انجام اين هدف، گزارش هاي مالي بايدبراي اطلاع رساني به موقع به تصميم گيرندگان در دسترس باشد .
هدف تحقيق حاضر ارزيابي و رتبه بندي و تعيين درجه اهميت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت هاي مالي که در اين تحقيق شامل ارزش بازار،نسبت نقدينگي ،مديريت دارايي،مديريت بدهي،اهرم مالي ،اندازه شرکت وسودآوري مي باشد.
به منظور انجام پژوهش،صورت هاي مالي ۱۱۳ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال مالي ۱۳۸۱تا ۱۳۹۱ که با استفاده از نمونه گيري تصادفي ساده ۸۰ شرکت انتخاب شده، مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين تحقيق ازروش آمار توصيفي براي طبقه بندي و تفسير داده ها در جدول استفاد شد و سپس با استفاده از آزمون هاي کلموگروف-اسميرنف و شاپيرو – ويلک، نرمال بودن توزيع متغيرها آزمون گرديدو نتايج نشان داد که داده ها نرمال مي باشند.سپس از آزمون تحليل عاملي و آزمون رتبه بندي فريدمن براي ارزيابي و رتبه بندي وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتايج نشان داد که تمامي متغير ها در به موقع بودن صورت هاي ماي تاثير مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثير منفي دارد، نسبت نقدينگي به عنوان بيشترين تاثير و درجه اهميت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترين تاثير ودرجه اهميت شناخته شدند.
کليدهاي واژه: به موقع بودن ،ارزش بازار ، نسبت نقدينگي، مديريت دارايي ،مديريت بدهي،اندازه شرکت ، سودآوري،تحليل عاملي
فصل اول
کليات تحقيق
فصول پايان نامه
فصل اول کليات تحقيق
۱- ۱ مقدمه
به موقع بودن يکي از خصايص مربوط بودن اطلاعات و به معناي آن است که اطلاعات مالي زماني در اختيار استفاده کنندگان قرار بگيرد که فرصت اتخاذ تصميم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر براي آنان وجود داشته باشد.به عبارت ديگر ، اطلاعات مالي بايد بيش از سپري شدن زماني که استفاده کنندگان مي توانند بر مبناي آن اطلاعات د اوري و تصميم گيري نماينددر اختيار آنها گذاشته شود.
ازآنجا که اطلاعات مالي نسبت به گذشت زمان بسيار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندي خود را در تصميم گيري از دست مي دهند بنابراين ،هر قدر ارائه اطلاعات به تاريخ وقوع رويداد هاي مربوط نزديکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق اين موضوع در گزارشري مالي نزديک بودن زمان ارائه گزارش به تاريخ پايان دوره مالي است.
اعضاي هيات تدوين کننده استاندارد هاي حسابداري در سر تاسر جهان تعيين کردند که به موقع بودن يکي از مهمترين ويژگي هاي کيفي اطلاعات مالي افشاء شد بوسيله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداري بايد ويژگي هاي کيفي ضروري کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابليت مقايسه داشتن را به منظور مفيد بودن ،دارا باشد.قسمت عمده اي از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش است .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقايسه و قابل اتکا باشد آن براي انواع عاملين اقتصادي بي فايده است اگر آن براي تصميم گيري دير افشا ء شود .با توجه به اهميت اين موضوع ،کميته استاندارد هاي حسابداري بين المللي (IASC ) ،به موقع بودن را در ميان مشخصه هاي مهم اطلاعات مالي در گزارشاتش در سال ۱۹۸۹ گنجاند. وبا اين واقعيت که تهيه اطلاعات قابل اتکا زمان مي برد اينجا يک انتخاب بين به موقع بودن و قابليت اتکا بوجود مي آيد.قوانين و مقررات اوراق بهادار در بيشتر کشورها با علم به اين مسئله ،با توجه به اين که آنها بر روي انتشار اطلاات مالي توسط شرکت هاي عمومي محدوديت هاي زماني اعلام مي کنند اما زمان کافي براي تهيه اطلاعات قابل اتکا را در اختيار شرکتها قرار مي دهند.علرغم اهميت قائل شده براي به موقع بودن توسط هم تدوين کنندگان استاندارد و هم تنظيم کنندگان قوانين اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اينجا تحقيقات نسبت کمي بر رو اين مشخصه صورت گرفته است.
