۳-۷ بررسي توپوگرافي۳۷
۳-۸ مطالعات بافت پوششهاي ايجاد شده۳۷
۳-۹ اندازه گيري زاويه تماس پوششها با آب۳۷
۳-۱۰ مطالعات الکتروشيميايي۳۷
۳-۱۱ مطالعات خوردگي الکتروشيميايي۳۸
۳-۱۱-۱ پلاريزاسيون پتانسيوديناميک۳۸
۳-۱۱-۲ طيفسنجي امپدانس الکتروشيميايي۳۸
فصل چهارم: بحث و تحليل يافتهها
۴-۱ اثرات الکتروشيميايي آمونيوم کلريد بر مکانيسم رسوبدهي الکتريکي نيکل۳۹
۴-۱-۱ آزمون ولتامتري چرخه‌اي۴۰
۴-۱-۲ آزمون طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي۴۱
۴-۲ تأثير غلظت آمونيوم کلريد روي مورفولوژي پوشش‌ها۴۳
۴-۳ اثر آمونيوم کلريد روي بافت نسبي پوششها۴۷
۴-۴ رفتار ترشوندگي پوششهاي نيکل تهيه شده از حمام حاوي آمونيوم کلريد۴۸
۴-۵ مقاومت به خوردگي پوششهاي نيکل تهيه شده از حمامهاي پوششدهي حاوي آمونيوم کلريد۵۰
۴-۵-۱ پلاريزاسيون پتانسيوديناميک۵۰
۴-۶ طيفسنجي امپدانس الکتروشيميايي۵۲
۴-۷ عملکرد طولاني مدت پوششهاي نيکل حاصل از حمام حاوي آمونيوم کلريد در محلول خورنده۵۵
۴-۸ تأثير غلظت آمونيوم کلريد روي مورفولوژي پوشش‌هاي نيکل۶۰
۴-۹ رفتار ترشوندگي پوششهاي نيکل تهيه شده از حمام حاوي اتيلنديآمونيوم ديکلريد۶۲
۴-۱۰ رفتار خوردگي پوشش نيکل رسوب داده شده از حمام پوششدهي حاوي اتيلنديآمونيوم ديکلريد۶۳
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات
۵-۱ نتيجهگيري۶۷
۵-۲ پيشنهادات۶۸
منابع و مراجع۶۹
فهرست شکلها
شکلصفحه
فصل دوم
شکل ‏۲-۱ تصاوير سطوح فوقآبگريز با ساختار سلسله مراتب۵
شکل ‏۲-۲ تصاوير SEM سطوح فوقآبگريز طبيعي با ساختار واحد۵
شکل ‏۲-۳ تصاوير لغزش قطره آب از سطح آبگريز نرمال واز سطح فوقآبگريز۶
شکل ۲-۴ زاويه تماس قطره آب با سطح۷
شکل ‏۲-۵ شرح زاويه تماس پيشرونده و پسرو۷
شکل ‏۲-۶ زاويه لغزش۷
شکل ‏۲-۷ رفتار تر شوندگي مايع روي سطح صاف و همگن مطابق مدل يانگ۸
شکل ‏۲-۸ رفتار تر شوندگي مايع روي سطح زبر مطابق مدل ونزل۸
شکل ‏۲-۹ رفتار تر شوندگي مايع روي سطح زبر مطابق با مدل کاسي باکستر۹
شکل ‏۲-۱۰ تصاوير سطوح PVC به دست آمده در محتواي مختلف اتانول در محلول PVC11
شکل ‏۲-۱۱ فيلم نانوميلهTiO2 و يک پاپيلا در بزرگنمايي بالا۱۲
شکل ‏۲-۱۲ تغييرات زاويه تماسي فيلم نيکل در مدت زمان نگهداري در شرايط محيطي۱۳
شکل ‏۲-۱۳ طيف XPS فيلم نيکل با ساختار سلسله مراتبي ميکرو- نانو۱۴
شکل ‏۲-۱۴ تصاوير SEM پوشش چند لايه مس/ نيکل با مورفولوژي خيار دريايي با بزرگنماييهاي مختلف۱۵
شکل ‏۲-۱۵ تصوير SEM پوشش نيکل با ساختار مخروط مانند با پله هاي مارپيچي۱۵
شکل ‏۲-۱۶ منحنيهاي نايکوئيست زيرلايه مسي، فيلم نيکل فوقآبدوست و فيلم نيکل فوقآبگريز در محلول ۵/۳% وزني سديم کلريد۱۶
شکل ‏۲-۱۷ منحنيهاي باد پوشش نيکل فوقآبگريز در مدت زمانهاي مختلف غوطهوري در محلول ۵/۳% وزني سديم کلريد۱۶
شکل ‏۲-۱۸ منحنيهاي نايکوئيست زيرلايه منيزيمي و سطح فوقآبگريز اعمال شده روي آلياژ منيزيم در مدت زمانهاي مختلف غوطهوري در محلول ۵% وزني سديم کلريد۱۷
شکل ‏۲-۱۹ طرح کلي پيل الکتروشيمي۱۹
شکل ‏۲-۲۰ تصاوير SEM رسوبات نيکل تهيه شده در حضور مقادير مختلف اتيلنديآمونيوم ديکلريد۲۷
شکل ‏۲-۲۱ تصاوير SEM فيلمهاي نيکل پوششدهي الکتريکي شده در چگالي جريان ها وزمانهاي مختلف۲۸
شکل ‏۲-۲۲ گراف بصري از قطره آب روي فيلم نيکل با ساختار نانو مخروطي مطابق شکل ‏۲-۲۱۲۹

شکل ‏۲-۲۳ ارتباط بين زاويه تماس و زاويه لغزش با ارتفاع مخروطهاي فيلم نيکل۲۹
شکل ‏۲-۲۴ نمودارزاويه تماس نسبت به زمان الکتروليز در نيکل کلريد ۷۴/. مولار و ۰۸/۰ مولار ميرستيک اسيد۳۱
شکل ‏۲-۲۵ ارتباط بين زاويه تماس سطح کاتد و غلظت نيکل کلريد حمام پوششدهي۳۱
شکل ‏۲-۲۶ تصاوير SEM سطح نيکل بعد از الکترولس۳۰
شکل ‏۲-۲۷ گراف بصري زاويه تماس قطره آب روي فيلمهاي نيکل بر حسب مدت زمان الکترولس۳۱
شکل ‏۲-۲۸ منحني پلاريزاسيون پتانسيوديناميک نيکل با اندازه مختلف دانه در اسيد سولفوريک ۱۳۲
شکل ‏۲-۲۹ منحنيهاي پلاريزاسيون نيکلهاي تهيه شده از حمام پوششدهي با مقادير مختلف يونهاي ساماريم۳۳
فصل چهارم
شکل ‏۴-۱ ولتاموگرامهاي چرخهاي به دست آمده از حمامهاي پوششدهي نيکل۴۰
شکل ‏۴-۲ منحنيهاي گالوانوستات رسوب نيکل در چگالي جريان A. dm-2 241
شکل ‏۴-۳ منحنيهاي نايکوئيست و مدار معادل الکتريکي رسوبدهي الکتريکي نيکل.۴۲
شکل ‏۴-۴ تصاوير SEM پوششهاي نيکل تهيه شده از حمام با مقادير مختلف آمونيوم کلريد طي رسوب تک مرحلهاي و دو مرحلهاي۴۴
شکل ‏۴-۵ ارتفاع و عرض ميکرو مخروط هاي پوششهاي نيکل به دست آمده از شکل ‏۴-۴۴۵
شکل ‏۴-۶ تصاوير سطح مقطع پوششهاي نيکل تهيه شده در دو مرحله رسوبدهي الکتريکي۴۶
شکل ‏۴-۷ الگوهاي پراش اشعه ايکس از پوششهاي نيکل تهيه شده در حضور مقادير مختلف آمونيوم کلريد۴۷
شکل ‏۴-۸ ضرايب بافت نسبي پوششهاي نيکل نسبت به ميزان آمونيوم کلريد در حمام پوششدهي۴۸
شکل ‏۴-۹ زاويه تماس پوششهاي نيکل تهيه شده با آب در حضور مقادير مختلف آمونيوم کلريد۴۸
شکل ‏۴-۱۰ تصاوير ميکروسکوپي کانفوکال و مقادير زبري متوسط پوششهاي نيکل تهيه شده از حمامهاي پوششدهي با مقادير مختلف آمونيوم کلريد۴۹
شکل ‏۴-۱۱ منحنيهاي پلاريزاسيون پوشش C2 فوقآبدوست و فوقآبگريز در محلول ۵/۳% سديم کلريد۵۱
شکل ‏۴-۱۲ منحنيهاي نايکوئيست و باد- فاز پوششهاي نيکل تهيه شده از حمام پوششدهي۵۳
شکل ‏۴-۱۳ مدار معادل الکتريکي سيستم مورد مطالعه۵۴
شکل ‏۴-۱۴ طرحوارهاي از فصل مشترک بين سطح فوقآبگريز و آب دريا۵۴
شکل ‏۴-۱۵ منحنيهاي نايکوئيست و باد – فاز پوششهاي نيکل فوقآبگريز تهيه شده از حمام پوششدهي در محلول ۵/۳% سديم کلريد۵۶
شکل ‏۴-۱۶ مدارهاي معادل الکتريکي پيشنهادي براي تفسير فيلم رويين۵۷
شکل ‏۴-۱۷ تصاوير SEM پوششهاي نيکل تهيه شده از حمام پوششدهي حاوي آمونيوم کلريد در مدت زمانهاي مختلف غوطهوري در محلول ۵/۳% وزني سديم کلريد۶۰
شکل ‏۴-۱۸ ‏تصاوير SEM پوششهاي نيکل تهيه شده از حمام با مقادير مختلف EDA طي رسوب تک مرحلهاي و دو مرحلهاي۶۱
شکل ‏۴-۱۹ ارتفاع و عرض ميکرومخروطهاي پوششهاي D1 و D2 به دست آمده از شکل ‏۴-۱۸۶۲
شکل ‏۴-۲۰ نمايش طرحوارهاي از مکانيسم رشد پيشنهادي در حضور EDA62
شکل ‏۴-۲۱ زاويه تماس پوششهاي نيکل تهيه شده در حضور مقادير مختلف EDA با آب۶۳
شکل ‏۴-۲۲ تصاوير ميکروسکوپي کانفوکال و مقادير زبري متوسط پوششهاي نيکل تهيه شده از حمامهاي پوششدهي با مقادير مختلف EDA63
شکل ‏۴-۲۳ منحنيهاي نايکوئيست و باد- فاز پوشش D4 آبگريز در مدت زمانهاي غوطهوري مختلف در محلول ۵/۳% وزني سديم کلريد۶۴
شکل ‏۴-۲۴ مدار معادل الکتريکي سيستم مورد مطالعه۶۵
فهرست جداول
جدول صفحه
فصل دوم
جدول ‏۲-۱ ترکيب محلول واتز۲۰
جدول ‏۲-۲ وضعيتهاي عملکرد محلول واتز۲۰
جدول ‏۲-۳ ترکيب محلول سولفامات۲۰
جدول ‏۲-۴ پارامترهاي پلاريزاسيون به دست آمده از منحنيهاي پلاريزاسيون نيکل با اندازه دانه مختلف در سولفوريک اسيد يک مولار۳۳
فصل سوم
جدول ‏۳-۱ ترکيب شيميايي زيرلايه مسي۳۵
جدول ‏۳-۲ نماد اختصاري غلظتهاي مختلف افزودني در حمام پوششدهي۳۶
فصل چهارم
جدول ‏۴-۱ پارامترهاي استخراج شده از منحنيهاي نايکوئيست شکل ‏۴-۳۴۲
جدول ‏۴-۲ ثابت تعادل ترموديناميکي تشکيل کمپلکسهاي نيکل در دماي ۲۹۸ کلوين۴۳
جدول ‏۴-۳ مقادير پتانسيل خوردگي و چگالي جريان خوردگي پوششهاي نيکل تهيه شده در حضور مقادير مختلف آمونيوم کلريد۵۱
جدول ‏۴-۴ مقادير المانهاي مدار معادل الکتريکي مربوط به منحنيهاي شبيهسازي شده شکل ‏۴-۱۲۵۴
جدول ‏۴-۵ مقادير المانهاي مدار معادل الکتريکي مربوط به منحنيهاي شبيهسازي شده شکل ‏۴- ۱۵الف و ه۵۸
جدول ‏۴-۶ مقادير المانهاي مدار معادل الکتريکي مربوط به منحنيهاي شبيهسازي شده شکل ‏۴-۱۵ب و و۵۸
جدول ‏۴-۷ مقادير المانهاي مدار معادل الکتريکي مربوط به منحنيهاي شبيهسازي شده شکل ‏۴-۱۵ ج و ز۵۸
جدول ‏۴-۸ مقادير المانهاي مدار معادل الکتريکي مربوط به منحنيهاي شبيهسازي شده شکل ‏۴-۱۵ د و ه۵۹
جدول ‏۴-۹ مقادير المانهاي مدار معادل الکتريکي مربوط به منحنيهاي شبيه سازي شده شکل ‏۴-۲۳۶۵
چکيده
پوششهاي نيکل از حمامهاي کلريدي حاوي مقادير مختلف آمونيوم کلريد با روش رسوبدهي الکتريکي دو مرحلهاي و بدون وقفه تهيه شدند. مورفولوژي، توپوگرافي و بافت پوششها به ترتيب با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)، پروفيلومتر کانفوکال و پراشسنج اشعه ايکس (XRD) مطالعه شدند. تصاوير SEM نشان داد که پوشش حاصل از حمام پوششدهي فاقدآمونيوم کلريد داراي ساختارهاي ميکرو مخروطي هستند. افزودن آمونيوم کلريد به حمام پوششدهي باعث تشکيل ساختارهاي مخروطي متقارنتر، تيز تر و ظريفتري شد و همچنين در حضور g. L-1 200 آمونيوم کلريد، ساختار ميکرو- نانو مخروطي يکنواختتري به دست آمد. تشکيل ساختارهاي ميکرو- نانو مخروطي شکل به وسيله تئوري “رشد توسط نابجاييهاي پيچي” تحليل شد. آناليز XRD نشان داد که آمونيوم کلريد سبب تغيير جهتگيري مرجح صفحات کريستالي پوشش از (۲۲۰) به (۱۱۱) ميشود. نقش آمونيوم کلريد با روشهاي ولتامتري چرخهاي و طيفسنجي امپدانس الکتروشيميايي مطالعه شد. نتايج نشان داد که آمونيوم کلريد با تشکيل کمپلکسهاي نيکل- آمونياک باعث افزايش مقاومت انتقال بار در فرايند رسوبدهي الکتريکي نيکل ميشود و بنابراين از جوانهزني رسوبات نيکل ممانعت ميکند. ترشوندگي پوششهاي نيکل با اندازهگيري زاويه تماس آنها با آب بررسي شد و مشاهده شد که پوششهاي تازه تهيه شده رفتار فوقآبدوست دارند و با نگهداري آنها در هوا، زاويه تماس به طور تدريجي افزايش مييابد و نهايتا بعد از ۲ هفته نگهداري در هوا، پوششها