در انجام هر پژوهشي يکي از مهمترين بخشها، ارائه طرح تحقيق (کليات) مناسب ميباشد. در اين فصل سعي شده تا با بيان قسمتهاي مختلف مطالعه انجام شده، طرحي از آن ارائه گردد. بدين منظور، باتوجه به اينکه به موقع بودن گزارش مالي در بازار هاي مالي بسيار مورد توجه قرار گرفته است، در اين پژوهش به رتبه بندي و تعيين درجه اهميت آن پرداخته مي شود.
۲-۱ تشريح و بيان مساله
مبناي تصميم گيري سرمايه گذاران در بازار سرمايه، اطلاعاتي است كه در دوره هاي زماني مشخص شده از سوي شركت ها در بازار سرمايه منتشر مي گرد اما اين اطلاعات تنها زماني مثمر ثمر هستند كه در زمان مناسب گزارش شوند. به بياني ديگر،تصميم هاي مالي و اقتصادي استفاده كنندگان گزارش هاي مالي به نحو قابل ملاحظهاي تحت تأثير ارزش زماني اطلاعات قرار دارد. ارزش اطلاعات با افزايش تأخير در انتشار گزارش هاي مالي كاهش مي يابد. سرمايه گذاران در پايان دوره مالي به شدت نيازمند اطلاعات هستند تا بتوانند در خصوص سرمايه گذاري خود پيش بيني و تصميم گيري نمايند. سودمندي، اثربخشي و اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده كنندگان، به سرعت گزارشگري مالي بستگي دارد (جوشي ۲۰۰۵) .به موقع بودن، اهميت حياتي براي بازارهاي سرمايه دارد و به عنوان يکي از اجزاي اصلي بازار سرمايه كارا محسوب مي شود.

سرعت گزارشگري، به معناي ميزان تأخير زماني در ارائه گزارش هاي مالي شركت ها بايد مورد توجه ويژه تهيه كنندگان گزارش هاي مالي باشد.سودمندي صورت هاي مالي در صورتي که آن ها در يک دوره ي منطقي بعد از تاريخ گزارش آماده نباشد از بين مي رود.يک شرکت بايد در موقعيتي باشد که صورت هاي مالي خود را به موقع افشا کند. به موقع بودن گزارش هاي مالي،يكي از مهمترين اركان كيفيت ارائه اطلاعات مالي شركت هاست، چرا كه بهنگام بودن اطلاعات است كه مي تواند به استفاده بهتر و مفيدتر استفاده كنندگان اطلاعاتي منجر بشود كه محصول نهايي سيستم حسابداري مخابره مي كند
منظور از اين تحقيق تعيين عواملي که سبب کوتاه تر شدن و به موقع تر کردن مدت زمان تهيه صورت ها ي مالي مي باشد. لذا دراين پژوهش به رابطه ي بين به موقع بودن گزارش هاي مالي شرکت و متغيرهاي مرتبط با نسبت هاي حسابداري در بورس تهران پرداخته مي شود. پس سوال اصلي تحقيق عبارت است از: چه عواملي بر به موقع بودن گزارش مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثر است و ترتيب و ميزان اهميت هر عامل چگونه است ؟
۳-۱ ضرورت انجام تحقيق
انتشار به موقع اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهاني، شايعه ها و درز اطلاعات دربازار مي شود و به ارزشيابي و قيمت گذاري اوراق بهادار جذب سرمايه و حفظ اعتماد سرمايه گذاران در بازارهاي سرمايه كمك مي كند در مقابل، دسترسي نداشتن به اطلاعات دقيق و به موقع باعث ناكارايي بازار افزايش ابهام در تصميم گيري و كاهش مربوط بودن گزارش هاي مالي و محتواي اطلاعاتي آنها مي شود تأخير در انتشار اطلاعات مالي مي تواند منجر به مشکلات قيمت گذاري اوراق بهادار و بي عدالتي در ميان سرمايه گذاراني شود كه امکان دسترسي برابر به اطلاعات مهم را ندارند. قانون گذاران قبل از آن كه بتوانند قانون مؤثري براي كاهش فاصله زماني گزارشگري وضع نمايند، بايد دلايل اصلي اين مسئله را دريابند. لذا بر آن شديم تا عوامل موثر بر به موقع بودن صورت هاي مالي را در اين تحقيق تعيين نماييم.