فوقآبگريز ميشوند. افزايش زاويه تماس در طول مدت نگهداري در هوا به جذب مواد آلي روي سطح پوششها نسبت داده شد. زبري متوسط پوشش تهيه شده از حمام حاوي g. L-1 200 آمونيوم کلريد بيشتر از پوششهاي ديگر بود، بنابراين طبق مدل ونزل اين پوشش فوقآبگريز تر از پوششهاي ديگر شد. مقاومت به خوردگي پوششها با آزمون طيفسنجي امپدانس الکتروشيميايي به صورت غوطهوري مدتدار در محلول ۵/۳% وزني سديم کلريد بررسي شد. نتايج نشان داد که خاصيت فوقآبگريزي باعث افزايش به طور ميانگين ۱۲ برابري مقاومت پلاريزاسيون پوششها ميشود. با افزايش زمان غوطهوري مقاومت پلاريزاسيون به طور تدريجي کاهش يافت که ناشي از کاهش خاصيت آبگريزي بود. بعد از حذف خاصيت آبگريزي، مقاومت پلاريزاسيون تمامي پوششها شروع به افزايش چشمگيري کرد. اين افزايش ناشي از تشکيل فيلم رويين در سطح پوششها در اثر خوردگي در محلول خورنده بود. براي مطالعه دقيقتر اثر اصلاح کننده کريستال، پوششهاي نيکل در حضور افزودني ديگري با نام اتيلنديآمونيوم ديکلريد با فرايند رسوبدهي الکتريکي دو مرحلهاي تهيه شدند. تصاوير SEM نشان داد که پوششهاي نيکل حاصل، فاقد ساختار ميکرو- نانو مخروطي مطلوب ميباشند. زبري پوششهاي تهيه شده کمتر از پوششهاي تهيه شده از حمامهاي آمونيوم کلريدي بود، بنابراين با نگهداري در هوا پوششها صرفاً آبگريز شدند. بررسي مقاومت به خوردگي اين پوششها نشان داد که خاصيت آبگريزي برخلاف فوقآبگريزي اثر چنداني روي مقاومت به خوردگي ندارد. مقاومت پلاريزاسيون اين پوششها نيز با افزايش زمان غوطهوري افزايش يافت اما ميزان افزايش آن کمتر از ميزان مشاهده شده در پوششهاي حاصل از حمام آمونيوم کلريد بود. نتايج شبيهسازي دادههاي امپدانس نشان داد که تجمع محصولات خوردگي و پلاگ شدن سطح باعث بهبود مقاومت به خوردگي شده است.
کلمات کليدي: فوقآبگريزي، نيکل، رسوبدهي الکتريکي، آمونيوم کلريد، اتيلنديآمونيوم ديکلريد.
فصل اول
مقدمه
امروزه سطوح فوقآبگريز با زاويه تماس بزرگ با آب (بزرگتر از °۱۵۰) به علت ويژگيهاي منحصر به فردشان همچون خواص دفع آب، ضد رسوب، مقاومت بالا به خوردگي و خودتميز شوندگي علاقه روز افزوني را به خود جلب کردهاند. محققان تلاش کردهاند که ويژگيهاي سطوح طبيعي با خاصيت آبگريزي را تقليد کنند که از جمله اين سطوح، برگ نيلوفر آبي۱ است. لازمه فوق آبگريز بودن يک سطح، انرژي سطحي پايين و پيروي از الگوي زبري خاص در ابعاد ميکرو و نانومتر است. دو مدل مشهور براي توصيف ترشوندگي سطوح، مدل ونزل۲ و مدل کاسي- باکستر۳ است. روشهاي متنوعي براي ايجاد زبري و توليد سطوح فوقآبگريز بکار رفته است که از جمله ميتوان به اچکردن پلاسما، ليتوگرافي، اکسيداسيون آندي، سل ژل و رسوبدهي الکتريکي اشاره نمود. اغلب روشهاي مذکور پرهزينه هستند و به دليل عمليات شيميايي دشوار و فرايندهاي چند مرحلهاي پيچيده به سادگي قابل استفاده در مقياسهاي صنعتي نمي باشند. در مقابل رسوبدهي الکتريکي مزايايي نظير آسان بودن، هزينه کم و شرايط کاري قابل کنترل براي توليد انبوه دارد. در سالهاي اخير، تحقيقات وسيعي روي ساخت سطوح فوقآبگريز فلزي به روش رسوبدهي الکتريکي صورت گرفته است. محققين مشاهده کردند که براي فوقآبگريز شدن پوشش، مورفولوژي پوشش بايد به صورت ساختار سلسله مراتبي ميکرو- نانو باشد. همچنين مشخص شد که مورفولوژي سطوح به شدت به شرايط پوششدهي از جمله چگالي جريان، مدت زمان الکتروليز، pH ، دما و ترکيب حمام پوششدهي بستگي دارد. براي ايجاد ساختار سلسله مراتبي مناسب به افزودن ترکيبات معيني به حمام پوششدهي نياز است که اين افزودنيها، اصلاح کننده کريستال ناميده ميشود. براي تهيه پوششهاي نيکل با مورفولوژي سلسله مراتبي اغلب از اتيلنديآمونيوم ديکلريد و به ندرت از آمونيوم کلريد استفاده شده است. تحقيقات انجام شده روي اثر اتيلنديآمونيوم ديکلريد نشان ميدهد که غلظت افزودني روي مورفولوژي پوشش تاثير قابل ملاحظهاي دارد. مکانيسم افزودنيهاي مذکور در فرايند رسوبدهي الکتريکي مشخص نشده است و در تعداد کمي از تحقيقات تئوريهاي رشد براي تشکيل ساختارهاي سلسله مراتبي پيشنهاد شده است. انرژي سطحي کم پارامتر مهم ديگر براي ايجاد خاصيت فوقآبگريزي است. عموماً سطوح فلزي با انرژي سطحي بالا به طور ذاتي آب دوست ميباشند، بنابراين براي ايجاد خاصيت فوقآبگريزي روي فلزات نياز به اصلاح سطح با مواد داراي انرژي سطحي کم است. بدين منظور در بيشتر موارد از مواد آلي کاهنده انرژي سطحي استفاده ميشود. در تحقيقات اخير مشاهده شده است که پوششها با مورفولوژي زبر مناسب با نگهداري در هوا فوقآبگريز ميشوند. محققين مکانيسمهاي متعددي براي اين رخداد پيشنهاد کردند و توافقي در مورد مکانيسم افزايش زاويه تماس با زمان وجود ندارد.
با توجه به اينکه نقش اصلاح کننده کريستال در فرايند رسوبدهي الکتريکي و ايجاد ساختار سلسله مراتبي مشخص نيست و پژوهشهاي انتشار يافتهاي در اين زمينه وجود ندارد، هدف از اين تحقيق بررسي مکانيسم اصلاح کننده کريستال در فرايند رسوبدهي الکتريکي ميباشد. همچنين تاثير مقادير مختلف اصلاح کننده کريستال روي ميکروساختار از جمله مورفولوژي، توپوگرافي و بافت ، رفتار ترشوندگي و مقاومت به خوردگي پوششهاي نيکل بررسي ميشود.
اين پايان نامه در پنج فصل تنظيم شده است. ابتدا در فصل دوم اين پايان نامه مروري بر منابع صورت گرفته سپس در فصل سوم چگونگي انجام آزمونها و مواد و روش تحقيق آورده شده است. نتايج به دست آمده در فصل چهارم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نهايتاً در فصل پنجم نتيجهگيري و پيشنهادات ارائه شده است.
فصل دوم
مروري بر منابع
معرفي و تاريخچه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بيش از ۲۰۰۰ سال پيش مشاهده شد که برخي از گياهان داراي خاصيت خودتميزشوندگي مي باشند که به عنوان عامل نجاتبخش گياه در محيطهاي آلوده عمل ميکند. نيلوفر آبي، نمونه معروفي از اين نوع گياهان ميباشدکه معمولا در مردابها و آبهاي سطحي در شرق آسيا وشرق آمريکاي شمالي رشد ميکند. مکانيسم ظهور اين خاصيت به صورت راز باقي ماند تا زماني که پيشرفت ميکروسکوپ الکتروني روبشي۴ (SEM) در اواسط دهه ۱۹۶۰ ميلادي صورت گرفت. مطالعات روي اکثر برگهاي گياهان طبيعي در طول دهه گذشته آشکار کرد که سطح صاف ماکروسکوپي معمولا از زبريهاي ميکروسکوپي با مقياسهاي طولي مختلف تشکيل شده است و ساختار ميکرو- نانوي سطح به همراه واکس اپيکيوتيکيولار۵ باعث آبگريزي ميشود. اين کشف به عنوان يک پيشرفت بزرگ در زمينه فوقآبگريزي براي ساخت اين سطوح به تقليد از طبيعت در نظر گرفته ميشود. علاوهبراين در سال ۲۰۰۷ ميلادي به دو نوع ميکرو ساختار سطحي عمده در برگهاي گياهان با خاصيت فوقآبگريزي پي برده شد که يکي ساختار سلسله مراتبي ميکرو- نانو و ديگري ساختار ميکرو الياف۶ است. اين يک کشف حياتي بود و به عنوان نقطه آغازي براي توسعه روشهاي ساخت سطوح فوقآبگريز به تقليد از سطوح فوقآبگريز طبيعي محسوب ميشود. شکل ‏۲-۱، الف و ب به ترتيب تصاوير SEM برگ نيلوفرآبي با بزرگنمايي کم و زياد است. همانطور که مشاهده ميشود سطح برگ نيلوفرآبي به طور يکنواخت با برآمدگيها و فرورفتگيهاي ۳- ۱۰ ميکرومتري بافتدار شده است و اين ساختار با مواد مومي آبگريز به اندازه ۳۰- ۱۰۰ نانومتري آراسته شده است. اعتقاد براين است که مشارکت اين سلسله ساختار سطحي و مواد موم- مانند آبگريز دليلي بر فوقآبگريزي، يعني زاويه تماسي حدود °۱۶۲ ميباشد [۱].
شکل ‏۲-۱ تصاوير سطوح فوقآبگريز با ساختار سلسله مراتب، الف و ب به ترتيب تصاوير SEM برگ نيلوفرآبي با بزرگنمايي کم و زياد، ضميمه شکل (ب) زاويه تماسي سطح با آب در حدود °۱۶۲ [۱].شکل ‏۲-۲، تصاوير سطوح فوقآبگريز طبيعي با ساختار ميکرو الياف را نشان ميدهد. شکل ‏۲-۲، الف و ب مربوط به تصاوير SEM پشت برگ رامعي۷ را با زاويه تماس °۱۵۹ است. طبق شکل مذکور، شمار زيادي اليافهاي کاملا نرم با قطر ۱-۲ ميکرومتر به طور يکنواخت روي سطح توزيع شدهاند و ساختار واحدي را تشکيل دادهاند [۱].