در اين تحقيق تلاش شده است ،که با شناسايي عوامل موثر وتعيين درجه اهميت آنها در به موقع بودن گزارش مالي به تهيه کنندگان صورت هاي مالي کمک کند که با در نظر گرفتن اين عوامل بتوانند گزارشات مالي خود را به موقع به استفاد کنندگان ارائه کنند.
هيچ تحقيق داخلي تا کنون به بررسي شناسايي عوامل موثر به موقع بودن گزارش هاي مالي شرکتها و رتبه بندي اين عوامل را بر اساس شيوه ي تحليل عاملي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران نپرداخته است.
لازم به ذکر است که کليه ي پژوهشهاي انجام پذيرفته در باره ي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي،با استفاده از رگرسيون و همبستگي آزمون شده اند،و در اين پايان نامه براي اولين بار به شناسايي و دسته بندي و در نهايت اولويت بندي جامع عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي از طريق مدل رتبه بندي فريدمن در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازيم.فلذا اين موضوع بدين شکل اولين بار در اين تحقيق صورت مي گيرد.
اين تحقيق به نوبه خود از نظر قلمرو مکاني و زماني بديع به حساب مي آيد و علي الخصوص از آنجا که تا کنون تحقيق جامعي که به شناسائي، دسته‌بندي، ارزيابي درجه اهميت و رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد يافت نگرديد، تحقيق حاضر مي‌تواند جديد باشد. در ضمن به‌کارگيري تکنيک‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره براي رتبه‌بندي اين عوامل به نوآوري اين تحقيق کمک مي‌نمايد.
۴-۱ اهداف تحقيق
هدف اصلي
شناسائي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف فرعي
۱- شناسايي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
۲- رتبه‌بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
۳- ارزيابي درجه اهميت عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
هدف كاربردي
کاربران مستقيم شامل سازمان بورس اوراق بهادار ، سرمايه گذاران و سهامداران مي باشند و کاربران غيرمستقيم شامل محققين و دانشجويان علاقمند به اجراي تحقيقات مشابه و ساير استفاده کنندگان صورت هاي مالي مي باشند.
۵-۱ پرسش هاي تحقيق
محقق در اين تحقيق سعي دارد به اين سوال اساسي پاسخ دهد که رتبه بندي عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران چه نتايجي در بر دارد؟
همچنين محقق قصد دارد به اين سوالات فرعي زير پاسخ دهد:
۱- عوامل موثر بر به موقع بودن گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران کدام است؟
۲- درجه اهميت هر کدام از عوامل موثر بر سرعت گزارشگري مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به چه ميزان است؟
۳- ترتيب اهميت عوامل موثر بر سرعت گزارش مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران کدام است؟
۶-۱فرضيه‏هاي تحقيق
فرضيه اصلي :
مهم ترين عوامل موثر بر به موقع بودن صورت هاي مالي ارزش بازار، نقدينگي، مديريت دارايي، مديريت بدهي، سود آوري، ريسک مالي و اندازه شرکت مي باشند.