شکل ‏۲-۲ تصاوير SEM سطوح فوقآبگريز طبيعي با ساختار ميکرو الياف. الف و ب تصاوير SEM پشت برگ رامعي با بزرگنمايي به ترتيب کم و زياد و ضميمه شکل ب زاويه تماس سطح با آب در حدود °۱۶۴ [۱].ترشوندگي سطوح جامد و اهميت آن
ترشوندگي سطح جامد جزء ويژگيهاي مهم آن ميباشد، چون کنترل ترشوندگي در بيشتر کاربردهاي عملي بسيار سخت است. بيان مستقيم اين ويژگي به وسيله زاويه تماس۸ (CA) با سطح ميباشد. سطوح با زاويه تماس بزرگتر از °۱۵۰، فوقآبگريز ناميده ميشوند. اين سطوح به دليل ويژگيهايي همچون ضد چسبندگي، ضد آلودگي و خودتميزشوندگي مورد توجه ويژه قرار دارند. اينها ويژگيهاي مطلوب براي کاربردهاي صنعتي و زيستي همچون رنگهاي ضد لک براي قايقها، ضد چسبندگي برف به آنتنها و پنجرهها، خودتميزشوندگي شيشه اتومبيل، پالايش فلز، پارچههاي ضد لک و پوششهاي معماري ضد گرد و غبار به شمار ميآيند [۲].
مواد با سطح انرژي کم، براي مثال سطح با گروههاي فشرده شش وجهي ۳-CF، زاويه تماس °۱۲۰ با آب دارند. اين سطوح به آساني پاک ميشوند، اما ويژگي خود تميزشوندگي ندارند. اما قطرات آب روي سطوح فوقآبگريز طبيعي همچون برگ نيلوفرآبي به آساني ميلغزد، بنابراين به عنوان حذف کننده آلودگيها عمل ميکنند. مکانيسم خود تميزشوندگي برگ نيلوفرآبي مطالعه شده است. در فصل مشترک سيال چسبناک و سطح جامد، معمولا وضعيت مرز غيرلغزشي حکمفرماست. لغزش روي مرز در مقياس چند ده نانومتري رخ ميدهد که در مقياس ماکروسکوپي محسوس نميباشد. به هر حال، وقتي قطرهاي روي سطح فوقآبگريز زبر کج شده به سمت پايين حرکت ميکند، لغزش ماکروسکوپي موثر روي مقياس سازگار با ويژگي سطح رخ ميدهد. قطره آب در حال لغزش روي برگ نيلوفر آبي مانند توپ الاستيک رفتار ميکند نه يک سيال. در مورد سطح آبگريز معمول، به دليل اينکه وضعيت مرز غيرلغزشي قطرات آب در امتداد ذرات آلوده کننده قرار ميگيرند، اين ذرات عمدتا در کنارههاي قطرات قرار مي گيرند و پشت قطره دوباره رسوب ميکنند (شکل ‏۲-۳، الف). در مورد سطوح زبر دافع آب، فصل مشترک آب- جامد به کمترين حد ميرسد. آب، قطرات کروي تشکيل ميدهد و ذرات از سطح جمع ميشوند (شکل ‏۲-۳، ب). لغزش قطرات آب و جمع شدن ذرات آلودگي از سطح برگ نيلوفر آبي، به اثر لوتوس۹ معروف است [۲].
شکل ‏۲-۳ الف و ب به ترتيب لغزش قطره آب از سطح آبگريز نرمال واز سطح فوقآبگريز. الف- قطره آب روي ذرات گرد و غبار مي خزد و ب- سطح فوقآبگريز کج شده که ذرات توسط قطره، جمع شده و از سطح دور ميشوند: خودتميزشوندگي [۲].پارامترهاي آبگريزي
زاويه تماس ظاهري۱۰
زاويه تماس ظاهري برابر با زاويه تماس حالت تعادل پايدار (کمترين حالت انرژي آزاد براي سيستم) مي باشد (شکل، ۲-۴). بسته به حالت تعادل سيستم، اين زاويه با معادله ونزل يا کاسي باکستر به دست ميآيد.
شکل ‏۲-۴ زاويه تماس قطره آب با سطح. پسماند زاويه تماس۱۱
پارامتر مهم ديگر که براي تعيين ترشوندگي سطوح استفاده ميشود، پسماند زاويه تماس يا هيستريزيس زاويه تماس ميباشد. اين پارامتر، اختلاف بين زاويه تماس پيشرو۱۲ و پسرو۱۳ ميباشد که اين زاويه ها به طور معمول با اندازهگيري به ترتيب انبساط و انقباض قطرات ناشي از قراردادن سوزن در آنها و تزريق و برداشت مکرر آب تعيين ميشود [۳].
شکل ‏۲-۵ شرح زاويه تماس پيشرونده و پسرو.
زاويه لغزش۱۴
زاويه لغزش براي تعيين خودتميزشوندگي سطوح استفاده ميشود و به عنوان زاويه بحراني که قطره آب با وزن معين شروع به لغزش روي صفحه کج شده ميکند، تعريف ميشود [۴].
شکل ‏۲-۶ زاويه لغزش. ارتباط بين پسماند زاويه تماس و زاويه لغزش با معادله ۲-۱ توصيف ميشود:
(‏۲-۱)(“m g” “sin” ?”(?)” )/”w” “=” “?” _(“lv” ) “(” “cos” ??”?” _”R” ? “- cos” “?” _”A” “)” که در اين رابطه ? زاويه لغزش، g شتاب گرانش ، m جرم قطره و w قطر سطح خيس شده ميباشد. طبق معادله مذکور، زاويه لغزش به جرم يا اندازه قطره بستگي دارد و براي يک قطره با اندازه معين، پسماند زاويه تماس کوچک منجر به زاويه لغزش کوچک ميشود. به دليل وابستگي زاويه لغزش به اندازه قطره، پسماند زاويه تماس پارامتر بهتري براي شناسايي ترشوندگي سطوح ميباشد [۴].
مدلهاي ترشوندگي
مدل يانگ۱۵
وقتي قطرهاي مايع روي سطح جامد قرار داده ميشود با سطح تشکيل يک زاويه تماس (?) ميدهد. زاويه تماس مايع روي يک سطح جامد کاملا صاف و از نظر شيميايي همگن به وسيله معادله يانگ (معادله ‏۲-۲) به دست ميآيد.
(‏۲-۲)”cos” ??”?” ?= (“?” _”sv” “-” “?” _”sl” )/”?” _”lv” در معادله مذکور، “?” _”sv” ، “?” _”sl” و ?” ?” ?_”lv” به ترتيب کشش سطحي فصل مشترکهاي جامد- بخار، جامد- مايع و مايع- بخار ميباشد (شکل ‏۲-۷).
شکل ‏۲-۷ رفتار تر شوندگي مايع روي سطح صاف و همگن مطابق مدل يانگ. ترشوندگي سطوح واقعي که زبر و از نظر شيميايي ناهمگن ميباشند، پيچيدهتر است. اثر زبري سطح روي ترشوندگي توسط ونزل در سال ۱۹۳۶ ميلادي و سپس توسط کاسي باکستر در سال ۱۹۴۴ ميلادي بحث شد.
مدل ونزل
در مدل ونزل، که به مدل همگن نيز معروف مي باشد، مايع کاملا به شيارهاي زبري نفوذ ميکند (شکل ‏۲-۸) و زاويه تماسي در چنين حالت به وسيله معادله ونزل (معادله ‏۲-۳) تعيين ميشود.
شکل ‏۲-۸ رفتار تر شوندگي مايع روي سطح زبر مطابق مدل ونزل [۵].
(‏۲-۳)”cos” ??”?” _”w” “= r” (“?” _”sv” “-” “?” _”s l” )/”?” _”lv” ? “= r” “cos” ?”?” در اين معادله، w? زاويه تماس سطح زبر، ? زاويه تماسي يانگ و r فاکتور زبري ميباشد. فاکتور زبري نسبت مساحت واقعي يک سطح زبر به مساحت هندسي که در معرض ديد است، ميباشد. براي يک سطح کاملا صاف r برابر با يک بوده و براي سطح زبر، r بزرگتر از يک ميباشد. معادله ونزل پيشبيني ميکند که اگر (°۹۰ > ?) باشد، ترشوندگي توسط زبري تقويت ميشود و اگر (°۹۰ < ?) باشد، زبري باعث کاهش ترشوندگي ميشود.
مدل کاسي باکستر
مدل کاسي باکستر به مدل ناهمگن يا مرکب نيز معروف ميباشد. در اين مدل شيارهاي زير قطره پر از بخار به جاي مايع در نظر گرفته ميشود (شکل ‏۲-۹).
شکل ‏۲-۹ رفتار تر شوندگي مايع روي سطح زبر مطابق با مدل کاسي باکستر [۵].در چنين وضعيتي، فصل مشترک مايع- جامد شامل دو فاز ميباشد: فصل مشترک جامد- مايع و فصل مشترک مايع- بخار. زاويه تماس ظاهري، مجموع مشارکت فازهاي مختلف مي باشد، همان طور که در معادله ۲-۴ بيان ميشود:
(‏۲-۴)”cos” ??”?” _”c” ? “=” “f” _”1″ “cos” ??”?” _”1″ ? “+” “f” _”2″ “cos” ??”?” _”2″ ?در اين رابطه c? زاويه تماس ظاهري، f1 و f2 به ترتيب کسر سطحي فاز ۱ و فاز ۲ ميباشد. اين معادله شکل کلي بوده و حتي براي سطوح صاف هم بکار ميرود. وقتي يکي از اين سطوح، فصل مشترک هوا- مايع است، f به عنوان کسر سطح جامد که به وسيله مايع تر ميشود، تعريف ميشود و بنابراين کسر هواي در تماس با مايع ( f-1) ميباشد. با در نظر گرفتن ۱۸۰ = ? براي هوا، زاويه تماس با معادله ۲-۵ تعيين ميشود:
(‏۲-۵)cos???_c ?=r f cos???+f-1?پارامتر f از صفر تا يک تغيير ميکند. وقتي ۰= f ميباشد، قطره مايع سطح را اصلا تر نميکند و در ۱= f سطح کاملا تر ميشود که براي سطح صاف اينگونه ميباشد. وقتي قطره در حالت کاسي باکستر است، زاويه کوچک بين قطره مايع و سطح جامد، باعث لغزش آسان قطره روي سطح ميشود [۶].
حالت شبهپايدار کاسي۱۶
مارمور [۷]، مکانيسم فوقآبگريزي برگ نيلوفرآبي را بررسي کرد. وي استنباط کرد که همانند حالت فوقآبگريزي برگهاي نيلوفرآبي، طبيعت حالت ترشوندگي ناهمگن را به دلايل زير ترجيح ميدهد:
* براي اکثر ترکيبات با سطح برآمده و تيز، زاويه تماس کاسي باکستر بيشتر از ونزل است.
* زاويه کاسي باکستر به فاصله برآمدگيها حساس نيست و به طور ملايم به تيزي حساس است.
* در حالت ترشوندگي ناهمگن، سطح کمتر ميشود، حتي وقتي که زاويه تماس ونزل و کاسي باکستر يکي باشد.
از ديدگاه ترموديناميکي، حالت ترشوندگي با کمترين زاويه تماس پايدارتر است، چون انرژي آزاد گيبس با افزايش زاويه تماس به طور يکنواخت افزايش مي يابد. بنابراين، وقتي حالت ناهمگن زاويه تماس بيشتر پيشنهاد ميکند، شبهپايدار خواهد بود.
انتقال بين حالت ونزل و کاسي:
به طور کلي، قطرات مايع در حالت ونزل روي سطح زبر زاويه لغزش بيشتري از حالت کاسي باکستر نشان ميدهند. در واقع نحوه تماس جامد- مايع از حالت کاسي به ونزل تحت وضعيتهاي فشار، ضربه يا ارتعاش قطره تغيير خواهد کرد [۷]. علاوه بر انتقال بين حالات، کيشي و همکارانش [۸]، نشان دادند که در سطح نانوستوني، هر دو حالت ميتوانند وجود داشته باشد. به طور کلي، يک ارتفاع بحراني براي نانوستونها وجود دارد که بيشتر از آن قطرات آب روي سطوح آبگريز ستوني ميتوانند در هر دو حالت کاسي و ونزل باشند که بستگي به نحوه قرارگيري اوليه قطرات دارد.
سطوح فوقآبگريز مصنوعي
بيشتر سطوح فوقآبگريز طبيعي زبري شديد و ساختار ميکرو- نانوي پيچيده دارند. تعدادي از اين سطوح توسط محققان مطالعه شدند تا خاصيت فوقآبگريزي را تقليد کنند. براي مثال، ترکيب پليوينيل کلريد۱۷ و اتانول همانطور که در شکل ‏۲-۱۰ مشاهده ميشود، براي تشکيل فيلمهاي فوقآبگريز استفاده شدهاند. سطوح PVC تشکيل شده با افزايش محتواي اتانول (زير ۵۰%) در محلول PVC، زبرتر ميشود و تخلخلها و نانوکامپوزيتهاي بيشتري تشکيل ميشود. اين سطوح، ساختار فوقآبگريز لوتوس مانند را تشکيل ميدهند که شامل ذرات با اندازه ۱۰۰- ۳۰۰ نانومتر ميباشد. همچنين، سطوح فوقآبگريز شاخص در طبيعت داراي زبريهاي چندمقياسي شامل فلسهاي نانومتر روي برآمدگيهاي ميکرومتر ميباشند. اين نوع مورفولوژي، با استفاده از روشهاي ليتوگرافي، تکنيکهاي الگومانند، عمليات پلاسما، رسوبدهي الکتروشيميايي، رسوبدهي لايه به لايه۱۸، اجتماع کلوييدي۱۹ و الکترواسپينينگ۲۰ به دست ميآيد. اين روشها مطابق با مدلهاي تئوري بحث شده در بخشهاي قبل ميباشند و راهکار رايج براي ايجاد فوقآبگريزي براي اکثر فرايندهاي مذکور، توليد سطوح زبر با ساختار سلسله مراتبي و انرژي سطحي کم ميباشد [۵].