۱- عوامل موثر بر به موقع بودن صورت هاي مالي ارزش بازار، نقدينگي، مديريت دارايي، مديريت بدهي، سود آوري، ريسک مالي و اندازه شرکت مي باشند
۲- تاثير عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي در شرکت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران متفاوت است.
۳- موثرترين عامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالي نقدينگي مي باشد.
۷-۱روش شناسي تحقيق
به طور خلاصه تحقيق برمبناي طرح تحقيق پس رويدادي،برمبنابي هدف توسعه اي کاربردي و بر مبناي استنتاج روش استقرايي(تحليلي) که ازنمونه گيري تصادفي ساده برا تعميم نتايج به جامعه استفاده مي شود.
اين تحقيق از لحاظ نحوه جمع آوري داده ها از نوع توصيفي(غير آزمايشي)و از شاخه همبستگي و از لحاظ هدف کاربردي مي باشد. همچنين از آنجا که اين نوشتار به توصيف آنچه که هست يا توصيف شرايط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصيه خاص) و با توجه به آن که قضاوتهاي ارزشي در اين تحقيق کم رنگ است، پژوهش حاضر در زمره تحقيقات توصيفي حسابداري به شمار مي رود. همچنين تحقيق حاضر به لحاظ معرفت شناسي از نوع تجربه گرا،سيستم استدلال آن استقرايي و به لحاظ نوع مطالعه کتابخانه اي مي باشد و به لحاظ تحليل آماري،اين پژوهش از تحليل عاملي و تحليل فريدمن و آزمون کلموگروف – اسميرنف استفاده خواهد نمود.به طور خلاصه تحقيق برمبناي طرح تحقيق پس رويدادي،برمبنابي هدف توسعه اي کاربردي و بر مبناي استنتاج روش استقرايي(تحليلي) که ازنمونه گيري تصادفي ساده برا تعميم نتايج به جامعه استفاده مي شود.
۸-۱تعاريف عملياتي واژه ها
به موقع بودن:در دسترس بودن اطلاعات براي تصميم گيري قبل از اينكه تأثيرگذاري آن بر تصميم ها از بين برود.
نسبت سودآوري:ميزان موفقيت شرکت در تحصيل بازده خالص فروش و سرمايه گذاري را نشان ميدهد
نرخ بازده دارايي ها:رابطه بين حجم دارايي ها شرکت و سود را تعيين مي کند.
اهرم مالي:مقصود از اهرم مالي ،ريسک ناشي از استفاده از بدهي است که تحت عنوان اهرم مالي معرفي مي شود که از تقسيم بدهي به حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد.
اندازه شرکت: به معناي لگاريتم طبيعي كل دارايي ها
فصل دوم
ادبيات تحقيق
فصل دوم: ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه
پاسخگويي كه خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست، در سطوح مختلف ملي و بنگاههاي تجاري مطرح است. مديران در مقابل سرمايه گذاران،اعتبار دهندگان و ساير اشخاص ذينفع ، موظفند از طريق ارائه اطلاعات به موقع ، شفاف و قابل اعتماد ، آنها را در جريان نحوه بكارگيري منابع اقتصادي و نتايج عمليات واحد تجاري قرار داده و امكان تصميم گيري و قضاوت منطقي را براي آنها فراهم سازند(نيکخواهآزاد، ۱۳۷۹). اتخاذ تصميمات معقول اقتصادي و تخصيص بهينه منابع محدود و كمياب به سوي فعاليت هاي برتر بدون وجود اطلاعات به موقع، معتبر و قابل اتكا ، امكان پذير نيست .