شکل ‏۲-۱۰ تصاوير سطوح PVC به دست آمده در محتواي مختلف اتانول در محلول PVC.الف- ۰% (v/ v)، ب- ۷/۱۶% (v/v)، ج- ۵/۳۷%(v/v)،د-۴/۴۴% (v/v)، ه- %۵۰ (v/v)، و- بزرگنمايي بالاتري از تصوير SEM(ه). ضمائم، تصاوير زاويه تماس آب با سطوح PVC تهيه شده است [۵].روشهاي تهيه سطوح فوقآب گريز مصنوعي
روشهاي ايجاد سطوح فوقآبگريز را ميتوان به دو دسته کلي طبقه بندي کرد [۹]:
الف- زبر کردن مواد داراي انرژي سطحي کم
ب- ايجاد زيرلايه زبر و اصلاح کردن آن با مواد با انرژي سطحي کم
زبر کردن مواد داراي انرژي سطحي کم
در اين روش، براي ايجاد سطوح فوقآبگريز معمولا پليمرهاي آبگريز به عنوان زيرلايه استفاده ميشود. با ايجاد زبري روي سطوح مواد پليمري، رفتار فوقآبگريزي به آساني مشاهده ميشود. مواد آبگريز رايج به شرح زير ميباشند.
فلوئورکربنها۲۱
پليمرهاي فلوئوردار انرژي سطحي بسيار کمي دارند و از اين رو مورد توجه ميباشند. زبر کردن سطوح اين مواد مستقيما باعث فوقآبگريزي ميشود. به دليل حلاليت محدود مواد فلوئوردار، اکثرا اين مواد مستقيما استفاده نميشوند و براي ايجاد فوقآبگريزي، مواد فلوئوردار با مواد ديگر که اغلب به آساني زبر ميشوند، آميخته يا متصل ميشوند [۹].
سيليکونها
ماده شناخته شده ديگر با انرژي سطحي کم، پليديمتيلسيلوکسان۲۲ (PDMS) ميباشد. PDMS به دليل آبگريزي و قابليت شکل پذيري به سادگي با روشهاي مختلف فوقآبگريز ميشود [۹].
موادآلي
اگرچه فلوئورکربنها و سيليکونها به عنوان مواد فوقآبگريز مشهور هستند، طبيعت فوقآبگريزي و خودتميزشوندگي خود را از هيدروکربنهاي پارافيني به دست ميآورد [۹].
مواد معدني
مواد معدني معيني نيز باعث خاصيت فوقآبگريزي ميشوند. براي مثال سطوح فوقآبگريز از ZnO و TiO2 توليد شده است. فنگ و همکارانش [۱۰] ، نانوميلههاي ZnO را با روش محلول دو مرحلهاي ساختند. فيلمهاي نانوميلهاي ZnO فوقآبگريز بودند که ناشي از زبري سطحي و انرژي سطحي کم صفحه (۰۰۱) روي سطح فيلم بود که توسط اشعه ايکس اثبات شد. همچنين مشاهده شد که در اثر تابش UV و در نتيجه جذب هيدروکسيل در سطح ZnO، فوقآبگريزي به فوقآبدوستي۲۳ تبديل شد. نگهداري فيلم UV شده در تاريکي به مدت ۷ روز دوباره فيلم را آبگريز کرد. به طور مشابه، فيلمهاي نانوميله TiO2 با ترشوندگي برگشتپذير سنتز شده است (شکل ‏۲-۱۱( [۹].
شکل ‏۲-۱۱ فيلم نانوميله TiO2 و يک پاپيلا در بزرگنمايي بالا [۹]. ايجاد زيرلايه زبر و اصلاح کردن آن با مواد با انرژي سطحي کم
روشهاي ايجاد سطوح فوقآبگريز به وسيله زبر کردن سطوح داراي انرژي سطحي کم، اغلب يک مرحلهاي و ساده ميباشند. اما اين روشها محدود به مجموعهاي کوچک از مواد ميباشد. ايجاد سطوح مذکور با راهکاري کاملا متفاوت، يعني ابتدا ايجاد زيرلايه زبر و سپس اصلاح آن با مواد با انرژي سطحي کم ، ترشوندگي سطح را از بالک کاملا جدا ميکند و کاربرد سطوح فوقآبگريز را گستردهتر ميکند. روشهاي زيادي براي ايجاد سطوح زبر وجود دارد از جمله کشش مکانيکي، اچ کردن شيميايي۲۴، پلاسما، ليزر، ليتوگرافي، فرايند سل- ژل۲۵، ريختهگري محلول، مونتاژ کلوييدي، رسوبدهي الکتريکي۲۶، الکترواسپينينگ و رسوب بخار شيميايي۲۷٫ همچنين چندين روش براي اصلاح سطح وجود دارد. براي مثال بين طلا و آلکيل تيولها پيوند کوالانسي ميتواند تشکيل شود. سيلانها اغلب براي کاهش انرژي سطحي استفاده ميشوند. اتصال فيزيکي، جذب و پوشش نيز ميتواند شيمي سطح را تغيير دهند [۹].
اکثر روشهاي که براي ايجاد سطوح زبر توسعه يافتهاند از جمله ليتوگرافي، اچ کردن پلاسما، اکسيداسيون آندي و رسوب بخار شيميايي، پرهزينه هستند و به دليل وضعيتهاي عمليات شيميايي دشوار، مواد گران و فرايندهاي چند مرحلهاي پيچيده قابل استفاده در مقياسهاي بزرگ نميباشند [۱۱-۱۲]. در مقابل رسوبدهي الکتريکي آسان است و مزايايي از نظر قيمت کم و وضعيتهاي عملياتي ملايم براي توليد انبوه دارد [۱۳].
محققين معتقدند که سطوح فوقآبگريز، از سطح با زبري سلسله مراتبي و زيرلايه آبگريز ناشي ميشود. بنابراين فلزات که داراي انرژي سطحي بالا و عموما آبدوست ميباشند، براي فوقآبگريزي، نيازمند اصلاح سطوح زبر با مواد با سطح انرژي کم همچون ترکيبات فلوئوردار وسيليکوني ميباشد. اما در سالهاي اخير، سطوح فوقآبگريز با ايجاد ساختار سلسله مراتبي فلزات و بدون اصلاح شيميايي به دست آمده است. فيلمهاي نيکل فوقآبگريز با ساختار سلسله مراتبي ميکرو – نانو به وسيله رسوبدهي الکتريکي روي زيرلايه مس تهيه شدهاند. هنگ و همکارانش [۱۱]، ساختار سلسله مراتبي ميکرو – نانو را به روش مذکور با استفاده از اتيلندي آمونيومدي کلريد۲۸ به عنوان عامل اصلاح کننده کريستال روي زيرلايه مس ايجاد کردند.گنگ و همکارانش [۱۴]، ساختار مذکور را با استفاده از افزودني آمونيوم کلريد ايجاد کردند. آنها مشاهده کردند که فيلم سلسله مراتبي تازه تهيه شده، فوقآبدوست ميباشد اما با نگهداري ساختار به مدت ۱۵ روز در هوا، انتقال فوقآبدوستي به فوقآبگريزي صورت ميگيرد. شکل ‏۲-۱۲ تغييرات زاويه تماس را در مدت زمان نگهداري در شرايط محيطي نشان ميدهد. براي شناسايي مکانيسم اين تغيير، مطالعات SEM و طيفسنجي فوتوالکتروني اشعه ايکس ۲۹ (XPS) روي فيلمهاي تهيه شده انجام شد. مطالعاتSEM نشان داد که مورفولوژي سطح در طول مدت زمان نگهداري در هوا تغيير نميکند. اما آناليز ترکيب شيميايي سطح با روش XPS بيانگر تغيير ترکيب شيميايي بود.
شکل ‏۲-۱۲ تغييرات زاويه تماسي فيلم نيکل در مدت زمان نگهداري در هوا [۱۴].
شکل ‏۲-۱۳ طيف XPS فيلم نيکل با ساختار سلسله مراتبي ميکرو- نانو، الف- طيف بررسي فيلم تازه تهيه شده، ب- طيف بررسي فيلم ذخيره شده به مدت ۹۰ روز، ج- طيف Ni2p فيلم تازه تهيه شده، د- طيف Ni2p فيلم نگهداري شده به مدت ۹۰ روز [۱۴]انتقال رفتار فوقآبدوستي به فوقآبگريزي با نگهداري پوشش در هوا براي پوششهاي فلزي ديگر نيز گزارش شده است. تنگ و همکارانش [۱۵]، با روش سايش ليزري۳۰، سطح بسيار زبري روي زيرلايه برنجي ايجاد کردند. آنها مشاهده کردند که با نگهداري سطح مذکور در هوا به مدت ۲ هفته، خاصيت فوقآبگريزي در سطح به وجود ميآيد. مطالعه تغيير ترکيب شيميايي سطح با آناليز طيفسنجي تفکيک انرژي پرتو ايکس(EDX)31 نشان داد که ترکيبات CuO و ZnO بر سطح برنج با نگهداري در هوا تشکيل شده است. اين محققان، بروز خاصيت فوقآبگريزي را به تشکيل ترکيبات مذکور نسبت دادند. کيتزيگ و همکارانش [۱۶]، در سطح آلياژهاي مختلف فولاد زنگنزن ساختارهاي زبر دو مقياسي به وسيله پرتو افکني ليزري ايجاد کردند. آنها نيز مشاهده کردند که با نگهداري پوششها در محيط شرايط فوقآبگريزي حاصل ميشود. اين گروه، تغيير رفتار ترشوندگي را به تغييرات محتواي کربن سطح نسبت دادند. ليئو و همکارانش [۱۷]، فرايند تغيير ترشوندگي سطوح آلومينيومي را در محيطهاي مختلف شامل N2، CO2، O2 و محيط غني از مواد آلي بررسي کردند. آنها مشاهده کردند که تغيير ترشوندگي سطح عمدتا ناشي از جذب مواد آلي از اتمسفر اطراف روي سطح اکسيد است.
ژانگ و همکارانش [۱۸]، پوشش چند لايه مس- نيکل فوقآبگريز را از طريق روش دو مرحلهاي ساده که شامل رسوب به روش الکترولس والکتريکي بود، روي زيرلايه مس اعمال کردند و به مورفولوژي جديد به شکل خيار دريايي دست يافتند (شکل ‏۲-۱۴). زاويه ترشوندگي سطح °۱۵۶ به دست آمد که دلالت بر فوقآبگريزي سطح داشت. همچنين آنها اظهار داشتند که اين ساختار را مي توان براي بهبود عملکرد الکتروشيميايي آندي باطريهاي يون- ليتم بعد از رسوبدهي عناصري همچون سيليسيم و ژرمانيم بکار برد.
شکل ‏۲-۱۴ تصاوير SEM پوشش چند لايه مس/ نيکل با مورفولوژي خيار دريايي با بزرگنماييهاي مختلف[۱۸].تيان و همکارانش [۱۹]، ابتدا از طريق رسوبدهي الکتريکي، پوشش نيکل را روي مس ايجاد کردند و سپس آلياژ نيکل- فسفر را از طريق الکترولس روي ساختارهاي نانو نيکل اعمال کردند. پوشش نيکل ايجاد شده داراي ساختار مخروط مانند با پلههاي مارپيچي روي وجوه جانبي و زاويه ترشوندگي °۱۳۵ بود (شکل ‏۲-۱۵).
شکل ‏۲-۱۵ تصوير SEM پوشش نيکل با ساختار مخروط مانند با پله هاي مارپيچي [۱۹]. رفتار خوردگي پوششهاي فلزي فوقآبگريز
خرسند و همکارانش [۲۰]، پوششهاي نيکل در حضور افزودني اتيلنديآمونيوم ديکلريد با روش رسوبدهي الکتريکي تهيه کردند. آنها مشاهده کردند که با نگهداري پوششها به مدت ۲ هفته در هوا، خاصيت فوقآبگريزي حاصل شد. مقاومت به خوردگي پوششهاي فوقآبدوست و فوقآبگريز به طور مدتدار در محلول ۵/۳% وزني سديم کلريد با روش طيفسنجي امپدانس الکتروشيميايي۳۲ (EIS) بررسي شد. آنها مشاهده کردند که فوقآبگريزي مقاومت به خوردگي فيلم نيکل را به طور قابل ملاحظه افزايش داد (شکل ‏۲-۱۶، الف)، اما با افزايش مدت زمان غوطهوري فيلم فوقآبگريز، مقاومت پلاريزاسيون شروع به کاهش کرد که ناشي از کاهش زاويه تماس با افزايش زمان تماس با محلول خورنده بود (شکل ‏۲-۱۶، ب).


پاسخ دهید