بيانيه شماره ۲ مفاهيم حسابداري هيأت استانداردهاي حسابداري مالي، بهنگام بودن اطلاعات را يكي از اركان مربو ط بودن اطلاعات مالي مي داند وآن را چنين تعريف مي كند: “در دسترس بودن اطلاعات براي تصميم گيري قبل از اينكه تأثير گذاري آن بر تصميم ها از بين برود. (فاسترجورج۱،۱۹۸۶)
به موقع بودن يكي از مهم ترين ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي محسوب مي شود به موقع بودن به اين مفهوم است كه اطلاعات بايد در كوتاه ترين زمان و به سريع ترين شكل ممكن در دسترس استفاده كنندگان قرارگيرد. هر چه فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي واحدهاي تجاري كوتاه تر باشد، سودمندي حاصل از صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه واحدهاي تجاري افزايش مي يابد . افزايش فاصله زماني بين پايان سال مالي و تاريخ انتشار صورتهاي مالي، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهي از استفاده كنندگان و به زيان سايرين را افزايش مي دهد.
۲-۲-مباني نظري
۱-۲-۲- گزارش مالي
صورت هاي مالي مجموعه اي است از صورت هاي مجزا و در عين حال مرتبط بايکديگر که اساسا وضيعت مالي و نتايج عمليات يک واحد اقتصادي را نشان مي دهد . گزارشهاي مالي که بخش محوري آنرا صورت هاي مالي تشکيل مي دهد ، محصول گزارشگري مالي و عمده ترين وسيله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادي است.اما گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورت هاي مالي نيست بلکه ساير طرق ارائه وتفسير اطلاعات را که به طور مستقيم يا غير مستقيم با اطلاعات مالي حاصل از پردازش اطلاعات توسط سيستم حسابداري ارتباط دارد در بر مي گيرد .در گزارشهاي مالي ، اطلاعاتي که بنابر الزامات قانوني يا عرف ، افشاي آنها ضروري است و يا اطلاعاتي که مديرت يک واحد اقتصادي آگاهي از آن را براي اشخاص ذيحق ، ذينفع و ذيعلاقه به امور آن واحد لازم مي داند ، ارائه مي شود . هر گزارشي که مشتمل بر صورت هاي مالي باشد يا بخش عمده آن را صورت هاي مالي تشکيل دهد يا متکي و منضم به صورت هاي مالي باشد ،گزارش مالي محسوب مي شود(مفاهيم نظري گزارشگري مالي ،۱۳۹۰).
صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ استفاده‌كنندگاني‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ در موقعيت‌ دريافت‌ گزارشهاي‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ خاص‌ خود نيستند. صورتهاي‌ مالي‌ به طور جداگانه‌ يا همراه با ساير گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ مي‌شود. با افزايش پيچيدگي هاي عمليات واحد تجاري و رشد جامعه هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاران خواسته هاي بيشتري براي اطلاعات مربوط تر و به موقع تر مي خواهند. سودمندي گزارش هاي منتشر شده شرکت بستگي به دقت و به موقع بودن صورت مالي بستگي دارد. به موقع بودن به عنوان يکي از ويژگي هاي کيفي و يا ويژگي هاي اطلاعات مفيد و يا افشاي مربوطه شده براي اولين بار توسط انجمن حسابداري آمريکا در نظر گرفته شده است(AAA، ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷).
۲-۲-۲ مفاهيم نظري گزارشگري مالي
يک شرکت بايد در يک موقعيت باشد که بتواند صورت هاي مالي خود را به موقع ارائه کند. عوامل در حال اجرا مانند پيچيدگي عمليات واحد مورد رسيدگي و بيشتر مهلت هاي خاصي که با قانون و مقررات بسياري ازحوزه قضايي سر کار دارد، دليل کافي براي عدم گزارش به موقع صورت هاي مالي نيست.
صورتهاي مالي يک نماينده ساختاري از وضعيت مالي و عملکرد مالي واحد تجاري است. هدف از صورتهاي مالي ارائه اطلاعات در مورد موقعيت مالي، عملکرد مالي و جريان هاي نقدي از يک واحد تجاري است که براي طيف گسترده اي از استفاده کنندگان در تصميم گيري هاي اقتصادي مفيد است. صورتهاي مالي همچنين نتايج حاصل از نظارت مديريت از منابع واگذار به آنها را نشان مي دهد.
چارچوب مفهومي گزارشگري مالي استاندارد حسابداري بنگاه در سطح جهان (به عنوان مثال هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) و بين المللي حسابداري استاندارد انجمن (IASB)) به هنگام بودن را به عنوان يکي از ويژگي هاي که ارتباط اطلاعات حسابداري راتعيين مي کند، ،شناخته است. استفاده کنندگان نياز به اطلاعات به موقع دارند تا بتوانند به سرعت به بررسي و تصميم اينکه که آيا براي ارتکاب و يا ادامه به ارتکاب سرمايه خود در يک شرکت بگيرد.
تاخير در افشاي اطلاعات به موقع در بخش تهيه منجر به ناکارآمدي بيشتر بازار شود.(اسماعيل و چندلر۲، ۲۰۰۴) سازمان تنظيم مقررات در سراسر جهان مجموعه قانوني از محدوديت حداکثر زمان که نياز به صدور صورت هاي مالي حسابرسي شده به سهامداران و ديگر استفاده کنندگان خارجي در شرکت هاي دولتي تدوين کرده که نهادهاي نظارتي را نگران کرده است.
مفاهيم نظري گزارشگري مالي مجموعه اي از يک سيستم يکپارچه و منسجم از اهداف و مباني مرتبط با يکديگر است که ماهيت، عملکرد و قلمر و حسابداري و گزارشگري مالي را مشخص مي کند و رهنمودي براي تدوين استانداردهاي حسابداري هماهنگ بشمار مي آيد. مفاهيم گزارشگري مالي، درك استفاده کنندگان مالي و اطمينان آنها به گزارشگري مالي را افزايش مي دهد. (کميته تدوين استانداردهاي حسابداري ،۱۳۹۰).
۳-۲-۲ خصوصيات کيفي اطلاعات مالي
اغلب ما به طور تلويحي متکي به کيفيت اطلاعات حسابداري هستيم که در تصميم گيري از آنها استفاده مي کنيم.کميته تدوين استاندارد هاي حسابداري مالي ،هدف اصلي گزارشگري مالي را ارائه اطلاعات مالي براي تصميم گيري مفيد اقتصادي و تجاري معرفي کرد بنابراي هدف هاي گزارشگري مالي و مباني حسابداري ايجاب مي کند؛اطلاعاتي که گزارشگري مالي فراهم مي آورد از ويژگي هاي معيني برخوردار باشند تا در تصميم گيري سرمايه گذاريان واعتباردهندگان فعلي و بالقوه وساير استفاده کنندگان موثر واقع گردد ؛اين ويژگي ها را به عنوان ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري مي نامند.ويژگي هاي کيفي به خصوصياتي اطلاق مي شود که موجب مي گردد اطلاعات ارائه شده در صورت هاي مالي براي استفاده کنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي ،عملکرد مالي وانعطاف پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود.(مفاهيم نظري گزارشگري مالي ،۱۳۹۰).
برخورداري اطلاعات مالي از کليه ويژگي هاي کيفي همواره براي تصميم گيري هاي اقتصادي مفيد است.اما نظر به اينکه ويژگي هاي مختلف وبه خصوص ،دو ويژگي مربوط بودن و قابل اتکا بودن غالبا بايکديگر در تضاد هستند و تقويت يکي به بهاي تضعيف ديگري تمام مي شود،اطلاعات مالي نمي تواند به طور همزمان از کليه کيفيت ها در سطح بالايي برخوردار باشد و به همين دليل گروه هاي مختلف تصميم گيرنده بر حسب نوع تصميم گيري ،احراز ويژگي خاصي را در اولويت قرار مي دهند( کندي ۳و همکاران ،۱۹۹۵)
خصوصيات کيفي به خصوصياتي اطلاق مي شود که موجب مي گردد اطلاعات ارائه شده در صورت هاي مالي براي استفاده کنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع شود. برخي خصوصيات کيفي به محتواي اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي و برخي ديگر به چگونگي ارائه اين اطلاعات مربوط مي شود.


پاسخ دهید